Bài hoàn chỉnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty phần mềm và truyền thông VASC

22 3 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:11

Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Lời nói đầu Trong kinh tế thị trờng cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp muốn tồn phát triển điều kiện cần thiết nh: Vốn kinh doanh, chiến lợc kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải cấu tổ chức máy quản lí phù hợp với quy mô tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó điều kiện đủ định thành công doanh nghiệp thơng trờng Do cấu tổ chức máy quản vai trò ảnh hởng lớn tới tồn doanh nghiệp, nên thời gian thực tập công ty phần mềm truyền thông VASC em chọn đề tài: "Hoàn thiện cấu tổ chức máy quản công ty phần mềm truyền thông VASC" làm đề tài cho kiến tập Với mong muốn vận dụng kiến thức học để tìm hiểu đề biện pháp nhằm hoàn thiện cấu tổ chức máy quảnCông ty Bài em gồm chơng: Chơng 1: luận chung máy quản Chơng 2: Thực trạng tổ chức máy quảnCông ty Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu tổ chức máy quảnCông ty phần mềm truyền thông VASC Đây đề tài khó, đòi hỏi hiểu biết sâu rộng vỊ thut còng nh kinh nghiƯm thùc V× vậy, dù cố gắng nhng chắn chuyên đề em nhiều thiếu sót, mong đợc ý kiến đóng góp thầy cô, anh chị Công ty bạn để chuyên đề em đợc hoàn thiện SVTH : Lê Th Cẩm Mai Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Em xin chân thành cảm ơn bảo tận tình giáo Phạm Hồng Nhung anh chị Công ty giúp em hoàn thành chuyên đề kiến tập Hà Nội: Ngày tháng năm 2012 SV Thực hiện: Lê thị Cẩm Mai Chơng 1: luận chung máy quản 1.1 Một số khái niệm 1.1.1Quản HiƯn cã rÊt nhiỊu quan niƯm vỊ Qu¶n lý, quan niệm cho rằng: Quản hành cai trị; quan niệm lại cho rằng: Quản điều hành, điều khiển, huy Các quan niệm khác nội dung mà khác cách dùng thuật ngữ Do ta hiểu khái niệm quản theo cách thống nh sau: - Quản tác động hớng ngời nhằm mục đích biến đổi đối tợng quản từ trạng thái sang trạng thái khác phơng pháp tác động khác - Quản doanh nghiệp trình vận dụng quy luật kinh tế, quy lt x· héi, quy lt tù nhiªn viƯc lùa chọn, xác định biện pháp kinh tế, xã hội, tổ chức, kỹ thuật để SVTH : Lê Th Cẩm Mai Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn tác động đến yếu tố vật chất sản xuất kinh doanh để đạt đợc mục tiêu xác định 1.1.2 Bộ máy quản Bộ máy quản quan điều khiển hoạt động toàn doanh nghiệp bao gồm khâu sản xuất kinh doanh trực tiếp nh khâu phụ trợ, phục vụ hoạt động sản xuất doanh nghiệp nh lao động tiếp thị dây truyền sản xuất, hệ thống tổ chức quản nh hệ thống phơng thức quản doanh nghiệp Bộ máy quản lực lợng vật chất để chuyển ý đồ, mục đích, chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp thành thực, biến nỗ lực chủ quan thành viên doanh nghiệp thành hiệu sản xuất kinh doanh Bộ máy quản thờng đợc xem xét ba mặt chủ yếu sau: - Chức năng, nhiệm vụ máy quản - cấu tổ chức máy quản - Lực lợng lao động quản để thực chức năng, nhiệm vụ máy Trong lực lợng lao động quản vai trò định 1.1.3 Lao động quản phân loại lao động quản 1.1.3.1 Lao động quản lý: Lao động quản bao gồm cán nhân viên tham gia vào việc thực chức quản Trong máy hoạt động lao động quản phong phú đa dạng, để thực đợc chức quản máy quản phải nhiều hoạt động quản khác 1.1.3.2 Phân loại lao động quản lý: SVTH : Lê Th Cẩm Mai Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Căn vào việc tham gia hoạt động chức quản lý, ngời ta chia lao động quản thành ba loại sau: Một là: Cán quản doanh nghiệp gồm giám ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng C¸c c¸n nhiệm vụ phụ trách phần công việc, chịu trách nhiệm đờng lối chiến lợc, công tác tổ chức hành tổng hợp doanh nghiệp Hai là: Cán lãnh đạo doanh nghiệp gồm trởng, phó quản đốc phân xởng ( gọi lãnh đạo tác nghiệp); Trởng, phó phòng ban chức Đội ngũ lãnh đạo nhiệm vụ đạo thực phơng hớng, đờng lối lãnh đạo cấp cao phê duyệt cho phận chuyên môn Ba là: Viên chức chuyên môn nghiệp vụ, gồm ngời thực công việc cụ thể tính chất thờng xuyên lặp lặp lại 1.2 Tổ chức máy quản doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm, nội dung yêu cầu tổ chức máy quản 1.2.1.1 Các khái niệm: - Tổ chức: Theo cách phân loại yếu tố sản xuất thì: Tổ chức kết hợp yếu tố sản xuất Theo trình phát triển thì: Tổ chức liên kết tất cá nhân, trình hoạt động hệ thống để thực mơc ®Ých ®Ị Theo mèi quan hƯ: Tỉ chøc bao gồm xác định cấu liên kết hoạt động khác tổ chức SVTH : Lê Th Cẩm Mai Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn - Tổ chức máy quản doanh nghiệp chức máy quản doanh nghiệp dựa chức năng, nhiệm vụ xác định máy quản để xếp lực lợng, bố trí cấu, xây dựng mô hình làm cho toàn hệ thống quản doanh nghiệp hoạt động nh mét chØnh thĨ cã hiƯu lùc nhÊt - C¬ cấu tổ chức: cấu tổ chức phân chia tổng thể tổ chức thành phận nhỏ theo tiêu thức chất lợng khác nhau, phận thực chức riêng biƯt nhng cã quan hƯ chỈt chÏ víi nh»m thực mục tiêu chung tổ chức - cấu tổ chức máy quản lý: cấu tổ chức máy quản phận trách nhiệm khác nhau, nhng quan hệ phụ thuộc lẫn đợc bố trí theo khâu, cấp quản để tạo thành chỉnh thể nhằm thực mục tiêu chức quản xác định 1.2.1.2 Yêu cầu tổ chức máy quản lý: Quá trình xây dựng hoàn thiện cấu tổ chức máy cần phải đảm bảo thực yêu cầu sau: - Tính tối u: Phải đảm bảo khâu cấp quản đợc thiết lập mối quan hệ hợp lý, mang tính động cao, sát phục vụ cho mơc ®Ých ®Ị cđa doanh nghiƯp SVTH : Lê Th Cẩm Mai Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn - Tính linh hoạt: cấu tổ chức máy quản phải đảm bảo khả thích ứng linh hoạt với tình xảy hệ thống nh hệ thống - Tính tin cậy: cấu tổ chức máy quản phải đảm bảo tính xác thông tin đợc xử hệ thống, nhờ đảm bảo đợc phối hợp nhịp nhàng hoạt động nhiệm vụ tất hoạt động doanh nghiệp - Tính kinh tế: cấu tổ chức máy quản phải đợc tổ chức cho chi phí bỏ trình xây dựng sử dụng thấp nhng phải đạt hiệu cao - Tính bí mật: Việc tổ chức máy quản phải đảm bảo kiểm soát đợc hệ thống thông tin, thông tin không đợc rò rỉ dới hình thức Điều định tồn phát triển doanh nghiệp 1.2.1.3 Nội dung máy quản doanh nghiệp Tổ chức máy quản doanh nghiệp nhiều nội dung, sau nội dung chủ yếu: - Xác định mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ mà máy quản cần hớng tới va đạt đợc Mục tiêu máy quan phải thống với mục tiêu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, - Xác định cấu tổ chức quản theo khâu cấp quản lý, phụ thuộc vào quy mô máy quản lý, hệ thống chức nhiệm vụ xác định việc phân công hợp tác lao động quản Trong cấu quản hai nội dung thống nhau, khâu quản cấp quản SVTH : Lê Th Cẩm Mai Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn - Xác định mô hình quản lý: Mô hình quản định hình quan hệ cấu quản xác định cấp, khâu, mối liên hệ thống chúng hệ thống quản lý, truyền thống mô hình quản theo kiểu trực tuyến, theo kiểu chức năng, theo kiểu tham mu kiểu phối hợp chúng - Xây dựng lực lợng thực chức quản vào quy mô sản xuất kinh doanh, từ xác định quy mô máy quản trình độ lực lợng lao động phơng thức xếp họ guồng máy quản lý, vào mô hình tổ chức đợc áp dụng, vào loại công nghệ quản đợc áp dụng, vào tổ chức thông tin định quản 1.2.2 Các mô hình nguyên tắc tổ chức máy quản 1.2.2.1 Các mô hình cấu tổ chức máy quản lý: 1.2.2.1.1 Mô hình cấu theo trực tuyến Đây kiểu cấu tổ chức đơn giản nhất, cấp cấp dới cấu tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực chế độ thủ trởng, ngời lãnh đạo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kết công việc ngời dới quyền Sơ đồ1: cấu tổ chức theo kiểu trực tun SVTH : Lª Th̃ CÈm Mai Lí p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Ngườiưlãnhưđạo NgườiưLĐưtuyếnư1 NgườiưLĐưtuyếnư2 CácưđốiưtưngưQlý CácưđốiưtưngưQlý - Ưu điểm: máy gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực chế độ thủ trởng - Nhợc điểm: cấu đòi hỏi ngời lãnh đạo phải kiến thức toàn diện, tổng hợp, đồng thời cấu làm hạn chế việc sử dụng chuyên gia trình độ cao theo chuyên môn Kiểu cấu áp dụng cho tổ chức quy mô nhỏ việc quản không phức tạp 1.2.2.1.2 Mô hình cấu theo chức Theo kiểu cấu này, nhiệm vụ quản đợc phân chia cho phận riêng biệt theo chức quản lý, phận đảm nhiệm chức định Sơ đồ 2: cấu tổ chức theo kiểu chức SVTH : Lê Th Cẩm Mai Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Ngườiưlãnhưđạo NgườiưLĐưcnăngưA NgườiưLĐưcnăngưB NgườiưLĐưcnăngC Đốiưtưngưquảnưlý1 Đốiưtưngưquảnưly2 Đốiưtưngưquảnưlý3 Ưu điểm: Thu hút đợc chuyên gia vào công tác lãnh đạo, sử dụng tốt cán hơn,phát huy tác dụng ngời chuyên môn, giảm bớt gánh nặng cho ngời lãnh đạo Nhợc điểm: Đối tợng quản phải chịu lãnh đạo nhiều thủ trởng khác nhau, kiểu cấu làm suy yếu chế độ thủ trởng Mô hình phù hợp với tổ chức, doanh nghiƯp cã quy m« lín, viƯc tỉ chøc phøc tạp theo chức 1.2.2.1.3 Mô hình cấu tổ chức theo trực tuyến - chức cấu kết hợp hai cấu trên, theo mối liên hệ cấp dới lãnh đạo đờng thẳng, phận chức làm nhiệm vụ chuẩn bị lời dẫn, lời khuyên kiểm tra hoạt động cán trực tuyến cấu đòi hỏi ngời lãnh đạo tổ chức phải thờng xuyên giải mèi quan hƯ gi÷a bé phËn trùc tun víi bé phận chức Sơ đồ 3: Sơ đồ cấu theo kiểu trực tuyến - chức SVTH : Lê Th Cẩm Mai Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Lãnhưđạoưcấp1 NgườiưlđưcnăngưA NgườiưlđưcnăngưB NgườiưlđưcnăngC Lãnhưđạoưcấp2 NgườiưlđưcnăngA Đốiưtưngưqlýư1 NgườiưlđưcnăngB Đốiưtưngưqlýư2 NgườiưlđưcnăngC Đốiưtưngưqlýư3 Ưu điểm: Lợi dụng đợc u điểm hai mô hình trực tuyến chức Nó phát huy đợc lực, chuyên môn phận chức năng, đồng thời đảm bảo đợc quyền huy trực tiếp lãnh đạo cấp cao tổ chức Nhựơc điểm: cấu phức tạp, nhiều vốn, cấu đòi hỏi ngời lãnh đạo tổ chức phải thờng xuyên giải mối quan hệ phận trực tuyến với phận chức 1.2.2.1.4 Mô hình cấu trực tuyến - tham mu Ngời lãnh đạo lệnh chịu hoàn toàn trách nhiệm ngời thừa hành trực tiếp mình, gặp vấn đề phức tạp ngời lãnh đạo phải tham khảo ý kiến chuyªn gia ë bé phËn tham mu gióp viƯc KiĨu cấu cho phép ngời lãnh đạo tận dụng đợc tài năng, chuyên môn chuyên gia, giảm bớt phức SVTH : Lê Th Cẩm Mai 10 Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn tạp cấu tổ chức, nhng đòi hỏi ngời lãnh đạo phải tìm kiếm đợc chuyên gia giỏi lĩnh vực Sơ ®å 4: S¬ ®å c¬ cÊu theo kiĨu trùc tun - tham mu Ngườiưlãnhưđạo Thamưmưu1 Thamưmưu2 Ngườiưlãnhưđạoưtuyến1 Thamưmưu1 Thamưmưu3 Ngườiưlãnhưđạoưtuyến2 Thamưmưu2 Thamưmưu1 Cácưđốiưtưngưqlý Thamưmưu2 Cácưđốiưtưngưqlý 1.2.2.2 Các nguyên tắc tổ chức máy quản lý: - Nguyên tắc tổ chức máy quản gắn liền với phơng hớng, mục ®Ých hƯ thèng ph¬ng híng, mơc ®Ých cđa hƯ thèng sÏ chi phèi c¬ cÊu hƯ thèng NÕu mét hƯ thống quy mô mục tiêu phơng hớng cỡ lớn ( khu vực, nớc) cấu tổ chức phải quy mô phơng hớng tơng đơng Còn quy mô vừa phải, đội ngũ trình độ tham gia hệ thống phải mức tơng đơng Một hệ thống mục đích hoạt động văn hoá tổ chức máy quản đặc thù khác biệt với hệ thống mục đích kinh doanh SVTH : Lê Th Cẩm Mai 11 Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn - Nguyên tắc chuyên môn hoá cân đối Nguyên tắc đòi hỏi tổ chức máy quản phải đảm bảo phân công, phân cấp nhiều phân hệ hệ thống theo yêu cầu nhóm chuyên môn ngành với đội ngũ nhân lực đợc đào tạo tơng ứng đủ quyền hạn để thực đợc nguyên tắc - Nguyên tắc linh hoạt thích ứng với môi trờng Nguyên tắc đảm bảo việc cải tiến máy quản phải đảm bảo cho phân hệ, phận mức độ tự sáng tạo tơng ứng để cấp quản thấp phát triển đợc tài để chuẩn bị thay cán quản cấp cần thiết - Nguyên tắc hiệu lực hiệu Nguyên tắc đòi hỏi tổ chức máy quản phải mang lại hiệu cao chi phí bỏ đảm bảo hiệu lực hoạt động phân hệ tác động điều khiển lãnh đạo 1.2.3 Các nhân tố ảnh hởng tới tổ chức máy quản lý: Phân tích nhân tố ảnh hởng tới tổ chức máy quản nhằm đa mô hình phù hợp với quy mô doanh nghiệp tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm đạt đợc hiệu cao công tác tổ chức quản từ thúc đẩy doanh nghiệp mô hình quản nhằm tăng sức cạnh tranh thị trờng - Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cđa doanh nghiƯp Trong bÊt kú tỉ chøc kinh tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cấu tổ chức hai mặt tách rời Khi thay đổi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty cấu tổ chức thay đổi theo, không thay đổi theo SVTH : Lê Th Cẩm Mai 12 Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn máy quản cũ làm cản trở việc phấn đấu đạt đợc mục tiêu đề tổ chức doanh nghiệp - Quy mô mức ®é phøc t¹p cđa doanh nghiƯp Doanh nghiƯp cã quy mô lớn, phức tạp hoạt động của doanh nghiệp phức tạp theo Do nhà quản cần phải đa mô hình cấu quản hợp cho đảm bảo quản đợc toàn hoạt động doanh nghiệp đồng thời phải để máy quản không cồng kềnh phức tạp mặt cấu - Địa bàn hoạt động: Việc mở rộng phân tán địa bàn hoạt động doanh nghiệp thay đổi xếp lao động nói chung lao động quản nói riêng dẫn đến thay đổi cấu tổ chức quản Do thay đổi địa bàn hoạt động doanh nghiệp ảnh hởng tới cấu tổ chức quản doanh nghiệp - Công nghệ: Việc sử dụng công nghệ doanh nghiệp ảnh hởng tới tổ chức máy quản Nếu doanh nghiệp trú trọng đến công nghệ thờng định mức quản tốt, máy quản phải đợc tổ chức cho tăng cờng khả doanh nghiệp cần thích ứng kịp thời với thay đổi công nghệ nhanh chóng Một hệ thống cấu tổ chức phải phù hợp với hệ thống công nghệ phải đảm bảo phối hợp chặt chẽ việc định liên quan đến công nghệ doanh nghiệp - Môi trờng kinh doanh SVTH : Lê Th Cẩm Mai 13 Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Tổ chức máy quản hợp điều kiện đủ cho doanh nghiệp thành công thơng trờng Do mức độ phức tạp môi trờng kinh doanh ảnh hởng đến tổ chức máy quản Nếu môi trờng biến động biến động nhanh chóng đợc thành công đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức máy quản mối quan hệ hữu - sở kỹ thuật hoạt động quản trình độ cán quản Nhân tố ảnh hởng mạnh đến tổ chức máy quản Khi sở kỹ thuật cho hoạt động quản đầy đủ, đại, trình độ cán quản cao đảm nhiệm nhiều công việc góp phần làm giảm lợng cán quản máy quản lý, nên máy quản gọn nhẹ nhng đảm bảo đợc tính hiệu quản - Thái độ đội ngũ cán công nhân viên Đối với ngời qua đào tạo, trình độ tay nghề cao, ý thức làm việc họ hoàn thành công việc nhanh chóng hơn, khối lợng công việc lớn làm giảm số lao động quản dẫn đến việc tổ chức máy quản dễ dàng hiệu Ngợc lại, với lao động ý thức làm việc, không tự giác dẫn đến số lợng lao động quản gia tăng, làm cho lãnh đạo tổ chức đông lên, việc tổ chức máy quản khó khăn 1.3 Vai trò cần thiết phải hoàn thiện máy quản 1.3.1 Vai trò tổ chức máy quản SVTH : Lª Th̃ CÈm Mai 14 Lí p QT17B Chuyªn đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Một tổ chức muốn tồn phát triển ngời hành động riêng lẻ mà cần phối hợp lỗ lực cá nhân để hớng tới mục tiêu chung Quá trình tạo cải vật chất tinh thần nh đảm bảo sống an toàn cho xã hội ngày đợc thực quy mô lớn với tính phức tạp ngày cao đòi hỏi phải phân công hợp tác ngời tổ chức Trong sản xuất kinh doanh vậy, doanh nghiệp thực mục tiêu định, mà để thực đợc mục tiêu đòi hỏi phải lực lợng điều hành toàn trình sản xuất Đó lực lợng lao động quản doanh nghiệp hình thành lên máy quản Để đảm bảo thống điều hành sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải thủ trởng trực tiếp đạo lực lợng quản để thực nhiệm vụ: bố trí, xếp nhân viên quản cho phù hợp với nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo phối hợp nhịp nhàng thành viên tổ chức, nhằm khai thác khả chuyên môn sáng tạo thành viên việc thực mục tiêu để thực mục tiêu đề nh tăng suất lao động, hạ giá thành Nh vậy, Trong doanh nghiệp cấu tổ chức máy quản lực lợng tiến hành nhiệm vụ quản lý, trình sản xuất đợc thực cấu tổ chức máy quản Từ lập luận cho ta thấy rõ vai trò quan trọng cấu tổ chức máy, định toàn trình hoạt SVTH : Lê Th Cẩm Mai 15 Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn động tổ chức cấu tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu tổ chức giúp cho viƯc thùc hiƯn c¸c nhiƯm vơ mét c¸ch nhanh chãng đạt hiệu cao Ngợc lại tổ chức không phù hợp với kiện mới, nhiều máy chồng chéo dẫn đến trì trệ, mâu thuẫn hiệu Mặt khác, tồn máy quản thể tồn doanh nghiệp Nó nh chất keo dính để liên kết yếu tố sản xuất lại với theo thống nhất, phơng hớng rõ ràng; đồng thời làm cho hoạt động doanh nghiệp ổn định, thu hút đợc ngời tham gia trách nhiệm với công việc 1.3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện máy quản 1.3.2.1 Tính tất yếu việc hoàn thiện máy quản Trong hoạt động kinh tế doanh nghiệp, tổ chức phải máy quản chuyên, tinh, gọn nhẹ linh hoạt để thực trình quản hoạt động sản xuất kinh doanh cách hiệu Công tác quản nhân tố định phát triển hệ thống Mà để thực đợc công tác quản tốt phải xuất phát từ máy quản ổn định thích hợp Do hoàn thiện máy quản nhân tố quan trọng ®¶m b¶o thùc hiƯn cã hiƯu qu¶ s¶n xt kinh doanh, không ngừng nâng cao suất lao động doanh nghiệp 1.3.2.2 Hoàn thịên máy quản liên quan chặt chẽ đến chiến lợc kinh doanh tổ chức Hoàn thiện máy theo hớng chuyên, tinh gọn nhẹ hiệu lực: SVTH : Lê Th Cẩm Mai 16 Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Để đáp ứng đợc yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh chế thị trờng khắc nghiệt nh nh để phát huy đợc hết vai trò, lực lãnh đạo quản hoạt động sản xuất kinh doanh hệ thống việc hoàn thiện máy theo hớng chuyên, tinh, gọn nhẹ tất yếu Hoàn thịên tổ chức máy theo hớng chuyên tinh nghĩa thờng xuyên, chuyên sâu vµ cã chän läc TÝnh gän nhĐ thĨ hiƯn sù vừa đủ chi tiết, thành phần không rờm rà, không thừa, không thiếu tỉ trọng nhỏ, hiệu lực thể khả đến kết quả, đợc ngời thực cách nghiêm chỉnh Bộ máy quản lực lợng tiến hành nhiệm vụ quản Nó phát huy đợc sức mạnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn, không lại trở thành lực lợng làm kìm hãm phát triển tổ chức Hoàn thiện máy quản lý, làm cho máy quản hiệu lực hơn, hoàn thiện nhiệm vụ quản phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh, thích ứng với đặc điểm kinh tế, kỹ tht cđa doanh nghiƯp Ngµy nỊn kinh thị trờng, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần máy hiệu hoạt động Mặt khác hoàn thiện máy quản làm cho máy quản tinh giảm, gọn nhẹ mà tính hiệu lực cao SVTH : Lê Th Cẩm Mai 17 Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Chơng 2: Thực trạng tổ chức máy quản công ty phần mềm truyên thông vasc 2.1 Những đặc điểm công ty ảnh hởng tới công tác tổ chức máy quản 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty phần mềm truyền thông VASC( thờng gọi VASC) tên tiÕng anh lµ: VASC software and media company Víi sologan: giá trị đỉnh cao- reaching the top of value SVTH : Lª Th̃ CÈm Mai 18 Lí p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn VASC đợc thành lập theo định số 257/2000/QĐ-TCCB ngày 20/03/2000 Tổng cục Bu điện( với tên gọi ban đầu Công ty phát triển phần mềm VASC) Ngày 29/08/2003, công ty đợc đổi tên thành công ty phần mềm truyền thông VASC VASC trụ sỡ 33 Thái Hà, Hà nội VASC doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc tập đoàn Bu Viễn thông Việt Nam, hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nớc Những dấu mốc lịch sữ công ty: Ngày 15/08/2001 trang thông tin vasc orient đời, tiền thân báo điện tử vietnamNet sau Ngày 17/10/2002 trung tâm M-Commerce đợc khai sinh, mở đầu thời kỳ phát triển nở rộ nganh thơng mại di động Ngày 26/03/2003 thành lập trung tâm phát triển phần mềm VASC orient Ngày 29/08/2003 công ty phát triển phần mềm VASC đợc đổi tên thành công ty phần mềm truyền thông VáC theo định số: 245/QĐ-TCCB/HĐQT chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Bu Viễn thông Việt Nam( tập đoàn Bu viễn thông Việt Nam) Ngày 14/03/2007 thành lập trung tâm IPTV Ngày 20/06/2008 tách báo điện tử VietnamNat khỏi công ty VASC trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông Ngày 7/8/2009 thành lập chi nhánh miền trung Ngày 28/9/2009 khai trơng dịch vụ MyTV Ngày 8/6/2010 thành lập phòng kinh doanh hợp tác quốc SVTH : Lª Th̃ CÈm Mai 19 Lí p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Ngày 1/11/2011 thành lập văn phòng công ty phòng tổ chứcquản tri nguồn nhân lực 2.1.2 Đặc điểm kỹ thuật nguồn lực: 2.1.2.1 Năng lực thiết kế sản xuất 2.1.2.1.1 Năng lực thiết kế Công ty Với đôi ngũ kỹ s trẻ, động tính nhạy bén công việc cộng với hỗ trợ giảng viên trờng đại học khối kỹ thuật nên thiết kế phân mềm đội ngũ kỹ thuật đáp ứng đợc nhu cầu khắt khe khách hàng nớc quốc tế Phần mềm đợc thiết kế theo phơng pháp đại, đảm bảo tính bảo mật cho nội dung khách hàng 2.1.2.1.2 Năng lực sản xuất Công ty với nhiều chí nhánh hoạt động khắp nớc với lục sản xuất mạnh Công ty chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, chi nhánh miền trung Để tạo sản phẩm với chất lợng tốt nhất, giá cạnh tranh mẫu mã phù hợp với yêu cầu thị trờng Hiện nay, VASC đợc biết đến vai trò đơn vị kinh doanh đa ngành với nhiều lĩnh vực: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng hạ tầng viễn thông Truyền thông đa phơng tiện, Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, gia công phần mềm Xuất khẩu, nhập kinh doanh sản phẩm phần mềm, T vấn, thiết kế, cung cấp giải pháp công nghệ thông tin SVTH : Lª Th̃ CÈm Mai 20 Lí p QT17B Chuyªn đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn Hoạt động quảng cáo, nghiên cứu thị trờng, marketing quan hệ công chúng Xây dựng hạ tầng mạng truyền hình kỹ thuật số mặt đất, truyền hình cáp, hệ thống định vị toàn cầu truyền hình vệ tinh Mua bán lắp đặt sữa chữa thiết bị mã hóa thiết bị ăng tên thu vệ tinh, giải mã chơng trình truyền hình nớc Sản xuất chơng trình truyền hình, thông tin thể thao, giải trí, ca nhạc, trò chơi truyền hình VASC tự hào nhà cung cấp dịch vụ truyền hình tơng tác IPTV( dịch vụ MyTV) hàng đầu Việt Nam với 200.000 thuê bao năm 2010 sau năm khai thác dịch vụ; đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình di động( Mobile TV) cho nhà mạng VinaPhone, MobiFone; đơn vị phát triển cổng thông tin giải trí lớn Tập đoàn VNPT dành riêng cho thuê bao MegaVnn( MegaFun) 2.1.2.2 Về tình hình tài Qua bảng số liệu dới ta thấy đợc tình hình tài va nguồn vốn công ty qua số năm qua Biểu 2: Tình hình tài công ty Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Tài sản Năm 2009 Tổng tài sản 141.38 Tổng tài sản lu 61.59 Năm 2010 162.32 75.82 Năm 2011 198.38 82.74 động SVTH : Lê Th Cẩm Mai 21 Lớ p QT17B Chuyên đề kiến tập Tr ờng Đại Học Công Đoàn TNG DOANH THU TNG DOANH THU Chênh lệch thu chi NNG SUT Từ khách hàng VT - CNTT LAO SVTH : Lê Th Cẩm Mai 22 Lí p QT17B ... trạng tổ chức máy quản lý công ty phần mềm truyên thông vasc 2.1 Những đặc điểm công ty ảnh hởng tới công tác tổ chức máy quản lý 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty phần mềm truyền. .. quy mô máy quản lý trình độ lực lợng lao động phơng thức xếp họ guồng máy quản lý, vào mô hình tổ chức đợc áp dụng, vào loại công nghệ quản lý đợc áp dụng, vào tổ chức thông tin định quản lý 1.2.2... kinh doanh Bộ máy quản lý thờng đợc xem xét ba mặt chủ yếu sau: - Chức năng, nhiệm vụ máy quản lý - Cơ cấu tổ chức máy quản lý - Lực lợng lao động quản lý để thực chức năng, nhiệm vụ máy Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài hoàn chỉnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty phần mềm và truyền thông VASC , Bài hoàn chỉnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty phần mềm và truyền thông VASC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay