On thi mon tam ly hoc lanh dao

15 3 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:16

Câu 1: Tâm học lãnh đạo quản khoa học Đồng chí phân tích vài nét ý nghĩa việc nghiên cứu môn hoạt động lãnh đạo quản Trong giai đoạn xây dựng phát triển kinh tế nước ta nay, việc áp dụng tri thức tâm học để nâng cao hiệu hoạt động cá nhân, cộng đồng người yêu cầu xúc xã hội Yêu cầu ngày thỏa mãn nhiều bỡi tri thức tâm học ngày phong phú, sâu sắc nhờ phương pháp nghiên cứu khách quan khoa học Tâm học lãnh đạo-quản chuyên ngành tâm học xã hội, ứng dụng tâm học nói chung, khoa học chuyên nghiên cứu tượng tâm diễn hoạt động lãnh đạo-quản lý, gồm tượng tâm chủ thể lãnh đạo-quản lý, tâm khách thể lãnh đạo quản lý, tượng tâm hoạt động lãnh-đạo quản lý, góp phần nâng cao hiệu hoạt động lãnh đạo quản Đối tượng nghiên cứu tâm học lãnh đạo-quản toàn tượng tâm nảy sinh, vận hành hoạt động lãnh đạo quản Thứ nhất, tâm học lãnh đạo-quản nghiên cứu đặc điểm tâm chủ thể lãnh đạo-quản lý, tức người lãnh đạo quản Đó phẩm chất nhân cách lực người lãnh đạo-quản giúp cho họ làm tốt vai trò huy điều khiển hoạt động lãnh đạo Thứ hai, tâm học lãnh đạo quản nghiên cứu đặc điểm tâm khách thể lãnh đạo-quản lý, đối tượng mà chủ thể hướng đến Đó đặc điểm, tượng, phẩm chất tâm cá nhân, nhóm, tập thể thuộc phạm vi lãnh đạo-quản Thứ ba, tác động qua lại chủ thể khách thể: Tâm học lãnh đạo-quản nghiên cứu khía cạnh tâm diễn thân hoạt động lãnh đạo quản lý, phong cách lãnh đạo quản khía cạnh tâm diễn hoạt động này, đồng thời hệ thống hoá đặc điểm, yêu cầu đặt cho việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đánh giá sử dụng cán tình hoạt động cụ thể Xuất phát từ yêu cầu, đối tượng thuộc phạm vi nghiên cứu, môn học tâm học lãnh đạo - quản đặt nhiệm vụ cụ thể Tâm học lãnh đạo quản nghiên cứu vấn đề tâm chủ thể lãnh đạo quản nhân cách lãnh đạo quản lý, phong cách lãnh đạo quản lý, uy tín lãnh đạo quản Từ giúp người lãnh đạo quản rèn luyện tu dưỡng nhân cách thân, sử dụng phong cách lãnh đạo phù hợp, nâng cao uy tín lãnh đạo quản lý, góp phần nâng cao hiệu lãnh đạo quản Tâm học lãnh đạo quản nghiên cứu vấn đề tâm khách thể quản (tâm cá nhân, tâm nhóm-tập thể, tâm nhóm-tập thể cộng đồng xã hội) Từ đó, giúp người lãnh đạo quản đưa biện pháp tâm tác động phù hợp nhằm phát huy vai trò, nhiệm vụ khách thể lãnh đạo quản góp phần nâng cao hiệu lãnh đạo quản Tâm học lãnh đạo quản nghiên cứu vấn đề tâm hoạt động lãnh đạo quản lý, bao gồm tâm trình định quản lý, tổ chức thực định quản lý; tâm công tác tổ chức cán bộ; tâm cơng tác tư tưởng Từ đó, giúp người lãnh đạo quản đưa biện pháp tâm tác động phù hợp nhằm đưa hiệu hoạt động lãnh đạo quản góp phần nâng cao hiệu lãnh đạo quản Phương pháp nghiên cứu tâm học lãnh đạo-quản chuyên ngành tâm khác, sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học tâm nói chung Tuy nhiên, số phương pháp biến đổi phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ riêng Tâm học lãnh đạo-quản Các phương pháp dùng phổ biến như: * Phương pháp khái quát hệ thống hóa tri thức lấy ý kiến nhận xét độc lập số người (cấp hay tập thể ) vấn đề người lãnh đạo Trong phương pháp việc chọn đối tượng hỏi ý kiến có vai trò quan trọng * Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động phương pháp nghiên cứu tâm người cách phân tích kết hoạt động đối tượng báo cáo, biên bản, kế hoạch, hiệu công tác qua đánh giá thái độ, lực đối tượng * Phương pháp “sắm vai quản lý” phương pháp nghiên cứu tâm người cách yêu cầu đối tượng xử tình có vấn đề hoạt động lãnh đạo quản lý, từ đánh giá nội dung tâm lý, nhân cách đối tượng, biết chỗ mạnh, chỗ yếu người lãnh đạo, người muốn bổ nhiệm để có biện pháp, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng phù hợp * Phương pháp đo lường tâm lý-xã hội học phương pháp nghiên cứu người cách yêu cầu đối tượng trả lời câu hỏi soạn sẳn qua trắc nghiệm Tổng hợp kết trả lời thông qua điểm số để đánh giá nội dung tâm bên * Phương pháp nghiên cứu tiểu sử hoạt động (cá nhân) người lãnh đạo, quản tiếng phương pháp nghiên cứu người cách tìm hiểu, đánh giá trình hoạt động học tập, làm việc, sống đối tượng cho thấy đức tính cần có đối tượng giai đoạn lịch sử – xã hội khác mà biết thêm kinh nghiệm, cách thức giải tình đa dạng, phức tạp quản lý, lãnh đạo Tóm lại, phương pháp nghiên cứu tâm có ưu khuyết điểm khác Do vậy, cần kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu tâm để đánh giá khách quan, khoa học, toàn diện, tâm nhân cách người Cùng với kiến thức tâm học nói chung, kiến thức tâm lãnh đạo – quản nói riêng có ý nghĩa thực tiễn luận lớn công tác lãnh đạo quản xã hội lãnh đạo tổ chức, tập thể lao động khác Ý nghĩa thể nội dung cụ thể sau: Môn Tâm học lãnh đạo - quản nhằm giúp cho việc định hướng, điều khiển, điều chỉnh cho toàn hoạt động người, có hoạt động lãnh đạo quản Từ người lãnh đạo quản nắm vững hệ thống tri thức khoa học tâm vận dụng, ứng dụng vào việc chẩn đốn tâm người, đồng thời có sở đáng giá xếp cán phù hợp Nghiên cứu môn Tâm học lãnh đạo - quản nhằm định mơ hình nhân cách cho người lãnh đạo - quản lý, giúp người lãnh đạo hiểu đặc điểm phẩm chất, nhân cách người lãnh đạo quản lý, từ vạch đường, biện pháp để hoàn thiện nhân cách người lãnh đạo quản Môn Tâm học lãnh đạo quản giúp nhà lãnh đạo - quản nắm vững tri thức tâm học lãnh đạo quản lý, hiểu đặc điểm tâm tập thể, nhóm, cộng đồng thuộc đối tượng lãnh đạo - quản lý, người lãnh đạo tác động làm cho cá nhân, tập thể, nhóm, cộng đồng phát huy tính tích cực góp phần nâng cao hiệu việc lãnh đạo quản Môn Tâm học lãnh đạo quản nhằm tìm sở tâm hoạt động lãnh đạo quản giúp cho việc nâng cao hiệu hoạt động lãnh đạo quản Trong trình nghiên cứu môn học này, người lãnh đạo quản có dịp xem xét lại sở, đặc điểm, tượng tâm diễn khía cạnh hoạt động lãnh đạo quản giúp cho người lãnh đạo quản có phương pháp khoa học việc nhìn nhận đánh giá, định hướng giáo dục đội ngũ cán cách có hiệu 5 Với tư cách môn khoa học chuyên ngành tâm học lãnh - quản mẻ vơ phức tạp, đa dạng đòi hỏi phải nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, đúc kết bổ sung luận cách nghiêm túc Do đó, nghiên cứu mơn mặt ứng dụng tri thức tâm vào thực tiễn cơng tác, mặt khác hệ thống đúc kết, nâng cao tri thức cách sinh động nhằm bổ sung luận khoa học tâm học lãnh đạo quản có sức sống có ý nghĩa với thực tiễn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quản hoạt động lãnh đạo - quản xã hội Tóm lại, xét mặt nhận thức tâm học lãnh đạo quản cung cấp tri thức đặc điểm quy luật chung tâm người đặc biệt hệ thống lãnh đạo quản giúp cho chủ thể trình sở nhận thức để tiến hành cơng việc cách có hiệu quả, tránh sai lầm khơng đáng có Sự am hiểu tâm học lãnh đạo-quản yếu tố quan trọng việc nâng cao hiệu quản xã hội quản kinh tế quản nhà nước tình hình đòi hỏi ngày cao lĩnh vực Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, nhiệm vụ trị nặng nề khó khăn phức tạp Đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán ngang tầm yêu cầu xúc góp phẩn thực hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh Đối với thân, nhờ môn tâm học lãnh đạo-quản mà am hiểu tâm đối tượng quản lý, từ mà bố trí sếp cơng việc phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu công lãnh đạo quản Mặt khác, nhờ kiến thức tâm học nhân cách người lãnh đạo quản mà thân có cách nhìn đắn mình, từ biết điều chỉnh nhược điểm, phát huy ưu điểm nhằm hoàn thiện Cũng nhờ tâm học quản thân học tập đặc điểm tâm từ xây dựng mối gắn bó đồn kết quan, đơn vị Nghiên cứu tâm học lãnh đạo-quản lý, giúp cho thân tiến hành cơng tác lãnh đạo-quản nhân viên có hiệu quả, tránh sai lầm, nâng cao hiệu hoạt động tập thể đơn vị 4 Câu 2: Bằng kiến thức tâm học nhân cách Đồng chí phân tích mối quan hệ đức tài nhân cách người lãnh đạo – quản Từ đưa phương hướng hồn thiện nhân cách người lãnh đạo – quản Nhân cách người lãnh đạo mặt xã hội đặc thù cá nhân đóng vai trò huy, điều khiển hệ thống xã hội định, tạo nên đặc điểm tâm hành vi xác định phù hợp với vai trò người huy, nhà hoạt động trị, nhà tổ chức, nhà chuyên môn nhà giáo dục Một kiểu nhân cách xã hội đặc thù, tổ hợp đặc điểm, phẩm chất tâm ổn định nhằm đảm bảo cho người lãnh đạo đạt hiệu hoạt động thực vai trò xã hội Nhân cách lãnh đạo xem yếu tố định đến thành bại hoạt động người lãnh đạo-quản Tồn khn mẫu hành vi, cách ứng xử mặt xã hội gọi nhân cách khơng có sẵn khơng ổn định, hình thành khác xã hội khác nhau, biến đổi thời kỳ, phụ thuộc vào biến đổi điều kiện kinh tế-xã hội, trị… Mặc dù có khác biến đổi nhân cách người lãnh đạo xã hội khác nhau, thời kỳ Bản thân nhân cách người lãnh đạo có yếu tố chung ổn định Điều có nghĩa người cán lãnh đạo, chế độ xã hội, thời kỳ nào, với tư cách thành viên nhóm người đóng vai trò huy phải có cấu trúc tâm xã hội phổ biến là: Một là, xu hướng lãnh đạo-quản cá nhân sống hoạt động luôn vươn lên để đạt xã hội Cái vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy hoạt động họ gọi xu hướng Xu hướng cá nhân ý chí định hướng tới đối tượng khoảng thời gian tương đối dài nhằm thoả mãn nhu cầu hay hứng thú vươn tới mục tiêu cao mà cá nhân lấy làm lẽ sống Xu hướng biểu mặt nhu cầu, hứng thú, tưởng, giới quan niềm tin Trong đó, người lãnh đạo-quản thì: Nhu cầu biểu mối quan hệ tích cực cá nhân hồn cảnh đòi hỏi tất yếu mà người thấy cần thoả mãn để tồn phát triển Mỗi cá nhân có thang nhu cầu khác thang nhu cầu có nhiều thứ bậc khác Hứng thú thái độ đặc biệt cá nhân đối tượng đó, vừa có ý nghĩa sống, vừa mang lại cho cá nhân hấp dẫn Việc tạo sản phẩm lao động cho người niềm vui, đến lúc niềm vui trở thành khơng thể thiếu từ trở thành hứng thú tưởng mục tiêu cao đẹp phản ánh não người hình thức, hình ảnh hồn chỉnh mẫu mực có tác dụng lơi mạnh mẽ tồn hoạt động cá nhân Thế giới quan người lãnh đạo-quản hệ thống quan điểm, quan niệm người giới xung quanh Thế giới quan xây dựng chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Trong sống, người vào đó, làm chỗ dựa tinh thần để hoạt động Chỗ dựa gọi niềm tin Niềm tin đắn giúp người vững vàng hoạt động sống lạc quan Hai là, lực nhân cách nói lên khả người làm việc hồn thành đến mức nào, vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo để giải cơng việc cụ thể có kết 5 Năng lực tổ hợp đặc điểm tâm độc đáo cá nhân phù hợp với yêu cầu, tính chất, đặc trưng hệ thống định, nhằm bảo đảm cho hoạt động đạt hiệu quả, người lãnh đạo cần có bốn lực lực trí tuệ, lực chuyên môn, lực tổ chức lực sư phạm Ba là, tính cách người lãnh đạo quản lý, hệ thống thái độ, quan hệ ứng xử người hình thành khẳng định suốt trình hoạt động, giao tiếp Trong người thường có số nét tính cách tích cực số nét tính cách tiêu cực Những nét tính cách kết hợp với người theo cách thức định, từ chúng tạo nên phong thái tâm đặc thù người Là cán lãnh đạo quản lý, thái độ Đảng Nhà nước lòng trung thành, nhân dân hết lòng phục vụ thân thực tốt phê bình tự phê bình Những phẩm chất tính cách người lãnh đạo quản thể đầy đủ sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng người cán cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư; khơng tham nhũng kiên đấu tranh chống tham nhũng, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, nhân dân tín nhiệm; gương mẫu đạo đức, lối sống, có tác phong dân chủ khoa học, có khả tập hợp quần chúng, đồn kết cán Bốn là, khí chất lãnh đạo quản lý, thuộc tính tâm phức hợp cá nhân, biểu cường độ, tốc độ nhịp độ hoạt động tâm lý, thể thơng qua hành vi, cách nói cá nhân Khí chất cá nhân đa dạng khác gồm khí chất hăng hái, điềm đạm, nóng nảy, ưu tư Người lãnh đạo quản cần xác định khí chất có thân tự nhận thấy ưu, nhược điểm loại khí chất để khắc phục nhược điểm, biết phối hợp, điều hòa loại cho phù hợp Về hoạt động nhận thức, người lãnh đạo quản phải nhận thức vấn đề nhanh chóng sâu sắc, chín chắn; có lực tưởng tượng dồi phong phú đồng thời có khả phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa cao Về đời sống tình cảm, ln tỏ lạc quan, vui tính, dí dỏm, tính tình cởi mở, dễ làm quen, hòa đồng vui vẻ với người, đồng thời người lãnh đạo-quản cần có tình cảm sâu sắc bền vững, dễ thông cảm với người xung quanh Về hành động, tỏ nhiệt tình, hăng hái, nhanh nhẹn, hoạt bát, xơng xáo, sôi loại hoạt động biết kiềm chế, bình tĩnh kiên trì, suy nghĩ chín chắn, chu đáo, thận trọng Từ yếu tố tạo nên nhân cách người lãnh đạo quản xu hướng, tính cách, lực, khí chất, đức-tài theo quan điểm Hồ Chí Minh cấu trúc nhân cách người cán cách mạng, đức gốc Đức không đạo đức thông thường mà người lãnh đạo cách mạng đạo đức cách mạng Đó phẩm chất trị tư tưởng, tư cách lối sống, tuyệt đối trung thành với tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH), lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động cách mạng Người cán lãnh đạo-quản phải rèn luyện đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Nếu có tài mà khơng có đức, dù giỏi đến khơng lãnh đạo được, ngược lại có đức mà khơng có tài khơng hồn thành nhiệm vụ cách mạng Do đó, người lãnh đạo quản phải có lực chun mơn Năng lực gắn chặt với xu hướng, xu hướng người lãnh đạo quản nguyện vọng Đảng ta mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh Q trình thực mục tiêu xu hướng trình hình thành phát triển lực Năng lực lại định q trình thực hóa xu hướng người lãnh đạo-quản Đó u cầu đòi hỏi người cán lãnh đạo quản phải vừa có đức vừa có tài, vừa “hồng” vừa “chuyên” Thời gian qua đội ngũ cán lãnh đạo-quản ngày trưởng thành đảm đương tốt nhiệm vụ, vững vàng trước thử thách lực lượng nòng cốt thúc đẩy nghiệp phát triển đất nước Bên cạnh phải nhìn nhận đội ngũ cán lãnh đạo nhiều yếu bất cập lực lẫn phẩm chất đạo đức Chủ nghĩa cá nhân hội, thực dụng phát triển Tình trạng suy thối đạo đức lối sống phận cán bộ, công chức, nạn tham nhũng, tệ quan liêu, phát triển tệ nạn xã hội, tượng chạy chức, chạy quyền, tình trạng thiếu kỷ cương, xa rời nhân dân lo xã hội nguyên nhân làm suy giảm niềm tin nhân dân Bên cạnh đó, số cán lãnh đạo-quản băn khoăn, hồi nghi đường lên CNXH tính ưu việt CNXH Về lực nhìn chung đội ngũ cán xét chất lượng, số lượng cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa Tình trạng trình độ ngoại ngữ, tin học, khơng có khả phân tích, tổng kết thực tiễn, nắm bắt vấn đề đặt không đưa sách phù hợp, kịp thời, thực có hiệu xảy nhiều người lãnh đạo-quản Trình độ cán lãnh đạo-quản sở đặc biệt cấp xã thấp, chưa lơi cuốn, vận động tốt quần chúng Đặc biệt nay, lĩnh vực kinh tế, thiếu cán lãnh đạo-quản giỏi, thật có “tầm” có “tâm” Từ luận phân tích nêu trên, thấy để hoàn thiện nhân cách người, cán lãnh đạo quản phải thực phương pháp sau: Thông qua giáo dục, người cán lãnh đạo quản phải giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đảng, sách pháp luật Nhà nước, phải coi trọng tự học, tự bồi dưỡng thường xun thân Thơng qua hoạt động, người cán lãnh đạo quản rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, hình thành phát triển nhân cách Thơng qua giao tiếp xã hội, người lãnh đạo quản thu nhận, trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động, thiết lập mối quan hệ người người với Thông qua rèn luyện tập thể, nơi đưa chuẩn mực để cá nhân đánh giá mình, tiếp thu kinh nghiệm xã hội để rèn luyện nhân cách Tóm lại, nhân cách người lãnh đạo quản bao gồm hai yếu tố đức tài, nhân tố định thành bại Đảng ta chiến lược xây dựng người xã hội chủ nghĩa Để xây dựng đội ngũ cán ngang tầm với nhiệm vụ, thực hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Mỗi cán đảng viên phải rèn luyện nhân cách mới, nhân cách người cán quản có đức, có tài đáp ứng đòi hỏi ngày cao Đảng ta đường cơng nghiệp hố-hiện đại hố, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nước ta 7 Câu 3: Đồng chí phân tích phẩm chất đạo đức người lãnh đạo quản từ nêu lên định hướng người lãnh đạo quản giai đoạn Đất nước ta giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố – đại hố tạo sở vật chất cho việc xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa nước ta Đây nhiệm vụ gay go phức tạp đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán ngang tầm có khả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng thời đại ngày Việc xây dựng rèn luyện nhân cách đặc biệt nhân cách người lãnh đạo quản có ý nghĩa định chiến lược xây dựng người Đảng ta nhân cách người lãnh đạo quản có hai mặt đức tài Bác Hồ dạy đức gốc, định nhân cách người cán Nhân cách người lãnh đạo quản bao gồm yếu tố xu hướng, lực, tính cách khí chất xu hướng tính cách phẩm chất tâm đạo đức tiêu chuẩn tảng người cán lãnh đạo Xu hướng tính cách hay đạo đức sức mạnh tâm lôi kéo nhân cách theo chiều hướng định thái độ hành vi hoạt động Đó áp lực tinh thần định hướng nhân cách Sức mạnh tâm hay áp lực tinh thần đặc điểm bên vốn có cá nhân, yếu tố thuộc đời sống tinh thần cá nhân Có sức mạnh tâm lý, áp lực tinh thần có cá nhân quy định cho họ phẩm chất đạo đức trở thành nhân cách lãnh đạo người lãnh đạo quản lý, bao gồm giới quan tưởng xã hội xác định biến thành niềm tin bên thể bên ngồi thành định hướng trị rõ nét phục vụ cho gì, mà phục vụ Một định hướng giá trị cá nhân mang tính chất xã hội rõ nét, có nghĩa với đạo đức người lãnh đạo, làm nên giá trị nhân cách nghiệp xã hội, sứ mệnh cao cuối nhu cầu hứng thú tổ chức xếp đặt công việc, điều khiển người Trong thực tế người lãnh đạo thuộc xã hội định phong kiến, tư chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa Do đạo đức phong cách người lãnh đạo khác xã hội khác nhau, khác biệt trước hết khác biệt nội dung tính chất giới quan, định hướng giá trị cá nhân nhu cầu có tính nghề nghiệp Động cơ, sứ mệnh cao nghiệp người lãnh đạo xã hội phong kiến phương đông theo đuổi “gồm thâu lục quốc” “bình thiên hạ”, người lãnh đạo xã hội chúng ta, nghiệp hay sứ mệnh cao mang nội dung giải phóng dân tộc, giải phóng người, đạo đức nhân cách người lãnh đạo quản lý, xã hội yếu tố đặc biệt, hình thành biến đổi theo yêu cầu cách mạng giai đoạn Dù có biến đổi nào, mặt xu hướng chung đạo đức nhân cách người lãnh đạo xã hội phải có đặc điểm sau Một là, động dân, nước, chủ nghĩa xã hội, xu hướng quan trọng đạo đức người lãnh đạo quản lý, khơng có khơng rõ động khơng thể trở thành người lãnh đạo quản chủ nghĩa xã hội theo nghĩa “tuyệt đối trung thành với cách mạng, với nhân dân, tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng Đó điều chủ chốt nhất” Động yếu tố quy định định hướng trị rõ nét đạo đức người lãnh đạo phục vụ cách mạng, hoạt động lợi ích Đảng, giai cấp lao động dân tộc Việt Nam Động tạo nên bỡi giới quan vật khoa học, ý tưởng xã hội tiến nhân đạo, niềm tin sắt đá người cộng sản, tình cảm dân tộc, tình cảm giai cấp sâu sắc 8 Người lãnh đạo trước hết phải hình thành cho hệ thống quan niệm giới người phù hợp với quy luật phát triển nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Một động quan trọng khác quy định đạo đức người cán lãnh đạo cách mạng tình cảm giai cấp tình cảm dân tộc Đồng cảm sâu sắc với tình cảm người lao động thù ghét chế độ bóc lột người, mặt thấm đậm tình cảm giai cấp đạo đức Hồ Chí Minh phẩm chất mẫu mực khơng so sánh Trong việc chuyển đổi kinh tế theo chế thị trường nay, tình trạng phân hố giàu, nghèo khơng thể tránh khỏi Trong tình vậy, tình cảm thật có ý nghĩa cán lãnh đạo cấp, ngành nước ta nay, yêu nước, yêu đồng bào tình cảm trở thành truyền thống dân tộc, người Việt Nam trở thành tiêu chuẩn hàng đầu đạo đức người lãnh đạo Hai là, định hướng giá trị đạo đức mang tính tích cực, tiến nhân bản, đạo đức gắn liền với định hướng giá trị định Nghĩa đạo đức ngã giá trị thái độ, hành vi hoạt động Mỗi người lãnh đạo thực tế có giá trị khác nhau, động thúc đẩy, quy định hành vi cách ứng xử họ Với tư cách nhân cách lãnh đạo xã hội chủ nghĩa, định hướng cá nhân phải có đặc điểm tuân theo yêu cầu đòi hỏi định mặt xã hội Những đặc điểm giá trị người lãnh đạo thể hai mặt, giá trị mang tính chất tiến bộ, tích cực chất nhân bản, mặt khác định hướng phải mang phong thái biện chứng nghĩa không biến định hướng, thúc đẩy thành động mù quáng, cực đoan Ba là, nhu cầu hứng thú điều hành, tổ chức, động quy định khuynh hướng nghề nghiệp đạo đức người lãnh đạo, xu hướng đặc trưng đạo đức người lãnh đạo Lãnh đạo quản xem nghề xã hội, nghề đặc biệt Điều có nghĩa đạo đức người lãnh đạo quản đạo đức nghề nghiệp-nghề lãnh đạo quản Xu hướng thúc đẩy nhu cầu hứng thú tổ chức, điều hành, huy, xu hướng tâm lý, tìm thấy niềm vui niềm say mê hứng thú công việc chung việc tổ chức điều hành công việc, việc xếp bố trí người, lơi họ vào nhiệm vụ cách mạng Một số định hướng giá trị cần phải có người lãnh đạo quản tạo nên nhân cách, đạo đức người lãnh đạo quản lý: Sự hoàn hiện, người lãnh đạo quản cần hướng đến hoàn thiện động thúc đẩy hoạt động làm cho thực trở nên hồn thiện, tránh thiếu sót sai trái thực Tính hiệu quả, làm việc có hiệu quả, làm việc để thành công rõ ràng không động bên mà yêu cầu xã hội người lãnh đạo quản lý, người lãnh đạo phải xác định rõ ràng mục đích đời phấn đấu đến để đạt mục đích Đó nhân cách lớn Hướng tới điều có ý nghĩa, hướng tới cao xu hướng cá nhân người lãnh đạo quản Người lãnh đạo cách mạng phải biết hướng đến hành động để lập nên kỳ tích, xa với tầm thường, thấp kém, vụn vặt Tình cảm, giá trị định hướng nhân cách người lãnh đạo quản Người lãnh đạo quản người lãnh đạo cộng sản, cần phải xem tình cảm người, tình cảm tập thể, tình cảm giai cấp, tình cảm đồng bào giá trị định hướng động để hoạt động 9 Trật tự nề nếp, giá trị định hướng người lãnh đạo người đứng đầu tổ chức hết truyền thống người lãnh đạo phải hướng đến tuân thủ nguyên tắc định hệ thống xã hội, lấy tính trật tự nề nếp làm giá trị định hướng ưu tiên lệch lạc Khuyết điểm thực khơng khoan nhượng với vi phạm đe dọa vi phạm chuẩn tắc hành Sức mạnh uy lực, giá trị quan trọng mà người lãnh đạo cần hướng dẫn Trong xu quy định đạo đức người lãnh đạo khơng thể khơng có sức mạnh uy lực Cái thứ biểu tinh thần dũng cảm, can đảm cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng Tri thức khôn ngoan, giá trị cần thiết mà người lãnh đạo phải hướng tới để hoàn thiện nhân cách mình, hướng tới giá trị người lãnh đạo người quan sát nhìn nhận kiện tượng cách sáng tạo có khả nhìn thấy đằng sau vật tượng ý nghĩa chất Phối hợp điều hoà hoạt động thành viên, nhằm đạt đến mục tiêu định nhiệm vụ người lãnh đạo xu hướng hướng tới hài hoà, hoà hợp tạo cho nhân cách đạo đức người lãnh đạo có đặc điểm tâm quan trọng kiên nhẫn, khả biết lắng nghe phong thái vô tư mềm mỏng cần thiết Tính cách, hệ thống thái độ, quan hệ ứng xử người hình thành khẳng định suốt trình hoạt động, giao tiếp Trong người thường có số nét tính cách tích cực số nét tính cách tiêu cực Những nét tính cách kết hợp với người theo cách thức định, từ chúng tạo nên phong thái tâm đặc thù người Là cán lãnh đạo quản lý, thái độ Đảng Nhà nước lòng trung thành, nhân dân hết lòng phục vụ thân thực tốt phê bình tự phê bình Những phẩm chất tính cách người lãnh đạo quản lý, thể đầy đủ sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng người cán bao gồm cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vô tư Không tham nhũng kiên đấu tranh chống tham nhũng, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, khơng hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, đựơc nhân dân tín nhiệm Người lãnh đạo phải gương mẫu đạo đức, lối sống, có tác phong dân chủ, khoa học, có khả tập hợp quần chúng, đồn kết cán Tóm lại, qua phân tích xu hướng, tính cách người lãnh đạo quản phẩm chất đạo đức sở tạo nên việc hình thành chuẩn mực phẩm chất đạo đức người lãnh đạo quản lý…Những phẩm chất giúp cho cán Đảng viên kinh nghiệm quý báu việc rèn luyện trao dồi nhân cách phẩm chất đạo đức người lãnh đạo quản giai đoạn công nghiệp hoá – đại hoá đất nước; đáp ứng nhu cầu đòi hỏi Đảng ta chiến lược xây dựng người xã hội chủ nghĩa có đức, có tài, vừa hồng vừa chuyên, đủ tư cách ngang tầm nhiệm vụ cách mạng nay, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 10 Câu 4: Vận dụng kiến thức môn học tâm học lãnh đạo vào công tác tổ chức, cán để xây dựng tổ chức vững mạnh Công tác tổ chức-cán thực chất khoa học người, cơng việc khó khăn, phức tạp, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi phải có tính khoa học, nghệ thuật Để công tác đạt hiệu cao, thiết phải vận dụng kiến thức tâm học tâm học xã hội-những khoa học đời sống tinh thần, tư tưởng người nhóm người Tổ chức nhóm thức thành viên có liên hệ chặt chẽ với theo cách thức phối hợp hoạt động để hướng tới mục tiêu chung Công tác tổ chức hoạt động nhằm thiết lập, vận hành tổ chức thông qua việc đánh giá, lựa chọn, đào tạo-bồi dưỡng, bố trí, đặt người vào vị trí định tác động đến nhu cầu, lợi ích, ý chí, tình cảm, lực hoạt động thực tiễn người nhằm hướng tới mục đích chung Một tổ chức tồn dạng hồn chỉnh có số nhân tố chung, tạo thành tảng cho tổ chức tồn vận hành Đó thành tố mục tiêu tổ chức, người, tương quan nhân tổ chức, phương thức phương tiện hoạt động, sắc tổ chức Mục tiêu tổ chức yếu tố khởi đầu, quan trọng tổ chức nào, tảng để đảm bảo cho tổ chức tồn tại, vận hành phát triển Việc xác định rõ mục tiêu cho tổ chức mang nhiều ý nghĩa sở để củng cố phát triển tổ chức; thay đổi quy mơ, tính chất, nội dung hoạt động tổ chức; sở để thống quan điểm, thái độ, quy chế, lợi ích số giá trị chung khác tổ chức; để người phối hợp hành động với cách chặt chẽ, giúp đỡ lẫn công việc sinh hoạt; sở để kiểm tra, đánh giá, điều khiển, điều chỉnh hành vi cá nhân đơn vị khác tổ chức; sở để đánh giá bầu khơng khí tâm tích cực tập thể, đoàn kết, thống hoạt động, việc xác định giá trị tổ chức Trong thực mục tiêu chung tổ chức cá nhân đồng thời đạt mục tiêu riêng ngược lại, làm điều tạo động lức lớn để trì phát triển tổ chức Con người tổ chức yếu tố trung tâm tổ chức, sở tồn tổ chức Khơng thể hình thành tổ chức khơng có người Con người khơng phải người trừu tượng, mà cá nhân cụ thể với đặc điểm tâm sinh xác định Trong tổ chức người nhân tố động Với nổ lực chủ quan người phát huy hay triệt tiêu yếu tố khác tổ chức Bất kỳ người tổ chức gắn với vài chức định Đòi hỏi người cần phải có trình độ kiến thức, phẩm chất lực tương xứng với nhiệm vụ quyền hạn mà người trao Cơ cấu tổ chức yếu tố tạo ra, trì tồn hoạt động tổ chức định, xếp phận, cá nhân cấu thành tổ chức thành hệ thống hoàn chỉnh hợp lý, cho tồn tổ chức hoạt động nhịp nhành, có hiệu Trong tổ chức, phải xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích người, phận Tương quan nhân tổ chức chịu chi phối, quy định loại hình tổ chức, quy mơ, tính chất, phạm vi hoạt động tổ chức Phương thức hoạt động tổ chức trình làm cho tổ chức trở nên sống động, bao gồm chế hoạt động quy trình hoạt động Cơ chế hoạt động hệ thống phương 11 thức tổ chức hoạt động có kết quả, gồm tác động mặt hành chính, kinh tế, giáo dục Quy trình hoạt động trình tự liên kết khâu, công đoạn để thực nhiệm vụ tổ chức Phương tiện hoạt động tổ chức điều kiện quan trọng, cấu thành tổ chức xã hội, gồm phương tiện vật chất nhân tố trị, kinh tế xã hội khác Bản sắc tổ chức thành tố phản ánh cung cách ứng xử tổ chức, bầu khơng khí tâm mà chứa đựng nhiều yếu tố riêng biệt, độc đáo, có tổ chức ấy; hình thành từ mối quan hệ hoạt động chung cá nhân Bản săc tổ chức gọi giá trị chung thành viên tổ chức, có sức hấp dẫn, chi phối hành vi người, làm người tự hào ln ln giữ gìn phát triển Bản sắc tổ chức chịu chi phối kiểu lãnh đạo, phong cách làm việc, ứng xử, lối sống, văn hóa người lãnh đạo Trong yếu tố cấu thành nên tổ chức nêu, yếu tố mục tiêu, người, sắc tổ chức yếu tố mục tiêu, người, sắc tổ chức yếu tố tương đối ổn định Trong công tác lãnh đạo - quản lý, cần ý đến yếu tố chúng yếu tố giúp cho tổ chức hoạt động cách ổn định có hiệu Cá nhân tồn hoạt động tổ chức cá nhân cụ thể với đặc điểm thể chất, tâm lý, xã hội khác biệt Dung hợp kết hợp cách tối ưu đặc điểm thể chất, tâm xã hội cá nhân để tạo suất, hiệu lao động cao có đời sống tinh thần thoải mái, tích cực tổ chức Thơng thường, có hai cách dẫn đến dung hợp tâm tương quan bù trừ Dung hợp quan điểm đòi hỏi cá nhân tổ chức cần có thống quan điểm vấn đề tổ chức, dung hợp cá tính đòi hỏi bù trừ Tùy yêu cầu đặc điểm cơng việc mà chọn khía cạnh dung hợp chủ yếu Sự dung hợp vĩnh viễn mà thay đổi theo thời gian, hồn cảnh, tuổi tác Cho nên cần xem xét lại dung hợp sau thời gian định để có điều chỉnh cần thiết cách xếp lại cấu tổ chức giúp đỡ người tự vươn lên không ngừng Đối với công tác tổ chức, muốn tạo trì dung hợp, trước hết phải tạo trì điều kiện, nhân tố cần thiết cho dung hợp Các điều kiện cần thiết chủ yếu cho dung hợp: Thứ là, xác định định rõ ràng mục tiêu tổ chức làm sở để thống quan điểm, thái độ hành động cá nhân Thứ hai là, xác định số lượng thành viên nhóm, tổ chức cách tối ưu Thứ ba là, giải thỏa đáng vấn đề thuộc lợi ích, mối quan hệ lợi ích chung tổ chức với lợi ích riêng cá nhân, quan hệ lợi ích cá nhân với Sau là, lựa chọn cá nhân cho tổ chức cho hạn chế tối đa tình trạng đối lập xung đột có Các lực tâm tổ chức xu hướng tâm khác quan điểm đánh giá, thái độ nhìn nhận, mong muốn nguyện vọng tồn tổ chức nói chung, hoạt động kết hoạt động tổ chức, cá nhân định tạo thành sức mạnh, áp lực tinh thần ảnh hưởng đến tổ chức Trong tổ chức có nhiều loại lực tâm khác Đối với người lãnh đạo – quản người 12 làm công tác tổ chức, cần lưu ý đến loại lực tâm “bảo thủ”, “cấp tiến”, “cải lương”, “cơ hội” Các loại lực tâm tổ chức mang tính tích cực tiêu cực phát triển tổ chức Điều phụ thuộc vào tính đắn hay khơng việc đánh giá, quan điểm loại lực tâm thực trạng tổ chức Nếu đánh giá, cảm nhận thực tế tổ chức trừ lực “cơ hội” ra, ba loại lực tâm lại mang tính tích cực ngược lại Việc xây dựng phát triển tổ chức khó diễn tốt đẹp đạt kết tốt không ý đến loại lực tâm tồn tổ chức Vấn đề đặt cho công tác tổ chức phải nắm loại lực tâm chiềm ưu thếtrong tổ chức, loại lực tâm tích cực tiêu cực để có thái độ phù hợp việc thực công tác tổ chức – cán Trật tự tâm – xã hội tổ chức, tổ chức tồn cấu trúc nó, tức xếp cá nhân cụ thể vào vị trí định thiết lập mối liên hệ họ theo cách thức Sự xếp hợp tổ chức bền vững, sức mạnh tăng cường Các cá nhân xếp vào vị trí thích hợp cho vừa phát triển tối đa khả mình, vừa ảnh hưởng tích cực đến cá nhân khác, cấu xếp gọi trật tự tối ưu Một trật tự tối ưu tổ chức thích hợp ý đến xắp xếp tự phát hình thành sở mối quan hệ tâm – xã hội cá nhân Sự xếp tự phát gọi trật tự tâm – xã hội Trật tự hệ thống vị trí khác cá nhân tổ chức, xác định mối quan hệ tình cảm xã hội Tập hợp vị trí cá nhân tổ chức tạo thành trật tự tâm xã hội Những vị trí tổ chức có vị trí phục tùng kính trọng, vị trí yêu mến, vị trí thừa nhận, vị trí bị lãng quên, vị trí bị tẩy chay Vấn đề phải để cấu tổ chức phù hợp với trật tự tâm – xã hội tổ chức Làm điều đem đến cho tổ chức ổn định cần thiết trình phát triển Ngược lại, khơng có phù hợp cấu thức trật tự tâm xã hội cản trở phát triển tổ chức Người lãnh đạo – quản giỏi phải người nắm diễn biến tâm xã hội đơn vị phụ trách phải biết vào cấu để xây dựng trật tự tâm tổ chức cho phù hợp người lãnh đạo-quản phải người ln đứng vị trí số tật tự tâm tổ chức Tóm lại, cơng tác tổ chức cán cơng tác với người nên vơ khó khăn phức tạp vừa cơng việc có tính khoa học, vừa cơng việc có tính nghệ thuật để làm tốt công tác này, người làm công tác tổ chức cán phải có lập trường tư tưởng vững vàng, có động làm việc người, phát triển người tổ chức; có đạo đức sáng, tận tậm có khả thực tốt khía cạnh chun mơn cơng tác tổ chức cán Từ đó, xây dựng tổ chức vững mạnh Tổ chức có vững mạnh đảm bảo cho tổ chức hoạt động, vận hành theo mục tiêu kế hoạch đề ra, đạt hiệu công việc mức cao Trong xây dựng tổ chức quan, đơn vị vậy, người lãnh đạo quản phải có kế hoạch luân chuyển, xếp cán vào vị trí thích hợp, phù hợp với phẩm chất, lực, tính cách người Đồng thời, cân lực tâm tổ chức cho tạo trật tự tâm tối ưu tổ chức vậy, nội đoàn kết, thống nhất, tâm cá nhân tập thể hăng hái, sức mạnh tổ chức nhân lên 13 Câu 5: Đồng chí phân tích sở luận cơng tác cán bộ, từ vận dụng vào việc nâng cao hiệu hoạt động quản Đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ trị nặng nề, khó khăn phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán ngang tầm, góp phần thực hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ tổ quốc XHCN Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Vậy cán ai? Và công tác cán bao gồm nội dung gì? Chúng ta làm rõ, góp phần thực tốt chiến lược xây dựng cán Đảng ta giai đoạn cách mạng Cán người giao nhiệm vụ định tổ chức khác thuộc hệ thống trị – xã hội định CB bao gồm người biên chế Nhà nước, làm việc quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, quan Đảng, đòan thể, DNNN, LL vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế Đội ngũ CB hình thành từ bầu cử, đề bạt, phân công tốt nghiệp, tuyển dụng CB cá nhân với đặc điểm thể chất, tinh thần (tâm lý), xã hội xác định Vai trò cá nhân tạo nên gắn với hoàn cảnh XH cụ thể Mọi đặc điểm nhân cách họ chịu qui định ý thức XH torng giai đoạn định Công tác cán thời kỳ nhằm xây dựng phát triển đội ngũ cán đủ số lượng vế chất lượng phù hợp với yêu cầu đòi hỏi thời kỳ Công tác cán phải cung cấp cho xã hội cán có đủ phẩm chất lực đủ sức thực nhiệm vụ mà thời kỳ đặt Để làm điều đó, cơng tác cán phải thực loạt công việc khác đánh giá lựa chọn, qui hoạch, bồi dưỡng đào tạo, bố trí sử dụng, đề bạt, luân chuyển cuối sách đãi ngộ Và tất công việc khác ấy, điều cốt lõi cơng việc quản người, mà thực chất tìm hiểu để sử dụng người Đó vấn đề vừa mang tính chất thuyết, vừa vấn đề thực tiễn Khi nói đến người cán nói đến sở tâm họ, khía cạnh khó khăn phức tạp nhiều ngành nghiên cứu Từ khái niệm nêu trên, tìm hiểu số vấn đề tâm cơng tác cán sau : Nhận xét đánh giá cán bộ: Đánh giá cán khâu đầu tiên, quan trọng chí có ý nghĩa định cơng tác cán nói chung Sẽ khơng thể có được, đội ngũ cán tốt công việc không tiến hành cách khoa học, tức không dựa tri thức cần thiết khoa học tâm người Thực chất việc đánh giá cán trình tìm hiểu người trước hết tìm hiểu nhân cách cá nhân Để làm điều này, việc tìm hiểu đánh giá trước tiên phải xuất phát từ sở xác định, nghĩa có tiêu chuẩn làm thước đo chung đánh giá, tức đặt đối tượng vào tương quan với tiêu chuẩn Đặt cá nhân vào vị trí nhiệm vụ họ để xem xét hành vi bộc lộ thực nhiệm vụ xem xét hiệu hành vi Nội dung việc đánh giá cán bao gồm yếu tố: - Một là, đánh giá mặt lập trường trị -xã hội cá nhân: chỗ đứng cá nhân mặt tư tưởng quan hệ giai cấp, NN, dân tộc… + Đánh giá qua mức độ nhận thức, việc thừa nhận hay không thừa nhận chế độ hành + Sự hình thành củng cố lập trường trị -xã hội cá nhân thực tế mang tính chất chủ yếu để xác định phương hướng biện pháp tác động phù hợp 14 - Hai là, đánh giá động cá nhân: lội kéo, thúc đẩy, qui định chiều hướng hoạt động cá nhân + Đánh giá định hướng giá trị chiếm ưu + Nhu cầu đứng hàng đầu - Ba là, hệ thống thái độ phản ứng cá nhân người khác, công việc, thân, cải cách ứng xử hành vi - Bốn là, đánh giá khả thực nhiệm vụ (một mặt phải gắn liền với việc thực nhiệm vụ mà họ phải thực hiện, mặt khác phải gắn với công việc cụ thể mà họ làm kết thực tế cơng việc ấy); đánh giá q trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng trình độ nhận thức, chuyên mơn, luận trị, ngoại ngữ-tin học; đánh giá khiếu, thiên hướng, khả quan sát, trí nhớ, tưởng tượng, khả nhận thức, phán đóan, giải vấn đề, xử tình huống; đánh giá khả tư duy; đánh giá mặt hiệu cơng tác Các phương pháp đánh giá: * Phải nhìn nhận cá nhân tòan đời hoạt động họ * Nhìn nhận người phải thấy thực thể không cố định, thay đổi * Phải đánh giá cách toàn diện, mặt ưu nhược điểm họ Quy hoạch cán bộ: Đây khâu quan trọng công tác cán bộ, tạo điều kiện để kiện toàn tổ chức đổi cán cách thường xuyên Có qui hoạch CB đảm bảo tính kế thừa tíhn liên tục đội ngũ CB, bảo đảm cho công tác cán vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài Nội dung quy hoạch cán bao hàm việc xác định đối tượng quy hoạch, đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng công tác luân chuyển cán Lựa chọn cán bộ: Quá trình lựa chọn cán phải dựa nguyên tắc phải tiến hành theo u cầu có tính tổ chức hành ( biên chê ) Một số khía cạnh tâm trình lựa chọn cán : - Yếu tố thứ nhất: Số lượng đối tượng đưa vào diện lựa chọn yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn Quá trình lựa chọn đạt hiệu qủa cao số lượng đối tượng phù hợp với khả tri giác chủ thể - Yếu tố thứ chi phối lựa chọn hệ thống tiêu chuẩn trình độ tuổi tác, đạo đức tính tình - Yếu tố thứ thân chủ thể lựa chọn với đặc điểm tâm XH họ như: xu hướng, trình độ, lợi ích, thói quen - Yếu tố thứ tình huống, có tác động đáng kể đến kết trình lựa chọn: hiệu qủa lựa chọn tăng giảm phụ thuộc vào tình chuẩn bị chu đáo, tình đầy đủ thơng tin ngược lại Đào tạo bồi dưỡng cán bộ: vào qui hoạch CB để đào tạo, bồi dưỡng CB Kết hợp bồi dưỡng kiến thức luận với rèn luyện thực tế, đào tạo bồi dưỡng từ thấp đến cao, giao từ việc nhẹ đến việc nặng, từ đơn giản đến phức tạp để CB rèn luyện trưởng thành vững Để thực tốt cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CB cần có kế hoạch, đồng thời trình đào tạo, bồi dưỡng cần theo dõi, kiểm tra thuờng xuyên, uốn nắn kịp thời lệch lạc, thiếu sót, động viên để CB khơng ngừng phấn đấu vươn lên Bố trí, bổ nhiệm cán bộ: xếp, bố trí, bổ nhiệm cán khâu có tính chất định loạt nhiệm vụ khác công tác tổ chức Về nguyên tắc, việc bố trí bổ nhiệm thực theo sơ đồ là: “ Mục tiêu, tổ chức, người” Điều có nghĩa để thực mục tiêu định, phải thành lập tổ chức, vào chức 15 nhiệm vụ tổ chức để bố trí người vào tổ chức nhằm đạt đựơc mục tiêu xác định Các yếu tố ảnh hưởng đến vịêc bố trí bổ nhiệm cán bộ: + Quan niệm phong kiến : Xã hội phong kiến tạo nên quan niệm vị trí “ thiên định” vua quan, tầng lớp thống trị, cán giữ vai trò lãnh đạo, phải bố trí vào chức vụ tương đương, chí người khơng đủ lực, giá trị “thân quen” “nhất thân, nhì quen, tam thần, tứ thế” + Ảnh hưởng “Chủ nghĩa tình”, qui luật tình cảm “yêu nên tốt, ghét nên xấu” + Quan niệm “ phải chờ đến lượt” Có nghĩa người mới, người đến sau mà đuợc bố trí, bổ nhiệm đề bạt trước đựoc xem chuyện ko bình thường + Ngồi số sức ép, áp lực, có ảnh hưởng đến việc bố trí bổ nhiệm cán : truyền thống “ kính lão, đắc thọ”, áp lực “ chủ nghĩa kinh nghiệm”, “sống lâu lên lão làng” * Một số biện pháp cần phải thực để nâng cao hiệu qủa: - Rà soát, xếp, sử dụng tốt đội ngũ cán có, khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện, sớm hình thành đội ngũ cán có phẩm chất lực - Phát cán có đủ tiêu chuẩn, đảm đương tốt nhiệm vụ, có triển vọng phát triển lâu dài để bố trí vào cương vị trọng yếu - Dùng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ rèn luyện thực tế công tác phù hợp với loại cán Chú trọng bồi dưỡng đào tạo cán vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối sách Đảng, lịch sử truyền thống tốt đẹp dân tộc, kiến thức thời đại Xây dựng niềm tin ý chí kiên định tưởng cách mạng đường lên CNXH - Nâng cao phẩm chất, trình độ kiến thức lực đội ngũ làm cơng tác cán Có sách đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn người công tâm, trung thực, sáng, có kinh nghiệm làm cơng tác cán - Đổi phong cách phương pháp làm công tác cán bộ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, trọng tổng kết thực tiễn, bước xây dựng khoa công tác tổ chức cán Trang bị phương tiện làm việc đại cho cơng tác tổ chức cán Tóm lại: Cơng tác cán khâu quan trọng chiến lược cán Đảng ta, đòi hỏi phải bố trí, xếp cán dựa lực, phẩm chất, sở trường thân người cán bộ, tương ứng với yêu cầu tổ chức Tuy nhiên phải tính đến xử cách hợp nhân tố xã hội tồn tổ chức thời điểm định Khơng tính đến điều đó, việc bố trí khơng thuận lợi thân cơng tác cán đạo đức bị giảm bớt sức mạnh Làm vấn đề góp phần thực tốt quy chế cán chiến lược cán Đảng ta nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ cơng nghiệp hố – đại hố, giữ vững độc lập tự chủ di lên CNXH Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh ... tổ chức xếp đặt công việc, điều khiển người Trong thực tế người lãnh đạo thuộc xã hội định phong kiến, tư chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa Do đạo đức phong cách người lãnh đạo khác xã hội khác nhau,... quản lý: Sự hoàn hiện, người lãnh đạo quản lý cần hướng đến hoàn thi n động thúc đẩy hoạt động làm cho thực trở nên hoàn thi n, tránh thi u sót sai trái thực Tính hiệu quả, làm việc có hiệu quả,... nhẫn, khả biết lắng nghe phong thái vô tư mềm mỏng cần thi t Tính cách, hệ thống thái độ, quan hệ ứng xử người hình thành khẳng định suốt trình hoạt động, giao tiếp Trong người thường có số nét
- Xem thêm -

Xem thêm: On thi mon tam ly hoc lanh dao , On thi mon tam ly hoc lanh dao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay