Kế hoạch bồi dưỡng CBQL,GV,NV năm học 2016 2017

7 16 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2018, 15:52

Căn cứ Thông tư 362011TTBGDĐT ngày 1782011 Thông tư ban hành chương trình BDTX giáo viên MN của BGDĐT;Căn cứ Thông tư 262012TTBGDĐT ngày 1072012 Thông tư ban hành quy chế BDTX giáo viên MN, PT và GDTX của BGDĐT;Căn cứ “Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” của Bộ giáo dục và đào tạo;Căn cứ công văn số 39KHPGDĐT ngày 2272016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Yên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non hè 2016 và năm học 20162017;Căn cứ tình hình thực tiễn công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, Để chuẩn bị tốt cho công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong năm học 20162017, trường Mầm non số 2 Thượng Hà xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 2017 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường như sau:I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU1. CBQL, GV, NV được cập nhật kiến thức về chính trị, KTXH, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và các năng lực theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương.2. Đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng và nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV, NV đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cá nhân, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tự bồi dưỡng thường xuyên trong năm học.3. Đảm bảo tất cả CBQL, GV, NV đều được tham gia bồi dưỡng; thực hiện bồi dưỡng tập trung và tổ chức bồi dưỡng thường xuyên trong năm học theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung và thời gian.4. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng; coi trọng bồi dưỡng thông qua hoạt động tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, thực hành và sử dụng các thiết bị, đồ dùng, phương tiện dạy học của CBQL, GV, NV trong quá trình tập huấn, bồi dưỡng.II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN1. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình BDTX của cấp học Mầm non. 2. Xác định đúng nhu cầu bồi dưỡng, trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ được giao; năng lực của CBQL, GV; xác định rõ tự bồi dưỡng là một nhiệm vụ quan trọng nhất của từng CBQL, GV để đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý, giáo dục, giảng dạy.3. Nhà trường là nòng cốt trong việc tổ chức bồi dưỡng GV theo các hình thức tự học của cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm GV; nghiệm thu, đánh giá kết quả BDTX của cán bộ, GV, NV.4. Tổ chức bồi dưỡng nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. 5. CBQL, giáo viên phải xác định rõ nhu cầu bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.6. Các nội dung bồi dưỡng trong hè tiếp tục được bồi dưỡng trong năm học thông qua các hoạt động giáo dục, giảng dạy.7. Phương pháp tổ chức bồi dưỡng:Kết hợp tự bồi dưỡng của giáo viên với việc bồi dưỡng tập trung; kết hợp bồi dưỡng hè và bồi dưỡng thường xuyên trong năm học, trong đó chú trọng công tác tự bồi dưỡngIII. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN BỒI DƯỠNG PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN SỐ THƯỢNG HÀ Số: 06/KH–MN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thượng Hà, ngày 09 tháng năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên năm học 2016- 2017 Căn Thông tư 36/2011/TT-BGD&ĐT ngày 17/8/2011 Thông tư ban hành chương trình BDTX giáo viên MN BGD&ĐT; Căn Thông tư 26/2012/TT-BGD&ĐT ngày 10/7/2012 Thông tư ban hành quy chế BDTX giáo viên MN, PT GDTX BGD&ĐT; Căn “Dự án tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ mầm non” Bộ giáo dục đào tạo; Căn công văn số 39/KH-PGD&ĐT ngày 22/7/2016 Phòng Giáo dục Đào tạo Bảo Yên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên mầm non hè 2016 năm học 2016-2017; Căn tình hình thực tiễn cơng tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Để chuẩn bị tốt cho công tác bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017, trường Mầm non số Thượng Hà xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016- 2017 cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường sau: I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CBQL, GV, NV cập nhật kiến thức trị, KT-XH, chun mơn, nghiệp vụ; nâng cao phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp lực theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng nâng cao lực tự học, tự bồi dưỡng CBQL, GV, NV đáp ứng yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cá nhân, triển khai thực có hiệu công tác tự bồi dưỡng thường xuyên năm học Đảm bảo tất CBQL, GV, NV tham gia bồi dưỡng; thực bồi dưỡng tập trung tổ chức bồi dưỡng thường xuyên năm học theo kế hoạch, đảm bảo nội dung thời gian Đổi phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng; coi trọng bồi dưỡng thông qua hoạt động tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, thực hành sử dụng thiết bị, đồ dùng, phương tiện dạy học CBQL, GV, NV trình tập huấn, bồi dưỡng II NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 1 Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình BDTX cấp học Mầm non Xác định nhu cầu bồi dưỡng, sở yêu cầu, nhiệm vụ giao; lực CBQL, GV; xác định rõ tự bồi dưỡng nhiệm vụ quan trọng CBQL, GV để đáp ứng yêu cầu đổi quản lý, giáo dục, giảng dạy Nhà trường nòng cốt việc tổ chức bồi dưỡng GV theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chun mơn, học tập theo nhóm GV; nghiệm thu, đánh giá kết BDTX cán bộ, GV, NV Tổ chức bồi dưỡng nghiêm túc, thiết thực, hiệu CBQL, giáo viên phải xác định rõ nhu cầu bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Các nội dung bồi dưỡng hè tiếp tục bồi dưỡng năm học thông qua hoạt động giáo dục, giảng dạy Phương pháp tổ chức bồi dưỡng: Kết hợp tự bồi dưỡng giáo viên với việc bồi dưỡng tập trung; kết hợp bồi dưỡngbồi dưỡng thường xuyên năm học, trọng cơng tác tự bồi dưỡng III NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN BỒI DƯỠNG Phân phối thời gian Nội dung bồi dưỡng Nội Bồi dưỡng trị, dung đường lối; sách phát triển giáo dục bậc học; Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 Nội Tập huấn: Giáo dục phát dung triển thẩm mỹ cho trẻ; Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ nhà trẻ; Giáo dục kỹ xã hội cần thiết cho trẻ MG tuổi bước vào lớp 1; Hướng dẫn sử dụng chuẩn PTTNT; Dự số tiết học Đối tượng bồi dưỡng (Đơn vị tính: tiết học) Tập trung Tự học Lí thuyết CBQL GV 20 tiết CBQL GV 40 tiết Thực hành Trong tháng 8/2016 Trong tháng 8/2016 Nội dung (60 tiết) Mô đun QL2(dự án tăng CBQL tiết/ cường khả sẵn sàng CBQL học cho trẻ mầm non): (từ ngày Dinh dưỡng tổ chức 26-27/9/ bữa ăn cho trẻ 2016) Mô đun MN2-D(dự án tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ mầm non): Giáo dục phát triển ngôn ngữ GV tiết/ GV tiết (ngày (từ ngày 30/9/2016) 26-27/9/ Trong đó: 2016) tiết thảo luận tiết viết thu hoạch (15/15 GV) Mô đun MN2(thông tư CBQL tiết/ 36): Đặc điểm phát triển GV 1CB,GV tình cảm, kĩ xã hội, (từ ngày mục tiêu kết 17-18/10/ mong đợi trẻ mầm non 2016) tình cảm Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ xã hội; tiết (ngày 30/9/2016) Trong đó: tiết thảo luận tiết viết thu hoạch (2/2 CBQL) tiết (ngày 21/11/2016) Trong đó: Thảo luận, Viết thu hoạch (17/ 17 CB, GV) Những mục tiêu phát triển tình cảm, kĩ xã hội trẻ mầm non; Kết mong đợi trẻ mầm non tình cảm, kĩ xã hội Mơ đun MN11(thông tư CBQL tiết (từ 36): Phương pháp tư vấn GV ngày 21về chăm sóc, giáo dục 22/11/201 mầm non cho bậc cha 6) mẹ có 3-36 tháng Vai trò gia đình việc giáo dục trẻ 336 tháng; Mục tiêu tư vấn chăm sóc, giáo dục mầm non cho bậc cha mẹ có 3-36 tháng; Nội dung tư vấn chăm sóc,giáo dục mầm non cho bậc cha mẹ có 3-36 tháng; tiết (ngày 25/11/2016 Thảo luận Viết thu hoạch (15/ 17 CB, GV) Thoa,Hoa, Dính,Hạnh, Hương,Hằng Tuyến,Dính, Dung, Nón, Huệ, Lương Hiền, Hồng, Liễu, Liên, Hiền) Thực hành tư vấn chăm sóc, giáo dục mầm non cho bậc cha mẹ có 336 tháng (ngày 02/12/ 2016) Trình bày GV (Nguyên; Thủy ) tiết (ngày 06/1/2017 Thảo luận Viết thu hoạch (13/ 17 CB, GV) Liên, Hiền, Lưu Hạnh Hoa, Dính , Lương Hiền, Liễu, Thoa, Huệ, Nguyên, Thủy, Hồng, Hương, Dung) Dự thực hành hoạt động giáo dục kĩ sống cho trẻ mầm non (ngày 13/1/ 2017) Trình bày CB, GV (Tuyến, Hằng, Liễu, Nón) Phương pháp tư vấn chăm sóc, giáo dục mầm non cho bậc cha mẹ có 3-36 tháng; Thực hành tư vấn chăm sóc, giáo dục mầm non cho bậc cha mẹ có 3-36 tháng Mô đun MN 39(thông tư CBQL tiết (từ 36): Giáo dục kĩ GV ngày 02sống cho trẻ mầm non 03/1/2017) Vai trò giáo dục kĩ sống phát triển nhân cách trẻ mầm non; Nội dung giáo dục kĩ sống cho trẻ mầm non; Phương pháp giáo dục kĩ sống cho trẻ mầm non; Điều kiện giáo dục kĩ sống cho trẻ mầm non IV ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN Căn đánh giá xếp loại kết BDTX giáo viên - Căn đánh giá kết BDTX giáo viên kết việc thực kế hoạch BDTX giáo viên phê duyệt kết đạt nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bôi dưỡng mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng - Xếp loại kết BDTX giáo viên gồm loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) loại khơng hồn thành kế hoạch Phương thức đánh giá kết BDTX - Hình thức: Thơng qua kiểm tra, tập nghiên cứu, viết thu hoạch, dự (gọi chung kiểm tra) - Nhà trường tổ chức đánh giá kết BDTX giáo viên (đối với BDTX hình thức tự học): Giáo viên trình bày kết vận dụng kiến thức BDTX cá nhân trình dạy học Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng nhà trường tổ chức đánh giá Điểm áp dụng sử dụng hình thức đánh giá sau: + Tiếp thu kiến thức kĩ quy định mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm) + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học giáo dục (5,0 điểm) Xếp loại kết BDTX 3.1 Giáo viên đánh giá, xếp loại hoàn thành kế hoạch BDTX: Nếu học tập đầy đủ nội dung kế hoạch BDTX cá nhân, có điểm thành phần đạt từ điểm trở lên Kết xếp loại BDTX sau: - Loại TB ĐTB BDTX đạt từ đến điểm, khơng có điểm thành phần điểm; - Loại K ĐTB BDTX đạt từ đến điểm, khơng có điểm thành phần điểm; - Loại G ĐTB BDTX đạt từ đến 10 điểm khơng có điểm thành phần điểm 3.2 Các trường hợp khác đánh giá khơng hồn thành kế hoạch BDTX năm học 3.3 Kết đánh giá BDTX: Được lưu vào hồ sơ giáo viên, để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét danh hiệu thi đua, để thực chế độ, sách, sử dụng giáo viên Công nhận đề nghị cấp giấy chứng nhận kết BDTX Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết BDTX giáo viên dựa kết đánh giá nội dung BDTX giáo viên Báo cáo kết Phòng Giáo dục Đào tạo đề nghị cấp giấy chứng nhận kết BDTX cán bộ, hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng, đạt điểm theo yêu cầu Hồ sơ bồi dường thường xuyên - Nhà trường: + Kế hoạch BD cán quản lý, giáo viên năm học 2016 - 2017 + Tổng hợp, xếp loại, báo cáo tổng kết BDTX năm học - Tổ chun mơn: + Kế hoạch thực chương trình BDTX năm học + Đánh giá, xếp loại, báo cáo thống BDTX năm học + Sổ biên BDTX tập trung - Giáo viên: + Kế hoạch thực chương trình tự BDTX + Sổ ghi chép bồi dưỡng thường xuyên + Bài thu hoạch, phiếu dự có kẹp giáo án VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN Đối với giáo viên - Xây dựng hoàn thành kế hoạch BDTX cá nhân phê duyệt (Thời gian nộp trước ngày 15/9/2016); nghiêm chỉnh thực quy định BDTX quan quản lý giáo dục, nhà trường - Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết thực kế hoạch BDTX cá nhân việc vận dụng kiến thức, kỹ học tập BDTX vào trình thực nhiệm vụ Đối với BGH nhà trường - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo hướng dẫn Phòng GD&ĐT (Nộp Kế hoạch bồi dưỡng PGD&ĐT trước ngày 15/9/2016); hướng dẫn tổ chuyên môn, cán quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tự bồi dưỡng năm học; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng tổ chuyên môn kế hoạch tự bồi dưỡng giáo viên (Phê duyệt trước ngày 18/9/2016); tạo điều kiện tốt để hoạt động bồi dưỡng thường xuyên đạt hiệu chất lượng, hiệu cao - Đề nghị cấp khen thưởng xử lý cá nhân có thành tích vi phạm việc thực công tác bồi dưỡng - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại BDTX cán quản lý, giáo viên, báo cáo kết BDTX giáo viên đề nghị Phòng Giáo dục Đào tạo cấp giấy chứng nhận theo quy định (Nộp báo cáo trước ngày 10/5/2017) Trên Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán quản lí, giáo viên hè 2016 năm học 20162017 trường Mẫu giáo số Thượng Hà, yêu cầu tổ chuyên môn, giáo viên nghiêm túc triển khai thực hiện./ Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT Bảo Yên (b/c); - Tổ chuyên môn, giáo viên nhà trường;(Th/h) - Lưu: VT KT HIỆU TRƯỞNG ... bồi dưỡng PGD&ĐT trước ngày 15/9 /2016) ; hướng dẫn tổ chuyên môn, cán quản lý, giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tự bồi dưỡng năm học; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng tổ chuyên môn kế hoạch tự bồi. .. bồi dưỡng tập trung; kết hợp bồi dưỡng hè bồi dưỡng thường xuyên năm học, trọng cơng tác tự bồi dưỡng III NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN BỒI DƯỠNG Phân phối thời gian Nội dung bồi dưỡng Nội Bồi. .. kế hoạch bồi dưỡng, đạt điểm theo yêu cầu Hồ sơ bồi dường thường xuyên - Nhà trường: + Kế hoạch BD cán quản lý, giáo viên năm học 2016 - 2017 + Tổng hợp, xếp loại, báo cáo tổng kết BDTX năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bồi dưỡng CBQL,GV,NV năm học 2016 2017, Kế hoạch bồi dưỡng CBQL,GV,NV năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay