Quản trị rủi ro tài chính chiến lược ứng dụng options

48 7 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:04

Nhóm lớp TF3 Chiến Lược Quyền Chọn – Lớp TF3 – K34 MỤC LỤC PHẦN I: I VỊ THẾ MUA – BÁN QUYỀN CHỌN .3 Giá trị nhận quyền chọn mua vào lúc đáo hạn Vị mua quyền chọn mua: Vị bán quyền chọn mua: II Giá trị nhận quyền chọn bán vào lúc đáo hạn Vị mua quyền chọn bán: Vị bán quyền chọn bán: .9 PHẦN II: CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG OPTIONS TRONG ĐẦU CƠ VÀ PHỊNG HỘ 10 I Chiến lược phòng ngừa 10 Chiến lược quyền chọn mua phòng ngừa 10 Quyền chọn bán bảo vệ 14 II Chiến lược giá cổ phiếu có xu hướng tăng: 18 Long Call 18 Short Put .18 Long (bull) call spread 19 Short (Bull) Put Spread 21 III Chiến lược giá cổ phiếu có xu hướng giảm : .24 Short call 24 Long Put 25 IV Khi giá cổ phiếu giao động không xu hướng : 26 A Khi giá cổ phiếu biến động nhỏ 26 Short Straddle (Chiến lược kép vị bán) 26 Short Strangle 28 Long Call Ladder 29 Long put ladder .32 Long butterfly 33 Nhóm lớp TF3 Chiến Lược Quyền Chọn – Lớp TF3 – K34 Long iron butterfly 36 Short combo 39 Long Combo 40 B Khi giá cổ phiếu biến động mạnh 41 Short iron butterfly .41 Long Strangle 44 Short call condor 45 Long Iron condor 48 Short Iron condor: 49 Nhóm lớp TF3 Chiến Lược Quyền Chọn – Lớp TF3 – K34 PHẦN I: VỊ THẾ MUA – BÁN QUYỀN CHỌN I Giá trị nhận quyền chọn mua vào lúc đáo hạn Gọi T thời điểm đáo hạn, S T giá trị thị trường tài sản sở vào lúc đáo hạn, X giá thực VT giá trị nhận quyền chọn lúc đáo hạn Vị mua quyền chọn mua: a Lợi nhuận từ vị mua quyền chọn mua Phương trình lợi nhuận: π = Max(0, ST –X) –C ( mua quyền chọn mua)  Giá hòa vốn: ST *= X + C  Lợi nhuận khơng giới hạn  Lỗ tối đa: phí quyền chọn C Vào lúc đáo hạn, giả định quyền chọn trạng thái cao giá ITM Nếu thực quyền, người mua quyền chọn mua mua tài sản sở với giá X, bán với giá S T Khoản lợi ròng thu Nhóm lớp TF3 Chiến Lược Quyền Chọn – Lớp TF3 – K34 ST – X - C Nếu quyền chọn rơi vào trạng thái kiệt giá OTM, người mua quyền chọn khơng thực quyền bị lỗ phí quyền chọn Tổng kết lại sau: π = ST – X- C ST > X Π = -C ST X), ta gọi quyền chọn mua có lời (in-the-money); giá tài sản sở nhỏ giá thực (SX), ta gọi quyền chọn bán khơng có lời (out-of-the-money); giá tài sản sở nhỏ giá thực (S= X, ta biết người mua quyền chọn bán không thực quyền người bán quyền chọn bán nhận giá trị VT = Nếu S T < X, người mua quyền chọn bán thực quyền, người bán quyền chọn bán buộc phải mua tài sản sở với giá X lẽ mua thị trường với giá S T Như vậy, ST < X, người bán quyền chọn mua bị lỗ hay nhận giá trị VT = ST - X Tóm lại, giá trị nhận người bán quyền chọn bán vào lúc đáo hạn là: VT = min[(ST - X);0] Giá trị nhận biểu diễn gấp khúc tơ đậm hình Ví dụ: Quyền chọn bán cổ phiếu IBM có giá thực X = 50 USD Nếu vào ngày đáo hạn 1/5/01, giá cổ phiếu IBM ST = 60 USD, người mua quyền chọn bán không thực quyền người mua lẫn người bán quyền chọn bán nhận giá trị Nếu giá cổ phiếu IBM ST = 40 USD vào ngày đáo hạn người mua quyền chọn bán chắn thực quyền người bán quyền chọn bán phải mua tài sản sở với giá 50 USD, có Nhóm lớp TF3 Chiến Lược Quyền Chọn – Lớp TF3 – K34 thể mua thị trường với giá 40USD Như vậy, người bán quyền chọn bán bị lỗ 10 USD PHẦN II: CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG OPTIONS TRONG ĐẦU CƠ VÀ PHỊNG HỘ I Chiến lược phòng ngừa Chiến lược quyền chọn mua phòng ngừa Chiến lược Phí Giá thực Mua cổ phiếu S0 St Bán Call C X Lời (lỗ) nhà đầu tư (a) ứng với trường hợp sau: - St < X: a = St +C – So - St > X : a = X + C – So Đồ thị: X So 10 Nhóm lớp TF3 Chiến Lược Quyền Chọn – Lớp TF3 – K34 P2 P1 Giá chứng Thu hồi từ Thu hồi từ Thu hồi từ Thu hồi từ khoán mua put bán Put bán call mua call thu hồi S X2 Đồ thị: P1  Dự đoán xu thị trường: Thị trường có xu hướng giảm giá/khơng ổn định, trung lập Thông tin rủi ro/lợi nhuận tương tự với đầu tư hợp đồng tương lai ngắn hạn ngoại trừ khoảng (A-B) khơng có thay đổi lợi nhuận/lỗ Khoảng làm cho chiến lược đầu tư phù hợp đầu tư theo hợp đồng tương lai ngắn hạn dự đoán biến động thị trường không chắn  Đặc điểm lợi nhuận & lỗ lúc đáo hạn: - Lợi nhuận: Không giới hạn thị trường giá có xu hướng giảm dần - Lỗ: Không giới hạn thị trường giá có xu hướng tăng dần 38 Nhóm lớp TF3 - Chiến Lược Quyền Chọn – Lớp TF3 – K34 Điểm hòa vốn: Tùy thuộc vào mức giá thực chọn, tạo vị trí thu khoản chi phí hay khoản tiền nhỏ Nếu vị trí tạo điểm chi phí, điểm hòa vốn đạt giá thị trường rớt xuống điểm A lượng số tiền Nếu vị trí tạo điểm có tiền, điểm hòa vốn đạt giá thị trường tăng cao điểm B lượng số tiền B Khi giá cổ phiếu biến động mạnh Short iron butterfly Ứng với chiến lược nhà đầu tư thưc : Chiến lược Bán Put Mua put Mua call Bán call Đặc điểm  Đồ thị: Giá thực X1 X2 X2 X3 X1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tài chính chiến lược ứng dụng options , Quản trị rủi ro tài chính chiến lược ứng dụng options

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay