Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại và vận tải PETROLIMEX

69 1 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:19

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán LèI NỌI ÂÁƯU Trãn täøng thãø nãưn kinh tãú qúc dán, väún l váún âãư cáưn thiãút phi quan tám quaù trỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh ồớ caùc doanh nghióỷp Bồới leợ giổợa caùc thaỡnh phỏửn kinh tóỳ thỗ phaới âáưu tỉ måí räüng qui mä hoảt âäüng , mún váûy cáưn phi cọ väún Âàûc biãût l cạc doanh nghiãûp hoảt âäüng thỉång mải nọi chung v cäng ty Cäø Pháưn Thỉång Mải v Váûn Ti PETROLIMEX nọi riãng Âäúi våïi cäng ty Cäø Pháưn Thỉång Mải v Váûn Ti PETROLIMEX trỉåïc l mäüt doanh nghiãûp nh nỉåïc v âỉåüc cäø pháưn hoạ cạch âáy hai nàm Trong nhỉỵng nàm gáưn âáy, nãưn kinh tãú chuøn sang cå chóỳ thở trổồỡng, quaù trỗnh kinh doanh ngaỡy caỡng mồớ räüng v sỉû cảnh tranh ngy cng gay gàõt, âi hi cäng ty ngy cng nàng âäüng, sạng tảo quaù trỗnh kinh doanh cuợng nhổ vióỷc sổớ duỷng vaỡ khai thạc täúi ỉu cạc ngưn väún lỉu âäüng phủc vuỷ cho quaù trỗnh kinh doanh cuớa mỗnh Trong quaù trỗnh kinh doanh cỏu hoới luọn õỷt vồùi cọng ty l lm thãú no âãø qun l v sỉí dủng väún lỉu âäüng mäüt cạch cọ hiãûu qu Âãø giaới õaùp cỏu hoới naỡy, quaù trỗnh tỗm hióứu thỉûc tãú tải cäng ty vỉìa qua, kãút håüp våïi kiãún thỉïc âỉåüc trang bë åí trỉåìng , em xin õổa õóử taỡi Phỏn tờch tỗnh hỗnh quaớn lyù v sỉí dủng väún lỉu âäüng tải cäng ty Cäø Pháưn Thỉång Mải v Váûn Ti PETROLIMEX Näüi dung âãư ti gäưm pháưn: Pháưn I : Nhỉỵng váún âãư l lûn cå bn vãư qun l v sỉí dủng vọỳn lổu õọỹng Phỏửn II : Phỏn tờch tỗnh hỗnh quaớn lyù vaỡ sổớ duỷng vọỳn lổu õọỹng taỷi cäng ty Cäø Pháưn Thỉång Mải v Váûn Ti PETROLIMEX Pháưn III: Mäüt säú biãûn phạp nhàòm náng cao hån nỉỵa hiãûu qu qun l v sỉí dủng väún lỉu âäüng tải cäng ty Våïi thåìi gian cọ hản v sỉû nháûn thỉïc cn hản chãú, chun âãư ca em khäng trạnh sai sọt Em ráút mong sỉû gọp ca tháưy Nguùn Trung Láûp âãø chun âãư ca em âỉåüc hon thiãûn hån Em xin chán thnh cạm ồn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán PHệN I: NHặẻNG VN ệ LYẽ LUN C BAN VÃƯ QUN L V SỈÍ DỦNG VÄÚN LỈU ÂÄÜNG I.Täøng quan vãư väún lỉu âäüng hoảt âäüng sn xút kinh doanh 1/Khại niãûm väún lỉu âäüng Väún lỉu âäüng ca doanh nghiãûp l väún âáưu tỉ vo ti sn lỉu âäüng ca doanh nghiãûp nhỉ: Tiãưn màût, cạc khon âáưu tỉ ti chênh ngàõn hản, cạc khon phi thu, hng täưn kho v cạc ti sn lỉu âäüng khạc cọ kh nàng chuøn âäøi thnh tiãưn vng mäüt nàm Väún lỉu âäüng rng l pháưn chãnh lãûch giỉỵa ti sn lỉu âäüng v âáưu tỉ ngàõn hản våïi nåü ngàõn hản Do váûy qun l väún lỉu âäüng bao gäưm hai khêa cảnh r rãût : Xạc âënh cồ cỏỳu hồỹp lyù vọỳn lổu õọỹng Tỗm caùc ngưn ti tråü ngàõn hản thêch håüp Nãúu ta chè nghiãn cỉïu khêa cảnh âäüc láûp väún lỉu âäüng thỗ rỏỳt giaớ taỷo Vỗ theo hổồùng quaớn lyù hióỷn tải, mäùi viãûc âáưu tỉ âãưu cọ liãn quan dáy chuyóửn hoaỷt õọỹng cuớa doanh nghióỷp õổồỹc nhỗn nhỏỷn nhổ mäüt täøng thãø, coï phäúi håüp àn khåïp Tuy nhiãn, muọỳn tỗm hióứu tọứng thóứ ta phaới hióứu tổỡng thaỡnh pháưn cáúu thnh täøng thãø âọ Tỉïc l phi chia täøng thãø âọ thnh nhỉỵng pháưn nh âãø dãù phán têch, sau âọ täøng håüp lải 2.Phán loải v kãút cáúu ca väún lỉu âäüng Kãút cáúu ca väún lỉu âäüng l quan hãû t lãû giỉỵa cạc thnh pháưn väún læu âäüng chiãúm täøng säú väún læu âäüng nhổợng doanh nghióỷp khaùc thỗ kóỳt cỏỳu vọỳn lỉu âäüng cng khạc Viãûc nghiãn cỉïu väún lỉu õọỹng giuùp cho chuùng ta thỏỳy õổồỹc tỗnh hỗnh phỏn bäø väún lỉu âäüng v t trng mäùi khon väún chiãúm cạc giai âoản ln chuøn , âãø tỉì âọ xạc âënh trng âiãøm qun ly väún lỉu âäüng, õọửng thồỡi tỗm moỹi bióỷn phaùp nỏng cao hióỷu qu sỉí dủng väún tỉìng âiãưu kiãûn củ thãø Báút k mäüt doanh nghiãûp no mún tiãún hnh hoảt õọỹng saớn xuỏỳt hay kinh doanh thỗ phaới coù ba yãúu täú : Âäúi tæåüng lao âäüng , tæ liãûu lao âäüng v lao âäüng Âäúi tỉåüng lao âäüng mäüt doanh nghiãûp âỉåüc biãøu hiãûn thnh ba bäü pháûn nũm ba quaù trỗnh : Saớn xuỏỳt, dổỷ trổợ, lổu thọng Quaù trỗnh chuyóứn hoaù taỡi saớn lổu õọỹng tỉì kháu sn xút âãún kháu lỉu thäng v ngỉåüc lải diãùn mäüt cạch liãn tủc v nhanh chọng Do âọ doanh nghiãûp no cng cáưn cọ mäüt lỉåüng väún thêch håüp âãø âáưu tỉ vo ti sn âọ, goỹi laỡ vọỳn lổu õọỹng Chuyên đề thực tập tèt nghiƯp Khoa KÕ to¸n Váûy väún lỉu âäüng khäng ngổỡng tuỏửn hoaỡn vaỡ chu chuyóứn tổỡ hỗnh thaùi tióửn tóỷ sang hỗnh thaùi dổỷ trổợ vaỡ cuọỳi cuỡng trồớ vóử vồùi hỗnh thaùi ban õỏửu cuớa noù (T-H-T) laỡm thnh mäüt vng tưn hon gi l vng chu chuøn ca väún lỉu âäüng Tỉì viãûc phán têch trãn, näüi dung cáúu trục ca väún lỉu âäüng gäưm cạc bäü pháûn sau : a.Hng täưn kho Âọ l nhỉỵng ngun liãûu , phủ tng thay thãú , hng hoạ thnh pháøm hay mäüt säú cäng củ, dủng củ dỉû trỉỵ cho quaù trỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh Nhổ ta õaợ bióỳt quaù trỗnh kinh doanh luọn bióỳn õọỹng vỗ noù chëu tạc âäüng nhiãưu úu täú ca mäi trỉåìng bãn vaỡ bón ngoaỡi óứ cho quaù trỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh õổồỹc dióựn bỗnh thổồỡng vaỡ lión tuỷc , trạnh sỉû thiãúu hủt cng sỉû ỉï âng vọỳn khọng hồỹp lyù thỗ cỏửn phaới coù mọỹt lổồỹng hng hoạ täưn kho håüp l väún lỉu âäüng b.Caùc khoaớn phaới thu: Quaù trỗnh kinh doanh giổợa caùc doanh nghióỷp õổồỹc tióỳn haỡnh trón quan õióứm bỗnh õúng giỉỵa cạc bãn v tiãu thủ sn pháøm diãùn mäüt thåìi gian nháút âënh Do váûy, cạc khon phi thu l mäüt táút úu âỉåüc xạc âënh väún lỉu âäüng , båíi l cạc doanh nghiãûp cháúp nháûn cạc khon tên dủng thỉång mải âiãưu kiãûn toạn , âiãưu kiãûn bạn hng , âäưng thåìi cng l cäng củ âàõc lỉûc häù tråü cho quạ trỗnh caỷnh tranh sổỷ chónh lóỷch giổợa thồỡi haỷn bạn hng v thu tiãưn ln ny sinh mäüt lỉåüng väún nháút âënh Do váûy , väún læu âäüng ln täưn tải giạ trë cạc khon phi thu c.Tiãưn v âáưu tỉ ti chênh ngàõn hản Tiãưn l lỉåüng tiãưn ca doanh nghiãûp cọ âỉåüc ngán cáúp, tỉû cọ, hồûc âỉåüc bäø sung tỉì låüi nhûn ca doanh nghióỷp Noù tọửn taỷi dổồùi hỗnh thổùc tióửn màût täưn qu v tiãưn gỉíi ngán hng Lỉåüng väún bàòng tiãưn màût ny thỉåìng âọng vai tr quan trng, rỏỳt thuỏỷn lồỹi cho quaù trỗnh mua baùn haỡng hoaù ca doanh nghiãûp Âáưu tỉ ti chênh ngàõn hản: l viãûc b väún mua cạc chỉïng khoạn cọ giạ trë hồûc gọp väún liãn doanh bàòng tiãưn, hiãûn váût cọ thãø thu häưi thåìi hản khäng quạ mäüt nàm hồûc mäüt chu k kinh doanh ( tên phiãúu kho bảc, k phiãúu ngán hng, ) v cạc loải âáưu tỉ khạc khäng quạ mäüt nàm d.Ti sn lỉu âäüng khạc Väún lỉu âäüng cn täưn tải cạc khon ỉïng trỉåïc tảm ỉïng, tảm chi, tảm gỉíi theo nhỉỵng ngun tàõc riãng m doanh nghiãûp cọ trạch nhiãûm phi thu häưi, toạn v xỉí l Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán 3.Vai tr ca väún lỉu âäüng hoảt âäüng sn xút kinh doanh L âiãưu kiãûn cáưn v â cho hoảt âäüng sn xút kinh doanh, lm cho hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca cạc doanh nghiãûp khäng bë giạn âoản v âỉåüc tiãún hnh liãn tủc Nãúu qui mä v kh nàng väún lỉu âäüng låïn s giụp cọng ty laỡm chuớ õổồỹc quaù trỗnh kinh doanh, nừm bàõt cå häüi täút viãûc mua hng hoạ v baùn haỡng hoaù Bồới vỗ giaù caớ thở trổồỡng, qui lût cung cáưu tạc âäüng ln biãún âäøi liãn tủc, lục cao , lục tháúp Viãûc nàõm bàõt âỉåüc tỗnh hỗnh naỡy giuùp cho quaù trỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh õaỷt hióỷu quaớ cao Hồn nổợa quaù trỗnh sn xút kinh doanh khäng thãø khäng gàûp nhỉỵng ri ro máút mạt , hỉ hng, giạ c bë giaớm maỷnh Vỗ thóỳ trổồỡng hồỹp naỡy cọng ty cáưn phi cọ mäüt lỉåüng väún lỉu âäüng låïn Nháút l cå chãú thë trỉåìng m cảnh tranh kinh doanh ráút gay gàõt, väún læu âäüng l mäüt nhỉỵng úu täú náng cao cảnh tranh ca cạc doanh nghiãûp, náng cao uy tên ca doanh nghiãûp trãn thë trỉåìng Nãúu cå cáúu väún lỉu õọỹng hồỹp lyù, õỏửu tổ vaỡo caùc hỗnh thaùi khaùc nhau, âỉåüc phán bäø åí cạc giai âoản khạc nhau: Mua hng, dỉû trỉỵ , bạn ra, lm chụng täưn tải âäưng bäü, àn khåïp våïi s giụp quạ trỗnh kinh doanh dióựn nhởp nhaỡng, lión tuỷc Khọng thãø sn xút nhiãưu, dỉû trỉỵ nhiãưu säú lỉåüng tióu thuỷ ờt, vaỡ ngổồỹc laỷi Vỗ vỏỷy xaùc õởnh cồ cỏỳu vọỳn lổu õọỹng cho quaù trỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh phi âỉåüc toạn cán nhàõc linh hoảt thỗ mồùi coù hióỷu quaớ Noù phaớn aùnh vaỡ õaùnh giạ sỉû váûn âäüng ca cạcloải hng hoạ thåìi gian nàòm mäùi kháu thãú no? Kãø tỉì mua vãư, thåìi gian täưn trỉỵ ca mäùi loải hng hoạ sao? Âãø tỉì âọ cọ kãú hoảch củ thãø, këp thåìi hồûc di chuøn tỉì kinh doanh màût haỡng naỡy õóỳn mỷt haỡng khaùc laỡm cho quaù trỗnh kinh doanh âảt hiãûu qu cao Tọm lải: väún lỉu âäüng cọ vai tr quan trng quút âënh âãún sỉû sọỳng coỡn cuớa bỏỳt kỗ mọỹt doanh nghióỷp Hióỷu quaớ kinh doanh cao hay tháúp hon ton phủ thüc vo kh nàng khai thạc v sỉí dủng väún lỉu âäüng cuớa doanh nghióỷp Trong quaù trỗnh kinh doanh phaới xaùc âënh âụng âàõn qui mä, cå cáúu ca lỉåüng väún naỡy, traùnh tỗnh traỷng thióỳu huỷt hoỷc laợng phờ Mọựi doanh nghiãûp phi cọ kãú hoảch củ thãø vãư sỉí dủng väún lỉu âäüng thåìi gian khạc nhau, cọ nhổ vỏỷy quaù trỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh mồùi õem lải hiãûu qu cao nháút 4.Dỉû toạn väún lỉu âäüng 4.1 - Sỉû cáưn thiãút phi dỉû toạn väún lỉu õọỹng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế to¸n Nhiãûm vủ âàût cho mäùi doanh nghiãûp l våïi khäúi lỉåüng sn pháøm kinh doanh theo kãú hoảch âỉåüc dỉû theo nhu cáưu ca thë trỉåìng, lm thãú no âãø xạc âënh chênh xạc giỉỵa cå cáúu väún lỉu âäüng v ti sn cäú âënh våïi kãút qu kinh doanh Tỉïc l lm thãú no âọ âãø tàng cỉåìng hiãûu qu säú väún b Do váûy doanh nghiãûp cáưn xạc âënh nhu cáưu väún lỉu âäüng mäüt cạch chênh xạc v håüp l Nhu cáưu väún lổu õọỹng tờnh phaới õaớm baớo cho quaù trỗnh taùi saớn xuỏỳt õổồỹc tióỳn haỡnh bỗnh thổồỡng, lión tuỷc nhỉng phi tiãút kiãûm mäüt cạch håüp l Tỉì âọ thục âáøy doanh nghiãûp sỉïc ci tiãún hoảt âäüng kinh doanh Âiãưu âọ giụp doanh nghiãûp bo ton âỉåüc väún v sỉí dủng väún ngy cng hiãûu qu hån Âäưng thåìi âãø xạc âënh nhu cáưu väún lỉu âäüng ph håüp våïi u cáưu thỉûc tãú, dỉû toạn väún lỉu âäüng phi sỉí dủng nhỉỵng chi tiãu cọ cå såí khoa hc tiãn tiãún, lỉûu chn v ạp dủng phỉång phạp thêch håüp våïi âiãưu kiãûn thêch ỉïng åí mäùi doanh nghiãûp Màût khạc, nhu cáưu dỉû toạn väún lỉu âäüng quạ tháúp s gáy khọ khàn cho tờnh lión tuỷc cuớa quaù trỗnh taùi saớn xuỏỳt cuớa doanh nghiãûp, âọ doanh nghiãûp thiãúu väún s gáy nhỉỵng täøn tháút hoảt âäüng kinh doanh saớn xuỏỳt bở õỗnh tróỷ, khọng õaớm baớo khaớ nng toạn këp thåìi våïi khạch hng Nhỉỵng khọ khàn vãư ti chênh âọ, cọ thãø khàõc phủc thäng qua cạc khon vay âäüt xút våïi li sút cao lm cho låüi nhûn ca doanh nghiãûp gim Bãn cảnh âọ, nãïu dỉû toạn nhu cáưu väún lỉu âäüng quạ cao, seợ gỏy nón tỗnh traỷng ổù õoỹng vỏỷt tổ, haỡng hoạ, lng phê väún, vng quay väún cháûm v phạt sinh nhiãưu chi phê khäng håüp l bo qun giạ thnh sn pháøm tàng cao nh hỉåíng khäng täút lãút qu cúi cng ca doanh nghiãûp Tỉì viãûc phán têch trãn cho tháúy viãûc dỉû toạn chênh xạc nhu cáưu väún lỉu âäüng ráút cáưn thiãút, l úu täú quan troỹng aớnh hổồớng õóỳn tỗnh hỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh, kóỳt quaớ cuọỳi cuỡng cuớa mọỹt doanh nghióỷp Vỗ váûy, mún bo âm chênh xạc ta cáưn phi xạc âënh lỉåüng väún åí tỉìng bäü pháûn, tỉìng kháu âãø tỉì âọ täøng håüp lải 4.2- nghéa xạc âënh nhu cáưu väún lỉu âäüng Mún sn xút kinh doanh mäüt khäúi lỉåüng sn pháøm nháút âënh phi cọ mäüt lỉåüng väún lỉu âäüng tỉång ỉïng dỉû trỉỵ nhỉỵng ti sn lỉu âäüng cáưn thiãút cho nhu cáưu sn xút kinh doanh Nóỳu lổồỹng vọỳn lổu õọỹng quaù ờt thỗ dỉû trỉỵ váût tỉ åí mỉïc tháúp khäng â phủc vuỷ cho saớn xuỏỳt kinh doanh dỏựn õóỳn tỗnh traỷng ngỉìng sn xút kinh doanh Nãúu lỉåüng väún lỉu âäüng quạ låïn s dỉ thỉìa váût tỉ, ỉï âng, lng phờ vọỳn Vỗ vỏỷy, cỏửn dổỷ tờnh trổồùc mọỹt lổồỹng väún lỉu âäüng cáưn thiãút täúi thiãøu âãø Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Khoa KÕ to¸n âm bo õổồỹc hoaỷt õọỹng bỗnh thổồỡng, traùnh tỗnh traỷng thióỳu hoỷc thỉìa gáy khọ khàn cho hoảt âäüng sn xút kinh doanh 4.3- Cạc phỉång phạp xạc âënh nhu cáưu väún lỉu âäüng Viãûc xạc âënh nhu cáưu väún lỉu âäüng coù yù nghộa quan troỹng nhổ õaợ trỗnh baỡy phỏửn trãn Hån nỉỵa mäùi doanh nghiãûp âãưu cọ mäüt nhu cáưu väún riãng Do âọ, mäùi doanh nghiãûp phi tu theo âàûc âiãøm sn xút kinh doanh, tu hon cnh củ thãø thỉûc tãú m lỉûu chn phỉång phạp xạc âënh thêch håüp våïi qui mä saín xuáút kinh doanh ca doanh nghiãûp Sau âáy l mäüt säú phỉång phạp ạp dủng âãø xạc âënh väún lỉu âäüng: a Phỉång phạp giạn tiãúp xạc âënh nhu cáưu väún lỉu âäüng: + Phỉång phạp ny dỉûa vo thäúng kã kinh nghiãûm xạc âënh nhu cáưu väún Åí âáy cọ thãø chia lm hai trỉåìng håüp: +Trỉåìng håüp thỉï nháút l dỉûa vo kinh nghiãûm thỉûc tã ca doanh nghiãûp cng loải ngnh xạc âënh, nhu cáưu väún cho doanh nghiãûp mỗnh Vióỷc xaùch õởnh nhu cỏửu vọỳn theo caùch naỡy l dỉûa vo hãû säú väún lỉu âäüng theo doanh thu âỉåüc rụt tỉì thỉûc tãú hoảt âäưng ca cạc doanh nghiãûp cng loải nghnh Trãn cå såí âọ xem xẹt quy mä kinh doanh dỉû kiãún theo doanh thu cuớa doanh nghióỷp mỗnh õóứ tờnh nhu cáu väún lỉu âäüng cáưn thiãút Phỉång phạp ny tỉång âäúi âån gin, nhiã mỉïc âäü chênh xạc bë hản chãú Nọ thêch håüp cho viãûc xạch âënh nhu cáưu väún lỉu âäüng thnh láûp doanh nghiãûp våïi quy mä nh + Trỉåìng håüp thỉï hai l dổỷa vaỡo tỗnh hỗnh thổỷc tóỳ sổớ duỷng vọỳn lổu âäüng åí thåìi k vỉìa qua ca doanh nghiãûp âãø xạch âënh nhu cáưu chøn vãư väún lỉu âäüng cho caùc kỗ tióỳp theo -Coù thóứ thổỷc hióỷn phổồng phaùp naỡy theo trỗnh tổỷ sau: + Xaùc õởnh sọỳ dổ bỗnh quỏn caùc khoaớng nm bao gọửm: sọỳ haỡng tọửn kho bỗnh quỏn, sọỳ phaới thu tổỡ khaùch haỡng bỗnh quỏn, sọỳ nồỹ phaới traớ bỗnh quỏn + Xaùc âënh t lãû cạc khon trãn so våïi doanh thu thưn nàm Trãn cå såí âọ xạc âënh t lãû nhu cáưu väún lỉu âäüng so våïi doanh thu +Xạc âënh nhu cáưu väún lỉu âng åí cạc thåìi kỗ sau: b Phổồng phaùp trổỷc tióỳp xaùc õởnh nhu cáưu väún lỉu âäüng ca doanh nghiãûp: Dỉûa vo nhỉỵng chè tiãu dỉû sàơn cọ ca doanh nghiãûp k kãú hoảch âãø xạc âënh nhu cáưu tỉìng khon väún củ thãø Sau âọ täøng håüp âãø cọ âỉåüc toaỡn bọỹ nhu cỏửu vọỳn Chuyên đề thực tập tèt nghiƯp Khoa KÕ to¸n V=Mi∗Ni V=∑Vi Vi : L nhu cáưu väún I (ngun liãûu, váût liãûu, sn Trong âọ : pháøm dåí dang) Mi:L mỉïc ln chuøn (tiãu hao) bỗnh quỏn mọỹt ngaỡy kyỡ kóỳ hoaỷch cuớa khoaớn väún i Ni: Säú ngaìy luán chuyãøn håüp lyï kyì kãú hoảch ca khon väún i V: Täøng nhu cáưu väún lỉu thäng thỉåìng xun Phỉång phạp ny cọ thãø cho biãút kãút qu chênh xạc nhỉng toạn máút rỏỳt nhióửu cọng sổùc Caớ hai phổồng phaùp trón thỗ ạp dủng cho nhỉỵng doanh nghiãûp måïi âi vo hoảt âäüng Cn nhỉỵng doanh nghiãûp â hoảt âäüng nhiãưu nàm thỗ coù thóứ sổớ duỷng thóm caùc phổồng phaùp sau: c Phỉång theo thäúng kã doanh nghiãûp Dỉûa vo nhu cáưu väún thỉûc tãú nàm bạo cạo, kãút håüp vồùi dổỷ õoaùn tỗnh hỗnh nm kóỳ hoaỷch õóứ ổồùc nhu cáưu väún hng nàm kãú hoảch V1= Vo∗M1/M0∗(1+t%) Trong âọ: V1: Nhu cáưu nàm kãú hoảch V0: Säú vọỳn lổu õọỹng thổỷc tóỳ bỗnh quỏn nm baùo caùo M1,M0: Täøng mæïc luán chuyãøn väún læu âäüng nàm kãú hoảch, bạo cạo (= doanh thu − thãúu giạn thu) t% : Tyí lãû % tàng täúc âäü luán chuyãøn väún lỉu âäüng nàm kãú hoảch so våïi nàm bạo cạo d.Phỉång phạp t lãû % trãn doanh thu Phỉång phạp ny l mäüt phỉång phạp ngàõn hản, âån gin nhổng phaới roợ quaù trỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh cuớa doanh nghiãûp Âäưng thåìi phi hiãøu âỉåüc qui lût ca mäúi quan hãû doanh thu tiãu thủ sn pháøm våïi ti sn, väún v phán phäúi låüi nhûn ca doanh nghiãûp Phỉång phạp ny tiãún hnh qua cạc bỉåïc sau: -Bỉåïc 1: Tênh säú dỉ cạc ti khon bng cán âäúi kãú toạn nàm bạo cạo -Bỉåïc 2: Chn nhỉỵng khon mủc chëu sỉû biãún âäüng trỉûc tiãúp v quan hãû chàût ch våïi doanh thu, t lãû % ca cạc khon âọ so våïi doanh thu Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán -Bổồùc 3: Dng t lãû % âọ âãø ỉåïc nhu cáưu väún lỉu âäüng dỉûa vo chè tiãu doanh thu cỏửn õaỷt õổồỹc cuớa nm sau -Bổồùc 4: Tỗm nguọửn trang tri cho nhu cáưu väún tàng lãn trãn cå såí kãút qu kinh doanh thỉûc tãú 5.Cạc nhán täú nh hỉåíng âãún väún lỉu âäüng Lỉåüng väún lỉu âäüng cáưn thiãút cho mäùi doanh nghiãûp khạc nhau, âiãưu ny tu thüc vo tỉìng nhán täú qui mä, uy tờn vaỡ mọỳi quan hóỷ quaù trỗnh kinh doanh, õỷc õióứm cuớa tổỡng nghaỡnh vaỡ tỗnh hỗnh kinh tóỳ cho tỉìng giai âoản v c hai doanh nghiãûp cng qui mä nhỉng khäúi lỉåüng väún cáưn thiãút kinh doanh khạc Hån nỉỵa pháưn låïn cạc doanh nghiãûp nh, kh nàng phạt triãøn âáưu tỉ vo ti sn cäú âënh ráút khọ qui mä khọng õaớm baớo, cho nón quaù trỗnh kinh doanh chuớ úu träng chåì vo sỉû váûn âäüng ca väún lỉu õọỹng Vỗ vỏỷy caùc doanh nghióỷp nhoớ cỏửn coù mọỹt lỉåüng väún lỉu âäüng låïn Ngỉûåc lải doanh nghiãûp låïn lải cáưn väún lỉu âäüng våïi t lãû êt hån so våïi doanh nghiãûp nh h cọ kh nàng âáưu tỉ ti sn cäú âënh Bãn cảnh âọ, mäúi quan hãû giỉỵa cạc doanh nghiãûp cọ mäúi quan hãû ọứn õởnh thỗ lổồỹng vọỳn cỏửn cuợng seợ giaớm Vỗ váûy, kinh doanh chỉỵ tên ráút quan trng, gọp pháưn nh hỉåíng lån âãún mäùi doanh nghiãûp, âi hi mäỵi doanh nghiãûp phi tän trng chỉỵ tên caïc mäúi quan hãû giao dëch, toaïn Màût khạc, âàûc âiãøm mäùi nghnh kinh doanh khạc dáùn âãún khäúi lỉåüng väún lỉu âäüng giỉỵa cạc nghnh kinh doanh khạc Chàóng hản cạc nghnh cå khê cọ chu kyỡ saớn xuỏỳt tổồng õọỳi daỡi thỗ lổồỹng vọỳn lỉu âäüng cáưn nhiãưu hån so våïi cạc nghnh chãú biãún hng tiãu dng hồûc dëch vủ thỉång mải Ngoi ra, âiãưu kiãûn kinh tãú chênh trë ca mäùi nỉåïc cng nh hỉåíng âãún väún lỉu âäüng Nãúu âáút nổồùc coù nóửn kinh tóỳ ọứn õởnh thỗ caùc doanh nghiãûp kinh doanh an tám hån Do váûy, læåüng väún cáưn kinh doanh s êt hån II.Näüi dung phán tờch tỗnh hỗnh quaớn lyù vaỡ sổớ duỷng vọỳn lổu âäüng 1.Khại niãûm, nghéa phán têch väún lỉu âäüng 1.1.Khaùi nióỷm Phỏn tờch laỡ quaù trỗnh xem xeùt, kióứm tra, õọỳi chióỳu vaỡ so saùnh sọỳ lióỷu vóử tỗnh hỗnh vọỳn lổu õọỹng quaù khổù so vồùi hióỷn taỷi Thọng qua vióỷc phỏn tờch tỗnh hỗnh sổớ duỷng väún lỉu âäüng, ngỉåìi sỉí dủng thäng tin cọ thãø âạnh giạ tiãưm nàng, hiãûu qu kinh doanh cng nhỉỵng ri r tỉång lai 1.2 nghéa Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán ọỳi våïi hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca doanh nghiãûp , väún lỉu âäüng giỉỵ vai tr vä cng quan trng Nọ nh hỉåíng trỉûc tiãúp âãún viãûc thỉûc hiãûn cạc nhiãûm vủ sn xút kinh doanh, âãún hiãûu qu kinh tãú ca doanh nghiãûp Do âọ, phán têch väún lỉu âäüng cọ nghéa quan trng cäng tạc qun l v sỉí dủng väún ca doanh nghiãûp Phán tờch vọỳn lổu õọỹng giuùp ta õaùnh giaù tổỡ tỗnh hỗnh quaớn lyù õóỳn vióỷc sổớ duỷng vọỳn, nghión cổùu nhỉỵng nhán täú khạch quan v ch quan nh hỉåíng âãún hiãûu qu qun l v sỉí dủng väún lỉu âäüng Trãn cå såí âọ, âãư âảt nhỉỵng biãûn phạp khàõc phủc nhỉỵng nhán täú nh hỉåíng xáúu, phạt huy nhỉỵng nhán täú thûn låüi âãø náng cao hiãûu qu sỉí dủng väún lỉu âäüng 2.Mủc âêch phán têch väún lỉu âäüng 2.1 Âäúi våïi nh qun l Âáy l mủc tiãu thãø hiãûn âáưy â nháút Hoảt âäüng nghiãn cỉïu ti chênh doanh nghiãûp âỉåüc gi l phán têch ti chênh näüi bäü Do cọ nhỉỵng thäng tin âáưy âv hiãøu r vãư doanh nghiãûp cạc nh phán têch ti chênh doanh nghiãûp cọ nhiãưu låüi thãú âãø cọ thãø phán têch ti chênh täút nháút Mủc tióu cuớa nhaỡ quaớn lyù laỡ nhũm õaùnh giaù tỗnh hỗnh phỏn bọứ vọỳn vaỡ tỗnh hỗnh huy õọỹng vọỳn cho nhu cáưu sn xút kinh doanh cọ âm bo väún cho nhu cáưu sn xút khäng hiãûn tải vaỡ tổồng lai cuớa doanh nghióỷp aùnh giaù tỗnh hỗnh toaùn vaỡ khaớ nng toaùn cuớa doanh nghiãûp, kh nàng sinh låìi ca väún kinh doanh, ri ro cọ thãø xy Nãúu quút âënh âáưu tỉ, ti tråü hay phán chia låüi tỉïc Phán têch väún lỉu âäüng täút s giụp cho doanh nghiãûp dỉû âoạn tiãưm lỉûc ti nàng ca doanh nghiãûp tỉì âọ âënh hỉåïng hoảt âäüng ti chênh ca doanh nghiãûp, xáy dỉûng kãú hoảch ti chênh v kiãøm soạt cạc hoảt âäüng qun l väún lỉu âäüng mäüt cạch cọ hiãûu qu 2.2 Âäúi våïi nh âáưu tỉ Cạc cäø âäng l nhỉỵng cạ nhán quan tám trỉûc tiãúp âãún toạn caùc giaù trở cuớa doanh nghióỷp vỗ hoỹ õaợ õỏửu tỉ väún vo doanh nghiãûp v cọ thãø h s bë ri ro Mủc tiãu ca h l nhàòm tàng thãm thu nháûp, thäng qua låüi tỉïc cäø pháưn v giạ trë tàng thãm ca väún âáưu tỉ Chè tiãu ny phủ thüc vo låüi nhûn k vng ca doanh nghiãûp Trong thỉûc tãú h thỉåìng âạnh giạ kh nàõng sinh låìi väún âáưu tỉ Cáu hi m h âàût laỡ: lồỹi nhuỏỷn bỗnh quỏn cọứ phióỳu cuớa cọng ty s l bao nhiãu? 2.3 Âäúi våïi ngỉåìi cho vay Ngán hng täø chỉïc ti chênh l nhỉỵng ngỉåìi cho vay nãn mủc tiãu ca h l phán têch khaớ nng toaùn, hoaỡn traớ cuớa Chuyên đề thùc tËp tèt nghiƯp Khoa KÕ to¸n doanh nghiãûp,âạnh giạ sỉí dủng väún âọ Nãn cho vay h thỉåìng tháøm âënh ráút k nhỉỵng dỉû ạn âáưu tỉ ca doanh nghiãûp Mong mún ca h l thu häưi väún v li âụng thåìi hản â qui âënh khãú ỉåïc vay nåü -Nãúu l khon nåü vay di hản: Ngỉåìi cho vay phi tin chàõc kh nàng hon tr ca doanh nghiãûp, hiãûu qu sỉí dủng väún vay, kh nàng sinh låìi ca doanh nghiãûp m viãûc hon tr väún v li tu thüc vo kh nàng sinh låìi ny -Nãúu l khon nåü vay ngàõn hản: Ngỉåìi cho vay âàûc biãût quan tám âãún khaí nàng toạn ca doanh nghiãûp, kh nàng ỉïng phọ ca doanh nghiãûp trỉåïc nhỉỵng khon nåü vay tåïi hản tr K thût phán têch thay âäøi theo bn cháút v theo thåìi hản khon vay nhỉng d cho vay di hản hay ngàõn hản ngỉåìi ta thỉåìng quan tám âãún cáúu trục ti chênh, tỉïc tè trng ca cạc khon nåü vay âãø tháúy âỉåüc sỉû mảo hiãøm ca doanh nghiãûp âi vay 2.4-Âäúi våïi nhaì cung cáúp Âáy laì hỗnh thổùc tờn duỷng thổồng maỷi maỡ nhaỡ cung cỏỳp cháúp nháûn cho doanh nghiãûp L khon toạn ngàõn hản ca âån vë nãn ngỉåìi cung cáúp quan tám tåïi kh nàng toạn ỉïng phọ ca doanh nghiãûp trổồùc khoaớn nồỹ naỡy Nhỗn chung, vồùi caùc muỷc õờch phán têch kãø trãn nhàòm âãø tháúy âỉåüc âiãøm mảnh, âiãøm úu ca âån vë Âãø tỉì âọ cọ chênh âáưu tỉ, ti tråü cho thêch håüp 3.Ti liãûu âãø phán têch 3.1-So sạnh cạc bạo cạo ti chênh -L cäng viãûc hiãøn nhiãn, thỉûc hiãûn so sạnh qua nhiãưu nàm bàòng cạch säú pháưn tràm tàng thãm Bãn cảnh tiãu chøn t lãû pháưn tràm âãø phán têch ta khäng loải trỉì viãûc phán têch bàòng säú tuût âäúica cạc dng khạc trãn bạo cạo ti chênh -Nãúu mún so sạnh cạc biãún âäüng ti chênh di hản, ta phi sỉí dủng phỉång phạp säú lỉåüng chè säú D sỉí dủng phỉång phạp no âi nỉỵa, phán têch ti chênh cng ln cáưn nháûn thỉïc r rng vãư nhỉỵng chãnh lãûch thỉûc hnh kãú toạn m cạc chãnh lãûch ny â nh hỉåíng âãún kãút qu v tạc âäüng vo viãûc lm tàng giạ trë trãn cạc bạo cạo ti chênh 3.2 Phán têch cạc chỉỵ säú T säú l cạc cäng củ phán têch ti chênh phäø thäng nháút Mäüt t säú l mäúi quan hãû t lãû giỉỵa hai dng hồûc hai nhọm dng ca bng täøng kãút ti sn hồûc ti khon kãút qu Táút nhiãn ta chè cọ thãø so sạnh cạc säú liãûucọ quan hãû våïi måïi thu âỉåüc caùc tyớ sọỳ coù yù nghộa 10 Chuyên đề thực tËp tèt nghiƯp Khoa KÕ to¸n A MÄÜT SÄÚ NHÁÛN XẸT ÂẠNH GIẠ CHUNG VÃƯ TÇNH HÇNH QUN L V SỈÍ DỦNG VÄÚN LỈU ÂÄÜNG TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN THỈÅNG MẢI V VÁÛN TI PETROLIMEX I Âạnh giạ chung vóử tỗnh hỗnh sổớ duỷng vọỳn lổu õọỹng Qua quaù trỗnh phỏn tờch ồớ phỏửn II, em ruùt nhổợng nhỏỷn xeùt vaỡ õaùnh giaù chung tỗnh hỗnh sổớ duỷng väún lỉu âäüng tải cäng ty âỉåüc thãø hiãûn qua bng tọm tàõt cạc thäng säú phán têch sau : Chè tiãu Kh nàng toạn hiãûn thåìi Kh nàng toạn nhanh Säú ngy vng quay väún lỉu âäüng Säú vng quay ca väún lỉu âäüng Tè lãû sinh li doanh thu Mỉïc doanh låüi väún lỉu âäüng Doanh thu Doanh thu thuáön Låüi nhuáûn sau thuãú Nàm 1999 Nàm 2000 2,08 2,18 0,3083 0,3437 38 41 (ngaìy/voìng (ngaìy/voìng) ) 8,72 voìng 9,42 voìng 0,032% 0,030% 0,289% 0,285% 59.045.844 48.314.078 666 598 59.045.844 48.204.028 666 343 1.944.007.6 1.454.229.4 39 24 Cäng ty cäø pháưn thỉång mải v váûn ti Petrolimex trỉåïc l mäüt doanh nghiãûp nh nỉåïc v â âỉåüc cäø pháưn hoạ cạch âáy nàm Cäng ty bàõt âáưu hoảt âäüng vo thạng nàm 1999 Qua quaù trỗnh hoaỷt õọỹng cọng õaớm baớo toaỡn õổồỹc lỉåüng väún cạc cäø âäng âọng gọp cng säú väún nh nỉåïc giao cho ( Nh nỉåïc chiãúm giỉỵ 30% täøng säú cäø phiãúu ) Âiãưu ny â âỉåüc thãø hiãûn qua bạo cao kãút qu hoảt âäüng kinh doanh ca nàm 1999 v 2000 C hai nàm ny cäng ty âãưu kinh doanh cọ li, chỉïng t cäng ty â qun l v sỉí dủng väún cọ hiãûu qu âàûc biãût l väún lỉu âäüng Nọ âỉåüc thãø hiãûn qua cạc chè tiãu vỊ kh nàng toaùn đợc thể bảng : Khaớ nàng toạn hiãûn thåìi v kh nàng toạn nhanh ca cäng ty vo nàm 2000 tàng so våïi nàm 1999 Cọ nghéa l kh nàng toạn cạc khon nåû ngàõn hản ca cäng ty ráút täút Hãû säú ca chè tiãu ny nàm 2000 låïn hån nàm 99 Âàûc biãût l hãû säú kh nàng toạn hiãûn thåìi ca cäng ty qua nàm âáưu âãưu låïn hån v thãø hiãûn âỉåüc mỉïc âäü an ton v kh nàng âỉïng vỉỵng trãn thë trỉåìng tỉång âäúi cao Do täúc âäü quay vng ca väún lỉu âäüng gim dáùn âãún täúc âäü quay vng ca väún cng gim, nhỉng mỉïc gim ny khäng cao làõm Thổỷc tóỳ naỡy laỡ mổùc tng cuớa vọỳn bỗnh qn v mỉïc tàng doanh thu thưn qua nàm khäng tỉång xỉïng chỉï khäng phi l viãûc sỉí dủng vọỳn lổu õọỹng keùm hióỷu quaớ 55 Chuyên đề thực tËp tèt nghiƯp Khoa KÕ to¸n Kãút qu cúi cng cho ta tháúy t lãû sinh li doanh thu v mỉïc doanh låüi väún lỉu âäüng ca cäng ty nàm 2000 âảt hiãûu qu hån nàm 1999 Våïi kãút qu âảt âỉåüc nãúu cäng ty biãút phạt huy hån nỉỵa nhỉỵng låüi thãú â cọ v tàng cỉåìng cäng tạc qun l v sỉí dủng väún lỉu âäüng mäüt cạch coù hióỷu quaớ thỗ vióỷc kinh doanh caớ cọng ty tỉång lai s cọ nhiãưu triãøn vng hån II Nhỏỷn xeùt vaỡ õaùnh giaù chung tỗnh hỗnh quaớn lyù väún lỉu âäüng Väún bàng tiãưn: väún bàòng tiãưn ca cäng ty âỉåüc thãø hiãûn dỉåïi hai dảng l tióửn quyớ vaỡ tióửn gổới ngỏn haỡng Qua quaù trỗnh phán têch ta tháúy lỉåüng tiãưn dỉû trỉỵ khạ låïn ch úu l tiãưn gỉíi vo ngán hng, âiãưu ny khäng nhỉỵng giụp cho cäng ty giỉỵ tiãưn an ton, êt bë tháút m cn âỉåüc táûn dủng âỉåüc cå häüi sinh låüi cho tiãưn lục säú tiãưn ny chổa õỏửu tổ vaỡo hoaỷt õọỹng kinh doanh nhỗn chung cäng viãûc qun l väún bàòng tiãưn ca cäng ty tỉång âäúi chảt ch Tuy nhiãn âãø cäng viãûc quaớn lyù vọỳn õổồỹc hióỷu quaớ hồn thỗ ồớ cọng ty phng kãú toạn ti vủ cáưn kãút håüp våïi cạc phng ban khạc âãø láûp kãú hoảch tiãưn màût håüp l hån Dỉûa vo kãú hoảch âãø biãút dỉû trổợ bao nhióu laỡ vổỡa Khi naỡo thỗ thióỳu naỡo thỗ thổỡa, tổỡ õoù chuớ õọỹng õỏửu tổ luùc thỉìa hồûc âi vay âãø b âàõp lục thiãúu Cạc khon phi thu: Hiãûn nay, khon phèa thu, khạch hng ca cäng ty vo cúi nàm 2000 tàng lãn, chỉïng t cäng tạc thu häưi nåü ca cäng ty chỉa âỉåüc täút làõm, cäng viãûc qun l khon phi thu chỉa âỉåüc chàût ch làõm, cäng ty khọ coù thóứ theo doợi kyỡ thu tióửn bỗnh quỏn Cọng ty chỉa cọ khạch hng no âãø chảy nåü, nhỉng coù nhióửu khaùch haỡng õang thióỳu vọỳn nón cọỳ tỗnh dáy dỉa kẹo di viãûc tr nåü Hng täưn kho : Hng täưn kho ca cäng ty hiãûn âang tàng lãn v cng chiãúm t trng tỉång âäúi låïn ca ti sn lỉu âäüng, màûc d hng hoạ täưn kho gim so våïi nàm 1999 nhỉng mỉïc gim cn tháúp Hng täưn kho tàng ch úu l chi phê sn pháøm dåí dang tàng Thỉûc tãú tải cäng ty chỉa láûp âỉåüc kãú hoảch dỉû trỉỵ l bao nhiãu cho ph håüp, mäùi láưn mua våïi lỉåüng l bao nhiãu vo thåìi âiãøm no l täúi ỉu so våïi chi phê täưn trỉỵ v âàût hng Âãø khàõc phủc âỉåüc nhỉỵng hản chãú trãn, em xin âỉa mäüt säú biãûn phạp sau: - Xáy dỉûng kãú hoảch täưn kho - Xáy dỉûng chênh tên dủng måïi B: MÄÜT SÄÚ BIÃÛN PHẠP NHÀỊM NÁNG CAO HIÃÛU QU SỈÍ DỦNG VÄÚN LỈU ÂÄÜNG TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN THỈÅNG MẢI V VÁN TI PETROLIMEX Trỉåïc xáy dỉûng cạc biãûn phạp, ta âi xạc âënh mỉïc doanh thu dæû kiãún nàm 2001 I Láûp kãú hoach doanh thu 56 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế to¸n Sỉû cáưn thiãúc láûp kãú hoảch doanh thu: Cäng ty cọ quan hãû ti chênh chàût ch våïi täøng cäng ty Våïi mäúi quan hãû ny, vo âáưu mäùi kyì kinh doanh Täøng cäng ty chuyãøn xuäúng cäng ty hng chủc kãú hoảch, tỉì kãú hoảch doanh thu, kãú hoảch täưn kho, tháûm chê c kãú hoảch chi phê Âiãưu ny táút úu l cáưn thiãút âäúi våïi mäüt ngnh kinh doanh màût hng chiãún lỉåüc qúc gia âỉåüc täø chỉïc qun l theo chiãưu dc Hån nỉỵa, thỉûc tãú, kãú hoảch hoạ â phạt huy âỉåüc hiãûu lỉûc qun l ngnh xàng dáưu Song, bãn cảnh kãú hoảch trãn giao, cäng ty cáưn láûp cạc kãú hoảch ph håüp våïi âiãưu kiãûn kinh doanh ca mỗnh coù nhổ thóỳ mồùi chuớ õọỹng õổồỹc hoaỷt õọỹng ti chênh nọi riãng v hoảt âäüng kinh doanh nọi chung óứ goùp phỏửn caới thióỷn tỗnh hỗnh naỡy, xin âãư xút phỉång ạn dỉû toạn sau: Láûp kãú hoảch doanh thu: Xút phạt âiãøm ca kãú hoảch l kãú haoch doanh thu, âáy l mäüt kãú hoảch ti chênh quan trng Cọ kãú hoảch doanh thu måïi dỉû toạn âỉåüc lưng tiãưn vo ca doanh nghiãûp tỉì âoï måïi coï kãú hoach thu chi håüp lyï Cå såí láûp kãú hoảch doanh thu l kãú hoach sn lỉåüng tiãu thủ Dỉåïi âáy ta s láûp kãú hoảch våïi tỉìng nhọm xàng dáưu 1.1 Kãú hoảch sn lỉåüng tiãu thu xàng dáưu: Âãø láûp kãú hoảch sn lỉåüng tióu thu cho nm 2001 tng ta dổỷa vaỡo tỗnh hỗnh saớn lổồỹng tióu thu xng dỏửu quyù 1999 v 2000 thäng qua cạc bạo cạo xút bạn xàng dáưu åí cäng ty : Nàm Q Màût hng Mogas 83 Mogas92 Dáưu ho Diesel Mazut Täøng 1999 2000 I II III IV I II III IV 944409 60679 708400 56978 7413 956505 69532 695312 61023 8503 999021 81697 678412 65196 9899 115311 81789 692008 63531 9521 181994 97912 71952 67856 63125 9815 17975 84 997512 80342 660561 64152 9978 179087 98701 71023 68931 62987 9613 18125 45 181254 183422 199996 12263 12 82561 69447 64932 9998 20782 81 57 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán Qua âäư thë ta tháúy sn lỉåüng tiãu thu xàng dáưu ca cäng ty qua cạc q cọ xu hỉåïng theo mäüt âỉåìng thàóng dảng y= a +b Trong âọ: a,b âỉåüc xạc âënh thäng qua hãû chøn tàõc sau: Σy = na + bΣt (1) Σyt = aΣt + bΣt Våïi n : l säú nàm nghiãn cỉïu y : l chè säú phạt triãøn ca doanh thu t : l thỉï tỉû thåìi gian dy säú + Nóỳu t leớ thỗ t = -3,-2,-1,0,1,2,3, + Nóỳu t chụn thỗ t = ,-5,-3,-1,1,3,5, óứ tờnh cạc tham säú a,b ta láûp bng sau : t -4 -3 -2 -1 y 1.777.87 1.790.87 1.819.94 1.797.58 1.812.54 1.834.22 1.999.96 2.078.28 t2 16 1 16 yt 7.111.51 5.372.62 3.639.89 1.797.58 1.812.54 3.668.45 5.999.88 14.911.2 1.872.38 60 97 Thay säú liãûu vaìo phổồng trỗnh (1) ta coù : 149.111.297 = 8a + ⇒ a = 1.863.912,1 1.872.383 = + 60b b= 31.206,4 Vỏỷy phổồng trỗnh õổồỡng thúng seợ laỡ : y = 1.863.912,1 + 31.206,4 t Nhỉ váûy sn lỉåüng tiãu thủ xàng dáưu ca cäng ty nàm 2001 bäún q s âỉåüc xạc âënh theo hm yt = 1.863.912,1 + 31.206,4t Q t Sn lỉåüng tiãu thủ (lêt) I 2.019.944,1 58 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa KÕ to¸n II 10 2.051.150,5 II 11 2.082.356,9 IV 12 2.113.563,3 Täøn 8.267.014,8 g T trng cạc sn pháøm xàng dáưu tiãu thủ theo thäúng kã qua cạc nàm sau : Mogas 83 : 53,8% Mogas 92 : 3,8% Dáưu ho : 38,5% Diesel : 3,4% Mazut : 0,5% Täøng : 100% Càn cỉï vo säú liãûu trãn ta cọ kãú hoảch sn lỉåüng tiãu thủ cho tỉìng màût hng DỈÛ TOẠN SN LỈÅÜNG TIÃU THỦ CẠC MÀÛT HNG XÀNG DÁƯU NÀM 2001 Q Màût hng Mogas 83 Mogas 92 Dáưu ho Diesel Mazut I II 108672 1103518, 9,9 76757,9 77943,7 777678, 789692,9 69739,1 68678,1 10255,8 10099,7 III 1120308 79129,6 801707,4 70800,1 10411,8 IV 1137097 80315,4 813721,9 71861,2 10567,8 Täøng 4447653,8 314146,6 3182800,7 281078,5 41335,1 1.2 kãú hoảch thu mua: Tỉì säú liãûu dỉû ton sn lổồỹng ồớ trón thỗ cọng ty seợ coù kóỳ hoaỷch doanh thu theo âån giạ cạc màût hng xàng du âỉåüc qui âënh åí cäng ty sau: Mogas 92: 5400 âäöng lêt Mogas 93: 5100 âäöng/ lêt Diesel: 3900 õọửng/ lờt Dỏửu hoaớ: 3800 õọửng/ lờt 59 Chuyên đề thùc tËp tèt nghiƯp Khoa KÕ to¸n Mazut: 2100 âäưng/ lêt Dỉûa trãn bn sn lỉåüng dỉû toạn v âån giạ kãú hoảch, kãú hoảch thu mua 2001 ca cäng ty vãư xàng dáưu âỉåüc láûp åí bng sau: Q I II III IV Tỉn g DT tiãu thủ Mogas 83 5.542.322 490 5.627.946 390 5.713.570 800 5.799.194 700 22.683.034 380 DT tiãu thuû Mogas 92 414.492.6 60 420.795 980 427.299 840 433.703 160 1.696.291 640 DT tiêu thụ dầu ho¶ 2.955.178 300 3.000.893 020 3.046.488 120 3.092.143 220 12.094.720 660 DT tiãu thuû DT tiãu Diezel thuû Ma zut 267.844.5 21.209.370 90 271.982.4 21.537.180 90 276.120.3 21.864.780 90 280.258.6 22.192.380 80 1.096.206.1 86.803.710 50 Kãú hoảch doanh thu â láûp åí bng trãn l cåí såí quan trng âãø láûp cạc kãú hoảch ti chênh liãn quan, cäng viãûc ny s giụp cho thu chi ca cäng ty nàm 2001 ln ln âảt âỉåüc ch âäüng Dỉû toạn chờnh xaùc doanh thu laỡ chỗa khoaù giaới quyóỳt nhióửu váún âãư ti chênh liãn quan Tỉì kãú hoảch âọ cäng ty cọ thãø toạn chênh xạc lỉåüng tiãưn bạn hng thu vo tỉìng q tỉì âọ m cọ kãú hoảch thu v chuøn tr âäúi våïi cạc âån vë näüi bäü v täøng cäng ty âỉåüc këp thåìi II Chênh xáy dỉûng tên dủng bạn hng Trong hai nàm qua cäng ty chỉa âãư mäüt chênh tên dủng äøn âënh, håüp l âãø läi kẹo khạch hng nhàòm mủc âênh l tàng doanh säú bạn v lm tàng täúc âäü vng quay väún lỉu âäüng Vỗ thóỳ thồỡi gian thổỷc tỏỷp taỷi cọng ty em xin âỉa chênh tên dủng bạn hng våïi âiãưu kiãûn tên dủng ny cọ låüi cho hai bãn Mún âỉa mäüt chênh tên dủng, cäng ty cáưn phi xạc âënh chi phê cå häüi cho viãûc sỉí dủng väún lỉu âäüng âáưu tỉ v cạc khoaớn phaới thu Trong quaù trỗnh kinh doanh luọn naớy sinh cán nhàõc váún âãư, cọ thãø quút âënh âáưu tỉ vo lénh vỉûc ny m khäng âáưu tỉ vo lénh vỉûc khạc hồûc cọ thãø kinh doanh màût hng cọ låüi nhûn tháúp, âäü an ton cao v ngỉåüc lải Âáy l váún âãư â lm cho cạc doanh nghiãûp phi cán nhàõc Tuy nhiãn viãûc quút âënh âọ tu thüc vo âàûc âiãøm chun biãût ca tỉìng viãûc tỉìng nghnh Nãúu cạc doanh nghiãûp biãút toạn chi phờ cồ họỹi cuớa mỗnh, seợ laỡm tng tờnh khaớ thi viãûc âỉa cạc quút âënh Trong thỉûc tãú, mäüt säú trỉåìng håüp âáưu tỉ âi hi phi sỉí dủng ngưn lỉûc khan hiãúm no âọ ca doanh nghiãûp màûc d chi phê thỉûc hiãûn liãn quan âãún viãûc huy âäüng ngưn lỉûc ny khäng phạt sinh hay khäng phn ạnh âụng giạ trë ngưn lỉûc âäúi våïi doanh 60 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế to¸n nghiãûp, chi phê âãø sỉí dủng cạc ngưn lỉûc váûy gi l chi phê cå häüi v âỉåüc bàòng cạch säú thu nháûp m ngưn lỉûc cọ thãø mang lải cho doanh nghiãûp nãúu cạc dỉû ạn hay quút âënh dỉa xem xẹt âỉåüc bạt boớ Nóỳu chi phờ cồ họỹi cao thỗ cọng ty cáưn phi cán nhàõc k lỉåỵng mäùi quút âënh liãn quan âãúïn chi phê cå häüi nãúu kãút quaí mäüt quyãút âënh cao hån chi phê cå häüi thỗ mồùi thỏỷt sổỷ coù hióỷu quaớ vaỡ ngổồỹc laỷi Do âọ ta cáưn phi xạc âënh chi phê cå häüi ca cäng ty âãø lm cå såí âỉa chênh sachs tên dủng cho khạch hng, chi phê cå häüi ca cäng ty âỉåüc xạc âënh trãn cå såí li sút tiãưn vay ngàõn hảng ngán hng v mỉïc doanh låüi väún lỉu âäüng Nghéa l tỉì säú väún vay ngán hng dng âãø ti tråü cho ti sn lỉu âäüng k, cäng ty s sỉí dủng väún vay ny âãø kinh doanh nhàòm tảo låüi nhûn, sau b âàõp chi phê li vay s cn lải pháưn låüi nhûn, sau b âàõp chi phê li vay s cn lải pháưn låüi nhûn rng cho cäng ty Trong nàm 2000, cäng ty cho vay ngàõn hản ngán hng våïi li sút 0,7% ⁄ thạng v sỉïc sinh låüi ca väún lỉu âäüng l0,289% nãn ta âỉåüc chi phê cå häüi ca cäng ty l Chi phê cå häüi = 0,7% ∗ 12 + 0,289% = 8,69% Nhỉ váûy chi phê cå häüi ca cäng ty tháúp, âọ cäng ty cọ thãø âỉa mäüt âiãưu kiãûn tên dủng cho khạch hng håüp l âãø tàng doanh thu bạn hng v náng cao hiãûu qu kinh doanh - Trỉåïc hãút cäng ty phi nghiãn cỉïu kh nàng ti chênh ca khạch hng âãø cọ biãûn phạp qun l v âỉa chênh tên dủng Khạch hng ca cäng ty âọ l khạch lai v khạch bạn bn Trong âọ khạch lai mua hng tr tiãưn khäng cáưn âỉa mäüt chênh tên dủng no Khạch hng bạn bn nàòm ri rạc åí miãưn trung Cäng viãûc ch úu vióỷc hỗnh thaỡnh mọỹt chờnh saùch tờn duỷng laỡ khúng âënh sỉû ri ro, uy tên ca khạch hng qua cạc chè tiãu sau: + Bn cháút ca khạch hng, qua quaù trỗnh kinh doanh cuớa cọng ty hai nàm qua chỉa tháúy hiãûn tỉåüng chảy nå ca cạc khạch hng, m nhỉỵng ngyueen nhán khạc Âáy l mäüt âiãưu kiãûn thûn tiãûn cho cäng ty trỉåìng hồỹp baùn chởu cho khaùch haỡng, nhổng khọng phaới vỗ thãú m xem thỉåìng úu täú ny Âãø âm bo an toaỡn cho quyóỳt õởnh cuớa mỗnh cọng ty cỏửn sỉí dủng nhỉỵng kinh nghiãûm ca nhán viãn bạn hng, kãút håüp våïi nhỉỵng thäng tin thu nháûp qua mäi trỉåìng kinh doanh âãø lm cå såí cán nhàõc qui âënh + Kh nàng tr nåü ca khạch hng: cäng ty phi xem xẹt âạnh giạ kh nàng tr nåü ca khạch hng dỉûa trãn kh nàng toaùn cuớa hoỹ Vỗ thóỳ cọng ty cỏửn phaới nghión cổùu, phaới tỗm hióứu, phaới chia khaùch haỡng tổỡng nhọm âãø tỉì âọ âàût nhỉỵng âiãưu kiãûn tên duỷng thờch hồỹp õọỳi vồùi tỗnh huọỳng õọỳi vồùi ruớ ro v khäng thu âỉåüc nåü + Väún ca khạch hng: âa säú khạch hng ca cäng ty cọ tiãưm lổỷc vóử vọỳn lổu õọỹng phuch vuỷ cho quaù trỗnh kinh doanh rỏỳt thỏỳp chố coù khoaớng 20% coù tỗm lỉûc vãư väún lỉu âäüng dng âãø âáưu tỉ hay mua 61 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Kế toán baùn kởp thồỡi nhổợng mỷt haỡng maỡ hoỹ coù låüi, nhn räùi h gỉíi tiãút kiãûm ngàõn ngy våïi li suạt k hản 0,15% ⁄ thạng Do âọ chi phê cå häüi ca viãûc sỉí dủng väún vay ny tr såïm cho nh cung cáúp âãø hỉåíng chiãút kháúu ca h l 0,15% ∗ 12 =1,8% ⁄ nàm + Váût bo âm: thỉåìng l cạc giáúy tåì chỉïng nháûn ti sn xe, nh cỉía ca cạc khạch hng dng âãø thú cháúp, nhỉng pháưn låïn khạch hng ca cäng ty mua chëu thäng qua uy tên l ch úu ( âäúi våïi khạch hng quan hãû bn bạn láu di ) tỉì âọ xem xẹt khạch hng no coù uy tờn lồùn, khaớ nng toaùn cao thỗ nåïi räüng âiãưu kiãûn tên dủng v ngỉåüc lải nhàòm tảo mäúi quan hãû khàõng khêt våïi khạch hng + Yóỳu tọỳ trổồỡng:Aớnh hổồớng õóỳn tỗnh hỗnh kinh tóỳ ca khạch hng â phán têch åí mäi trỉåìng kinh doanh ca cäng ty, nhỉỵng nàm qua mäi træång kinh tãú, chênh trë næåïc ta äøn âënh Do âọ êt nh hỉåíng âãún âiãưu kiãûn tên dủng ca cäng ty âäúi våïi khạch hng − Xạc láûp âiãưu kiãûn tên dủng måïi : Kãút håüp cạc úu täú â phán têch trãn âãø cọ cå såí âỉa chênh tên dủng täúi ỉu Vãư phêa cäng ty hiãûn tải våïi chi phê cå häüi âáưu tỉ väún l 8,69% / nàm ỉïng våïi t lãû chiãút kháúu l k, chi phê cå häüi väún âáưu tỉ ca khạch hng mún hỉåíng chiãút kháúu l : 1,8% ⁄ nàm,âiãưu kiãûn tên dủng âàût l: 1,8% < 1,8%< K x 365 sè ngµy - thêi gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại và vận tải PETROLIMEX , Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại và vận tải PETROLIMEX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay