Giáo án Hệ Trục Tọa Độ

20 12 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:42

TRƯỜNG TRƯỜNG THPT THPT PHAN PHAN ĐÌNH ĐÌNH PHÙNG PHÙNG TỔ TỔ TỐN TỐN KÍNH CHÀO Q THẦY CƠ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH Giáo Giáo viên: viên: NGUYỄN NGUYỄN MINH MINH HIẾU HIẾU Lớp: Lớp: 10A2 10A2 ?1 Hãy tìm cách xác định vị trí qn xe quân mã bàn cờ vua ? Xe : Mã : ?2 Hãy tìm cách xác định vị trí tâm bão số 10 đổ vào đất liền ? O     Trục tọa độ đường thẳng xác định điểm O gọi điểm gốc vectơ đơn vị Kí hiệu :   O M   Cho M điểm tùy ý trục Khi có số k cho Ta gọi số k tọa độ điểm M trục cho   Ví dụ Cho ba điểm A, B, C trục hình vẽ Hãy xác định tọa độ A, B C trục cho ? C O   A B   Cho hai điểm A, B trục Khi có số a cho Ta gọi số a độ dài đại số vectơ trục cho Kí hiệu : O A O   B A   B   Ví dụ Cho ba điểm A, B, C trục hình vẽ Hãy xác định tọa độ A, B C trục cho ? C O   A B   Hệ trục tọa độ gồm hai trục vng góc với Điểm gốc O chung hai trục gọi gốc tọa độ Trục gọi trục hồnh kí hiệu Ox, trục gọi trục tung kí hiệu Oy Các vectơ r j vectơ đơn vị Ox Oy Kí hiệu : Oxy Mặt phẳng cho hệ trục tọa độ Oxy gọi mặt O r i phẳng tọa độ Oxy hay mặt phẳng Oxy y O x   theo hai vectơ ? r a r a A2 r j O ? Hãy phân tích r i A A1   Trong mặt phẳng Oxy với vect tùy ý ln có   cặp số để Cặp số gọi tọa độ vec tơ hệ tọa độ Oxy   O Kí hiệu:     Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M tùy ý Tọa độ vectơ hệ trục Oxy gọi tọa độ điểm M     hệ trục Kí hiệu :           Ví dụ P a) Xác định tọa độ điểm A, B, C M hình vẽ bên; hình vẽ bên; N   O b) Biểu diễn điểm A c) Xác định tọa độ vectơ C B   Vị trí quân xe : d3 Vị trí quân mã : g6 a b c d e f g h Kinh tuyến Vĩ tuyến Với cặp số kinh độđộ xác định điểm Trái Đất     Một số hình ảnh phòng chống bão số 10 trường THPT Phan Đình Phùng ? EM CĨ BIẾT Hệ trục tọa độ ý tưởng nhà toán học triết học người Pháp René Descartes phát biểu vào năm 1637 Do hệ trục tọa độ gọi hệ tọa độ Descartes (Đề-các) R Descartes (1596–1650) CỦNG CỐ   Trên trục tọa độ cho điểm A có tọa độ điểm B có tọa độ Độ dài đại số     A B C D Trong mặt phẳng Oxy cho Tọa độ A B C D Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm Tọa độ A B C D BÀI TẬP VỀ NHÀ Học kỹ lại lý thuyết học xem tiếp mục 3, học; Làm tập 1,2,3,4 sách giáo khoa tr.26; Tìm hiểu tiểu sử đóng góp cho khoa học nhà tốn học triết học René Descartes ... gọi tọa độ vec tơ hệ tọa độ Oxy   O Kí hiệu:     Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M tùy ý Tọa độ vectơ hệ trục Oxy gọi tọa độ điểm M     hệ trục Kí hiệu :           Ví dụ P a) Xác định tọa độ điểm... Hệ trục tọa độ ý tưởng nhà toán học triết học người Pháp René Descartes phát biểu vào năm 1637 Do hệ trục tọa độ gọi hệ tọa độ Descartes (Đề-các) R Descartes (1596–1650) CỦNG CỐ   Trên trục tọa. .. CỦNG CỐ   Trên trục tọa độ cho điểm A có tọa độ điểm B có tọa độ Độ dài đại số     A B C D Trong mặt phẳng Oxy cho Tọa độ A B C D Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm Tọa độ A B C D BÀI TẬP VỀ NHÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hệ Trục Tọa Độ, Giáo án Hệ Trục Tọa Độ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay