PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG ĐIOXIN và FURAN TRONG KHÍ THẢI Ở VIỆT NAM

33 8 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:02

Tổng quan Dioxin/Furan  Việt Nam nước chịu ảnh hưởng nặng nề Dioxin Mỹ sử dụng từ trước năm 1975  Tuy nhiên, theo nghiên cứu giám sát nhiễm lò đốt cơng nghiệp coi có nguy phát thải Dioxin/Furan lớn gấp nhiều lần so với nguồn khác thường có cơng suất lớn.   Chính thế, việc quan trắc, kiểm sốt Dioxin/Furan vơ quan trọng nhằm giảm nguy rủi ro đến môi trường sức khỏe người.  Tổng quan Dioxin/Furan - Dioxin/Furan Dioxin/Furan có thể có có trong đất, đất, nước, nước, không không - Dioxin/Furan là tên gọi chung khí, các mơ mơ bào bào động động thực thực vật vật người người - Dioxin/Furan là gọi chung khí, nhóm hợp chất hóa tên học tồn bềncủa vững Khi Khi vào vào cơ thể thể động động vật vật người, người, Dioxin Dioxin nhóm hợp chất hóa học tồn bền vững môi trường thể /Furan tích tích tụ tụ nhiều nhiều trong mô mô mỡ, mỡ, mô mô cơ, cơ, môi trườngvật khác thể /Furan người và các sinh sữa người và - Thời gian các sinh để thểvật khác thải trừ sữa - Thời đểDioxin/Furan thể chúng phải ta thải trừ10được nửa gian lượng nửa lượng Dioxin/Furan phải 10 năm năm Dioxin/Furan Dioxin/Furan Dioxin/Furan có thể là nguyên nguyên nhân nhân gián gián tiếp tiếp của nhiều nhiều loại loại ung ung thư thư Ảnh Ảnh hưởng hưởng đến đến quá trình trình sinh sinh sản sản phát phát triển triển của bào bào thai thai Trong Trong bản báo báo cáo cáo của EPA của EPA đã miêu miêu tả tả Giảm Dioxin/Furan Giảm khả khả năng miễn miễn dịch dịch của cơ thể thể Dioxin/Furan như là một mối tác mối tác nhân nhân đe đe dọa dọa nguy nguy Gây hiểm đối Gây dị dị tật tật bẩm bẩm sinh sinh ảnh ảnh hưởng hưởng đến đến hiểm đối với với sức sức khỏe khỏe cộng cộng đồng đồng Dioxin/Furan trí Dioxin/Furan là sản sản phẩm phẩm phụ phụ của nhiều quá nhiều quá trình trình trí não não sản sản xuất xuất chất chất hóa hóa học học cơng cơng nghiệp liên nghiệp liên quan quan đến clo đến clo Dioxin Tùy theo số nguyên tử Cl vị trí khơng gian ngun tử này, Dioxine có 75 đồng phân PCDD (poly-chlorodibenzo-dioxines) 135 đồng phân PCDF (poly-chloro-dibenzofuranes) với độc tính khác Furan - Furan biết đến là furfuran (1,4-êpôxy-1,3 butađien), một hợp chất hữu thơm khác vòng , tạo gỗ (đặc biệt gỗ thông) chưng cất - Furan chất lỏng suốt, không màu, dễ bay hơi và dễ cháy, có điểm sơi gần với nhiệt độ phòng Nó một chất độc, gây ung thư Hệ số độc tương đương Dioxin/Furan Ngưỡng nồng độ DRCs số đối tượng theo QCVN Phương pháp lấy mẫu khí thải ống khói theo EPA 23 Dioxin/Furan tồn khí thải hai pha pha hạt pha khí nên để thu mẫu mang tính chất đại diện cần phải thu thập phân tích hai pha Vì Dioxin/Furan chủ yếu hình thành q trình cháy nên khí thải đối tượng quan tâm nhiều Method 23 US EPA phương pháp lấy mẫu khí đẳng động học (Isokinetic) áp dụng rộng rãi trở thành phương pháp tiêu chuẩn nhiều nước giới Phương pháp lấy mẫu khí thải ống khói theo EPA 23 Phạm vi áp dụng Các hợp chất Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins (PCDDs) Polychlorinated Dibezofurans (PCDFs) Các hợp chất POPs khác PCB, HCB, PeCB, chất SVOCs Phương pháp lấy mẫu khí thải ống khói theo EPA 23 Thiết bị lấy mẫu Thiết bị lấy mẫu isokinetic hãng ESC (Mỹ) Thiết bị lấy mẫu isokinetic hãng Apex (Mỹ) Quy trình Xác định xác điểm hút mẫu, vạch sẵn điểm hút mẫu ống Xác định xác hút mẫu, vạch sẵncác cácvịđiểm hút mẫu ống lấy mẫu, dịch chuyển tịnhđiểm tiến ống lấy mẫu theo trí vạch sẵn lấy mẫu, dịch chuyển tịnh tiến ống lấy mẫu theo vị trí vạch sẵn Vận hành thiết bị lấy mẫu Đặt ống lấy mẫu vào vị trí vạch Trước lấy Trước sau sau khi tiến tiến hành hànhĐặt lấy ống lấy mẫu vào vị trí vạch sẵn, sẵn, khởi khởi động động thiết thiết bị bị hút hút mẫu mẫu mẫu mẫu cần cần phải phải kiểm kiểm tra tra độ độ kín kín Sau Sau kết kết thúc thúc một điểm điểm lấy lấy mẫu, mẫu, tiến tin tiếnởởhành hành ghi ghi chép chép các thông thông tinkhi của thiết thiết bị bị hút hút mẫu mẫu Kiểm Kiểm tra tra di chuyển di vào, chuyển ống ống lấy lấy mẫu mẫu tới tới vị vị trí trí tiếp tiếp nhiệt độ ống khói, nhiệt độ khí nhiệt độ ống khói, nhiệt độ khí vào, phận thiết bị phận thiết bị theo theo tiến tiến hành hành ghi ghi chép chép như đối đối khí khỏi hệ thống lấy mẫu khí khỏi hệ thống lấy mẫu pitot chữ S, ống lấy mẫu, buồng pitot chữ S, ống lấy mẫu, buồng với điểm điểm lấy lấy mẫu mẫu trước trước bảng bảng điều điều khiển khiển (tần (tần suất suất từ từ 10-20 10-20với chứa chứa cái lọc lọc bụi, bụi, ống ống hấp hấp phụ phụ phút/lần) phút/lần) chứa chứa XAD-2 XAD-2 Quy trình thu mẫu Cái lọc bụi (container 1): Gắp lọc bụi lọc bụi (container 1): vào Gắptrong lọc bụi từCái từ nhíp chuyển đĩa từ từ bằngđã nhíp chuyển vàokín petri dánvànhãn Băng đĩa đĩa petripetri sạchbằng dán nhãn Băng kín đĩa băng paraffin petri băng paraffin Nửa Nửa trước trước cái lọc lọc bụi bụi (container (container 2): 2): Rửa Rửa mặt mặt trong của pitot pitot chữ chữ S, S, ống ống hút hút mẫu mẫu các khớp khớp nối nối với với buồng buồng đựng đựng cái lọc lọc bụi, bụi, tráng tráng rửa rửa 33 lần lần bằng acetone acetone Quy trình Bộ Bộ hấp hấp phụ phụ chứa chứa XAD-2 XAD-2 (container (container 3): 3): Chuyển Chuyển từ từ từ từ bộ hấp hấp thụ thụ chứa chứa XAD-2 XAD-2 ra khỏi khỏi thiết thiết bị bị lấy lấy mẫu, mẫu, dán dán nhãn, nhãn, bọc bọc giấy giấy bạc bạc bảo bảo quản quản lạnh lạnh trước trước khi vận vận chuyển chuyển về phòng phòng thí thí nghiệm nghiệm Mẫu phân tích vòng Mẫu tíchlấy vòng 45 ngày kểphân từ ngày mẫu 45 ngày kể từ ngày lấy mẫu Các phần củacủa mẫu đựng Các phần mẫu đựng cáccác lọ lọ thủy tinh màu tốitối thủy tinh màu bảo quản lạnh trước khikhi chuyển bảo quản lạnh trước chuyển về phòng thíthí nghiệm phòng nghiệm Nửa sausau cáicái lọclọc bụibụi (container Nửa (container 4):4): Rửa mặt củacủa cáccác bộbộ Rửa mặt phận thủy tinh phía sausau cáicái lọclọc phận thủy tinh phía bụibụi toàn bộbộ cáccác khớp nối toàn khớp nối Quy trình thu hồi mẫu Quy trình phân tích mẫu Quy trình phân tích mẫu Làm mẫu :Cơ quay mẫu chiết thể tích 3-5mL, thêm 10uL chất chuẩn làm vào mẫu chiết Tiến hành tẩm mẫu rửa giải quacột Silicagel đa lớp dung môi hexane cột cacbon hoạt tính dung mơi toluene, dung dịch thu sau qua cột than hoạt tính dung dịch làm sạch, loại bỏ chất nhiểm bẩn chất ảnh hưởng Quy trình phân tích mẫu Cơ mẫu bơm phân tích : Mẫu sau làm cô quay thể tích 0,5mL, thêm 40uL chất chuẩn thu hồi (nồng độ 5pg/uL) vào mẫu sau tiếp tục khí nitơ thể tích 20uL Tiến hành bơm phân tích mẫu thiết bị sắc kí khí khối phổ phân giải cao (HRGC/HRMS) độ phân giải lớn 10.000 Quy trình phân tích mẫu Phân tích mẫu thiết bị HRGC/HRMS Thiết bị Autospec (Water, UK) Thiết bị DFS (Thermo, Germany) Quy trình phân tích mẫu Quy trình phân tích mẫu Quy trình phân tích mẫu QA/QC lấy mẫu Tráng rửa dụng cụ thủy tinh, dụng cụ tiếp xúc với dòng khí thải lần acetone, lần hexane trước lấy mẫu Chuẩn bị vật liệu lấy mẫu (cái lọc bụi XAD-2) theo quy trình mơ tả Thu thập mẫu trắng trường mẫu trắng phòng thí nghiệm phân tích Ưu điểm, nhược điểm Biodiesel PCDD/PCDF Hiệu suất thu hồi chất chuẩn đồng hành phải nằm khoảng 100±30% Tỷ lệ phần trăm lấy mẫu đẳng động học (I) phải đạt khoảng 90%
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG ĐIOXIN và FURAN TRONG KHÍ THẢI Ở VIỆT NAM, PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG ĐIOXIN và FURAN TRONG KHÍ THẢI Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay