Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:53

Đăng thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đăng Khách hàng vay vốn lưu động Ngân hàng Nay khách hàng yêu cầu Ngân hàng đồng ý nâng hạn mức vay Trong hợp đồng chấp cũ nêu nghĩa vụ bảo đảm phát sinh trước sau thời điểm kết hợp đồng ngân hàng khách hàng Vậy trường hợp khách hàng có cần phải hợp đồng chấp hay Phụ lục hợp đồng?Có cần đăng bảo đảm bổ sung không? TRẢ LỜI: Theo quy định khoản Điều 296 Bộ luật dân năm 2015 thì: “Một tài sản dùng để bảo đảm thực nhiều nghĩa vụ, có giá trị thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn tổng giá trị nghĩa vụ bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác.” Điều 23 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 Chính phủ đăng biện pháp bảo đảm quy định, trường hợp đăng biện pháp bảo đảm bổ sung nghĩa vụ bảo đảm thực sau: “1 Trường hợp bổ sung nghĩa vụ bảo đảm mà bên kết hợp đồng bảo đảm mới, có hiệu lực độc lập với hợp đồng bảo đảm đăng trước đó, người u cầu đăng thực đăng biện pháp bảo đảm khơng phải xóa đăng biện pháp bảo đảm trước Trường hợp bổ sung nghĩa vụ bảo đảm mà bên kết hợp đồng bảo đảm thay hợp đồng bảo đảm đăng ký, người yêu cầu đăng nộp 01 hồ sơ xóa đăng biện pháp bảo đảm 01 hồ sơ đăng biện pháp bảo đảm để thực đồng thời thủ tục xóa đăng biện pháp bảo đảm trước thủ tục đăng biện pháp bảo đảm Các bên thực đăng thay đổi trường hợp bổ sung nghĩa vụ bảo đảm, đáp ứng đủ điều kiện sau đây: a) Trong hợp đồng bảo đảm hợp đồng có nghĩa vụ bảo đảm đăng có điều khoản việc cầm cố, chấp tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ phát sinh tương lai; b) Bổ sung nghĩa vụ bảo đảm không bổ sung tài sản bảo đảm; c) Các bên kết hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm đăng sửa đổi hợp đồng có nghĩa vụ bảo đảm mà không kết hợp đồng bảo đảm mới.” Như vậy, quy định pháp luật nêu trên, trường hợp bổ sung nghĩa vụ bảo đảm, bên lựa chọn kết hợp đồng bảo đảm kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm cũ Nếu khách hàng Ngân hàng kết hợp đồng bảo đảm mới, có hiệu lực độc lập với hợp đồng bảo đảm đăng trước hai hợp đồng có chung đối tượng tài sản bảo đảm, áp dụng quy định khoản Điều 23 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, người yêu cầu đăng thực đăng biện pháp bảo đảm khơng phải thực xóa biện pháp bảo đảm đăng trước Trường hợp bổ sung nghĩa vụ bảo đảm mà bên kết hợp đồng bảo đảm thay hợp đồng bảo đảm đăng ký, áp dụng quy định khoản Điều 23 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, người yêu cầu đăng thực đăng biện pháp bảo đảm đồng thời với việc thực xóa biện pháp bảo đảm đăng trước Trường hợp Hợp đồng bảo đảm đăng khơng có thỏa thuận việc chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ phát sinh tương lai bên thực đăng thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đăng theo quy định Điều 18 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP Trường hợp Hợp đồng bảo đảm đăng có thỏa thuận việc chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ phát sinh tương lai bên khơng cần thiết thực đăng thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đăng ... đăng ký thực đăng ký biện pháp bảo đảm khơng phải thực xóa biện pháp bảo đảm đăng ký trước Trường hợp bổ sung nghĩa vụ bảo đảm mà bên ký kết hợp đồng bảo đảm thay hợp đồng bảo đảm đăng ký, áp... người yêu cầu đăng ký thực đăng ký biện pháp bảo đảm đồng thời với việc thực xóa biện pháp bảo đảm đăng ký trước Trường hợp Hợp đồng bảo đảm đăng ký thỏa thuận việc chấp để bảo đảm cho nghĩa... lai bên thực đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đăng ký theo quy định Điều 18 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP Trường hợp Hợp đồng bảo đảm đăng ký có thỏa thuận việc chấp để bảo đảm cho nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký, Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay