Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:44

Thủ tục tách hợp đất * Căn pháp lý thủ tục hành - Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Đất đai; - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ địa chính; - Thơng tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính Phủ; - Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 UBND tỉnh Đồng Nai việc quy định lệ phí địa địa bàn tỉnh Đồng Nai - Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 UBND tỉnh Đồng Nai việc quy định diện tích tối thiểu tách loại đất địa bàn tỉnh Đồng Nai a) Trình tự thực (1) Người sử dụng đất nộp hồ sơ Sở Tài nguyên Mơi trường (Phòng Đăng ký Tài ngun Mơi trường) Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thời gian tối đa 03 ngày, Sở Tài nguyên Môi trường phải thông báo hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (2) Sở Tài nguyên Môi trường ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ trả kết cho người nộp hồ sơ (3) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực công việc sau: - Đo đạc địa để chia tách đất; - Lập hồ sơ trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đất tách, hợp thửa; - Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, sở liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người cấp (4) Trường hợp tách chuyển quyền sử dụng phần đất giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất ; xử lý hợp đồng chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau gọi chuyển quyền) Văn phòng đăng ký đất đai thực công việc sau: - Đo đạc địa để chia tách đất; - Thực thủ tục đăng ký biến động phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận cấp trình quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất phần diện tích lại đất khơng chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, sở liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất (5) Trường hợp tách Nhà nước thu hồi phần đất quan tài nguyên mơi trường có trách nhiệm đạo Văn phòng đăng ký đất đai định thu hồi quan nhà nước có thẩm quyền thực công việc sau: - Đo đạc chỉnh lý đồ địa chính, hồ sơ địa sở liệu đất đai; - Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận cấp trao cho người sử dụng đất b) Cách thức thực Người sử dụng đất nộp hồ sơ Sở Tài nguyên Môi trường (Phòng Đăng ký Tài ngun Mơi trường) c) Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ bao gồm: + Đơn đề nghị tách hợp theo Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường; + Bản gốc Giấy chứng nhận cấp - Số lượng hồ sơ: 01 d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Thời gian không bao gồm thời gian thực nghĩa vụ tài người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định Kết giải thủ tục hành phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thời hạn không 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết giải đ) Đối tượng thực thủ tục hành Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thực dự án đầu tư, tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao e) Cơ quan thực thủ tục hành - Cơ quan có thẩm quyền định: Sở Tài nguyên Môi trường - Cơ quan người có thẩm quyền ủy quyền phân cấp thực (nếu có): Khơng - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai - Cơ quan phối hợp (nếu có): Khơng g) Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất h) Phí, lệ phí (nếu có): - Trường hợp có quyền sử dụng đất: 20.000đồng/giấy - Trường hợp có tài sản gắn liền với đất: 50.000đồng/giấy i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tách đất, hợp đất: Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMTngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường k) Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): Đảm bảo diện tích tối thiểu phép tách điều kiện hợp theo quy định Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 UBND tỉnh Đồng Nai việc quy định diện tích tối thiểu tách loại đất địa bàn tỉnh Đồng Nai ... với đất phần diện tích lại đất khơng chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, sở liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất (5) Trường hợp tách Nhà nước thu hồi phần đất. .. phối hợp (nếu có): Khơng g) Kết thực thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất h) Phí, lệ phí (nếu có): - Trường hợp có quyền sử dụng đất: ... địa chính, sở liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người cấp (4) Trường hợp tách chuyển quyền sử dụng phần đất giải tranh chấp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất, Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay