Đề cương chi tiết mẫu

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:11

Mục lục Mở đầu Chương I: Cơ sở lý luận nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực I Khái niệm phân loại nguồn nhân lực Khái niêm Phân loại nguồn nhân lực II Các tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Trạng thái sức khỏe Trình độ văn hóa .8 Trình độ chun mơn kỹ thuật Chỉ số phát triển người HDI Một số tiêu khác III Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực .8 Sự phát triển kinh tế xã hội .8 Tình trạng dinh dưỡng chăm sóc sức khoẻ .11 Giáo dục đào tạo 12 Chính sách Chính phủ .13 IV Các phương pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 14 Các phương pháp nâng cao sức khỏe; 14 Các phương pháp nâng cao trình độ văn hóa; 16 Các phương pháp nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật; 17 Các phươg pháp phát triển lực thực tế tri thức, kỹ nghề nghiệp 17 Các phương pháp nâng cao tính động xã hội( khả sáng tạo, thích ứng, linh hoạt nhanh nhạy với công việc xã hội; mức độ sẵn sang tham gia lao động…) 18 Các phương pháp bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, thái độ công việc môi trường làm việc… 19 Các phương pháp tăng hiệu hoạt động nguồn nhân lực; 21 Giải pháp tăng thu nhập, mức sống mức độ thỏa mãn nhu cầu cá nhân người lao động .22 Chương II: Thực trạng nhân lực chất lượng nhân lực Bưu cục Đống Đa- công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hai Bốn Bảy 24 I Khái quát chung công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hai Bốn Bảy bưu cục Đống Đa .24 Lịch sử hình thành 24 Ngành nghề kinh doanh dịch vụ .31 Giá trị cốt lõi 33 II Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực Bưu cục Đống Đa 38 Sức khỏe; .41 Trình độ văn hóa; 44 Trình độ chun mơn kỹ thuật; 45 Năng lực thực tế tri thức, kỹ nghề nghiệp .45 Tính động xã hội( khả sáng tạo, thích ứng, linh hoạt nhanh nhạy với công việc xã hội; mức độ sẵn sang tham gia lao động…) 47 Phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, thái độ công việc môi trường làm việc… 47 Hiệu hoạt động nguồn nhân lực; 48 Thu nhập, mức sống mức độ thỏa mãn nhu cầu cá nhân người lao động .49 Chương III: Một số giải pháp nhẳm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bưu cục Đống Đa- công ty cổ phần Hai Bốn Bảy 51 I Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bưu cục Đống Đa 51 Các phương pháp nâng cao sức khỏe; .54 Các phương pháp nâng cao trình độ văn hóa; 56 Các phương pháp nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật; 57 Các phươg pháp phát triển lực thực tế tri thức, kỹ nghề nghiệp 57 Các phương pháp nâng cao tính động xã hội( khả sáng tạo, thích ứng, linh hoạt nhanh nhạy với công việc xã hội; mức độ sẵn sàng tham gia lao động…) 58 Các phương pháp bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, thái độ công việc môi trường làm việc… .59 Các phương pháp tăng hiệu hoạt động nguồn nhân lực; 60 Giải pháp tăng thu nhập, mức sống mức độ thỏa mãn nhu cầu cá nhân người lao động 61 II Phương hướng phát triển nguồn nhân lực tương lai bưu cục Đống Đa- công ty cổ phần Hai Bốn Bảy 62 Phát triển nguồn nhân lực mặt thể lực 62 Phát triển nguồn nhân lực trí lực 62 Phát triển nguồn nhân lực mặt tâm lực, thể mỹ 63 Kết luận 64 Danh mục tài liệu tham khảo .65 Phụ lục 66 Phụ lục 69
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết mẫu , Đề cương chi tiết mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay