Luận văn xây dựng và sử dụng mô hình với phần mềm coach trong dạy học “dao động điện từ” – vật lí 12 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

93 6 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ XUÂN NAM XÂY DỰNG SỬ DỤNG HÌNH VỚI PHẦN MỀM COACH TRONG DẠY HỌC “DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ”- VẬT 12 NHẰM BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ XUÂN NAM XÂY DỰNG SỬ DỤNG HÌNH VỚI PHẦN MỀM COACH TRONG DẠY HỌC “DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ”- VẬT 12 NHẰM BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH Chuyên ngành: luận phƣơng pháp dạy học mơn Vật Mã số : 8140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Anh Thuấn HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực hồn thành luận văn này, nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ lớn từ quý thầy cô, đồng nghiệp gia đình Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Thầy giáo, TS Nguyễn Anh Thuấn tận tình hƣớng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Học viên Nguyễn Thị Hạnh giúp đỡ tơi nhiều q trình nghiên cứu hồn thiện nội dung Q thầy Khoa Vật trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, Phòng Sau Đại học, q thầy tận tình giảng dạy, dẫn tơi suốt q trình học tập trƣờng nghiên cứu hồn thành luận văn Ban Giám hiệu, thầy cô em học sinh lớp 12A5 trƣờng Trung học phổ thông Thuận Thành số - Huyện Thuận thành - Tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp dành tình cảm, động viên giúp đỡ thời gian dài học tập, nghiên cứu, thực nghiệm hoàn thành luận văn Bắc Ninh, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Xuân Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn hoàn toàn trung thực, chƣa đƣợc cơng bố cơng trình tác giả khác Bắc Ninh, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Vũ Xuân Nam MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT 1.1 NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.1.1 Khái niệm lực giải vấn đề 1.1.2 Cấu trúc lực giải vấn đề 1.1.3 Biện pháp bồi dưỡng lực giải vấn đề 1.2 DẠY HỌC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 10 1.2.1 Tiến trình xây dựng kiến thức theo đường thuyết kiểu dạy học phát giải vấn đề 12 1.2.2 Tiến trình xây dựng kiến thức theo đường thực nghiệm kiểu dạy học phát giải vấn đề 14 1.3 XÂY DỰNG SỬ DỤNG HÌNH VỚI PHẦN MỀM COACH TRONG DẠY HỌC VẬT 16 1.3.1 Xây dựng hình với phần mềm coach dạy học vật 16 1.3.2 Sử dụng hình với phần mềm coach dạy học vật 19 1.4 THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG HÌNH TRONG DẠY HỌC VẬT Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 21 1.5 KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 CHƢƠNG XÂY DỰNG SỬ DỤNG CÁC HÌNH TRONG DẠY HỌC “DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ” VẬT 12 24 2.1 MỤC TIÊU TRONG DẠY HỌC “DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ”- VẬT 12 24 2.2 CÁC HÌNH CẦN SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC “DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ”- VẬT 12 24 2.3 XÂY DỰNG HÌNH TRONG DẠY HỌC “DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ”- VẬT 12 25 2.3.1 hình dao động điện từ mạch LC 25 2.3.2 hình biến đổi lượng mạch dao động 28 2.3.3 hình dao động điện từ tắt dần 33 2.3.4 hình dao động cưỡng bức, cộng hưởng 38 2.4 CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC “DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ”- VẬT 12 44 2.5 SOẠN THẢO TIẾN TRÌNH DẠY HỌC “DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ”VẬT 12 48 2.5.1 Sơ đồ tiến trình xây dựng kiến thức “Dao động điện từ” Vật 12 48 2.5.2 Ý tưởng phạm 55 2.5.3 Tiến trình dạy học cụ thể 55 2.6 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 62 3.1 MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 62 3.2 ĐỐI TƢỢNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 62 3.3 KẾ HOẠCH THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 62 3.4 NỘI DUNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 63 3.5 DIỄN BIẾN THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 63 3.6 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 70 3.7 KẾT LUẬN CHƢƠNG 73 KẾT LUẬN CHUNG 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Chữ viết tắt Nội dung DH Dạy học DHPH Dạy học phát GQVĐ Giải vấn đề GV Giáo viên HS Học sinh HĐ Hoạt động TN Thí nghiệm THPT Trung học phổ thông TNSP Thực nghiệm sƣ phạm TH Trƣờng hợp VĐ Vấn đề DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ khái quát tiến trình xây dựng kiến thức theo kiểu dạy học phát giải vấn đề 10 Hình 1.2 Sơ đồ khái quát tiến trình xây dựng kiến thức theo 13 đƣờng thuyết kiểu dạy học phát giải vấn đề 13 Hình 1.3 Sơ đồ khái quát tiến trình xây dựng kiến thức theo 15 đƣờng thực nghiệm kiểu dạy học phát giải vấn đề 15 Hình 1.4 Xây dựng hình dao động điện từ mạch LC 18 nhờ phần mềm Coach 18 Hình 1.5 Gán giá trị ban đầu mềm Coach 18 Hình 1.6 Bảng số liệu (q-t),(i-t) sau vận hành hình 19 Hình 1.7 Đồ thị thuyết (q-t),(i-t) sau vận hành hình 19 Hình 2.1 Xây dựng hình dao động điện từ mạch LC 26 nhờ phần mềm Coach 26 Hình 2.2 Gán giá trị ban đầu q’ u0 mềm Coach 26 Hình 2.3 Bảng số liệu (q-t),(i-t) sau vận hành hình 27 Hình 2.4 Đồ thị thuyết (q-t),(i-t) sau vận hành hình 27 Hình 2.5 Đồ thị (q-t),(i-t) sau khớp hàm nhờ phần mềm Coach 28 Hình 2.6 Xây dựng hình biến đổi lƣợng mạch dao động nhờ phần mềm Coach 29 Hình 2.7 Gán giá trị ban đầu mềm Coach 30 Hình 2.8 Bảng số liệu (wc-t),(wl-t),(w-t) sau vận hành hình 30 Hình 2.9 Đồ thị thuyết (wc-t),(wl-t),(w-t) sau vận hành hình 31 Hình 2.10 Đồ thị (wc -t),(wl -t),(w-t) sau khớp hàm 32 nhờ phần mềm Coach 32 Hình 2.11 Xây dựng hình dao động điện từ nhờ phần mềm Coach 34 Hình 2.12 Gán giá trị ban đầu q’ u0 mềm Coach 34 Hình 2.13 Bảng số liệu (q-t),(i-t) dao điện từ tắt dần sau 35 vận hành hình 35 Hình 2.14 Đồ thị thuyết (q-t),(i-t) dao động điện từ tắt dần sau vận hành hình 35 Hình 2.15 Đồ thị (q-t) sau cắt khớp hàm nhờ phần mềm Coach 36 Hình 2.16 Tiến hành thí nghiệm dao động điện từ tắt dần 37 nhờ dao độngđiện từ 37 Hình 2.17 Kết thí nghiệm dao động điện từ tắt dần nhờ 37 máy dao độngđiện từ 37 Hình 2.18 Xây dựng hình dao động điện từ cộng hƣởng,cƣỡng 39 nhờ phần mềm Coach 39 Hình 2.19 Gán giá trị ban đầu mềm Coach 39 Hình 2.20 Bảng số liệu (q-t),(i-t) sau vận hành hình 40 Hình 2.21 Đồ thị thuyết (q-t),(i-t) dao động điện từ cƣỡng sau vận hành hình 40 Hình 2.22 Đồ thị (q-t) dao động điện từ cƣỡng nhờ tính cắt khớp hàm phần mềm Coach 41 Hình 2.23 Vận hành hình đƣa đồ thị (u-t) (i-t) đồng pha nhờ phần mềm Coach 42 Hình 2.24 Bố trí lắp đặt mạch điện dao động cƣỡng bức,cộng hƣởng nhờ dao độngđiện từ 43 Hình 2.25 Kết cộng hƣởng mạch dao động cƣỡng nhờ 43 máy dao độngđiện từ 43 Hình 3.1 Giáo viên trình chiếu cho học sinh xem video thí nghiệm mạch dao động mắc với dao độngđiện tử 64 Hình 3.2 Các nhóm thảo luận thiết kế ý tƣởng hình viết giấy 68 67 Yêu cầu học sinh phƣơng pháp tính số tính giá trị i, q thời điểm khác nhau: t= 0(s), t= 0.1(s), t= 0.2(s) thu đƣợc bảng số liệu q,i,t HS: Lắng nghe làm theo nhiệm vụ đƣợc giao Nhận xét: Dƣới hƣớng dẫn giáo viên phƣơng pháp tính số em rút đƣợc i,q thời điểm khác GV: Để xem đồ thị (q-t),(i-t) tuân theo quy luật yêu cầu học sinh khớp hàm f(x) tƣơng ứng phần mềm Coach HS: Tập trung nghe quan sát bảng giáo viên hƣớng dẫn sử dụng theo bƣớc để khớp hàm Nhận xét: Các em tỏ hào hứng, sôi sau khớp hàm thấy đƣợc đồ thị nghiên cứu so với thuyết, với đƣờng nhận thức mới, phƣơng pháp dạy học GV: thông báo giai đoạn tiến hành thí nghiệm thật để kiểm tra kết luận từ thuyết thấy thí nghiệm kiểm tra quy luật dao động điện từ mạch LC tiến hành thí nghiệm thật GV: Chia lớp thành nhóm xây dựng hình sau: + Nhóm 1: xây dựng hình biến đổi lƣợng dao động điện từ + Nhóm 2: Xây dựng hình dao dộng điện từ tắt dần + Nhóm 3: Xây dựng hình dao động cƣỡng bức, cộng hƣởng GV: Yêu cầu nhóm thiết kế ý tƣởng xây dựng hình 68 Hình Các nhóm thảo luận thiết kế ý tƣởng hình viết giấy GV: Sau lớp hồn thiện xong ý tƣởng hình, giáo viên gọi đại diện nhóm trình bày ý tƣởng hình trƣớc lớp GV:Sẽ nhận xét góp ý ,ghi nhận ý kiến, ý tƣởng, sau GV hƣớng dẫn thực hành hình máy tính với nhiệm vụ đƣợc giao Sau nhóm xây dựng đƣợc hình đƣa đƣợc đồ thị kiểm nghiệm so với thuyết Yêu cầu học sinh kiểm tra quy luật TN thật GV: Yêu cầu nhóm thiết kế phƣơng án thí nghiệm nhờ phần mềm để lựa chọn linh kiện cho hợp với thực tế, bố trí, cách tiến hành thí nghiệm cần đƣa - Với hỗ trợ phần mềm Coach dễ dàng điều chỉnh đƣợc đồ thị thuyết (mơ hình) cho phù hợp với quy luật nghiên cứu Phần mềm giúp ta thay đổi giá trị ban đầu giá trị L,C Sao cho đồ thị trùng sát so với thực tế - Lựa chọn linh kiện L,C nhờ phần mềm coach: GV: Với hình dao động điện từ tắt dần hình dao động điện từ cƣỡng bức, cộng hƣởng tiến hành thí nghiệm thật theo phƣơng án đề xuất : 69 GV: Yêu cầu học sinh đề xuất phƣơng án TN, cách tiến hành nhƣ đối hình dao động điện từ tắt dần hình dao động điện từ cƣỡng bức, cộng hƣởng Hình 3 Học sinh thảo luận nhóm đề xuất phƣơng án cách tiến hành thí nghiệm dao động điện từ tắt dần điều kiện xảy cộng hƣởng GV: Do thiết bị dụng cụ nhà trƣờng thiếu nên giáo viên cho học sinh xem video thí nghiệm thật để kiểm chứng Hình 3.4 Giáo viên cho học sinh xem video thí nghiệm thật dao động điện từ tắt dần điều kiện xảy cộng hƣởng 70 GV: Cuối buổi giáo viên yêu cầu học sinh vận dụng xây dựng hình với phần mềm coach dao động lắc đơn HĐ 4: Kết luận GV: Khái quát hóa kiến thức Đa phần nhóm hồn thành tƣơng đối tốt nghiệm vụ thực nghiệm đƣợc giao.Tuy nhiên, số HS chƣa tự giác, chƣa tích cực hoạt động nhóm nên chƣa đƣợc rèn luyện phát triển lực GQVĐ 3.6 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM Chúng đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm thông qua việc quan sát,theo dõi thu thập thông tin trình hoạt động chung lớp,của nhóm cá nhân thơng qua quan sát ghi hình với nhận xét sau: - Đối với lớp trƣớc trƣớc thực nghiệm sƣ phạm có nghe giảng thầy trƣờng với phƣơng pháp dạy truyền thống: Các tiết học diễn bình thƣờng, GV chủ yếu sử dụng phƣơng pháp thuyết trình nên học sinh thụ động tiếp thu Khi GV đặt câu hỏi, số học sinh phát biểu ý kiến, số học sinh lại khơng ý kiến Bài giảng có phần thiếu hấp dẫn,khơng gây ý học sinh - Đối với lớp thực nghiệm sƣ phạm: Bƣớc đầu học sinh lúng túng với phƣơng pháp dạy học mới,phần mềm đƣợc áp dụng học Sau đƣợc GV hƣớng dẫn cụ thể cách sử dụng phần mềm học sinh hào hứng hứng thú với cách giải mới,nhận thức mới, ngồi học sinh đƣợc xem video thí nghiệm thật để hiểu rõ nội dung tìm hiểu Vào cuối tiết học học sinh thấy đƣợc việc áp dụng xây dựng hình với phần mềm coach giúp học sinh tổng kết đƣợc nội dung học,mối quan hệ logic đại lƣợng vật lí,con đƣờng xây dựng kiến thức nhằm cao hiệu học 71 Sau tiến hành giảng dạy,kết đánh giá bồi dƣỡng HS GQVĐ theo tiêu chí q trình TNSP đƣợc trình bày bảng thống kê dƣới đây: Năng lực Biểu tiêu chí thành phần Tìm Số học sinh đạt mức độ Mức hiểu - Phân tích tình huống, 10 vấn đề Mức2 Mức 12 18 phát vấn đề - Phát biểu vấn đề 20 15 - Xác định nội dung 11 10 19 34.2% 30.8% 35% 19 12 47.5% 30% 16 15 13 21 kiến thức cần nghiên cứu mối liên hệcác nội dung kiến thức Tổng số % Đề xuất giải - Nghiên cứu đề xuất giải pháp để tìm quy pháp luật u,i,q theo t Tổng số % Lập 22.5% kế - Lập kế hoạch, thiết hoạch thực kế xây dựng hình giải pháp - Thực kế hoạch 72 Tổng số % Đánh giá - Tự đánh giá kết phản 18.8% 36.2% 45% 12 12 16 10 21 27.5 % 26.3% 46.2% ánh rút kết luận giải pháp - vận dụng xây dựng hình tình Tổng số % Bảng Kết đánh giá bồi dƣỡng HS GQVĐ theo tiêu chí mức độ trình TNSP số kiến thức “Dao động điện từ” Vật 12 Từ bảng kết ta thu đƣợc đồ thị biểu thị mối liên hệ thành tố, biểu lực HS với mức độ khác Hình Đồ thị biểu thị mối liên hệ thành tố, biểu lực HS với mức độ khác Nhìn vào bảng 3.2 hình 3.5 thấy so với cách dạy truyền thống HS 73 tiến sau có thay đổi phƣơng pháp dạy sử dụng hình với phần mềm coach vào học cụ thể nhƣ sau: - Số học sinh đạt mức chiếm 25.7% - Số học sinh đạt mức chiếm 35.2 % - Số học sinh đạt mức chiếm 39.1% Tổng số học sinh đạt mức mức 74.3%.Nhƣ thấy đa số HS tích cực tham gia vàbồi dƣỡng đƣợc HS GQVĐ GV tổ chức hồn thành nhiệm vụ Điều cho thấy kết khả quan việc ứng dụng hình với phần mềm Coach dạy học “Dao động điện từ” vật 12 nói riêng dạy học vật nói chung 3.7 KẾT LUẬN CHƢƠNG Kết thực nghiệm sƣ phạm cho thấy việc vận dụng xây dựng sử dụng hình với phần mềm Coach có tính khả thi cao, đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi Trong trình tổ chức học GV thu hút, lôi đƣợc HS vào hoạt động GQVĐ, giải đƣợc hầu hết nhiệm vụ nhận thức đặt ra, phía học sinh chuyển biến rõ rệt từ lo lắng, rụt rè,khó hiểu phƣơng pháp dạy học sang tích cực,năng động, phát biểu thực tốt nhiệm vụ đƣợc giao Thực nghiệm sƣ phạm khẳng định giả thiết khoa học đắn, việc vận dụng công nghệ thông tin kĩ thuật vào dạy học phù hợp hồn tồn khả thi việc triển khai dạy học vật \ 74 KẾT LUẬN CHUNG Với đề tài “Xây dựng sử dụng hình với phần mềm Coach dạy học “Dao động điện từ” - vật 12 nhằm bồi dƣỡng lực giải vấn đề học sinh”tác giả thu đƣợc kết sau đây: - Nghiên cứu cách có hệ thống sở luận thực tiễn việc sử dụng hình với phần mềm coach dạy học vật - Xây dựng đƣợc hình “Dao động điện từ”- Vật 12 - Soạn thảo đƣợc tiến trình dạy học “Dao động điện từ” - Vật 12sử dụng hình xây dựng với phần mềm Coach theo dạy học giải vấn đề nhằm bồi dƣỡng lực GQVĐ học sinh - Nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm nhận thức HS trƣờng THPT Thuận Thành số tiến hành điều tra thực trạng việc sử dụng hìnhkhi dạy học Vật - Kết TNSP kiểm tra tính đắn giả thuyết khoa họcđề tài đƣa TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lƣơng Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thƣợng Chung, Tơ Giang, Trần Chí Minh Ngơ Quốc Quýnh (2006), Sách giáo viên, Vật 12, NXB Giáo dục [2] Lƣơng Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thƣợng Chung, Tơ Giang, Trần Chí Minh Ngơ Quốc Qnh (2015), Vật 12, NXB Giáo dục [3] Bùi Quang Hân, Đào Văn Cƣ, Hồ Văn Huyết Nguyễn Thành Tƣơng (2005), Giải toán Vật lý 12, NXB Giáo dục [4] Nguyễn Ngọc Hƣng, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Anh Thuấn (2014), Hướng dẫn sử dụng thiết bị thí nghiệm trường THPT chuyên, NXB sƣ phạm, Hà Nội [5] Nguyễn Thế Khôi, Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Đức Hiệp, Nguyễn Ngọc Hƣng, Nguyễn Đức Thâm, Phạm Đình Thiết, Vũ Đình Túy Phạm Quý Tƣ (2015), Vật 12 nâng cao, NXB Giáo dục [6] Đỗ Thị Quỳnh Mai (2015), Vận dụng số phương pháp dạy học tích cực theo quan điểm dạy học phân hóa dạy học phần học học phi kim trường THPT, Luận án Tiến Sĩ [7] Ngô Diệu Nga (2011), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học vật phổ thông, Bài giảng cao học, ĐHSP Hà Nội [8] Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2017), Phát triển lực giải vấn đề học sinh thông qua dạy học chương Động học chất điểm- vật 10, Luận văn Thạc Sĩ Đại học Sƣ phạm Hà Nội [9] Phạm Xuân Quế (2006), Tin học dạy học vật lí, NXB Đại học Sƣ phạm [10] Phạm Xuân Quế (2007), Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hoạt động nhận thức vật tích cực, tự chủ sáng tạo, NXB Đại học Sƣ phạm [11] Nguyễn Đức Thâm (2006), Chiến lược dạy học Vật líở trường trung học sở, tài liệu tham khảo cho cao học Vật lí,ĐHSP Hà Nội [12] Nguyễn Đức Thâm (2003), Bồi dưỡng phương pháp thực nghiệm cho học sinh dạy học Vật líở trường trung học phổ thơng, NXB Đại học Sƣ phạm [13] Nguyễn Đức Thâm (2002), Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Xuân Quế, Phương pháp dạy học vật trường phổ thơng, NXB Đại học Sƣ phạm [14] Phạm Quý Tƣ(2003), Dao động sóng,NXB Đại học Sƣ phạm [15] Nguyễn Văn Tuấn(2017), Xây dựng video thí nghiệm sử dụng chúng với phần mềm Coach dạy học Gia tốc chuyển động thẳng- vật 10, Luận văn Thạc Sĩ Đại học Sƣ phạm Hà Nội [16] Phạm Hữu Tòng (2001), luận dạy học vật líở tường trung học, NXB Giáo dục Hà Nội [17] Phạm Hữu Tòng (2004), Dạy học vật líở trường phổ thơng theo định hướng phát triển hoạt động tích cực, chủđộng, sáng tạo tư khoa học, NXB Giáo dục [18] Phạm Hữu Tòng (2005), Tổ chức hoạt động nhận thức học sinh theo hướng phát triển lực tìm tòi sáng tạo giải vấn đề tư khoa học, NXB Đại học Sƣ phạm [19]Đỗ Hƣơng Trà (2011), Các kiểu tổ chức dạy học đại dạy học vật líở trường phổ thông, NXB Đại học sƣ phạm PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC SỬ DỤNG HÌNH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Xin Q Thầy (Cơ) vui lòng cho biết ý kiến cá nhân thực trạng dạy học thiết bị thí nghiệm dạy học Vật PHẦN I: MỘT SỐ THƠNG TIN CÁ NHÂN Vui lòng cho biết thông tin cá nhân thân thầy (cơ), (Đánh dấu x vào thích hợp điiền vào khoảng trống) 1.1 Giới tính Nam  1.2 Số năm giảng dạy Vật 1.3 Số năm dạy vật Lớp 10: 1.4 Trình độ đào tạo Đại học  Nữ  Lớp 11: Lớp 12: Thạc sĩ, tiến sĩ  Thầy tham dự khóa tập huấn phƣơng pháp giảng dạy,bồi dƣỡng phát triển lực học sinh cấp số lần?(viết số lần vào ô trống, viết số không tham dự lần nào) 2.1 Cấp trung ƣơng :  lần 2.2 Cấp cụm trƣờng : lần 2.3 Cấp sở :  lần 2.4 Cấp trƣờng:  lần 3.Số năm quý thầy (cô) đƣợc phân công giảng dạy chƣơng trình Vật 12 (viết số lần vào trống):lần PHẦN II: PHIẾU TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI GIÁO VIÊN VẬT 2.1 Thầy (cơ)nghĩ tổ chức dạy học có hỗ trợ phần mềm ? a Rất cần thiết  b Cần thiết  c Chƣa cần thiết  d Không cần thiết  2.2 Q thầy (cơ) có thƣờng tự thiết kế thí nghiệm vật để phục vụ cho cơng tác giảng dạy khơng?  Thƣờng xun  Đơi  Chƣa 2.3 Trong vật phổ thơng phƣơng trình tốn học khó khăn, nhiều thời gian mà để xem kết tìm đƣợc có phù hợp với kết quan sát hay khơng Thầy (cô) giải nhƣ nào?  Dạy học theo cách truyền thống  Sử dụng máy vi tính với hỗ trợ phần mềm Ý kiến khác: 2.4 Trong dạy học vật thầy (cơ) sử dụng hình vật chất dạy học chƣa sử dụng nhƣ (ví dụ: hình động đốt trong, hình máy phát điện )  Chƣa sử dụng dạy nhƣ theo sách giáo khoa  Thƣờng xuyên sử dụng hình vật chất dạy học nhằm nâng cao hiệu học  Đôi sử dụng Ý kiến khác: 2.5 Trong dạy học vật nhiều tƣợng, q trình vật phức tạp mà thực tế không quan sát mắt thƣờng đƣợc thầy (cơ) giải sao?  Sử dụng máy vi tính với hỗ trợ phần mềmDạy học theo cách truyền thống sách giáo khoa Ý kiến khác: Chân thành cảm ơn quý thầy cô! PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH (Sau học Vật có hỗ trợ phần mềm phần mềm Coach) Sau đƣợc học học Vật có hỗ trợ phần mềm, Em vui lòng trả lời câu hỏi sau (đánh dấu  vào ô vuông em lựa chọn): Đánh giá chung mơn vật 1.1 Em đánh giá phƣơng pháp dạy học mơn vật nay: a Tẻ nhạt, không bật,không gây hứng thú b Cần thay đổi phƣơng pháp dạy học làm nhiều thí nghiệm học thuyết c Cách dạy,phƣơng pháp dạy học tốt d Ý kiến khác: 1.2 Em đánh giá chƣơng trình kiến thức mơn vật phổ thơng nay? a Vừa sức, hấp dẫn b Đơn giản, dễ tiếp thu c Yêu cầu chƣơng trình cao d Ý kiến khác: 1.3 Em thích hoạt động chƣơng trình dạy học mơn vật nay? a.học thuyết, nghe GV giảng b Làm kiểm tra c Tổng kết chƣơng d Thực hành thí nghiệm e Ý kiến khác: Việc áp dụng xây dựng sử dụng hình phần mềm Coach dạy học “Dao động điện từ” 2.1.Em nghĩ việc áp dụng hình vào học ? a Rất cần thiết  b Cần thiết  c Chƣa cần thiết  d Không cần thiết  2.2 Giờ học có sức lơi cuốn, hứng thú học tập hơn?  Đồng ý  Phân vân  Khơng đồng ý 2.3 Do có hỗ trợ phần mềm nên hiểu bài, dễ nhớ kiến thức nhớ lâu  Đồng ý  Phân vân  Khơng đồng ý 2.4 Em có thích tiết học Vật có hỗ trợ phần mềm khơng? Rất thích  Thích Bình thƣờng  Khơng thích ... giả thuyết 1.3 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MƠ HÌNH VỚI PHẦN MỀM COACH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ [13] 1.3.1 Xây dựng mơ hình với phần mềm coach dạy học vật lí Trong dạy học vật lí, xây dựng mơ hình nói chung... lƣợng dạy học cấp THPT,chúng chọn đề tài Xây dựng sử dụng mơ hình với phần mềm Coach dạy học “Dao động điện từ” – vật lí 12 nhằm bồi dƣỡng lực giải vấn đề học sinh làm đề tài nghiên cứu luận văn. .. kiểu dạy học phát giải vấn đề 14 1.3 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MƠ HÌNH VỚI PHẦN MỀM COACH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 16 1.3.1 Xây dựng mơ hình với phần mềm coach dạy học vật lí 16 1.3.2 Sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn xây dựng và sử dụng mô hình với phần mềm coach trong dạy học “dao động điện từ” – vật lí 12 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh , Luận văn xây dựng và sử dụng mô hình với phần mềm coach trong dạy học “dao động điện từ” – vật lí 12 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay