Luận văn tổ chức dạy học một số kiến thức chương “hạt nhân nguyên tử” –vật lý 12 THPT theo định hướng nghề nghiệp cho học sinh

123 5 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NINH VIẾT HỢP TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ” - VẬT 12 THPT NHẰM GIÁO DỤC ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NINH VIẾT HỢP TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ” - VẬT 12 THPT NHẰM GIÁO DỤC ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH Chuyên ngành: luận phƣơng pháp dạy học môn vật Mã số: 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Tƣởng Duy Hải HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS Tƣởng Duy Hải, ngƣời tận tình hƣớng dẫn động viên hƣớng dẫn tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo, cán tổ môn phƣơng pháp giảng dạy vật lí tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn ban giám đốc, giáo viên chủ nhiệm học sinh lớp 12A1, 12A3 trƣờng THPT Đỗ Huy Liêu - Nam Định nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực nghiệm sƣ phạm Cuối cùng, xin cảm ơn giúp đỡ gia đình, bạn bè động viên, tạo điều kiện cho việc học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả Ninh Viết Hợp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung trình bày luận văn kết nghiên cứu thân dƣới hƣớng dẫn trực tiếp TS Tƣởng Duy Hải Những nội dung không trùng lặp với kết nghiên cứu tác giả khác Hà Nội, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Ninh Viết Hợp MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu 4 Gỉả thuyết khoa học Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn .7 CHƢƠNG CƠ SỞLUẬN 1.1 Phƣơng pháp dạy học tích cực 1.1.1 Khái niệm phương pháp dạy học tích cực 1.1.2 Các đặc trưng phương pháp dạy học tích cực 1.1.3 Các biểu tính tích cực học sinh học tập 12 1.1.4 Các cấp độ tính tích cực học tập 12 1.1.5 Những yếu tố thúc đẩy tính tích cực học sinh học tập 13 1.2 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 14 1.2.1 Tầm quan trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo với việc hình thành phát triển nhân cách học sinh 14 1.2.2 Hoạt động sáng tạo 16 1.2.3 Những tư tưởng học tập trải nghiệm giới 19 1.2.4 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo .22 1.3 Định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo 40 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 Chƣơng TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ” – VẬT LÍ 12 THPT THEO ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH 42 2.1 Tầm quan trọng giáo dục định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh trƣờng phổ thông 42 2.1.1 Quan điểm giáo dục hướng nghiệp nước giới 42 2.1.2 Quan điểm giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Việt Nam 44 2.2 Phân tích chƣơng trình 49 2.2.1 đồ cấu trúc nội dung chương “Hạt nhân nguyên tử” - Vật lí 12 49 2.2.2 Đồng vị 50 2.2.3 Phản ứng hạt nhân 52 2.3 Thiết kế tiến trình tổ chức dạy học định hƣớng nghề nghiệp 56 2.3.1 Thiết kế định hướng học sinh khám phá môi trường nghề nghiệp .56 2.3.2 Các nội dung để xây dựng hoạt động cho học sinh khám phá nghề nghiệp .76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 88 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 88 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm .88 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm .88 3.2 Đối tƣợng phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm .88 3.2.1 Đối tượng thực nghiệm sư phạm 88 3.1.2 Phương pháp thực nghiệm sư phạm .89 3.3 Những thuận lợi khó khăn trình thực nghiệm sƣ phạm 89 3.3.1 Những thuận lợi thực nghiệm sư phạm 89 3.3.2 Một số khó khăn thực nghiệm sư phạm 90 3.4 Kết thực nghiệm sƣ phạm .90 3.4.1 Xây dựng tiêu chí đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 90 3.4.2 Phân tích diễn biến q trình thực nghiệm sư phạm 92 3.4.3 Đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 108 KẾT LUẬN CHUNG 110 KIẾN NGHỊ 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GV : Giáo viên HS : Học sinh DCTN : Dụng cụ thí nghiệm PPDH : Phƣơng pháp dạy học DHDA : Dạy học dự án CHKQ : Câu hỏi khái quát CHBH : Câu hỏi học CHND : Câu hỏi nội dung THPT : Trung học phổ thông THCS : Trung học sở GDNN : Giáo dục nghề nghiệp GDTX : Giáo dục thƣờng xuyên GDHN : Giáo dục hƣớng nghiệp TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Kết kiểm tra lần 93 Bảng 3.2: Xếp loại kiểm tra lần 93 Bảng 3.3: Bảng phân phối tần suất kết kiểm tra lần 95 Bảng 3.4: Bảng lũy tích kết kiểm tra lần 96 Bảng 3.5: Bảng tham số thống kê lần 96 Bảng 3.6: Kết kiểm tra lần 97 Bảng 3.7: Bảng xếp loại kiểm tra lần 98 Bảng 3.8: Bảng phân phối tần suất kết kiểm tra lần 99 Bảng 3.9: Bảng lũy tích kết kiểm tra lần 100 Bảng 3.10: Bảng tham số thống kê lần 101 Bảng 3.11: Kết tổng hợp hai lần kiểm tra 102 Bảng 3.12: Bảng xếp loại kiểm tra 102 Bảng 3.13: Bảng phân phối tần suất kết kiểm tra 104 Bảng 3.14: Bảng lũy tích kết kiểm tra 105 Bảng 3.15: Tổng hợp tham số thống kê qua hai kiểm tra TNSP 105 DANH MỤC BIỂU, ĐỒ THỊ Biểu đồ 3.1: Biểu đồ xếp loại kiểm tra lần 94 Biểu đồ 3.2: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất kết kiểm tra lần 95 Biểu đồ 3.3: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất kết kiểm tra lần 96 Biểu đồ 3.4: Biểu đồ xếp loại kiểm tra lần 99 Biểu đồ 3.5: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất kết kiểm tra lần 100 Đồ thị 3.6: Đồ thị đƣờng lũy tích kết kiểm tra lần 101 Biểu đồ 3.7: Biểu đồ xếp loại kiểm tra 103 Biểu đồ 3.8: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất 104 Đồ thị 3.9: Đồ thị đƣờng lũy tích kết kiểm tra 105 Tỉ lệ % Xếp loại Biểu đồ 3.4: Biểu đồ xếp loại kiểm tra lần Bảng 3.8: Bảng phân phối tần suất kết kiểm tra lần Điểm Nhóm ĐC Nhóm TN Xi (Yi) ni W (%) 10 Tổng 0 3 7 10 40 0,0 0,0 2,5 7,5 7,5 17,5 17,5 25,0 10,0 7,5 5,0 100  ni X i  X  0,0 0,0 17,9 31,3 14,9 10,6 0,4 5,9 12,5 23,1 28,4 145,0 99 ni W(%) 0 1 39 0,0 0,0 5,1 10,2 15,4 23,1 17,8 15,4 7,7 2,6 2,6 100  ni Yi  Y 0,0 0,0 23,7 23,8 12,4 1,7 2,2 14,6 19,7 12,7 20,8 131,6  W(%) Điểm Biểu đồ 3.5: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất kết kiểm tra lần Bảng 3.9: Bảng lũy tích kết kiểm tra lần Nhóm Số % HS đạt điểm xi trở xuống Tổng số HS TN 41 0,0 0,0 2,5 10,0 17,5 35,0 52,5 77,5 87,5 95,0 100 ĐC 40 0,0 0,0 5,1 15,3 30,7 53,8 71,6 87,0 94,8 97,4 100 100 10 % HS đạt điểm Xi trở xuống 120 100 80 Nhóm TN 60 Nhóm DC 40 20 0 Điểm 10 Đồ thị 3.6: Đồ thị đƣờng lũy tích kết kiểm tra lần Bảng 3.10: Bảng tham số thống kê lần Nhóm Số HS Điểm TB S2 S V(%) TN 41 6,23 3,63 1,91 30,7 ĐC 40 5,44 3,37 1,84 33,8 T 1,88 - Nhận xét: + Điểm trung bình cộng nhóm TN (6,23) lớn điểm trung bình cộng nhóm ĐC (5,44) + Giá trị hệ số Student theo tính tốn (1,88) lớn giá trị bảng lí thuyết (1,61) với độ tin cậy 95% Điều khẳng định giá trị trung bình cộng điểm kiểm tra lần có ý nghĩa 101 + Hệ số biến thiên nhóm TN (30,7%) nhỏ hệ số biến thiên nhóm ĐC (33,8%), nghĩa độ phân tán điểm số quanh điểm trung bình nhóm ĐC nhỏ + Đồ thị đƣờng phân phối tần suất nhóm TN ln nằm bên phải nhóm ĐC, chứng tỏ kết nhóm TN cao nhóm ĐC + Đồ thị đƣờng lũy tích kết kiểm tra lần nhóm TN ln nằm phía dƣới bên phải đƣờng nhóm ĐC, chứng tỏ kết thống kê nhóm TN tốt nhóm ĐC => Kết tính tốn thống kê cho thấy kết đánh giá định lƣợng lớp TN cao lớp ĐC khách quan c Kết tổng hợp sau hai lần kiểm tra Bảng 3.11: Kết tổng hợp hai lần kiểm tra Nhóm Lớp TN ĐC Điểm Tổng số HS 10 12A1 80 0 13 16 20 12A3 78 11 17 16 13 Bảng 3.12: Bảng xếp loại kiểm tra Nhóm TN ĐC Tổng Xếp loại Kém Yếu TB số HS Điểm => => => HS (ni) 12 29 29 % 2,5 15,0 36,3 36,2 10 HS (ni) 17 33 20 % 6,4 21,8 42,4 25,6 3,8 80 78 102 Khá Giỏi => => 10 Nhận xét: Số HS đạt điểm kiểm tra từ TB trở lên lớp TN (66 HS chiếm 82,5%) cao lớp ĐC (56 HS chiếm 71,8%) cao tiêu chí đánh giá định lƣợng đặt (75%) Số HS khá, giỏi lớp TN (37 HS chiếm 46,2%) cao lớp ĐC (23HS chiếm 29,4 %) cao tiêu chí đánh giá định lƣợng đặt (40%) Từ kết kiểm tra lớp TN ĐC nhận thấy kết kiểm tra lớp TN thỏa mãn tiêu chí định lƣợng hoạt động trải nghiệm Để đảm bảo tính khách quan việc đánh giá kết TNSP, tiến hành vẽ đồ thị tính tốn tham số thống kê: Tỉ lệ % Xếp loại Biểu đồ 3.7: Biểu đồ xếp loại kiểm tra 103 Bảng 3.13: Bảng phân phối tần suất kết kiểm tra Điểm Nhóm TN Xi (Yi) Ni W (%) 0 0,0 Nhóm DC  ni X i  X   ni Yi  Y ni W(%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 20,0 2,5 35,1 5,2 48,2 6,3 50,9 7,8 36,6 8,7 33,6 11 14,1 23,8 13 16,3 18,4 17 21,8 3,8 16 20,0 0,6 16 20,5 4,5 20 25,0 13,1 13 16,6 30,4 11,2 29,6 8,8 44,8 6,3 39,5 2,6 24,9 10 3,7 43,7 1,3 20,5 Tổng 80 100 264,5 78 100 257,5 W(%) Điểm Biểu đồ 3.8: Đồ thị đƣờng phân phối tần suất 104  Bảng 3.14: Bảng lũy tích kết kiểm tra Tổng Nhóm số HS Số % HS đạt điểm xi trở xuống 10 TN 80 0,0 0,0 2,5 8,8 17,5 33,8 53,8 78,8 90,0 96,3 100 ĐC 78 0,0 1,3 6,5 14,3 28,4 50,2 70,7 87,3 96,1 98,7 100 % HS đạt điểm Xi trở xuống Điểm Đồ thị 3.9: Đồ thị đƣờng lũy tích kết kiểm tra Bảng 3.15: Tổng hợp tham số thống kê qua hai kiểm tra TNSP Bài kiểm Số HS Điểm TB S2 S V(%) t tra TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC Số 40 39 6,15 5,51 2,97 3,22 1,72 1,79 28,0 32,5 1,62 Số 40 39 6,23 5,44 3,63 3,37 1,91 1,84 30,7 33,8 1,88 1,61 Tổng 80 78 6,19 5,47 3,31 3,30 1,82 1,82 29,4 33,3 2,78 105 ttt tlt - Nhận xét: + Điểm trung bình cộng nhóm TN (6,19) lớn điểm trung bình cộng nhóm ĐC (5,47) + Giá trị hệ số Student theo tính tốn (2,78) lớn giá trị bảng lí thuyết (1,61) với độ tin cậy 95% Điều khẳng định giá trị trung bình cộng điểm tổng hợp qua hai lần kiểm tra có ý nghĩa + Hệ số biến thiên nhóm TN (29,4%) nhỏ hệ số biến thiên nhóm ĐC (33,3%), nghĩa độ phân tán điểm số quanh điểm trung bình nhóm ĐC nhỏ + Đồ thị đƣờng phân phối tần suất nhóm TN ln nằm bên phải nhóm ĐC, chứng tỏ kết nhóm TN cao nhóm ĐC + Đồ thị đƣờng lũy tích kết kiểm tra nhóm TN ln nằm phía dƣới bên phải đƣờng nhóm ĐC, chứng tỏ kết thống kê nhóm TN tốt nhóm ĐC + Qua bảng tổng hợp ta thấy:  Các giá trị trung bình nhóm TN ln cao nhóm ĐC  Các thông số thống kê: phƣơng sai (S2), độ lệch chuẩn (S), hệ số biến thiên (V) nhóm TN ln có giá trị nhỏ giá trị tƣơng ứng nhóm ĐC  Hệ số Student theo tính tốn ln có giá trị lớn giá trị tra bảng phân phối Student => Kết tính toán thống kê cho thấy kết đánh giá định lƣợng lớp TN cao lớp ĐC khách quan 3.4.4 đánh giá hiệu tiến trình dạy học việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh Qua trình theo dõi, hƣớng dẫn HS tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, chúng tơi đánh giá hiệu tiến trình dạy học nhƣ sau: 106 - Nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp, đáp ứng đƣợc yêu cầu đề phát huy lực sáng tạo cho HS góp phần định hƣớng nghề nghiệp cho HS, điều thể nhƣ sau: + Nội dung nhiệm vụ giao cho HS khả thi, phù hợp + HS đƣợc tham gia hoạt động mang tính trải nghiệm: chủ động lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến dự án; hỏi ngƣời thân ngƣời am hiểu lĩnh vực hạt nhân ngun tử để có đƣợc thơng tin; giao tiếp, tƣơng tác với bạn bè, tập thể, cộng đồng; có hội thể thân trình thực dự án; sau thực dự án, HS có thêm đƣợc kinh nghiệm có giá trị sống em… + Qua việc tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, HS hiểu kiến thức liên quan đến hạt nhân nguyên tử + HS có hội vận dụng kiến thức đƣợc học nhà trƣờng để có đƣợc thơng tin cần thiết Qua đó, giúp em hiểu ngành nghề liên quan đến hạt nhân ngun tử mẻ Qua đó, góp phần định hƣớng nghề nghiệp cho HS + Trong trình tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, HS tích cực nhiệt tình Có em lớp nhà xa nhƣng khơng ngại khó khăn đến trƣờng làm việc bạn nhóm Hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp em gần gũi hiểu + Trong trình thực dự án, em HS mạnh dạn trao đổi với GV khó khăn gặp phải đề xuất phƣơng án thú vị - Về hình thức tổ chức phƣơng pháp hƣớng dẫn nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhƣ dự kiến có tính khả thi phát triển đƣợc lực sáng tạo cho HS đồng thời góp phần định hƣớng nghề nghiệp cho HS Điều thể nhƣ sau: 107 + Với hình thức hoạt động theo nhóm, nội dung cơng việc giống nhƣng phƣơng án khác phát huy đƣợc sức mạnh trí tuệ tập thể, tinh thần đồn kết, rèn luyện đƣợc cách làm việc nhóm nhƣng khơng vai trò tích cực cá nhân + Trong buổi báo cáo dự án, em HS hào hứng Phần báo cáo nhóm gây đƣợc mò, ý nhóm khác + Với kế hoạch, nội dung, tiến trình xây dựng, HS đƣợc làm việc môi trƣờng nghề nghiệp, đƣợc bộc lộ khả tiềm ẩn thân Từ đó, HS thấy đƣợc vai trò lƣợng hạt nhân sống, thấy đƣợc kiến thức phần “Hạt nhân nguyên tử” có liên quan mật thiết tới nhiều ngành nghề thực tế Thông qua việc phối hợp với bạn nhóm thực nhiệm vụ mà GV giao cho, HS tự nhận định xem có phù hợp với ngành nghề liên quan đến hạt nhân nguyên tử hay không để tự định hƣớng, điều chỉnh hoạt động học KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua việc tổ chức theo dõi trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS theo nội dung, phƣơng pháp nhƣ dự kiến áp dụng HS trƣờng THPT Đỗ Huy Liêu – Nam Định Chúng nhận thấy việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS dạy học chƣơng “Hạt nhân nguyên tử” có hiệu Phƣơng pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khắc phục đƣợc hạn chế phƣơng pháp dạy học truyền thống theo lối truyền thụ chiều HS đƣợc trực tiếp thảo luận với bạn bè, đƣợc tham gia thiết kế mơ hình Đồng thời, HS chủ động tìm kiếm thơng tin qua kênh khác Qua đó, HS đƣợc rèn luyện kĩ thuật tổng hợp, phát triển ngôn ngữ, 108 lực sáng tạo có hiểu biết định ngành nghề liên quan đến kiến thức đƣợc học Hình thức tổ chức khơng bị gò bó, khơng bị áp lực, gây đƣợc hứng thú cho HS, thu hút đƣợc đông đảo HS tham gia làm cho em có cảm giác học mà nghiên cứu vấn đề vật lí Điều kích thích đƣợc ham học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi để tăng thêm hiểu biết cho thân, hình thành cho HS thói quen “Học phải đơi với hành”, kiến thức khoa học phải đôi với thực tiễn, nhằm phát huy tính tích cực phát triển lực sáng tạo cho HS Qua hoạt động góp phần định hƣớng nghề nghiệp cho HS 109 KẾT LUẬN CHUNG Đối chiếu với mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, nghiên cứu hoàn thành đề tài đạt đƣợc kết sau: - Vận dụng đƣợc sởluận phƣơng pháp dạy học tích cực đặc biệt phƣơng pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS học “Hạt nhân nguyên tử” – Vật lí 12 - Trên sở tìm hiểu tầm quan trọng giáo dục định hƣớng nghề nghiệp cho HS trƣờng phổ thơng, tìm hiểu tình hình dạy học chƣơng “Hạt nhân nguyên tử” – Vật lí 12 số trƣờng THPT HS trƣờng THPT Đỗ Huy Liêu – Nam Định đề xuất phƣơng án tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phần kiến thức nhằm khắc phục hạn chế phƣơng pháp dạy học truyền thống, đồng thời phát triển lực sáng tạo cho HS góp phần định hƣớng nghề nghiệp cho HS - Chúng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ đề đƣợc xây dựng để giúp HS vận dụng kiến thức đƣợc học vào giải vấn đề thực tiễn đời sống - Kết thực nghiệm sƣ phạm cho thấy nội dung trải nghiệm sáng tạo đƣa phù hợp với HS dạy học “Hạt nhân nguyên tử” phù hợp với đối tƣợng HS, hình thức tổ chức phƣơng pháp hƣớng dẫn nhƣ đề xuất có tính khả thi HS tích cực, tự lực hoạt động học tập Hoạt động trải nghiệm sáng tạo thực tạo đƣợc hứng thú, say mê cho HS, kiến thức mà HS thu đƣợc thông qua hoạt động thực sâu sắc có tính bền vững Qua hoạt động này, HS đƣợc phát triển lực sáng tạo có đƣợc hiểu biết định số ngành nghề liên quan đến hạt nhân nguyên tử Từ góp phần định hƣớng nghề nghiệp cho HS 110 Tuy nhiên, thời gian thực đề tài không nhiều, điều kiện sở vật chất, kinh phí cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo hạn hẹp… nên đề tài khơng tránh khỏi hạn chế nhƣ: chƣa có nhiều phƣơng án thiết kế, chƣa tổ chức thực nghiệm đƣợc nhiều đối tƣợng HS khác KIẾN NGHỊ Do điều kiện thời gian, lực khuôn khổ luận văn nên trình thực nghiệm tiến hành lớp 12 trƣờng THPT Đỗ Huy Liêu – Nam Định Nên việc đánh giá hiệu việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chƣa có tính khái qt cao Để phát huy đƣợc kết thu đƣợc giảm hạn chế đề tài nhằm đƣa nghiên cứu vào ứng dụng thực tế, đề xuất hƣớng nghiên cứu đề tài nhƣ sau: - Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm với quy mô lớn hơn, nhiều đối tƣợng HS khác để có đƣợc đánh giá tổng quát xác - Vận dụng hình thức phƣơng pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nội dung khác chƣơng trình vật lí THPT để kích thích đƣợc say mê tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo DCTN HS, kích thích hứng thú HS tìm hiểu kiến thức đƣợc học trƣờng có liên quan đến thực tiễn sống Ln cố gắng lồng ghép việc định hƣớng nghề nghiệp cho HS thơng qua q trình dạy mơn học để góp phần giúp em lựa chọn đƣợc ngành nghề phù hợp sau tốt nghiệp THPT 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lƣơng Duyên Bình (Tổng chủ biên), Vũ Quang (Chủ biên), Nguyễn Thƣợng Chung, Giang, Trần Chí Minh, Ngơ Quốc Qnh: Sách giáo khoa vật 12 - NXB giáo dục Dự án Việt – Bỉ: “Tài liệu tập huấn dạy học tích cực sử dụng thiết bị dạy học”, Tài liệu tập huấn 2006 Bộ giáo dục đào tạo, Vật 12 nâng cao Nguyễn Thế Khôi, Vũ Thanh Khiết (Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Nguyễn Ngọc Hƣng, Nguyễn Đức Thâm, Phạm Đình Thiết, Vũ Đình Túy, Phạm Qúy Tƣ: Bài tập vật 12 nâng cao Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hƣng, Phạm Văn Quế, Phương pháp dạy học vật trường phổ thông - NXB Đại học sƣ phạm 2002 Phạm Hữu Tòng, Dạy học vật trường phổ thoongtheo định hướng phát triển hoạt động học tích cực, tự chủ, sáng tạo tư khoa học - NXB Đại học sƣ phạm, 2007 Đỗ Hƣơng Trà, Các kiểu tổ chức dạy học đại dạy học vật trường phổ thông - NXB Đại học sƣ phạm, 2010 Bernd Meier, Nguyễn Văn Cƣờng, “Lí luận dạy học đại - Một số vấn đề đổi phƣơng pháp dạy học Tài liệu học tập”, Potsdam- Hà Nội, 2009 Jean Piaget, Tâm lí học giáo dục học - NXB giáo dục, 1999 10 Phạm Hữu Tòng, Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học vật trường phổ thông - NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2003 11 Phạm Hữu Tòng, Nguyễn Đức Thâm, Phạm Xuân Quế, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học phổ thông chu kỳ (20042007) – NXB Đại học sƣ phạm 112 12 Phạm Đình Cƣơng, Thí nghiệm vật trường phổ thông – NXB giáo dục Hà Nội, 2002 13 Sách giáo viên 14 http://www.thuvienvatly.com 15 Bộ giáo dục đào tạo, dự thảo: Chƣơng trình giáo dục phổ thơng tổng thể chƣơng trình giáo dục phổ thông mới, Bộ giáo dục đào tạo, 2015 16 Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hằng, Tƣởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh, Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhà trường phổ thông - NXB giáo dục Việt Nam, 2016 17 www.huongnghiepviet.com 18 Bộ giáo dục Đào tạo: Công văn 2258/BGDĐT-GDCN ngày 5/4/2013 113 ... tử” –Vật lý 12 THPT theo định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh Mục đích nghiên cứu Xây dựng tiến trình dạy học số kiến thức chƣơng “Hạt nhân nguyên tử” - Vật lý 1 2THPT nhằm định hƣớng nghề nghiệp. .. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NINH VIẾT HỢP TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ” - VẬT LÝ 12 THPT NHẰM GIÁO DỤC ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH Chuyên ngành: Lý luận phƣơng... nghiệp cho HS Đối tƣợng nghiên cứu - Nội dung kiến thức chƣơng “Hạt nhân nguyên tử” - Vật lý 12 THPT - Hoạt động dạy học chƣơng “Hạt nhân nguyên tử” – Vật lý 12 THPT theo định hƣớng nghề nghiệp cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tổ chức dạy học một số kiến thức chương “hạt nhân nguyên tử” –vật lý 12 THPT theo định hướng nghề nghiệp cho học sinh , Luận văn tổ chức dạy học một số kiến thức chương “hạt nhân nguyên tử” –vật lý 12 THPT theo định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay