Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng NN PTNT việt nam chi nhánh thành phố vinh

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:42

Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương LỜI MỞ ĐẦU Nhờ giới thiệu trường đại học Ngoại Thương Hà Nội, em liên hệ xin kiến tập Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Vinh Ngân hàng chấp nhận phân công kiến tập phòng giao dịch Hưng Dũng Nhờ đó, thời gian qua em tiếp xúc với nhiều kiến thức thực tiễn, học hỏi quan sát nhiều kinh nghiệm làm việc từ anh chị cô công tác Kết thúc đợt kiến tập, em học phần cách vận dụng lý thuyết học vào cách thức làm việc sau không phần quan trọng cọ xát với mơi trường cơng việc, qua giúp cho em sau bớt lạ lẫm trường Để hồn thành báo cáo thực tập này, khơng thể khơng kể đến hướng dẫn tận tình từ thầy Nguyễn Cương với cương vị giáo viên hướng dẫn Cùng với bảo ban giúp đỡ nhiệt tình từ anh chị, phòng giao dịch Hưng Dũng Ngân hàng NN & PTNT nói chung Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy anh chị, cô giúp em hoàn thành báo cáo thực tập mang tên: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam chi nhánh thành phố Vinh Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung báo cáo em chia làm chương: Chương 1: Tổng quan Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh Chương 2: Một vài nét chất lượng tín dụng trung, dài hạn NHNN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng NN chi nhánh thành phố Vinh Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương Chương 1: Tổng quan Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh I Lịch sử hình thành trình phát triển Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT thành phố Vinh thành lập 1.12.1995 theo định 559NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trụ sở đóng 117 Nguyễn Sỹ Sách - TP Vinh - Nghệ An Điện thoại: 0383595027, Fax: 0383831977 Là chi nhánh trực thuộc chi nhánh NHNN & PTNT tỉnh Nghệ An so với chi nhánh Ngân hàng cấp huyện lại đời muộn Chi nhánh đời hoàn cảnh đặc biệt: Kế thừa hoạt động kinh doanh hội sở NHNN & PTNT Nghệ An nguồn vốn, sử dụng vốn, quan hệ với khách hàng Trong hồn cảnh kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái, bị ảnh hưởng nạn số đề, vỡ nợ, hoạt động điều kiện khủng hoảng tiền tệ khu vực Sáu tháng sau thành lập số dư nợ tín dụng từ trước để lại phát sinh nợ hạn với tỷ lệ cao Song tâm tồn thể cán cơng nhân viên NHNN & PTNT thành phố Vinh, giúp đỡ đạo tận tình Ngân hàng Nơng nghiệp cấp quyền sở tại, NHNN & PTNT thành phố Vinh bước khắc phục khó khăn, lành mạnh hóa dư nợ tín dụng, mở rộng cho vay góp phần không nhỏ tăng trưởng kinh tế thành phố sách xóa đói giảm nghèo, ngày khẳng định uy tín vị thị trường Những năm qua Ngân hàng NN & PTNT thành phố Vinh có hoạt động tích cực việc cấu lại máy quản lí phòng ban, mở rộng phòng giao dịch Hiện với mơ hình tổ chức hợp lý, Ngân hàng tập trung vào việc phát huy vai trò lực phận cá nhân việc thúc đẩy hoạt động Ngân hàng ngày phát triển Đội ngũ cán trẻ hóa có chun mơn cao, nghiệp vụ vững vàng, 98% cán có trình độ đại học đại học II Một số đặc điểm cấu máy tổ chức PGC ógichnò gđápòt ápmhnck mtògc đknh cdốgnh kcahâ tdnq ácoỹ a n h há i ng ổ i ố hế h or i gà ố n i og ếh on o ịhu hn óò m c ứ ụ n a c h h n í Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 h Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương Chi nhánh có tổng cộng 106 cán với ban giám đốc, phòng kế tốn ngân quỹ, phòng tổ chức hành chính, phòng kinh doanh phòng giao dịch là: Qn Bánh, Hưng Lộc, Hưng Dũng, Hồng Sơn, Chợ Vinh, Lê Lợi, Nghi Phú, Bến Thủy Cơ cấu máy NHNN & PTNT thuộc loại quan tham mưu, từ chức vị cao giám đốc đạo, điều khiển đến phó giám đốc sau đến phòng ban Cơ cấu tổ chức tham mưu phù hợp với đặc điểm hoạt động Ngân hàng Ngân hàng quan đặc thù, tổ chức trung gian tín dụng, hoạt động chủ yếu lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, để định cần có xây dựng, kiểm duyệt, thơng qua từ ban giám đốc xuống phòng ban ngược lại, điều đặc biệt phù hợp với hoạt động Ngân hàng mang tính phức tạp cao, nguy rủi ro nhiều III Đặc điểm kinh doanh Hoạt động huy động vốn Song song với việc huy động vốn từ dân cư, chi nhánh NHNN & PTNT thành phố Vinh trọng việc thu hút tiền gửi từ Doanh nghiệp, thông qua việc khẳng định uy tín chất lượng dịch vụ khơng ngừng hồn thiện với tiêu chí là: nhanh chóng, xác, thuận tiện cho khách hàng Bảng 1: Cơ cấu nguồn vốn huy động Đơn vị: Triệu đồng 2010 Năm 2011 Tăng (giảm) Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng nguồn huy động Phân theo khách hàng 922.410 100 980.000 100 57.590 6,24 Huy động từ dân cư 703.606 76,3 803.600 82 99.994 14,21 Huy động từ tổ chức kinh tế 218.804 23,7 176.400 18 -42.404 -19.37 876.150 94,99 940.800 96 64.650 7,38 Theo loại tiền gửi Nguồn vốn nội tệ Nguồn vốn ngoại tệ 46.260 5,01 39.200 -7.060 -15,26 (quy đổi = Triệu VNĐ) (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 - 2011) Hoạt động cho vay Chất lượng xác định mục tiêu hàng đầu chi nhánh tích cực mở rộng thị phần, nâng cao chất lượng khoản vay, không ngừng hoàn thiện việc thực Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương quy trình tín dụng kết hợp nâng cao chuyên môn đề cao công tác thẩm định, đảm bảo hiệu dự án cho vay nên vốn tín dụng dự án có hệ số an toàn cao Trong năm 2011 doanh số thu nợ đạt 1.158.145 triệu đồng Bảng 2: Tình hình dư nợ qua năm 2010 - 2011: 2010 Năm Đơn vị: Triệu đồng 2011 Tăng (giảm) Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 605.450 100 654.000 100 48.550 8,02 605.450 100 654.000 100 48.550 8,02 - - - - - - Dư nợ thông thường 603.629 99,7 652.000 99,7 48.371 8,01 Dư nợ ủy thác đầu tư 1.821 0,3 2.000 0,3 179 0,1 249.180 41 255.060 39 5.880 2,36 Theo loại tiền tệ Dư nợ nội tệ Dư nợ ngoại tệ Theo loại hình Theo khách hàng Doanh nghiệp Hộ gia đình, cá nhân 356.270 59 398.490 61 42.670 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 - 2011) Hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại tệ, chi trả kiều hối, toán XNK Năm 2011đã đa dạng loại doanh thu dịch vụ toán, bảo lãnh, dịch vụ sản phẩm như: Bán bảo hiểm ABIC, phát hành thẻ, chùm dịch vụ Mobilebanking, khai thác đơn vị trả lương qua tài khoản Có nhiều đơn vị hồn thành nhiệm vụ giao Năm 2011 phát hành 5.749 thẻ ATM 21 thẻ Visa, lũy cuối năm đạt 17.793 thẻ vượt kế hoạch cấp giao Dịch vụ Mobilebanking đạt 2.658 khách hàng, lũy cuối năm đạt 7.659 khách hàng, đạt 99% kế hoạch Khách hàng trả lương qua tài khoản đơn vị đạt 135% kế hoạch cấp giao Kết doanh thu bảo hiểm ABIC đạt 734,550 triệu đồng, 2.305 khách hàng, tăng so với năm 2010 335 khách hàng Tổng thu từ nghiệp vụ bảo lãnh năm đạt 1.092 triệu đồng tăng so với năm 2010 121 triệu đồng, tốc độ tăng 12,46% Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 12 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương Chi trả kiều hối: thực chi trả 3.494 món, với số tiền 4.215 nghìn USD, tăng so với năm trước 542 món, số tiền 504 nghìn USD Trong chi trả qua Western Union đạt 3.225 món, số tiền 3.453 nghìn USD, chi trả qua Ngân hàng 269 món, số tiền 762 nghìn USD Tổng doanh số mua ngoại tệ tiền mặt năm đạt 450 nghìn USD Tổng doanh số mua ngoại tệ chuyển khoản chi trả kiều hối, tiết kiệm ngoại tệ, toán quốc tế năm 2011 đạt 325 nghìn USD Tổng doanh số bán ngoại tệ cho Ngân hàng cấp đạt 371 nghìn USD Kết thực doanh thu ròng ngồi tín dụng đạt 6.001 triệu đồng, đạt tỷ lệ 13,8% tổng thu nhập ròng Cơng tác tài - kế tốn - ngân quỹ * Cơng tác tài - Tổng thu tài tăng trưởng so với 2010 20%, thu lãi cho vay chiếm tỷ trọng 70%, thu phí điều hòa vốn chiếm tỷ trọng 21% Tổng chi tài chưa lương tăng so với năm 2010 19%, chi trả lãi tiền gửi chiếm tỷ trọng 83% Các khoản chi chấp hành chế độ đảm bảo tiết kiệm, chi tiêu tài khoản quản lý không vượt tỷ lệ cho phép - Chênh lệch thu, chi tài chưa lương tăng 18,7% so với năm 2010 Đảm bảo tiền lương kinh doanh cho cán viên chức có phần lương suất thưởng lương Nộp đầy đủ khoản phải nộp cho Nhà nước * Cơng tác kế tốn ngân quỹ Cơng tác tốn năm 2011 chiếm khối lượng lớn đảm bảo an toàn, phục vụ tốt nhu cầu giao dịch khách hàng, khai thác thêm nhiều khách hàng đến giao dịch Về công tác ngân quỹ: tổng thu tiền mặt đạt 9.005 tỷ đồng, tăng 657 tỷ đồng, tốc độ tăng 7,87%, tổng chi tiền mặt 9.007 tỷ đồng, tăng 658 tỷ đồng, tốc độ tăng 7,88% Thực nghiêm túc việc trả tiền thừa cho khách hàng với 1.357 món, số tiền 1.408.125.000 VNĐ Chương 2: Một vài nét chất lượng tín dụng trung, dài hạn NHNN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh I Quy trình tín dụng trung, dài hạn Bước 1: Lập hồ đề nghị cấp tín dụng Là khâu quy trình tín dụng, thực sau cán tín dụng tếp xúc với khách hàng có nhu cầu vay vốn Đây khâu quan trọng thu thập thơng tin làm sở thực khâu sau Nội dung hồ bao gồm: Hồ pháp lý chứng minh lực pháp lý khách hàng Hồ kinh tế chứng minh lực tài khách hàng Hồ vay vốn chứng minh mục đích vay vốn, nguồn trả nợ khách hàng Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương Bước 2: Phân tích tín dụng (thẩm định) Là q trình thu thập, xử lí thơng tin cách khoa học nhằm hiểu rõ thêm khách hàng phương án sản xuất kinh doanh phục vụ cho việc định tín dụng Nội dung: Phân tích lực pháp lý, uy tín, tính cách, lực tài chính, lực kinh doanh khách hàng Đánh giá dự án nội dung: Mục tiêu đầu tư, cần thiết quy mô đầu tư, đầu dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư dự án, thời gian dự kiến thực hiện, hồ pháp lý dự án Đánh giá tổng quan nhu cầu sản phẩm dự án, thị trường mục tiêu khả cạnh tranh sản phẩm, phương thức tiêu thụ mạng lưới phân phối, đánh giá việc tổ chức quản lí dự án, đánh giá hiệu tài dự án Thẩm định tiêu sau: Sản lượng tiêu thụ dự kiến hàng năm, giá bán sản phẩm doanh thu tiêu thụ hàng năm, nhu cầu vốn lưu động, chi phí nguyên vật liệu, nhân cơng, khấu hao, quản lí Thẩm định tiêu phản ánh hiệu tài dự án: NPV, IRR, ROE, tỷ suất sinh lời doanh thu hàng năm, tỷ suất sinh lời vốn đầu tư hàng năm Nhóm tiêu khả trả nợ: Nguồn trả nợ hàng năm gồm lợi nhuận ròng, khấu hao, nguồn khác (nếu có), thời gian hồn vốn đầu tư, khả toán nợ dài hạn, điểm hòa vốn gồm sản lượng hòa vốn, doanh thu hòa vốn, cơng suất hòa vốn Bước 3: Quyết định cho vay Xác định mức cho vay thời hạn cho vay Mức cho vay = Tổng nhu cầu vốn dự án - vốn tự có - vốn khác Thời hạn cho vay = Thời gian thực dự án + thời gian ân hạn + thời gian trả nợ Thời gian trả nợ Bước 4: Giải ngân Thực theo tiến độ dự án sở khối lượng cơng việc hồn thành Mỗi lần nhận tiền vay khách hàng phải gử đến ngân hàng tài liệu làm để cấp tiền vay: biên nghiệm thu bàn giao, bảng kê khối lượng cơng trình hồn thành, phiếu giá toán Ngân hàng giải ngân lần dự án mua sắm máy móc thiết bị Bước 5: Giám sát, thu nợ Việc thu nợ thực cơng trình việc mua sắm tài sản cố định hoàn thành đưa vào sử dụng Để tiến hành thu nợ đòi hỏi phải xác định kế hoạch trả nợ gồm: Tổng dư nợ cuối cùng, thời gian ân hạn (nếu có), xác định thời gian trả nợ, kì hạn trả nợ, nợ gốc lãi trả kì, lãi suất phương pháp trả lãi Thu nợ: Xác định thời điểm bắt đầu thu nợ Đến kì hạn nợ doanh nghiệp vay vốn phải chủ động trích tài khoản tiền gửi nộp tiền mặt để trả nợ cho Ngân hàng Nếu doanh nghiệp khơng chủ động trả nợ Ngân hàng trích tài khoản tiền gửi doanh nghiệp để trả nợ Bước 6: Thanh lý hợp đồng Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương Thanh lý mặc nhiên: Nếu hết hạn hợp đồng tín dụng mà khách hàng hoàn tất nghiệp vụ trả lãi, trả gốc đầy đủ Ngân hàng làm thủ tục lý hợp đồng tín dụng, giải chấp tài sản đảm bảo (nếu có), trả giấy tờ có liên quan, lưu hồ vay vốn khách hàng Thanh lý bắt buộc: Khi khách hàng khơng hồn thành nghĩa vụ trả nợ cam kết Các hình thức xử lí tín dụng: Chuyển nợ hạn, thu hồi nợ trước hạn, hạn chế đình cho vay, khởi kiện trước pháp luật II Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung, dài hạn Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNN & PTNT năm 2011 đạt 6.001 triệu đồng thu nhập ròng ngồi tín dụng, tăng 1.134 triệu đồng, tốc độ tăng 23,3% so với năm 2010, thu nhập ròng tín dụng đạt 43.485,5 triệu đồng, tăng 4.858,5 triệu đồng, tốc độ tăng 12,6% so với năm 2010 Bảng 3: Doanh số cho vay: Đơn vị: Triệu đồng 2010 Năm 2011 Tăng (giảm) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 1.006.274 100 1.177.340 100 171.066 17 849.676 84,44 985.551 83,71 135.876 15,99 156.598 15,56 191.789 16,29 35.191 22,47 395.546 39,31 482.709 41 87.163 22,04 b Hộ gia đình 610.728 60,69 694.631 59 83.903 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010- 2011) 13,74 Chỉ tiêu Tổng doanh số cho vay Theo loại hình tín dụng a Cho vay ngắn hạn b Cho vay trung, dài hạn Theo thành phần kinh tế a Doanh nghiệp Tổng doanh số cho vay đến ngày 31/12/2011 1.177.340, tăng 171.066 triệu đồng so với năm 2010, tốc độ tăng 17% Trong đó: + Doanh số cho vay ngắn hạn năm 2011 985.551 triệu đồng, tăng 15,99% so với năm 2010 Cho vay trung, dài hạn năm 2011 191.789 triệu đồng, tăng 22,47% so với năm 2010 + Cho vay Doanh nghiệp năm 2011 đạt 482.709 triệu đồng, tăng 87.163 triệu đồng so với năm 2010, tốc độ tăng đạt 22,04% Cho vay hộ gia đình 694.631 triệu đồng, tăng 83.903 triệu đồng, tốc độ tăng 13,74% Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương Bảng 4: Doanh số thu nợ Đơn vị: Triệu đồng 2010 Năm 2011 Tăng (giảm) Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng doanh số thu nợ Theo loại hình tín dụng a Cho vay ngắn hạn b Cho vay trung, dài hạn Theo thành phần kinh tế a Doanh nghiệp 904.801 100 1.149.097 100 244.296 27 770.538 85,16 988.233 86 217.685 28,25 134.263 14,84 160.874 14 26.611 19,82 347.968 38,46 436.657 38 88.689 25,49 155.945 28,02 b Hộ gia đình 556.495 61,54 712.440 62 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2010 - 2011) Doanh số thu nợ năm 2011 đạt 1.149.097 triệu đồng, tăng 244.296 triệu đồng so với năm 2010, tốc độ tăng 27% Trong đó: + Doanh số thu nợ ngắn hạn 988.223 triệu đồng, tăng 28,25% so với năm 2010 Doanh số thu nợ trung, dài hạn 160.874 triệu đồng, tăng 19,82% so với năm 2010 + Thu nợ doanh nghiệp năm 2011 đạt 436.657 triệu đồng, tăng 88.689 triệu đồng, tốc độ tăng 25,49% Thu nợ hộ gia đình đạt 712.440 triệu đồng, tăng 28,02% Bảng 5: Tình hình dư nợ Đơn vị: Triệu đồng 2010 Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 2011 Tăng (giảm) Báo cáo thực tập Năm Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Dư nợ cho vay Theo loại hình tín dụng a Cho vay ngắn hạn b Cho vay trung, dài hạn c Ủy thác đầu tư Theo thành phần kinh tế a Doanh nghiệp 605.450 100 654.000 100 48.550 8,02 404.231 66,77 430.294 65,8 26.063 6,45 199.398 32,93 221.706 33,9 22.308 11,19 1.821 0,3 2.000 0,3 179 9,83 249.180 41,16 281.220 43 32.040 12,86 b Hộ gia đình 356.270 58.84 372.780 57 16.510 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 - 2011) 4,63 Tổng dư nợ cho vay năm 2011 605.450 triệu đồng, tăng 48.550 triệu đồng so với năm 2010, tốc độ tăng 8,02% Trong đó: + Dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2011 430.294 triệu đồng, tăng 6,45% so với năm 2010 Dư nợ cho vay trung, dài hạn năm 2011 221.706 triệu đồng, tăng 11,19% so với năm 2010 Dư nợ ủy thác đầu tư năm 2011 2000 triệu đồng + Dư nợ cho vay doanh nghiệp năm 2011 281.220 triệu đồng, tăng 32.040 triệu đồng so với năm 2010, tốc độ tăng 12,86% Dư nợ cho vay hộ gia đình, cá nhân 372.780 triệu đồng, tăng 16.510 triệu đồng, tốc độ tăng 4,63% so với năm 2010 Về cấu dư nợ tương đối hợp lý so với điều kiện phát triển kinh tế tỉnh, dư nợ cho vay trung, dài hạn thấp dư nợ cho vay ngắn hạn cấu phản ánh tình hình thực tế kinh tế Dư nợ cho vay thời gian dài rủi ro lớn Chúng ta thấy hầu hết nợ phát sinh hạn từ cho vay trung, dài hạn, khách hàng thường khơng tốn nợ phân kỳ ddoss dẫn đến Ngân hàng chuyển thành dư nợ hạn Vì vậy, để đảm bảo độ an tồn tín dụng, tránh rủi ro khoản cho vay trung, dài hạn chuyển thành nợ hạn cấu dư nợ trung, dài hạn phải thấp so với dư nợ ngắn hạn, cấu dư nợ trung dài hạn năm 2011 33,9% tương đối phù hợp với yêu cầu Bảng 6: Tình hình dư nợ trung, dài hạn Đơn vị: Triệu đồng 2010 Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 2011 Tăng (giảm) Báo cáo thực tập Năm Chỉ tiêu Tổng dư nợ trung, dài hạn Nợ hạn Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 199.398 100 221.706 100 22.308 11,19 197.005 98,8 219.711 99,1 22.706 11,5 Nợ hạn 2.393 1,2 1,995 0,9 -398 (Nguồn: Báo cáo cầu dư nợ tín dụng trung, dài hạn 2010-2011) -16,63 Qua bảng số liệu ta thấy dư nợ trung, dài hạn năm 2010 199.398 triệu đồng đến năm 2011 số dư nợ tăng lên 221.706 triệu đồng, tỷ lệ tăng 11,19% Trong nợ hạn năm 2011 219.711 triệu đồng, chiếm 99,1%, tăng so với năm 2010 22.706 triệu đồng, tốc độ tăng 11,5% Điều đáng nói nợ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ, năm 2011 0,9% có xu hướng giảm, giảm so với năm 2010 16,63% Nợ hạn giảm chứng tỏ chất lượng tín dụng nói chung chất lượng tín dụng trung, dài hạn nói riêng chi nhánh ngày nâng cao Bảng 7: Nợ hạn phân theo mức độ rủi ro tín dụng trung, dài hạn Đơn vị: Triệu đồng 2010 Năm Chỉ tiêu Số tiền 2011 Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tăng (giảm) Số tiền Tổng nợ hạn 2.393 100 1.995 100 -398 Nợ hạn 845 35,3 742 37,2 -103 tháng Nợ hạn từ 567 23,7 422 21,16 -145 tháng - 12 tháng Nợ hạn 981 41 831 41,64 -150 năm (Nguồn: Báo cáo dư nợ tín dụng trung, dài hạn năm 2010 - 2011) Tỷ trọng (%) -16,63 -12,19 Qua bảng ta thấy tổng nợ hạn năm 2011 giảm so với 2010 398 triệu đồng, tỷ lệ igarm 16,63%, nợ hạn tháng giảm 12,19%, nợ hạn từ 612 tháng giảm 25,6%, nợ hạn năm chiếm tỷ trọng cao tổng nợ hạn trung, dài hạn (41,64%) giảm 15,3% so với năm 2010 Mặc dù nợ hạn tín dụng trung, dài hạn không cao để phát sinh nợ hạn tổn thất lớn Ngân hàngNgân hàng cần có biện pháp để Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 10 -25,6 -15,3 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương nhánh thành phần kinh tế quốc doanh nên khơng có tài sản chấp để xử lí thu hồi nợ, chi nhánh phải xóa nợ cho đối tượng ► Nhóm tiêu định tính: Chi nhánh năm qua đáp ứng nhu cầu khách hàng - Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện, lãi suất hợp lý, kỳ hạn phương thức toán phù hợp với chu kỳ kinh doanh khách hàng nên thu hút lượng khách hàng lớn - Các dự án cho vay vốn sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao III Một số thành tồn hoạt động tín dụng trung, dài hạn Thành Với đạo vào quan tâm sát ban lãnh đạo, hoạt động tín dụng trung, dài hạn năm 2010- 2011 đạt kết sau: Một số tiêu đạt vượt kế hoạch cấp giao, đặc biệt chi tiêu tài chính, tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng, dịch vụ toán, dịch vụ bảo lãnh dịch vụ sản phẩm Hoạt động tín dụng tiếp tục đạt nhiều kết khả quan, đưa dư nợ bình quân đầu người tăng trưởng khá, đem lại donah thu tiền lãi chiếm tỷ trọng 70%, chất lượng tín dụng giữ vững, hiệ tín dụng mang lại ngày lớn, số lượng khách hàng doanh nghiệp đến quan hệ vay vốn bảo lãnh ngày tăng, đầu tư tín dụng hầu hết có sản đảm bảo bất động sản có nguồn trả nợ ổn định, đảm bảo an tồn Dư nợ tín dụng trung, dài hạn liên tục tăng cao Doanh số cho vay, thu nợ tín dụng trung, dài hạn tăng Nợ hạn trung, dài hạn giảm, chất lượng tín dụng trung, dài hạn nâng cao đáng kể Vòng quay vốn tín dụng trung, dài hạn đẩy nhanh Chất lượng tín dụng trung, dài hạn ngày nâng cao nhờ việc chi nhánh thường xuyen trọng kiểm tra, kiểm sốt cơng tác tín dụng trung, dài hạn với biện pháp rà soát, chấn chỉnh hồ tín dụng trung, dài hạn Chi nhánh Ngân hàng quy định phải kiểm tra chặt chẽ trình phát triển vay sử dụng vốn vay Việc quy định phát triển vay chặt chẽ thực nghiêm túc quy định biện pháp hiệu để khắc phục hở yếu khâu trước Kinh doanh ngoại tệ hoạt động dịch vụ có nhiều tiến so với năm trước Hầu hết sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đến với khách hàng, doanh thu dịch vụ tăng năm trước, nghiệp vụ kinh doanh phong phú hiệu quả, phát triển nghiệp vụ toán quốc tế trực tiếp Tồn tại, hạn chế Bên cạnh kết đạt được, cơng tác tín dụng trung, dài hạn năm 2011 số mặt tồn tại, hạn chế là: - Việc kiểm soát cho vay chưa tiến hành thường xuyên Ngân hàng kiểm tra hóa đơn, chứng từ hàng hóa khách hàng việc kiểm tra mang Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 12 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương tính định kỳ, theo quý theo năm Số lần cán tín dụng đến kiểm tra thực tế sở khách hàng Có dự án thời gian dài, tài sản chấp bị giảm giá Ngân hàng không tổ chức định giá lại kịp thời mà thường phải đợi đến cuối năm - Công tác thẩm định cho vay yếu, số cán chưa nắm vững kỹ thuật nghiệp vụ cho vay loại hình kinh tế Việc theo dõi kỳ hạn trả gốc, trả lãi số cán tín dụng chưa quan tâm nên để phát sinh nợ hạn hay xử lí thu hồi chậm - Việc đăng ký giải chấp tài sản bảo đảm tiền vay hệ thống IPCAS sài dẫn đến chênh lệch số liệu - Việc kiểm tra sử dụng vốn vay khách hàng chăm sóc khách hàng sau vay vốn chưa coi trọng Cán tín dụng khơng cập nhật đầy đủ kịp thời thông tin khách hàng - Kết thu hồi nợ XLRR (xử lí rủi ro) chưa cao, đặc biệt XLRR từ năm 2010 trở trước - Cơng tác điều chỉnh lãi suất cho vay theo thời điểm triển khai điều chỉnh máy, hồ giấy không bổ sung thông báo điều chỉnh lãi suất sai quy định, gây khó khăn cho cơng tác kiểm tra kiểm sốt hoạt động tín dụng ● Nguyên nhân tồn tại, hạn chế nêu trêu khái quát vài điểm sau: - Về nguyên nhân khách quan: năm qua giá mặt hàng tăng mạnh, đặc biệt tháng cuối năm Tình hình cạnh tranh tổ chức tín dụng địa bàn ngày khốc liệt, đặc biệt cạnh tranh khốc liệt Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc doanh, làm cho hình ảnh uy tín hệ thống Ngân hàng đại bàn phần mờ nhạt trước người dân doanh nghiệp, tạo áp lực lớn lên Ngân hàng Thương mại Nhà nước nói chugn Ngân hàng Nơng Nghiệp thành phố nói riêng việc triển khai thực mục tiêu kinh doanh thực chủ trương Nhà nước huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa bàn, có nơng nghiệp nông thôn người dân -Về nguyên nhân chủ quan: Cần nghiên cứu chế lãi suất đảm bảo thích ứng thị trường đảm bảo mục đích kinh doanh, đảm bảo cho cấp trực tiếp điều hành kinh doanh đưa định kịp thời, đặc biệt lãi suất huy động vốn phí dịch vụ Cơng tác điều hành cấp phòng, đặc biệt phòng giao dịch thiếu liệt tính đốn Cơng tác tham mưu, giúp việc điều hành thiếu động, đơi lúc khốn trắng cho cấp trưởng nên chất lượng hiệu số mũi cơng tác chưa cao, cơng tác thu nợ ngồi bảng, khai thác nguồn vốn, phát triển dịch vụ bảo lãnh Một số đơn vị thiếu tính liệt đạo kiểm tra khắc phục tốn sau tra kiểm tra Nhiều vụ việc tồn phát sinh phát chậm triển khai sửa chữa, làm cơng tác đạo gặp nhiều khó khăn Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 13 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương Một số cán viên chức thiếu tìm hiểu nghiệp vụ, chưa quan tâm theo sát nhiệm vụ giao nên chất lượng hiệu công tác thấp Một số cán viên chức có biểu ý thức kém, thiếu gương mẫu, ỷ lại công việc giao, không chấp hành phân công đạo cán lãnh đạo phòng, gây phản cảm cán viên chức đơn vị Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng NN chi nhánh thành phố Vinh I Định hướng phát triển NHNN & PTNT thành phố Vinh Định hướng chung Năm 2012 dự báo kinh tế có chiều hướng lên, sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp có nhiều khởi sắc song nhìn chung năm 2012 năm tiếp tục có nhiều khó khăn tác động khủng hoảng kinh tế tài giới khu vực Tình hình lạm phát nước mức cao Tình hình cạnh tranh kinh doanh Ngân hàng Thương mại tiếp tục diễn phức tạp Trước khó khăn thách thức đòi hỏi Ngân hàng phải làm tốt công tác dự báo, nắm bắt thị trường để vận dụng vào thực tiễn cách linh hoạt, đảm bảo thực tốt mục tiêu Ngân hàng cấp giao Các mục tiêu chủ yếu năm 2012: Tổng nguồn vốn huy động (nội tệ + ngoại tệ) đạt 1.127 tỷ đồng, tốc độ tăng 15% Trong tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng 84% Tổng dư nợ cho vay khoản đầu tư đạt 760 tỷ đồng, tốc độ tăng 16,2% Dư nợ nội tệ cho vay thông thường đạt 758 tỷ đồng, tốc độ tăng 16,25% Dư nợ cho vay ủy thác đầu tư đạt tỷ đồng Tỷ trọng trung, dài hạn đạt 34% Tỷ lệ nợ xấu 1% tổng dư nợ Thu ngồi tín dụng đạt tối thiểu 15% tổng thu nhập ròng Kinh doanh có chênh lệch thực dương Đảm bảo đủ tiền lương kinh doanh cho cán viên chức Thực đạt mục tiêu kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ sản phẩm Ngân hàng cấp giao Phấn đấu giữ vững danh hiệu thi đua năm 2011 đạt danh hiệu thi đua cao Bám sát nhiệm vụ hệ thống giải pháp NHNN tỉnh Nghệ An, định hướng kinh doanh ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, tình hình thực tiễn đơn vị để cụ thể hóa thành giải pháp triển khai sâu rộng toàn thể đội ngũ cán viên chức Tập trung nâng cao lực toàn diện mặt hoạt động, tăng cường công tác quản trị điều hành để chủ động trước tình thích ứng trước u cầu cạnh tranh hội nhập, đảm bảo cho hoạt động toàn đơn vị phát triển Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 14 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương an toàn, hiệu quả, bền vững , kỷ cương tăng tốc Chú trọng việc phát triển nhanh sản phẩm dịch vụ theo hướng Ngân hàng đại Định hướng riêng nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn NHNN & PTNT thành phố Vinh Trên sở định hướng phát triển chung chi nhánh, phận tín dụng trung, dài hạn đặt mục tiêu cụ thể để thực tốt theo định hướng phát triển chung toàn Ngân hàng Mục tiêu cụ thể là: Tỷ trọng trung, dài hạn đạt 34% Tỷ lệ nợ hạn trung, dài hạn giảm xuống 0,75% Vòng quay vốn tín dụng trung, dài hạn đạt 85% Tỷ lệ vốn trung, dài hạn giảm xuống 0,05% II Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn Về quy trình tín dụng Cơ cấu tổ chức quy trình tín dụng trung, dài hạn Ngân hàng bộc lộ số hạn chế, chưa phát huy hết hiệu quả, lực, sở trường cán tín dụng Điều dẫn đến chất lượng tín dụng trung, dài hạn khâu, phận không đảm bảo Để khắc phục nhược điểm nên tách rời khâu quy trình tín dụng trung, dài hạn giao cho phận khác đảm nhận với nhiệm vụ yêu cầu cụ thể việc cần thiết Giải pháp thực sở chuyên môn hóa phận tín dụng trung, dài hạn cán tín dụng với mục đích đảm bảo chất lượng tín dụng trung, dài hạn cao nhất, hiệu Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư Thẩm định tài cơng việc quan trọng công tác thẩm định dự án đầu tư, chất lượng công tác thẩm định tài dự án định chất lượng tín dụng Muốn hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng phải thực đúng, đầy đủ quy định quy trình cho vay theo văn chế độ tín dụng quy định phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bên cạnh Ngân hàng phải làm tốt công tác thẩm định cho dự án Nếu làm tốt trình rủi ro trình cho vay hạn chế nhiều Để làm tốt cơng tác thẩm định tài dự án, Ngân hàng cần thực tốt công việc sau: Phải nâng cao chất lượng thu thập xử lí thơng tin Các thơng tin phải kiểm tra tính xác kỹ trước phân tích, muốn thơng tin phải lấy từ nhiều nguồn khác để so sánh đối chiếu Các nguồn thơng tin thu thập từ thân Doanh nghiệp vay vốn, từ hồ lưu trữ Ngân hàng, từ bạn hàng Doanh nghiệp, từ trung tâm thông tin Ngân hàng Nhà nước, từ thông tin đại chúng Ngân hàng nên có phận chuyên thu thập thông tin để lượng thông tin cập nhật hàng ngày tất lĩnh vực, sau tiến hành phân loại lưu trữ, cần dùng Ngân hàng nên tiến hành lập phòng nhóm chun trách thẩm định dự án Để công tác thẩm định đạt hiệu cao Ngân hàng quy định dự án có Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 15 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương số vốn lớn mức phải có phận chuyên trách thẩm định, cơng việc thẩm định tồn diện bao quát Nâng cao chất lượng thẩm định cho cán tín dụng: Cần thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho cán tín dụng, mở khóa học để phổ biến văn pháp luật ban hành lĩnh vực cho vay, đặc biệt văn hướng dẫn hạch toán Doanh nghiệp Tăng cường biện pháp thu nợ xử lý rủi ro hoạt động cho vay Trong hoạt động Ngân hàng rủi ro tín dụng điều khơng thể tránh khỏi quan trọng làm cách để giảm thiểu rủi ro đồng thời không đẩy khách hàng đến chỗ phá sản Nếu thẩm định dự án khâu khâu định vay dự án trình đưa vốn theo dõi đôn đốc thu nợ khâu không phần quan trọng Khi dự án đầu tư trung, dài hạn cho vay mục đích, lúc, thời điểm, số vốn ghi hợp đồng tín dụng cơng việc quản lí vốn vay kiểm tra theo dõi số tiền mà Doanh nghiệp rút lần trước xem có sử dụng mục đích hay khơng Việc kiểm tra thơng qua chứng từ, hóa đơn, hợp đồng giá Nếu Doanh nghiệp sử dụng mục đích hợp đồng sở để phát vốn lần sau Những trường hợp sử dụng sai mục đích phải xử lí theo chế độ tín dụng Ngồi phải theo dõi, bám sát hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp để đánh giá xác diễn biến quan hệ Doanh nghiệp với khách hàng, phát kịp thời khả phát sinh nợ hạn, nợ khó đòi từ có biện pháp xử lí kịp thời Việc đôn đốc thu nợ gốc, thu lãi kỳ hạn trách nhiệm, kỷ luật cán tín dụng Lịch trả nợ gốc, lãi vay cám kết hợp đồng tín dụng phải theo dõi hàng ngày Ngân hàng đồng thời phải gửi báo cáo cho Doanh nghiệp có nợ hạn chuẩn bị nguồn trả nợ vào trước kỳ hạn trả Việc thu nợ, lãi kỳ hạn, khơng có nợ q hạn thể tồn phát triển Ngân hàng Khi dự án đến hạn trả Doanh nghiệp chưa có đủ nguồn để trả nợ việc xem xét để gia hạn nợ phải thẩm quyền ủy nhiệm chế độ tín dụng quy định, không tùy tiện gia hạn Nếu dự án cho vay có nợ q hạn cán tín dụng phải thường xuyên theo dõi diễn biến để kịp thời thu hồi, tránh để nợ dây dưa Để xử lí nợ q hạn Ngân hàng có biện pháp thích hợp để giúp đỡ Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn q trình sản xuất kinh doanh Giúp Doanh nghiệp việc tư vấn sản xuất để giảm nợ hạn, tuyệt đối không cho vay thêm khoản vay chưa trả hết nợ cũ, không lấy khoản vay bù đắp cho khoản vay khác Nâng cao lực cán tín dụng Trong lĩnh vực người ln yếu tố định, việc đảm bảo chất lượng tín dụng trước hết phải cán tín dụng định Họ phải người am hiểu khách hàng, hiểu biết sâu sát thực lực tài chính, khả toán khách hàng kể sau này, xác định tiềm phát triển dự báo biến động tương lai Bên cạnh cán tín dụng cần phải hiểu Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 16 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương tâm lý khách hàng, xem xét mức độ trung thực khách hàng để đảm bảo tính an tồn khoản tín dụng Có khả giao tiếp ứng xử hợp lý để trì khách hàng có mối quan hệ từ trước, đồng thời lại thu hút khách hàng có tiềm Sự tác động sách kinh tế phủ hay ảnh hưởng biến động thị trường đến kết kinh doanh Doanh nghiệp vơ phức tạp Điều đòi hỏi cán tín dụng phải có kiến thức hiểu biết định thị trường lĩnh vực chuyên mơn mà khách hàng tiến hành kinh doanh Để làm điều Ngân hàng cần có kế hoạch đào tạo cán bộ, sớm thực tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán tín dụng Cơng tác đào tạo cần tập trung theo trọng điểm đào tạo cách tồn diện để thực có cán tín dụng có đủ lực hiểu biết phục vụ chủ chốt trước, sau đào tạo cán kế cận có lực phẩm chất đạo đức Để nâng cao trình độ cho cán tín dụng, Ngân hàng cần tổ chức lớp tập huấn đào tạo lại bổ sung kiến thức nghiệp vụ chế thị trường cho cán từ thời kỳ bao cấp, cho cán trẻ có lực học tập nước ngồi, tuyển chọn cán trẻ tuổi chuẩn bị cho đội ngũ kế cận Trong trình bồi dưỡng tập huấn phải gắn lý luận với thực tiễn để cán tín dụng vận dụng kiến thức cách linh hoạt, sáng tạo thực tế Bên cạnh kiến thức chun mơn cán tín dụng cần phải thường xuyên trang bị thêm kiến thức pháp luật, thị trường, kinh tế ngành, tin học đồng thời thường xuyên chấn chỉnh đạo đức, tác phong nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động văn minh thương mại giao tiếp với khách hàng Trong công tác đào tạo Ngân hàng cần trọng chất lượng Các cán sau Ngân hàng cử học phải chịu trách nhiệm thực công việc cụ thể, tránh bệnh trọng hình thức, Ngân hàng bỏ chi phí cho cán học học lại khơng phục vụ thêm cho Ngân hàng Tất biện pháp nêu nhằm mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn cho Ngân hàng Nâng cao chất lượng cơng tác xử lí thông tin Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh tất yếu thông tin đặt lên hàng đầu Có thơng tin chuẩn xác, kịp thời giúp Doanh nghiệp định xác mang lại nhiều hội cho kinh doanh Hiện thơng tin nói chung thơng tin kinh tế nói riêng chưa đảm bảo chuẩn xác, thông tin có nhiều chiều, đòi hỏi cần có sàng lọc, kỹ xử lí thơng tin cách hợp lí, đặc biệt thông tin kinh tế Hoạt động kinh doanh tín dụng chủ yếu dựa độ xác thơng tin tín dụng: thơng tin khách hàng, thông tin thị trường chất lượng độ an tồn tín dụng phụ thuộc lớn vào thông tin Nâng cao chất lượng thu thập, xử lí thơng tin tín dụng, đặc biệt thơng tin sách, luật pháp Nhà nước, thông tin lịch sử Doanh nghiệp nhằm thường xuyên đánh giả mức độ rủi ro khoản tín dụng Cần xây dựng hệ thống thông tin liệu chi nhánh với hội sở phòng giao dịch với Ngân hàng khác hệ Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 17 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương thống giúp cho Ngân hàng có thêm thông tin Doanh nghiệp, khách hàngNgân hàng quan tâm giúp Ngân hàng có định đắn, hạn chế thấp rủi ro xảy thiếu thơng tin trung thực, đầy đủ, xác Xây dựng sách khách hàng hợp lí Thực tốt sách khuyến khích khách hàng Ngân hàng ln có khách hàng truyền thống, khách hàng khách hàng tiềm năng, cần phải đưa sách khuyên khích khách hàng Cụ thể khách hàng truyền thống lâu năm, có quan hệ tốt Ngân hàng, Ngân hàng cho họ hưởng số sách ưu đãi cung cấp dịch vụ với giá rẻ bình thường, tặng quà cho khách hàng nhằm giữ mối quan hệ với khách hàng để khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng cách thường xuyên Đối với khách hàng quan hệ khách hàng tiềm mà Ngân hàng ngắm đến tương lai Ngân hàng cần thực tốt việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện có chất lượng cao đồng thời thường xuyên tuyên truyền cho người thấy lợi ích sử dụng sản phẩm mà Ngân hàng cung cấp, nhằm nâng cao khả thu hút vốn tới mức tối đa Tư vấn cho khách hàng phương hướng sản xuất kinh doanh thường xuyên gần gũi hỗ trợ Doanh nghiệp Việc tìm kiếm, phân tích thơng tin phục vụ cho cơng tác phân tích tín dụng, cán Ngân hàng có khả nắm bắt nhiều thơng tin xác, có ích có tính hệ thống cao thơng tin thị trường tiêu thụ sản phẩm, thông tin vị cạnh tranh Doanh nghiệp, thông tin sách kinh tế, luật pháp Chính phủ Dựa tiềm lực đó, Ngân hàng tư vấn cho khách hàng phương hướng sản xuất kinh doanh hợp lí, làm việc xét hai phía khách hàng Ngân hàng có lợi Với khách hàng họ có thông tin quý giá, kịp thời giúp dễ dàng điều tiết sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu đem lại lợi nhuận cao.ư Với Ngân hàng, khách hàng làm ăn tốt Ngân hàng dễ dàng thu nợ gốc lãi đồng thời tạo quan hệ chặt chẽ, thân thiện khách hàng Ngân hàng qua tạo uy tín bước xác lập cho khách hàng tính trung thành việc lựa chọn sử dụng dịch vụ Ngân hàng, tăng sức cạnh tranh Mở rộng khai thác tốt khách hàng Doanh nghiệp ngồi quốc doanh Sau q trình mở cửa nên kinh tế thực đương lỗi lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước thu thành tựu đáng khích lệ, bên cạnh phát triển Doanh nghiệp nói chung, phát triển Doanh nghiệp quốc doanh điểm đáng ý Nhiều Doanh nghiệp quốc doanh có tiềm lực mạnh, số vốn nhân lực tốt vươn mạnh đầu tư nhiều lĩnh vực Trước thực tế đòi hỏi Ngân hàng phải thường xuyên sâu, sát với Doanh nghiệp quốc doanh, chủ động nắm bắt nhu cầu họ, sở xem xét phân tích lập kế hoạch tín dụng Ngồi công tác tổ chức giao dịch với khách hàng nên thường xuyên tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi cho khách hàng giải nhanh thủ tục, hướng dẫn Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 18 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương tận tình yêu cầu khách hàng, rút ngắn thủ tục rườm không cần thiết tạo thuận lợi cho khách hàng III Một số kiến nghị Báo cáo đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn chi nhánh NHNN & PTNT thành phố Vinh Đây giải pháp nhỏ mang tính thiết thực hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng trung, dài hạn nói riêng Ngân hàng đảm bảo hài hòa nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn với an tồn tín dụng hiệu tín dụng Một tồn chưa có mơi trường thực thuận lợi tạo hành lang an toàn cho việc thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng hoạt động tín dụng trung, dài hạn chi nhánh Để khắc phục tình trạng này, báo cáo xin đưa số kiến nghị sau: Đối với nhà nước Về mặt pháp lý thời gian qua vướng mắc lớn quan hệ tín dụng Ngân hàng Doanh nghiệp quốc doanh vấn đề tài sản chấp Theo quy định phủ tài sản có đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng đủ điều kiện làm tài sản chấp thực tế việc tổ chức đăng ký quyền sở hữu tài sản Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Cũng liên quan đến tài sản chấp, việc xử lí tài sản chấp có rủi ro xảy vấn đề nan giản Ngân hàng nói chung Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh nói riêng Các quy định pháp luật không rõ ràng, thiếu hợp tác quan thực thi pháp luật khiến cho việc phát mại tài sản chấp gặp nhiều khó khăn, gây tình trạng đóng băng vốn Ngân hàng Để giải tình trạng này, báo cáo gợi ý số giải pháp khả thi sau: Tổ chức nghiên cứu sớm đời luật sở hữu quy định chi tiết việc đăng ký quyền sở hữu tài sản Doanh nghiệp đưa vào thực luật sớm tốt Hoàn thiện quy định tịch biên, phát mại tài sản chấp Chỉ đạo quan thực thi pháp luật nỗ lực việc giúp đỡ Ngân hàng xử lí tài sản chấp, xử lí nghiêm trường hợp vay vốn cố tình khơng trả nợ, lừa đảo Ngân hàng Cần có quy chế quản lí chặt chẽ gốc đăng ký quyền sở hữu tài sản, thiết lập hệ thống đăng ký cơng chứng tài sản với hình thức sở hữu khác để thẩm tra chứng thực tồn điều kiện quyền sở hữu bao gồm chấp quyền tài sản, khơng để tình trạng tài sản có nhiều gốc vay vốn nhiều Ngân hàng dẫn đến rủi ro tín dụng Để khuyến khích Doanh nghiệp, nhà đầu tư mạnh dạn bỏ vốn vào phát triển sản xuất trước tiên Nhà nước phải tạo lập hệ thống sở pháp lý, chế, sách ổn định hợp lý Mọi định phủ đưa phải cân nhắc kỹ càng, tránh tình trạng đưa định cách vội vàng lại điều Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 19 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương chỉnh, sửa đổi liên tục khiến cho Doanh nghiệp, nhà đầu tư hoang mang khơng dám bỏ vốn đầu tư Chính phủ cần có thái độ dứt khốt việc rà sốt xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước giữ lại Doanh nghiệp làm ăn có hiệu Tiến hành nhanh việc cổ phần hóa, tái cấu, giải thể, sát nhập Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, làm thất thoát Ngân sách Nhà nước Đối với Doanh nghiệp giữ lại Nhà nước cần cung cấp đầy đủ vốn theo điều lệ duyệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp hoạt động vay vốn Ngân hàng Hiện vấn nạn hàng nhập lậu, hàng giả vấn đề nhức nhối mà Nhà nước, Doanh nghiệp, người tiêu dùng quan tâm Đây số nguyên nhân làm cho doanh nghiệp làm ăn đáng, hàng hóa nội địa hợp pháp bị kìm hãm phát triển, có hẳn thị trường, người tiêu dùng hồi nghi sản phẩm, đạo đức kinh doanh Doanh nghiệp Điều làm cản trở việc mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Đề nghị Nhà nước cần kiểm sốt nghiêm ngặt luồng hàng từ bên ngồi vào để ngăn chặn hàng nhập lậu, thường xuyên tổ chức kiểm tra, tra sở sản xuất để ngăn chặn xử lí kịp thời vụ việc sản xuất tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu Có sách khuyến khích Doanh nghiệp có phương án đổi mới, trang thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt sản phẩm thay hàng nhập hàng hóa xuất khẩu, thơng qua nguồn cho vay ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi mặt thủ tục xuất Trong năm trở lại đây, kinh tế nước ta phải hứng chịu ảnh hưởng chung khủng hoảng kinh tế tài tồn cầu, kinh tế gặp nhiều khó khăn, số giá tiêu dùng tăng cao, thị trường chứng khốn ảm đạm, thị trường vàng có nhiều biến động nhất, giá vàng nước có cao vượt mức giới nhiều Trước tình hình sản xuất nước gặp nhiều khó khăn, Doanh nghiệp muốn vay vốn để sản xuất kinh doanh gặp nhiều rào cản mặt luật pháp chi phí sử dụng vốn Chính Nhà nước cần đưa biện pháp, chủ trương kịp thời phù hợp với tình hình để tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp yên tâm sản xuất Thành lập quan chuyên trách xếp hạng tín nhiệm Cơ quan có trách nhiệm thu thập, xử lý, phân tích thơng tin tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp có đăng ký để tiến hành đánh giá, xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp Trên sở bảng xếp hạng tổ chức này, Ngân hàng tham khảo để có đánh giá xác Doanh nghiệp vay vốn Để đảm bảo hiệu tổ chức này, Chính phủ quy định bắt buộc Doanh nghiệp có đăng ký quan xếp hạng tín nhiệm Ngân hàng xem xét cho vay vốn Bằng cách làm Doanh nghiệp phải tự giác đăng ký xếp hạng để có giấy chứng nhận muốn vay vốn Ngân hàng Ngoài tác dụng giúp đỡ Ngân hàng việc thẩm định khách hàng, hoạt động tổ chức tạo động lực thúc đẩy Doanh nghiệp tự hồn thiện, nâng cao lực tài chính, lực sản xuất kinh doanh, uy tín để có vị trí xếp hạng cao Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 20 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương Điều góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hốn vốn đầu tư từ bên Đối với Ngân hàng nhà nước Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam a Đối với Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước cần thực tốt công tác tra Ngân hàng Công tác tra Ngân hàng có tác dụng tích cực đến hoạt động hệ thống Ngân hàng, vừa phát kịp thời, xử lí sai sót đồng thời thấy điểm chưa hợp lý hệ thống văn pháp quy Ngân hàng Nhà nước từ có thay đổi kịp thời hợp lý Bảo đảm thơng tin xác đầy đủ, kịp thời cho hệ thống Ngân hàng hoạt động Thơng tin bao gồm hai loại thơng tin Doanh nghiệp thơng tin có tính chất định hướng cho hoạt động Ngân hàng thương mại, thông tin Doanh nghiệp thu thập cung cấp qua trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước, bao gồm thơng tin khả tài chính, hiệu kinh tế, hệ số an tồn vốn, quan hệ tín dụng khách hàng với Ngân hàng thương mại, với Doanh nghiệp khác Đây đáng tin cậy để Ngân hàng thương mại sử dụng q trình thẩm định khách hàng Cùng với thơng tin Doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước phải nắm vững để cung cấp cho Ngân hàng thương mại thông tin phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, quy hoạch phát triển kinh tế đất nước, vùng, khu vực, ngành mũi nhọn cần tập trung đầu tư vốn tín dụng nhằm góp phần thực chủ trương đường lối phát triển chung, đồng thời phát huy hiệu đồng vốn, đảm bảo an tồn tín dụng cho Ngân hàng thương mại Về chế sách liên quan đến hoạt động tín dụng, nhìn chung hệ thống văn pháp quy Ngân hàng Nhà nước hoạt động tín dụng có nhiều đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng thương mại, tháo gỡ phần khó khăn vướng mắc q trình làm thủ tục chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản, cho vay xử lí tài sản đảm bảo để thu nợ Việc khơng ngừng hồn thiện văn pháp luật nói tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng thương mại mở rộng hoạt động tín dụng có hiệu quả, tiết kiệm chi phí Tuy nhiên, số quy định văn pháp luật bảo đảm tiền vay quy chế cho vay chưa bám sát với thực tế chưa phù hợp với văn pháp luật ban hành Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu, bổ sung hồn thiện chế sách liên quan đến hoạt động tín dụng sở đảm bảo tính đồng bộ, thống tính pháp lý để tạo điều kiện cho cơng tác tín dụng Ngân hàng thương mại an toàn đạt hiệu cao Bên cạnh đó, văn liên quan đến chế tín dụng q nhiều, ngồi chế cho vay Ngân hàng Nhà nước nhiều công văn, định, thông tư, thị cấp ngành có liên quan đạo cho ngành nghề như: Nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, mía đường Mỗi ngành nghề thêm bớt số điều kiện nên thực cho vay phải tham chiếu nhiều loại văn Đề nghị Ngân hàng Nhà nước có biện Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 21 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương pháp cấu lại hệ thống văn pháp luật nhằm đáp ứng hoạt động tín dụng thực cách khoa học, nhanh chóng, an tồn Ngân hàng nhà nước cần tăng quyền tự chủ cho Ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng thương mại Sự quản lí Ngân hàng nhà nước nên dừng lại vấn đề vĩ mô, vấn đề chung mang tính định hướng không nên đưa quy định cụ thể, chi tiết liên quan đến vấn đề mang tính đặc thù riêng Ngân hàng, lẽ điều kiện hoạt động Ngân hàng thương mại không giống nhau, đưa quy định cụ thể áp dụng chung cho Ngân hàng gây khó khăn cho Ngân hàng việc thích ứng với mơi trường kinh doanh cụ thể Vai trò quản lí vĩ mơ Ngân hàng Nhà nước cần thiết song mức độ định cần đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh cho Ngân hàng thương mại để họ phát huy sáng tạo, linh hoạt nhằm thích ứng với mơi trường kinh doanh đặc thù b Đối với Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam cần có văn bản, chế độ hướng dẫn đầy đủ, kịp thời xác nghiệp vụ tín dụng để làm sở cho chi nhánh thực nhằm đảm bảo an toàn tín dụng Đồng thời quy trình tín dụng phải giảm bớt, thuận tiện cho Ngân hàng khách hàng Các chương trình đào tạo đội ngũ cán tín dụng cần tổ chức hàng năm kiến thức pháp luật, kỹ thẩm định, makerting Tiếp tục đào tạo đào tạo lại cán Ngân hàng mà đặc biệt cán tín dụng để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ tình hình nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng nói chung chất lượng tín dụng nói riêng KẾT LUẬN Qua nghiên cứu cơng tác tín dụng trung, dài hạn Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh giai đoạn 2010 - 2011, báo cáo đánh giá vài nét tín dụng trung, dài hạn giai đoạn này, đồng thời rút mặt được, chưa chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Vinh Tuy mặt nhiều, song tồn vài khó khăn khơng chi nhánh mà liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành Xuất phát từ tình hình Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 22 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương em xin nêu số giải pháp đề xuất kiến nghị mong muốn góp phần giải vấn đề tồn nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT thành phố Vinh Tuy nhiên giải pháp mang tính chất chung chung, hạn chế nhiều lý thuyết thực tế, đồng thời không tránh khỏi vài thiếu sót khác Em mong nhận góp ý sửa chữa từ thầy giáo hướng dẫn để báo cáo hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Cương anh chịNgân hàng NN & PTNT thành phố Vinh giúp đỡ em hoàn thành báo cáo TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 -2011 NHNN & PTNT thành phố Vinh Báo cáo cấu dư nợ tín dụng trung, dài hạn năm 2010 - 2011 NHNN & PTNT thành phố Vinh Bảng cân đối vốn bình quân năm 2010 - 2011 Luật Ngân hàng Nhà nước luật tổ chức tín dụng Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 23 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương NHẬT KÝ THỰC TẬP Tuần (từ 02/07 đến 06/07): Trong giai đoạn em liên hệ để thực tập Ngân hàng Tuần đầu em làm quen với người phòng giao dịch Hưng Dũng giúp đỡ người số việc nhỏ đánh máy, xếp hồ Tuần (từ 09/07 đến 13/07): Giai đoạn em tiếp xúc hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lí khoản vay IPCAS Tiếp theo em làm quen Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 24 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương với quy trình tín dụng, loại hồ cho vay lần với cán tín dụng để khảo sát trạng tài sản chấp Tuần (từ 16/07 đến 20/07): Giai đoạn em định hình báo cáo nên cơng việc chủ yếu em thu thập số liệu cần thiết cho báo cáo Tuần 4: (từ 23/07 đến 27/07): Giai đoạn em xin phép Dũng trưởng phòng nhà để viết hồn thiện báo cáo thực tập Trong giai đoạn em thường xuyên liên lạc với Hoa - phó phòng để xin thêm số liệu hỏi ý kiến số vấn đề vướng mắc MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Tổng quan Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh I Lịch sử hình thành trình phát triển Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh .2 II Một số đặc điểm cấu máy tổ chức Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 25 Báo cáo thực tập Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Cương III Đặc điểm kinh doanh .3 Chương 2: Một vài nét chất lượng tín dụng trung, dài hạn NHNN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh I Quy trình tín dụng trung, dài hạn II Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung, dài hạn III Một số thành tồn hoạt động tín dụng trung, dài hạn 12 Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng NN chi nhánh thành phố Vinh 14 I Định hướng phát triển NHNN & PTNT thành phố Vinh .14 II Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung, dài hạn 15 III Một số kiến nghị 19 KẾT LUẬN 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 NHẬT KÝ THỰC TẬP .25 MỤC LỤC 26 Nguyễn Tân Anh - MSV: 0951020095 26 ... trung, dài hạn III Một số thành tồn hoạt động tín dụng trung, dài hạn 12 Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng NN chi nhánh thành phố Vinh ... Tổng quan Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh I Lịch sử hình thành trình phát triển Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh Chi nhánh Ngân hàng NN & PTNT thành phố Vinh thành lập... 2: Một vài nét chất lượng tín dụng trung, dài hạn NHNN & PTNT chi nhánh thành phố Vinh I Quy trình tín dụng trung, dài hạn II Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung, dài
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng NN PTNT việt nam chi nhánh thành phố vinh , Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng NN PTNT việt nam chi nhánh thành phố vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay