Bài giảng thương mại điện tử : Mối đe dọa an ninh trong TMĐT

16 1,032 8
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2013, 08:37

Người tiêu dùng mua hàng trên Internet với máy tính là hình thức phổ biến nhất của TMĐT. Nếu bạn muốn mua một máy ảnh, hãy ấn từ “c-a-m-e-r-a” và công cụ tìm kiếm sẽ bắt đầu dò tìm. Sau đó, bạn có thể bắt đầu so sánh các loại máy ảnh khác nhau kèm theo giá cả, tính năng, thương hiệu của chúng và mua cái máy ảnh mà bạn hằng ao ước bằng trực tuyến. Điều tiếp theo mà bạn biết là máy ảnh sẽ được chuyển đến tận cửa nhà bạn.Trong TMĐT, phương thức thanh toán đã được nâng cấp sao cho việc đó có thể thực hiện trực tuyến. Nó làm cho người tiêu dùng mua hàng trực tuyến cảm thấy thoải mái khi trả tiền cho một sản phẩm, dịch vụ ở một nơi xa. Chương 3 cung cấp kiến thức về tiến trình cũng như các yếu tố trong giao dịch TMĐT, sàn giao dịch thương mại điện tử và các phương thức giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Sau khi học xong, sinh viên có thể: -Định nghĩa giao dịch trong TMĐT-Phân biệt giao dịch thương mại truyền thống và giao dịch TMĐT-Sàn giao dịch thương mại điện tử-Các phương thức giao dịch tại sàn giao dịch thương mại điện tử-Phân biệt một số hệ thống giao dịch trong TMĐT, nhận rõ ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của mỗi hệ thống CHƯƠNG 3 GIAO DỊCH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Giới thiệu  !" #$%#& '()*+,!-./////0123 456 789&:7;+';<6784=4='*33>=*+ ?+@A"B*'C=CD & %E =' *457F<7 GH'&#=#$%#+ @=7,7FI!4==A7;;<DAD &; =D *!=*3*E=)4* J+K2L)@M&N@O!3 E P ( ==K#$%#+4 Q = R @ R 7 R  S  Q  T @ T = R  4 Q = R @ R 7 R  S &:3UM=+4;<V / %KW=K=#$%# / XIA=K@'E(=K#$%# / : Q = R @ R 7 R  S / N T @ T = R  R 4 Q = R @ R 7 R  S / XIA)4(A(=K=#$%#+GY+F7<' 2"ZA( 3.1. GIAO DỊCH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3.1.1. Khái niệm [=K=#$%#)A(=\31]=K^7  ;K2+'=G+9=K;3*?FB^ '=GV387(;K2+K2F B+FB+=_FB=71`= A& a=='7)14(;='7AH+#$%#7'E@) =A ='7)@'&;=;3F 7Fb@&N;;<9+4c1= ))1CG3 =') K3+1(F  3  '=4*J=_K2+=_=A4c13 "UC*A^A3& dA ='7)@''7AHP='e)4( 'Gf!7K&NA(;<7F67_7<! FB3ghij&N7@7_7(;K2"=A P;<7F G!3k3=+L7I& #$%#'=3=+ 3=&# 2+l=&=+)14;24LL:+m4=+31;H D+ 4"^'(FAI(4D  M!*&N1n:=op&97)M@&#! *4*J"Uq;8E@'r7AH+;<7F*=^*= U4H27<MHf7@7_22m&#\3="U= =4*J4(;& 3.1.2. Sự khác biệt giữa giao dịch thương mại truyền thống và giao dịch thương ma ̣ i điê ̣ n ̉ [=K@'E(=K#$%#;E7<3A@*& %<<Y4D3A+MMs)4*J2< t*O/uV:=4@'E(#$%# stt Các bước trong chu trình bán hàng Thương mại truyền thống Thương ma ̣ i Điê ̣ n ̉ u #3 14*J #'+@+= #m g v84* J+< 87,!G a'!J #7AH O n<=+* N= N=D  h n<\3=3w7K * xM+7A=' N=D  y zG7@7_qr a'!J +m { #=Y7@7_ a'!! N@4L`AD  j n<\3= | T J+oM+7A=' N:azD +m } zKI( a'!! +=D  ~ zG;7@ a'!! N:azD  u• XI(4*J G< + R  uu €G a'!! #7AH ug [H;7@qr #E( #7AH uO G;7@qr #E( •a uh zK= a'!! •a+N:az= uy [H=qr #E( •a u{ G=qr #E( •a ‚*4=4+;<!!EDA(++ '3& dE_1A+=K@4L!E(=KD@4L 3E6+=DA`^7KEG&#- 7;*4!7E==K#$%#&  A'=+HG)A!'+!E +A'=+HGA@4L`A=!GA+ ;(3sq@jg•8c@Oyy8r&#G+)A !37F3fq*(r+7,!+31<4=s&$)A 31;!+;;<b'=*4=(A 31<IA*4=*(7F& `3ƒ7 83E@+E"2q rDA?EG3=KE(q !r=K#$%#q@4L`A=r& 3.2 SA ̀ N GIAO DI ̣ CH THƯƠNG MA ̣ I ĐIÊ ̣ N ̉ 3.2.1. Kha ́ i qua ́ t vê ̀ sa ̀ n giao di ̣ ch thương ma ̣ i điê ̣ n ̉ 3.2.1.1. Kha ́ i niê ̣ m va ̀ vai tro ̀ cu ̉ a sa ̀ n giao di ̣ ch thương ma ̣ i điê ̣ n ̉ : Q = R @ R 7 R  S  Q u R @ Q  R  T +1 R 7 R 7 S = R @ R 7@ R  R  R  R  Q @ S 7= T  „ @ Q = T  S … Q 3 T 1 Q  R @ Q  Q 4 S I S + T I R  T ^ R  „  T  Q 7 Q  T  Q =  R &&†&: Q = R @ R 7 R  S = Q  R  R  T = R 7 R  S  Q = T  Q  R  R + S =1 R  T + S  Q 7 R  S +7I T  T 7 R  S +7I T I Q 7 R   S  Q @ R  T  T 3 T + T  Q = T 11 R + T  R  R  T 7 T 3 T  Q  Q  R  R  T = R 4 T  Q &†& I R +4 Q = R @ R 7 R  S  R I T  Q  T p4 T  Q = T   Q  R  R &= T 7@ R MI R 31? Q @ T  R +^ S  T  T  Q  S u1  S + „ 317 S 1 S 4= R 1 T I1 T 4?„= T  S 1@ R  R   R  Q =7= T  Q  R =u3= S 31? Q 3 T 1 T  Q @ Q  Q @ Q  T   R @ T  Q 31 R @ T  R @ S 31 Q @ Q &%@ R ^ S  T p431  R  T  Q = T = R +31 R  T  R  Q  R I1 T 4 S I S  Q ^ S  T 4 S I S p4&‡= R … S  R  T  R … Q 1@ Q 3 S I R = @ Q  Q @ Q  T +71 Q @ Q 7 Q 1 T  T = R 71 R „=1@ Q 7= T & N… T … Q I R +3 Q = T 4 Q = R @ R 7 R  S + T  Q I T  Q  = T  R  R 4 „ ? T ^ Q  S 71 R @71 T =@ T  „ 14 S I S  S … Q  Q = T  S  R =@ T @ T 3 T  Q  Q = R =? R  T I Q 4 Q =  R @ T … T I T @I T  Q 4=@ T @ T  Q 1 T  : Q = R @ R 7 R  S = T = Q =@ T =@ R  Q = T  Q  R   R = T  Q == R 71 R 3= S  T = R = T &a=I Q  T  I R  Q M S  T 1 R  T += T  „ = R @ T  Q I T  Q  „  = R @ T 3 T  Q =^ T … Q  T  Q 3= R  R  T @  T = R 3 T 7 „ 7@ R  T  R &: Q = R @ R 7 R  S @ S  Q 1 R  1 R I T  R 7 S  T  Q ^ S  T = Q = T +71 Q @ Q = T  T = R  T  3 R 7@ R I T  Q … T ˆN? T  S I Q 71 T @ T  T  S  Q +3= Q I R  T +7@  S = T ^ T … Q 4=4 T  Q  R = R 4 S I S + R = T @1 R 7 S = R  R = R  7I Q  Q =1 T @+^ S  T  R  Q = T 1 T @+71 S I„ „ 4 S I S  Q 7  R @ Q @& #3=^4 Q = R 7 R  S  „  Q I S =7= T I T  Q  S =  Q  R I„=1@ Q 3= „ 1 R 1171 S = 3I Q  S 3 T  Q  Q  Q =&N… T … Q  T I R  R 7@ R  „ @ R  T  S 4 Q  = R 7 R  S … Q @ T  T  T I Q  S  S = „  T  Q = Q 4 Q = R 7 R  S + T  7? R  „  Q  „ 7 Q 3 R @ S I Q  T = R MI R  Q I R  Q 4 Q  = R @ R 7 R  S 7 S  Q 7= T  R = R @ T + T  T MI R  Q I R   Q 4 Q = R 4==7 R  R ^ S =I T  3.2.1.2. Đă ̣ c trưng cơ ba ̉ n cu ̉ a sa ̀ n giao di ̣ ch thương ma ̣ i điê ̣ n ̉ : Q = R @ R 7 R  S I„I S … T  Q @ T = R 71 R  S  4 Q = R  Q 1 T =4 S  R  „ @ R  T  S 1 R 1 Q 3 „ I R 7 R  S = Q  „ 7? R  S 4 Q = R  Q = T = Q u41 T 7 S 3 T   R @ S & /: Q = R @ R 7 R  S  Q u1 S  T 3= R  R +7= T = Q  Q @ Q 1@ T &#I T  S  T = R  R  R ^4 Q = R @ R 7 R  S 7 Q = T 4 R  S @ Q  T +@ Q  Q I1@ T &a=7= T 4 Q = R 7@ R  T I R + MI R  Q I R  Q @ S u1 R  T 7 Q  Q 1 Q u41 T 1 R I R &‚1 S 1 R I R 7 Q   Q 4 Q = R @ T = S  R 1 R  Q =41 T @ R  Q  „ 41 T @ R  T  = R  T  Q = T + R  R 7@ R  R  R 1^4 Q = R  /N T @ T = R  R 4 Q = R @ R 7 R  S I T = T += 1 Q  „ @ T  T  R  Q = R 31 T &% Q  Q = T … „  Q  R 4 Q =  R 7 R  S +@ Q  „ = T  S  T  Q  R  R  T  R  R V= R  += R 3 Q  R += R @+= R ^ Q = R +7I T I Q +7I T  T †&& /: Q = R 7 R  S  T I R  T ^? T = T  Q  S … Q  Q = T  S  T   R  T … Q  T @ S  R 71 T @ T  „  Q  R &# Q  S 4 Q =  R = T  S  Q  T  T I T 1 S  T 3=@ S I T 3 Q @ T  Q = T @ T +„ Q 7 T  T 7@ R  T 7 Q 3 R  Q ^7 R  Q 4 Q = R I Q  /:1 T @ R @ Q +@ Q  T + Q I T I T @ T  / „ @ Q  Q = T  S  Q @ Q + Q = T  S  Q @ Q  T =? R  S   Q = T ^ Q  R =3 T  T @1 R  T  Q = T + R  R †4 Q = R  /# S  R ^ R I Q  Q = T  S  R @ Q &[ T … Q  Q 4 Q = R   Q  T =4 S I S  R @ Q & = Q  T 7? R +4 Q = R @ R 7 R  S = Q u41 T 7? R  /#I T  S  T ^… Q = R  T  Q = T + R  R +7 Q  T +@@ R + = T 7 Q 7@ R  R  R  R  T  R  /@ Q  Q @ Q  T = T  S = R  R 4 Q = R  Q =I T  T  T   Q = Q I T  T @7I T @ T  /N S = R  Q = T + R  R  T I T 7 R  Q = T +=1 Q  S  Q  = T  „ … Q I„ Q = T 1… Q  /= Q  T  R  R 1 T 4 Q = R  Q = T 1@ Q V= R  += R 3 Q  R += R @+= R ^ Q = R +7I T I Q +7I T  T †&4 Q  = R @ R 7 R  S = Q  R  R  T ?I T 1 Q 3 T 1 T 3 T   Q &#17@ R I T  R 4 Q = R 7 R  S I T = T  Q  „ … T += T 31 … S  Q 1 Q  R @ Q +4 S I S  Q = R  T  Q 4 Q = R  @ R 7 R  S = Q I T 1 Q  R 1 T I R  T + T … T 4 T  Q I R ^ T  @ R  S  Q @ T =3 R  Q  T @ T  /N T  Q 4 Q = R 7@ R ^ Q 3 T 1 R @ Q +4 S  I S +… T 4 T + Q  T I R  S  T @ T =3 R  Q  T @ T  „  Q 4 S  R  T 1 R 1„@ R 7 S MI R  Q  R  T  3.2.1.3. Phân loa ̣ i sa ̀ n giao di ̣ ch thương ma ̣ i điê ̣ n ̉ a. Theo chu ̉ thê ̉ tham gia sa ̀ n giao di ̣ ch /     !"7I Q 4 Q = R = T I R 7= Q   Q  Q @ T  „  Q 7I Q 71 R I R 4@ S  „  Q = T 7@ R @ S =I T  S  T =  R &‡I Q = R = R += R  T I7 Q = T  S @ S  Q  Q  Q  R  R   T = R @ R  T 4 Q = R  Q & d… T  R Vppp&3&=+ppp&&=+ppp&=&=†&&& #    $% !"%I Q 4 Q = R  R  R  T  Q 41 T @ R  Q &@ Q 4@ S  „ 4 Q = R = T ^ Q ^ T 7 R  T 7 Q 3 R + I S  Q =7= T = T 4 „ 7@ R 4 S  R  Q ? T 7 S  R = R  Q & d… T  R Vppp&&=&ˆppp&&= b. Theo đô ́ i tươ ̣ ng nga ̀ nh ha ̀ ng kinh doanh trên sa ̀ n giao di ̣ ch #    &  $   ' $ (  !"7I Q … Q  T 7@ R  T = R  Q  Q 4 S MI T + Q I1 T =? R @ Q +@ Q  T  1 R =? R 1 R 41 T = R  Q = T =? R  R  R  R  S  S 1 R  Q  Q I T 7 R  Q =7= T  T   R &z= R … Q 4 Q = R  Q I R 3= T 4 S I S  S u Q  R  S + ? S  R 4? T  T + T  R 7 R  S =? R  T 4 S I S = T I T &&&&d Q  S  T  R  R =41 T @ R @ Q +@ Q  T I T 7 R 1^3 T 1 T +7= R 7 T @ T &= Q  4 Q = R 1= T = Q I T  T 1^7 T  Q  Q 3 = „  Q  T  R  R = T  T  R 3 T ? S  R @1 R  R  Q +„7 Q =  R  Q I R … T  Q  T @… Q  R 4 R „= Q & d… T  R Vppp&4=o=&=& #    &  $   ' '&  )* !" Q  T 4 Q  = R @ R 7 R  S 3=@ T 41 T @ R @ T  T  Q = T  Q  R  R  Q  Q   Q  Q 3 T  d… T  R Vppp&=&=&ˆppp&&=&ˆppp&&= +,-,.,+,/&  0 (  12    &  $   ' n=1^4 Q = R @ R 7 R  S  Q @ T  R =  Q @ R … T = S = R  Q 3 T  Q & a. Đô ́ i vơ ́ i doanh nghiê ̣ p. : Q = R 7 R  S  R =u4I@… Q 7? S =I T  S  T = R &N T  1 Q @ T = S 7 Q = T  S I R 7 T  T 3 T  Q  Q 7 Q = T  S  R = 4 R  R  R &z@ R … T  S 4 Q = R 71 T @ T = R  Q 345"                                @ Q  T 37 „  Q =4 Q = R 7 R  S … Q I R  T @ S  Q @ Q  @… T ^1 T  T  Q 71 Q @ Q 7@ R ^ Q  T I R @ T u41 T @ R @ T  T 3 T  Q   Q ?= Q  T @ Q  Q 31 R  R  T  Q ? R 7 R … T  „  Q @ Q &a=7= T  T 1? Q  R 3=1^4 Q = R 7 R  S  Q ? R ^ S … Q  3 T  Q  T 71 R @ T @ Q  Q = R = R 7 Q  T @ T 71 T  T @ R  Q = R  T  S 4 S I S @ T &&†                  N T 3 T  Q  R  R 4 „ = T 7 Q 3 R 7 S  T I R „ Q @+= T @@ T   T 1 Q 4 S I S  S = R &= T  T  Q = T  R  R =? R  I Q 4 R @ R  T &#== „  T 71 R M S  T 7@ Q  S … Q  T = T I Q  Q 7= T  = T  S 1 Q  T I Q + T 3 T  S … Q  „ = T I R 7@ R  „  R   R 1„@ R 3 T  Q 1 T @+= T I T @ R =@                      n4 Q = R 7@ R 4 S  R 1 R 3 T  Q @ T  S = R … Q  T   R  R = T 4?„= T  S 7@ R 4 S  R 7 S  R = T  R  R 3 T = T  T  R =3 T  Q @ T  =1 T ?4 R = S  „  S 3 T  Q  Q  R @ R  I R @ T @==  R  34$( $  0 ( "     !"    #   d R  T  R  „ 1 R @ T = T = R  R  R I T  S  T 1 7= R  S ^ T … Q 4 S MI T 3= R  T 1^ R =1 Q  Q  R  ^ S  T 3I1 T +M S  T 7@ Q += Q =7 T = T †7 Q  Q 4 „ =  T  T = R = T  S ? T  S u T 7 T 3 S  T … T 4 S MI T +… T ? = Q + Q … T &N? S  R +3= R = T  S ? T  S y‰… T  S = Q + S =… Q 1^ R  T  R  T  S  T 3=7 R  S += R = T  S  S  g•‰/h•‰… T  Q = R I1 T 4 S I S  Q 7? R  R  Q ? Q  R  R 71 R = T  = R M S  T  T 7@7? R  Q  Q … T M S  T u7@7? R  Q = T  S  S M1 T  Q j• 4M1 T = Q {Š:a†% Q ^= R @+@ T = T 71 R  T @ R +7= T  Q  T I= T ? R 7@ R  S = T  Q 17= R 4 R  R 7 S I R  Q = T  T  S + Q 7= T I R  Q = T  T  S  R @ R … T I Q @     !"       1^ T @ R ipuI  T  Q = T  S = R 7@ R @ T I T  Q 3 T  Q 3 T  Q u@ Q 7 S + T  ==7 R  S p= T @ Q 7@ R I R I R @ Q M@4=@ T  ==I T 1@ Q &a=I R = R = T  S „ Q  T 3 R 7@ R gy/O•‰ … T  T  Q      !"     #=3= Q 1 T 7 S M T 7 R 7@ R  R @ Q  R … Q = R I Q  S  T  Q 7 Q +?= Q ? Q  T  Q 1 T   Q … Q Š:a=… T ^ S  T =&#1^1 R ip+= R  = T M T 7 R  Q 7 R  R  R @ Q 7@ R @ T … T I T I T 7 R  R  ^ S =I T &#=… T = T +@ Q = R ^… S ? Q j‰@ Q = R  ^oM Q ? Q •&yI Q … Q @ Q = R ^7 R  S  T += Q  … T = T ^… S ? Q  Q u•‰/g•‰… T = T = T  Q 1 T  d R  T 3 R @ Q  Q … T = T  Q =1 Q  Q = T  T I R  @ T @ Q  Q &a=7= T = R I Q 4@ T ? T ? T I Q  S  R @ Q +? T  S  41 T @ R  Q @ Q  Q ? Q 3= „ 3 R @ Q 71 S @ T 4 S MI T + T  4 T @ T I Q  R @ Q + T ? T 3 Q 4 S MI T &4 34 ( "#1^4 Q = R 7 R  S + T = R  T I= T  S = T ? T ? T 7@ R  R  T +I Q  S  R @ Q + R = R   S 1 T  T 1 T ^ R  R  Q &# Q 7= T  T = R  S 71 R @= R … Q  3 T 1 Q  Q  Q  T  Q = R  „  R =I R @ R = R MI R  T @ R  4 S MI T  Q 3= Q @ R @ T M T  T  S  S  R @ Q =@ T +3 R  Q ^1 T  T &$? R 3 T + T = R = Q = T  S 4 S  R 7 S … Q 3 T 1+ 4 S 1+3 T = R V T  Q +4 S MI T &† Q  T  R  T  T 17= R  4 S MI T 3= S … Q @4@ S  R 71 R = T  T = R 71 R & 34  $ $  6  &  $   &  $  $(6     ' (  ( (1$   "d R  Q = T 4 Q = R @ R 7 R  S  R = 7 Q 3 R I R @ R = R  T I R  Q  S 1 T  T 1 T ^ R  R  Q +71 T  T &#… Q  S ? R  R  T + T 71 T  T = T  S =71 S 1^ R 1 R  T  R  T   Q  R @ T +@ Q 7= T 4 R @ R  T  Q 4 R ^ S  T 7@ R  T  Q = T +I R @ R ˆ  R =7 Q 3 R … Q 3 T  T  R  Q @ T + T @1 R 3=@ T  R = Q ^1 T ˆ 3 R  Q  T @ T  Q = T  Q @1 R 7 S  R = R & 3766(&        (   " #1^ R  T  R  T  Q  R   S 1 R 1+ T = R = T  S I T  T  R  R 3 T  Q u T = T  R ^ S @&a= R = T  S == „ = Q 1 R ^… Q M S  T 7@ Q  Q  R  = T =7 T 3= Q  Q =7= T = R = T @1 R 7 S  R = T  R  R = T I T  @ R =7 S = S  „ 1 T @ T I Q 3 T  Q  Q 3 T ^ S  Q @ R I R 3=+ … T  S = R 4 „ ? 34  $ $  $'$  $ ( '$( 8 $  0   ' 2 ' 6'9 $  & (     1( $( #= R  T +3 S ?7 S  T = R  Q 7? R  R  Q  „ = R ^ 1 Q  Q = S = S u41 T  Q @ T 7 S 7 S ^ S  T =+@ T  R 4 S I S +… Q  S  S 1 @ T  T  R  Q  T @ T 1^ T @ T 3= Q 1 T I T  Q  R  T + … T … Q I R  R I Q  T  T = R 3=^1 T  T 7 Q  R = R @ T  @ T  R 4 S I S 1^ R  T 4 Q = R 7 R  S 4?„= T  R  @ T … T @ R  T  Q  Q @ R @ T 3 S ? Q … T  S  T = R  b. Đô ́ i vơ ́ i kha ́ ch ha ̀ ng. /: Q = R @ R 7 R  S 7 T =3 T  Q u= T  Q  @ T += T  Q  R  T 1^ R + Q  T 3 R 7@ R @ Q +  Q  T 3 R 7@ R … T 7 R + S @ T  T  T ? T =1+7? R  R  Q @ S  T 71 R /n T  Q = T  R  R = R ? R  Q 1 R  „ @+= T @&: R 1= R  3 T  Q @ S  T =@+= R = T 7 Q 3 R I R @ R @7 S = T @ T  Q  Q 4 S MI T  3 T 3 R = R  Q = T  R  R /a= Q =4 Q = R +3 T  Q = T  S = R  R  T @ T @ Q 4 S  MI T += S ^ Q 3I= T  S  Q @ Q @ T  T  S  S @& 3.2.2. Ca ́ c phương thư ́ c giao di ̣ ch trên sa ̀ n giao di ̣ ch thương ma ̣ i điê ̣ n ̉ d Q @ S += R  R 4 Q = R @ R 7 R  S I„ R  Q  S  R   R @ R  Q 1 T &d… Q I R +3 T  S 7 T u… Q 71 R I T 7 R  Q =7= T … Q 4 Q  = R @ R 7 R  S  „ = T  S  R  R 7I Q 7 S I T  S  T  R  R V= R  += R @+= R ^ Q = R 7I T I Q +7I T  T † +,-,-,.,:  2! z Q … Q  T = R =7= T  Q = T 7@ R = Q  S  Q 433 T 3 T @ R 71 Q &n T  R =@ S 7I@ Q  Q  Q 1 R 7 T  Q  Q  R 3 S  Q  Q  3 T 3 T @ R 71 Q  Q  T =7@ R M T 7 R =^I R I Q  R @ Q &a=7= T +  R  R 7@ R = Q  R  R 1 T += Q  T  R  R 3 T  Q  T  R  R  T  4+ T  Q 7@ R ? T 1 Q  Q  R  R =@ S … Q  T  S  T  R = T @ R 71 Q  =7@ R … Q  Q  R  T  Q ^ R I Q  Q  Q = T  R 4 Q = R += 37= T  T  S  T  R = T @ R 71 Q = „  R  R = Q  R 317@ R … Q  Q   R  T  Q ^ R I Q  R @ Q  Q 7@ R ? T 1 Q @ S … S  T 1 T 7= T  Q 4 R  T  71 R  S  „ 4I T  R @ Q & +,-,-,-,:  & z Q @ T = R  T  Q = T =7= T  T  S 7@ R I T 7 R  Q = T 3 T 3 T @ R 71 Q  R = Q  Q = T  R 7@ R  R  R 4u3 Q  R I T 7 R  =@+? Q  R 7… T @ R I R =? R  Q 7? T 1 R I Q 1 S I T = R   R  T  „  T 3 T 3 T @ R 71 Q  Q  T = Q I&… „  Q 3 T  Q = R  @+= R 4 „  R  R  Q  R 7 S  T  R @ Q @ Q  T   Q  R  Q = R @ Q @ [= R @= T  S 7@ R  R  R = S  T = R @ R  Q  @ R &#+ S ==3= Q = T  S @ R 71 Q @qx =r= T  S  Q I T @ T &d… Q I R +3 R @ Q @+ T = R @ Q  4 S  R  T 1 R = Q = T  S =1^ T  R  R  R  S = S q‡r  R  R ^ Q = R  +,-,-,+,:  1$   z Q  T = R  „ /@ Q  Q @ Q  T +=7= T @ Q  S  @ Q  T 31 S  Q 1 R = T  Q  Q  Q 1 R  T ^ Q + T  Q ^ Q ^ Q  T  u= T  Q =? R 1 R  Q 4 S  Q =7= T = T  T 7 „ 7@ R = S I R @ T ==@ R  71 Q ^ Q = R &% S 3 T  R  „ = R ^ Q = R  Q = R = T 3 Q  R q=  R @r Q == R ^ Q = R += R = T ^ Q  R  R 31  R  R @ R 71 Q &d Q =@ Q @ R 31 R  R @ R 71 Q += R … S I T  1 R 3= S … T 317 T 3 S 4=@ T  „  S == T  S M S &:1 T  Q  Q 7@ R = R   Q … T + Q @ R  T ^ Q = R  [= R ^ Q = R =1 Q ^ Q = R  Q ^ Q = R  T  $ %  &'    !())* ‚ Q = R  Q 4 R  R = R 7 S 1 R  Q = T + R  R =? R  Q 4 S =1 R   T  T 1 T 7 R /= R  Q  T @ T 7 R &‚ Q = R = T  S Ig= R V^ Q = R   Q ^ Q = R  T & $ %  &'      (+* ‚ Q = R  T  Q 4 R  R = R  T 1 R  Q = T + R  R u Q 4 S  Q =7= T = @&#@ R ^ Q = R +^ Q = R  „ I Q g= R  Q  T  ^ Q = R  Q  T ^ Q = R  T &%I Q  R  T @ R  R @ T ^ Q = R 7 „ I … T @ S  +,-,-,;,7$       ' $' z Q  R  T 3 „ I R @ Q 7@ R  T  Q 1 T  R + T  Q 4 S MI T 4 S  R ? Q  R  S = R @ T  „  S = T 71 R  T  Q  R  R 7 T 41 T  „  R … T +? Q   T @ R  R = R 31 T  R 4 Q = R &# R  S = S = Q 7@ R M Q  T @ ? Q I R  R 1 T 7 T 3 S ? Q 1 S  Q 7I Q 3 T  Q 7I Q 3=  „ 7 S  S =? Q  T  Q 7I Q = T  S  T 7@ R  „ M@ T  T 71 R @ T + 31 R … T @ T 7@ R  S  R @ Q  +,+,-,<,=6( ( $   ' t T 7I T  T  Q I7 „  Q … Q  T 3=+ T ^1 R 71 T @ T  T  Q  3 T  T  S  T @ T &= T 7@ R M Q 1 R @ T  T  Q 7? R  R +7@ R 1 S  T 13 R 7 R 7 S I T 7 R + R 7= T 43M@ T  Q = T + „ @ Q 7 T   R = R  T  S  Q  Q = T 4 „ 7@ R  T =@ Q  Q = S  T =I T & # Q 7 R … „ =I T  Q ? R  S I T +7I T I Q  R  T 7@ R 1 S  T   „ ? T 7I T I Q  Q 1 T &% S 3 T  R @ S  Q 7I T  T  R  T   R  +,-,-,>,=6(6$   ' %I T I Q 7 R  S q7I T I Q  R  T r Q @ T = R 7? R  R 7@ R  R   R  R +=7= T @ Q q@ Q 7I T I Q r11 T @ T  T 7 Q 3 R   Q 7 S @ Q  T q@ Q  R I Q r T = T  Q  T 7 Q 3 R  S  Q +47= T @ Q 7I T I Q 4 „  R = R  S @ Q  R I Q = T  T  S I T  Q  T 7 Q 3 R … T  R  Q @ R @ S @ T   „ 7 Q 3 R  Q @ Q  ‡ R +7I T I Q  R  T  Q @ T = R 3 T 1 S  T  R  T @ T   T @ T +7? R  R  Q @ S  T @ T  T  S &%I Q @ T = R = T 3 S ? T  = R = T  S = T  „ @ R 71 Q M^1 T @ T … T I T &$? R  Q I R +@ T  31… T = R d R +… Q  T 7I T I Q  R  T I„7@ R M3 T @ T  S 3.3. MỘT SỐ HỆ THỐNG GIAO DỊCH TRONG TMĐT N;E (*L7 !BA(=K=#$%#&#7' " (79e<A(=K;!B3&L7I+B MMs(!B<+;<=( G7(A(=K& X@uV$"mƒ7@7_ˆ X@gV$"m)ƒ7@7_4H2==K 7AH=q:•#‹:•=#4=4rˆ X@OVŒ2==KI(7F<LKL q•$3‹•$rˆ X@hV$LN=4=4q•t‹•t= r& %<I!B+8MMs( (@4L"A(=K#$%#V [...]... tính ưu việt của khả năng an toàn trên Web hiện nay Cấu trúc cơ bản này có thể thích ứng hóa và có hiệu quả đối với một số loại ứng dụng TMĐT Nó được đánh giá cao trước hết bởi tính đơn giản 3.3.2 Hệ thống giao dịch điện tử an toàn (SET) Giao dịch điện tử an toàn – SET là một chuẩn cho các giao dịch thanh toán thẻ tín dụng có thể áp dụng cho Internet Trong hệ thống SET, cổng thanh toán được đưa thêm vào... bán Giao dịch điện tử an toàn là một chuẩn cho các giao dịch thanh toán thẻ tín dụng có thể áp dụng cho Internet Trong hệ thống SET, cổng thanh toán được đưa thêm vào phân biệt với máy chủ thanh toán Trong cấu trúc của hệ thống thị trường mở, máy chủ giao dịch được tách rời khỏi máy chủ người bán, và ở đây có thể có hoặc không có cổng thanh toán riêng biệt, phụ thuộc vào việc phương thức thanh toán nào... đựng một catalog điện tử của người bán, và trong trường hợp mua bán trực tiếp trên mạng, có cả các sản phẩm để thực hiện qua mạng Hệ thống giao dịch: một hệ thống hoặc các hệ thống máy tính tạo ra đơn đặt hàng cụ thể và chịu trách nhiệm thanh toán, lưu trữ hồ sơ và các vấn đề giao dịch kinh doanh khác - - Cổng thanh toán: Hệ thống máy tính định hướng các chỉ thị đối với mạng tài chính đang tồn tại như... thống thanh toán sử dụng địa chỉ này như một phần của việc kiểm tra người giữ thẻ tín dụng Tuy nhiên, máy chủ Web có thể sử dụng một cơ chế thanh toán khác Trong phương án đơn giản nhất của mô hình này, khách hàng không bắt buộc phải có các năng lực thương mại đặc biệt, và ứng dụng thương mại không yêu cầu phần mềm bổ sung cho cơ chế thanh toán Thẻ tín dụng, phiếu mua hàng và các loại hình thanh toán... hàng Tổ chức mua hàng Xác thực thanh toán Cơ quan cấp phép thanh toán Hình 4- 6: Sơ đồ cầu trúc của một hệ thống OBI Trong mô hình này, sự phân chia logic các hoạt động là sắp xếp cơ sở dữ liệu, dữ liệu mô tả người yêu cầu, quá trình quyết định mua của bên mua và sắp xếp catalog, quản lý đặt hàng, thực hiện và thanh toán của bên bán Ý tưởng then chốt trong OBI có quan hệ với các thành phần chức năng... các trang catalog và mẫu đơn đặt hàng là một trong các cách thức đơn giản nhất để xây dựng một hệ thống thương mại Internet Cách tiếp cận này mang tên đặc trưng là máy chủ của người bán (merchant server) Sơ đồ của một hệ thống đại diện được chỉ ra ở sơ đồ bên dưới Máy chủ của người bán Internet Internet Trình duyệt của người mua Mạng tài chính Mạng tài chính Dữ liệu catalog và đặt hàng Hình 4- 3: Sơ... catalog, họ trình bản giấy chứng nhận được tổ chức – bên mua ký xác nhận Cách tiếp cận này ngụ ý rằng, trong thời gian quan hệ thương mại giữa các công ty được thiết lập, catalog của người cung ứng phải có cấu hình sao cho có khả năng tiếp nhận được giấy chứng nhận của người mua - Xử lý đơn đặt hàng: trong OBI, người yêu cầu xây dựng lệnh mua hàng thông qua tương tác với catalog của người cung ứng Lệnh... merchant module) Khi SET module được gọi để thực hiện thanh toán, sẽ xuất hiện các bước sau: - Module người bán gửi một thông điệp đến túi SET nằm tại máy tính người mua, có chứa một mô tả lệnh mua và tổng giá cả - Người mua sử dụng túi thanh toán để lựa chọn thẻ thanh toán và khẳng định việc mua - Thông qua máy tính của người bán, túi SET liên lạc với cổng thanh toán SET ở ngân hàng chấp nhận thanh... phân biệt với máy chủ thanh toán Sự khác nhau cơ bản giữa hệ thống máy chủ Web với đơn đặt hàng và hệ thống dựa trên SET nằm trong cách thức mà đơn đặt hàng được thực hiện và cách thức mà liên lạc liên quan đến thanh toán được tiến hành Ở dạng đơn giản nhất, cấu trúc SET kế thừa từ hệ thống đơn đặt hàng máy chủ người bán (merchant server order form) ở thời điểm khi áp dụng thanh toán bằng thẻ tín dụng... thông qua công nghệ được gọi là liên kết an toàn Ý tưởng này cho phép các máy chủ catalog đa mối chia sẻ khả năng của công cụ giao dịch đơn độc và cho phép các bộ phận định hướng nội dung của hệ thống hoạt động độc lập với các bộ phận định hướng giao dịch của điện tử Cách tiếp cận đó cũng cho phép các tổ chức dịch vụ trở thành các nhà cung ứng dịch vụ thương mại – người có thể cung cấp các dịch vụ quản . CHƯƠNG 3 GIAO DỊCH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Giới thiệu . XIA)4(A(=K=#$%#+GY+F7<' 2"ZA( 3.1. GIAO DỊCH TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3.1.1. Khái niệm [=K=#$%#)A(=31]=K^7
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thương mại điện tử : Mối đe dọa an ninh trong TMĐT, Bài giảng thương mại điện tử : Mối đe dọa an ninh trong TMĐT, Bài giảng thương mại điện tử : Mối đe dọa an ninh trong TMĐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay