On thi van dap mon quan ly kinh te ver04

8 1 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:16

1 ĐỀ CƯƠNG THI VẤN ĐÁP MÔN QUẢN KINH TẾ o0o Câu 1: Đồng chí trình bày sở khách quan quản Nhà nước kinh tế Theo đồng chí phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay, Nhà nước cần thực tốt chức quản nào? Sự cần thiết khách quan quản nhà nước kinh tế: (ĐCBG 83) - Xuất phát từ chất giai cấp nhà nước: Mọi Nhà nước sinh phải nắm quyền lực trị, kinh tế nhằm điều tiết quan hệ KT-XH Để thực thi quyền lực, phải tiến hành quản lĩnh vực, có kinh tế - Ngày nay, tác động cách mạng khoa học kỹ thuật, lực lượng sản xuất phát triển, trình độ xã hội hóa sản xuất ngày phát triển - Xuất phát từ mâu thuẫn bản, phổ biến, thường xuyên lợi ích: Giữa chủ thể kinh doanh; Giữa người sử dụng lao động người lao động; Giữa chủ thể kinh doanh với cộng đồng - Xuất phát từ đa dạng, phức tạp, không ổn định quan hệ kinh tế: Nhà nước tác động, thúc đẩy kinh tế phát triển theo chiến lược phát triển KT-XH quốc gia Trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay, Nhà nước cần thực tốt chức quản sau: (ĐCBG T85-86; TDĐM T27-28) - Tạo môi trường điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế thị trường: Chính trị, kinh tế vĩ mơ, pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học cơng nghệ, sở hạ tầng, tự nhiên - Dẫn dắt, hỗ trợ cho sản xuất thị trường phát triển thơng qua chiến lược, kế hoạch, sách kinh tế, kết cấu hạ tầng, khai thông quan hệ kinh tế - Hoạch định thực sách xã hội, bảo đảm thống phát triển kinh tế xã hội - Kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế thị trường việc sử dụng tài nguyên, tài sản quốc gia, môi trường, trật tự kỹ cương kinh tế - Tổ chức xếp đơn vị sản xuất kinh doanh nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, máy quản nhà nước kinh tế - Điều tiết hoạt động thị trường kinh tế nói chung việc sử dụng hệ thống công cụ Câu 2: Đồng chí trình bày giải pháp nhằm nâng cao vai trò, hiệu lực quản Nhà nước kinh tế Theo đồng chí thực tiển giải pháp quan trọng cấp thiết nhất, sao? (TDĐM T29-35) Nhận thức xử mối quan hệ Nhà nước với dân, Đảng doanh nghiệp - Nhân dân người chủ đích thực cao đất nước; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tự bảo vệ quyền làm chủ - Đảng lãnh đạo thơng qua đường lối, sách phương pháp giáo dục thuyết phục Nhà nước thể chế hố đường lối, sách Đảng thành pháp luật, đảm bảo quyền làm chủ nhân dân, phục vụ nhân dân - Nhà nước đại diện nhân dân để quản đất nước, nhân dân bầu chịu giám sát nhân dân - Nhà nước có chức trách nhiệm quản nhà nước kinh tế tất doanh nghiệp không can thiệp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động máy quản nhà nước kinh tế - Nâng cao hiệu lực quản thống Nhà nước Trung ương đôi với phân cấp quản cho địa phương: + Trung ương quản tầm chiến lược, vĩ mơ hoạch định định sách quốc gia; + Địa phương có trách nhiệm thẩm quyền định vấn đề địa phương, xử vụ việc hành - Tăng cường quản theo ngành, theo lãnh thổ: + Các ngành trung ương có trách nhiệm quản theo ngành phạm vi nước bao gồm tất thành phần kinh tế; + Địa phương có trách nhiệm quản tồn hoạt động kinh tế – xã hội phạm vi lãnh thổ, kể việc kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật quan tổ chức thuộc ngành cấp Đẩy mạnh cải cách hành Cải cách hành nhà nước nhiệm vụ cấp bách nhằm khắc phục tồn xây dựng nhà nước dân, dân, dân - Tiếp tục xây dựng hồn chỉnh thể chế kinh tế (hệ thống luật, văn pháp quy) tạo khn khổ pháp cho việc hình thành đồng yếu tố thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi công tác kế hoạch hóa; thực sách xóa đói giảm nghèo - Cải cách bước thủ tục hành quy chế tổ chức thực nhằm giảm phiền hà cho người dân doanh nghiệp - Sắp xếp lại chấn chỉnh tổ chức máy quản nhà nước kinh tế, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tập trung vào chức quản kinh tế vĩ mô - Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức nhà nước có phẩm chất, trình độ lực quản kinh tế thị trường Thực đồng bộ, kiên giải pháp phòng, chống tham nhũng Đại hội Đảng lần thứ XI tiếp tục khẳng định “Phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài” Chúng ta phải vận dụng tổng hợp biện pháp hành – tổ chức, kinh tế giáo dục quan trọng chế, sách luật pháp Câu 3: Đồng chí trình bày nhận thức thể chế kinh tế Nêu yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị Đại hội X Đảng Thể chế hiểu quy tắc, quy định hay khuôn khổ, giới hạn người đặt nhằm mục đích điều chỉnh mối quan hệ qua lại người xã hội Nhận thức thể chế kinh tế: - Thể chế kinh tế thị trường hiểu quy tắc, quy định, khuôn khổ, trật tự xác định mối quan hệ chủ thể hoạt động kinh tế phù hợp với nguyên tắc thị trường 3 - Thể chế kinh tế thị trường: + Nhằm định vị mối quan hệ quy tắc hoạt động mối quan hệ tiến trình phát triển kinh tế thị trường; + Là phản ánh, thể chế hóa nguyên trật tự, chế vận hành hệ thống kinh tế thị trường; + Phải bảo đảm tính hệ thống tính đồng ngày cao, điều xuất phát từ đòi hỏi đối tượng tác động - kinh tế thị trường ln vận động phát triển ĐH XI Đảng xác định, phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN với nội dung: - Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường: + Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản Nhà nước; + Các chủ thể tham gia thị trường coi trọng, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh văn minh, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; + Phát triển kinh tế đơi với phát triển văn hóa, xã hội, thực tiến công xã hội bước sách - Phát triển hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp: + Đổi mới, hồn thiện luật pháp, chế, sách sở hữu; + Sắp xếp nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhà nước; + Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, mà nòng cốt hợp tác xã; + Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực kinh tế; + Khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp với hình thức sở hữu hỗn hợp - Phát triển đồng yếu tố thị trường loại thị trường + Hoàn thiện quy định pháp luật kinh doanh phù hợp với điều kiện Việt Nam đồng thời tuân thủ quy định tổ chức quốc tế; + Hoàn thiện phát triển thị trường lao động, vốn, khoa học cơng nghệ, - Nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng,hiệu lực, hiệu quản Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Câu 4: Đồng chí cho biết trường hợp kinh tế có tỷ lệ lạm phát cao, Chính phủ phải có giải pháp nào, sao? - Lạm phát: tượng mức giá chung (mức giá trung bình) hàng hóa dịch vụ tăng lên đồng thời sức mua thực tế đồng tiền giảm xuống theo thời gian Có loại lạm phát: + Lạm phát vừa phải (1 số): giá tăng chậm, đồng tiền ổn định; + Lạm phát phi mã (2- số): giá tăng nhanh, đồng tiền giá trị; + Siêu lạm phát giá tăng >1000%/năm, đồng tiền giá nghiêm trọng - Các biện pháp: Chính phủ cần tăng cường biện pháp tài - tiền tệ theo hướng siết chặt: + Giảm phát hành tiền + Thu hẹp tín dụng + Tăng lãi suất tiền gửi + Tăng thu ngân sách, giảm chi ngân sách + Phát hành công trái 4 + Tung vàng ngoại tệ bán để rút bớt nội tệ lưu thông Mặt khác để thúc đẩy cung, giảm thiếu hụt, đáp ứng tăng trưởng tổng cầu, phủ cần thực thi biện pháp: + Phát triển sản xuất hàng hóa, gia tăng dịch vụ việc khai thác, động viên nguồn lực tiềm nước, bổ sung thêm nguồn hàng dịch vụ nhập từ bên + Thực chiến lược thị trường cạnh tranh tự bình đẳng điều kiện cần thiết cho việc tăng trưởng tổng cung, giảm chi phí sản xuất lẫn kiểm soát tiền lương giá - Nguyên nhân gây lạm phát: Chỉ xuất lượng tiền lưu thông tăng lên với nhịp độ nhanh so với sản xuất + Do cầu kéo: Lạm phát tổng cầu tăng gọi lạm phát cầu kéo ==> Lạm phát tiền tệ Lạm phát có nhiều yếu tố quan trọng là: → Gia tăng cung tiền tệ → Gia tăng chi tiêu phủ + Do chi phí đẩy: Lạm phát chi phí đẩy xảy chi phí sản xuất tăng lên gây nên giảm sút tổng cung, kéo theo mức giá chung tăng lên, kinh tế xảy tượng vừa suy thoái vừa lạm phát ==> Lạm phát giá Có hai nguyên nhân làm cho chi phí tăng lên: → Sự gia tăng tiền lương → Sự gia tăng mức giá loại nguyên liệu chủ yếu Vì sử dụng biện pháp tài siết chặt làm giảm lượng tiền lưu thông, tăng lãi suất tiền gữi làm giảm đầu tư; ổn định thu nhập; giảm thuế doanh nghiệp tác động vào tổng cung, tổng cầu kinh tế, kiềm chế lạm phát Câu 5: Đồng chí trình bày loại hình thất nghiệp; nêu giải pháp nhằm sử dụng hiệu nguồn lực lao động nước ta (ĐCBG 74-77) - Thất nghiệp người độ tuổi lao động, có khả lao động, muốn lao động chưa có việc làm - Có loại hình thất nghiệp: + Thất nghiệp tạm thời + Thất nghiệp cấu + Thất nghiệp theo chu kỳ + Thất nghiệp tự nhiên Giải pháp nhằm sử dụng nguồn lực lao động nước ta nay: Phát triển thị trường, phát triển sản xuất Tổ chức tốt thị trường lao động nhằm tạo điều kiện thuận lợi tìm kiếm việc làm Tăng cường hoàn thiện sách, chương trình đào tạo, dạy nghề Chính sách chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý: CNH-HĐH; quy hoạch sử dụng đất, chuyển dịch cấu lao động Xuất lao động Câu 6: Để cho doanh nghiệp kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh hiệu quả, theo đồng chí cần có yếu tố tác động từ phía Nhà nước? Doanh nghiệp đơn vị kinh tế sở có chức sản xuất - kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cách hợp pháp theo nhu cầu thị trường nhằm đạt lợi nhuận hiệu kinh tế – xã hội tối đa 5 Yếu tố tác động từ quản nhà nước: Tại Đại hội XI Đảng, rõ: “Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, áp dụng hình thức thu hút đầu tư đa dạng, hấp dẫn để huy động sử dụng có hiệu nguồn lực thành phần kinh tế nước nước ngoài, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho phát triển” - Trên sở tôn trọng tồn khách quan thành phần kinh tế, Nhà nước cần khơng ngừng hồn thiện phát huy hữu dụng hệ thống cơng cụ, sách bảo đảm cho cơng dân có quyền tự đầu tư, kinh doanh - Chủ động xây dựng triển khai thực chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt đào tạo cán quản trị đào tạo nghề cho người lao động; cung cấp thông tin, giúp doanh nghiệp xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu hạn chế rủi ro… - Hồn thiện hệ thống sách, sách kinh tế vĩ mơ có vai trò đặc biệt quan trọng tới phát triển doanh nghiệp sách tài - tiền tệ, sách thương mại, sách đầu tư, sách quản khoa học cơng nghệ; hình thành phát triển đồng hệ thống thị trường - Ban hành hoàn chỉnh hệ thống pháp luật; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao chất lượng công tác quy họach, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển; quản nhà nước bảo đảm công khai, minh bạch; làm tốt chức tra, kiểm tra việc khai thác sử dụng nguồn lực đất nước, bảo đảm kỷ cương phải thật nghiêm minh - Đẩy mạnh việc xếp, đổi nhằm nâng cao hiệu sức cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước - Tổ chức quan có thẩm quyền thực chức năng: làm thủ tục thành lập, thu thuế, kiểm tra, theo dõi trình hoạt động, xử vấn đề phát sinh - Tổ chức thực quản đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức quản kinh doanh cho người quản doanh nghiệp đội ngũ công chức nhà nước có nhiệm vụ liên quan Câu 7: Đồng chí trình bày nhận thức sách thương mại nước ta nay; nêu phương hướng số sách thương mại chủ yếu theo tinh thần Nghị Đại hội X Đảng Chính sách thương mại hệ thống quan điểm, chuẩn mực, thủ thuật mà nhà nước tác động vào thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn định Chính sách thương mại nước ta nay: - Chính sách thương mại nội địa: + Chính sách thương mại thành phần kinh tế + Chính sách thương mại vùng kinh tế nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa + Chính sách thuế - Chính sách thương mại quốc tế: + Chính sách độc quyền ngoại thương + Chính sách tự hóa thương mại + Chính sách xuất khẩu, nhập 6 + Các cơng cụ sách thương mại quốc tế: Hạn ngạch, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, tỷ giá hối đoái, trợ cấp xuất Phương hướng số sách thương mại: - Nhà nước phải thật thể vai trò đầu tàu, gắn với công cụ điều tiết cung - cầu giá bình ổn tầm vĩ mơ - Phát triển thương mại nước; tăng nhanh xuất khẩu, nhập - Đẩy mạnh tự hóa thương mại, phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế - Tạo bước phát triển vượt bậc toàn diện khu vực dịch vụ - Phát triển đồng loại thị trường thủ tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Câu 8: Đồng chí trình bày nhận thức sách đầu tư; theo đồng chí nhà đầu tư ln quan tâm tới yếu tố nhiều môi trường đầu tư Việt Nam Chính sách đầu tư hệ thống sách khuyến khích đảm bảo đầu tư Nhà nước chủ thể tham gia đầu tư - Chính sách đầu tư phát triển dựa sở chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; sách tích lũy tiêu dùng, tiết kiệm đầu tư, sách tạo vốn, sử dụng vốn - Chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hội nhập với khu vực giới, giải phóng sức sản xuất xã hội, xét tầm vĩ mô quan điểm để khuyến khích đầu tư Chính sách khuyến khích đầu tư bao gồm hệ thống sách tạo điều kiện môi trường thuận lợi ổn định trị – xã hội, mơi trường kinh tế, sở hạ tầng, hệ thống sách khuyến khích đầu tư Nhà nước vào lĩnh vực, vùng định; sách khuyến khích đầu tư ngồi nước nước Môi trường đầu tư Việt Nam nay, nhà đầu tư quan tâm yếu tố: - Chính trị ổn định - Pháp luật hoàn thiện, rõ ràng, minh bạch, chặt chẽ - Cơ chế, sách - Kết cấu hạ tầng, nguồn lao động Định hướng đổi sách đầu tư (tham khảo): - Thực quán sách tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh phát triển mạnh mẽ loại hình doanh nghiệp - Thu hút mạnh nguồn lực nhà đầu tư nước - Đổi nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quy hoạch, kế hoạch - Xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch phát triển nơng nghiệp nơng thơn Thực chương trình xây dựng nông thôn nhằm xây dựng làng, xã, ấp, có sống ấm no, văn minh - Phát triển nhanh công nghiệp xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh hàng hoá - Xây dựng đồng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đại - Tạo bước phát triển vượt bậc khu vực dịch vụ - Phát triển khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo 7 - Đổi nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ , văn hố nhân dân - Về tăng cường bảo vệ, cải tạo môi trường, bảo vệ tải nguyên thiên nhiên - Tạo bước ngoặc hội nhập kinh tế quốc tế hoạt động kinh tế đối ngoại Câu 9: Đồng chí trình bày nhận thức đội ngũ cán quản kinh tế; nêu yêu cầu người cán quản kinh tế phù hợp với chế quản (ĐCBG 281-284) - Cán quản kinh tế tất cá nhân thực chức quản định máy quản kinh tế, gồm: Cán lãnh đạo kinh tế; cố vấn kinh tế, chuyên gia; nhân viên nghiệp vụ - Vai trò cán quản kinh tế: + Trực tiếp tham gia xây dựng đường lối phát triển kinh tế; + Trực tiếp thực đường lối phát triển kinh tế; + Trực tiếp tạo môi trường điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh (cán quản nhà nước kinh tế); + Trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh (cán quản sản xuất kinh doanh) - Những yêu cầu người cán quản kinh tế: + Về phẩm chất trị phải tuyệt đối trung thành với nghiệp cách mạng Đảng nhân dân, nhận thức đầy đủ sâu sắc đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước, có lĩnh trị vững vàng; vận dụng tốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước vào công việc quản + Về phẩm chất đạo đức phải cần, kiệm, khiêm tốn, trung thực, không vụ lợi + Về lực chuyên môn phải am hiểu chuyên môn thuộc lĩnh vực quản + Về lực quản có khả tham gia vào q trình quản lý, điều hòa, phối hợp, tổ chức hoạt động máy; có lĩnh vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân → Trong năm gần nói tới cán bộ, thường khái quát thành tiêu chuẩn “TÂM” “TẦM” THAM KHẢO: Thực trạng * Thành tựu: - Đội ngũ cán QLKT phát triển số lượng chất lượng, trình độ chun mơn, lực, hoạt động thực tiễn thích ứng nhanh có nhiều đóng góp cho xây dựng sách kinh tế mới; thích nghi tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu chế thị trường - Đa số cán quản kinh tế có lĩnh trị vững vàng, tận tuỵ, tâm huyết với nghiệp đổi mới; cấu lứa tuổi, ngành nghề, lĩnh vực phù hợp * Hạn chế: Đội ngũ cán quản kinh tế nước ta đông chưa mạnh, cân đối cấu trình độ, nghề nghiệp, lứa tuổi; vừa hẩng hụt, vừa thiếu đồng bộ; thiếu nhân viên thông thạo chuyên môn nghiệp vụ; thiếu nhà kinh doanh giỏi công chức quản kinh tế; kiến thức lực quản nhiều bất cập Đổi công tác cán phù hợp với giai đoạn phát triển * Đối với cán quản kinh tế: - Phải triển khai đồng khâu “đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng thực sách cán bộ; đánh gía cán phải cơng khai, minh bạch, khách quan, tồn diện cơng tâm; lấy hiệu hồn thành nhiệm vụ trị làm thước đo phẩm chất lực cán bộ” - Phải lựa chọn bố trí cán có đủ phẩm chất lực vào vị trí phù hợp để họ phát huy tài sở trường họ - Phải “có chế, sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ xứng đáng người có đức, có tài - Phải tiêu chuẩn hóa chuyên nghiệp hóa chức danh quản lý, cần chế quản cán cách khoa học hiệu * Đối với cán lãnh đạo doanh nghiệp: Phải thực quan tâm, xây dựng phát triển ... hợp biện pháp hành – tổ chức, kinh tế giáo dục quan trọng chế, sách luật pháp Câu 3: Đồng chí trình bày nhận thức thể chế kinh tế Nêu yêu cầu hoàn thi n thể chế kinh tế thị trường định hướng... điều chỉnh mối quan hệ qua lại người xã hội Nhận thức thể chế kinh tế: - Thể chế kinh tế thị trường hiểu quy tắc, quy định, khuôn khổ, trật tự xác định mối quan hệ chủ thể hoạt động kinh tế phù... chế kinh tế thị trường: + Nhằm định vị mối quan hệ quy tắc hoạt động mối quan hệ tiến trình phát triển kinh tế thị trường; + Là phản ánh, thể chế hóa nguyên lý trật tự, chế vận hành hệ thống kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: On thi van dap mon quan ly kinh te ver04 , On thi van dap mon quan ly kinh te ver04

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay