Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS

125 25 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2018, 20:52

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SANSỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN NGUYỄN VĂN HUY HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SAN, CĨ SỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS NGUYỄN VĂN HUY CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN MÃ SỐ: 62440244 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG THANH MAI PGS TS NGUYỄN VIẾT LÀNH HÀ NỘI, NĂM 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HÀ NỘI Cán hướng dẫn chính: Tiến sĩ Đặng Thanh Mai Cán hướng dẫn phụ: PGS, TS Nguyễn Viết Lành Cán chấm phản biện 1: Tiến sĩ Nguyễn Viết Thi Cán chấm phản biện 2: PGS, TS Nguyễn Văn Lai Luận văn thạc sỹ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Ngày 17 tháng năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung, số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Huy ii LỜI CẢM ƠN Sau gần năm học tập nghiên cứu, đến học viên hồn thành khóa học với luận văn tốt nghiệp thành cơng này, trước hết nhờ giúp đỡ Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, quan Khí tượng Thủy văn nơi học viên công tác đặc biệt tận tình dạy Thầy, ngồi nhà trường; bên cạnh giúp đỡ đồng nghiệp ngành Khí tượng Thủy văn nỗ lực học tập nghiên cứu thân học viên Luận văn học viên thực với hướng dẫn trực tiếp TS Đặng Thanh Mai – Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo, Tổng cục Khí tượng Thủy văn PGS TS Nguyễn Viến Lành - Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Quá trình thực luận văn, học viên nhận giúp đỡ sâu sắc ThS Phùng Tiến Dũng - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hội tụ kiến thức, kinh nghiệm Thầy, đồng nghiệp, học viên tin tưởng kết nghiên cứu mà luận văn đạt đóng góp thiết thực cho cơng tác dự báo KTTV Học viên xin chân thành cảm ơn Nhà trường, quan, Thầy, Cô, đồng nghiệp giúp đỡ, tận tình dạy trình học tập hướng dẫn học viên thực luận văn Học viên xin tri ân Nhà trường, quan, Thầy, đồng nghiệp việc nỗ lực đưa kết nghiên cứu Luận văn vào tác nghiệp dự báo thực tế để phục vụ đời sống, sản xuất phòng chống thiên tai địa phương nơi học viên công tác Một lần học viên xin trân trọng cảm ơn! iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC NGHIÊN CỨUDỰ BÁO T H s3 ô 13 15 17 11 12 11 11 25 11 27 12 20 12 21 C h 22 22 13 22 13 22 13 23 11 23 iii 2.2.1 Đánh giá chất lượng dự báo mưa mơ hình IFS 31 2.2.2 Đánh giá sai số dự báo thủy văn 37 2.3 sở liệu 38 2.3.1 Tình hình tài liệu Khí tượng, Thủy văn thực đo 38 2.3.2 Các số liệu KTTV thực đo thu thập để thực luận văn 42 2.3.3 Số liệu mưa dự báo IFS 42 2.3.4 Bản đồ loại 42 Chương MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 Đánh giá khả sử dụng sản phẩm dự báo mưa IFS dự báo dòng chảy hạn vừa lưu vực sơng San 43 3.1.1 Kết nghiên cứu, đánh giá khả dự báo định lượng mưa hạn vừa mơ hình IFS 43 3.1.2 Kết nghiên cứu hiệu chỉnh kết dự báo mưa số trị IFS làm đầu vào cho mơ hình thủy văn 44 3.2 Xây dựng phương án dự báo dòng chảy sơng San mơ hình MIKE –NAM 47 3.2.1 Thiết lập mơ hình tính tốn mơ dòng chảy hạn vừa cho sơng Sê4 Sa7 7 K Ế D A DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DEM (Digital Elevation Model) Mơ hình độ cao số GIS (Geographic Information System) Hệ thống thông tin địa lý KTTV Khí tượng Thủy văn ATNĐ Áp thấp nhiệt đới DHTNĐ Dải hội tụ nhiệt đới KKL Khơng khí lạnh HTTT Hình thời tiết DWD (Deutscher Wetter Dienst) Tổng cục thời tiết Cộng hoà Liên bang Đức ECMWF (European Centre for quan dự báo thời tiết hạn vừa Medium range Weather Forecasting) Châu Âu ETA Mơ hình dự báo số trị khu vực ETS (Equytable Threat Score) Chỉ số đánh giá GEM Mơ hình tồn cầu CMC GFS (Global Forecasting System) Mơ hình tồn cầu NCEP GME Mơ hình tồn cầu DWD GSM (Global Spectral Model) Mơ hình phổ tồn cầu JMA HRM (High Resolution Model) Mơ hình dự báo số trị độ phân giải cao NCEP (National Centers for Trung tâm dự báo môi trường quốc Environmental Prediction) gia Mỹ NWP (Numerical Weather Prediction) Dự báo thời tiết số trị TTDBQG Trung tâm Dự báo Khí t ượng Thủy văn Quốc gia WRF (Weather and Research Forecasting System) Mơ hình dự báo số trị khu vực v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Đặc trưng hình thái sơng thuộc lưu vực sơng San Bảng 1.2: Thơng số số hồ chứa lưu vực S.Sê San 14 Bảng 2.1: Một số thông số mơ hình NAM 26 Bảng 2.2: Quy định thuật ngữ dự báo thời gian 31 Bảng 2.3: Quy định thuật ngữ dự báo không gian 32 Bảng 2.4: Quy định đánh giá dự báo không gian 33 Bảng 2.5: Quy định đánh giá dự báo lượng mưa (mm) 33 Bảng 2.6: Tiêu chuẩn đánh giá sai số phương án 38 Bảng 2.7: Danh sách trạm KTTV sử dụng để nghiên cứu 39 Bảng 2.8: Danh sách trạm đo mưa tự động sử dụng để nghiên cứu 40 Bảng 3.1: Kết đánh giá dự báo mưa số trị mơ hình IFS 42 Bảng 3.2: Sai số trung bình sai số quân phương mơ hình IFS 42 Bảng 3.3: Điểm số đánh giá tổng lượng mưa thời đoạn 10 ngày mơ hình IFS 43 Bảng 3.4: Tần suất tuyển chọn 10% nhân tố dự báo theo phương pháp MLR cho mơ hình IFS cho trạm nghiên cứu 45 Bảng 3.5: Các số đánh giá dự báo nhị phân cho tập liệu độc lập mùa cạn toàn khu vực nghiên cứu 46 Bảng 3.6: Danh sách lưu vực phận 48 Bảng 3.7: Một số mùa cạn trận lũ trái vụ trạm dùng để hiệu chỉnh thông số mơ hình Mike – Nam 50 Bảng 3.8: Một số mùa cạn trận lũ trái vụ trạm dùng để kiểm định thơng số mơ hình Mike – Nam 50 Bảng 3.9: Thống kê mùa cạn trận lũ trái vụ hồ chứa phục vụ hiệu chỉnh thông số mô hình Mike – Nam 51 Bảng 3.10: Thống kê mùa cạn trận lũ trái vụ hồ chứa phục vụ kiểm định thơng số mơ hình Make – Nam 51 Bảng 3.11: Bộ thơng số trung bình vị trí lưu vực sơng San 52 Bảng 3.12: Kết đánh giá mơ hình mùa cạn 2010-2011, 2011-2012, Hình 3.31: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ Plei Krơng trận lũ từ ngày 11-17/6/2014 Q 600 W Hồ Ialy WTĐ QTĐ 500 Hồ Ialy 200 QTT WTT 150 400 100 300 50 200 100 06/15/2012 0:00 06/16/2012 12:00 06/18/2012 0:00 06/19/2012 12:00 t 06/15/2012 0:00 06/16/2012 12:00 06/18/2012 0:00 06/19/2012 12:00 t Hình 3.32: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ Ialy trận lũ từ ngày 15-20/6/2012 Q W Hồ San 900 Hồ San 30 WTĐ QTĐ WTT QTT 600 20 300 10 5/30/13 5:00 5/30/13 11:00 5/30/13 17:00 5/30/13 23:00 5/31/13 5:00 t 5/30/13 5:00 5/30/13 11:00 5/30/13 17:00 5/30/13 23:00 5/31/13 5:00 t Hình 3.33: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ San trận lũ 30-31/5/2013 Q W Hồ San 4A 700 QTĐ Hồ San 4A 30 QTT WTT 500 20 300 10 100 6/9/15 3:00 6/9/15 9:00 6/9/15 15:00 6/9/15 21:00 6/10/15 3:00 t 6/9/15 6/9/15 6/9/15 6/9/15 6/10/15 3:00 9:00 15:00 21:00 3:00 t Hình3.34: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ San 4A trận lũ từ ngày 9-10/6/2015 Từ kết thu sau chạy kiểm định 11 trận lũ trái vụ cho hồ chứa, với nhận xét nêu kết luận thông số cho trận lũ trái vụ xác định cho hồ chứa lưu vực sông San cho kết tốt gần sát với thực tế áp dụng thông số cho trận lũ trái vụ khác nhau, ứng dụng dự báo nghiệp vụ Kết mơ mơ hình MIKE-NAM sở số liệu mùa cạn trận lũ trái vụ nhận thông số tương đối ổn định, khả mơ trình lũ lưu vực phận Mơ hình mơ tổng lượng tương đối tốt Thời gian xuất đỉnh lũ tính tốn phù hợp với thực tế, số trận lũ, đỉnh lũ mơ muộn sớm thực đo khoảng 0h-2h, dẫn đến chênh lệch lưu lượng tính tốn thực đo Một số vị trí đỉnh lũ mơ thiên cao (trận lũ 3-4/12/2013, hồ San 4A), phần chân lũ mô chưa sát thực tế trận 27-28/6/2016, hồ San 4, 28-30/6/2011 hồ Ialy Ngun nhân tính tốn mơ dòng chảy từ mưa lưu vực sơng miền núi khó, vùng thượng lưu tính chất lên xuống nhanh, biên độ lũ lớn, độ dốc độ cao địa hình thay đổi phức tạp; trạm mưa chưa đại biểu cho lưu vực lớn, vùng mưa thường biến động không lượng cường độ, thời gian mưa; thêm vào việc xả lũ hồ chưa theo quy trình quy định Tuy nhiên, sử dụng thơng số chung tìm q trình mơ dòng chảy mùa cạn số trận lũ đặc trưng vị trí hồ cho kết tương đối tốt: số Nash, sai số đỉnh lũ đạt giới hạn cho phép 3.2.2 Dự báo thử, đánh giá phương án dự báo: Luận văn lựa chọn số liệu mùa khô 2017 - 2018 để dự báo thử đánh giá phương án dự báo Để đánh giá kết thử nghiệm dự báo mực nước, lưu lượng đến trạm Đăk Môt, Đăk Tô, Kon Plong, Kon Tum lưu lượng đến hồ PleiKrông, Yaly, San 3, San 3A, San 4, San 4A, học viên sử dụng sai số cho phép dự báo dùng nghiệp vụ sau: Sai số mực nước TB ngày Kon Plong: 22cm Sai số mực nước TB ngày Kon Tum: 26cm Sai số mực nước TB ngày Đăk Môd: 29cm Sai số mực nước TB ngày Đăk Tô: 10cm Với dự báo dòng chảy đến hồ chứa, sai số lấy 20% dòng chảy thực tế đến hồ Sử dụng sản phẩm dự báo mưa số trị 10 ngày, dự báo mực nước trung bình hàng ngày thời gian dự kiến 10 ngày đến trạm Đăk Môt, Đăk Tô, Kon Plong, Kon Tum lưu lượng trung bình 10 ngày đến hồ PleiKrơng, Yaly, San 3, San 3A, San 4, San 4A, Đối với dự báo dòng chảy lũ trái vụ tiến hành dự báo thử nghiệm trình mực nước lũ cho vị trí Đăk Mốt, Đăk Tô, Kon Plong, Kon Tum lưu lượng lũ đến hồ PleiKrông, Yaly, San 3, San 3A, San 4, San 4A với thời gian dự kiến 10 ngày Các bước tiến hành tính toán dự báo đặc trưng lưu lượng, mực nước hạn vừa (10 ngày) đến trạm thuỷ văn hồ chứa thuỷ điện thực sơ đồ đây: Số liệu X, H, E thực đo thời đoạn 10 ngày Số liệu E dự báo thời đoạn 10 ngày Cập nhật số liệu vào Mơ hình Số liệu mưa dự báo từ IFS thời đoạn 10 ngày Hiệu chỉnh số liệu mưa dự báo Chạy mơ hình, tính Q dự báo trạm TV thời đoạn 10 ngày Tính H trạm TV thời đoạn thời gian dự báo 10 ngày Kết xuất giá trị đặc trưng Xuất bản tin dự báo Hình 3.35: Sơ đồ dự báo 10 ngày đến trạm thuỷ văn (TV) Số liệu X, H, E thực đo thời đoạn 10 ngày Số liệu E dự báo thời đoạn 10 ngày Số liệu mưa dự báo từ IFS thời đoạn 10 ngày Cập nhật số liệu vào Mơ hình Chạy mơ hình, tính Q dự báo trạm TV hồ trên, thời đoạn 6giờ 10 ngày Hiệu chỉnh số liệu mưa dự báo Số liệu Q (dự kiến thời gian 10 ngày ) vận hành hồ Diễn tốn, tính tổng Q đến hồ Xuất bản tin dự báo Hình 3.36: Sơ đồ dự báo 10 ngày đến hồ thuỷ điện Kết dự báo thử bảng 3.25 Bảng 3.25: Đánh giá kết dự báo thử T S M T Tổ ố ứ G T rn hi c l ch g 1Đ 1 ă 2Đ 1 ă 3K 1 o 4K 1 o Pl 1 ei Ia 1 ly 7S 1 ê 0 8S 1 ê KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Với lưu vực chiếm 87,61% diện tích tồn tỉnh Kon Tum 20,63% diện tích tồn tỉnh Gia Lai, sơng San ảnh hưởng tới gần 500 nghìn người dân sinh sống lưu vực, nhiệm vụ dự báo thủy văn nguồn nước vai trò quan trọng cơng tác phòng tránh, giảm nhe thiên tai đạo sản xuất địa phương lưu vực sông Sau thời gian nghiên cứu, luận văn xây dựng phương án dự báo thủy văn hạn vừa lưu vực sơng San hồn thành nội dung sau: Xây dựng sở liệu KTTV trạm thủy văn hồ chứa thủy điện lớn lưu vực sông San từ năm 1994 - 2017 số năm xảy hạn hán, thiếu nước, năm lũ trái vụ Phân tích, đánh giá đặc điểm chung vực sông San; nghiên cứu, phân tích đánh giá tổng quan phương pháp, mơ hình dự báo thủy văn hạn vừa giới, Việt Nam công tác dự báo dòng chảy hạn vừa lưu vực sơng San Nghiên cứu khả năng, mức độ áp dụng sản phẩm dự báo mưa số trị từ mơ hình IFS hiệu chỉnh để làm số liệu đầu vào cho mơ hình dự báo dòng chảy hạn vừa, mùa cạn cho lưu vực sông San Ứng dụng mơ hình MIKE - NAM tính tốn xây dựng phương án dự báo dòng chảy hạn vừa mùa cạn (10 ngày) cho trạm thủy văn hồ chứa thủy điện lớn lưu vực sông San Những kết nghiên cứu luận văn đủ điều kiện để sử dụng cho phương án dự báo thuỷ văn hạn vừa mùa cạn Sau tiến hành bước dự báo kiểm tra, phương án áp dụng vào tác nghiệp dự báo thuỷ văn hạn vừa, mùa cạn điểm trạm thuỷ văn lưu vực sông San Riêng hồ chứa, khuôn khổ luận văn dừng lại tính tốn dòng chảy đến hồ trực tiếp từ mưa mơ hình Mike – Nam nên học viên tiếp tục nghiên cứu, áp dụng phương pháp Muskingum để diễn tốn dòng chảy đến hồ nhằm hoàn thiện phương án dự báo trước đưa vào dự báo kiểm tra dự báo tác nghiệp thuỷ văn hạn vừa mùa cạn điểm hồ chứa thuỷ điện KIẾN NGHỊ Trong khuôn khổ đề tài luận văn cao học với thời gian hạn, học viên tập trung thực nội dung việc xây dựng phương án dự báo thủy văn hạn vừa Các kết luận văn sử dụng nghiệp vụ dự báo công cụ dự báo nguồn nước cảnh báo lũ trái vụ cho sông San Tuy nhiên, để kết nghiên cứu luận văn sử dụng cách đầy đủ, thuận tiện hiệu cao đưa vào tác nghiệp dự báo cần những bước bổ sung, hoàn thiện cách đầy đủ Do học viên kiến nghị: Cần nghiên cứu bổ sung đánh giá chất lượng mưa dự báo, phương pháp tiền xử lý mưa dự báo để nâng cao chất lượng dự báo Ngoài việc sử dụng mưa dự báo số trị từ mơ hình IFS làm số liệu đầu vào, nên kết hợp sử dụng dự báo mưa từ ảnh vệ tinh, rada, số liệu đo mưa tự động để nâng cao chất lượng số liệu mưa đầu vào mơ hình Bộ thơng số mơ hình cần tiếp tục hiệu chỉnh, đảm bảo độ ổn định trường hợp Sử dụng thêm số liệu trạm đo KTTV lưu vực để tiếp tục hiệu chỉnh thông số Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cơng nghệ dự báo để hồn chỉnh phương án theo hướng tự động hoá bước cập nhật hiệu chỉnh số liệu đầu vào xuất liệu dự báo,… TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Quyết định số 341/QĐ-BTNMT việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh Bộ Tài nguyên Môi trường (2017) Thông tư số 41/TT/BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng Bộ Tài nguyên Môi trường (2017) Thông tư số 42/TT/BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo Thủy văn Chính phủ (2010) Quyết định số 1989/QĐ-TTg việc ban hành Danh mục lưu vực sơng liên tỉnh Chính phủ (2018) Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông San, ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ DHI (2009) Reference Manual MIKE 11 DHI (2009) User Manual MIKE 11 Đặng Đình Đoan (2015) Nghiên cứu xây dựng đồ ngập lụt vùng hạ du sông Đăk Bla Báo cáo tổng hợp đề tài NCKHCN cấp Tỉnh Đặng Thanh Mai (2017) Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ cảnh báo ngập lụt cho sơng Bình Định Khánh Hoà Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 10 Nguyễn Văn Bản (2014) Nghiên cứu thực trạng nguy lũ lụt, sạt lở đất tỉnh Kon Tum; giải pháp phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại lũ lụt, sạt lở đất gây để phát triển bền vững kinh tế - xã hội – môi trường tỉnh Kon Tum, Báo cáo tổng hợp đề tài NCKHCN cấp Tỉnh 11 Nguyễn Văn Huy (2017) Đặc điểm khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, Báo cáo chuyên đề phục vụ cập nhật, bổ sung thông tin điều kiện tự nhiên, kinh, tế xã hội tỉnh Kon Tum 12 Nguyễn Văn Huy (2017) Xây dựng phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập thuỷ điện Đăk Bla 1, sông Đăk Bla đập thuỷ điện Đăk Pô Cô, sông Pô Kô UNND tỉnh Kon Tum phê duyệt tháng 12 năm 2017 13 Niên giám thông kê tỉnh Kon Tum năm 2016 14 Niên giám thông kê tỉnh Gia Lai năm 2016 15 Phùng Tiến Dũng (2016) Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo thủy văn hạn vừa, hạn dài mùa cạn phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa cho sơng khu vực Tây Ngun, Báo cáo thuyết minh đề cương Đề tài NCKHCN cấp Bộ 16 Tạ Đăng Hồn (2015) Ứng dụng cơng nghệ thông tin địa lý Gis xây dựng sở liệu Khí tượng thủy văn, phân vùng khí hậu thủy văn tỉnh Gia Lai, Báo cáo tổng hợp đề tài NCKHCN cấp Tỉnh 17 Trịnh Thu Phương (2017) Nghiên cứu xây dựng cơng nghệ nhận định lũ lớn dòng chảy mùa cạn lưu vực sông Hồng nhằm nâng cao hiệu vận hành liên hồ chứa Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 18 UBND tỉnh Kon Tum (2012) Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 Kon Tum tháng năm 2012 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ Tên: Nguyễn Văn Huy Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 12 năm 1971 Nơi sinh: Xã Hồng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Địa liên lạc: Số 02 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Quang Trung, TP Ko Tum, tỉnh Kon Tum Quá trình đào tạo: T ê n C B C Từ H V h t ì ă u h n n y T C K h / h ỹ ủ u s K h T r A / T u n n h i g T r Ti T u n / n họ i g T r L T ưý / lu i n ậ Đ L B i p / h i ọ NK 2B Đ ản g Đ i h ọ C h ứ C h ứ T r u n gh iệ 016 ồi C h ứ C h ứ T hạ c 20 T 16 - i Đ a n T T i r ế u n n g g T r Đ o n g t T i T C / h i ứ n Quá trình cơng tác: Từ C h t ứ h c Q ua / n Q ua / n H 1ọ 0c D ự b / o D ự b / o P G iá / m đ P 5G / iá 21 m Đ ản / g 4Gi /á 7Bí / th XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƯU CHIỂU CHỦ NHIỆM KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 2,7,14,24,28,41,46,49,53-56,59-60,62,63,66-69,73,76 1,3-6,8-13,15-23,25-27,29-40,42-45,47-48,50-52,57-58,61,64-65,70-72,77-86 ... trí sản xuất phòng chống thiên tai địa phương, ngành lưu vực sông Sê San, đề tài luận văn cao học "Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sơng Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự. .. dự báo IFS" lựa chọn để thực Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng phương án dự báo thủy văn hạn vừa mùa cạn (10 ngày) cho lưu vực sông Sê San Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Lưu vực sông. .. VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SÊ SAN, CĨ SỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS NGUYỄN VĂN HUY CHUYÊN NGÀNH: THỦY
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS , Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay