BIỂU MẪU " BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ, QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ Phụ lục 2"

1 1,311 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 17:22

Mẫu BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ, QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ (Áp dụng cho Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý quỹ; lập chi nhánh Công ty quản lý quỹ; Phụ lục 2. Các nội dung bản của bản thuyết minh sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động quản quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản quỹ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ …. ,ngày . tháng . năm . BẢN THUYẾT MINH SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN QUỸ, QUẢN DANH MỤC ĐẦU (Áp dụng cho Hồ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quản quỹ; lập chi nhánh Công ty quản quỹ; chuyển trụ sở chính, chi nhánh) I. Giới thiệu chung: 1. Tên Công ty: 2. Địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh 3. Số fax, điện thoại: II. Chi tiết: 1. Tổng diện tích: 2. Bố trí phòng ban: 3. sở vật chất kỹ thuật thực hiện nghiệp vụ quản tài sản a. Thiết bị phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ: hệ thống máy tính, phần mềm chuyên dụng cho hoạt động phân tích đầu tư, phân tích và quản rủi ro, điện thoại, fax, bàn ghế cho nhà đầu tư, nhân viên… b. Hệ thống lưu trữ thông tin, tài liệu: c. Thiết bị phòng cháy chữa cháy: d. Hệ thống an toàn phòng chống trộm cắp Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những nội dung trên. Hồ gửi kèm: (Liệt kê đầy đủ) TM. Cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập , Chủ sở hữu/ (Tổng) Giám đốc Công ty quản quỹ, chi nhánh Công ty quản quỹ (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) . Phụ lục 2. Các nội dung cơ bản của bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động quản lý quỹ (Ban hành kèm theo. VẬT CHẤT KỸ THUẬT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ, QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ (Áp dụng cho Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quản lý quỹ;
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỂU MẪU " BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ, QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ Phụ lục 2", BIỂU MẪU " BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ, QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ Phụ lục 2", BIỂU MẪU " BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ QUỸ, QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ Phụ lục 2"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay