Đồ án phần mềm QLTSCĐ (slide)

16 16 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:10

Slide thuyết minh đồ án (luận văn) phần mềm ứng dụng quản lý TSCĐ. Đồ án dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin xây dựng hệ thống thông tin quản lý Tài sản cố định trong doanh nghiệp. Slide giới thiệu các chức năng chỉnh, sơ đồ cơ sở dữ liệu... BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý Tài sản cố định cơng ty cổ phần Bia Hải Phòng Giáo viên hướng dẫn: Th.s Đặng Đình Tuấn Giáo viên phản biện : Th.s Nguyễn Trung Đức Sinh viên thực : Đinh Viết Vương Lớp : Cnt – 45 - đh Hải phòng, tháng 11 năm 2008 Nội dung        Đặt vấn đề Yêu cầu đề tài Các thuật ngữ liên quan đến TSCĐ Phương pháp tính khấu hao Phân tích thiết kế hệ thống Thiết kế cài đặt chương trình Kết luận Đặt vấn đề     Tài sản cố định thể lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chiếm lượng giá trị lớn tổng số vốn cố định doanh nghiệp Nhanh chóng bị lạc hậu mặt kỹ thuật không quản lý sử dụng cách hợp lý Cần hệ thống hỗ trợ quản lý Yêu cầu đề tài       Quản lý khai báo nhập, kiểm kê, khấu hao lý; Quản lý khấu hao tài sản; Quản lý bảo trì tài sản; Quản lý tài sản dự án; Quản lý tài sản thuê; Quản lý bảo hiểm tài sản Các thuật ngữ liên quan đến TSCĐ       Nguyên giá Khấu hao Thời gian sử dụng hữu ích Hao mòn lũy kế Giá trị lại Giá trị thu hồi Phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng Phân tích thiết kế hệ thống    Sơ đồ phân rã chức Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh Sơ đồ phân rã chức Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh Chú thích: Thông tin cập nhật Kết cập nhật Thông tin ghi vào kho Thông tin đọc từ kho Thông tin tra cứu Kết tra cứu Mơ hình quan hệ Thiết kế cài đặt chương trình   Ngơn ngữ xây dựng chương trình: Visual Basic Net 2005 Hệ quản trị sở liệu MS SQL Server 2000 Màn hình làm việc chương trình Màn hình danh sách TSCĐ Màn hình cập nhật TSCĐ Kết luận    Kết đạt Hướng phát triển Lời cảm ơn ... tích thiết kế hệ thống    Sơ đồ phân rã chức Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh Sơ đồ phân rã chức Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh Chú thích:... nhập, kiểm kê, khấu hao lý; Quản lý khấu hao tài sản; Quản lý bảo trì tài sản; Quản lý tài sản dự án; Quản lý tài sản thuê; Quản lý bảo hiểm tài sản Các thuật ngữ liên quan đến TSCĐ      
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án phần mềm QLTSCĐ (slide), Đồ án phần mềm QLTSCĐ (slide)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay