Hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán ở việt nam

218 46 0
  • Loading ...
1/218 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2018, 15:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN TRƯỜNG THỌ HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  NGUYỄN TRƯỜNG THỌ HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS DƯƠNG ĐĂNG CHINH TS NGUYỄN THẾ THỌ HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu tài liệu Luận án trung thực Tất nội dung tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Trường Thọ MỤC LỤ LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH vii DANH MỤC PHỤ LỤC ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu .3 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.3 Phương pháp nghiên cứu 4 Tổng quan tình hình nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu nước 4.2 Nghiên cứu Việt Nam 4.3 Đánh giá chung nghiên cứu có liên quan hướng nghiên cứu luận án 15 Đóng góp mặt lý luận thực tiễn đề tài .16 Kết cấu luận án 17 Chương LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN .18 1.1 Những vấn đề đầu tư chứng khoán thị trường chứng khoán 18 1.1.1 Các quan điểm khái niệm đầu tư 18 1.1.2 Chứng khoán đầu tư chứng khoán 21 1.1.3 Chủ thể đầu tư chứng khoán .23 1.1.4 Nguồn vốn đầu tư chứng khoán 27 1.1.5 Thị trường chứng khoán .29 1.2 Chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán 35 1.2.1 Những vấn đề sách 35 1.2.2 Những sách tác động đến đầu tư chứng khoán 41 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tác động sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán 52 1.3.1 Yếu tố tâm lý hành vi nhà đầu tư 52 1.3.2 Yếu tố nội chứng khoán 54 1.3.3 Nguồn cung hàng hóa vấn đề xác định giá trị hàng hóa thị trường chứng khoán .55 1.4 Kinh nghiệm quốc tế sách thúc đẩy đầu tư chứng khốn học Việt nam 56 1.4.1 Kinh nghiệm nước sách thúc đẩy đầu tư chứng khốn, phát triển thị trường chứng khoán 56 1.4.2 Bài học cho Việt Nam 63 Chương THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 65 2.1 Thực trạng đầu tư phát triển thị trường chứng khoán 65 2.1.1 Phát triển thị trườngchứng khốn quy mơ đầu tư 65 2.1.2 Tình hình thực chức huy động vốn thị trường chứng khoán .80 2.2 Thực trạng sách thúc đẩy đầu tư chứng khốn .87 2.2.1 Các sách kinh tế vĩ mô 87 2.2.2 Chính sách cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp 100 2.2.3 Chính sách thu hút đầu tư gián tiếp nước kiều hối cho đầu tư chứng khoán 102 2.3 Nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng định nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt nam .116 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu 116 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 123 2.3.3 Kết hồi quy phân tích mơ hình .125 2.4 Tồn tại, hạn chế sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán Việt Nam thời gian qua nguyên nhân 135 2.4.1 Về thị trường chứng khoán .135 2.4.2 Về sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán 136 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế: 139 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM 142 3.1 Định hướng quan điểm sách phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 142 3.1.1 Các quan điểm phát triển thị trường chứng khoán 142 3.1.2 Định hướng sách phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam 144 3.2 Đề xuất hoàn thiện sách thúc đẩy đầu tư chứng khốn .145 3.2.1 Hồn thiện sách tăng cường nguồn vốn cho đầu tư chứng khoán 146 3.2.2 Hồn thiện sách cổ phần hố doanh nghiệp Nhà nước 151 3.2.3 Hồn thiện sách cơng ty chứng khốn trung gian chứng khốn 154 3.2.4 Hồn thiện sách thơng tin đầu tư chứng khốn 155 3.2.5 Hồn thiện sách đa dạng hoá đầu tư chia sẻ rủi ro 158 3.2.6 Tăng cường quốc tế hố thị trường tài nước phát hành quốc tế .159 3.2.7 Hồn thiện sách công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm 162 3.3 Điều kiện lộ trình áp dụng giải pháp 162 3.3.1 Các điều kiện đầu tư thị trường chứng khoán .162 3.3.2 Dấu hiệu hình thành điều kiện lộ trình áp dụng giải pháp 170 KẾT LUẬN .174 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 175 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 176 PHỤ LỤC 185 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT APM (APT) ASEAN BĐS CAPM CK DCF DN DNNN ETF FCFE FCFE FCFF FDI FPI GDP HKD IOSCO NAV OTC PTCS USD REITs TTCK VBMA Mơ hình (lý thuyết) định giá chênh lệch (Arbitrage Pricing model Arbitrage Pricing Theory) Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Bất động sản Mô hình định giá tài sản vốn (Capital asset pricing model) Chứng khốn Phương pháp định giá theo mơ hình dòng tiền chiết khấu Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Quỹ hốn đổi danh mục Chiết khấu dòng tiền tự vốn chủ sở hữu Dòng tiền tự vốn chủ sở hữu Dòng tiền tự doanh nghiệp Vốn đầu tư trực tiếp nước Vốn đầu tư gián tiếp nước Tổng sản phẩm quốc nội Đô la Hồng Kông Tổ chức Quốc tế Ủy ban Chứngkhoán Giá trị tài sản ròng (Net asset value) Giao dịch phi tập trung (over -the-counter) Phân tích sách Đồng Đơ la Mỹ Các quỹ tín thác đầu tư bất động sản Thị trường chứng khoán Hiệp hội trái phiếu Việt nam DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1- Điều tra độ tuổi nhà đầu tư cá nhân, số năm kinh nghiệm tổ chức đầu tư 125 Bảng 2.2- Tổng hợp kết điều tra 128 Bảng 2.3- Mơ hình hồi quy đầy đủ 12 biến độc lập (mơ hình 1) 130 Bảng 2.4- Mơ hình hồi quy sau loại bỏ ba biến rủi ro trị, rủi ro sách rủi ro tác động thị trường chứng khốn quốc tế (mơ hình 2) .132 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌN Biểu đồ 2.1- Số lượng cơng ty niêm yết (2007-2017) 65 Biểu đồ 2.2- Số lượng công ty niêm yết giá trị vốn hóa 2007-2017 66 Biểu đồ 2.3 - Tương quan số lượng công ty niêm yết giá trị vốn hóa 2007-2017 67 Biểu đồ 2.4 - Số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán 2007-2017 68 Biểu đồ 2.5- Số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân nước nước 2007-2017 69 Biểu đồ 2.6- Số lượng tài khoản đầu tư tổ chức nước nước 71 Biểu đồ 2.7- Số lượng tài khoản nhà đầu tư nước 72 Biểu đồ 2.8- Tổng giá trị giao dịch TTCK Việt nam 2009-2017 73 Biểu đồ 2.9- Chỉ số chứng khoán VN Index HNX Index 75 Biểu đồ 2.10- Giá trị vốn hóa số TTCK giới Việt năm 2017 76 Biểu đồ 2.11- Tỷ lệ vốn hóa TTCK Việt nam 2007-2017 77 Biểu đồ 2.12- Giá trị vốn hóa VN Index TTCK Việt Nam 2007-2017 78 Biểu đồ 2.13- Giá trị vốn hóa VN Index TTCK Việt Nam 2007-2017 78 Biểu đồ 2.14- Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước 2007-2017 79 Biểu đồ 2.15- Tổng vốn huy động TTCK GDP (2007-2017) .80 Biểu đồ 2.16- Tương quan tổng vốn huy động TTCK GDP 81 Biểu đồ 2.17- Tỷ lệ lãi suất VN Index 88 Biểu đồ 2.18- Tương quan tỷ lệ lãi suất VN Index 2007-2017 88 Biểu đồ 2.19 - Tỷ lệ tăng lượng cung tiền M2 VN-Index 90 Biểu đồ 2.20- Tương quan giá trị vốn hóa tổng lượng cung tiền .92 Biểu đồ 2.21- Tương quan tỷ lệ tăng cung tiền VN Index 92 Biểu đồ 2.22- Tương quan chi NSNN VN Index (2007-2017) 93 Biểu đồ 2.23- Chi đầu tư phát triển VN Index (2007-2017) .94 Biểu đồ 2.24 - Tương quan chi đầu tư phát triển Vn Index .95 Biểu đồ 2.25- Tương quan mức chi tỷ lệ chi trả nợ với VN Index 96 Biểu đồ 2.26- Tỷ giá bình quân số VN-Index năm 2007-2017 98 Biểu đồ 2.27- Tỷ lệ tăng trưởng lạm phát Việt nam 2007-2017 .99 Biểu đồ 2.28- Số lượng DNNN cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017 102 Biểu đồ 2.29- Tổng hợp giao dịch nhà đầu tư nước .103 Biểu đồ 2.30- Lượng kiều hối VN Index 2007-2017 104 Biểu đồ 2.31- Tương quan lượng kiều hối Vn Index .105 Biểu đồ 2.32- Giá trị sản lượng công nghiệp VN-Index 107 Biểu đồ 2.33- Tương quan tỷ lệ chi trả cổ tức bình quân năm VN Index (20017-2017) 112 Biểu đồ 2.34- Số lượng cơng ty chứng khốn 114 Y Hình 2.1- Mơ hình nghiên cứu 123 192 Tổng 432.609 223.424,4 2.010.325 2.666.358,4 39.793.200 11.305.850 7.546.317 6,70% 23,58% 26,64% Nguồn: Bộ Tài Ủy ban chứng khốn nhà nước Sở GDCK TP Hồ Chí Minh Phụ lục - CHỈ SỐ VN INDEX TỶ LỆ LÃI SUẤT VÀ LƯỢNG KIỀU HỐI (2007-2017) VN Index (Điểm) Lượng kiều hối (tỷ USD) Tỷ lệ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1170,67 921,07 624,1 549,51 522,59 488,07 531,71 640,75 606,58 608,11 951,42 5,50 8,00 5,80 8,10 9,20 10,00 11,00 12,00 12,80 12,00 13,80 9,50 15,00 10,50 13,00 14,00 12,00 8,50 7,50 7,20 7,20 7,10 Nguồn: NHNN UBCKNN 193 Phụ lục - SỐ LƯỢNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TRÊN TTCK ĐẾN 05/2018 Đơn vị tính: Quỹ Tỷ đồng Quỹ đóng Quỹ thành viên Quỹ ETF Quỹ bất động sản Tổng cộng Thời gian Quỹ mở 30/11/2016 18 30 7.171 31/12/2016 19 31 7.759 31/1/2017 19 31 8.135 28/2/2017 19 31 8.503 31/3/2017 18 30 9.032 30/4/2017 19 30 8.759 31/5/2017 19 31 9.619 30/6/2017 19 32 10.296 31/7/2017 19 10 33 10.981 31/8/2017 20 10 34 11.602 29/9/2017 21 10 35 11.715 31/10/2017 21 10 35 12.591 30/11/2017 22 10 36 13.699 29/12/2017 22 10 36 14.831 31/01/2018 23 37 18.276 28/02/2018 23 37 19.283 30/03/2018 25 39 20.140 27/04/2018 25 39 19.481 31/5/2018 25 39 19.369 Số quỹ NAV Nguồn: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Phụ lục - MỤC TIÊU VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ 194 VIỆT NAM (2007- 2017) Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Các tiêu Mục tiêu Tăng 8.2-8.5 Lạm Tỷ lệ tăng cung 20-23 Tăng trưởng tín 17-21 Thưc 8.46 12.6 46.12 53.89 Mục tiêu 8.5-9 10 32 30 Thưc 6.18 19.9 20.31 25.43 15 18-20 21-23 Thưc 5.32 6.5 28.99 37.53 Mục tiêu 6.5 8.5 25 25 Thưc 6.78 11.8 33.3 31.19 Mục tiêu 7-7.5 15-16 20 Thưc 5.89 18.6 12 14.5 Mục tiêu 6-6.5 10 14-16 15-17 Thưc 5.03 6.81 22.4 8.91 Mục tiêu 6-6.5 6-6.5 14-16 12 Thưc 5.42 6.04 14.64 8.83 16 14-16 Thưc 5.98 4.09 15.15 15.65 Mục tiêu 6.2 15-20 18 Thưc 6.68 0.6 16.8 17.29 Mục tiêu 6.69 16-18 16-18 Thưc 6.70 4.74 17.82 18.71 Mục tiêu 6.70 15 21 Thưc 6.81 3.53 9.59 18.17 Mục tiêu Mục tiêu Nguồn: Tổng cục Thống kê, NHNN Phụ lục 10 - BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 195 Tên cá nhân, Tổ chức vấn: ……………… Tuổi số năm Kinh doanh: ……… Quận/Huyện: …………………………………………………………………………… Nghề nghiệp:…………………………………………………………………… Ngày vấn:………………………………………………………………… Trình độ học vấn Cấp Cấp Cấp Đại học sau đại học □ □ □ □ Bạn có tham gia lớp đào tạo chứng khoán thị trường chứng khoán chưa? Có Khơng □ □ Bạn đọc hiểu báo cáo tài trình độ nào? Thành thạo Khá Trung bình Khơng hiểu □ □ □ Mục tiêu đầu tư bạn gì? (có thể nhiều mục) - Thu lợi từ cổ tức □ - Thu chênh lệch thị giá □ - Ổn định tài □ - Đảm bảo sống trước hưu □ - Tiết kiệm cho hệ tương lai □ - Trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp □ - Tham gia điều hành công ty □ □ 196 Điều bạn quan tâm nhất: - Thua lỗ; □ - Đâu tư với tiềm lợi nhuận dài hạn biết gánh chịu số tổn thất; □ - Không đầu tư biết thị trường hoạt động không tốt □ Bạn quan tâm đến yếu tố rủi ro sau đây: □ - Rủi ro pháp lý □ - Rủi ro thông tin □ - Rủi rao khả khoản 197 □ - Rủi ro môi trường trị □ - Rủi ro mơi trường đầu tư □ - Mức độ tin cậy minh bạch báo cáo tài □ - Chất lượng dịch vụ tổ chức tài trung gian □ - Hoạt động tra giám sát cưỡng chế thực thi □ - Chất lượng chứng khoán □ - Rủi ro tác động thị trường chứng khoán quốc tế □ 198 - Rủi ro biến động giá chứng khoán □ - Trình độ am hiểu chứng khốn thị trường chứng khoán nhà đầu tư □ - Tin đồn không kiểm chứng □ - Tâm lý hiệu ứng đám đông □ - Giao dịch nội gián □ - Đánh giá chuyên gia kinh tế triển vọng dự báo kinh tế □ - Cơng bố phủ số kinh tế: GDP tăng trưởng kinh tế lạm phát thất nghiệp thâm hụt ngân sách vốn đầu tư nước ngòai Bạn ưa thích hình thức đầu tư 199 - Cổ phiếu □ - Trái phiếu □ - Quỹ tương hỗ □ - Giáy tờ có giá khác □ Thời gian bạn sở hữu chứng khoán trung bình vòng - Ít năm □ - Từ năm - 10 năm □ - Hơn 10 năm □ 200 Đánh giá khả sinh lời tín phiếu kho bạc có mức - Rất cao (6 điểm) □ - Cao (5 điểm) □ - Khá cao (4 điểm) □ - Trung bình (3 điểm) □ - Thấp (2 điểm) □ - Rất thấp (1 điểm) □ 10 Đánh giá khả sinh lời chứng khốn có mức 201 - Rất cao (6 điểm) □ - Cao (5 điểm) □ - Khá cao (4 điểm) □ - Trung bình (3 điểm) □ - Thấp (2 điểm) □ - Rất thấp (1 điểm) □ 11 Đánh giá khả xảy rủi ro yếu tố sau hoạt động đầu tư - Rất cao (6 điểm) - Cao (5 điểm) - Khá cao (4 điểm) 202 - Trung bình (3 điểm) - Thấp (2 điểm) - Rất thấp (1 điểm) Yếu tố rủi ro Rất cao Cao Khá cao Trung bình Thấp Rất thấp Hệ thống luật pháp Mơi trường trị Tính khoản 203 Chính sách: khuyến khích đầu tư thuế lãi suất tỷ giá hối đoái lạm phát Chất lượng dịch vụ tổ chức tài trung gian Thông tin Hoạt động giám sát cưỡng chế thực thi Tính minh bạch độ tin cậy báo cáo tài 204 Tác động thị trường chứng khoán quốc tế 10 Rủi ro biến động giá chứng khoán 11 Chất lượng chứng khoán 12 Am hiểu đầu tư chứng khoán 13 Yếu tố rủi ro khác (do nhà đầu tư ghi thêm) 205 12 Đánh giá triển vọng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam - Rất cao (6 điểm) - Cao (5 điểm) - Khá cao (4 điểm) - Trung bình (3 điểm) - Thấp (2 điểm) - Rất thấp (1 điểm) □ □ □ □ □ □ 13 Để hoàn thiện thị trường chứng khoán cần sửa đổi yếu tố sau đánh giá yếu tố theo mức sau: - Cấp thiết (3 điểm) - Cần không cấp thiết (2 điểm) - Không cần thiết (1 điểm) a) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp (bảo vệ nhà đầu tư ổn định nâng cao hiệu b) hoạt động thị trường quy định chế độ kế tốn kiểm tốn) Tăng tính khoản chứng khoán (chiết khấu cầm cố vay mượn thời hạn c) d) e) f) g) h) chi phí giao dịch Tăng tính minh bạch thị trường Nâng cao hoạt động công bố thông tin (Báo cáo họat động báo cáo tài chính) Tăng lượng hàng hóa có chất lượng (quy mô niêm yết đa dạng ngành nghề ) Tăng phiên giao dịch tiến tới khớp lệnh Mở rộng tăng chất lượng hoạt động Cơng ty chứng khóan quỹ hỗ trợ đầu tư Xây dựng sở hạ tầng đại phục vụ cho hoạt động thị trường đào tạo i) j) k) đội ngũ chuyên gia giỏi Thành lập thị trường OTC Tăng cường hoạt động tra giám sát thị trường Khác (ghi chi tiết) ... tiễn sách thúc đẩy đầu tư chứng khốn 18 Chương 2: Thực trạng sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán Việt Nam thời gian qua Chương 3: Giải pháp hồn thiện sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán Việt Nam 19... xuất hồn thiện sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán Việt nam c) Đề xuất số giải pháp hồn thiện sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán Việt Nam Đối tư ng, phạm vi phương pháp nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên... chế sách thúc đẩy đầu chứng khoán giai đoạn phát triển thị trường chứng khoán Việt nam thời gian qua, tác giả lựa chọn nghiên cứu theo hướng hồn thiện sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán ở việt nam, Hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán ở việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay