Chiến lược kinh doanh của công ty viettel

23 592 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 09:05

­1/6/1989: Thành lập Tổng công ty Điện tử thiết bị thông tin (SIGELCO), tiền thân của Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel).­1989 – 1994: Xây dựng tuyến vi ba băng rộng lớn nhất (140 Mbps); xây dưng tháp anten cao nhất Việt Nam lúc bấy giờ ( 85m ).­1995: Đổi tên thành Công ty Ðiện tử Viễn thông Quân đội (tên giao dịch là Viettel), là doanh nghiệp mới duy nhất được cấp phép kinh doanh đầy đủ các dịch vụ viễn thông ở Việt Nam . ­1999: Hoàn thành đường trục cáp quang Bắc – Nam với dung lượng 2.5Mbps có công nghệ cao nhất Việt Nam với việc áp dụng thành công sáng kiến thu – phát trên một sợi quang.­2000: Viettel có giấy phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ điện thoại đường dài 178, là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam cung cấp dịch vụ thoại sử dụng công nghệ IP (VoIP) trên toàn quốc. ­2003: Viettel đã tổ chức lắp đặt tổng đài đưa dịch vụ điện thoại cố định (PSTN), cổng vệ tinh quốc tế vào hoạt động kinh doanh trên thị trường CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTEL I : Giới thiệu tổng quát về công ty viễn thông quân đội Viettel 1.1 Giới thiệu khái quát về công ty 1.1.1 Giới thiệu chung về Viettel •  !"# • $%&'(#)*++),-. • /0'(#)* ),-. • 1234567%%72##6 • 879%7:::#67%%72##6 • ;<=>?2@3"A>3B A>4C%D(EF*''+FAG 4'*F'EF*''+HH%IJKLMH3;>4$%N ?% 2@3OP%4Q%PA>RD"6 A>4C%D(+F*''+FAGAM 4 ')F'(F*''+H"A>MB6N6$% 2@3OP%4Q%PA>RD"# &%D"S GK>T366Q%PU G>4QVU GI>LU GMR3%C%9DW>>U GW>%I% LU G>4N%PU GW>%IT%D"XU GY>T%@3SZ>U GW>%IIJ # 1.1.2 Chặng đường phát triển F)F.-. 2@3OP%4$%[%C%9%P%\]1^K_`%N%RHO KP%4Q%PA>RD"\7%%72`# .-.a (YR4b%>4C699"2JT%\('93`U0R4I%?3%7 T%$%!2c9T4d\-+`#  +O%;% KP%4e$%[Q%PA>RD"\%;2 7%%72`2  $3J>4T%DIfT33g3SDW4DH?66Q%P$%!#  . % DId%?3=>ha!6J>2If*#+93iP$ T%$%!6J6$?3% P?SC%>a3?%%;"%f=># *'''7%%72iT43g3>T3%[$6D$%&DId ,-2  $3DW>%;$%!>T36%&[P$]M\]M`%;% =># *''E7%%72D%Oj2h3Dk%%OD DI6D$%&D\M!`O6$% =>%C6 &%D"S%;%%Id *''(K>T3D$%&D"S%I<6  4+F'F*''(6J%I<$>'.-# K>T3O?3=>=>%C# *''+ 2@3OKP%4Q%P=>RD" 4'*FEF*''+#K>T36& ;X *'')W>%I^ 6 K3> *'',l%>D&%%mnli*%$>%>;9#"%E6DaD"G ]%77% *''-l%>D&%*%mnl#!o%''%I<$>6Q%P2JT%%CJ# K3>6N&%WQ%P# 1.2 Sứ mệnh – tầm nhìn của Viettel 1.2.1 Quan điểm phát triển • C%f3k%pS%C6J=>3B • W>%I6 <&%W# • DIJS?  • M?%%q2;%X?DqOD# • ^T4Id2 4C>%%2r# 1.2.2 Tầm nhìn thương hiệu của Viettel W%I<$>H7%%72hsID%q$b%P%sS? 6  b=>%R2h7H7%%72t4i%7?H9&u\4%4>:4` vS? 2 "%Ida"%?%q;9$%WDIf%P%s=>%R6 2h 7%T>q>6 36"%?;9$%2;%DOJwS? ?%&?X3Z 6 4  X# !N%X"%$33?%%q2 0"#7%72SC%%?DW>%I0"%P=> 6$hSC%?&%D"X0>T%S6J?&%DP0"&%D"RD&# x f3%?y6J?D%?SDqw3?%%q# KR% 6JDz$3w>h9ii3j0R4b? >7%%72 1.2.3 Sứ mệnh của Viettel 7%%722>P2>P9C%=>%R2h76 X@%R%s{|SCHsIdI {?%q;9$%a?% 6;HP%4S? 6 D%?Dqws%&?X3Z 6 4  X# C%2|%I<$>2>PD"%3?DDW>%;3UP$JDX3Z6T% 2If%%U2;%X%CU2 6$6 %I>4i%X&%D"i%?$0"U%>%b6J S? R% 6JDz$3# 7{%%T%H$%!IJ #7%%72%}SiS6 6J%%WH Id2L;SP&D6 6wi~D%P~%T3#SiS;7%%72D;SPHDIf6  3X%j•?;p%I% <#7%%72i%C%2|6?2 6 ~vC%Dq%DId ~DR42 @%jT%=>%sH7%%72# 1.2.4 Giá trị cốt lõi 1.2.4.1 Thực tiễn là tiêu chuẫn để kiểm nghiệm chân lý ^|%>4C%2  >0?€iR4Dd2 0%I<#^|2>@Dq%OSC%%b%Qc%S $%$@R2|6 bD?%I<2#KWi2|2>@6 bD?DqVh%I€i%b %QJS•DDIf{2|2>@6 bD?DiDc4#C3@R2|%P=>%b%Q &%D" MI<R&%D"tlBD?=>Pu6 2;%DN>€3wf36J%b%Q# 1.2.4.2 Trưởng thành qua những thách thức và thất bại ?%j2 T%SL%L#iS2 2B2>4$tj%i6 vC%%ipu#P fh2W€fSP?%•6 2WDq%?[#2W2 SP%q%?S‚ %=>?%%C%Jv% P#2W%&<"b3?%%q%C3%7# ^ {Id?%T%9&6 D"6;{%T%9&%%%T%9&{2vH$ %DqDN>€#P3g3%@2WHIdS?DqD?DOIdDi#P2k32& {2v2Wƒ#M;9%•%h6 0R4b4%}Sb6$B‚#bbW>%W>b %C9"# 1.2.4.3 Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh K?>4T%SP%4DODi2 b%4DO#P%Id&%b%4DOQ %} 4%}d#!C>@%jDIfb%T%4C>H%4DO%pT3@%4DO"%?Q  <#vD&v=>PW"%C2If"%<T>J3wf3#j&  4P4SP3X2 %N2 =>P 2 SX%4DO%Lj# KX ?2 D"2bb3?%%q# b@%jDq%4DO#Id0>4;%4DODq%Lj6JP%Id%4DO# Kc%p9C%4DO%% 9%IdISPSL%6@4#^;%%I>4DqDN> €C2If6 <T>2&%Oj3wf3# 1.2.4.4 Sáng tạo là sức sống. ?%&%&bS?9$%#PibS?9$%%j2 C%#b$?{|%I? %&SP€H; HXS? # >4•SPƒ6N{SPJ#R%s6 %P6%}{|%I‚T%#YR4 b"%P%IdS>4CSL?%&DqvId7%%72  4i%q?%&#l>4% 4 "|%I7%%72# 1.2.4.5 Tư duy hệ thống P%IdS 4 3j%&3#I>4$%2 $%>@%DqD<X?? 3j%&3#"%%Oj3Xi%I%I%WC2If2|2>@Vh%6 $%2 N%X#"% $%>3?%%q6N=>P%3X>4;$3?#"%$%%%%Id9 %Idi%q%%2;#$%%bi6@ 3XX=>4C%DIf%;,'„P6$#!Iƒ SPDq%L$%2 %$%%;>6%B??R# YR4b$%2|2>@?C2IfX3?39IJD6 3I<R D"H #@=>%+9IJDqX=>4C%6TDNK€6TDNa>4;RaX3?3a Oj%b$aq%6 D??%b$#!Id7%%723Xq>6TDNDC^ DIf2  ('„G!iDIfIdS?q>2 E'„GC%% % 2$>IdDC>[2 E'„B 2&#?%&%7=>4%…a;>ia?%&# 1.2.4.6 Kết hợp Đông Tây KiN6??%I>4? D"2JT%H6R2&# v?i?4;i%q3?%>4$>=>X%%}%>%q#C%f3P R4ƒi•2 2>P%T4k%H"%6TDN#C%f3SPi•2 3%"# C%f3%I>4%b=>6J%I>43R%L6 $%# C%f3bOD6 X?# C%f3P9o6 "2j?R# 1.2.4.7 Truyền thống và cách làm người lính 7%%72i">z%}A>RD"6 %b 6J">zDi#"%%{bS?9$%%&; j&7%%722 %>4N%6 ?2 =>RD"# >4N%Sm2>@%D SC%T3@SO=>4C%%R6If%SiSh9i?>%%# K?2 =>4C%D?%$%Dq# 1.2.4.8 Viettel là ngôi nhà chung 7%%722 P %j#vId7%%723X%>% 6Jb$3HOKP%4# MX&3c%P  4%J2 S? H&3cDIf#v R6;2 "%?%q;9$%Iw>%"% >7%%72aw >%40R4b# SC%6 R %P T42 %NDNb3?%%q# P%s2V>%P%s>W>HR6;#^T42 6$iDq3?%%q? ?R#K??R?D<63f36J>I?9"3@%"%<%q# vR 6;=>?%C$pi3{6;&Dq0R42;P T4#^D"Dq0R4bDT% IJ7%%723?%%qI3XDIfI0jD?%}{% =>X2D"Di#^>P Dk%2fLHDT%IJH$32;%;2fL?R# 1.3 Tình hình kinh doanh 9XNS%C%CJ6VB9XI9SHX% L6 >4 %?7%%72%C3%>4%%%I# SH7%%72DIf%q$=>N>2•6b  >;9?66Q%P  >;9D"  >;9D$%&D"%&^ 6 K3> !*''7%%72%C3%Dk%%;>>4%%%D"%%I%T3T%2 )'„ %I<DI<6J%>D&%,+a,-%mDz#C3%2h3Dk%W*'#'''%&% DiH4C>2 %&E%&%%Id$%!#Z4&DW>%I6N&%W6Q%PDk9$%2 6wP%P6wR>6w0DW>%IP$J### lw&D$%&7%%723?%%q>?&37937†7‡I %>%kDId3?%%qHP%4Di{9IJ3?%%qX46s% 2If%3W%2;%>?X3Z6=>?SP}%6  D%}9IJ0R@3%3WIJ # II : Phân tích môi trường ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của Viettel BẢNG TỔNG HỢP MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Cao, nhiều = 3 điểm; trung bình = 2 điểm, ít, thấp = 1 điểm, Không tác động = 0 K?4C>%P%Id j=> %sD 6J  ?D"D 6JP%4 L T% %? D" L Dq ]# K?4C>%6NP%Id6•P 1. ˆC>%S%C K€%;>%%IS%C6 €%;>2& 3?% E E G G) ^0>T%%%Id6 ?L?%  LHL3H * * G G( b3?%%q6NS%C%>@3IdR % E E ‰ ) *# K?4C>%L3HGL% b%$3HL3H E E G G) ŠD6NL% %$W2>@% 3?3  * ‰ K?=>4D6ND"=>4N  E ‰ K?=>4D6N%>;IJ6 S>4C&  * G E# ˆC>%0" A>Dq6Nj A>Dq%;>wQ%4DO €2$% b>4qR (# K?4C>%%b; b23L% >4;\S` +# K?4C>%P$ K?L?P$ K?X3ZJ K>4qP$ )# K?4C>%=>%C ^>@%=>%CDIf0R4bk%p @38_SC%IJ DW> %I6 6Q%P K?L?D?6 S>4C& %LHId%;>w ]]# K?4C>%6NP%Id6P #%H&% 2If%4%% N> jD"%%IH  K<T>3LD2J jD"D&iX3Z% *# S  $>4q[&D" S?Q  ‹32b&HS? 6N6 E# !>z>j !>z>2 ?L?H IJ !>P>6N2D"T3SC %H%NZiN>SXD7s !>z6DW>%I (# X3Z%4%C K?6%%;%77%N>;i SX%4%Ck&%C[ ]]]# P%Id"%& X% L X3R3 n4%L%I<$>Hl$3X 3Z KT%2If6 &iIJ ?9?%;%%Id X36S?  Œ6NP$ "?42D&i%RC2If 2.1 Phân tích môi trường vĩ mô 2.1.1 Tình hình kinh tề KƒIN> S? D$%[6Q%Pƒ>XIN>%}{9C DPHNS%C6•P#NS%C%%I0"2 N>HX< i2I> %P%>@3%%>W>[66Q%Pƒ%# If2&SNS%C >4%?>W>%;>wXƒpXI%J 6Q%P# K?€%;>S%C OlM\%mnl` )'#. ,# -, %IlM\„` -#* -#(+ )#E+ >@3DW>Id\nlFId` ,E) -E+ 'E' m?D? +#.-( )#',* )#+*+ ^&3?%\„` )#) *#) *E lb%;C2If3?%%qS%CG0"D&*''G*'' ! IJD0R4b?€%;>3?%%qS%CG0"I> lMj-%T3DP# X9X%L2>Œ"9"NS%CD&%%;E'„lM# m%s%lMHP$32 E-GE.„6 *''+6 ('G(„6 *''# $$%!SLSC%$3D%I<&$%GŒ6 %6 ?%X%>@S> 6b%I<&%b%72"%K1MF•/•D%%Id"2J#7Di>W>6N 6D$%&%77% 4 %c3P%4i%q"=>4P6 &%D" %s2•6b6# ^&3?%%XIDCDdH"%9"3@2JIdR6Jj% €?%;>w2;%J*)E„%*'',6 %L%JC%%?*''-€ 42 %;*E„#!*''.2&3?%%>4iXIƒ6VBXI2JDC&%D"H P%4#KL?%h%k%%N%$X%%I%LokDj2&3?%D2  N>$3k3SiS%&%D"3X%L%J3I<?>9?%Di P%47%%72ƒk3SPL%SiS# b>4%?6 SHXS%C%CJ%}{*''-DC4ƒDD&%D?4D XIT%€N>DC&%D"SHP%4#^f>@DSPD&%%;>DN S>XS%C2 IdR&C%;># !I6@46J%S%C6•P$46 0>IJ%%I<2%6}D72& {<"%>@2f?2•6b&%D"H7%%72#!>W>6N66Q%P %IƒR4SPL%SiSDi2 DB‚3X%?%4DOP$3I< 3?3=>X2|DqX3L&?% X3ZbiS?b%4 h%#N &$%!6VDIfD??2 "%%%IdDW4%NiSX3?% %q&%%I<2# 2.1.2 Tình hình chính trị KL%IJ%$4DIfD??T%6NbODDX9Xb&%D" 3?%%qH?$3%&%R2|% ? DW>%IS%6 % %Id$%!# $@38_2 % 6;H"Dz9X2;f3=>6TDN% W>i 0>IJD& 4 ""@36 S%C%CJ2 <"H7%%72% 6 %%>d% W>#K?=>4D6N%H% L 4  $T43g3 &%D"S 4 DIfc%h#KL3HT%=>%R6N$> L P%?Ž? X%&%D"S#R42 "%%>@2f7%%72X9J%  X@3 # Ifb9X"H"=>3B6J%I?2 ?Id2L%&%D"S %C%6$9OL%SPB2 D7s6 %?%jH7%%72%;%I<%Id =>%C 2.1.3 Các yếu tố pháp luật $%69X3?32>@%H$%!%IJSBIDIf %$IDz 9"6 OD#!I%}S@36 8_% IJDi{DN>€9O> %4DOSC% %$69X3?32>@%# ^>@%3?3$%$4iN>IJDIfX%$#^>@%S 4  DIf %$#^>@%$3%?D"T%N>DC%T%X$3dS>3?32| H2>@%3?3>Jb=>X2|H >J2 ?%%S%C#T%X?$3DN> &%D"%>@2f# 2.1.4 Các nhân tố văn hoá - xã hội qi%q% D&%%S?$3SP€IJv2bH 6 ?%%Id%;> B3X9C%S%?%T%X?4C>%HP%IdS %Dii4C>%P%Id6?# Nh%?6?i6}>XIH%>4N%2&6}>XIH P%Id2%O6 S>6b#h%?6?D@2;T>Tj0[HId%;>w %Dii6TDN=>$6 %?D"D6J ?6 sW>#!>W>2; 2&%>W>6###! 44W>C%v>d%}? $3IdPR 6;PjDCsDN>i>W>2;2&6 i{>W>6 S?‡!I6@46$ 4pSLW>6H7%%72# [...]... thực hiện chiến lược Viettel đã gặt hái được nhiều thành công đã giúp cho thương hiệu Viettel đứng vững trong lòng khách hàng và chiếm vị trí số 1 trên thị trường Việt nam Với chiến lược đúng đắn và hiệu quả tận dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty cùng với sự chỉ đạo của ban lãnh đạo và đồng tâm của các cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã giúp Công ty đứng vững trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế... động, trong đó, Viettel có 20 triệu, MobiFone 13,5 triệu, VinaPhone hơn 12 triệu và S-Fone hơn 3 triệu - Công ty đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường Hiện nay công ty đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang thị trường Lào và Campuchia - Với chiến lược giá mà công ty đưa ra rất hớp dẫn cùng với chiến lược Maketting mạnh mẽ nhằm tới việc thu hút những khách hàng sử dụng mới 3.3 Chiến lược phát triển... công ty là 9.024 ty đồ ng Về tinh hinh lưu chuyể n tiề n tê ̣: Dòng tiề n thuầ n thu từ hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh là 440 ty ̀ ̀ đồ ng, tiề n chi cho hoa ̣t đô ̣ng đầ u tư là 322 ty đồ ng và chi trả nơ ̣ vay thuầ n là 204 ty đồ ng 2.3.4 Đánh giá hoạt động kinh doanh Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009, doanh thu của Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) tăng... thực hiện chiến lược bằng các kế hoạch năm; thực hiện việc điều chỉnh giá cước; nghiên cứu cải thiện cơ chế quản lý tài chính Trong quá trình thực hiện chiến lược, Tổng công ty đã chú ý tới công tác kiểm tra, đã thu thập được những thông tin cần thiết và có sự điều chỉnh hợp lý, kịp thời Tóm lại, như hầu hết các doanh nghiệp nước ta, việc xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược của Viettel. .. vừa kinh doanh vừa phục vụ, chiếm ưu thế về thị phần cũng như ảnh hưởng đối với khách hàng.Cho phép Viettel tập hợp mọi nguồn lực của Công ty vào các hoạt động sơ trường và truyền thống của mình để tập trung khai thác các điểm mạnh , phát triển quy mô kinh doanh trên cơ sở ưu tiên chuyên môn hóa sản xuất và đổi mới công nghệ, sản phẩm, dịch vụ Nhờ đưa ra chiến lược phù hợp mà thị phần và quy mô của Viettel. .. tiêu Tăng cường Marketing 2 Cạnh tranh ngành phải định Phát triển công nghệ hướng lại do phát triển công nghệ 3 Nhu cầu về đa dạng hóa dịch vụ và các hình thức Marketing ngày càng cao III: Chiến lược phát triển của mạng điện thoại Viettel 3.1 Chiến lược thâm nhập thị trường Với thương hiệu Viettel của tổng công ty viễn thông quân đội Viettel, người tiêu dùng Việt Nam biết đến một thương hiệu có các... năm Viettel còn tổ chức thu thập thông tin từ bên ngoài như thông tin phản hồi từ phía khách hàng (sổ đóng góp ý kiến), thông tin về đối thủ cạnh tranh Từ các nguồn thông tin thu thập được lãnh đạo Tổng công ty tiến hành phân tích, đánh giá về tiến trình thực hiện chiến lược, tình hình của môi trường để từ đó xem xét và điều chỉnh chiến lược Hàng năm Tổng công ty đã điều chỉnh các chỉ tiêu chiến lược. .. Chiến lược phát triển sản phẩm Hiện nay công ty kinh doanh: Là công ty hoạt động trong nghiều lĩnh vực với cơ cấu chủng loại sản phẩm đa dạng thích hợp , có khả năng cạnh tranh thị trường Với thị trường rộng lớn trong nước và ngoài nước Đồng thời khách hàng luôn luôn quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của Viettel Vì vậy mà Công ty đã và đang nghiên cứu đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với... lĩnh vực bưu chính viễn thông nói chung và cho hoạt động của công ty Viettel chúng tôi nói riêng - Chất lượng dịch vụ của công ty ngày càng được nâng cao, phục vụ tốt nhu cầu liên lạc và sử dung internet của khách hàng, tạo được lòng tin và phát triển được một số lượng lớn khách hàng trung thành của công ty trong những năm qua - Mạng lưới Viễn thông Viettel đã phủ khắp các tỉnh thành và trở thành nhà cung... lượng ngày càng cao cấp, đa dạng với mức giá phù hợp, với từng nhóm đối tượng khách hàng, từng vùng miền… Viettel đã thực hiện chiến lược tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng vị thế của tổng công ty bằng cách tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ hiện là thế mạnh của tổng công ty như điện thoại đường dài trong nước và quốc tế, điện thoại cố định, các dịch vụ thông tin di động, dịch . CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETTEL I : Giới thiệu tổng quát về công ty viễn thông quân đội Viettel 1.1 Giới thiệu khái quát về công ty 1.1.1 Giới. Phát triển công nghệ Tăng cường quản lý, nhanh chóng cải tổ Cắt giảm chi tiêu III: Chiến lược phát triển của mạng điện thoại Viettel 3.1 Chiến lược thâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh của công ty viettel , Chiến lược kinh doanh của công ty viettel , Chiến lược kinh doanh của công ty viettel

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay