On thi van dap mon triet hoc phan DVBC

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:16

Câu 1: Triết học gì? Nguồn gốc đời triết học? Vấn đề triết học? Vai trò triết học đời sống xã hội? * Định nghĩa Triết học: Triết học hệ thống tri thức lý luận chung người giới; vị trí vai trò người giới * Nguồn gốc đời Triết học: Triết học đời vào khoảng từ kỷ VIII đến kỷ VI trước công nguyên vùng có văn minh sớm Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại Hy Lạp cổ đại, xã hội chiếm hữu nô lệ - Điều kiện đời triết học: + Về nhận thức: Khi nhận thức người đạt đến trình độ khái qt hóa, hệ thống hóa trừu tượng hóa + Về xã hội: Khi xã hội có phân cơng lao động (lao động trí óc, lao động chân tay) * Vấn đề triết học: Vấn đề triết học mối quan hệ vật chất ý thức, tồn tư duy, tự nhiên tinh thần - Vấn đề triết học gồm có hai mặt: + Một là, giải mối quan hệ vật chất ý thức; có trước, có sau, định + Hai là, người có khả nhận thức giới hay không Tùy theo cách giải mặt thứ vấn đề mà triết học chia thành hai trường phái lớn chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm * Vai trò triết học đời sống xã hội: - Vai trò giới quan: Triết học hạt nhân lý luận giới quan, có nghĩa tri thức triết học sở, tảng, cốt lỏi cho hình thành giới quan - Vai trò phương pháp luận: + Những tri thức, quan điểm lý luận, nguyên tắc triết học sở để người lựa chọn phương pháp + Mục đích việc nghiên cứu học tập triết học MácLênin bồi dưỡng giới quan vật rèn luyện tư biện chứng, chống chủ nghĩa chủ quan, chống phương pháp tư siêu hình * Đối tượng nghiên cứu triết học: + Đó vấn đề chung giới tự nhiên xã hội người; mối quan hệ người nói chung tư nói riêng giới xung quanh + Đối tượng nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin tiếp tục giải mối quan hệ vật chất ý thức lập trường vật triệt để quy luật chung tự nhiên, xã hội tư * Mối quan hệ vật chất ý thức vấn đề triết học vì: + Vật chất ý thức hai phạm trù khái quát toàn tượng vật chất tư + Mối quan hệ vật chất ý thức nội dung xác định đối tượng nghiên cứu triết học + Việc giải mối quan hệ vật chất ý thức sở để người giải vấn đề khác triết học Câu 2: Trình bày nguồn gốc, chất ý thức kết cấu ý thức Phê phán quan điểm sai trái? Nguồn gốc ý thức a) Nguồn gốc tự nhiên - Phản ánh thuộc tính phổ biến vật chất, tùy theo trình độ phát triển vật chất, phản ánh phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, ý thức hình thức phản ánh cao giới vật chất - Ý thức thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao não người, phản ánh giới khách quan vào não người - Nếu khơng có tác động giới khách quan vào não người khơng có não người với tính cách quan vật chất ý thức khơng có ý thức Vậy, não người tác động giới khách quan vào não người nguồn gốc tự nhiên ý thức b) Nguồn gốc xã hội Sự đời ý thức gắn liền với hoạt động lao động ngôn ngữ - Lao động hành động sáng tạo, có mục đích người tác động vào giới khách quan, làm biến đổi giới nhằm thỏa mãn nhu cầu người - Thông qua lao động, não người phát triển ngày hoàn thiện, làm cho khả tư trừu tượng người ngày cao - Lao động sở hình thành phát triển ngơn ngữ Ngôn ngữ phương tiện để người giao tiếp xã hội, hình thức biểu đạt tư tưởng, yếu tố quan trọng để phát triển tâm lý, tư người xã hội loài người Vì vậy, nguồn gốc tự nhiên điều kiện cần thiết, nguồn gốc xã hội bao gồm hai yếu tố lao động ngôn ngữ nguồn gốc trực tiếp quan trọng định đời phát triển ý thức Bản chất ý thức - Ý thức phản ánh giới khách quan vào óc người, hình ảnh chủ quan giới khách quan - Phản ánh ý thức thụ động máy móc mà phản ánh mang tính chủ động, tích cực sáng tạo phản ánh tảng sáng tạo trình độ cao phản ánh - Tính động sáng tạo ý thức thể khía cạnh sau: + Ý thức phản ánh khái quát trừu tượng, gián tiếp vật thông qua ngôn ngữ + Phản ánh ý thức thơng qua tìm tòi, tích lũy hiểu biết ngày đầy đủ sâu vào chất, quy luật vật + Sự sáng tạo ý thức gắn liền với nhu cầu hoạt động thực tiễn đồng thời đưa dự báo giúp cho người tự giác hơn, chủ động hoạt động + Sự sáng tạo ý thức góp phần làm biến đổi thực Bản chất ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Theo Mác, ý thức “chẳng qua vật chất đem chuyển vào đầu óc người cải biến đó” Kết cấu ý thức a - Cấu trúc theo chiều ngang: - Theo cách tiếp cận này, ý thức bao gồm yếu tố tri thức, ý chí, tình cảm, niềm tin, lòng nhiệt tình, động cơ, tâm trạng người Trong tri thức nhân tố quan trọng việc hình thành phát triển ý thức Mác cho rằng, tri thức phương thức tồn ý thức - Tri thức kết q trình nhận thức tích cực sáng tạo giới Quá trình hành thành phát triển ý thức q trình người khơng ngừng tìm kiếm, tích lũy tri thức giới xung quanh b - Cấu trúc theo chiều dọc: Đây phương diện tiếp cận theo chiều sâu giới nội tâm người bao gồm yếu tố tự ý thức, tiềm thức, vô thức Tất yếu tố với ý thức quy định tính chất phong phú, phức tạp giới tinh thần người Phê phán quan điểm sai trái - Chủ nghĩa tâm chủ quan, thừa nhận cảm giác người định vật, tượng, tồn thực khách quan - Chủ nghĩa tâm khách quan, thừa nhận có thực thể hay lực lượng tinh thần ý thức có trước giới vật chất, sáng tạo mn lồi, mn vật người - Thuyết bất khả tri, phủ nhận khả nhận thức người giới, người nhận thức tượng bên ngồi, khơng có khả nhận thức chất giới Câu Trình bày mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Ý nghĩa phương pháp luận Sự vận dụng Đảng ta? Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức a) Vai trò định vật chất ý thức - Vật chất sở, cội nguồn sản sinh ý thức nên vật chất phải có trước ý thức, khơng có vật chất khơng thể có ý thức - Vật chất định nội dung xu hướng phát triển ý thức Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, nội dung ý thức mang tính khách quan giới khách quan quy định - Trong hoạt động thực tiễn người biết sử dụng khai thác cách hợp lý điều kiện vật chất sẵn có để đảm bảo hoạt động thực tiễn thu thắng lợi kết tốt b) Sự tác động trở lại ý thức vật chất - Sự tác động ý thức vật chất phải thông qua hoạt động người - Ý thức thúc đẩy kìm hãm vận động phát triển vật chất mức độ định Nếu ý thức không phản ánh thực khách quan làm kìm hãm phát triển điều kiện vật chất, song kìm hãm mang tính tạm thời, vật vận động theo quy luật khách quan vốn có nó, nên định phải có ý thức tiến bộ, phù hợp, thay cho ý thức lạc hậu, không phù hợp - Biểu mối quan hệ vật chất ý thức đời sống xã hội quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội, tồn xã hội định ý thức xã hội; đồng thời ý thức xã hội có tính độc lập tương đối, tác động trở lại tồn xã hội Ngoài ra, mối quan hệ vật chất ý thức sở để xem xét mối quan hệ khác chủ thể khách thể, lý luận thực tiễn, điều kiện khách quan nhân tố chủ quan, v.v… Ý nghĩa phương pháp luận - Vật chất định ý thức, ý thức phản ánh vật chất, nên nhận thức phải bảo đảm nguyên tắc khách quan xem xét hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan - Ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động người, nên cần phải phát huy tính tích cực, sáng tạo ý thức cách nâng cao trình độ nhận thức thực khách quan vận dụng chúng hoạt động thực tiễn - Khi xem xét tượng gắn với hoạt động người cần phải tính đến điều kiện khách quan nhân tố chủ quan - Cần chống biểu tả khuynh – chủ quan, nóng vội, ý chí biểu hữu khuynh – bảo thủ, trì trệ, thụ động, khơng biết phát huy tính tích cực, sáng tạo ý thức Sự vận dụng đảng ta - Tôn trọng quy luật khách quan, tổng kết thực tiễn nhìn nhận sai lầm chiến lược xây dựng đất nước giai đoạn trước năm 1986 - Tiến hành đổi tồn diện, đồng triệt để với hình thức, bước cách làm thích hợp; trước hết đổi tư duy, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm hệ Câu 4: Trình bày nội dung nguyên lý mối liên hệ phổ biến vật, tượng Ý nghĩa phương pháp luận Sự vận dụng Đảng ta? Khái niệm mối liên hệ Mối liên hệ phạm trù triết học dùng để quy định, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn vật, tượng hay mặt vật, tượng giới Tính chất mối liên - Tính khách quan: Mối liên hệ vật, tượng vốn có, khơng phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người Xuất phát từ tính thống vật chất giới, từ tồn phát triển vật, tượng - Tính phổ biến: Mối liên hệ vật tượng phổ biến, mà yếu tố, phận cấu thành vật, tượng liên hệ hữu với giai đoạn trình tự nhiên, xã hội, tư - Tính đa dạng: Xuất phát từ tính đa dạng, mn hình mn vẻ giới vật chất Có nhiều hình thức mối liên hệ, hình thức mối liên hệ có vị trí, vai trò, đặc điểm riêng Ý nghĩa phương pháp luận - Trong nhận thức xem xét vật, tượng ta phải quán triệt quan điểm toàn diện Yêu cầu quan điểm toàn diện là: + Phải xem xét tất yếu tố phận vật, tượng mối liên hệ với yếu tố, thuộc tính với phận khác + Mặt khác phải xem xét mối liên hệ vật, tượng với vật, tượng khác cách trực tiếp gián tiếp - Ngoài quan điểm toàn diện cần phải có quan điểm lịch sử – cụ thể xem xét vật, tượng, phải ý đến: + Hoàn cảnh cụ thể làm phát sinh vấn đề dẫn đến phát triển nó; + Bối cảnh thực khách quan lẫn chủ quan; - Quán triệt quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể phải chống lại cách xem xét cào bằng, dàn trải, Chống lại cách xem xét siêu hình, phiến diện, chiều, chống lại chủ nghĩa chiết trung thuật ngụy biện Sự vận dụng đảng ta - Đảng ta quán triệt quan điểm toàn diện cách sinh động kết hợp sức mạnh nước với sức mạnh thời đại, sức mạnh quân với sức mạnh trị, ngoại giao để giành thắng lợi nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước - Trong công đổi mới, Đảng ta chủ trương đổi tồn diện, đổi tư trị việc hoạch định đường lối sách đối nội, đối ngoại; tập trung thực nhiệm vụ đổi kinh tế tạo tiền đề cần thiết để giữ vững ổn định trị, củng cố niềm tin nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để đổi mặt khác đời sống xã hội - Thực tiễn qua năm đổi xác định quan điểm đổi Đảng đắn phù hợp với hoàn cảnh lịch sử nước ta “Đổi tồn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức cách làm phù hợp” Câu :Trình bày nội dung quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại Ý nghĩa phương pháp luận Sự vận dụng Đảng ta? Nội dung quy luật a) Khái niệm chất lượng - Khái niệm chất: Chất phạm trù triết học dùng để tính quy định khách quan vốn có vật tượng, thống hữu thuộc tính, làm cho la phân biệt với khác - Khái niệm lượng Lượng phạm trù triết học dùng để tính quy định vốn có vật số lượng, quy mơ, trình độ, nhịp điệu vận động, phát triển vật thuộc tính b) Mối quan hệ biện chứng chất lượng - Chất lượng vật, tượng thể thống quy định lẫn Sự thống chất lượng tồn độ định - Độ khoảng giới hạn mà thay đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật - Điểm giới hạn mà thay đổi lượng đưa tới thay đổi chất gọi điểm nút - Khi lượng biến đổi đến điểm nút diễn bước nhảy, chất đời thay cho chất cũ, vật đời thay cho vật cũ Cứ vậy, trình vận động, phát triển vật diễn theo cách thức từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất, q trình thống tính tuần tự, tiệm tiến, liên tục với tính gián đoạn, nhảy vọt vận động, phát triển - Khi chất đời, khơng tồn cách thụ động, mà có tác động trở lại lượng, chất tạo lượng mới, theo quy mô, nhịp độ mức độ phát triển lượng Tóm lại: Bất kỳ vật, tượng có thống chất lượng Sự thay đổi dần lượng vượt qua giới hạn độ dẫn đến thay đổi chất vật thông qua bước nhảy Chất đời tác động trở lại tới thay đổi lượng Ý nghĩa phương pháp luận - Trong nhận thức hoạt động thực tiễn phải ý tích lũy dần thay đổi lượng, đồng thời phải biết thực kịp thời bước nhảy có điều kiện chín muồi - Chống lại quan điểm tả khuynh, chủ quan, nóng vội, ý chí, lượng chưa biến đổi đến độ định thực bước nhảy - Chống lại quan điểm hữu khuynh, bảo thủ, trì trệ, lượng biến đổi đến độ định không thực bước nhảy - Phải thấy tính đa dạng bước nhảy, nhận thức hình thức bước nhảy, có thái độ ủng hộ bước nhảy, tạo điều kiện cho bước nhảy thực cách kịp thời - Phải có thái độ khách quan tâm thực bước nhảy hội đủ điều kiện chín muồi Sự vận dụng Đảng - Trước đổi nóng vội, chủ quan, ý chí cơng nghiệp hóa, cải tạo xã hội nên mắc sai lầm - Trong thời kỳ đổi mới, đảng ta vận dụng quy luật công đổi xác định xây dựng CNXH bỏ qua chế độ TBCN, tạo biến đổi chất xã hội tất lĩnh vực nghiệp khó khăn, phức tạp lâu dài với nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất q độ - Cơng nghiệp hóa đại hóa coi nhiệm vụ trung tâm rút ngắn thời gian, vừa có bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt: + Lựa chọn vào công nghệ đại số lĩnh vực then chốt + Phát triển công nghệ cao để đột phá công nghệ sử dụng nhiều lao động để giải việc làm Câu 6: Trình bày nội dung quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Ý nghĩa phương pháp luận Sự vận dụng Đảng ta? Nội dung quy luật a) Các khái niệm: - Mặt đối lập: Là mặt, thuộc tính, yếu tố có xu hướng biến đổi trái ngược vật hay hệ thống vật - Mâu thuẫn biện chứng: Được hình thành từ hai mặt đối lập, mà hai mặt vừa phải vừa thống vừa đấu tranh với chỉnh thể vật - Tính chất mâu thuẫn biện chứng: + Tính khách quan: Tự thân vật, tượng vốn có mâu thuẫn; + Tính phổ biến: Khơng vật, tượng khơng có; + Tính đa dạng, cụ thể: Các vật, tượng tồn nhiều mâu thuẫn, mâu thuẫn bên trong, mâu thuẫn bên ngồi, mâu thuẫn đối kháng, mâu thuẫn khơng đối kháng, mâu thuẫn chủ yếu, mâu thuẫn không chủ yếu vai trò loại mâu thuẫn khơng giống b) Sự thống đấu tranh mặt đối lập - Sự thống mặt đối lập: Là nương tựa vào nhau, quy định lẫn nhau, mặt đối lập lấy mặt đối lập làm tiền đề cho tồn - Sự đấu tranh mặt đối lập: Là tác động qua lại theo hướng trừ, phủ định lẫn mặt đó; tương tác ảnh hưởng lẫn mặt đối lập - Mâu thuẫn biện chứng nguồn gốc, động lực phát triển: Mỗi vật, tượnglà chỉnh thể thống mặt đối lập; đấu tranh mặt đối lập trình diễn từ thấp đến cao, phân chia thành nhiều giai đoạn, giai đoạn có đặc điểm riêng nó: Giai đoạn 1, hình thành mâu thuẫn: Các mâu thuẫn hình thành; Giai đoạn 2, phát triển mâu thuẫn: Các mặt đối lập xung đột gay gắt với nhau; Giai đoạn 3, giải mâu thuẫn: Sự chuyển hóa mặt đối lập, mâu thuẫn giải - Mâu thuẫn giải vật cũ đi, vật đời lại bao hàm mâu thuẫn mới, mâu thuẫn triển khai, phát triển giải làm cho vật luôn xuất thay vật cũ Do vậy, đấu tranh mặt đối lập dẫn đến chuyển hóa mặt đối lập (giải mâu thuẫn) nguồn gốc, động lực vận động, phát triển Tóm lại, vật, tượng chứa đựng mặt, khuynh hướng tạo thành mâu thuẫn Sự thống đấu tranh mặt đối lập động lực bên vận động phát triển, dẫn tới cũ đời Ý nghĩa phương pháp luận - Vì mâu thuẫn man tính khách quan, chủ yếu nên q trình hoạt động phải phát mâu thuẫn, tìm cách kịp thời giải mâu thuẫn mà không né tránh mâu thuẫn, lãng tránh mâu thuẫn - Mâu thuẫn có tính đa dạng, không mâu thuẫn giống mâu thuẫn ta phải phân tích cụ thể mâu thuẫn cụ thể để có cách giải đắn, đặc biệt lưu tâm đến mâu thuẫn bản, mâu thuẫn chủ yếu Trong hoạt động cách mạng, nắm mâu thuẫn giúp đề chiến lược lâu dài đắn; nắm mâu thuẫn chủ yếu từ đề nhiệm vụ trọng tâm, bách, kẻ thù trước mắt để từ đề sách lược đắn Sự vận dụng đảng Để phát triển đất nước phải biết khai thác mặt đồng thuận, đồng mặt đối lập xây dựng sách đại đoàn kết dân tộc, biết kết hợp mặt đối lập thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Về kinh tế phát triển thành phần kinh tế TBNN khâu trung gian kết hợp sức mạnh kinh tế TBNN với trị, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Kết hợp mặt đối lập có nguyên tắc Câu Trình bày mối quan hệ biện chứng riêng chung Ý nghĩa phương pháp luận? Khái niệm riêng, chung, đơn - Cái riêng phạm trù triết học dùng để vật, tượng, trình hệ thống vật cụ thể - Cái chung phạm trù dùng để đặc điểm, quan hệ giống nhau, lặp lại nhiều vật, tượng - Cái đơn đặc điểm, thuộc tính khơng tồn vật, tượng khác Mối quan hệ biện chứng riêng, chung - Cái riêng chung khơng tách rời nhau, gắn bó chặc chẽ với nhau: + Bất kể riêng phải chứa đựng chung; + Bất kể chung phải tồn riêng - Trong điều kiện định chung đơn chuyển hóa cho nhau, đơn phù hợp với quy luật phát triển trở thành chung chung không phù hợp với quy luật phát triển dần để trở thành đơn Ý nghĩa phương pháp luận - Trong hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn, không tách rời riêng chung - Khi tác động vào riêng mặt phải phù hợp với xu chung mặt khác phải ý giữ gìn yếu tố đơn khơng làm yếu tố đơn Sự vận dụng đảng - Đảng ta xác định xu chung giới độ lên CNXH - Việt Nam trình xây dựng CNXH với mơ hình CNXH Việt Nam khơng chép mơ hình nước nào, mà mơ hình đặc thù riêng có Việt Nam, với đường phù hợp bỏ qua chế độ TBCN Câu Thực tiễn gì? Vai trò thực tiễn nhận thức? Ý nghĩa phương pháp luận? Thực tiễn Thực tiễn toàn hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử – xã hội người nhằm cải tạo tự nhiên – xã hội - Hoạt động thực tiễn bao gồm toàn hoạt động người, mà hoạt động vật chất (để phân biệt với hoạt động tinh thần, hoạt động lý luận) mang tính động, sáng tạo người - Hoạt động thực tiễn có ba dạng là: + Hoạt động sản xuất vật chất hình thức hoạt động thực tiễn + Hoạt động trị – xã hội hoạt động tổ chức, cộng đồng người nhằm cải biến mối quan hệ xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển - Hoạt động thực nghiệm khoa học hình thức đặc biệt thực tiễn Trong ba dạng hoạt động thực tiễn hoạt động sản xuất vật chất có ý nghĩa định Vai trò thực tiễn nhận thức - Thực tiễn sở, động lực nhận thức + Nhận thức từ đầu xuất phát từ thực tiễn thực tiễn quy định, yêu cầu thực tiễn buộc người phải nhận thức giới Khơng có thực tiễn khơng có nhận thức + Thơng qua hoạt động thực tiễn, người tác động vào giới, buộc giới phải bộc lộ thuộc tính, quy luật tính quy luật để người nhận thức chúng Như vậy, thực tiễn đem lại tài liệu cho trình nhận thức, giúp cho nhận thức nắm bắt chất quy luật vận động, phát triển giới + Trong hoạt động thực tiễn, người tiến hành biến đổi giới đồng thời biến đổi ln thân mình, phát triển lực chất, lực trí tuệ + Hoạt động thực tiễn tạo công cụ, phương tiện ngày tinh vi, làm tăng thêm khả nhận thức người - Thực tiễn mục đích nhận thức + Trí thức thu nhận q trình nhận thức phải quay phục vụ thực tiễn, hướng dẫn đạo tổ chức thực thực tiễn + Nhận thức để nhận thức, mà có mục đích cuối giúp cho người biến đổi giới, vậndụng vàotti, phục vụ mục tiêu phát triển nói chung - Thực tiễn tiêu chuẩn để kiểm tra tri thức (tiêu chuẩn chân lý) Thông qua thực tiễn kiểm nghiệm, người xác nhận tri thức hay sai, chân lý hay sai lầm Từ nhận thức người ngày đầy đủ, tiến gần đến chất vật nhiều Ý nghĩa phương pháp luận - Trong trình nhận thức phải ln thấy rõ vai trò hoạt động thực tiễn, không xa rời thực tiễn - Trong hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học phải kết hợp với hoạt động sản xuất thực tiễn theo phương châm học đơi với hành đạt kết mong muốn Câu Trình bày mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn Ý nghĩa phương pháp luận vấn đề trên? Sự thống lý luận thực tiễn a) Khái niệm thực tiễn lý luận - Khái niệm thực tiễn: Thực tiễn tồn hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử – xã hội người nhằm cải tạo tự nhiên – xã hội - Khái niệm lý luận: Lý luận tổng kết kinh nghiệm loài người, tổng hợp tri thức tự nhiên xã hội tích trữ lại trình lịch sử b) Mối quan hệ biện chứng thực tiễn lý luận - Trong mối quan hệ với lý luận, thực tiễn đóng vai trò định thực tiễn hoạt động vật chất, lý luận sản phẩm hoạt động tinh thần Vai trò định thực tiễn lý luận thể chỗ: + Thực tiễn sở, động lực mục đích nhận thức (lý luận) Thực tiễn tiêu chuẩn nhận thức chân lý (của lý luận) + Thông qua hoạt động thực tiễn, lý luận trở thành lực lượng vật chất, thực hóa có sức mạnh cải tạo thực - Thực tiễn có vai trò định lý luận, song lý luận có tác động trở lại thực tiễn + Lý luận có vai trò việc xác định mục tiêu, phương hướng cho hoạt động thực tiễn, lý luận kim nam cho hoạt động thực tiễn + Lý luận có vai trò điều chỉnh hoạt động thực tiễn, làm cho hoạt động thực tiễn có hiệu + Lý luận cách mạng có vai trò to lớn thực tiễn cách mạng V.I Lênin viết: “Khơng có lý luận cách mạng khơng có phong trào cách mạng” + Thực chất vai trò lý luận thực tiễn chỗ, lý luận đem lại cho thực tiễn tri thức đắn quy luật vận động phát triển giới khách quan Ý nghĩa phương pháp luận - Giữa lý luận thực tiễn có liên hệ, tác động qua lại tạo điều kiện cho phát triển Thực tiễn có vai trò định lý luận Vì vậy, cần phải quán triệt quan điểm thực tiễn Quan điểm yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa sở thực tiễn, sâu, sát thực tiễn, coi trọng việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phải gắn liền với thực tiễn, “học phải đôi với hành” Nếu xa rời thực tiễn dẫn đến bệnh chủ quan, ý chí, giáo điều, máy móc, bệnh quan liêu, chủ nghĩa xét lại - Tuy nhiên, việc coi trọng thực tiễn nghĩa coi nhẹ lý luận, hạ thấp vai trò lý luận, khơng nên đề cao hạ thấp ngược lại, hạ thấp vai trò lý luận rơi vào chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa kinh nghiệm - Đối với tư lý luận, gắn lý luận với thực tiễn nhận thức quy luật khách quan sở đề đường lối cách mạng đắn công xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản, mục đích cao chủ nghĩa Mác Lênin - Vì lẽ đây, nhận thức hoạt động thực tiễn cần phải quán triệt nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Hồ Chí Minh viết: “Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lênin Thực tiễn khơng có lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù qng Lý luận mà khơng liên hệ với thực tiễn lý luận suông” ... đất nước - Trong công đổi mới, Đảng ta chủ trương đổi toàn diện, đổi tư trị việc hoạch định đường lối sách đối nội, đối ngoại; tập trung thực nhiệm vụ đổi kinh tế tạo tiền đề cần thi t để giữ... đến chất vật nhiều Ý nghĩa phương pháp luận - Trong q trình nhận thức phải ln thấy rõ vai trò hoạt động thực tiễn, khơng xa rời thực tiễn - Trong hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học phải kết... khoa học phải kết hợp với hoạt động sản xuất thực tiễn theo phương châm học đôi với hành đạt kết mong muốn Câu Trình bày mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn Ý nghĩa phương pháp luận vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: On thi van dap mon triet hoc phan DVBC , On thi van dap mon triet hoc phan DVBC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay