Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh phú thọ

236 8 0
  • Loading ...
1/236 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 15:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRẦN QUỐC HỒN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRẦN QUỐC HỒN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 09.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS DƯƠNG ĐĂNG CHINH HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án này, nhận giúp đỡ, góp ý, động viên nhiều tổ chức cá nhân, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tất tổ chức cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS,TS Dương Đăng Chinh tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn Ban Giám đốc, Khoa Sau Đại học, Bộ mơn Tài Ngân hàng Học viện Tài giúp đỡ, góp ý tạo điều kiện tốt cho tơi q trình nghiên cứu viết luận án Tôi xin cảm ơn ý kiến đóng góp vơ q báu nhà khoa học ngồi Học viện Tài để tơi hoàn thiện luận án Trân trọng cảm ơn quan, ban ngành, chi nhánh ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ cung cấp số liệu, giúp đỡ q trình nghiên cứu Tơi xin cám ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Hùng Vương đồng nghiệp Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh góp ý, động viên, tạo điều kiện thời gian hỗ kinh phí học tập để tơi hồn thành chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ khóa 2016 – 2019 Học viện Tài Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, vợ tơi bên cạnh, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để tơi có đủ nghị lực tập trung để hoàn thành luận án Một lần xin trân trọng cảm ơn đến tất người! TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Quốc Hoàn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học tơi thực hướng dẫn PGS,TS Dương Đăng Chinh Kết nghiên cứu luận án trung thực khơng có phần chép bất hợp pháp từ cơng trình nghiên cứu tác giả khác Các nội dung mà tơi có kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu trích dẫn đầy đủ theo quy định nêu rõ danh mục tài liệu tham khảo, giúp đỡ thể lời cảm ơn TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Quốc Hoàn MỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x DANH MỤC CÁC HÌNH .x DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận án .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án 2.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu lý thuyết 2.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu thực nghiệm 2.3 Khoảng trống nghiên cứu 15 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 17 Câu hỏi nghiên cứu 18 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 5.1 Đối tượng nghiên cứu .19 5.2 Phạm vi nghiên cứu 19 Thiết kế, giả thiết phương pháp nghiên cứu .19 6.1 Thiết kế nghiên cứu 19 6.2 Giả thiết nghiên cứu 23 6.3 Phương pháp nghiên cứu 23 Những đóng góp luận án 34 7.1 Những đóng góp lý luận 34 7.2 Những đóng góp thực tiễn 35 Kết cấu luận án .36 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 37 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 37 1.1.1 Khái niệm .37 1.1.2 Đặc điểm .37 1.1.3 Vai trò 39 1.2 VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 42 1.2.1 Khái niệm .42 1.2.2 Vai trò vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 43 1.3 KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 44 1.3.1 Khái niệm .44 1.3.2 Các hình thức tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 46 1.3.3 Một số tiêu đánh giá khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 49 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 54 1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 63 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 63 1.4.2 Bài học nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa .69 Tiểu kết chương 72 Chương THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 73 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 73 2.1.1 Khái quát tỉnh Phú Thọ .73 2.1.2 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa thực tế hoạt động tỉnh Phú Thọ 73 2.1.3 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa thành lập mới, tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể tỉnh Phú Thọ 76 2.2 THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 78 2.2.1 Mức độ chủ động tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 78 2.2.2 Mức độ chủ động tiếp cận doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại để cấp tín dụng .81 2.2.3 Mức độ chủ động Chính phủ tỉnh Phú Thọ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng .88 2.2.4 Dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa .90 2.2.5 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 94 2.2.6 Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 96 2.2.7 Dư nợ tín dụng bình qn doanh nghiệp nhỏ vừa 98 2.2.8 Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa theo nhân tố ảnh hưởng 99 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 115 2.3.1 Kết đạt 115 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân .117 Tiểu kết chương 129 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 130 TẠI TỈNH PHÚ THỌ 130 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 130 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ 130 3.1.2 Định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng 132 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ 133 3.2.1 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa 133 3.2.2 Đối với ngân hàng thương mại 142 3.3 KIẾN NGHỊ 158 3.3.1 Đối với Chính phủ 158 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước .161 3.3.3 Đối với tỉnh Phú Thọ 162 Tiểu kết chương 166 KẾT LUẬN 167 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 169 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .170 YY DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt Chữ viết tắt Agribank Giải nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt BIDV Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển CIEM Việt Nam Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế Co-opBank DNNVV DoE EFA ILSSA hoạch Đầu tư) Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Doanh nghiệp nhỏ vừa Khoa Kinh tế Trường Đại học Copenhagen Phân tích nhân tố khám phá Viện Khoa học Lao động Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh Xã hội) KMO Kaiser – Meyer – Olkin 10 LienVietPostbank Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt 11 Maritime Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 12 MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 13 Nam A Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á 14 NHNN Ngân hàng nhà nước 15 NHTM Ngân hàng thương mại 16 OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế 17 Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 18 Sig Mức ý nghĩa quan sát 19 SPSS Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội 20 Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Stt Chữ viết tắt Giải nghĩa 21 UBND Ủy ban nhân dân 22 UNU-WIDER Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Thế giới 23 VCCI 24 VIB 25 Vietcombank Trường Đại học Liên Hợp Quốc Phòng Cơng nghiệp Thương mại Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt 26 Vietinbank Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Phụ lục 17 Ma trận hệ số nhân tố NLLD1 ,011 -,067 ,030 ,271 NLLD2 -,020 ,047 -,084 ,322 NLLD3 ,012 ,002 -,019 ,267 NLLD4 ,006 -,017 ,004 ,312 NLLD5 ,021 -,006 ,048 ,203 QHDN1 ,009 ,015 -,063 ,078 QHDN2 ,024 ,015 ,064 -,133 QHDN3 ,011 ,029 ,010 -,003 TSDB1 -,008 -,010 ,015 -,076 TSDB2 -,060 -,002 -,010 -,043 TSDB3 -,025 ,006 -,008 ,003 KNTN1 ,001 -,002 -,081 ,026 KNTN2 -,020 -,011 -,006 -,031 KNTN3 ,002 ,009 ,040 -,128 KNTN4 -,027 -,012 -,020 -,072 MBTC1 -,019 ,242 -,022 -,040 MBTC2 -,011 ,246 -,023 ,002 MBTC3 ,012 ,237 ,012 -,064 MBTC4 ,027 ,264 -,031 -,002 MBTC5 ,008 ,221 -,038 ,075 LSVN1 -,041 -,018 -,025 -,024 LSVN2 -,053 -,009 ,005 -,013 LSVN3 -,012 -,046 ,025 ,035 CSTD1 ,147 -,037 -,035 -,006 CSTD2 ,204 ,002 ,056 ,076 CSTD3 ,180 -,015 ,038 ,039 CSTD4 ,200 ,002 -,004 ,003 CSTD5 ,237 ,006 ,025 ,037 CSTD6 ,264 ,035 ,006 -,017 CSTD7 ,221 ,015 ,025 -,098 CPVV1 -,010 ,041 ,025 ,087 CPVV2 -,034 -,030 ,022 -,032 CPVV3 -,050 -,029 ,015 -,035 CSHT1 ,011 -,008 ,277 ,019 CSHT2 ,014 -,020 ,290 -,025 CSHT3 ,007 -,041 ,290 ,025 CSHT4 ,049 -,013 ,289 -,036 Extraction Method: Principal Component Analysis Component -,052 ,039 -,102 -,026 -,114 -,038 ,061 -,019 -,059 ,008 -,123 ,348 ,361 ,328 ,363 -,011 -,002 ,020 -,037 ,009 ,087 ,037 ,054 -,008 -,070 ,006 ,007 -,038 ,038 -,032 -,013 ,013 ,099 -,028 -,005 -,065 -,003 ,012 -,109 -,012 -,119 ,079 -,086 ,033 -,037 ,424 ,352 ,431 -,151 -,090 ,035 -,022 ,025 -,006 -,019 -,012 -,024 ,022 ,066 -,086 ,056 -,045 -,009 -,040 -,077 -,122 ,043 -,045 ,065 ,028 -,004 ,032 ,002 -,015 ,028 -,061 -,048 -,065 ,050 ,312 ,425 ,451 -,024 -,017 -,030 -,034 ,010 ,033 ,003 -,007 -,019 ,112 ,073 -,080 -,038 -,024 ,107 ,000 ,056 ,053 -,050 ,014 ,007 ,033 ,037 ,028 ,023 -,014 ,032 ,034 ,007 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 20 23 ,098 -,076 ,026 -,079 ,053 -,086 ,090 ,020 ,061 -,068 -,021 -,042 ,002 ,091 ,171 -,024 -,096 ,016 -,031 -,028 ,457 ,402 ,411 ,121 -,095 -,009 -,026 -,086 -,082 -,014 -,127 -,042 ,025 -,007 ,036 ,004 -,025 -,013 ,136 -,114 ,073 -,082 ,062 ,027 ,003 -,054 ,112 ,027 ,074 ,088 -,001 -,043 -,027 ,081 -,014 -,057 -,016 -,069 -,017 -,046 -,056 ,068 ,033 -,033 -,025 -,102 -,122 ,470 ,400 ,394 ,041 ,033 ,023 -,016 Phụ lục 18 Bảng tổng hợp điểm trung bình phân theo biến loại doanh nghiệp Sự khác biệt Giá trị trung bình (Mean) NLLD QHDN TSDB KNPT LSVN CSTD CPVV CSHT TCTD 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 3,10 2,77 3,31 3,20 3,69 3,51 3,82 3,63 2,92 3,14 3,01 3,12 2,58 3,93 3,73 4,01 3,95 2,65 3,11 2,66 3,31 3,37 3,93 3,71 4,02 3,97 2,49 3,06 2,67 3,47 3,57 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 3,10 2,77 3,31 3,20 3,90 3,64 4,08 3,82 2,65 3,05 2,75 3,19 3,11 3,88 3,64 3,95 3,86 2,70 3,15 2,75 3,37 3,29 3,80 3,69 3,87 3,88 2,67 3,06 2,81 3,28 3,11 Theo tuổi doanh nghiệp - Dưới năm - Từ năm đến năm - Từ năm trở lên Theo loại hình doanh nghiệp - Doanh nghiệp tư nhân - Công ty trách nhiệm hữu hạn - Công ty cổ phần Theo lĩnh vực hoạt động doanh 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 nghiệp - Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản 3,83 3,58 3,90 3,64 2,78 - Công nghiệp xây dựng 3,91 3,67 3,94 3,90 2,64 - Thương mại dịch vụ 3,83 3,68 3,99 3,93 2,66 Theo quy mô doanh nghiệp 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 - Doanh nghiệp siêu nhỏ 3,81 3,65 3,87 3,69 2,82 - Doanh nghiệp nhỏ 3,90 3,67 3,93 3,92 2,52 - Doanh nghiệp vừa 3,86 3,63 4,14 4,06 2,66 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phân tích phần mềm SPSS 20 24 3,10 2,77 3,31 3,20 3,23 3,03 3,10 3,10 3,16 3,02 3,14 2,89 2,75 2,72 2,77 2,89 2,64 2,76 3,21 3,33 3,34 3,31 3,28 3,21 3,49 3,09 3,22 3,24 3,20 2,96 3,28 3,50 Phụ lục 19 Kết phân tích sâu ANOVA Phụ lục 19.1 Kết phân tích sâu ANOVA khác biệt “Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV” theo tuổi doanh nghiệp Dependent Variable: TCTD LSD (I) Tuoi (J) Tuoi Mean Std Error Difference (I-J) Sig -,7978* ,1131 ,000 * -,9909 ,1133 ,000 * ,7978 ,1131 ,000 -,1931 ,1094 ,078 * ,9909 ,1133 ,000 ,1931 ,1094 ,078 * The mean difference is significant at the 0.05 level Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 20 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -1,020 -,576 -1,214 -,768 ,576 1,020 -,408 ,022 ,768 1,214 -,022 ,408 Phụ lục 19.2 Kết phân tích sâu ANOVA khác biệt “Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV” theo quy mô doanh nghiệp Dependent Variable: TCTD LSD (I) (J) Mean Std Error Quy mo Quy mo Difference (I-J) Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -,546 -,104 -,794 -,293 ,104 ,546 -,477 ,039 ,293 ,794 -,039 ,477 -,3248* ,1125 ,004 * -,5438 ,1273 ,000 * ,3248 ,1125 ,004 -,2190 ,1311 ,096 * ,5438 ,1273 ,000 ,2190 ,1311 ,096 * The mean difference is significant at the 0.05 level Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 20 25 Phụ lục 20 Bảng mã hóa kết khảo sát NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 4 2 3 4 3 3 3 3 4 5 3 5 4 5 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 5 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 2 4 2 3 3 2 2 3 5 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 1 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 1 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 5 3 4 3 1 4 3 26 TCTD2 NLLD4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 TCTD1 NLLD3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 CSHT4 NLLD2 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 CSHT3 NLLD1 4 3 4 3 3 5 5 4 4 CSHT2 Tiep can von 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 CSHT1 Quy mo 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 CPVV3 Linh vuc 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 CPVV2 Loai hinh 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 CSTD7 Tuoi 1 1 2 3 1 3 3 2 CPVV1 Mã số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 4 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 2 5 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 2 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 5 2 3 5 2 2 3 3 2 3 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 27 TCTD2 NLLD4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TCTD1 NLLD3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 CSHT4 NLLD2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 CSHT3 NLLD1 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 5 CSHT2 Tiep can von 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 CSHT1 Quy mo 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 CPVV3 Linh vuc 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 CPVV2 Loai hinh 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 CSTD7 Tuoi 3 3 3 2 3 2 2 3 CPVV1 Mã số 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 5 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 3 2 3 5 3 3 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 4 3 4 2 3 5 1 2 5 3 5 2 3 4 3 1 1 4 3 2 4 3 3 5 5 2 1 3 5 2 5 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 4 2 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 5 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 28 TCTD2 NLLD4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 TCTD1 NLLD3 4 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 CSHT4 NLLD2 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 CSHT3 NLLD1 4 4 3 4 5 3 3 3 CSHT2 Tiep can von 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 CSHT1 Quy mo 3 3 1 2 1 2 3 2 2 3 2 CPVV3 Linh vuc 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 CPVV2 Loai hinh 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 CSTD7 Tuoi 1 3 3 3 3 1 3 3 CPVV1 Mã số 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 5 2 3 2 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 5 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 5 3 5 2 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 5 2 5 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 5 3 3 2 5 4 3 4 5 3 3 5 3 3 3 5 4 2 2 3 4 3 1 2 3 2 5 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 5 3 5 3 4 29 TCTD2 NLLD4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 TCTD1 NLLD3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 CSHT4 NLLD2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 CSHT3 NLLD1 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 CSHT2 Tiep can von 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CSHT1 Quy mo 2 1 2 3 2 3 3 1 1 3 CPVV3 Linh vuc 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 CPVV2 Loai hinh 2 2 2 2 3 3 3 1 2 CSTD7 Tuoi 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 CPVV1 Mã số 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 5 3 5 5 5 5 5 2 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 2 5 3 5 5 2 3 2 4 5 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 4 4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 3 4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 1 1 3 4 3 5 3 3 4 4 1 2 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 3 5 3 3 5 2 1 1 4 3 3 4 3 5 5 3 3 1 3 4 5 2 3 3 3 3 1 4 4 3 2 3 2 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 5 2 3 3 3 3 30 TCTD2 NLLD4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 TCTD1 NLLD3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 CSHT4 NLLD2 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 CSHT3 NLLD1 3 3 3 5 4 4 4 3 4 5 3 CSHT2 Tiep can von 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 CSHT1 Quy mo 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 CPVV3 Linh vuc 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 CPVV2 Loai hinh 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 CSTD7 Tuoi 3 1 1 2 3 3 3 3 2 1 CPVV1 Mã số 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 5 5 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 2 3 3 5 5 5 5 4 3 5 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 5 5 3 5 3 3 1 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 1 5 4 3 3 3 3 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 1 3 4 3 3 4 1 1 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 3 1 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 1 3 4 2 3 4 1 1 2 4 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 4 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 1 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 31 TCTD2 NLLD4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 TCTD1 NLLD3 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 CSHT4 NLLD2 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 CSHT3 NLLD1 4 3 4 5 5 4 4 4 4 CSHT2 Tiep can von 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 CSHT1 Quy mo 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 CPVV3 Linh vuc 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 CPVV2 Loai hinh 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 CSTD7 Tuoi 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 CPVV1 Mã số 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 1 1 4 1 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 3 1 3 3 3 3 4 3 2 5 3 4 2 3 4 2 4 4 3 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 5 2 3 4 4 1 3 3 3 3 1 3 4 4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 32 TCTD2 NLLD4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 TCTD1 NLLD3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 CSHT4 NLLD2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 CSHT3 NLLD1 5 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 CSHT2 Tiep can von 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 CSHT1 Quy mo 3 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 CPVV3 Linh vuc 2 2 3 1 3 1 1 3 3 CPVV2 Loai hinh 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 CSTD7 Tuoi 2 2 1 2 1 3 3 2 2 CPVV1 Mã số 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 1 3 2 3 2 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 5 5 3 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 2 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 2 1 5 2 4 2 3 4 2 1 5 3 5 2 5 5 2 3 1 5 3 2 5 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 4 4 2 2 3 5 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 2 2 2 1 2 4 3 4 5 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 3 3 5 2 2 2 3 5 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 33 TCTD2 NLLD4 4 3 3 4 3 3 5 3 5 5 5 3 TCTD1 NLLD3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 CSHT4 NLLD2 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 CSHT3 NLLD1 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 CSHT2 Tiep can von 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 CSHT1 Quy mo 1 1 3 2 2 1 1 3 1 CPVV3 Linh vuc 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 CPVV2 Loai hinh 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 CSTD7 Tuoi 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 CPVV1 Mã số 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 2 5 3 3 3 2 5 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 5 2 3 5 3 4 3 2 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 2 5 3 5 3 5 4 2 3 3 2 2 3 3 2 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 2 3 4 5 3 4 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 5 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 5 2 2 3 3 3 4 2 2 2 1 2 4 3 1 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 5 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 34 TCTD2 NLLD4 5 5 5 5 3 5 3 3 5 TCTD1 NLLD3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 CSHT4 NLLD2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 CSHT3 NLLD1 5 5 4 3 5 5 3 3 3 3 CSHT2 Tiep can von 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 CSHT1 Quy mo 1 3 1 3 3 2 2 1 CPVV3 Linh vuc 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 CPVV2 Loai hinh 1 1 3 3 2 3 2 2 CSTD7 Tuoi 3 2 2 3 3 1 1 3 3 CPVV1 Mã số 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 2 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 5 5 2 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 5 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 5 4 3 3 3 1 3 1 2 4 5 2 3 4 4 2 3 1 1 3 4 3 4 5 3 3 1 3 1 4 3 1 4 3 3 3 2 1 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 1 4 4 1 3 1 3 2 3 3 1 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 4 1 1 2 3 3 3 5 3 4 5 3 3 4 5 2 3 3 4 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 35 TCTD2 NLLD4 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 TCTD1 NLLD3 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 CSHT4 NLLD2 4 3 4 5 4 5 4 3 3 4 CSHT3 NLLD1 5 5 5 3 5 3 5 3 4 3 4 CSHT2 Tiep can von 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 CSHT1 Quy mo 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 CPVV3 Linh vuc 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 CPVV2 Loai hinh 3 1 2 2 1 3 2 3 CSTD7 Tuoi 2 3 1 2 2 1 3 2 1 2 CPVV1 Mã số 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 4 5 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 1 3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 1 4 3 3 5 3 3 5 3 2 3 3 3 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 2 2 4 3 4 3 1 4 4 4 1 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 5 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 3 3 1 4 2 4 2 2 3 4 3 4 2 5 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 36 TCTD2 NLLD4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 TCTD1 NLLD3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 CSHT4 NLLD2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 CSHT3 NLLD1 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 CSHT2 Tiep can von 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 CSHT1 Quy mo 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 CPVV3 Linh vuc 2 3 3 1 3 3 3 3 3 CPVV2 Loai hinh 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 CSTD7 Tuoi 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 CPVV1 Mã số 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 3 1 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 1 1 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 3 4 2 3 1 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 4 3 4 4 2 2 3 4 1 3 4 4 4 4 4 1 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 4 5 4 3 4 3 3 5 5 2 3 3 3 3 5 3 3 2 1 4 3 4 3 2 3 4 3 3 5 3 1 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 37 TCTD2 NLLD4 3 3 4 4 5 3 4 3 TCTD1 NLLD3 4 4 4 4 5 4 5 CSHT4 NLLD2 4 3 4 4 4 3 4 CSHT3 NLLD1 3 3 3 5 4 4 3 4 4 CSHT2 Tiep can von 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 CSHT1 Quy mo 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 CPVV3 Linh vuc 1 3 1 1 3 3 3 3 CPVV2 Loai hinh 2 3 2 3 1 3 1 CSTD7 Tuoi 3 3 2 2 2 1 2 1 CPVV1 Mã số 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 3 3 3 ... CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 63 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 63 1.4.2 Bài học nâng cao. .. cao khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa .69 Tiểu kết chương 72 Chương THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ... 2.2.8 Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa theo nhân tố ảnh hưởng 99 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh phú thọ, Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay