giải pháp phát triển sản xuất dứa của các hộ nông dân tại xã bản lầu, huyện mường khương, tỉnh lào cai

38 63 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2018, 21:56

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Đề tài: GiẢi pháp phát triỂn sẢn xuẤt dỨa cỦa hỘ nông dân tẠi BẢn LẦu, huyỆn MưỜng Khương, tỈnh Lào Cai AH ÔNG THÔN NÔI DUNG BÁO CÁO Đặt vấn đề Cơ sở lí luận thực tiễn Click to add title in here Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu Click to add title in here to add 3Kết nghiên cứu Click thảo luậntitle in here Kết luận kiến nghị PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nước ta nằm vùng nhiệt đới nóng ẩm, có nhiều loại đất thích hợp với nhiều loại cơng nghiệp, có sản phẩm có giá trị xuất cao Phần I: Đặt vấn đề Đề tài: “Giải pháp phát triển sản xuất dứa Xã Bản Lầu cách trung tâm huyện 20 km phía Bắc huyện Mường hộ nơng dân Khương, với tổng diện tích đât tự nhiên tương đối lớn (5.711 ha), đẩy mạnh Bản Lầu, huyện Mường phát triển sản xuất dứa nguyên liệu vùng giải pháp tốt chuyển dịch cấu kinh tế Chất lượng dứa chưa đảm bảo tình trạng bị thối hỏng nhiễm khí thải nhà máy luyện kim, sản phẩm lại bán tự phát cho thương lái nên nông dân bị ép giá Khương, tỉnh Lào Cai” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU chung MỤC TIÊU cỤ thỂ Đánh giá thực trạng thực giải pháp phát triển sản - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn giải pháp phát triển sản xuất nông sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn Bản Lầu, - Đánh giá thực trạng thực giải pháp phát triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai thời gian huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai qua; từ đề xuất số định hướng hồn thiện - Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới thực giải pháp phát triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn giải pháp phát triển sản xuất sản phẩm dứa hộ Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nông dân địa bàn Bản Lầu, huyện Mường - Đề xuất số định hướng hoàn thiện giải pháp phát triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn Khương, tỉnh Lào Cai thời gian tới Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai thời gian tới 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lí luận thực tiễn giải pháp phát triển sản xuất dứa hộ nông dân Phạm vi không gian Phạm vi nghiên cứu Phạm vi thời gian - Đề tài thực Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Số liệu sơ cấp 2018 Nghiên cứu đề tài thu thập năm 2015 - 2017 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1) Có giải pháp đển phát triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai? Thực trạng thực giải pháp sao? 2) Những yếu tố ảnh hưởng đến thực giải pháp phát triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 3) Cần có đề xuất để hoàn thiện giải pháp phát triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai thời gian tới ? PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Các khái niệm có liên quan Cơ sở lý luận Vai trò phát triển sản xuất dứa Đặc điểm kinh tế kĩ thuật dứa Cơ sở lý Nội dung giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất dứa luận thực tiễn Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực giải pháp phát triển sản xuất dứa Cơ sở thực tiễn Giải pháp phát triển sản xuất dứa số nước giới Giải pháp phát triển sản xuất dứa số địa phương Việt Nam PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm địa bàn 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.2 Điều kiện kinh tế hội 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất dứa địa bàn 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu - Chọn điểm nghiên cứu thôn Na Nhung, Na Mạ 1, Na Mạ địa bàn Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 3.2.2.1 Thu thập số liệu thứ cấp - Thu thập sách báo, internet…các tài liệu có liên quan, nguồn thơng tin sản xuất dứa, báo cáo huyện, 3.2.2.2 Thu thập số liệu sơ cấp - Thu thập qua điều tra, vấn cán địa phương (5 người) có liên quan tới thực giải pháp phát triển sản xuất dứa địa bàn Bản Lầu theo mẫu phiếu điều tra chuẩn bị 40 hộ nông dân, 4.1.6 Kết thực giải pháp phát triển sản xuất dứa Bảng 4.13 Liên kết dọc sản xuất tiêu thụ QML (n=15) Chỉ tiêu SL QMV (n=15) SL CC (%) (hộ) QMN (n=10) SL CC (%) (hộ) Chung (n=40) SL CC (%) (hộ) CC (%) (hộ) Liên kết với người cung ứng đầu vào                 - Có 33,33 13,33 20 22,50 10 66,67 13 86,67 80 31 77,50 Liên kết với người thu mua                 a Có thỏa thuận khơng                 12 80,00 60,00 60 27 67,50 - Không 20,00 40,00 40 13 32,50 c Nội dung thỏa thuận                 - Số lượng 66,67 66,67 66,67 18 45,00 - Chất lượng 10 83,33 100,00 66,67 23 57,50 - Giá bán 12 100,00 77,78 83,33 24 60,00 75,00 66,67 100 21 52,50 - Không - Có - Thời gian bán (Nguồn:Tổng hợp số liệu điều tra, 2018) 4.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 4.2.1 Từ phía chế sách - Chính sách quy hoạch vùng sản xuất tập trung nhằm đưa hộ có diện tích sản xuất khu vực tập trung vùng sản xuất - Chính sách vay vốn: Nhà nước tạo điều kiện cho người dân tham gia vay vốn để phục vụ tối đa cho mục đích sản xuất - Chính sách khuyến nơng: Đây xem sách quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất 4.2.2 Từ phía cán địa phương - Là phận thiếu việc thực giải pháp phát triển sản xuất dứa địa bàn - Là người đưa sách vào thực người đưa kế hoạch phát triển địa phương nói chung việc phát triển sản xuất dứa nói riêng - Có vai trò quan trọng việc hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng nghiên cứu mơ hình, hình thức sản xuất có hiệu với hộ sản xuất dứa 4.2.3 Từ phía hộ sản xuất - Các đặc điểm giới tính, tuổi tác, trình độ đào tạo, mức tuổi mà tham gia sản xuất, trình độ văn hóa chủ hộ ảnh hưởng đến hiệu sản xuất dứa - Số lao động bình quân hộ ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất dứa hộ 4.3 Định hướng đề xuất hoàn thiện giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất dứa nâng cao hiệu kinh tế địa bàn Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 4.3.1 Định hướng 4.3.2 Đề xuất hoàn thiện giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất dứa nâng cao hiệu kinh tế địa bàn Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 4.3.1 Định hướng - Về diện tích: Tiếp tục đạo trồng diện tích dứa phải trồng lại trồng diện tích Đồng thời tăng thêm diện tích trồng dứa - Về sản lượng: + Tăng suất, sản lượng dứa cách vững phấn đấu tơi suất bình quân đạt 40- 45 tấn/ha + Phát triển vùng nguyên liệu dứa theo vùng thâm canh, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật tăng suất + Đa dạng hoá giống dứa vào sản xuất nhằm rải vụ + Phát triển sản xuất dứa nhằm đảm bảo tính hiệu bền vững 4.3.2 Đề xuất hoàn thiện giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất dứa nâng cao hiệu kinh tế địa bàn Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 4.3.2.1 Giải pháp quy hoạch 4.3.2.2 Giải pháp sở hạ tầng 4.3.2.3 Giải pháp khuyến nông 4.3.2.4 Giải pháp thị trường liên kết 4.3.2.5 Giải pháp vốn 4.3.2.1 Giải pháp quy hoạch - UBND cần tính tốn kỹ lưỡng, để đưa kế hoạch quy hoạch cụ thể với vùng trồng dứa Cần tính tốn diện tích phù hợp với điều kiện tự nhiên hội xã, tránh tượng diện tích trồng tăng nhanh mùa giảm mạnh mùa, làm hội phát triển bền vững dứa địa bàn 4.3.2.2 Giải pháp sở hạ tầng - Hiện hệ thống đường giao thông hệ thống thủy lợi cho vùng trồng dứa nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển hộ trồng - Vì địa phương đầu tư tu sửa xây dựng thêm hệ thống sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển hộ trồng dứa việc phát triển kinh tế hội 4.3.2.3 Giải pháp khuyến nông - Để phát triển sản xuất dứa địa bà Bản Lầu có lẽ cơng tác khuyến nơng khơng thể thiếu đóng vai trò tương đối quan trọng - Khi người dân áp dụng hộ hình hay hình thức phát triển sản xuất hiệu Vì cơng tác khuyến nơng cần đẩy mạnh trình độ cán khuyến nơng cần đào tạo, nâng cao 4.3.2.4 Giải pháp thị trường liên kết - Việc liên kết hộ hay liên kết hệ thống từ đầu vào đến việc bán sản phẩm đầu cần thiết - Khi liên kết tốt tạo lên ưu người sản xuất Vì cần đẩy mạnh liên kết 4.3.2.5 Giải pháp vốn - Việc vay vốn đề phát triển sản xuất trồng dứa nhu cầu cần thiết người dân Người dân thường người có khơng có vốn, lên muốn thực áp dụng mơ hình hay hình thức sản xuất ln cần có vốn để thực => Nên việc vay vốn cần xem xét, giảm bớt thủ tục hành để người dân dễ dãng việc tiếp cận vốn PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Để nâng cao hiệu sản xuất dứa cần: + Áp dụng đồng cấu giải pháp + Thực tốt giải pháp bố trí trồng, hồn thiện quy hoạch trồng dứa, phân bón, vốn đầu tư, củng cố tổ chức đẩy mạnh công tác khuyến nông, tổ chức sản xuất mở rộng hình thức liên kết sản xuất, tăng cường xây dựng sở hạ tầng, hoàn thiện phương thức mua sách giá => Như vậy, qua thời gian nghiên cứu khoá luận cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất từ có bước định hướng đắn phát triển dứa PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.2 Kiến nghị - Ủy ban nhân dân cấp ngành ngân hàng cần có sách ưu tiên cho vùng phát triển nguyên liệu như: Hồn thiện hệ thống sách, đầu tư có trọng điểm sở phát triển hạ tầng, trung tâm nghiên cứu, nhân giống dứa có chất lượng Quan tâm đạo thực dịch vụ nông nghiệp, thực liên kết sản xuất - Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí cho việc thực thi việc dung máy bơm tưới nước cho dứa Cho hộ trồng dứa vay vốn có ưu đãi để tạo điều kiện cho sản xuất thuận lợi Cảm ơn quý thầy cô lắng nghe! ... tiễn giải pháp phát triển sản xuất nông sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn xã Bản Lầu, - Đánh giá thực trạng thực giải pháp phát triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn xã Bản Lầu, huyện Mường Khương,. .. triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 3) Cần có đề xuất để hoàn thiện giải pháp phát triển sản xuất dứa hộ nông dân địa bàn xã Bản Lầu, huyện Mường Khương,. .. giải pháp phát triển sản xuất sản phẩm dứa hộ xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nông dân địa bàn xã Bản Lầu, huyện Mường - Đề xuất số định hướng hoàn thiện giải pháp phát triển sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp phát triển sản xuất dứa của các hộ nông dân tại xã bản lầu, huyện mường khương, tỉnh lào cai , giải pháp phát triển sản xuất dứa của các hộ nông dân tại xã bản lầu, huyện mường khương, tỉnh lào cai , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, 4 Câu hỏi nghiên cứu, PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Phương pháp nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn