NỘI DUNG ÔN TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

13 6 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2018, 14:45

NỘI DUNG CHƯƠNG I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TIN HỌC CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CỦA TIN HỌC 2.DỮ LIỆU, THÔNG TIN, VAI TRÕ CỦA THÔNG TIN TRONG QUẢN LÍ 2.1.Thơng tin kinh tế qui trình xử lý thông tin kinh tế 2.2.Các đặc trƣng thơng tin có giá trị 2.3.Vai trò thơng tin quản lý kinh tế xã hội giai đoạn HỆ THỐNG THƠNG TIN 3.1.Vai trò hệ thống thông tin 3.2.Phân loại hệ thống thông tin 4.HỆ ĐẾM VÀ VIỆC BIỂU DIỄN THÔNG TIN VĂN BẢN TRONG MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 4.1.Hệ đếm thập phân 4.2.Hệ đếm nhị phân, phép toán số nhị phân 4.3.Đổi số thập phân thành nhị phân ngƣợc lại 4.4.Biểu diễn thơng tin văn máy tính điện tử, đơn vị đo độ dài tin CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2.1.1.Những nội dung công nghệ thông tin 2.1.2 Sơ lƣợc lịch sử hình thành phát triển cơng nghệ thơng tin 2.1.3.Xu hƣớng phát triển công nghệ thông tin 2.2.PHẦN CỨNG CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 2.2.1.Sơ đồ chức máy tính điện tử 2.2.2.Thiết bị vào 2.2.3.Thiết bị 2.2.4.Thiết bị nhớ lƣu trữ 2.2.5.Bộ xử lý trung tâm – CPU 2.2.6.Bo mạch chủ 2.2.7.Vỏ máy tính 2.2.8.Phân loại máy tính điện tử 2.2.9.Xu cơng nghệ phần cứng máy tính 2.3.PHẦN MỀM MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 2.3.1.Ngơn ngữ máy nguyên lý làm việc tự động theo chƣơng trình ngơn ngữ máy máy tính điện tử 2.3.2.Phân loại ngơn ngữ lập trình 2.3.3.Phần mềm (software) 2.4.TRUYỀN THƠNG 2.4.1.Khái niệm truyền thông 2.4.2.Một số kiện quan trọng lịch sử truyền thông CHƯƠNG III HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 3.1.TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 3.1.1.Định nghĩa hệ điều hành 3.1.2.Nhiệm vụ hệ điều hành 3.1.3.Phân loại hệ điều hành 3.1.4.Một số hệ điều hành thông dụng 3.2.Ổ ĐĨA, TỆP TIN, THƢ MỤC VÀ QUẢN LÝ TỆP TIN, THƢ MỤC TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH 3.2.1.Tệp tin 3.2.2.Ổ đĩa thƣ mục 3.3.SỬ DỤNG CƠ BẢN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 3.3.1.Tại lại hệ điều hành Windows 3.3.2.Các thao tác Windows 3.3.3.Làm việc với chƣơng trình, ứng dụng hay mở tài liệu, cửa sổ Windows 3.3.4.Làm việc với Windows Explorer 3.3.5.Một số thao tác mở rộng Windows Explorer 3.4 SỬ DỤNG BỘ GÕ TIẾNG VIỆT TRONG WINDOWS CHƯƠNG IV LẬP TRÌNH CHO MTĐT BẰNG NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL 4.1 THUẬT TỐN CHƢƠNG TRÌNH 4.1.1.Khái niệm thuật tốn 4.1.2.Ví dụ thuật tốn 4.1.3.Các tính chất thuật tốn 4.1.4.Trình bày thuật tốn sơ đồ khối 4.1.5.Khái niệm chƣơng trình 4.1.6.Ngơn ngữ lập trình 4.2 BỘ CHỮ VIẾT, TỪ KHỐ, TÊN TRONG PASCAL 4.2.1.Bộ chữ viết dùng PASCAL 4.2.2.Từ khoá (Keyword) 4.2.3.Tên (Define) 4.2.4.Dấu chấm phẩy 4.2.5.Lời giải thích (Comment) 4.3.CẤU TRƯC MỘT CHƢƠNG TRÌNH PASCAL 4.3.1.Phần tên chƣơng trình 4.3.2.Phần khai báo 4.3.3.Phần thân chƣơng trình 4.4.CÁC BƢỚC ĐỂ CHẠY MỘT CHƢƠNG TRÌNH PASCAL 4.5.MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU THƢỜNG DÙNG 4.5.1.Khái niệm kiểu liệu 4.5.2.Kiểu liệu logic (Boolean) 4.5.3.Kiểu liệu số nguyên (Integer) 4.5.4.Kiểu liệu số thực (Real) 4.5.5.Các hàm chuẩn cho liệu kiểu nguyên thực 4.5.6.Kiểu liệu ký tự (Character) 4.5.7.Kiểu liệu dẫy ký tự (String) 4.6.BIỂU THỨC (EXPRESSION) 4.7.CÁC THỦ TỤC XUẤT - NHẬP DỮ LIỆU 4.8.LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN 4.9.LẬP TRÌNH PHÂN NHÁNH 4.9.1.Câu lệnh rẽ hai nhánh (If Then ) 4.10.LẬP TRÌNH CĨ CHU TRÌNH 4.11.DỮ LIỆU KIỂU MẢNG (ARRAY) 4.11.1.Khái niệm liệu kiểu mảng 4.11.2.Khai báo liệu kiểu mảng 4.12.LẬP TRÌNH CĨ CHU TRÌNH LỒNG NHAU 4.12.1.Khái niệm chƣơng trình có chu trình lồng 4.12.2.Một số chƣơng trình có chu trình lồng CHƯƠNG V MẠNG MÁY TÍNH 5.1.KHÁI NIỆM MẠNG MÁY TÍNH 5.1.1.Khái niệm mạng máy tính 5.1.2.Phân loại mạng 5.1.3.Các nguồn tài nguyên mạng 5.1.4.Đăng nhập sử dụng tài nguyên mạng 5.2.THIẾT BỊ MẠNG 5.2.1.Dây cáp mạng (network cable) 5.2.2.Card mạng (Network Interface Card - NIC) 5.2.3.Bộ phát lặp (Repeater) 5.2.4.Bộ tập trung (Hub) 5.2.5.Chuyển mạch (Switch) 5.2.6.Cầu nối (Bridge) 5.2.7.Bộ định tuyến (Router) 5.2.8.Gateway 5.2.9.Các thiết bị mạng không dây 3.MÁY CHỦ MẠNG 5.3.1.Máy chủ tệp (File Server) 5.3.2.Máy chủ in (Print Server) 5.3.3.Máy chủ ứng dụng (Application Server) 4.MẠNG INTERNET 5.4.1.Khái niệm Internet 5.4.2.Sự hình thành Internet 5.4.3.Giao thức TCP/IP 5.4.4.Địa IP 5.4.5.Kết nối máy tính vào mạng Internet 5.5.MỘT SỐ DỊCH VỤ TRÊN MẠNG INTERNET 5.5.1.Hệ thống tên miền (DNS-Domain Name System) 5.5.2.Dịch vụ World Wide Web (WWW) 5.5.3.Dịch vụ thƣ điện tử (E-mail) 5.5.4.Tìm kiếm thơng tin Internet 5.5.5.Dịch vụ khác CHƯƠNG VI AN TỒN THƠNG TIN VÀ BẢO TRÌ MÁY TÍNH 6.1.AN TỒN THƠNG TIN 6.1.1.Khái niệm 6.1.2.Dấu hiệu số nguy gây an tồn thơng tin 6.1.3.Một số giải pháp nhằm đảm bảo an tồn thơng tin 6.2.VIRUS MÁY TÍNH 6.2.1.Khái niệm lịch sử hình thành 6.2.2.Phân loại Virus máy tính 6.2.3.Cách thức phát tán, lây nhiễm 6.2.4.Dấu hiệu máy tính bị nhiễm virus 6.2.5.Phòng diệt virus máy tính 6.3.BẢO TRÌ MÁY TÍNH 6.3.1.Khái niệm 6.3.2.Bảo trì phần cứng phần mềm hệ thống 6.3.3.Bảo trì phần mềm ứng dụng 6.3.4.Kiểm tra khắc phục vài cố máy tính thơng thƣờng CHƯƠNG VII SỬ DỤNG CƠ BẢN PHẦN MỀM MICROSFT WORD 7.SỬ DỤNG CƠ BẢN MICROSFT WORD 7.1.GIỚI THIỆU MICROSOFT WORD 7.2.CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG MICROSOFT WORD 7.2.1.Khởi động Microsoft Word 7.2.2.Các thao tác với tệp văn 7.2.3.Thoát khỏi ứng dụng Microsoft Word 7.3.NHẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG VĂN BẢN 7.3.1.Nhập văn 7.3.2.Điều chỉnh văn 7.3.3.Tìm kiếm, thay 7.3.4.Kiểm tra lỗi tả ngữ pháp 7.4.ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 7.4.1.Định dạng ký tự 7.4.2.Định dạng cho đoạn văn 7.4.3.Tạo ký tự đặc biệt đầu đoạn văn đánh số thứ tự tự động 7.4.4.Tạo đƣờng viền (Border and Shading) 7.5.SỬ DỤNG ĐIỂM DỪNG TAB 7.5.1.Đặt điểm dừng Tab 7.5.2.Gõ văn có sử dụng điểm dừng Tab 7.5.3.Điều chỉnh thông số điểm dừng Tab 7.5.4.Xóa điểm dừng Tab 7.6.BẢNG 7.6.1.Tạo bảng 7.6.2.Sử dụng lệnh Insert Table 7.6.3.Vẽ bảng 7.6.4.Chuyển đổi văn thơng thƣờng thành bảng 7.6.5.Chèn thêm xóa dòng, cột 7.6.6.Sử dụng nút Table Tools 7.6.7.Sử dụng hộp hội thoại Table Properties 7.7.IN VĂN BẢN 7.7.1.Cài đặt thông số trang in 7.7.2.Chọn cỡ giấy in nhờ nút Size 7.7.4.Sử dụng hộp hội thoại Page Setup 7.7.4.Chèn số trang, tạo tiêu đề tiêu đề dƣới cho trang in 7.7.5.Xem trƣớc in in CHƯƠNG VIII SỬ DỤNG CƠ BẢN PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL 8.1GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCEL 8.1.1.Khái quát chung Microsoft Excel 8.1.2 Một số khái niệm Excel 8.2,MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN 8.2.1.Lựa chọn đối tƣợng 8.2.2.Chèn ô – Loại bỏ ô 8.2.3.Sao chép, cắt, dán liệu 8.2.4.Lấp đầy liệu 8.2.5.Sắp xếp liệu 8.2.6.Lọc liệu 8.2.7.Tạo dòng tổng (Subtotal) 8.2.8.Tổng hợp thông tin từ nhiều vùng liệu (Consolidate) 8.3.TẠO LẬP BẢNG TÍNH 8.4.ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU 8.5.CƠNG THỨC VÀ MỘT SỐ HÀM MẪU TRONG MS EXCEL 8.5.1.Công thức địa 8.5.2.Hàm mẫu MS Excel a.Hàm toán học b.Hàm logic c.Hàm thống kê d.Hàm ký tự e.Hàm ngày tháng 8.6.BIỂU ĐỒ 8.6.1.Thành phần biểu đồ 8.6.3.Các bƣớc xây dựng biểu đồ 8.6.4.Hiệu chỉnh biểu đồ 8.7.IN ẤN CHƯƠNG IX SỬ DỤNG CƠ BẢN PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT 9.1.GIỚI THIỆU MICROSOFT POWERPOINT 9.1.1.Khởi động Microsoft PowerPoint 9.1.2.Màn hình giao tiếp PowerPoint 9.1.3.Các chế độ views PowerPoint 9.2.CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG MICROSOFT POWERPOINT 9.2.1.Các thao tác với tệp trình chiếu (Presentation) 9.2.2.Các thao tác với trang trình chiếu (slide) 9.3.NHẬP NỘI DUNG TRANG TRÌNH CHIẾU (SLIDE) 9.3.1.Nhập nội dung dạng văn slide thẻ Outline chế độ Normal view 9.3.2.Tạo bảng trang trình chiếu 9.3.3.Bổ sung biểu đồ/đồ thị vào tệp trình chiếu 9.3.4.Bổ sung chữ nghệ thuật (WordArt) vào slide 9.3.5.Các thao tác với đối tƣợng slide 9.4.ĐỊNH DẠNG TRANG TRÌNH CHIẾU 9.5.TRÌNH CHIẾU 9.6.IN ẤN PHẦN CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I Định nghĩa thông tin Phân biệt hai khái niệm liệu thơng tin Vì hai từ liệu thông tin thƣờng đƣợc dùng lẫn lộn Định nghĩa tin học, lĩnh vực nghiên cứu tin học Trình bày khái niệm thơng tin kinh tế vai trò thơng tin kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh Khái niệm xử lý thơng tin kinh tế, trình bày quy trình xử lý thơng tin kinh tế Trình bày khái niệm chức hệ thống thông tin Vai trò thơng tin quản lý kinh tế xã hội giai đoạn Các đặc trƣng thơng tin có giá trị Trình bày vai trò hệ thống thơng tin Hãy chứng minh thông tin trong nguồn tài nguyên quan trọng tổ chức doanh nghiệp Xã hội loài ngƣời tiến triển qua ba giai đoạn nhƣ Vì kinh tế tiên tiến đƣợc coi bƣớc vào kỷ nguyên thông tin 10 Khái niệm hệ đếm, trình bày hệ đếm 11 Cách đổi số từ hệ sang hệ 10 ngƣợc lại 12 Cho ví dụ thực phép tốn hệ CHƯƠNG II Giải thích khái niệm cơng nghệ thơng tin hình thành Các phân hệ chức phân hệ quản lý hệ thống thông tin tổng hợp Nêu mục đích việc tổ chức ngân hàng liệu Phân biệt phần cứng với phần mềm máy tính Chế độ đa chƣơng trình Vì ngƣời ta tổ chức cho máy tính làm việc theo chế độ Khái niệm máy tính điện tử trình bày sơ đồ chức MTĐT Nêu lên chức phận cảu MTĐT Phân biệt khái niệm máy tính vạn máy tính chuyên dụng, máy tính số máy tính tƣơng tự, máy tính siêu hạng với máy tính cỡ lớn máy tính trung bình với máy tính cá nhân Trình bày cách phân loại hệ máy tính điện tử nêu lên đặc trƣng hệ Trình bày đặc điểm máy tính cá nhân chức phận máy tính cá nhân Trình bày khái niệm phần cững phần mềm máy tính điện tử Phân loại phần mềm máy tính 10 Phân chia phận máy tính theo chức Nêu khác nhớ nhớ 11 Khái niệm nhớ Máy tính điện tử, phân biệt khái niệm nhớ nhớ ngoài, ROM RAM 12 Khả tốc độ xử lý đƣợc đánh giá qua số đo Câu ngạn ngữ "Một dây xích bền ngang với độ bền mắt xích yếu nó" có ý nghĩa xem xét tốc độ xử lý máy tính đo số phép tính giây 13 Phần cứng máy tính tiến triển qua hệ nhƣ Trình bày tóm tắt khái niệm: mạch tích hợp (vi mạch), vi xử lý, đa phƣơng tiện, xử lý song song xử lý song song ạt 14 Nêu đặc điểm hệ ngơn ngữ lập trình 15 Khái niệm truyền thơng bao gồm 16 Trình bày kiện quan trọng lịch sử truyền thông CHƯƠNG III Định nghĩa hệ điều hành, nhiệm vụ hệ điều hành Phân loại hệ điều hành dựa tiêu chí Khái niệm tệp tin, thuộc tính thuộc tin gì, kiểu thao tác tệp tin; cách đặt tên tệp, tham số tên tệp Windows Thế ổ đĩa, có loại ổ đĩa đƣợc dùng cho hệ thống máy tính Khái nệm đƣờng dẫn, tên đƣờng dẫn, khái niệm thƣ mục gốc, thƣ mục thời, mô tả cách biểu diễn thƣ mục hệ điều hành Trình bày thao tác để tạo lối tắt Shotcut hình Desktop, thao tác ghim hủy ghim ứng dụng Menu Start Mô tả trình chạy chƣơng trình, mở tài liệu vừa dùng, chạy ứng dụng mở cửa sổ Windows Windows Explorer gì, nhiệm vụ hệ điều hành Windows, thao tác để mở Windows Explorer Giới thiệu thành phần Windows Explorer 10 Giới thiệu quy trình thực tùy chọn hình hiển thị Windows Explorer 11 Trình bày quy trình thực xếp tệp tin thƣ mục, tạo thƣ mục mới, thay đổi biểu tƣợng tệp tin thƣ mục Windows Explorer 12 Trình bày quy trình thực lựa chọn tệp tin hay thƣ mục, di chuyển chép tệp tin hay thƣ mục Windows Explorer 13 Trình bày quy trình thực lựa chọn, đổi tên tệp tin hay thƣ mục, xóa tệp tin hay thƣ mục, khơi phục hay xóa vĩnh viễn tệp tin, thƣ mục Windows Explorer 14 Trình bày quy trình thực tìm kiếm tìm kiếm nâng cao Windows Explorer 15 Giới thiệu Control Panel; thành phần Control Panel Windows thao tác để mở Control Panel 16 Phƣơng pháp soạn thảo tiếng Việt CHƯƠNG IV Khái niệm thuật toán, yếu tố tạo nên ngơn ngơn ngữ lập trình Thế ngôn ngữ máy, đặc điểm ngôn ngữ máy Chƣơng trình Sơ đồ khối có tác dụng cho việc lập chƣơng trình Phân biệt cặp khái niệm ngơn ngữ máy ngơn ngữ thuật tốn, ngơn ngữ thuật tốn cấp thấp cấp cao, thông dịch biên dịch Khái niệm thuật toán, sơ đồ khối thuật tốn, cho ví dụ minh họa Trình bày khái niệm thuật toán Phân biệt khác thuật tốn chƣơng trình, chƣơng trình dịch, chƣơng trình thơng dịch chƣơng trình biên dịch Chƣơng trình PASCAL chƣơng trình thơng dịch hay biên dịch Thế biểu thức số học, biểu thức logic, biểu thức dãy ký tự PASCAL Thứ tự thực phép toán PASCAL Liệt kê kiểu liệu PASCAL Cấu trúc chƣơng trình PASCAL phải Giới thiệu sơ lƣợc phần 10 Thế tên, giới thiệu sơ lựợc loại tên PASCAL 11 Phân biệt giống khác kiểu ký tự (Char) dãy ký tự (String), cho ví dụ minh họa Hai dãy ký tự đƣợc so sánh với dựa tiêu chuẩn 12 Một biểu thức đƣa dƣới dạng khơng có quy cách nhƣ nào, cho ví dụ minh họa 13 Một biểu thức đƣa dƣới dạng có quy cách nhƣ nào, cho ví dụ minh họa 14 Cho dãy số a1, a2, an số thực, N nguyên dƣơng Hãy viết chƣơng trình PASCAL để tính đƣa tổng bình phƣơng số dƣơng tổng lập phƣơng số âm 15 Cho dãy số a1, a2, an số nguyên, N nguyên dƣơng Hãy viết chƣơng trình PASCAL để đếm đƣa xem có số chẵn số lẻ dãy số cho (số đƣợc coi số chẵn) 16 Cho dãy số a1, a2, an số nguyên, N nguyên dƣơng Hãy viết chƣơng trình PASCAL đề tìm đƣa xem có số chia hết cho tổng số 17 Cho dãy số a1, a2, an số nguyên, N nguyên dƣơng Hãy viết chƣơng trình PASCAL để tìm đƣa xem có số chia hết cho chia hết cho dãy số cho 18 Cho dãy số a1, a2, an số thực, N nguyên dƣơng Hãy viết chƣơng trình PASCAL để đếm đƣa xem có số số nhỏ dãy số cho 19 Cho dãy số a1, a2, an số thực, N nguyên dƣơng Hãy viết chƣơng trình PASCAL để tìm đƣa đƣa ba số lớn dãy số cho 20 Cho dãy số a1, a2, an số thực, N nguyên dƣơng Hãy viết chƣơng trình PASCAL để đếm đƣa xem có số âm, số không số dƣơng dãy số cho 21 Gọi Gt1, Gt2, Gtn giới tính N1, N2, Nn năm sinh ngƣời thứ 1, thứ thứ n đơn vị Hãy viết chƣơng trình PASCAL để đếm xem có ngƣời đến tuổi hƣu vào cuối năm (Biết ngƣời đến tuổi hƣu nữ 55 nam 60) 22 Có N học sinh phổ thơng sở, biết họ tên học sinh, điểm tổng kết học kỳ I, điểm tổng kết học kỳ II Hãy viết chƣơng trình PASCAL để tính in bảng tổng kết học tập năm cho học sinh Biết điểm tổng kết năm = (Điểm kỳ I + Điểm kỳ II x 2)/3 23 Gọi T1, T2, Tn thu nhập Ten1, Ten2, Tenn tên công nhân thứ nhất, thứ hai thứ N Hãy viết chƣơng trình PASCAL để nhập số liệu vào, tính in tên ngƣời có thu nhập năm triệu 24 Gọi T1, T2, Tn thu nhập Ten1, Ten2, Tenn tên công nhân thứ nhất, thứ hai thứ N Hãy viết chƣơng trình PASCAL để nhập số liệu vào, tính in tên ngƣời có thu nhập nhỏ thu nhập trung bình 25 Có N cơng ty, biết tên công ty, doanh số bán hàng tổng tất khoản chi tháng công ty Hãy viết chƣơng trình PASCAL để nhập liệu vào, tính in tên cơng ty kinh doanh có lãi tháng 26 Có M phiếu thơng tin lƣợng vật tƣ bán cho khách hàng bao gồm tên vật tƣ, số lƣợng vật tƣ mà khách hàng mua, đơn giá bán lẻ, định mức bán bn vật tƣ Từ tập phiếu viết chƣơng trình PASCAL để tính số lƣợng loại vật tƣ bán, số tiền bán loại tổng tiền tất loại vật tƣ bán Biết số lƣợng mua  định mức bán bn đơn giá bán đƣợc giảm 10% 27 Có N sinh viên gọi T1,T2, Tn điểm thi mơn tốn Ten1, Ten2, Tenn tên sinh viên 1, 2, N Hãy viết chƣơng trình PASCAL để nhập số liệu vào in tên sinh viên đạt loại giỏi môn (điểm toán>8), số lƣợng sinh viên đạt điểm (điểm toán >=7 điểm toán
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG ÔN TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG, NỘI DUNG ÔN TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay