Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

4 2 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 17:07

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tôi ông bà bên ngoại chia cho 01 (một) mảnh đất 150 m2 Mảnh đất từ trước đến gia đình ơng bà canh tác làm vườn rau, dựng nhà tạm, đất khơng có tranh chấp Cuối năm 2017, xây dựng nếp nhà cấp mảnh đất sinh sống Mảnh đất ông bà sử dụng từ lâu chưa xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất Vậy xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần làm thủ tục gì? TRẢ LỜI: Trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên trình tự, thủ tục cấp thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Theo đó, bạn cần nộp hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất để đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hồ sơ bao gồm: - Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 - Một loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật đất đai năm 2014 Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cụ thể bao gồm: + Những giấy tờ quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 quan có thẩm quyền cấp q trình thực sách đất đai Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời quan nhà nước có thẩm quyền cấp có tên Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; + Giấy tờ hợp pháp thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; + Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; + Giấy tờ lý, hóa giá nhà gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định pháp luật; + Giấy tờ quyền sử dụng đất quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất bao gồm: Bằng khoán điền thổ; Văn tự đoạn bất động sản (gồm nhà đất ở) có chứng nhận quan thuộc chế độ cũ; Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà mà gắn liền với đấtchứng nhận quan thuộc chế độ cũ; Bản di chúc giấy thỏa thuận tương phân di sản nhà quan thuộc chế độ cũ chứng nhận; Giấy phép cho xây cất nhà giấy phép hợp thức hóa kiến trúc quan thuộc chế độ cũ cấp; Bản án quan Tòa án chế độ cũ có hiệu lực thi hành; Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất cơng nhận; + Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980; + Một giấy tờ lập trình thực đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 Thủ tướng Chính phủ công tác đo đạc, phân hạng đăng ký thống kê ruộng đất nước quan nhà nước quản lý, bao gồm: Biên xét duyệt Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người sử dụng đất hợp pháp; Bản tổng hợp trường hợp sử dụng đất hợp pháp Ủy ban nhân dân cấp xã Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập; Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất trường hợp khơng có giấy tờ nêu + Dự án danh sách văn việc di dân xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt + Giấy tờ nông trường, lâm trường quốc doanh việc giao đất cho người lao động nơng trường, lâm trường để làm nhà (nếu có) + Giấy tờ có nội dung quyền sở hữu nhà ở, cơng trình; việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, cơng trình Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh quan quản lý nhà nước nhà ở, xây dựng chứng nhận cho phép + Giấy tờ tạm giao đất Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị sử dụng đất Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng năm 1980 Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận + Giấy tờ quan nhà nước có thẩm quyền việc giao đất cho quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, cơng nhân viên tự làm nhà xây dựng nhà để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên vốn không thuộc ngân sách nhà nước cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng Trường hợp xây dựng nhà vốn ngân sách nhà nước phải bàn giao quỹ nhà cho quan quản lý nhà địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy định pháp luật + Bản giấy tờ nêu có xác nhận Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh trường hợp gốc giấy tờ bị thất lạc quan nhà nước khơng lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ - Chứng từ thực nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); Trường hợp khơng có loại giấy tờ quy định Điều 100 Luật đất đai năm 2014 Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nêu trên, bạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 101 Luật đất đai năm 2014, cụ thể: - Trường hợp bạn có hộ thường trú địa phương trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận người sử dụng đất ổn định, khơng có tranh chấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nộp tiền sử dụng đất - Trường hợp đất bạn sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng năm 2004 không vi phạm pháp luật đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất khơng có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thơn quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nơi có quy hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Như vậy, để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp bạn khơng có giấy tờ chứng minh Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quan bạn cần tới để có giấy xác nhận trạng đất có thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không ... nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận người sử dụng đất ổn định, khơng có tranh chấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nộp tiền sử dụng đất -... nước có thẩm quyền phê duyệt nơi có quy hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Như vậy, để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp... trường hợp bạn khơng có giấy tờ chứng minh Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quan bạn cần tới để có giấy xác nhận trạng đất có thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay