Seminar mon triet hoc DVLS

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:17

Đề tài: Hình thái kinh tế - xã hội, lý luận vận dụng Với đời học thuyết hình thái kinh tế-xã hội, chủ nghĩa vật lịch sử vạch thực chất tồn phát triển xã hội kết cấu khách quan chúng Đó hệ thống bao gồm yếu tố mối liên hệ hình thành vận động tuân theo quy luật vốn có chúng I KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC CỦA HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI Khái niệm hình thái kinh tế-xã hội: Hình thái kinh tế-xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử, dùng để xã hội giai đoạn phát triển lịch sử định, với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội phù hợp với lực lượng sản xuất trình độ định với kiến trúc thượng tầng xây dựng quan hệ sản xuất Kết cấu hình thái kinh tế-xã hội: Hình thái kinh tế-xã hội xã hội cụ thể có kết cấu phức tạp, gồm yếu tố lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng liên hệ tác động qua lại - Lực lượng sản xuất tảng vật chất – kỹ thuật hình thái kinh tế-xã hội Sự phát triển hình thái kinh tế-xã hội xét đến lực lượng sản xuất định - Quan hệ sản xuất quan hệ kinh tế bản, định tất quan hệ xã hội khác, tiêu chuẩn khách quan để phân biệt chế độ xã hội với chế độ xã hội khác Mỗi hình thái kinh tế-xã hội có kiểu quan hệ sản xuất tương ứng với trình độ định lực lượng sản xuất - Những quan hệ sản xuất xã hội cụ thể hợp thành sở hạ tầng, hình thành nên kiến trúc thượng tầng xã hội, mà chức xã hội bảo vệ, trì phát triển sở hạ tầng sinh Ngồi yếu tố xã hội có quan hệ xã h ội quan hệ dân tộc quan hệ gia đình vv II SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THÁI KTXH LÀ MỘT QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN: 1- Sự vận động, phát triển thay hình thái KTXH lịch sử tác động qui luật khách quan chi phối Các yếu tố hợp thành hình thái KTXH có quan hệ biện chứng với hình thành nên quy luật phổ biến XH: qui luật phù hợp quan hệ SX với trình độ phát triển lực lượng SX, qui luật sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng … tác động qui luật đó, mà hình thái KT XH vận động phát triển thay từ thấp lên cao trình lịch sử tự nhiên Lê nin sở khoa học: “Chỉ có đem quy QHXH vào QHSX, đem quy QHSX vào trình độ LLSX người ta có sở vững để quan niệm phát triển hình thái xã hội trình lịch sử - tự nhiên” a)- Qui luật phù hợp quan hệ SX với trình độ pht triển lực lượng SX Quan hệ SX hình thành, biến đổi, phát triển ảnh hưởng định lực lượng SX Lực lượng SX yếu tố động CM nhất, nội dung phương thức SX, quan hệ SX yếu tố tương đối ổn định, hình thức XH phương thức SX Trong mối quan hệ nội dung hình thức nội dung định hình thức Lực lượng SX phát triển quan hệ SX biến đổi theo phù hợp với tính chất trình độ lực lượng SX Sự phù hợp làm cho lực lượng SX tiếp tục phát triển Khi tính chất trình độ lực lượng SX phát triển đến mức mâu thuẫn với quan hệ SX có, đòi hỏi xóa bỏ quan hệ SX cũ để hình thành quan hệ SX phù hợp với lực lượng SX phát triển, làm phương thức SX cũ đi, phương thức SX xuất hiện… Sự phát triển lực lượng SX từ thấp đến cao qua thời kỳ lịch sử khác định thay quan hệ SX cũ quan hệ SX cao hơn, đưa lồi người trải qua nhiều hình thái KT XH khác từ thấp lên cao, với kiểu quan hệ SX khác Sự tác động trở lại quan hệ SX với lực lượng SX Quan hệ SX phù hợp với trình độ pht triển lực lượng SX tạo địa bàn rộng lớn cho phát triển lực lượng SX, trở thành động lực thúc đẩy tạo điều kiện cho lực lượng SX phát triển Khi quan hệ SX lỗi thời, lạc hậu khơng phù hợp với trình độ phát triển lực lượng SX trở thành xiềng xích trói buộc, kìm hãm phát triển lực lượng SX Quan hệ SX tác động (thúc đẩy kìm hãm) phát triển lực lượng SX, ví qui định mục đích SX; ảnh hưởng đến thái độ lao động quãng đại quần chúng; kích thích hạn chế việc cải tiến công cụ, việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào SX, việc hợp tác phân cơng lao động … Trong XH có giai cấp đối kháng mâu thuẫn lực lượng SX quan hệ SX biểu thành mâu thuẫn giai cấp thông qua đấu tranh giai cấp giải mâu thuẫn để đưa XH tiến lên Qui luật ph hợp QHSX với trình độ pht triển LLSX cho chng ta thấy nguồn gốc, động lực bn chi phối vận động pht triển lịch sử x hội lịai người pht triển LLSX tới giới hạn định no đĩ lm cho QHSX vốn l hình thức pht triển LLSX trở nn khơng ph hợp v trở thnh xiềng xích kiền hm pht triển LLSX nn bị thay QHSX ph hợp với trình độ LLSX, lịch sử XH lịai người sang trang lại bước vo giai đoạn pht triển mới, lại pht triển LLSX b)- Quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng: Cơ sở hạ tầng v kiến trc thượng tầng l mặt thống biện chứng hình thi KTXH, chng tc động qua lại với tạo thnh qui luật chi phối vận động v pht triển XH Cơ sở hạ tầng định kiến trúc thượng tầng Theo tri ết học Mac, QHSX l quan hệ vật chất nĩ qui định cc quan hệ trị v tinh thần tức l cấu kinh tế thực sản sinh kiến trc thuợng tầng tương ứng v qui định tính chất kiến trc thượng tầng Cơ sở hạ tầng sinh kiến trúc thượng tầng tương ứng Cơ sở hạ tầng qui định tính chất kiến trc thượng tầng Tính chất mu thuẫn KT qui định tính chất mu thuẫn trị v tinh thần Tính chất giai cấp kinh tế qui định tính chất trị v tinh thần Giai cấp no thống trị kinh tế l thống trị mặt trị v tinh thần Sự thay đổi sở hạ tầng qui định thay đổi kiến trc thuợng tầng Sự thay tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng Ki ến trc thuợng tầng sở hạ tầng qui định nĩ lại cĩ tính độc lập tương đối v tc động trở lại sở hạ tầng, chức XH kiến trc thượng tầng l bảo vệ, xy dựng v pht triển sở hạ tầng tồn chống lại nguy lm suy yếu ph hoại sở hạ tầng Kiến trc thượng tầng tc động nhiều hình thức khc nhau, nhiều gĩc độ trực tiếp gin tiếp Kiến trc thượng tầng tc động theo hướng : Nếu tc động ph hợp với qui luật KT-XH, với yu cầu pht triển LLSX thc đẩy pht triển XH, SX Nếu tc động khơng ph hợp với qui luật KT-XH, với yu cầu pht triển LLSX cản trở pht triển SX, XH Cc phận kiến trc thượng tầng vừa tc động lẫn vừa tc động đến sở kinh tế đĩ Nh nước giữ vai trị đặc biệt quan trọng cĩ tc dụng thực hĩa tất yếu kinh tế L ĩnh vực then chốt quan hệ sở hạ tầng v kiến trc thượng tầng l quan hệ kinh tế v trị, đĩ theo Lnin trị l biểu tập trung kinh tế v trị khơng thể khơng ưu tin so với kinh tế 2- Qu trình lịch sử tự nhin XH vừa bao hm sụ pht triển vừa bao hm pht triển “bỏ qua” Đối với quốc gia dn tộc cụ thể điều kiện cụ thể chi phối m pht triển cĩ thể bỏ qua vi hình thi KT-XH đĩ l qu trình lịch sử tự nhin đặc th 3- Thời đại ngy l thời đại qu độ từ CNTB ln CNXH trn phạm vi tịan giới Vì ảnh hưởng tc động cch mạng khoa học –cơng nghệ đại, qu trình tịan cầu hĩa, nước kinh tế km pht triển đ ginh quyền tay giai cấp vơ sản, cĩ nhn tố khch quan v chủ quan cần thiết hịan tồn cĩ khả qu độ ln CNXH, bỏ qua chế độ TBCN Đĩ l tất yếu lịch sử III LIÊN HỆ THỰC TẾ VỚI VIỆC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XH Ở NƯỚC TA: Đối với nước ta toàn điều kiện khách quan nhân tố chủ quan qui định nước ta theo đường XHCN bỏ qua CNTB với tính cách chế độ XH, tất yếu lịch sử hồn tồn đắn với học thuyết hình thái KT XH chủ nghĩa Mác - Lê nin Vấn đề lại phải xác định thực trạng KT XH đất nước để lựa chọn hình thức KT, xác định bước cụ thể theo mục tiêu chọn Thực tế nước ta KT chủ yếu SX nông nghiệp lạc hậu, thủ cơng Trình độ lực lượng SX lực tổ chức quản lý thấp Quá độ lên chủ nghĩa XH nước ta từ CNTB mà bước độ lên chủ nghĩa XH “bỏ qua” CNTB với tính cách chế độ XH Vì phải nhận thức đầy đủ vận dụng sáng tạo qui luật khách quan, quan hệ SX phù hợp với trình độ p ht triển lực lượng SX qui luật nhằm cải tạo thành phần KT khai thác tiềm SX, phát huy tính chủ động sáng tạo chủ thể, thành KT KT nhiều thành phần KT NN phải phát triển mạnh mẽ có hiệu để thật có tác dụng chủ đạo thành phần KT khác; đặc biệt phải khắc phục quan niệm bỏ qua CNTB cách giản đơn, phải khai thác, sử dụng tối đa CNTB làm khâu trung gian để chuyển SX nhỏ lên chủ nghĩa XH Lê nin Song bước vo thời kỳ qu độ quan điểm thời kỳ trước đổi chng ta đ qu độ trực tiếp từ SX nhỏ ln CNXH bỏ qua giai đọan pht triển TBCN, vi phạm qui luật tự nhiên, quan niệm không bỏ qua CNTB cụ thể bỏ qua khu trung gian qu trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ ln SX lớn nĩi chung l SX hng hĩa v kinh tế thị trường với tất cc hình thức sản xuất, kinh doanh mang tính qu độ nĩ, chng ta nóng vội, chủ quan ý chí, nơn nóng đẩy nhanh tốc độ cơng nghiệp hóa chưa có tiền đề cần thiết, xóa bỏ thành phần KT hiệu quả, hạn chế quan niệm hàng hóa tiền tệ, xem nhẹ động lực lợi ích KT … Trong xây dựng hệ thống trị nặng sử dụng chế tập trung quan liêu bao cấp, dàn vi phạm quyền dân chủ nhân dân, tình trạng quan liêu tham nhũng tràn lan … Chưa có quan điểm chiến lược phương thức cụ thể đe mở rộng giao lưu quốc tế, tận dụng thành văn minh nhân loại … từ nguyên nhân làm cho KT XH nước ta luôn gặp khó khăn, khủng hoảng trầm trọng Từ Đại hội Đảng lần thứ VI, Đảng ta tự phê phán nghiêm túc sai lầm mắc phải, nhận thức lại quan niệm bỏ qua chế độ CNTB cách đắn, đầy đủ đề đường lối đổi toàn diện; đường lối qua Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX ch ỉ r: “Con đường ln nước ta l pht triển qu độ ln CNXH bỏ qua chế độ TBCN, tức l bỏ qua việc xc lập vị trí thống trị QHSX v Kiến trc thượng tầng TBCN…” Và đến ĐH X Đảng ta qun cc quan điểm đường ln CNXH nước ta m ĐH IX đ nu v khẳng định: “Chng ta phải pht triển KT thị truờng định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH-HĐH , xy dựng văn oh tin tiến, đậm đ sắc dn tộc lm tảng tinh thần XH, xy dựng dn chủ XHCN, thực đại địan kết dn tộc, xy dựng Nh nước php quyền XHCN nhn dn, nhn dn v nhn dn, xy dựng Đảng sạch, vững mạnh, bảo đảm vững quốc phịng v an ninh, chủ động v tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” Đy l nội dung đuờng ln CNXH theo quan điểm m Đảng ta v nhn dn ta thực hiện, Đại hội lần thứ X nêu đặc trưng qu trình tiến hnh cơng đổi XD CNXH m chng ta XD l: - X hội dn giu nước mạnh, cơng bằng, dn chủ, văn minh -Do nhn dn lm chủ -Cĩ KT pht triển cao dựa trn LLSX đại v QHSX ph hợp với trình độ pht triển LLSX -Cĩ VH tin tiến , đậm đ, sắc dn tộc -Con người giải phĩng khỏi p bức, bất cơng cĩ sống ấm no, tự do, hạnh phc, pht triển tồn diện - Cc dn tộc cộng đồng VN bình đẳng, đồn kết, tượng trợ cng tiến -Cĩ Nh nước php quyền XHCN nhn dn, nhn dn, nhn dn lnh đạo ĐCS - Cĩ quan hệ hữu nghị v hợp tc với nhn dn cc nước trn giới Tuy r ằng nước ta đứng trước thch thức, khĩ khăn trở ngai khơng nhỏ, Đảng ta khẳng định: đường ln CNXH nước ta l tất yếu, ph hợp với quy luật khch quan v hồn tồn cĩ khả thực được, chng ta đ cĩ tương đối đầy đủ điều kiện khch quan v cc nhn tố chủ quan sau: + Điều kiện khch quan: ĐH X r: “Tuy nhin nước ta đứng trước nhiều thch thức lớn đan xen tc động tổng hợp v diễn biến phức tạp, khơng thể coi thường thch thức no”, điều kiện, thời cơ, thuận lợi l bản: “Trong năm tới, trn giới, hịa bình, hợp tc v pht triển l xu lớn…Kinh tế giới v khu vực tiếp tục phục hồi v pht triển….Tịan cầu hĩa kinh tế tạo hội…Khoa học v cơng nghệ cĩ bước đột ph mới…Khu vực Chu –Thi Bình Dương nĩi chung v Đơng Nam nĩi ring, xu hịa bình, hợp tc v pht triển tiếp tục gia tăng” + Về điều kiện v nhn tố chủ quan: Trước hết Đảng ta khẳng định đựoc vai trị lnh đạo tuyệt đối nghiệp cch mạng, Đảng ta thẳng thắn nhìn nhận v tm sửa chữa khuyết điểm, kin đấu tranh với tượng tiu cực, tham nhũng, sức nng cao sức chiến đấu v lực lnh đạo Đặc biệt Đảng ta đ nhận thức, nắm bắt xc xu khch quan thời đại, đĩ đ cĩ đường lối kinh tế đối ngoại mở cửa, hội nhập quốc tế đng đắn, nu cao tinh thần VN muốn lm bạn với tất cc nước Vì đ tiếp cận, tranh thủ v thu ht ngy cng nhiều v cị hiệu cc nhn tố khch quan thuận lợi thời đại chuyển vo nước để cng với cc nhn tố bn tạo thnh tổng lực cho pht triển đất nuớc Nhn dn ta cĩ phẩm chất tốt đẹp Tịan qun, tồn dn ta tin tưởng tuyệt đối vo lnh đạo Đảng, pht huy đựoc lịng yu nước v tinh thần dũng cảm, đồn kết trí, cần c, động, sng tạo tiếp tục thực đổi mới, sức xy dựng v bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ĐH X đ sau 20 năm thực đường lối đổi mới: “Đất nước đ khỏi khủng hoảng, KT-XH, cĩ thay đổi v tịan diện Kinh tế tăng trưởng kh nhanh, nghiệp CNH-HĐH, pht triển kinh tế thị trường định hướng XHCN đẩy mạnh Đời sống nhn cải thiện r rệt Hệ thống trị v khối đại đồn kết tịan dn tộc củng cố v tăng cường Chính trị-XH ổn định Quốc phịng v an ninh giữ vững Vị nước ta trn trường quốc tế khơng ngừng nng cao Sức mạnh tổng hợp quốc gia đ tăng ln nhiều, tạo v lực cho đất nước tiếp tục ln với triển vọng tốt đẹp” Với thnh tựu 20 năm thực đường lối đổi cng tiền đề khch quan v chủ quan trn, lnh đạo đng đắn Đảng, nhn dn ta hồn tịan cĩ khả xy dựng thnh cơng CNXH trn đất nước ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Seminar mon triet hoc DVLS , Seminar mon triet hoc DVLS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay