NGƯỜI 22 TUỔI CÓ ĐƯỢC TÁCH HỘ KHẨU?

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:32

Người 22 tuổi tách hộ khơng? Nhà tơi anh chị em gia đình tách hộ Em trai tơi (22 tuổi) chưa gia đình nên hộ chung với ba mẹ Nay em muốn tách hộ riêng khơng? TRẢ LỜI: Khoản Điều 27 Luật Cư trú quy định trường hợp chỗ hợp pháp tách sổ hộ bao gồm: - Người lực hành vi dân đầy đủ nhu cầu tách sổ hộ khẩu; - Người nhập vào sổ hộ quy định khoản Điều 25 khoản Điều 26 Luật mà chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ văn Theo quy định em trai bạn muốn tách riêng phải đáp ứng điều kiện người lực hành vi dân đầy đủ Theo quy định Điều 19 Bộ luật Dân thì: Người thành niên (người từ đủ 18 tuổi trở lên) người lực hành vi dân đầy đủ, trừ trường hợp quy định Ðiều 22 Ðiều 23 Bộ luật “Ðiều 22 Mất lực hành vi dân Khi người bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi theo u cầu người quyền, lợi ích liên quan, Tòa án định tuyên bố lực hành vi dân sở kết luận tổ chức giám định Khi khơng tuyên bố người lực hành vi dân theo u cầu người người quyền, lợi ích liên quan, Tòa án định hủy bỏ định tuyên bố lực hành vi dân Giao dịch dân người lực hành vi dân phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực Ðiều 23 Hạn chế lực hành vi dân Người nghiện ma túy, nghiện chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản gia đình theo u cầu người quyền, lợi ích liên quan, quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định tun bố người bị hạn chế lực hành vi dân 2 Người đại diện theo pháp luật người bị hạn chế lực hành vi dân phạm vi đại diện Tòa án định Giao dịch dân liên quan đến tài sản người bị hạn chế lực hành vi dân phải đồng ý người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày Khi khơng tun bố người bị hạn chế lực hành vi dân theo u cầu người người quyền, lợi ích liên quan, quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định hủy bỏ định tuyên bố hạn chế lực hành vi dân sự.” Vì em trai bạn 22 tuổi nên không thuộc trường hợp người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân em trai bạn quyền làm thủ tục tách sổ hộ Thủ tục tách sổ hộ quy định khoản 2, khoản Điều 27 Luật Cư trú: - Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý văn chủ hộ thuộc trường hợp quy định điểm b khoản Điều - Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, quan thẩm quyền phải trả kết giải việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải việc tách sổ hộ phải trả lời văn nêu rõ lý ... người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân em trai bạn có quyền làm thủ tục tách sổ hộ Thủ tục tách sổ hộ quy định khoản 2, khoản Điều 27 Luật Cư trú: - Khi tách sổ hộ khẩu, người. .. bố người bị hạn chế lực hành vi dân theo u cầu người người có quyền, lợi ích liên quan, quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định hủy bỏ định tuyên bố hạn chế lực hành vi dân sự.” Vì em trai bạn 22 tuổi. ..2 Người đại diện theo pháp luật người bị hạn chế lực hành vi dân phạm vi đại diện Tòa án định Giao dịch dân liên quan đến tài sản người bị hạn chế lực hành vi dân phải có đồng ý người đại
- Xem thêm -

Xem thêm: NGƯỜI 22 TUỔI CÓ ĐƯỢC TÁCH HỘ KHẨU?, NGƯỜI 22 TUỔI CÓ ĐƯỢC TÁCH HỘ KHẨU?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay