giáo án Âm nhạc lớp 4

79 24 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2018, 22:12

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TUẦN 1: 28/08/2017 - 01/09/2017 TIẾT I/ Yêu cầu cần đạt: - Biết hát giai điệu thuộc lời hát học lớp 3: Quốc ca Việt Nam, Bài ca học, Cùng múa hát trăng - Biết hát kết hợp gõ đệm theo hát - Nhớ số kí hiệu ghi nhạc học II/ Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III/ Tiến trình dạy học: Hoạt động giáo viên 1/ Ổn đònh lớp: - Kiểm tra só số - Nhắc hs chỉnh đốn tư học ngắn 2/ Bài mới: a/ Ôn tập hát: Quốc ca, Bài ca học, Cùng múa hát trăng: - Lần lượt cho hs hát lại hát * Khi cho hs hát Quốc ca nhắc nhở hs tư đứng hát nghiêm trang * Đối với bài: Bài ca học Cùng múa hát trăng cho hs hát kết hợp gõ đệm theo nhòp - Cho hs xung phong trình bày hát theo nhóm cá nhân Trường TH Phước Hảo B Hoạt động học sinh Thực Hát, nghiêm trang Hát, gõ đệm Hát Nghe Khuông nhạc, khóa Son, tên GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP - Nhận xét b/ Ôn tập số kí hiệu ghi nhạc: - Ở lớp em học kí hiệu ghi nhạc gì? nốt nhạc: Đô-RêMi-Pha-Son-La-Si, vò trí nốt nhạc khuông phạm vi từ nốt Đô đến Đô 2, hình nốt nhạc: trắng, đen, móc đơn, móc kép, lặng đen, lặng đơn Thực - Lần lượt đònh số hs lên bảng kẻ khuông nhạc, viết khóa Son, xác đònh vò trí số nốt nhạc khuông,… Các hs lại kẻ, viết vào nhòp - Nhận xét, sửa sai 3/ Củng cố – dặn dò: - Cho lớp hát lại hát vừa ôn tập, vừa hát vừa gõ đệm theo nhòp - Nhận xét tiết học - Tập ghi nhớ nốt nhạc để chuẩn bò cho tiết học sau Nghe Hát, gõ Nghe Ghi nhớ Người soạn Bùi Hồng Nhung Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TUẦN 2: 04/09/2017 – 09/09/2017 TIẾT Nhạc lời: Nguyễn Đức Toàn I/ Yêu cầu cần đạt: - Biết hát theo giai điệu vàlời ca - Biết tác giả hát nhạc só Nguyễn Đức Toàn - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhòp II/ Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ, bảng phụ - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III/ Tiến trình dạy học: Hoạt động gv Hoạt động hs 1/ Ổn đònh lớp: - Kiểm tra só số - Nhắc hs giữ trật tự Trật tự học 2/ Kiểm tra cũ: Thực - Chỉ đònh hs lên nhắc lại số kí hiệu âm nhạc Nghe học - Nhận xét 3/ Bài mới: a/ Dạy hát”Em yêu hòa Nghe bình”, nhạc lời: Nguyễn Đức Toàn - Ai mong muốn sống hòa bình, em thiếu nhi Nhạc só Nguyễn Quan sát Đức Toàn nói lên điều Nghe hát “Em yêu hòa bình” Nghe đọc theo mà hôm em học Nghe haùt Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP - Treo bảng phụ - Hát mẫu - Hướng dẫn hs đọc lời ca theo tiết tấu - Dạy hát câu: Đàn giai điệu hát mẫu câu sau cho hs lặp lại Sau tập xong cặp câu cho hs hát nối cặp câu với - Cho hs hát - Chỉ đònh cá nhân nhóm hát - Nhận xét b/ Hát kết hợp gõ đệm theo:  Hát kết hợp gõ đệm theo phách: - Hướng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ đònh nhóm thực - Nhận xét  Hát kết hợp gõ đệm theo nhòp: - Hướng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm theo nhòp - Chỉ đònh nhóm thực - Nhận xét 4/ Củng cố – dặn dò: - Các em vừa học xong hát gì? Tác giả ai? theo Hát Hát Nghe Quan sát, nghe thực Hát, gõ phách Nghe Quan sát, nghe thực Hát, gõ nhòp Nghe “Em yêu hòa bình”, nhạc lời: Nguyễn Đức Toàn Ghi nhớ Nghe Ghi nhớ - Giáo dục hs: yêu q sống hòa bình - Nhận xét tiết học - Về nhà tập lại hát cho chuẩn xác Người soạn Bùi Hồng Nhung Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TUAÀN 3: 11/09/2017 – 16/09/2017 TIẾT I) Yêu cầu cần đạt: - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa - Nhận biết nốt Đô, Mi, Son, La khuông nhạc - Biết đọc nốt nhạc theo cao độ tiết tấu II) Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ, Một số động tác phụ họa Bảng chép sẵn tập cao độ, tập tiết tấu - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III) Tiến trình dạy học: Hoạt động gv Hoạt động hs 1) Ổn đònh lớp: - Kiểm tra só số - Nhắc hs giữ trật tự Trật tự học 2) Kiểm tra cũ: Hát - Gọi hs lên trình bày lại hát “Em yêu hòa bình” Nghe - Nhận xét 3) Bài mới:Ôn tập hát”Em yêu hòa bình” Hát a/ Ôn tập hát: Hát gõ - Cho lớp hát lại phách, nhòp hát - Cho em vừa hát vừa Thực Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP gõ đệm theo phách, nhòp - Chỉ đònh cá nhân nhóm thực - Sau phần thực nhóm, gv đònh hs nhận xét, sau gv nhận xét - Hướng dẫn hs số động tác phụ họa:  “Em yêu … lời ca”: nhún chân sang phải, trái  “ Em yêu … phù sa”: mở tay sang phải trái  “ Em yêu … bay xa”: đan hai tay trước ngực - Cho lớp hát kết hợp vận động phụ họa b/ Bài tập cao độ tiết tấu:  Luyện tập cao độ: - Treo bảng phụ chép sẵn luyện cao độ - Giới thiệu với hs tên, vò trí nốt khuông nhạc ( Đô, Mi, Son, La) - Đàn đọc cao độ nốt lần sau cho hs lặp lại  Luyện tập tiết tấu: - Treo bảng phụ chép sẵn luyện tập tiết tấu - Đọc kết hợp gõ tiết tấu lần sau cho hs thực  Luyện tập cao độ tiết tấu: - Bài luyện tập cao độ tiết tấu chia làm câu - Ở câu gv: + Đàn đọc cao độ + Đọc cao độ kết hợp gõ tiết tấu làm mẫu cho hs thực - Cho hs thực Trường TH Phước Hảo B Nhận xét nghe nhận xét Quan sát, nghe Hát vận động phụ họa Quan sát Nghe, quan sát Nghe lặp lại Quan sát Nghe, quan sát thực Nghe Quan sát, nghe Đọc cao độ kết hợp gõ tiết tấu Thực Thực Nghe Thực GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP - Chỉ đònh cá nhân nhóm thực - Nhận xét Nghe 4) Củng cố-dặn dò: Ghi nhớ - Cho lớp thực lại luyện tập cao độ tiết tấu - Nhận xét tiết học - Dặn hs nhà tập lại hát”Em yêu hòa bình” luyện tập cao độ, tiết tấu Người soạn Bùi Hồng Nhung TUẦN 4: 18/09/2017 – 23/09/2017 TIẾT Dân ca Ba- Na Sưu tầm, dòch lời: Tô Ngọc Thanh I/ Yêu cầu cần đạt: - Biết dân ca dân tộc Ba-na Tây Nguyên - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết nội dung câu chuyện “Tiếng hát Đào Thò Huệ” II/ Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ, bảng phụ - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III/ Tiến trình dạy học: Hoạt động gv Trường TH Phước Hảo B Hoạt động hs GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 1/ Ổn đònh lớp: - Kiểm tra só số - Nhắc hs giữ trật tự học 2/ Kiểm tra cũ: - Chỉ đònh hs lên thực lại tập cao độ tiết tấu - Nhận xét 3/ Bài mới: a/ Dạy hát”Bạn lắng nghe”: * Hoạt động 1: Dạy hát - Giới thiệu hát: Nước ta có nhiều dân tộc sinh sống, số có dân tộc Ba-na, dân tộc cư trú Tây Nguyên Hôm em học hát dựa điệu dân ca dân tộc Bana Tô Ngọc Thanh sưu tầm dòch lời Bài hát mang tên Bạn lắng nghe - Treo bảng phụ - Hát mẫu - Hướng dẫn hs đọc lời ca theo tiết tấu - Dạy hát câu: Đàn giai điệu hát mẫu câu sau cho hs lặp lại Sau tập xong cặp câu cho hs hát nối cặp câu với - Cho hs hát - Chỉ đònh cá nhân nhóm hát - Nhận xét * Hát kết hợp gõ đệm theo: - Hướng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ đònh nhóm thực - Nhận xét Trường TH Phước Hảo B Trật tự Thực Nghe Nghe Quan sát Nghe Nghe đọc theo Nghe hát theo Hát Hát Nghe Quan sát, nghe thực Hát, gõ phách Nghe Nghe Nhờ cô có giọng hát hay, hầu hạ chuốc rượu cho GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP b/ Kể chuyện âm nhạc: “Tiếng hát Đào Thò Huệ” - Chỉ đònh vài hs đọc đoạn câu chuyện “Tiếng hát Đào thò Huệ” SGK trang - Đặt câu hỏi: + Nhờ đâu Đào Thò Huệ có lòng tin bọn giặc? chúng Lợi dụng lúc chúng ngủ túi, cô buộc chặt miệng túi thả trôi sông Vì cô có công đánh đuổi giặc cho nhân dân + Cô tiêu diệt bọn giặc cách nào? “Bạn lắng nghe” Nghe Ghi nhớ + Vì nhân dân lại lâëp đền thờ người gái có giọng hát hay ấy? 4/ Củng cố – dặn dò: - Các em vừa học xong hát gì? - Nhận xét tiết học - Về nhà tập lại hát cho chuẩn xác Người soạn Bùi Hồng Nhung TUẦN 5: 25/09/2017 – 30/09/2017 TIẾT I) Yêu cầu cần đạt: - Biết hát theo giai điệu lời ca - Tập biểu diễn hát Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP - Biết giá trò độ dài hình nốt trắng Biết thể hình tiết tấu có nốt đen nốt trắng II) Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ Một số động tác phụ họa Bảng chép sẵn tập tiết tấu - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III) Tiến trình dạy học: Hoạt động gv 1) Ổn đònh lớp: - Kiểm tra só số - Nhắc hs giữ trật tự học 2) Kiểm tra cũ: - Gọi hs lên trình bày lại hát “Bạn lắng nghe” - Nhận xét 3) Bài mới: a/ Ôn tập hát: - Cho lớp hát lại hát - Cho em vừa hát vừa gõ đệm theo phách - Chỉ đònh cá nhân nhóm thực - Sau phần thực nhóm, gv đònh hs nhận xét, sau gv nhận xét - Hướng dẫn hs số động tác phụ họa: Cả lớp đứng hát, nghiêng đầu sang trái phải, theo phách - Chỉ đònh vài hs lên biểu diễn trước lớp b/ Giới thiệu hình nốt trắng: - Vẽ hình nốt trắng lên bảng - Độ dài nốt trắng nốt đen - Nếu ta quy đònh độ dài nốt trắng phách độ dài nốt đen phách - Chỉ đònh vài hs lên bảng vẽ hình nốt trắng c/ Bài tập tiết tấu: Trường TH Phước Hảo B Hoạt động hs Trật tự Hát Nghe Hát Hát gõ phách Thực Nhận xét nghe nhận xét Quan sát, nghe, thực Biểu diễn Quan sát Nghe Nghe Thực Quan sát Thực Thực GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TUẦN 29: 2/4/2018- 7/4/2018 TIẾT: 29 I) Yêu cầu cần đạt: - Biết hát theo giai điệu lời - Biết hát kết hợp vận động phụ họa - Biết đọc TĐN số II) Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ Một số động tác phụ họa Bảng phụ chép sẵn hát, TĐN số - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III) Tiến trình dạy học: Hoạt động gv 1) Ổn đònh lớp: - Kiểm tra só số - Nhắc hs giữ trật tự học 2) Kiểm tra cũ: - Gọi nhóm hs lên trình bày lại lời hát “Thiếu nhi giới liên hoan” - Nhận xét 3) Bài mới: 3.1/ Ôn tập hát: “Thiếu nhi giới liên hoan” (lời 1) a/ Ôn tập hát: - Cho lớp hát lại lời hát - Bài hát có lời Trường TH Phước Hảo B Hoạt động hs Trật tự Hát Nghe Hát Nghe Quan sát Nghe GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP Tiết trước em học qua lời 1, hôm học tiếp lời ôn tập - Treo bảng phụ - Hát mẫu (lời 2) - Hướng dẫn hs đọc lời ca theo tiết tấu - Cho hs hát lời chuyển qua hát lời - Cho hs hát - Chỉ đònh nhóm hát - Cho em vừa hát vừa gõ đệm theo nhòp - Chỉ đònh nhóm, cá nhân thực - Nhận xét b/ Hát kết hợp vận động phụ họa: - Hướng dẫn hs hát chân nhún, nghiêng người - Chỉ đònh vài hs lên biểu diễn trước lớp 3.2/ Tập đọc nhạc: TĐN số “Bầu trời xanh” - Giới thiệu TĐN số - Treo bảng phụ - Bài TĐN: + Có hình nốt nào? + Có tên nốt nào? - Cho hs luyện cao độ nốt: Đô, Rê, Mi, Son La Gv đàn đọc cao độ nốt cho hs lặp lại - Hướng dẫn hs đọc kết hợp gõ hình tiết tấu chung TĐN - Cho hs đọc tên nốt nhạc có TĐN - Gv đàn đọc nhạc câu lần sau cho hs lặp lại lần Trường TH Phước Hảo B Nghe lặp lại Hát Hát Hát Hát, gõ nhòp Hát, gõ nhòp Nghe Thực Biểu diễn Nghe Quan sát Đô, Rê, Mi, Son La Nghe lặp lại Quan sát, thực nghe, Đọc Nghe lặp lại Đọc nhạc Nghe đọc theo Nghe Đọc nhạc ghép lời GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP - Cho hs đọc nhạc - Hướng dẫn hs đọc lời ca theo tiết tấu - Ghép lời ca - Cho em đọc nhạc trước sau ghép lời ca - Nhận xét, sửa sai - Cho lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ đònh nhóm, cá nhân thực Nghe Đọc nhạc, ghép lời, gõ phách Đọc nhạc, ghép lời, gõ phách Nghe Đọc nhạc, ghép lời, gõ phách Nghe Ghi nhớ - Nhận xét, sửa sai 4) Củng cố-dặn dò: - Cho lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách TĐN số - Nhận xét tiết học - Dặn hs nhà tập đọc nhạc, gõ phách TĐN số chép TĐN số vào Người soạn Bùi Hồng Nhung Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TUẦN 30: 9/4/2018- 14/4/2018 TIẾT 30 I) Yêu cầu cần đạt: - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết gõ đệm theo phách, nhòp - Biết hát kết hợp vận động phụ họa II) Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ, số động tác phụ họa - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III) Tiến trình dạy học: Hoạt động gv Hoạt động hs 1) Ổn đònh lớp: - Kiểm tra só số - Nhắc hs giữ trật tự Trật tự học 2) Bài mới: Ôn tập hát “Chú voi Đôn”, “Thiếu nhi giới liên hoan” Hát a/ Ôn tập hát “Chú voi Hát Bản Đôn” - Cho lớp hát lại hát Hát gõ - Chọn hs hát lónh phách xướng đoạn: “Chú voi … ham chơi” đoạn “Chú voi … Hát gõ chiêng vui” Đoạn điệp khúc phách lớp hát Nghe Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP - Cho caùc em vừa hát vừa Thực gõ đệm theo phách - Chỉ đònh cá nhân nhóm thực - Nhận xét Hát - Hướng dẫn lớp vừa Hát, gõ hát vừa nghiêng người, chân nhòp nhún nhòp nhàng b/ Ôn tập hát “Thiếu nhi giới liên hoan” Hát, gõ - Cho lớp hát lại nhòp hát Hát , nhún - Cho em vừa hát vừa chân gõ đệm theo nhòp - Chia lớp thành dãy Hát hát, gõ nhòp - Hướng dẫn lớp hát Nghe kết hợp nhún chân nhòp nhàng Ghi nhớ 3) Củng cố-dặn dò: - Cho hs hát lại hát vừa ôn tập - Nhận xét tiết học - Dặn hs nhà tập lại hát cho thuộc lời Người soạn Bùi Hồng Nhung Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TUẦN 31: 16/4/2018- 21/4/2018 TIẾT 31 I) Yêu cầu cần đạt: Biết đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách TĐN số 7, số II) Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III) Tiến trình dạy học: Hoạt động gv 1/ Ổn đònh lớp: - Kiểm tra só số - Nhắc hs giữ trật tự học 2/ Bài mới: a/ Ôn tập TĐN số 7: - Chỉ đònh hs nhắc lại tên TĐN số - Đàn lại giai điệu TĐN số để hs nắm lại giai điệu - Cho hs đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ đònh nhóm, cá nhân thực - Nhận xét, sửa sai Trường TH Phước Hảo B Hoạt động hs Trật tự “Đồng lúa bên sông” Nghe Đọc nhạc, hát lời, gõ phách Đọc nhạc, hát lời, gõ phách Nghe Thực GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP - Chia lớp thành nhóm, nhóm đọc nhạc, nhóm hát lời ngược lại b/ Ôn tập TĐN số 8: - Đàn lại giai điệu TĐN số để hs nắm lại giai điệu - Cho hs đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ đònh nhóm, cá nhân thực Nghe Đọc nhạc, hát lời, gõ phách Đọc nhạc, hát lời, gõ phách Nghe Thực - Nhận xét, sửa sai Đọc nhạc, - Chia lớp thành nhóm, hát lời nhóm đọc nhạc, nhóm hát Ghi nhớ lời ngược lại 3/ Củng cố-dặn dò: Nghe - Cho lớp đọc nhạc, hát lời Ghi nhớ TĐN số - Gd hs: Qua TĐN số gd hs biết yêu quý sống hòa bình - Nhận xét tiết học - Về nhà xem trước hát “Khăn quàng thắp sáng bình minh” – trang 30 Người soạn Bùi Hồng Nhung Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TUẦN 32: 23/4/2018- 28/4/2018 TIẾT 32 Nhạc lời: Trònh Công Sơn I/ Yêu cầu cần đạt: Biết hát theo giai điệu vàølời ca II/ Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ, bảng phụ - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III/ Tiến trình dạy học: Hoạt động gv Hoạt động hs 1/ Ổn đònh lớp: - Kiểm tra só số - Nhắc hs giữ trật tự Trật tự học 2/ Kiểm tra cũ: Đọc nhạc, hát lời - Chỉ đònh hs lên đọc nhạc, hát lời lại Nghe TĐN số - Nhận xét 3/ Bài mới: a/ Dạy hát “Khăn Nghe quàng thắp sáng bình minh”: - Giới thiệu hát: Nhạc só Trònh Công Sơn sáng tác Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP nhieàu hát tiếng, nhiều người yêu thích như: “Hạ trắng”, “Biết đâu nguồn cội”… Hôm học hát hay ông dành viết cho thiếu nhi, hát “Khăn quàng thắp sáng bình minh” Bài hát đề cao vai trò người thiếu nhi, người chủ tương lai đất nước kêu gọi thiếu nhi sức học tập xây dựng đất nước - Treo bảng phụ - Bài hát có sử dụng nhiều dấu lặng đơn em ý để hát tiết tấu hát - Hát mẫu - Hướng dẫn hs đọc lời ca theo tiết tấu - Dạy hát câu: Đàn giai điệu hát mẫu câu sau cho hs lặp lại Sau tập xong cặp câu cho hs hát nối cặp câu với - Cho hs hát - Chỉ đònh nhóm hát - Nhận xét b/ Hát kết hợp gõ đệm theo: - Hướng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm theo nhòp - Chỉ đònh nhóm thực - Nhận xét 4/ Củng cố – dặn dò: - Cho lớp hát lại hát - Giáo dục hs sức học tập xây dựng đất nước giàu đẹp - Nhận xét tiết học - Về nhà tập lại hát kết hợp gõ đệm theo nhòp cho chuẩn xác Trường TH Phước Hảo B Quan saùt Nghe Nghe Nghe đọc theo Nghe hát theo Hát Hát Nghe Quan sát, nghe thực Hát, gõ nhòp Nghe Hát Ghi nhớ Nghe Ghi nhớ GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP Người soạn Bùi Hồng Nhung TUAÀN 33: 30/4/2018- 5/5/2018 TIẾT 33 I/ Yêu cầu cần đạt: - Biết hát theo giai điệu lời ca hát học HKII - Biết vỗ tay gõ đệm theo hát - Biết vận động phụ họa theo hát II/ Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III/ Tiến trình dạy học: Hoạt động gv Hoạt động hs 1/ Ổn đònh lớp: - Kiểm tra só số - Nhắc hs giữ trật tự học 2/ Bài mới: Ôn tập hát học HKII a/ Ôn tập hát: “Bàn Hát tay mẹ” Hát, gõ - Cho lớp hát lại phách Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP hát - Cho em vừa hát vừa gõ đệm theo phách - Chỉ đònh cá nhân nhóm thực - Nhận xét -Hướng dẫn lớp vừa hát vừa nghiêng người, chân nhún nhòp nhàng b/ Ôn tập hát: “Chim sáo” - Cho lớp hát lại hát - Cho em vừa hát vừa gõ đệm theo nhòp - Chỉ đònh cá nhân nhóm thực - Nhận xét - Hướng dẫn lớp vừa hát vừa nghiêng người, tay xoay tròn, chân nhún nhòp nhàng c/ Ôn tập hát: “Chú voi Bản Đôn” - Cho lớp hát lại hát - Cho em vừa hát vừa gõ đệm theo phách - Chỉ đònh cá nhân nhóm thực - Nhận xét - Hướng dẫn lớp vừa hát vừa nghiêng người, chân nhún nhòp nhàng 3/ Củng cố – dặn dò: - Cho lớp hát lại hát vừa ôn tập - Nhận xét tiết học - Về nhà tập lại hát kết hợp gõ đệm theo cho chuẩn xác Trường TH Phước Hảo B Thực Nghe Quan sát, nghe, thực Hát Hát, gõ nhòp Thực Nghe Quan sát, nghe, thực Hát Hát, gõ phách Thực Nghe Quan sát, nghe thực Hát Nghe Ghi nhớ GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP Người soạn Bùi Hồng Nhung TUAÀN 34: 7/5/2018- 12/5/2018 TIẾT 34 I) Yêu cầu cần đạt: Biết đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ đệm theo phách TĐN số 6, số II) Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III) Tiến trình dạy học: Hoạt động gv Hoạt động hs 1/ Ổn đònh lớp: - Kiểm tra só số - Nhắc hs giữ trật tự Trật tự học 2/ Bài mới: a/ Ôn tập TĐN số 6: - Chỉ đònh hs nhắc lại tên Nghe TĐN số - Đàn lại giai điệu TĐN Đọc nhạc, hát số để hs nắm lại giai điệu lời, gõ phách Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP - Cho hs đọc nhạc, hát lời kết Đọc nhạc, hát hợp gõ đệm theo phách lời, gõ phách - Chỉ đònh nhóm, cá Nghe nhân thực Thực - Nhận xét, sửa sai - Chia lớp thành nhóm, nhóm đọc nhạc, nhóm hát lời ngược lại b/ Ôn tập TĐN số 7: - Đàn lại giai điệu TĐN số để hs nắm lại giai điệu - Cho hs đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đệm theo phách - Chỉ đònh nhóm, cá nhân thực Nghe Đọc nhạc, hát lời, gõ phách Đọc nhạc, hát lời, gõ phách Nghe Thực Đọc nhạc, - Nhận xét, sửa sai hát lời - Chia lớp thành nhóm, Ghi nhớ nhóm đọc nhạc, nhóm hát Nghe lời ngược lại Ghi nhớ 3/ Củng cố-dặn dò: - Cho lớp đọc nhạc, hát lời TĐN số - Gd hs: - Nhận xét tiết học - Về nhà xem trước hát “Khăn quàng thắp sáng bình minh” – trang 30 Người soạn Bùi Hồng Nhung Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TUAÀN 35: 14/5/2018- 19/5/2018 TIẾT 35 I) Yêu cầu cần đạt: Tham gia tập biểu diễn vài hát học II) Chuẩn bò: - Gv: Đàn Organ - Hs: Thanh phách, song loan, trống nhỏ III) Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động gv Hoạt động hs Trật tự 1) Ổn đònh lớp: Nhắc hs giữ trật tự học 2) Bài mới: Tập biểu diễn Hát, gõ phách vài hát học - Cho hs hát lại hát “Chú voi Quan sát, nghe, Bản Đôn” kết hợp gõ đệm thực Biểu diễn theo phách - Nhắc lại số động tác Nghe vận động phụ họa, sau cho Hát, gõ tiết lớp thực - Chỉ đònh nhóm lên biểu tấu lời ca Trường TH Phước Hảo B GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP diễn hát trước lớp - Nhận xét Quan sát, nghe, - Cho hs hát lại hát “Khăn thực quàng thắp sáng bình minh” kết hợp Biểu diễn gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Nhắc lại số động tác Nghe vận động phụ họa, sau cho lớp thực Xung phong - Chỉ đònh nhóm lên biểu diễn hát trước lớp Nghe - Nhận xét Ghi nhớ 3) Củng cố – dặn dò: - Cho cá nhân hs xung phong biểu diễn hát vừa tập biểu diễn - Nhận xét tiết học -Về nhà tập biểu diễn lại hát học Người soạn Bùi Hồng Nhung Trường TH Phước Hảo B ... lời Nghe lặp lại Nghe lặp lại Đọc nhạc Đọc nhạc, gõ phách Đọc nhạc Đọc nhạc Đọc nhạc, phách gõ Thực Đọc nhạc, hát lời Nghe GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP đệm theo phách Đọc nhạc, hát lời, - Hướng dẫn hs đọc... phách Nghe, đọc gõ phách Đọc nhạc, hát lời Nghe Đọc nhạc, hát lời, gõ phách Thực GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP sau ghép lời ca Nghe - Nhận xét, sửa sai - Cho lớp đọc nhạc, hát Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ...GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP - Nhận xét b/ Ôn tập số kí hiệu ghi nhạc: - Ở lớp em học kí hiệu ghi nhạc gì? nốt nhạc: Đô-RêMi-Pha-Son-La-Si, vò trí nốt nhạc khuông phạm vi từ nốt
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án Âm nhạc lớp 4, giáo án Âm nhạc lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay