Thực trạng đầu tư nước ngoài tại ninh bình cùng một số giải pháp đề xuất

29 2 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:39

[Type text] Trường Đại học Ngoại Thương Khoa Kinh tế Kinh doanh Quốc tế Chuyên ngành Thương Mại Quốc tế THU HOẠCH BÁO CÁO KIẾN TẬP TÊN ĐỀ TÀI : Thực trạng đầu nước ngồi Ninh Bình số giải pháp đề xuất Họ tên sinh viên : Nguyễn Thủy Anh Lớp : Anh 12KT- K48 GV hướng dẫn : Thầy Nguyễn Cương Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2012 [Type text] Trường Đại học Ngoại Thương Khoa Kinh tế Kinh doanh Quốc tê Chuyên ngành Thương Mại Quốc tế THU HOẠCH BÁO CÁO KIẾN TẬP TÊN ĐỀ TÀI : Thực trạng đầu nước ngồi Ninh Bình số giải pháp đề xuất Họ tên sinh viên : Nguyễn Thủy Anh Lớp : Anh 12KT- K48 GV hướng dẫn : Thầy Nguyễn Cương Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2012 [Type text] MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương : Giới thiệu Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Ninh Bình Giới thiệu chung Sở Kế hoạch Đầu .3 1.1.Vị trí, chức 1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 1.3 Cơ cấu tổ chức, máy biên chế Giới thiệu phòng ban chức đơn vị trực thuộc 2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban, đơn vị nói chung 2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Kinh tế đối ngoại Chương : Thực trạng đầu nước ngồi tỉnh Ninh Bình 1.Môi trường đầu Ninh Bình 1.1 Thuận lợi .8 1.1.1.Điều kiện tự nhiên………………………………………………………………….8 1.1.2 Dân số nguồn nhân lực……………………………………………………… Bảng 2.1: Tình hình sử dụng đất đai giai đoạn 2001 – 2009 Bảng 2.2: Thực trạng phát triển dân số đến năm 2008 10 Bảng 2.3: Thực trạng nguồn nhân lực giai đoạn 2001 - 2008 11 1.1.3.Trình độ, tiềm phát triển kinh tế xã hội…………………………………… 11 1.2 Khó khăn 12 Chính sách huy động sử dụng vốn đầu nước Ninh Bình 13 2.1 Các sách đầu nước ngồi áp dụng 13 2.2 Tình hình huy động sử dụng vốn đầu nước ngồi Ninh Bình 14 Bảng 2.4: Tình hình hoạt động dự án quý II tháng đầu năm 2012 15 2.3 Đánh giá hoạt động huy động sử dụng vốn ĐTNN Ninh Bình 16 Tác động vốn đầu nước ngồi tỉnh Ninh Bình 17 3.1 Tác động tích cực 17 Bảng 2.5: So sánh cấu kinh tế Ninh Bình với nước, .18 3.2 Tác động tiêu cực 18 Chương : Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cường thu hút vốn ĐTNN vào 20 Giải pháp sách thu hút ĐTNN 20 [Type text] Giải pháp quy hoạch 20 Giải pháp nguồn nhân lực 21 Giải pháp công tác phối hợp quản lý nhà nước ĐTNN .22 Giải pháp xúc tiến đầu 22 Giải pháp phát triển dịch vụ vấn 22 KẾT LUẬN 24 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CN-XD N-L-TS TM-DL ĐTNN FDI ĐBSH Chữ đầy đủ Công nghiệp – Xây dựng Nông-Lâm-Thuỷ sản Thương mại – Du lịch Đầu nước Vốn đầu trực tiếp nước Đồng sông Hồng LỜI MỞ ĐẦU [Type text] Trong năm 90 kỷ XX, đầu nước trở thành xu hướng mạnh nước phát triển giới nước chậm phát triển phát triển vốn cơng nghệ chìa khố điều kiện hàng đầu để thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước nên nhiều quốc gia sớm nắm bắt tận dụng hội để phát triển Đối với Việt Nam điều kiện chuyển dịch từ chế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường lại có điểm xuất phát thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao để đưa dất nước phát triển nhanh, Đảng ta khẳng định “phát huy cao nội lực đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngồi” Ninh Bình tỉnh đà phát triển mạnh miền Bắc, tỉnh xác định rõ lợi so sánh, xu hướng phát triển kinh tế quốc tế khẳng định thu hút vốn đầu nước giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế xã hội tỉnh nói riêng đóng góp vào phát triển nước nói chung Có thể nói sau 10 năm đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngồi, tỉnh Ninh Bình thu kết quan trọng Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động thu hút sử dụng vốn đầu trực tiếp nước ngồi tỉnh Ninh Bình chưa tương xứng với tiềm lợi tỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển hiệu sử dụng chưa cao Được tham gia kiến tập Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Ninh Bình, em lựa chọn đề tài “Thực trạng đầu nước Ninh Bình số giải pháp đề xuất” để nhìn lại thành đạt nghiên cứu tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu trực tiếp nước ngồi Ninh Bình Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu huy động sử dụng vốn đầu nước tỉnh Ninh Bình, vai trò đầu nước ngồi phát triển kinh tế- xã hội sở đưa giải [Type text] pháp đồng nhằm bước đẩy mạnh thu hút nâng cao hiệu hoạt động đầu nước ngồi tỉnh Ninh Bình Với mục tiêu trên, đề tài trình bày làm phần: Chương : Giới thiệu Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Ninh Bình Chương : Thực trạng đầu nước ngồi tỉnh Ninh Bình Chương : Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cường thu hút vốn ĐTNN vào Ninh Bình [Type text] Chương : Giới thiệu Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Ninh Bình Giới thiệu chung Sở Kế hoạch Đầu 1.1.Vị trí, chức Sở Kế hoạch Đầu quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thực chức quản lý nhà nước kế hoạch đầu tư, bao gồm lĩnh vực: Tham mưu tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,tổ chức thực kiến nghị, đề xuất chế, sách quản lý kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh Ninh Bình.Kiểm tra, giám sát thực đầu nước, nước địa phương.Ngồi Sở quản lý nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA),đấu thầu, đăng ký kinh doanh phạm vi địa phương.Sở Kế hoạch Đầu nhận nhiệm vụ dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Sở theo quy định pháp luật số nhiệm vụ, quyền hạn theo uỷ quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Sở Kế hoạch Đầu chịu đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng thời chịu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Kế hoạch Đầu 1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Sở có nhiệm vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định, Chỉ thị quản lý lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu thuộc phạm vi quản lý Sở theo quy định pháp luật, phân cấp Bộ Kế hoạch Đầu chịu trách nhiệm nội dung văn trình,trình Uỷ ban nhân dân tỉnh định việc phân công, phân cấp quản lý lĩnh vực kế hoạch đầu cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện Sở, Ban, Ngành tỉnh theo quy định pháp luật; [Type text] chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực quy định phân cấp Sở tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra chịu trách nhiệm việc tổ chức thực văn quy phạm pháp luật kế hoạch đầu địa bàn tỉnh, có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa bàn tỉnh vấn đề có liên quan đến việc xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch, sử dụng nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh, quản lý vốn ODA nguồn viện trợ phi Chính phủ, quản lý hoạt động đấu thầu Về việc quản lý khu, cụm cơng nghiệp: Sở có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, Ngành có liên quan thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy hoạch tổng thể khu công nghiệp, cụm công nghiệp địa bàn để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp chế quản lý cụm công nghiệp phù hợp với tình hình phát triển thực tế địa phương Về việc doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh kinh tế hợp tác xã: Sở có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp Sở, Ban, Ngành liên quan trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch xếp phát triển doanh nghiệp thuộc thẩm quyền địa phương quản lý; chế quản lý sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thuộc thành phần kinh tế địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức thực cấp đăng ký kinh doanh cho đối tượng địa bàn thuộc thẩm quyền theo quy định; hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho quan chuyên môn quản lý kế hoạch đầu cấp huyện; phối hợp với [Type text] ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý theo thẩm quyền vi phạm sau đăng ký kinh doanh doanh nghiệp địa phương; thu thập, lưu trữ quản lý thông tin đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật; Ngồi Sở có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, Ngành đề xuất mơ hình chế, sách phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bộ Kế hoạch Đầu tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình địa bàn tỉnh Sở chịu trách nhiệm đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho quan chuyên môn Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã thực nhiệm vụ quản lý nhà nước kế hoạch đầu địa bàn; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực Sở chịu trách nhiệm tổ chức đạo thực công tác nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học-công nghệ; thực hợp tác quốc tế lĩnh vực kế hoạch đầu theo quy định pháp luật; tổ chức quản lý đạo hoạt động tổ chức nghiệp dịch vụ cơng thuộc Sở Ngồi ra, Sở phải thường xuyên tra, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền vi phạm việc thực sách, pháp luật lĩnh vực kế hoạch đầu thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở; giải khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật Sở giao nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ giao theo quy định với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bộ Kế hoạch Đầu [Type text] Quản lý tổ chức máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật phân cấp Uỷ ban nhan dân tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc quyền quản lý Sở phát triển nguồn nhân lực ngành kế hoạch đầu địa bàn tỉnh Quản lý tài chính, tài sản giao thực ngân sách phân bổ theo quy định pháp luật phân cấp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực nhiệm vụ khác Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao 1.3 Cơ cấu tổ chức, máy biên chế Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu gồm có Giám đốc Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc Các phòng chun mơn nghiệp vụ,đơn vị trực thuộc: + Văn phòng + Thanh tra Sở + Phòng Kế hoạch Tổng hợp Kinh tế - Xã hội + Phòng Kế hoạch Cơng nghiệp – Giao thơng – Xây dựng + Phòng Kế hoạch Nơng nghiệp phát triển nơng thơn + Phòng Kinh tế đối ngoại + Phòng Kế hoạch lao động – văn xã + Phòng thẩm định + Phòng Đăng ký kinh doanh + Đơn vị trực thuộc : Trung tâm vấn đầu Biên chế Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao hàng năm [Type text] Dân số Nghìn 895, 901, 906, 911,6 915, 922, 928,7 936,26 Lao động: người Nghìn 420 433, 443, 449, 455, 458, 463,2 466,8 người % % % Triệu 14,1 74,9 11,0 15,4 72,5 12,1 16,8 70,4 12,8 17,3 68,8 13,9 17,8 68,0 14,2 22,6 61,7 15,7 27,9 54,9 17,2 28,1 54,24 17,66 đồng/ 4,95 4,93 5,39 6.27 7,46 8,34 9,49 11,19 người - 10,2 3,0 11,8 8,2 3,1 11,6 9,4 3,2 12,2 12,9 3,3 12,7 18,4 3,2 14,2 16,8 3,6 14,6 16,0 4,3 15,4 20.,7 4,45 17,12 +CN-XD +N-L-TS +TM-DL Năng suất lao động +CN- XD +N-L-TS +TM-DL Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình 1.1.3 Trình độ, tiềm phát triển kinh tế - xã hội Tăng trưởng kinh tế: giai đoạn 2006 - 2009, tăng trưởng kinh tế đạt 19%/năm, gấp 1,24 lần giai đoạn 2001 - 2005, cao mức bình qn chung nước (7%) có bước cải thiện rõ rệt chất lượng tăng trưởng Trong năm (2006, 2007, 2008) tăng trưởng bình quân đạt 18,73%/năm Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành đạt cao: nông lâm nghiệp thuỷ sản đạt 4,1%; công nghiệp - xây dựng đạt 23,88% dịch vụ đạt 16,27% Thu ngân sách: thu ngân sách địa bàn tăng bình quân 32,9%/ năm giai đoạn 2006-2009; đạt 639,1 tỷ đồng (2006) hai năm tăng mạnh (2007 35% 2008 36,7%), năm 2009 thu ngân sách đạt 2.002 tỷ đồng Tổng vốn đầu xã hội: Đầu xã hội đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 43,9%/năm (2008 vốn đầu toàn xã hội đạt 5.942 tỷ đồng), tỷ lệ huy động vốn đầu so với GDP tăng từ 16,3% năm 2000 lên 55,9% năm 2008 (mức cao) [Type text] Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2001 - 2005 đạt 11,9%, vốn đầu tăng 41,7% tức để tăng thêm 1% GDP cần tốc độ tăng vốn đầu 3,5% cao so với mức trung bình vùng (tăng vốn/tăng GDP 1,07) Độ mở kinh tế Ninh Bình xấp xỉ 27,4%, mức thấp so với mức trung bình nước (cả nước 60,95%) 1.2 Khó khăn Mặc dù bộc lộ nhiều thuận lợi môi trường đầu tư, nhiên Ninh Bình hạn chế mùa khơ hạn hán, mùa mưa gây úng, lũ lụt số sơng phải đảm nhiệm vai trò phân lũ, chậm lũ cho phần vùng Đồng Sông Hồng Lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ tương đối cao, suất lao động thấp lao động nông nhàn chiếm lớn (khoảng 15%) năm Thu ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu chi (năm 2009 thu ngân sách đạt 2.002 tỷ đồng chi ngân sách 2.831 tỷ VNĐ) Ngồi mơi trường đầu Ninh Bình chưa thực hấp dẫn nhà đầu nước hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ, công tác xúc tiến đầu chưa hiệu kinh phí dành cho xúc tiến đầu hạn hẹp Bên cạnh đó, đội ngũ cán công chức làm công tác xúc tiến đầu tỉnh thiếu số lượng yếu chất lượng, nguồn lao động có tay nghề đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế hạn chế, cơng tác đền bù giải phóng mặt giao đất chậm Khủng hoảng kinh tế giới năm 2008 ảnh hưởng tiêu cực đến thu hút đầu nước ngồi vào Ninh Bình định triển khai dự án nhiều nhà đầu Kết số dự án đầu nước ngồi triển khai khơng với tiến độ cam kết [Type text] Chính sách huy động sử dụng vốn đầu nước ngồi Ninh Bình 2.1 Các sách đầu nước áp dụng Nhằm nâng cao hiệu thu hút vốn đầu nước thời gian qua, tỉnh Ninh Bình tập trung thực số sách giải pháp sau : - Quyết định số 1556/2006/QĐ – UBND ngày 31/7/2006 Uỷ ban nhân dân tỉnh việc ban hành quy định ưu đãi, khuyến khích đầu vào khu cơng nghiệp, khu du lịch địa tỉnh - Xây dựng thường xuyên cập nhật, hiệu chỉnh trang “Ninh Bình – Tiềm hội đầu tư” nhằm giới thiệu tiềm mạnh tỉnh - Văn số 55/UBND-VP9 ngày 14/4/2009 việc triển khai số giải pháp nhằm thu hút đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn FDI địa bàn tỉnh - Triển khai chương trình xúc tiến quốc gia hàng năm, tiến hành rà soát cập nhật danh mục dự án khuyến khích đầu vào tiềm tỉnh, hoàn thành việ xây dựng - Xây dựng tài liệu hướng dẫn thủ tục đầu nhà đầu nước thủ tục đăng ký kinh doanh - Kiểm tra, rà soát thủ tục hành theo đề án 30 Chính phủ 2.2 Tình hình huy động sử dụng vốn đầu nước ngồi Ninh Bình Trong năm đầu kỳ kế hoạch năm (2006-2009), tỉnh Ninh Bình thu hút 21 dự án đầu nước với tổng số vốn đăng ký đạt 543 triệu USD, tháng đầu năm 2010 thu hút dự án đầu nước với tổng vốn đầu đăng ký đạt 20 triệu USD, tổng số vốn thực tính đến hết quý I [Type text] năm 2010 đạt 189 triệu USD Trong tổng số 23 dự án đầu nước ngồi nói trên, có 10 dự án vào hoạt động, dự án lại triển khai đầu khơng có dự án bị rút giấy Chứng nhận đầu Các lĩnh vực thu hút nhiều vốn đầu may mặc, công nghiệp chế biến, ngành dịch vụ du lịch xuất lao động Đối tác đầu lớn Đài Loan với 50% tổng số vốn đầu tư, Hàn Quốc Hồng Kông Theo báo cáo nhận được, vốn đầu trực tiếp nước thực tháng đầu năm 2012 vào khoảng 5,1 tỉ USD, 94% so với kỳ năm 2011 Tổng vốn đăng ký tăng thêm ước đạt tỉ USD, 95% so với kỳ năm trước Trong đó, tỉnh Ninh Bình có dự án cấp Giấy chứng nhận đầu với tổng số vốn thực riêng dự án 15,1 triệu USD Giá trị kim ngạch xuất khu vực FDI gia tăng mạnh mẽ tháng đầu năm kinh tế có dấu hiệu phục hồi Bảng 2.4: Tình hình hoạt động dự án quý II tháng đầu năm 2012 (Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Ninh Bình) Ngày cấp Tên dự án/doanh nghiệp 13/11/2008 Nhà máy thiết bị quang học Beauty Surplus 21/6/2007 Lux Fashion Năm 2012 Thực quý II Vốn Từ NN thực (Triệu USD) (Triệu USD) 0 Thực tháng Ước năm Vốn thực (Triệu USD) Từ NN (Triệu USD) Vốn thực (Triệu USD) 6,5 Từ nước (Triệu USD) 6,5 3,5 30 29 [Type text] 14/01/2009 Nhà máy chế nguyên liệu kim loại chế biến phôi kim loại Changxin 27/10/2009 Nhà máy sx loại đinh ốc vít tán sắt, đồng không gỉ Chia Chen 10/10/2007 Nâng cấp Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng lên công suất 3,6 triệu tấn/năm 4 4 12 12 4 5,5 5,5 7 6,1 6,1 50 50 27,1 27,1 Theo biểu đồ cho thấy lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chứng tỏ sức hút quan tâm nhà đầu nước với dự án thu hút đầu cho ngành cơng nghiệp Ngồi đối tác đầu quen thuộc thuộc Đài Loan (Nhà máy thiết bị quang học Beauty Suply), Hàn Quốc (Nhà máy sản xuất cần gạt nước /Cơng ty TNHH ADM21 Việt Nam) thu hút thêm Anh Quốc (Nhà máy chế nguyên liệu kim loại chế biến phôi kim loại Changxin; Nhà máy sản xuất, gia công sản phẩm may mặc thể thao Phoenix) 2.3 Đánh giá hoạt động huy động sử dụng vốn ĐTNN Ninh Bình [Type text] Với kết đạt việc thu hút sử dụng vốn FDI giai đoạn 2006 đến nay, nhận thấy cố gắng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Sở Kế hoạch đầu việc tiếp thu triển khai nghị định sách Đầu nước ngồi Tuy nhiên, đạt chưa tương xứng với tiềm tỉnh Ninh Bình phần thể cân đối Nông nghiệp chiếm 5% tổng số dự án với dự án nông lâm nghiệp dự án thủy sản Trong khu vực nông nghiệp - nơng thơn đóng góp khoảng 20% GDP cho tồn tỉnh, với 70% dân số FDI vào khu vực chiếm khoảng 7% Những bất cập quan trọng chuyên gia vấn đề chậm cải tiến chế sách, quản lý; sở hạ tầng kém, có yếu tố quy hoạch sở vật chất, người Thực tế năm gần cho thấy xáo trộn điều hành sách ảnh hưởng lớn đến dòng vốn đầu từ bên ngồi Sự xáo trộn cân đối thể chế thực tế phát triển, khu vực nhân phát triển nhanh khuôn khổ thể chế quản lý Tỉnh Ninh Bình chưa chủ động việc lựa chọn dự án FDI, mà thường bị động với nhà đầu nước ý tưởng tới quy mơ vốn, diện tích sử dụng, thời gian triển khai dự án Một hạn chế quan trọng rút lực thẩm tra, quản lý địa phương Thực tế địa phương không quan tâm đầy đủ, mức đến thẩm định lực tài chính, kỹ thuật tác động môi trường, kinh tế - xã hội lâu dài dự án có quy mơ lớn, gây ảnh hưởng cho định hướng phát triển chung [Type text] Tác động vốn đầu nước ngồi tỉnh Ninh Bình 3.1 Tác động tích cực Trước hết, FDI góp phần làm tăng tổng vốn đầu tư, tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thu ngân sách nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô Trong giai đoạn 2006 -2009, dự án Đầu nước ngồi tỉnh Ninh Bình đóng góp khoảng 11 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 5000 lao động Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, đặc biệt năm gần đây, tỷ trọng nông - lâm - thuỷ sản giảm nhanh (năm 2000 43,6% đến 2008 22,4%) cơng nghiệp - xây dựng tăng lên mạnh (26,18% năm 2000 đến năm 2008 đạt 43,7%) Tỷ trọng dịch vụ tăng (từ 30,2% năm 2000 lên 33,9% năm 2008) Vốn FDI chảy vao tạo sức ép cạnh tranh thị trường, từ buộc doanh nghiệp nước phải đầu đổi công nghệ, lưu chuyển lao động từ doanh nghiệp FDI đến doanh nghiệp nước, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nước, liên kết doanh nghiệp FDI DN nước để sản xuất sản phẩm (ví dụ cơng ty xi măng Vinakansai mở rộng quy mô, cải tiến công nghệ thành Tập đoàn xây dựng Vissai sau hợp tác với Đài Loan) Bảng 2.5: So sánh cấu kinh tế Ninh Bình với nước, Đồng sơng Hồng năm 2000 năm 2007 Đơn vị tính: % T T Ngành kinh tế Cả nước 2000 2007 Công nghiệp - xây 36,73 dựng Nông - lâm – thuỷ sản 24,53 Dịch vụ 38,74 Vùng ĐBSH 2000 2007 Ninh Bình 2000 2007 41,6 33,1 41,8 26,18 39,11 20,25 38,15 22,5 44,4 13,96 44,24 43,62 30,2 27,29 33,6 [Type text] Nguồn: TCTK&Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình Ngồi FDI tác động tích cực đến văn hố tỉnh Ninh Bình : đổi duy, thái độ, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tập quán, giao tiếp ứng xử, bình đẳng giới vấn đề xã hội 3.2 Tác động tiêu cực Sự xuất doanh nghiệp có vốn FDI gây cạnh tranh khốc liệt với doanh nghiệp tỉnh mà phần thua thiệt thường doanh nghiệp tỉnh Các doanh nghiệp tỉnh bị thị trường, lao động có kỹ dẫn đến phá sản Ngồi ra, vốn FDI làm cho đầu tỉnh bị thu hẹp nhiều doanh nghiệp bị hội đầu họăc đầu khơng hiệu trình độ cơng nghệ thấp kém, vốn Điều xảy xuất tác động lấn át đầu doanh nghiệp FDI Một số ngành mà FDI đầu có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người Trên thực tế tương xúc phạm nhân phẩm, bóc lột khai thác cạn kiệt sức lao động ng làm thuê doanh nghiệp ĐTNN thường xảy FDI làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo cá nhân, vùng nhận FDI Vốn FDI nhiều, vấn đề ô nhiễm môi trường tỉnh Ninh Bình đáng báo động Ngồi việc ngành kinh doanh dịch vụ du lịch đầu từ năm trước bắt đầu có hiệu đáng kể năm trở lại khiến thiếu niên nhiều vùng nơng thơn có biểu ăn chơi đua đòi, kéo theo tệ nạn xã hội gia tăng [Type text] Chương : Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cường thu hút vốn ĐTNN vào Ninh Bình Giải pháp sách thu hút ĐTNN Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nên phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tiến hành thẩm tra thận trọng xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu dự án địa bàn phương diện : công nghệ, lực thực hiện, ô nhiễm [Type text] môi trường…đặc biệt lưu ý quy mô vốn dự án việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản để đảm bảo tính hợp lý dự án giảm thiểu tác hại tiêu cực FDI Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo tính khả thi dự án, quy định khoản tiền ký quỹ hình thức khác tương đương Ngồi cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian xử lý hồ hành theo đề án 30 Chính phủ nhằm bãi bỏ bớt thủ tục không cần thiết, tránh gây phiền nhiễu với nhà đầu Giám sát chặt chẽ trình triển khai dự án Chủ động tổ chức việc đền bù giải phóng mặt giao đất cho chủ đầu theo cam kết, đặc biệt dự án đầu lớn mà chủ đầu sẵn sang giải ngân nhằm tạo uy tín cách làm việc chuyên nghiệp Giải pháp quy hoạch Làm tốt công tác xây dựng quy hoạch quản lý quy hoạch, đặc biệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch ngành sản phẩm chủ yếu; rà soát điều chỉnh cho phù hợp kịp thời quy hoạch lạc hậu; có kế hoạch cụ thể để thực quy hoạch duyệt Công bố rộng rãi quy hoạch phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt cho dự án đầu tư; rà soát, kiểm tra, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cách hiệu quả, địa phương ven biển nhằm đảm bảo phát triển kinh tế môi trường bền vững [Type text] Quán triệt thực thống quy định Luật Đầu công tác quy hoạch, đảm bảo việc xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm phù hợp với cam kết quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh Các giải pháp quy hoạch nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút dự án đầu nước ngồi thơng qua sở hạ tầng chuẩn bị sẵn Giải pháp nguồn nhân lực Tiếp tục tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động sở đào tạo nghề tỉnh, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho doanh nghiệp Tiếp tục phổ biến giáo dục pháp luật lao động địa bàn tỉnh để người lao động hiểu, thực tốt quyền nghĩa vụ khơng để xảy tình trạng đình cơng lãn công Tăng cường kiểm tra công tác sử dụng lao động doanh nghiệp tuyển dụng, cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, báo cáo sử dụng lao động nhằm đảm bảo chất lượng quyền lợi cho nguồn nhân lực doanh nghiệp Giải pháp công tác phối hợp quản lý nhà nước ĐTNN Phối hợp chặt chẽ Trung ương địa phương việc cấp phép quản lý dự án đầu nước [Type text] Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán quản lý ĐTNN; nâng cao lực thực thi hiệu quản lý nhà nước ĐTNN quan chức Tiến hành tổng kết, đánh giá việc phân cấp quản lý nhà nước hoạt động ĐTNN thời gian qua, phát bất cập, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp Giải pháp xúc tiến đầu Cập nhật, bổ sung danh mục xây dựng thông tin chi tiết dự án khuyến khích đầu tỉnh làm sở cho việc kêu gọi đầu Cử đoàn xúc tiến đầu thị trường tiềm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Giải pháp phát triển dịch vụ vấn Thành lập cung cấp dịch vụ vấn đầu nước ngoài: vấn thành lập công ty 100% vốn đầu nước ngồi, vấn thành lập cơng ty liên doanh điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu nước Hoạt động làm thủ tục đầu nước trở nên nhanh gọn luật hướng dẫn người am hiểu luật pháp đặc điểm đầu địa phương Các nhà đầu nước ngồi dễ dàng tiếp cận với quyền địa phương để đề xuất dự án đầu Đẩy mạnh đầu phát triển nghiệp vụ thiết yếu : vấn thành lập công ty có vốn đầu nước ngồi, hồn thiện hồ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, đại diện thực thủ tục đầu Việt Nam… [Type text] KẾT LUẬN Ninh Bình tỉnh chưa thực trội nước lĩnh vực thu hút vốn đầu nước Cũng nhiều địa phương khác, bắt tay vào công tác thu hút vốn đầu nước ngồi tỉnh Ninh Bình gặp nhiều khó khăn giao [Type text] thơng, nhân lực, sở hạ tầng, quy hoạch…Do vậy, tốc độ tăng chất lượng dự án đầu nước ngồi Ninh Bình thấp Tuy nhiên nhờ có sách đạo thiết yếu Chính phủ Bộ Kế hoạch đầu tư, tỉnh Ninh bình bước tiếp thu kinh nghiệm tỉnh, thành phố thu hút lượng lớn dự án đầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu…để nhằm phát triển tiềm lực sẵn có tự tạo thêm tiềm lực để có nhiều hội thu hút vốn đầu nước Với kế hoạch trung dài hạn kèm với giải pháp cụ thể sách, nguồn nhân lực, quy hoạch, phát triển dịch vụ vấn…có thể tin tưởng vào phát triển tương lai công tác thu hút sử dụng vốn đầu nước ngồi tỉnh Ninh Bình DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Nghị 13/NQ-CP ngày 07/4/2009 Chính phủ - Báo cáo 1352/KHĐT-KTĐN Sở Kế hoạch & Đầu tỉnh Ninh Bình - Nghị định 131/2006/NĐ-CP Chính phủ [Type text] - Vũ Chí Lộc (1997), Giáo trình đầu nước ngồi, NXB Giáo dục, chương - Báo cáo quy hoạch tổng thể Ninh Bình đến năm 2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình - Báo cáo tình hình hoạt động dự án Đầu nước tháng đầu năm 2012 Sở Kế hoạch & Đầu tỉnh Ninh Bình ... hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Bình, em lựa chọn đề tài Thực trạng đầu tư nước ngồi Ninh Bình số giải pháp đề xuất để nhìn lại thành đạt nghiên cứu tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi Ninh. .. Chương : Thực trạng đầu tư nước tỉnh Ninh Bình Chương : Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cường thu hút vốn ĐTNN vào Ninh Bình [Type text] Chương : Giới thiệu Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Bình Giới... tác đầu tư chủ trì tổng hợp xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư Chương : Thực trạng đầu tư nước tỉnh Ninh Bình 1.Mơi trường đầu tư Ninh Bình 1.1 Thuận lợi 1.1.1 Điều kiện tự nhiên Ninh Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng đầu tư nước ngoài tại ninh bình cùng một số giải pháp đề xuất , Thực trạng đầu tư nước ngoài tại ninh bình cùng một số giải pháp đề xuất , Chương 1 : Giới thiệu về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình, Giới thiệu chung về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chương 2 : Thực trạng đầu tư nước ngoài tại tỉnh Ninh Bình, Bảng 2.3: Thực trạng nguồn nhân lực giai đoạn 2001 - 2008, Chính sách huy động và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình, Chương 3 : Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cường thu hút vốn ĐTNN vào, Giải pháp về phát triển các dịch vụ tư vấn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay