Bài tập chương 2 hóa 8

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:40

Tài liệu được phân chia thành những dạng Bài tập cơ bản của chương 2 Phản ứng hóa học lớp 8. Bài gồm Phân loại các Hiện tượng vật lí, Hiện tượng hóa học, Lập Phương trình phản ứng, Bài tập áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Giúp học sinh có cách nhìn tổng quát về chương phản ứng hóa học các em đã được học. Trân trọng cảm ơn GV: Trịnh Hà - SĐT: 098 885 7831 SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT Bài 1: Phân loại HTVL HTHH tượng sau: Dây tóc bóng đèn nóng sáng lên 10 Đốt cháy mẩu gỗ có dòng điện chạy qua 11 Tấm kẽm gò thành thùng Đun sôi nước thành nước 12 Cho mẩu đá vơi vào giấm ăn thấy có Xăng cháy tạo khí cacbonic bọt khí thoát nước 13 Than nghiền thành bột than Làm lạnh nước lỏng thành nước đá 14 Hòa tan đường vào nước Cháy rừng 15 Cho vôi sống vào nước vôi Để giảm độ chua đất trồng cần 16 Làm sữa chua phải bón vôi 17 Sắt bị gỉ Bông kéo thành sợi 18 Rượu nhạt lên men thành giấm ăn Hòa tan muối ăn vào nước nước 19 Sắt bị nam châm hút khỏi hỗn hợp sắt muối lưu huỳnh Cô cạn nước muối thu muối ăn 20 Vào mùa hè băng hai cực trái đất tan dần Bài 2: Hãy giai đoạn sơ đồ sau HTVL hay HTHH: a Khi trời lạnh, thấy mỡ đóng thành váng Khi đun nóng, váng mỡ tan chảy Nếu đun q lửa, phần mỡ hóa phần bị cháy đen b Để sản xuất ấm nhôm mô tả sau: c Để sản xuất rượu phương pháp thủ công người ta làm sau: PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC Bài 3: Đọc PTHH sau: a Rượu etylic + oxi → cacbonic + nước b Nhôm hiđroxit nhôm oxit + nước c Hiđro + oxi → nước Bài4: Lập PTHH a Cho kim loại sắt phản ứng với axit clohiđric (HCl), sau phản ứng thu muối sắt (II) clorua (FeCl2) khí hiđro b Nung nóng thuốc tím (KMnO4) thu chất kali pemanganat (K 2MnO4) chất mangan đioxit (MnO2) khí oxi c Cho nhơm oxit (Al2O3) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) thu muối nhôm sunfat (Al2(SO4)3) nước d Thả đinh sắt vào dung dịch đồng sunfat (CuSO4) tạo thành dung dịch muối sắt (II) sunfat đồng có màu đỏ Bài 5: Hồn thành phương trình phản ứng sau: KClO3 → KCl + O2 25 KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 NaNO3 → NaNO2 + O2 26 CaCO3+HCl→CaCl2+CO2+H2O NH4NO3 → N2O + H2O 27 BaCl2 + AgNO3 AgCl + Ba(NO3)2 CaCO3→CaO+CO2 28 Fe(OH)2 + O2 + H2O � Fe(OH)3 HgO →Hg+O2 29 NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O H2+O2→H2O 30 KHCO3 + Ca(OH)2(d) � K2CO3 + CaCO3 + C+O2→CO2 H2O P+O2→P2O5 31 NaHSO4 + BaCO3 � Na2SO4 + BaSO4 +CO2 + H2 + Cl2 HCl H2O 10 NaOH+HCl→NaCl+H2O 32 MnO2 + HCl � MnCl2 + Cl2 + H2O � i� n ph� n 11 Na2O + CO2 Na2CO3 ������ � c�m� ng ng� n x� p 33 NaCl + H2O NaOH + Cl2 + 12 Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu Chúc em học tốt! GV: Trịnh Hà 13 Zn + HCl ZnCl2 + H2 14 Cr + O2 → Cr2O3 15 Fe + Br2 → FeBr3 16 Al+S→Al2S3 17 Mg + HCl → MgCl2 + H2 18 H2 + CuO→ Cu + H2O 19 Al + CuO Al2O3 + Cu 20 Fe2O3 + H2 → Fe+H2O 21 Fe3O4 + H2 → Fe+H2O 22 SO2 + H2S � S↓ + H2O 23 FeS2 + O2Fe2O3 + SO2 24 Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O - SĐT: 098 885 7831 H2 to � CuSO4 + SO2 + H2O 34 Cu + H2SO4(đặc) �� 35 Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 36 FeS + HCl � FeCl2 + H2S↑ to � Al2O3 + NO2 + O2 37 Al(NO3)3 �� 38 Mg + HNO3 →Mg(NO3)2 + NO + H2O 39 CnH2n+2 + O2 CO2 + H2O 40 CnH2n + O2 CO2 + H2O 41 CnH2n-2 + O2 CO2 + H2O 42 CxHy+ O2 CO2 + H2O 43 CxHyOz + O2 CO2 + H2O o t � Fe + Al2O3 44 FexOy + Al �� o t � Fe + H2O 45 FexOy + H2 �� Bài 6: Hãy chọn cơng thức hóa học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi sơ đồ hồn thành phương trình phản ứng Al(OH)3 ? + H2O Mg + ? → MgCl2 + H2 NaOH + ? → Fe(OH)3 + NaCl ? + HCl → AlCl3 + H2 ? + O2 Fe3O4 Fe + AgNO3 → ? + Ag CaCO3 CaO + ? Cu + ? → Cu(NO3)2 + Ag CuCl2 + ? → Cu + AlCl3 Chúc em học tốt! ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Bài 7: Cho a gam kim loại Natri vào 100 gam nước thấy 0,1 gam khí hiđro thu 102,2 g dung dịch Natri hiđroxit (NaOH) Viết PTHH PƯ trên? Tính a? Bài 8: Cho 2,8 g kim loại Sắt tác dụng đủ với 9,2 g dung dịch axit clohiđric (HCl) Sau PƯ thu dung dịch muối sắt (II) Clorua (FeCl2) giải phóng 0,1 g khí hiđro Viết PTHH PƯ trên? Tính khối lượng dung dịch muối sắt (II) Clorua ? Bài 9: Cho kim loại Nhôm phản ứng vừa đủ với 7,3 g dung dịch axit clohiđric (HCl) Sau PƯ thu 8,9 g chất Nhơm Clorua (AlCl3) giải phóng 0,2 g khí hiđro Viết PTHH PƯ trên? Tính khối lượng kim loại Nhôm phản ứng? Bài 10: Hòa tan 5,8 g sắt từ oxit (Fe 3O4) vào 10,2 g dung dịch axit clohiđric vừa đủ Sau PƯ thu dung dịch muối sắt (III) Clorua muối sắt (II) Clorua Tính khối lượng dung dịch muối Bài 11: Trong bình kín khơng có khơng khí chứa bột hỗn hợp 2,8 g sắt 3,2 g lưu huỳnh Đốt nóng hỗn hợp cho PƯ xảy hồn toàn, sau PƯ thu Sắt (II) sunfua (FeS) Viết PTHH PƯ trên? Tính khối lượng dung dịch muối sắt sunfua thu sau PƯ? Bài 12: Nung hỗn hợp g Cacbon 20 g Đồng oxit (CuO) bình kín, sau PƯ thu a gam chất rắn giải phóng 5,5 g khí cacbonic Viết PTHH PƯ trên? Tính a? Bài 13: Cho 3,1 g Natri oxit (Na 2O) phản ứng vừa đủ với nước thu g chất Natri hiđroxit (NaOH) Chất Natri hiđroxit cho PƯ hoàn toàn với chất axit sunfuric tạo thành chất Natri sunfat (Na2SO4) nước Viết PTHH PƯ trên? Tính khối lượng nước tham gia PƯ Bài 14: Đốt cháy hồn tồn 2,1 g khí Propen (C3H6) sau PƯ thu khí cacbonic 9,3 g nước Viết PTHH PƯ trên? Tính số gam oxi tham gia PƯ ... � Al2O3 + NO2 + O2 37 Al(NO3)3 �� 38 Mg + HNO3 →Mg(NO3 )2 + NO + H2O 39 CnH2n +2 + O2 CO2 + H2O 40 CnH2n + O2 CO2 + H2O 41 CnH2n -2 + O2 CO2 + H2O 42 CxHy+ O2 CO2 + H2O 43 CxHyOz + O2 CO2 + H2O o... S↓ + H2O 23 FeS2 + O2Fe2O3 + SO2 24 Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O - SĐT: 0 98 885 783 1 H2 to � CuSO4 + SO2 + H2O 34 Cu + H2SO4(đặc) �� 35 Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 36 FeS + HCl � FeCl2 + H2S↑ to... ZnCl2 + H2 14 Cr + O2 → Cr2O3 15 Fe + Br2 → FeBr3 16 Al+S→Al2S3 17 Mg + HCl → MgCl2 + H2 18 H2 + CuO→ Cu + H2O 19 Al + CuO Al2O3 + Cu 20 Fe2O3 + H2 → Fe+H2O 21 Fe3O4 + H2 → Fe+H2O 22 SO2 + H2S
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương 2 hóa 8, Bài tập chương 2 hóa 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay