Luận văn tổ chức hoạt động trải nghiệm sang tạo chương cảm ứng điện từ lớp 11 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

118 3 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ĐỒN XN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪLỚP 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ĐỒN XN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪLỚP 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học môn vật lý Mã số: 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TƢỞNG DUY HẢI HÀ NỘI 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết quả, số liệu nghiên cứu nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khoa học Hà Nội tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đồn Xn Trình ii LỜI CẢM ƠN Em xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Tƣởng Duy Hải trực tiếp hƣớng dẫn bảo tận tình cho em suốt trình thực luận văn Em xin chân thành cảm ơn thày cô giáo phòng sau đại học, khoa vật lí trƣờng ĐHSP Hà Nội tạo điều kiện tốt giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu khoa Tôi xin cảm ơn ban giám hiệu, thầy cô giáo trƣờng thực nghiệm sƣ phạm tạo điều kiện giúp đỡ trình thực nghiệm sƣ phạm Hà Nội tháng năm 2018 Tác giả Đồn Xn Trình iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………… ii MỤC LỤC …………………………………………………………… iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ……………………………… vii DANH MỤC CÁC BẢNG ………………………………………… viii DANH MỤC CÁC HÌNH BIỂU ĐỒ ………………………………… ix MỞ ĐẦU ……………………………………………………………… 1 Lí chọn đề tài …………………………………………………… Mục đích nghiên cứu ……………………………………………… 3 Nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………………… Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu …………………………………………… Giả thuyết khoa học Những đóng góp đề tài Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ ……………………………………………………………………… 1.1 Tổng quan vấn đề cần nghiên cứu …………………….……… 1.1.1 Phát triển lực học sinh …………………………………… 1.1.1.1 Phát triển lực sáng tạo HS dạy học vật lí 1.1.1.2 Năng lực thực nghiệm ……………………………………… 11 1.1.2 Một số hình thức, phƣơng pháp dạy học phát triển lực học sinh ……………………………………………………………………… 12 1.1.2.1 Phƣơng pháp nêu giải vấn đề 12 1.1.2.2 Phƣơng pháp làm việc nhóm 13 iv 1.1.2.3 Phƣơng pháp dạy học dự án 17 1.1.2.4 Dạy học dựa mơ hình …………………………………… 18 1.1.2.5 Phƣơng pháp dạy học theo trạm ………………….………… 19 1.1.3 Đánh giá lực học sinh …………………………………… 21 1.2 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sang tạo học sinh dạy học Vật lí trƣờng THPT …………………………………………………… 23 1.2.1 Khái niệm hoạt động trải nghiệm sang tạo …………….…… 23 1.2.2 Những biểu lực sáng tạo 28 1.2.3 Nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo vật lí 29 1.2.4 Một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo dạy học Vật lí 29 1.2.4.1 Hoạt động nghiên cứu khoa học 29 1.2.4.2 Tham quan, dã ngoại 30 1.2.4.3 Hoạt động ngoại khóa 31 1.2.4.4 Tổ chức trò chơi 31 1.2.5 Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sang tạo ………… 32 1.3 Kết luận chƣơng ……………………………………………… 36 Chƣơng XÂY DỰNG CÁC CHỦ ĐỀ VÀ TỔ CHỨCHOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (VẬT LÍ 11)” …….… 37 2.1 Phân tích nội dung chƣơng cảm ứng điện từ vật lý lớp 11 …… 37 2.1.1 Vị trí vai trò chƣơng ”Cảm ứng điện từ” ……… … …… 37 2.1.2 Yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ cần đạt …………….…… 37 2.1.2.1 Kiến thức 37 2.1.2.2 Kĩ 37 2.1.3 Sơ đồ liên hệ kiến thức 38 v 2.2 Thực trạng dạy học chƣơng ”Cảm ứng điện từ” (Vật lí 11) số trƣờng THPT tỉnh nam Định ………………………………………… 40 2.2.1 Mục đích điều tra ……………………………………………… 40 2.2.2 Phƣơng pháp điều tra ………………………………………… 40 2.2.3 Đối tƣợng điều tra …………………………………………… 40 2.2.4 Kết điều tra ……………………………………………… 41 2.3 Tiến hành chủ đề tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chƣơng “Cảm ứng điện từ” – vật lí 11 ……………………………………………… 45 2.3.1 Tiến trình tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ……… 45 2.3.1.1 Xác định mục tiêu hoạt động …………………………… 46 2.3.1.2 Xác định nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện hình thức tổ chức hoạt động ………………………………………………………… 48 2.3.1.3 Lên kế hoạch thiết kế chi tiết hoạt động ………………… 49 2.3.1.4 Lƣu trữ kết hoạt động vào hồ sơ …………………… 50 2.3.2 Các chủ đề “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cảm ứng điện từ ( Vật lí 11)” ……………………………………………………… 50 2.3.2.1 Chủ đề 1: Từ thông cảm ứng điện từ ……………………… 51 2.4.2.2 Chủ đề 2: Suất điện động cảm ứng ………………………… 57 2.4.2.3 Chủ đề 3: Tự cảm …………………………………………… 59 2.5 Kết luận chƣơng ……………………………………………… 62 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM …………………………… 64 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm ……….……… 64 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm …………………………… 64 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm …………………….…… 64 3.2 Đối tƣợng phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm ……………… 64 3.2.1 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm ……………………………… 64 vi 3.2.2 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm …………………………… 65 3.3 Những thuận lợi khó khăn thực nghiệm sƣ phạm ……… 65 3.3.1 Những thuận lợi thực nghiệm sƣ phạm ………….……… 65 3.3.2 Những khó khăn thực nghiệm sƣ phạm ………………… 66 3.4 Kết thực nghiệm sƣ phạm …………………………………… 66 3.4.1 Xây dựng tiêu chí đánh giá 66 3.4.2 Phân tích diễn biến dạy thực nghiệm sƣ phạm theo tiến trình đề xuất 66 3.4.3 Đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm 69 3.5 Kết luận chƣơng 85 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt STT Chữ viết đầy đủ DHGQVĐ Dạy học giải vấn đề ĐC Đối chứng GV Giáo viên HĐTNST Hoạt động trải nghiệm sáng tạo HĐNK Hoạt động ngoại khóa HS Học sinh PPDH Phƣơng pháp dạy học SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông 10 TN Thực nghiệm 11 TNSP Thực nghiệm sƣ phạm viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Mức độ quan tâm GV đến vấn đề tổ chức HDTNST cho HS 43 Bảng 2.2: Đánh giá tầm quan trọng việc tổ chức HDTNST cho HS … 43 Bảng 2.3: Mức độ quan tâm HS tới ứng dụng kiến thức học đƣợc sau ……………………………………………………………44 Bảng 2.4: Mức độ thƣờng xuyên đƣợc thao tác thực hành lớp HS 45 Bảng 3.1: Kết kiểm tra lần ……………………………………………71 Bảng 3.2: Xếp loại kiểm tra lần ………………………………………… 71 Bảng 3.3: Bảng phân phối tần suất kết kiểm tra lần ………………… 72 Bảng 3.4: Bảng lũy tích kết kiểm tra lần …………………………… 73 Bảng 3.5: Bảng tham số thống kê lần ……………………………… 74 Bảng 3.6: Kết kiểm tra lần ……………………………………….… 76 Bảng 3.7: Xếp loại kiểm tra lần ………………………………………… 76 Bảng 3.8: Bảng phân phối tần suất kết kiểm tra lần ………………… 78 Bảng 3.9: Bảng lũy tích kết kiểm tra lần …………………………… 79 Bảng 3.10: Bảng tham số thống kê lần ……………………………… 79 Bảng 3.11: Kết tổng hợp hai lần kiểm tra …………………….……… 80 Bảng 3.12: Bảng xếp loại kiểm tra lần ……………………….………… 80 Bảng 3.13: Bảng phân phối tần suất kết kiểm tra ……………….…… 81 Bảng 3.14: Bảng lũy tích kết kiểm tra ……………………… ……… 82 Bảng 3.15: Tổng hợp tham số thống kê qua hai kiểm tra TNSP … 83 PHỤ LỤC PHIẾU TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI GIÁO VIÊN (Đề nghị đồng chí vui lòng cho biết thơng tin theo câu hỏi) Đơn vị công tác:………………………………………… Năm vào ngành:………………………………………… Đồng chí khoanh tròn vào lựa chọn Câu 1: Đơn vị trƣờng đ/c cơng tác có đủ dụng cụ để làm tất thí nghiệm thuộc chƣơng “Cảm ứng điện từ” khơng? a Có b Khơng Câu 2: Đ/c vui long khoanh tròn vào nội dung mà đ/c chọn: * Khi dạy học sau đây, đ/c có sử dụng thí nghiệm khơng? - Bài: Từ thơng Cảm ứng điện từ a.Có b Khơng c Thỉnh thoảng - Bài: Suất điện động cảm ứng a.Có b Không c Thỉnh thoảng b Không c Thỉnh thoảng - Bài: Tự cảm a.Có * Những đồng chí khơng sử dụng thí nghiệm do: a Khơng có dụng cụ thí nghiệm b Khơng có thời gian chuẩn bị c Chƣa thành công lớp d Bài học dài không đủ thời gian Câu 3: Khi sử dụng phƣơng pháp dạy học chƣơng “Cảm ứng điện từ” học, đ/c thấy số học sinh: - Đề xuất đƣợc dự đoán đơn giản khoảng……………………….% - Đề xuất đƣợc phƣơng án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán khoảng …% - Trả lời đƣợc câu hỏi phụ học khoảng………………… % - Tự lực khái quát để hình thành khái niệm khoảng………………… % Câu 4: Những khó khăn học sinh học chƣơng ? *Về kiến thức - Các khái niệm học sinh không hiểu rõ, hiểu sai …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… - Các sai lầm khác *Về kĩ - Kĩ bố trí thí nghiệm theo mẫu theo hƣớng dẫn giáo viên - Kĩ sử dụng dụng cụ đo lƣờng vật lí - Kĩ thu thập xử lí thơng tin từ thí nghiệm - Kĩ vận dụng kiến thức để giải thích tƣợng vật lí đơn giản - Kĩ diễn đạt xác ngơn ngữ vật lí Câu 5: Những đề xuất, góp ý đ/c dạy chƣơng “ Cảm ứng điện từ” *Về thí nghiệm - Những thí nghiệm khơng thành cơng - Những thí nghiệm khó thực lớp * Về phƣơng pháp dạy học - Phƣơng pháp dạy học thực đổi chƣa? Còn phải sửa hay bổ sung nào? Nên cho học sinh hoạt động nhƣ để đáp ứng đƣợc mục tiêu môn học mà đảm bảo thời gian thực chƣơng trình Câu 6: Đ/c tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo vật lí trƣờng THPT chƣa? a.Thƣờng xuyên b Chƣa c Thỉnh thoảng - Nếu có tổ chức kết hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhƣ nào? Câu 7: Đ/c tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chƣơng “Cảm ứng điện từ” lớp 11 THPT chƣa? a Thƣờng xuyên b Chƣa c Thỉnh thoảng Câu 8: Những khó khăn giáo viên dạy phần - Thiếu dụng cụ thí nghiệm cho học sinh - Thiếu phòng thí nghiệm thực hành - Nhiều học dài nên không đủ thời gian - Các lí khác Câu 9: Các phƣơng pháp dạy học mà đ/c sử dụng dạy học chƣơng - Thuyết trình - Đàm thoại - Phƣơng pháp thực nghiệm - Phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề Xin chân thành cảm ơn đồng chí! PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH Họ tên:……………………………………………… Lớp:…………………………………………………… Trƣờng:………………………………………………… Em khoanh tròn vào lựa chọn Câu 1: Trong học vật lí lớp chƣơng “Cảm ứng điện từ”, em có đƣợc xem giáo viên tiến hành thí nghiệm vật lí khơng? a Có b Khơng Nếu giáo viên có tiến hành thí nghiệm học nào? - Bài: Từ thông Cảm ứng điện từ - Bài: Suất điện động cảm ứng - Bài: Tự cảm Câu 2: Khi học chƣơng “Cảm ứng điện từ” chƣơng trình vật lí 11 THPT, em có đƣợc làm thí nghiệm khơng? a.Có b Khơng - Nếu có, kể tên thí nghiệm đƣợc làm: Hoàn cảnh em đƣợc làm thí nghiệm: + Trong xây dựng kiến thức + Trong thực hành Câu 3: Trong tự học nhà, mơn vật lí chƣơng “Cảm ứng điện từ” lớp 11 THPT, em học khi: - Giáo viên dặn hơm sau có kiểm tra vật lí - Hơm sau thời khóa biểu có mơn vật lí - Thƣờng xun học vật lí Câu 4: Khi học thuộc chƣơng “Cảm ứng điện từ” lớp, em cảm thấy có khả nắm vững kiến thức đến mức ? a.Hiểu kĩ b Bình thƣờng c Khơng hiểu Câu 5: Em có muốn làm thí nghiệm chƣơng “Cảm ứng điện từ” khơng? a.Rất muốn b Bình thƣờng c Khơng muốn d Tùy vào thí nghiệm Câu 6: Em có muốn tham gia vào hoạt động trải nghiệm sáng tạo chƣơng “Cảm ứng điện từ” không? a.Rất muốn b Tùy vào nội dung trải nghiệm c Không muốn d Tùy vào điều kiện thời gian Câu 7: Nếu đƣợc tham gia vào hoạt động trải nghiệm sáng tạo chƣơng “Cảm ứng điện từ” em thích làm nhất? - Thiết kế, chế tạo thí nghiệm - Luyện giải tập - Đọc thêm tài liệu “Cảm ứng điện từ” - Đề xuất khác Câu 8: Em thiết kế tiến hành thí nghiệm tƣợng cảm ứng điện từ khơng? a.Có b Khơng Câu 9: Em thiết kế tiến hành thí nghiệm suất điện động cảm ứng khơng? a.Có b Khơng Câu 10: Em thiết kế tiến hành thí nghiệm tƣợng tự cảm khơng? a.Có b Không Xin chân thành cảm ơn em! THOI_GIAN: Thời gian biểu cá nhân Tên dự án: Nhóm: Lớp: THPT Giới tính: Họ tên: Thời gian Làm việc Làm với gì? ai? Ở đâu? Đánh giá Ghi TG_NHOM: Thời gian biểu nhóm, lịch họp nhóm dự kiến ngày báo cáo với giáo viên Tên dự án: Nhóm: THPT Lớp Tên thành Làm việc Làm với viên gì? ai? Ở đâu? Khi nào? Nhận xét MAU_GV: Sổ theo dõi dự án dành cho giáo viên Trƣờng THPT: Ngày Nhóm học Tên dự Vấn đề học sinh Giải đáp giáo sinh án thắc mắc viên MAU_HS: Sổ theo dõi dự án dành cho giáo viên Tên dự án: Nhóm: THPT: Lớp: Tên cơng Ngày việc thực Ngƣời thực Ngƣời làm Đánh giá chất trợ giúp lƣợng cơng việc MAU_DG_1: Tiêu chí đánh giá sản phẩm Từ thông cảm ứng điện từ (Đánh dấu X vào ô điểm lựa chọn đánh giá ghi vào ô Nhận xét - Đánh giá) TT Tiêu chí Bản thiết kế thí nghiệm Trình bày đƣợc ngun lí hoạt động thí nghiệm Hồn thành sản phẩm theo thiết kế Có phƣơng pháp xác định đƣợc Sự biến thiên từ thông Sử dụng đa dạng dụng cụ thí nghiệm Thí nghiệm làm thay đổi từ thơng thành cơng Sự động thí nghiệm di động Điểm Nhận xét - Đánh giá MAU_DG_2: Tiêu chí đánh giá chuyên cần thực dự án (Đánh dấu X vào ô điểm lựa chọn đánh giá ghi vào ô Nhận xét - Đánh giá) TT Tiêu chí Xác định nhiệm vụ dự án Phân công đƣợc nhiệm vụ chi tiết cho thành viên nhóm Dự kiến đƣợc dụng cụ tốt Cá nhân nhóm học sinh hồn thành nhiệm vụ đƣợc phân cơng Thiết kế đƣợc thí nghiệm hoạt động tốt Hoàn thành ghi đầy sổ theo dõi mẫu biểu dự án Bài trình bày, báo cáo mạch lạc, rõ ràng, đầy đủ thông tin thí nghiệm Học sinh trình bày dự án rõ rang, rành mạch có hiểu biết vận dụng kiến thức chƣơng Cảm ứng điện từ vào thí nghiệm Điểm Nhận xét - Đánh giá MAU_DG_3: Tiêu chí đánh giá sản phẩm đo vận tốc dòng nƣớc chảy từ chai nhựa (Đánh dấu X vào ô điểm lựa chọn đánh giá ghi vào ô Nhận xét - Đánh giá) TT Tiêu chí Bản thiết kế thí nghiệm Trình bày đƣợc ngun lí hoạt động thí nghiệm Hồn thành sản phẩm theo thiết kế Có phƣơng pháp xác định đƣợc chiều dòng điện cảm ứng Sử dụng đƣợc dụng cụ thí nghiệm Thí nghiệm hoạt động thành cơng Sự động thí nghiệm di động Điểm Nhận xét - Đánh giá ĐỀ KIỂM TRA SỐ Phần Trắc nghiệm Câu Xác định chiều dòng điện cảm ứng vòng dây nhìn vào mặt trƣờng hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định nằm ngang A Lúc đầu dòng điện kim đồng hồ, sau nam châm xuyên qua ngƣợc kim đồng hồ B Lúc đầu dòng điện ngƣợc kim đồng hồ, sau nam châm xuyên qua kim đồng hồ C khơng có dòng điện cảm ứng vòng dây D Dòng điện cảm ứng ln kim đồng hồ Câu Khi cho nam châm xuyên qua vòng dây treo nhƣ hình vẽ chúng tƣơng tác hút hay đẩy S N A Luôn đẩy B Ban đầu hút nhau, sau xuyên qua đẩy C Ban đầu đẩy nhau, sau xuyên qua hút D Ln hút Câu Một khung dây phẳng có diện tích 12cm² đặt từ trƣờng cảm ứng từ B = 5.10–2T, mặt phẳng khung dây hợp với đƣờng cảm ứng từ góc 30° Tính độ lớn từ thơng qua khung A Φ = 2.10–5Wb B Φ = 3.10–5Wb C Φ = 4.10–5Wb D Φ = 5.10–5Wb Câu Một hình vng cạnh 5cm đặt từ trƣờng có cảm ứng từ B = 4.10–4 T, từ thơng qua hình vng 10–6 WB Tính góc hợp véctơ cảm ứng từ véc pháp tuyến hình vng A 0° B 30° C 45° D 60° Câu Dây dẫn thứ có chiều dài L đƣợc quấn thành vòng sau thả nam châm rơi vào vòng dây Dây dẫn thứ hai chất có chiều dài 2L đƣợc quấn thành vòng sau thả nam châm rơi nhƣ So sánh cƣờng độ dòng điện cảm ứng hai trƣờng hợp A I1 = 2I2 B I2 = 2I1 C I1 = I2 = D I1 = I2 ≠ Câu Câu 28 Một dòng điện ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức I = 0,4(5 – t); I tính ampe, t tính giây Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005H Tính suất điện động tự cảm ống dây A mV B mV C mV D mV Câu Từ thông qua mạch điện kín phụ thuộc vào A tiết diện dây dẫn làm mạch điện B điện trở dây dẫn làm mạch điện C khối lƣợng dây dẫn làm mạch điện D hình dạng, kích thƣớc mạch điện Câu Một dây dẫn có chiều dài ℓ bọc lớp cách điện gập lại thành hai phần sát cho chuyển động vuông góc với đƣờng cảm ứng từ từ trƣờng cảm ứng từ B với vận tốc v Suất điện động cảm ứng dây dẫn có giá trị A e = Bv/ℓ B e = 2Bvℓ C e = Bvℓ D e = Phần 2: Tự luận Bài Xác định suất điện động cảm ứng khung dây kín, biết khoảng thời gian 0,5 s, từ thông giảm từ 1,5 Wb xuống Đs: V Bài Một khung dây phẳng tròn, bán kính 0,1m, có 100 vòng, đặt từ trƣờng vng góc với đƣờng cảm ứng từ Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị 0,2T Tính suất điện động cảm ứng cuộn dây a Trong 0,2s cảm ứng từ tăng lên gấp đôi b Cảm ứng từ thay đổi theo thời gian có quy luật Bt = 0,2(1 – t) (B tính T, t tính giây) ĐỀ KIỂM TRA SỐ Phần 1: Trắc nghiệm Câu Cho dòng điện thẳng cƣờng độ I Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt gần dòng điện thẳng, cạnh MQ song song với dòng điện thẳng Trong khung dây khơng có dòng điện cảm ứng A khung quay quanh cạnh MQ B khung quay quanh cạnh MN C khung quay quanh cạnh PQ D khung quay quanh trục dòng điện thẳng I Câu Dòng điện Phucơ A dòng điện chạy vật dẫn B dòng điện cảm ứng sinh mạch kín từ thơng qua mạch biến thiên C dòng điện cảm ứng sinh vật dẫn vật dẫn chuyển động từ trƣờng D dòng điện xuất kim loại nối kim loại với hai cực nguồn điện Câu Nếu vòng dây quay từ trƣờng quanh trục vng góc với từ trƣờng, dòng điện cảm ứng A đổi chiều sau vòng quay B đổi chiều sau nửa vòng quay C đổi chiều sau phần tƣ vòng D khơng đổi chiều Câu 4: Trong yếu tố sau : I Chiều dài ống dây kín II Số vòng ống dây kín III Tốc độ biến thiên qua vòng dây Suất điện động cảm ứng xuất ống dây kín phụ thuộc vào yếu tố nào? A I II B II III C III I D Chỉ phụ thuộc II Câu Câu Cho cơng thức tính từ thơng  = BS cos Từ thông qua mạch điện phụ thuộc vào A đƣờng kính dây dẫn làm mạch điện B điện trở suất dây dẫn C khối lƣợng riêng dây dẫn D hình dạng kích thƣớc mạch điện Câu Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m² đặt từ trƣờng có cảm ứng từ B = 0,6 T, véc cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng vòng dây Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4 T thời gian 0,25s suất điện động cảm ứng xuất vòng dây A 1,28V B 12,8V C 3,2V D 32V Câu Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, ban kính ống 2cm Một dòng điện biến đổi theo thời gian chạy qua ống dây 0,01s cƣờng độ dòng điện tăng từ đến 1,5A Tính suất điện động tự cảm ống dây A 0,14V B 0,26V C 0,52V D 0,74V Câu Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m² đặt từ trƣờng có cảm ứng từ B = 0,6 T, véc cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4 T thời gian 0,25s suất điện động cảm ứng xuất vòng dây A 1,28V B 12,8V C 3,2V D 32V Phần 2: Tự luận Bài Một khung dây có diện tích cm² đặt từ trƣờng, đƣờng sức từ tạo với mặt phẳng khung dây góc 30° Xác định từ thông xuyên qua khung dây, biết B = 5.10–2 T Bài Ống dây hình trụ có lõi chân khơng, chiều dài 20cm, có 1000 vòng, diện tích vòng S = 1000cm² a Tính độ tự cảm ống dây b Dòng điện qua ống dây tăng từ đến 5A 0,1s; tính suất điện động tự cảm xuất ống dây ... trải nghiệm sang tạo chƣơng Cảm ứng điện từ lớp 11 nhằm phát triển lực cho học sinh ” Mục đích nghiên cứu Phát triển lực học sinh qua việc tổ chức dạy học kiến thức chƣơng “ Cảm ứng điện từ ”... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ĐỒN XN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ” LỚP 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH Chuyên ngành: Lý luận. .. cho hoạt động trải nghiệm học sinh - Thiết kế tiến trình dạy học chƣơng “ Cảm ứng điện từ ” nhằm phát triển lực cho học sinh tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Thực nghiệm sƣ phạm để đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tổ chức hoạt động trải nghiệm sang tạo chương cảm ứng điện từ lớp 11 nhằm phát triển năng lực cho học sinh , Luận văn tổ chức hoạt động trải nghiệm sang tạo chương cảm ứng điện từ lớp 11 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay