On thi mon ly luan van hoa ver9

29 9 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:16

BÀI 2: VĂN HÓA VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Câu hỏi 2: “Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển KT-XH” (Đảng Cộng sản Việt Nam - văn kiện ĐH VIII – Trang 110) Bằng luận văn hóa học, đồng chí phân tích nhận định Câu hỏi 7: “ Văn Hóa tảng tinh thần XH, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển KTXH” _ Nước ta tiến hành công CNH-HĐH đất nước, trình tất yếu phát triển lên; q trình khơng có tăng trưởng kinh tế mà phải chuyển biến tích cực đồng mặt: người, xã hội, văn hóa; mối quan hệ người với mơi trường tự nhiên; phải đảm bổ yếu tố bền vững bước phát triển Kinh nghiệm giới cho thấy cơng nghiệp hóa khơng gắn liền với phát triển văn hóa người dẫn đến thảm họa xã hội môi trường Phát triển văn hóa người động lực phát triển KT-XH, điều kiện thực cơng nghiệp hóa, đồng thời mục tiêu phát triển KT-XH Theo UNESCO, văn hóa tổng thể giá trị phức hợp mặt tình cảm, tri thức, vật chất tinh thần xã hội, bao gồm phương thức sống, quyền bản, truyền thống Dấu ấn văn hóa ghi trực tiếp lên sản phẩm xã hội, có trình sản xuất xã hội Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, lồi người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt hàng ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hóa.” Văn hóa tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu mà lồi người sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn” Theo quan niệm trên, văn hóa tồn thành tựu mà người sáng tạo “lẽ sinh tồn”, “mục đích sống” để “thích ứng nhu cầu đời sống” Bằng lao động, người cải biến tự nhiên, tạo “thiên nhiên thứ hai” phục vụ cho sinh tồn mình; qua đó, người cải biến ln phần tự nhiên bên thân mình; thiên nhiên thứ hai văn hóa Ở phương diện này, người chủ thể văn hóa, văn hóa phản ánh mối quan hệ người với tự nhiên Với tư cách ngôn ngữ, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, phương thức sinh hoạt … Văn hóa mơi trường sống người Văn hóa ni dưỡng bảo bọc người Như nhà xã hội học người Mỹ Parker nhận xét: người không đẻ người, đứa trẻ trở thành người q trình văn hóa hóa, tức q trình học tập để trở thành nhân cách văn hóa Văn hóa chế di truyền ngồi sinh học, di truyền đường xã hội Nói cách khác văn hóa sáng tạo người, văn hóa phản ánh mối quan hệ người với xã hội Hoạt động người hoạt động sản xuất giá trị, tìm kiếm giá trị để thỏa mãn nhu cầu Hoạt động kinh tế nghiêng phía lợi, khoa học hướng đến chân, đạo đức hướng đến thiện, nghệ thuật vươn đến mỹ Giá trị đánh giá tùy thuộc vào không gian, thời gian chủ thể định giá Vì vậy, có khác biệt quan niệm giá trị cộng đồng khác nhau, điều nhiều làm nên sắc cộng đồng Giá trị chổ dựa để người đối chiếu với xã hội mà điều chỉnh hành vi, đó, văn hóa biểu mối quan hệ người không với tự nhiên, xã hội mà với thân Về chất, văn hóa người tạo phương thức tồn đặc thù; văn hóa hình thành phát triển lực người văn hóa hệ thống giá trị phản ánh khát vọng vươn tới chân-thiện-mỹ người Văn hoá biểu thị mối quan hệ người với tự nhiên, quan hệ người với xã hội quan hệ người với thân Văn hoá mang tính nhân sinh, tính lịch sử tính hệ thống Văn hố có chức sáng tạo tích luỹ giá trị, chức giáo dục động lực thúc đẩy phát triển xã hội Thứ nhất, văn hóa mang tính nhân sinh, phục vụ cho tồn phát triển người Nói đến văn hóa nói đến giá trị người, phần người thêm vào giới tự nhiên; chống lại người phản văn hóa Tính nhân sinh làm nên chức sáng tạo tích lũy giá trị Văn hóa kết q trình cải biến giới, “sáng tạo theo qui luật đẹp” Qua đó, lực chất người khơng ngừng bộc lộ hồn thiện Mỗi văn hoá phương thức tự thể sáng tạo người Sáng tạo văn hóa mở rộng vơ hạn giới vật chất hữu hạn Sự giàu có văn hóa ghi nhận giàu có giá trị sáng tạo tích lũy qua khơng gian thời gian, phản ánh giàu có tâm hồn người Thứ hai, tổng hợp phương thức sinh hoạt người, văn hóa mang tính lịch sử Tính lịch sử khơng khiến văn hóa có bề dày mà hình thành nên truyền thống sắc văn hóa; liên kết khứ, tương lai; làm nên chức giáo dục văn hóa Văn hóa tảng cho nhân cách trí tuệ cá nhân; đóng vai trò kiến tạo người, hướng người vào điều hay lẽ phải, xa lánh xấu Sức mạnh hiệu chức giáo dục văn hóa chổ huy động toàn lực tinh thần tác động tới chổ sâu kín tâm hồn, biến trình giáo dục thành tự giáo dục, tác động thành tự tác động Chức giáo dục trì phát triển liên tục lịch sử điều chỉnh, định hướng hoạt động người Thứ ba, giá trị phụ thuộc vào không gian, thời gian chủ thể định giá, văn hóa mang tính hệ thống Tính hệ thống phân biệt văn hóa phản văn hóa, văn hóa với nhau; đặt người vào khn mẫu định, đó, bảng giá trị vừa mục tiêu, vừa biển dẫn hành vi người; điều khiến văn hóa có chức động lực thúc đẩy phát triển xã hội Với tư cách tổng hợp phương thức sinh hoạt, văn hóa tự “guồng quay” đời sống; thiếu phương thức vận hành ấy, xã hội khơng thể phát triển Hồ Chí Minh nói “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” Ba chức thống với cách hữu Nhờ sáng tạo tích lũy giá trị mà văn hóa có chức giáo dục từ trở thành động lực thúc đẩy phát triển xã hội Theo quan niệm phổ biến, văn hóa phân thành hai mảng văn hóa vật thể văn hóa phi vật thể Văn hóa vật thể tồn dạng vật thể tác phẩm kiến trúc, điêu khắc, danh lam, thắng cảnh, v.v Văn hóa phi vật thể bao gồm sản phẩm khơng có hình thể, tồn dạng giá trị, ghi nhớ ký ứng cộng đồng giá trị tinh thần dân tộc (lòng yêu nước, lòng nhân ái, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết v.v.), huyền thoại, truyền thuyết, lễ hội, tín ngưỡng dân gian v.v Cách phân chia có ý nghĩa tương đối Văn hóa vận hành chỉnh thể, yếu tố vật thể lẫn phi vật thể Khơng có giá trị phi vật thể, vật thể khơng làm thành văn hóa; khơng có vật thể, phi vật thể khơng có nơi để biểu Với tư cách phương thức sản xuất tinh thần, văn hóa chịu qui định phương thức sản xuất vật chất, tức sở kinh tế chế độ xã hội định Sự qui định thể hiện: Thứ là, kinh tế phát triển, xét đến kết phát triển lực người Con người chủ thể văn hóa, lực biểu thành tựu văn hóa Thứ hai là, kinh tế phát triển làm gia tăng nhu cầu Sự phồn sinh nhu cầu đưa đến phồn sinh văn hóa Thứ ba là, kinh tế phát triển tạo điều kiện cho chăm lo phát triển văn hóa, cụ thể đầu tư cho người, sở vật chất-kỹ thuật để phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, dịch vụ vui chơi giải trí v.v chí văn học nghệ thuật Tuy nhiên, văn hóa có tính độc lập tương đối so với kinh tế Văn hóa khơng phải sản phẩm thụ động kinh tế Sự tác động kinh tế văn hóa khơng phải tác động trực tiếp, tức khắc Vì không hẳn đời sống vật chất nâng cao đời sống văn hóa nâng cao ngược lại Mặt khác, văn hóa có khả thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Văn hóa chịu qui định trị Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Văn hóa, nghệ thuật, hoạt động khác, khơng thể đứng ngồi, mà phải kinh tế trị” Tư tưởng trị làm nên nội dung ý thức hệ văn hóa, qui định nội dung giai cấp văn hóa Chế độ trị tác động đến văn hóa cách thức quản lý, hệ thống sách, pháp luật Ở hai phương diện, trị định hướng phát triển văn hóa Văn hóa khơng thể tách rời trị Trong bối cảnh cụ thể văn hóa phải lấy trị làm sứ mệnh Sự tiến văn hóa chỗ đứng trị tiến Văn hóa có tính độc lập tương đối so với trị Văn hóa biến thành sức mạnh vật chất tham gia lật đổ chế độ trị phát triển lực lượng sản xuất cho phép Dễ thấy cách mạng xã hội thường có chuẩn bị tiền đề văn hóa Trong suốt lịch sử lãnh đạo cách mạng, Đảng ta coi văn hóa phận quan trọng nghiệp cách mạng: Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đầy phát triển KT-XH Quan điểm cụ thể hóa Nghị Hội nghị Trung ương 5, khóa VIII “Về xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc ” khẳng định lại Kết luận hội nghị Trung ương 10, khóa IX Văn hóa tảng tinh thần xã hội: Đời sống xã hội có hai mặt vật chất tinh thần Nếu kinh tế tảng vật chất đời sống xã hội, văn hóa tảng tinh thần xã hội, góp phần tạo móng xã hội Nền móng có vững phát triển đất nước lành mạnh Nói văn hóa tảng tinh thần có nghĩa coi văn hóa tổng thể giá trị, tiềm sáng tạo đất nước Muốn phát triển cần phải dựa vào giá trị đó, phải khai thác phát huy giá trị Thông qua thực tế kiểm nghiệm, Đảng ta rằng: Văn hóa tảng tinh thần xã hội; văn hóa thể sức sống, sức sáng tạo phát triển lĩnh dân tộc Văn hóa tảng tinh thần, đòi hỏi phải đặt văn hóa vào vị trí quan trọng Cũng kinh tế tạo nên giá trị vật chất-nền tảng vật chất tảng tinh thần tạo điều kiện cần đủ để xã hội tồn phát triển Thiếu điều kiện vật chất khơng có tồn người, thiếu điều kiện tinh thần xã hội khơng thể phát triển Trong q trình tồn phát triển lịch sử, sở vật chất tinh thần thường xuyên thấm lẫn vào hỗ trợ lẫn Nền tảng tinh thần suy yếu, xã hội lâm vào khủng hoảng, tệ nạn xã hội xuất phát triển kinh tế gặp khó khăn Mỗi quốc gia, dân tộc trình hình thành phát triển, cải tạo tự nhiên, lao động sản xuất, tổ chức xã hội…đã hình thành tích lũy hệ thống kinh nghiệm, tri thức tự nhiên, tư duy, hình thành phát triển cho giá trị, truyền thống, chuẩn mực xã hội Giá trị kết hoạt động sáng tạo người xem giá trị có ý nghĩa cộng đồng khẳng định, bảo vệ; có vai trò liên kết cộng đồng định hướng cho hoạt động cộng đồng Còn chuẩn mực xã hội cụ thể hóa giá trị, quy định nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử người Chuẩn mực đạo đức thông qua xã hội tác động đến lương tâm, không bị pháp luật điều chỉnh qua dư luận xã hội tác động làm điều chỉnh hành vi chuẩn mực xã hội Văn hóa vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển KT-XH Văn hóa mục tiêu phát triển KT-XH, nghĩa phát triển kinh tế phải nhằm mục đích nâng cao chất lượng đời sống xã hội, tạo sở vật chất cho phát triển lành mạnh đời sống tinh thần, sách KT-XH ln đòi hỏi phải bao hàm nội dung mục tiêu văn hóa Muốn vậy, văn hóa phải điều tiết phát triển kinh tế, gắn phát triển kinh tế với tiến xã hội Văn hóa thể trình độ phát triển ý thức, trí tuệ, lực sáng tạo người Với phát triển văn hóa, chất nhân văn, nhân đạo cá nhân cộng đồng bồi dưỡng phát huy, trở thành giá trị cao quý chuẩn mực toàn xã hội Những hiểm họa mà loài người phải đối mặt ô nhiểm môi trường, cân sinh thái, khủng hoảng kinh tế, phân hóa giàu nghèo có nguyên nhân quan trọng nhiều hoạt động kinh tế nhắm vào lợi ích kinh tế trước mắt mà khơng tính đến hiệu xã hội Ở nước ta, việc xác định văn hóa mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội thể tính ưu việt chế độ xã hội chủ nghĩa mà xây dựng Đó chế độ xã hội coi việc người giải phóng, phát triển tự do, hài hòa,được hưởng hạnh phúc mục tiêu cao Suốt trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta ln xem văn hóa mục tiêu quan trọng Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng xác định: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; nhân dân làm chủ; có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất tiến phù hợp; có văn hố tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; dân tộc cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị hợp tác với nước giới Vai trò động lực văn hóa phát triển kinh tế-xã hội thể qua việc văn hóa phát triển người tạo môi trường xã hội thuận lợi, điều tiết hoạt động kinh tế-xã hội Với việc người động lực phát triển văn hóa xem động lực phát triển kinh tế-xã hội, người văn hóa gắn liền với Với chức hướng tới chân-thiện-mỹ, văn hóa định hướng phát triển nhân cách cá nhân cộng đồng, khơi dậy tiềm sáng tạo vô tận người để phát triển kinh tế-xã hội Ngày nay, đất nước giàu hay nghèo không chỗ có nhiều hay lao động, vốn, kỹ thuật tài nguyên thiên nhiên mà chỗ có khả phát huy tiềm sáng tạo nguồn lực người hay không Tiềm sáng tạo nằm yếu tố cấu thành văn hóa, nghĩa hiểu biết, tâm hồn, đạo lí, lối sống, trình độ thẩm mỹ cá nhân cộng đồng Hàm lượng trí tuệ, hàm lượng văn hóa lĩnh vực đời sống người cao khả phát triển kinh tế-xã hội lớn thực Vai trò động lực văn hóa khơng thể chỗ văn hóa tạo dựng mơi trường xã hội thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội Thông qua giá trị, chuẩn mực xã hội truyền thống văn hóa định hướng cho việc lựa chọn xác định mô hình phát triển kinh tế-xã hội Nước ta trình hội nhập quốc tế, đứng trước xu tồn cầu hóa, kinh tế thấp so với số nước khu vực giới Để văn hóa phát huy nghĩa tảng tinh thần xã hội, mục tiêu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội quan điểm Đảng, cần phải chăm lo phát triển văn hóa: Một là, củng cố tiếp tục xây dựng mơi trường văn hố lành mạnh, phong phú, đa dạng: Đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; xây dựng nếp sống văn hố gia đình, khu dân cư, quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, làm cho giá trị văn hoá thấm sâu vào mặt đời sống, thể cụ thể sinh hoạt, công tác, quan hệ ngày cộng đồng người, tạo sức đề kháng sản phẩm độc hại Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống có văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh việc cưới, tang, lễ hội; ngăn chặn đẩy lùi hủ tục, bạo lực, gây rối trật tự công cộng, mại dâm, ma tuý, cờ bạc Sớm có chiến lược quốc gia xây dựng gia đình Việt Nam, góp phần giữ gìn phát triển giá trị truyền thống văn hố, người Việt Nam, ni dưỡng, giáo dục hệ trẻ Đúc kết xây dựng hệ giá trị chung người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập quốc tế Tăng cường đầu tư nâng cao hiệu hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá cấp Xã hội hoá hoạt động văn hoá, trọng nâng cao đời sống văn hố nơng thơn, vùng khó khăn, thu hẹp dần khoảng cách hưởng thụ văn hố vùng, nhóm xã hội, đô thị nông thôn Hai là, phát triển nghiệp văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá truyền thống, cách mạng: Tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, giàu chất nhân văn, dân chủ, vươn lên đại, phản ánh chân thật, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc công đổi đất nước; cổ vũ, khẳng định đúng, đẹp, đồng thời lên án xấu, ác Khuyến khích tìm tòi, thể nghiệm phương thức thể phong cách nghệ thuật mới, đáp ứng nhu cầu tinh thần lành mạnh, đa dạng bồi dưỡng tưởng, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt hệ trẻ Bảo vệ sáng tiếng Việt Khắc phục yếu kém, nâng cao tính khoa học, sức thuyết phục hoạt động luận, phê bình văn học, nghệ thuật, góp phần hướng dẫn phát triển sáng tạo văn học, nghệ thuật, bước xây dựng hệ thống luận văn nghệ Việt Nam Hoàn thiện thực nghiêm túc quy định pháp luật sở hữu trí tuệ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể phi vật thể dân tộc Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hoá, văn nghệ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá với phát triển du lịch hoạt động thông tin đối ngoại nhằm truyền bá sâu rộng giá trị văn hoá công chúng, đặc biệt hệ trẻ người nước ngồi Xây dựng thực sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hố, ngơn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số Xây dựng thực sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đội ngũ người hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao tư tưởng nghệ thuật Ba là, phát triển hệ thống thông tin đại chúng: Chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức thông tin, giáo dục, tổ chức phản biện xã hội phương tiện thông tin đại chúng lợi ích nhân dân đất nước; khắc phục xu hướng thương mại hoá, xa rời tơn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, xuất Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ hoạt động báo chí, xuất vững vàng trị, tư tưởng, nghiệp vụ có lực đáp ứng tốt yêu cầu thời kỳ Rà sốt, xếp hợp mạng lưới báo chí, xuất nước theo hướng tăng cường hiệu hoạt động, đồng thời đổi mơ hình, cấu tổ chức, sở vật chất - kỹ thuật theo hướng đại Phát triển mở rộng việc sử dụng internet, đồng thời có biện pháp quản lý, hạn chế mặt tiêu cực, ngăn chặn có hiệu hoạt động lợi dụng internet để truyền bá tư tưởng phản động, lối sống không lành mạnh Bốn là, mở rộng nâng cao hiệu hợp tác quốc tế văn hoá: Đổi mới, tăng cường việc giới thiệu, truyền bá văn hoá, văn học, nghệ thuật, đất nước, người Việt Nam với giới Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế lĩnh vực văn hố, báo chí, xuất Xây dựng số trung tâm văn hố Việt Nam nước ngồi trung tâm dịch thuật, quảng bá văn hoá Việt Nam nước Tiếp thu kinh nghiệm tốt phát triển văn hoá nước, giới thiệu tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc nước ngồi với cơng chúng Việt Nam Thực đầy đủ cam kết quốc tế bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả sản phẩm văn hố Xây dựng chế, chế tài ngăn chặn, đẩy lùi, vơ hiệu hố xâm nhập tác hại sản phẩm đồi trụy, phản động; bồi dưỡng nâng cao sức đề kháng công chúng, hệ trẻ Tóm lại, xác định văn hóa tảng xã hội, vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, mặt đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng văn hóa; mặt khác, để khẳng định chân có đặt văn hóa phát triển, gắn văn hóa với phát triển, nghĩa văn hóa phải bén rễ kinh tế kinh tế phát triển Sự nghiệp văn hóa, suy cho người, nhận định Đảng ta: Nhiệm vụ trung tâm nghiệp văn hóa bồi dưỡng người Việt Nam trí tuệ, lĩnh, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, nhân cách, xây dựng giới quan khoa học, nhân sinh quan XHCN, hướng người tới giá trị Chân - Thiện – Mĩ Vì trình phát triển kinh tế - xã hội, cần coi trọng sách đầu tư cho văn hóa, đầu tư cho người, khuyến khích tạo điều kiện để nhân dân tham gia phát triển sáng tạo văn hóa, đồng thời hưởng thụ văn hóa ngày nhiều BÀI 3: XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC Câu hỏi 21: Trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ đảng Cộng sản Việt Nam có đoạn: "mọi hoạt động văn hóa văn nghệ, nhằm xây dựng phát triển văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, xây dựng người Việt Nam tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh cho nghiệp phát triển XH" (Trích văn kiện đại hội ĐB lần thứ NXB trị QUỐC GIA - trang 110) Bằng luận văn hóa ? ồng chí phân tích luận điểm Câu hỏi 1: “Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, lực, sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tơn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa gia đình, cộng đồng, xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam - văn kiện ĐH IX – Trang 104) Vận dung luận văn hóa đường lối văn hóa Đảng, đồng chí làm rõ vai trò văn hóa nghiệp xây dựng người Việt Nam giai đoạn nay? Câu hỏi 4: Vận dụng hiểu biết luận đường lối văn hóa Đảng Cộng sản Việt Nam, phân tích Nghị hội nghị TW xác định “Nền văn hóa ta xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc"? Câu hỏi 14: Trong VK ĐH VIII có đoạn: “mọi hoạt động VH, văn nghệ phải nhằm xây dựng phát triển VH tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, xây dựng người VN tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng mơi trường VH lành mạnh cho phát triển XH” (VKVIII-NXB CT Quốc gia HN 1996 trang 110) Bằng luận VH đồng chí phân tích luận điểm Thuật ngữ Văn hóa xuất từ lâu đời ngơn ngữ nhân loại văn hóa khái niệm phức tạp khó xác định Theo UNESCO, văn hóa tổng thể giá trị phức hợp mặt tình cảm, tri thức, vật chất tinh thần xã hội, bao gồm phương thức sống, quyền bản, truyền thống Dấu ấn văn hóa ghi trực tiếp lên sản phẩm xã hội, có trình sản xuất xã hội Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa tám khẳng định: “Văn hóa Việt Nam tổng thể giá trị vật chất tinh thần cộng đồng dân tộc Việt Nam sáng tạo trình dựng nước giữ nước” Chúng ta biết rằng, hoạt động người hoạt động sản xuất giá trị, tìm kiếm giá trị để thỏa mãn nhu cầu Trong đó, hoạt động kinh tế hướng đến lợi, khoa học tìm đến chân, đạo đức hướng đến thiện, nghệ thuật vươn đến mỹ Giá trị đánh giá tùy thuộc vào không gian, thời gian chủ thể định giá Vì vậy, có khác biệt quan niệm giá trị cộng đồng khác nhau, điều nhiều làm nên sắc cộng đồng Nước ta trình hội nhập quốc tế, kinh tế thấp so với số nước khu vực giới Để văn hóa phát huy nghĩa tảng tinh thần xã hội, mục tiêu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội quan điểm Đảng Chúng ta cần phải chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Dựa vào luận chủ nghĩa Mác-Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta coi trọng vai trò văn hóa phát triển kinh tế-xã hội Với tư cách phương thức sản xuất tinh thần xã hội, văn hóa chịu chi phối guồng máy kinh tế-nền sản xuất vật chất xã hội Tuy nhiên, văn hóa khơng phải sản phẩm thụ động kinh tế Trong điều kiện thuận lợi, văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế-xã hội Nhận thức sâu sắc vai trò văn hóa với nghiệp cách mạng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nâng cao dân trí Người nói “Một dân tộc dốt dân tộc yếu” Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta chủ trương xây dựng xã hội văn hóa cao, đề nhiệm vụ xây dựng đất nước phải vừa phát triển kinh tế, vừa phát triển văn hóa Vai trò quan trọng văn hóa phát triển kinh tế-xã hội Đảng đúc kết văn kiện hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành trung ương khóa VIII: “Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội” Mơ hình văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc kế thừa tính quán đường lối văn hóa Đảng Đề cương văn hóa Việt Nam Đảng (1943) chủ trương xây dựng văn hóa Việt Nam tân dân chủ với ba nguyên tắc vận động dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa Mỗi giai đoạn cách mạng Đảng ta ln có điều chỉnh, bổ sung phù hợp cách diễn đạt có khác nhau, ln trọng hai đặc trưng tính dân tộc định hướng xã hội chủ nghĩa Cơ sở thực tiển văn hóa dân tộc Việt nam xây dựng từ thành lao động sáng tạo, từ đấu tranh kiên cường, bền bỉ trình dựng nước giữ nước, kết giao lưu, tiếp thu tinh hoa nhiều văn minh giới Tất điều hun đúc nên tâm hồn, khí phách lĩnh Việt Nam giúp dân tộc tồn phát triển hoàn cảnh Mở cửa hội nhập giao lưu quốc tế, tiến hành cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân giai đoạn cách mạng nay, nhằm thực hai nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc làm cho “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Đó q trình cải biến xã hội sâu sắc, tạo thay đổi cấu kinh tế, kết cấu xã hội, làm tăng nhanh nhu cầu văn hóa tầng lớp dân cư q trình dân chủ hóa đời sống xã hội; tạo nhiều hội để nước ta tiếp thu thành tựu khoa học-cơng nghệ, văn hóa, văn minh nhân loại; đồng thời đặt trước thách thức việc giữ gìn sắc dân tộc Tồn cầu hóa làm mờ dần ranh giới quốc gia, đưa đến tượng thể hóa đời sống nhân loại thông qua sản phẩm vật chất tinh thần; xu áp đặt văn hóa “đế quốc chủ nghĩa” văn hóa: đem giá trị dân tộc áp đặt cho dân tộc khác, lấy sản phẩm văn hóa dân tộc thay lấn áp sản phẩm văn hóa dân tộc khác sức mạnh kinh tế công nghệ đại Điều dẫn đến nguy làm nghèo nàn đời sống tinh thần nhân loại, ngược với xu hướng tiến đắn loài người Lịch sử chứng minh rằng: văn hóa linh hồn dân tộc, văn hóa dân tộc còn, văn hóa suy dân tộc suy, văn hóa dân tộc diệt vong Chủ trương xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc từ thực trạng suy thoái văn hóa, mà suy thối tư tưởng, đạo đức lối sống làm ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế-xã hội, đến môi trường sống lành mạnh đến mục tiêu phát triển người Thực tiễn đòi hỏi phải cấp bách chấn hưng văn hóa dân tộc, phát huy nguồn lực người phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước “Tiên tiến” có nghĩa trước tiến Tính chất tiên tiến văn hóa dân tộc Việt Nam đại biểu đặc trưng sau: Nền văn hóa tiên tiến văn hóa thể tinh thần yêu nước tiến Phát huy chủ nghĩa yêu nước truyền thống đoàn kết dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tự cường để xây dựng bảo vệ Tổ quốc mà nội dung cốt lõi tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa MácLê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nền văn hóa tiên tiến phải thấm nhuần tinh thần nhân văn cách mạng Giải phóng người khỏi áp bóc lột, khỏi tha hóa, tạo điều kiện cho người phát triển toàn diện từ thể chất đến tinh thần Tính tiên tiến văn hóa Việt Nam đại thể chỗ ln lấy người làm trung tâm, lấy hạnh phúc người làm mục đích phấn đấu cao Nền văn hóa tiên tiến văn hóa mang tinh thần dân chủ Chỉ có dân chủ đảm bảo quyền lợi tiềm sáng tạo nhân dân lao động thực phát huy cách đầy đủ nhất; tiền đề quan trọng cho phát triển văn hóa Càng thực dân chủ, văn hóa phát triển Văn hóa phát triển, góp phần tích cực vào hồn thiện người, hồn thiện xã hội Nền văn hóa tiên tiến văn hóa mang tính đại Ngoài hệ tư tưởng, lĩnh vực giáo dục, khoa học-cơng nghệ phải tiến kịp hòa nhập với trình độ chung giới Nền văn hóa Việt Nam đại phải có khả tham gia giải tốt vấn đề toàn cầu chiến tranh hòa bình;thảm họa mơi trường, dịch bệnh, bùng nổ dân số, đói nghèo, tệ nạn xã hội Tính chất tiên tiến thể hình thức biểu hiện, phương tiện truyền tải nội dung Nội dung tiên tiến cần phải chuyển tải hình thức thể hiện đại, phù hợp Điều góp phần làm cho sản phẩm văn hóa dân tộc thêm sinh động giàu sức sống Nền văn hóa tiên tiến phải có kết cấu hạ tầng đại với mạng lưới thiết chế văn hóa phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sáng tạo hưởng thụ văn hóa nhân dân Trong bối cảnh tồn cầu hóa văn hóa nay, dân tộc không đủ lĩnh khả sáng tạo nên riêng có nguy biến thành bóng mờ dân tộc khác Vì vậy, văn hóa Việt Nam tiên tiến phải xây dựng sở đậm đà sắc dân tộc Bản sắc dân tộc hiểu đặc trưng cốt lõi, sắc thái, dung mạo riêng làm nên tính đặc thù dân tộc Văn hóa đời trình hình thành phát triển cộng đồng dân tộc, yếu tố cấu thành dân tộc, thể trình độ trí tuệ, đặc điểm tâm hồn, nhân cách lối sống dân tộc Do điều kiện địa lý, lịch sử dân tộc có đặc điểm khác nên văn hóa dân tộc có nét đặc thù Nói tới sắc dân tộc nói tới yếu tố đặc sắc, bền vững văn hóa dân tộc, thể đặc tính dân tộc, cốt cách, lĩnh, tâm hồn, lối sống, cách cảm, cách nghĩ, cách tư khát vọng, biểu tượng dân tộc Bản sắc dân tộc tạo nên sức mạnh cố kết, trì phát triển đời sống cộng đồng với tư cách dân tộc Đó “gen” bảo tồn dân tộc, lọc để hấp thu giá trị tốt đẹp nhân loại Bản sắc dân tộc Việt Nam bao gồm giá trị bền vững, tinh hoa cộng đồng dân tộc Việt Nam vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn nǎm đấu tranh dựng nước giữ nước Đó lòng u nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân-gia đình-làng xã-Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo lao động; tinh tế ứng xử, tính giản dị lối sống Bản sắc vǎn hóa dân tộc đậm nét hình thức biểu mang tính dân tộc độc đáo Quan điểm Đảng ta công tác xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc: Vǎn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Chǎm lo vǎn hóa chǎm lo củng cố tảng tinh thần xã hội Thiếu tảng tinh thần tiến lành mạnh, không quan tâm giải tốt mối quan hệ phát triển kinh tế với tiến công xã hội khơng thể có phát triển kinh tế-xã hội bền vững Phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu vǎn hóa, xã hội cơng bằng, vǎn minh, người phát triển tồn diện Vǎn hóa kết kinh tế đồng thời động lực phát triển kinh tế Các nhân tố vǎn hóa phải gắn kết chặt chẽ với đời sống hoạt động xã hội phương diện trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương biến thành nguồn lực nội sinh quan trọng phát triển Nền vǎn hóa mà xây dựng vǎn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Tiên tiến yêu nước tiến mà nội dung cốt lõi tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất hạnh phúc phát triển toàn diện người mối quan hệ hài hòa cá nhân cộng đồng, xã hội tự nhiên Tiên tiến không nội dung tư tưởng mà hình thức biểu hiện, phương tiện chuyển tải nội dung Bảo vệ sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc vǎn hóa dân tộc khác Giữ gìn sắc dân tộc phải liền với chống lạc hậu, lỗi thời phong tục, tập quán, lề thói cũ Nền vǎn hóa Việt Nam vǎn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam Nước ta có 54 dân tộc anh em sinh sống Mỗi dân tộc có giá trị sắc thái vǎn hóa riêng Các giá trị sắc thái bổ sung cho nhau, làm phong phú vǎn hóa Việt Nam củng cố thống dân tộc sở để giữ vững bình đẳng phát huy tính đa dạng vǎn hóa dân tộc anh em Xây dựng phát triển vǎn hóa nghiệp tồn dân Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng Mọi người Việt Nam phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, vǎn minh tham gia nghiệp xây dựng phát triển vǎn hóa nước nhà Cơng nhân, nơng dân, trí thức tảng khối đại đoàn kết toàn dân, tảng nghiệp xây dựng phát triển vǎn hóa lãnh đạo Đảng, quản Nhà nước Đội ngũ trí thức gắn bó với nhân dân giữ vai trò quan trọng nghiệp xây dựng phát triển vǎn hóa Vǎn hóa mặt trận; xây dựng phát triển vǎn hóa nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng kiên trì thận trọng Bảo tồn phát huy di sản vǎn hóa tốt đẹp dân tộc, sáng tạo nên giá trị vǎn hóa mới, xã hội chủ nghĩa, làm cho giá trị thấm sâu vào sống toàn xã hội người Trong cơng đó, "xây" đơi với "chống", lấy "xây" làm Cùng với việc giữ gìn phát triển di sản vǎn hóa quý báu dân tộc, tiếp thu tinh hoa vǎn hóa giới, sáng tạo, vun đắp nên giá trị mới, phải tiến hành kiên trì đấu tranh trừ hủ tục, thói hư tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mưu toan lợi dụng vǎn hóa để thực "diễn biến hòa bình" Muốn xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc thời gian tới cần tập trung làm tốt nhiệm vụ cụ thể sau: Một là, xây dựng người Việt Nam giai đoạn cách mạng Mục tiêu cao chủ nghĩa xã hội hạnh phúc người, phát triển tự toàn diện người với đức tính có tinh thần u nước, tự cường dân tộc, phấn đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước khỏi nghèo nàn lạc hậu, đồn kết với nhân dân giới nghiệp đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Có ý thức tập thể, đồn kết, phấn đấu lợi ích chung Có lối sống lành mạnh, nếp sống vǎn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước cộng đồng; có ý thức bảo vệ cải thiện môi trường sinh thái Lao động chǎm với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, nǎng suất cao lợi ích thân, gia đình, tập thể xã hội Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chun mơn, trình độ thẩm mỹ thể lực Hai là, xây dựng môi trường vǎn hóa Tạo đơn vị sở (gia đình, làng, bản, xã, phường, khu tập thể, quan, xí nghiệp, nơng trường, lâm trường, trường học, đơn vị đội ), vùng dân cư (đô thị, nông thơn, miền núi ) đời sống vǎn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vǎn hóa đa dạng không ngừng tǎng lên tầng lớp nhân dân Ba là, phát triển nghiệp vǎn học - nghệ thuật Văn học nghệ thuật nhu cầu thiết yếu đời sống tinh thần, phận trọng yếu văn hóa dân tộc Phát triển văn học, nghệ thuật nhiệm vụ quan trọng nghiệp xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Để phát triển văn học, nghệ thuật, cần chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ; nâng cao chất lượng sáng tác, thẩm định tác phẩm Nâng cao thị hiếu thẩm mỹ trình độ thưởng thức nghệ thuật công chúng, tầng lớp thiếu niên, nhi đồng; tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tác, biểu diễn thưởng thức tác phẩm nghệ thuật có chất lượng Bốn là, bảo tồn phát huy di sản vǎn hóa Di sản vǎn hóa tài sản vơ giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, cốt lõi sắc dân tộc, sở để sáng tạo giá trị giao lưu vǎn hóa Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị vǎn hóa truyền thống (bác học dân gian), vǎn hóa cách mạng, bao gồm vǎn hóa vật thể phi vật thể Năm là, phát triển nghiệp giáo dục - đào tạo khoa học - công nghệ Coi trọng giáo dục đạo làm người, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ cơng dân, lòng u nước, yêu chủ nghĩa xã hội, đạo đức lối sống, nếp sống vǎn hóa, lịch sử dân tộc sắc dân tộc, ý chí vươn lên tương lai người tiền đồ đất nước; bồi dưỡng ý thức nǎng lực phát huy giá trị vǎn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa vǎn hóa nhân loại Hoạt động khoa học xã hội-nhân vǎn, khoa học tự nhiên cơng nghệ phải góp phần đắc lực giải vấn đề đặt lĩnh vực vǎn hóa, thúc đẩy hoạt động vǎn hóa, thông tin, vǎn học, nghệ thuật Sáu là, phát triển đôi với quản tốt hệ thống thông tin đại chúng Từng bước đại hóa hệ thống thơng tin đại chúng thực chiến lược truyền thông quốc gia phù hợp đặc điểm nước ta xu phát triển thông tin đại chúng giới Đẩy mạnh thông tin đối ngoại Tận dụng thành tựu mạng Internet để giới thiệu công đổi vǎn hóa Việt Nam với giới, đồng thời có biện pháp hiệu ngǎn chặn, hạn chế tác dụng tiêu cực qua mạng Internet qua phương tiện thơng tin khác Khơng ngừng nâng cao trình độ trị nghề nghiệp, chất lượng tư tưởng, vǎn hóa hệ thống truyền thơng đại chúng Khắc phục xu hướng thương mại hóa hoạt động báo chí, xuất Bảy là, bảo tồn, phát huy phát triển vǎn hóa dân tộc thiểu số Bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống xây dựng, phát triển giá trị vǎn hóa, vǎn học, nghệ thuật dân tộc thiểu số Đi đôi với việc sử dụng ngôn ngữ, chữ viết phổ thơng, khuyến khích hệ trẻ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số học tập, hiểu biết sử dụng thành thạo tiếng nói, chữ viết dân tộc Đào tạo đội ngũ trí thức thuộc đồng bào dân tộc thiểu số tạo điều kiện để trí thức, cán dân tộc thiểu số trở phục vụ quê hương Xây dựng nếp sống vǎn minh, gia đình vǎn hóa, mở rộng mạng lưới thơng tin vùng dân tộc thiểu số Tám là, sách vǎn hóa tơn giáo Bảo đảm cho tơn giáo hoạt động bình thường sở tơn trọng pháp luật, nghiêm cấm xâm phạm tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng Thực qn sách đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền giáo dục khắc phục tệ mê tín dị đoan; chống việc lợi dụng tơn giáo, tín ngưỡng thực ý đồ trị xấu Chǎm lo phát triển kinh tế-xã hội, giúp đỡ đồng bào theo đạo xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, chǎm sóc sức khỏe, xây dựng mơi trường vǎn hóa, thực tốt trách nhiệm cơng dân Tổ quốc 10 Chín là, mở rộng hợp tác quốc tế vǎn hóa Làm tốt việc giới thiệu vǎn hóa, đất nước, người Việt Nam với giới; tiếp thu có chọn lọc giá trị nhân vǎn, khoa học, tiến nước Phổ biến kinh nghiệm tốt xây dựng phát triển vǎn hóa nước Ngǎn ngừa xâm nhập sản phẩm vǎn hóa phản động, đồi trụy Giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam nước hiểu biết tình hình nước nhà, thu nhận thơng tin sản phẩm vǎn hóa từ nước ra, nêu cao lòng u nước, tự tơn dân tộc, giữ gìn truyền thống, sắc dân tộc, phát huy trí tuệ, tài nǎng sáng tạo, đóng góp vào cơng xây dựng đất nước Mười là, củng cố, xây dựng hồn thiện thể chế vǎn hóa Hồn thiện thể chế vǎn hóa tǎng cường vai trò lãnh đạo Đảng, quản Nhà nước, vai trò làm chủ nhân dân lực lượng người hoạt động vǎn hóa, tạo nhiều sản phẩm sinh hoạt vǎn hóa phong phú, đa dạng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế vǎn hóa có, xếp hợp quan hành chính, đơn vị nghiệp kinh doanh, nâng cấp đơn vị vǎn hóa nghệ thuật trọng điểm, tạo chất lượng cho toàn ngành Xây dựng thiết chế vǎn hóa sở Hồn chỉnh vǎn luật pháp vǎn hóa, nghệ thuật, thông tin điều kiện chế thị trường; ban hành sách khuyến khích sáng tạo, nâng mức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ vǎn hóa nhân dân Tóm lại, nghiệp xây dựng phát triển văn hóa nước ta có nhiều thời thuận lợi, song đứng trước thách thức to lớn Xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, lực, sáng tạo, ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tơn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa gia đình, cộng đồng xã hội Văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy người tự hình thành nhân cách, kế thừa truyền thống cách mạng dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng bảo vệ Tổ quốc 15 BÀI 5: PHÁT TRIỂN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG THỜI KỲ MỚI Câu hỏi 20: Trong thư gởi nghệ sĩ triển lãm hội họa năm 1951, chủ tịch Hồ chí Minh có viết: “VHNT mặt trận, anh chị em chiến sĩ mặt trận ấy” Hồ Chí Minh tồn tập, tập 6, NXBCTQG, HN, 1995, trang 368) Vận dụng hiểu biết LLVHNT, đồng chí phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh cho rằng: “Văn học nghệ thuật mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ chiến sĩ mặt trận ấy” Tư tưởng thể ý nghĩa, tầm quan trọng văn học nghệ thuật văn nghệ sỹ tập hợp lực lượng nhằm kháng chiến xây dựng đất nước Tư tưởng Người đặt móng cho việc xây dựng văn học nghệ thuật tình hình mới, khẳng định tầm quan trọng văn học nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ đời sống xã hội Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng văn hóa Việt Nam - văn hóa đậm đà sắc dân tộc với ba đặc trưng dân tộc, đại nhân văn Nghệ thuật, văn học nghệ thuật thuật ngữ dùng để dạng hoạt động tinh thần xã hội; văn học loại hình nghệ thuật (bên cạnh hội hoạ, điêu khắt, điện ảnh, nhiếp ảnh…), nhiên lại diện hầu hết loại nghệ thuật khác loại hình nghệ thuật khác vay mượn nhiều từ văn học Vì vậy, cách nói văn học nghệ thuật chung nghệ thuật, có nhấn mạnh đến văn học Khi phân tích vấn đề mang tính chất đối tượng, người ta thường sử dụng thuật ngữ nghệ thuật Từ góc độ luận văn hố, văn học nghệ thuật (nghệ thuật) hiểu hình thái ý thức xã hội đặc thù, hoạt động tinh thần – thực tiễn người, vận hành theo quy luật đẹp trình độ cao, nhằm phục vụ cho người đời sống tinh thần phong phú, đáp ứng nhu cầu khát vọng vươn tới giá trị chân - thiện - mĩ người Nghệ thuật dùng để trình độ cao kĩ thuật, kĩ xảo; đẹp; nơi tập trung cao quan hệ thẩm mĩ người với thực, nơi thể tinh tế nhất, vi diệu lực chất người Nghệ thuật có vai trò quan trọng xây dựng người phát triển xã hội Nghệ thuật phương tiện nhận thức giới, thông qua tác phẩm nghệ thuật, người hiểu đầy đủ thân giới xung quanh; từ đó, khám phá quy luật thực khách quan, nhận thức khứ, dự báo tương lai Nghệ thuật có tác dụng giáo dục sâu sắc; phản ảnh hình tượng đẹp đẽ lẫn bóng dáng xấu xa đời để người tự soi vào đó, tự điều chỉnh thân, q trình tự giáo dục sâu sắc Nghệ thuật có chức thẩm mĩ, nghệ thuật không thoả mãn nhu cầu thưởng thức đẹp, mà qua chức thẩm mĩ, nghệ thuật giúp cho tâm hồn người sáng hơn, nhạy cảm, tinh tế hơn, sở đưa người đến giá trị chân-thiện-mĩ Nghệ thuật có chức giao tiếp, tác phẩm nghệ thuật kênh giao tiếp xã hội đặc biệt, kênh gần dẫn người đến với người Ngồi nghệ thuật có chức giải trí, thoả mãn nhu cầu giải trí người Những chức thống hữu không tách rời nhau, tất làm nên sức mạnh nghệ thuật việc cải biến người xã hội, giúp sống ngày tốt đẹp Như biết tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa văn nghệ hệ thống quan niệm Người lĩnh vực khác hoạt động văn hóa nghệ thuật Trong đó, di sản văn hóa mỹ học có vai trò bật Xun suốt tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa nói chung, văn hóa nghệ thuật nói riêng phải gắn chặt với số phận vận mệnh dân tộc Dân tộc vừa sở, vừa mục đích nghiệp xây dựng văn hóa “gốc văn hóa dân tộc” Điều có ý nghĩa tiến hành nghiệp đổi mới, mở cửa giao lưu quốc tế phát triển kinh tế thị trường Người thường nhấn mạnh đến mở cửa giao lưu học tập tiếp thu giá trị văn hóa giới, đặc biệt đề cao sứ mệnh lịch sử vai trò trách nhiệm thân văn hóa nghệ thuật dân tộc, nhân dân Mặt khác, văn học nghệ thuật góp phần nâng cao nhận thức người tự nhiên, xã hội nội tâm Thông qua nghệ thuật để truyền tải đến làm cho đời sống người phong phú Góp phần hình thành nhân cách người, định hướng người chân, thiện, mỹ, đường tình 16 cảm, tự giác hồn thiện nhân cách Vì tạo ấn tượng sâu sắc khó phai mờ Góp phần giáo dục người hướng tới đẹp, tưởng thẩm mỹ… góp phần thỏa mãn cho nhu cầu giải trí người Văn học nghệ thuật có khả liên kết cộng đồng, hình thành tình cảm, tinh thần, xu hướng vươn lên dân chủ, tự nhân văn Đồng thời hướng tới giá trị cao đẹp, tác động sâu sắc vào tâm hồn tình cảm người Để thực tốt vai trò văn hóa nghệ thuật cộng đồng, văn hóa nghệ thuật phải vũ khí sắc bén, phải hướng tới đấu tranh cho độc lập, tự tổ quốc, cho hạnh phúc nhân dân, cho phát triển toàn diện người, đấu tranh bảo vệ văn hóa dân tộc bảo vệ đường lối quan điểm Đảng Đồng thời đấu tranh lên án sai, ác, đấu tranh cho hòa bình hữu nghị dân tộc Muốn làm điều đòi hỏi văn hóa nghệ thuật phải tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, đa dạng phong phú, phải dựa tảng luận tiên tiến Sáng tác cho hay cho nhiều để cổ động nhân dân tuyên truyền giới lưu lại cho đời sau Văn hóa phải có sức mạnh riêng tác động đến tâm hồn tình cảm người cách sâu sắc, nghệ thuật phải tơn trọng thật đề cao nghĩa lời Bác Hồ nói: “các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ cần miêu tả cho hay, cho chân thật cho hùng hồn” Chính vậy, Người nhiều lần nhấn mạnh văn hóa nghệ thuật mặt trận, có nhiều mặt trận, mặt trận kinh tế, mặt trận trị, mặt trận văn hóa Mặt trận văn hóa liên kết với thành viên hoạt động văn hóa nghệ thuật, tổ chức thành lực lượng thống hướng tới phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc Vị trí đội ngũ văn nghệ sĩ vị trí người chiến sĩ mặt trận Vai trò họ vừa người xung kích gương mẫu, vừa định hướng cho nhân tâm xã hội Tư tưởng văn hóa nghệ thuật Hồ Chí Minh ln ln giá trị trung tâm có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng văn hóa nghệ thuật dân tộc Văn hóa nghệ thuật góp phần vào văn hóa tiên tiến, lấy hệ tư tưởng giai cấp tiên tiến để luận xét giá trị Văn hóa nghệ thuật phải đấu tranh phát triển dân chủ mặt đời sống trị-kinh tế-xã hội Phải thấm nhuần tính nhân dân mà từ sớm Đảng ta xác định phục vụ kháng chiến, kiến quốc, văn hóa nghệ thuật góp phần đấu tranh cho hòa bình, cho nghiệp đại đồn kết dân tộc Nghệ thuật góp phần đấu tranh cho phát triển người làm cho người cảnh bị bóc lột, phát triển tồn diện Văn họcc nghệ thuật có tác dụng lớn mặt trận trị: “Hoạt động sáng tạo văn hóa, văn nghệ sản phẩm đa dạng, đa thanh, đa phong cách Nhưng mục đích kết hoạt động sáng tạo phải nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển dân tộc người” Muốn văn hóa nghệ thuật phục vụ trị, phải học tập, Hồ Chí Minh nói rằng: “Chống giặc đói, giặc dốt giặc ngoại xâm” “một dân tộc dốt dân tộc yếu”, hay Lênin cho “kẻ mù chữ đứng ngồi trị” Trong lịch sử văn hóa Việt Nam có nhiều kinh nghiệm, nhiều học kế thừa giá trị truyền thống văn hóa, Nguyễn Trãi, quan niệm “nhân” “nghĩa” nho giáo thống với lòng tự hào dân tộc ý thức quốc gia nhân dân ta thời Tấm lòng trắc ẩn, ưu Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương phụ nữ tạo nên hình tượng nghệ thuật giàu chất thẩm mỹ, kết truyền thống văn hóa dân tộc xa xưa, vang vọng thực xã hội phong kiến đen tối đấu tranh giai cấp khốc liệt đương thời Giá trị thẩm mỹ lại tiếp tục phát triển nhà văn hậu thế, thấy nàng Kiều Nguyễn Du, hình ảnh chị Dậu Ngơ Tất Tố Văn hóa nghệ thuật phải mặt trận, để làm việc văn hóa nghệ thuật phải hấp dẫn, phải hay, phải phong phú đa dạng, chưa xem muốn xem, xem bổ ích Như nghệ thuật sức mạnh riêng việc tác động đến tình cảm, tư tưởng người cách sâu sắc, phải tôn trọng thật, hư cấu khơng làm biến chất thật Muốn có mặt trận văn hóa vững nghiệp phát triển người, phát triển dân tộc: 17 - Phải văn hóa tiên tiến, tức văn hóa lấy hệ tư tưởng giai cấp tiên tiến mà liên kết gía trị, nhìn nhận phân tích xã hội, sống Đó hệ tư tưởng giai cấp công nhân-chủ nghĩa Mác Lê nin làm tảng - Phải văn hóa mang tính dân chủ mang tính nhân dân nghĩa người dân phải làm chủ giá trị văn hóa, người dân phải góp phần sáng tạo gía trị văn hóa khơng người tiêu thụ giá trị văn hóa - Phải văn hóa lấy dân tộc làm gốc, phải bảo vệ phát huy truyền thống dân tộc - Phải văn hóa giàu tính nhân văn, đề cao giá trị người, lòng tin người dân lao động, người nghệ sĩ văn hóa nghệ thuật phải làm đẹp người, động viên phát huy thiện, tốt đấu tranh chống xấu, ác, làm đẹp đời, làm đẹp người nhiệm vụ người nghệ sĩ - Phải làm văn hóa nghệ thuật phong phú, đa dạng, tôn trọng thật, phản ánh thật… tốt khen cho mức, xấu chê vừa phải Theo quan điểm Đảng, nghiệp người nghệ sĩ gắn với nghiệp văn hóa Vũ khí tay người nghệ sĩ nghệ thuật, người nghệ sĩ dùng văn hóa nghệ thuật phụng sự, phục vụ tổ quốc, phụng kháng chiến, phụng nhân dân Đấu tranh cho độc lập dân tộc, bảo vệ hạnh phúc tự cho nhân dân, góp phần xây dựng sống mới, người mới, xã hội bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc Người nghệ sĩ phải biết đấu tranh bảo vệ tốt, chống lại ác, sai Qua nghiên cứu, ta thấy tác dụng văn hóa nói chung văn hóa nghệ thuật nói riêng nhiều trường hợp cụ thể tiếng trống lệnh huy động sức mạnh toàn dân đứng lên đánh tan quân xâm lược “Hịch tướng sĩ” Trần Hưng Đạo, “Nam quốc sơn hà” Thường Kiệt, “Cáo bình ngơ” Nguyễn Trãi dẫn chứng sức mạnh hùng hồn Kế tục truyền thống cha ông, dân tộc ta sinh nhiều chiến sĩ mặt trận văn hóa Nguyễn Đình Thi, Lê Anh Xn, Anh Đức, Hồng Việt… Bản thân văn hóa nghệ thuật mặt trận tức đấu tranh để khẳng định đường lối sáng tác đắn, quan điểm sáng tác đắn, nghiệp phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển dân tộc, phát triển người, nghệ thuật gắn liền với sống, phục vụ đời sống Để thực tốt vai trò người chiến sĩ, người chiến sĩ phải không ngừng học tập rèn luyện quan điểm lập trường đắn, phải có tư tưởng nghệ thuật tiến bộ, phải nhạy cảm với thực, biết phân tích sống phải dùng sống với tưởng thẩm mỹ, tình cảm cao đẹp Người nghệ sĩ phải biết vấn thân vào sống nhân dân, chiến đấu sống với nhân dân, lấy sống nhân dân làm đối tượng phản ánh hướng tới phụng vụ đông đảo quần chúng nhân dân Vì người nghệ sĩ chiến sĩ mặt trận ấy? Phải nghiệp người nghệ sĩ dùng nghệ thuật văn hóa để đấu tranh, xem văn hóa nghệ thuật thứ vũ khí tinh thần chống lại lực cản cho phát triển xã hội, phát triển người Một văn hóa nghệ thuật tiên tiến thời đại ngày nay, công đấu tranh giai cấp thực bật, chi phối toàn đời sống xã hội, văn hóa nghệ thuật phải lấy tư tưởng trị giai cấp tiên tiến, tức giai cấp công nhân đại làm tảng luận phục vụ nghiệp trị giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân lao động Quan hệ văn hóa trị, theo Hồ Chí Minh trị lãnh đạo văn nghệ văn nghệ phục vụ cho đường lối trị giai cấp tiên tiến, Đảng tiên phong cho giai cấp Hồ Chí Minh đánh giá cao sức mạnh nghệ thuật, coi văn hóa nghệ thuật mặt trận, Người khẳng định: “cũng chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ định , tức phụng kháng chiến, phụng nhân dân…” Hồ Chí Minh hết người hiểu rõ sức mạnh nghệ thuật “văn nghệ muốn tự phải tham gia cách mạng” người nghệ sĩ hẳn nhiên người chiến sĩ Người nghệ sĩ muốn trở thành người chiến sĩ phải đạt phẩm chất sau: + Có quan điểm lập trường đắn 18 + Luôn đứng vững quan điểm “gốc văn hóa dân tộc” “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” theo tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm trị luận chủ nghĩa Mác – Lênin + Phải có tư tưởng nghệ thuật tiến bộ, biết phân tích sống biết phản ánh sống với tư tưởng thẩm mỹ tốt đẹp + Đấu tranh không để rơi vào lai căng gốc, mục tiêu sáng tác phải vào phát triển, đoàn kết người với người, với dân tộc, đấu tranh với luồng văn hóa phẩm độc hại, chống diễn biến hòa bình Muốn làm phải hình thành giá trị văn hóa mới: “Phát huy người tốt, việc tốt, hình thành hệ giá trị chuẩn mực xã hội phù hợp với truyền thống, sắc dân tộc yêu cầu thời đại”: + Tổ chức kiểm kê, đánh giá qui mơ nước di sản văn hóa nói chung di sản văn hóa nghệ thuật nói riêng + Xây dựng đội ngũ nghệ sĩ trị, trình độ chun mơn, cung cấp sở vật chất, thông tin đầy đủ để họ đảm đương vai trò người chiến sĩ mặt trận văn hóa tư tưởng Đảng + Xây dựng trường, viện, bổ sung vào hệ thống giáo dục phổ thông tri thức cần thiết văn hóa nghệ thuật Tăng cường giới thiệu hoạt động văn hóa nghệ thuật dân tộc phương tiện thông tin đại chúng Nâng cao chất lượng giảng dạy nghệ thuật trường đào tạo đội ngũ sáng tạo nghiên cứu nghệ thuật Đầu tư thỏa đáng cho việc xây dựng sở vật chất, kỹ thuật cho công tác bảo quản tôn tạo, nghiên cứu khai thác giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc + Nâng cao trình độ lãnh đạo Đảng quản nhà nước lĩnh vực này, chống khuynh hướng thả kìm hãm gây cản trở cho việc khai thác, khơi phục tơn tạo di sản văn hóa phải cấp tỉnh trung ương kiểm soát sở luận chứng khoa học, luận chứng kỹ thuật Giải pháp sách: + Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mạnh mẽ, đa dạng văn học nghệ thuật + Tiếp tục đổi mới, nâng cao lực, trình độ lãnh đạo Đảng văn học, nghệ thuật + Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lí nhà nước văn học, nghệ thuật; sớm thể chế hoá triển khai thực chủ trương, nghị Đảng văn học nghệ thuật + Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, phát triển lí luận văn học, nghệ thuật Kiên khắc phục yếu kéo dài hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật Nâng cao hiệu quản bá sản phẩm có chất lượng phục vụ nhân dân Nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc thành lí luận văn học, nghệ thuật ơng cha ta giới, vận dụng làm phong phú luận văn học nghệ thuật Việt Nam đại + Xây dựng phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu tiếp tục phát triển mạnh mẽ văn học nghệ thuật Việt Nam thời kỳ + Cũng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hội văn học, nghệ thuật; tập hợp, động viên, phát huy tiềm sáng tạo phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ hội + Tăng cường biện pháp xây dựng, phát triển văn nghệ sĩ quần chúng, hướng dẫn, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Ngày nay, nhận thức đầy đủ vai trò văn học nghệ thuật phát triển kinh tế xã hội Tiếp thu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật, nhiều năm qua Đảng ta có chủ trương đường lối soi đường cho nghiệp văn học nghệ thuật phát triển Những chủ trương đường lối thể chế hố qua nghị định, định quyền cấp 19 Ngày 16 tháng năm 2008 Bộ trị Nghị số 23 NQ/TW “Về việc tiếp tục xây dựng phát triển văn học, nghệ thuật tình hình mới” Nghị khẳng định: “Văn học, nghệ thuật lĩnh vực quan trọng đặc biệt tinh tế văn hoá, nhu cầu thiết yếu thể khát vọng chân, thiện, mỹ người, động lực to lớn trực tiếp góp phần xâydựng tảng tinh thần xã hội phát triển toàn diện người Việt Nam Nghị rõ thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố, hoà nhập quốc tế… văn học nghệ thuật nước ta đứng trước thời cơ, vận hội lớn, đồng thời đứng trước thách thức gay gắt” Nghị 23-NQ/TW Bộ Chính trị thể ý chí Đảng, nhà nước nhân dân ta tâm xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Trong văn học, nghệ thuật phận quan trọng Đối với Long An, bên cạnh thành tựu đạt được, lĩnh vực văn học nghệ thuật số hạn chế, yếu kém, cụ thể: nhiều tác phẩm sáng tác, chưa có nhiều tác phẩm có giá trị cao tư tưởng nghệ thuật Có số tác phẩm tính thẩm mỹ định hướng tưởng xã hội không rõ nét, chức giáo dục thấp Một phận văn nghệ sĩ chưa tự ý thức vươn lên, hạn chế tiếp cận với bối cảnh hội nhập quốc tế văn học nghệ thuật nhận thức vấn đề sống Hoạt động luận văn học, nghệ thuật, hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật mờ nhạt, chức hướng dẫn, điều chỉnh đồng hành với sáng tác nhiều bất cập Việc cụ thể hóa nghị quyết, quan điểm Đảng lĩnh vực văn học, nghệ thuật chậm Nhiều sách tổ chức hội văn học, nghệ thuật văn nghệ sĩ lạc hậu, chậm sửa đổi, chưa vận dụng phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội địa phương Đầu tư cho văn học, nghệ thuật sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động nghiệp vụ Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật tỉnh chưa tương xứng với yêu cầu Một số văn nghệ sĩ chưa thực chuyên nghiệp tập trung cho hoạt động nghề nghiệp; chế thị trường tác động chi phối số hoạt động văn nghệ sĩ; đời sống vật chất phận văn nghệ sĩ nghệ sĩ sân khấu gặp nhiều khó khăn; tình trạng nghiệp dư hố, thương mại hóa hoạt động văn học, nghệ thuật có chiều hướng tăng lên Một số chương trình ca nhạc, phim… tính nghệ thuật chưa cao, nhấn mạnh chiều chức giải trí phương tiện thông tin truyền thông hoạt động tổ chức biểu diễn địa bàn tỉnh làm hạn chế tư tưởng, nhận thức thẩm mỹ công chúng Còn sản phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng đến vùng sâu, vùng xa tỉnh Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng phát triển văn học, nghệ thuật theo Nghị 23NQ/TW Bộ Chính trị, Tỉnh tập trung đạo thực tốt nhóm giải pháp: Đổi nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét lãnh đạo cấp ủy đảng văn học, nghệ thuật tổ chức văn học, nghệ thuật địa bàn tỉnh Nâng cao lực quản lý, điều hành quyền cấp, tăng cường đầu tư cho hoạt động văn học, nghệ thuật, xây dựng sách hỗ trợ văn nghệ sĩ, khuyến khích phát triển mạnh phong trào quần chúng tham gia sáng tạo quảng bá văn học, nghệ thuật Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ địa bàn tỉnh toàn diện số lượng, chất lượng cấu loại hình, có tính kế thừa, có lĩnh trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, thể tâm huyết, góp phần tích cực vào phát triển địa phương Củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi nội dung, phương thức hoạt động Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật tỉnh chi hội văn học, nghệ thuật Trung ương địa bàn tỉnh Liên hệ, bổ sung thêm Tư tưởng nhân văn tính nhân dân văn học, nghệ thuật di sản tinh thần cao quí Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều thể sáng tạo nghệ thuật quan điểm xây dựng văn học nghệ thuật Người Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm văn hố, có văn học nghệ thuật mặt trận, người văn nghệ sĩ chiến sĩ mặt trận Văn học nghệ thuật vũ khí để văn nghệ- chiến sĩ sử dụng nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp Ngay từ đầu năm 20 20 kỷ trước, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc sáng tác thơ, văn, ký hoạ để bênh vực người bị áp bênh vực dân tộc bị thực dân đô hộ Khi đọc Thiên gia thi, Bác Hồ viết: Nay thơ nên có thép/ nhà thơ phải biết xung phong Hai câu thơ Người phản ánh ý chí văn nghệ sĩ- chiến sĩ đấu tranh văn minh tàn bạo, nghĩa phi nghĩa Người kêu gọi: “Dân tộc bị áp văn nghệ tự Văn nghệ muốn tự phải tham gia cách mạng”(1) Tư tưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật có nguồn cội từ thơ văn bất hủ (thơ văn góp phần giết giặc cứu nước) anh hùng dân tộc: Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Trần Thái Tông… Khát vọng tự cho thân, tự cho dân tộc tinh thần chiến đấu kiên cường để giành độc lập cho Tổ quốc thể đậm nét câu thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người bị tù đày nhà giam Tưởng Giới Thạch: Thà chết chẳng cam nô lệ Tung bay cờ nghĩa khắp trăm miền, Xót giam hãm tù ngục Chưa xông pha trận tiền Đọc tác phẩm Bác, ta cảm nhận rung động thẩm mỹ cao đẹp, cảm nhận sắc thái nhân văn, ngời lên tinh thần lạc quan cách mạng: Hai mươi tư tháng sáu lên núi chơi ngẩng đầu: mặt trời đỏ bên suối nhành mai Là người cầm bút, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu văn nghệ sĩ ln ln có nhu cầu làm việc tằm nhả tơ để sáng tạo tác phẩm Tư tưởng, tình cảm văn nghệ sĩ giao lưu với công chúng thưởng thức văn học nghệ thuật thông qua tác phẩm người văn nghệ sĩ giãi bày với thân Vì vậy, chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi văn nghệ sĩ phải sáng tạo “Tác phẩm có nội dung chân thật phong phú, có hình thức sáng vui vươi, hấp dẫn chưa xem muốn xem, xem bổ ích”(2) Đó tác phẩm: Thơ, văn, nhạc, hoạ, điêu khắc, nhiếp ảnh… Những tác phẩm thiếu đời sống văn hoá tinh thần nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh cho văn nghệ sĩ vừa biết “mơ mộng” v ừa phải bi ết tr v ề với sống thực người, nhận thức cải tạo cu ộc s ống hi ện th ực đ ể cu ộc sống tốt đẹp hơn, không “tô hồng” hay bôi đen hi ện th ực Mu ốn v ậy, văn ngh ệ sĩ ph ải có th ế giới quan khoa học nắm bắt tình cảm, suy tư nhân dân quan ểm đ ường l ối c Đảng 21 BÀI 6: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Câu hỏi 5: Trong sắc lệnh số 65 “Bảo tồn cổ tích tồn cõi Việt Nam” Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 23/11/1945 viết “Việc bảo tồn cổ tích việc cần cho công kiến thiết nước Việt Nam" (HCM - Văn hóa nghệ thuật mặt trận – Trang 386) Vận dung luận văn hóa học, đồng chí phân tích luận điểm trên? Câu hỏi 22: “Di sản VH tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, cốt lõi sắc dân tộc, sở để sáng tạo giá trị giao lưu văn hóa” (NQHN lần BCH TWk8, trg 63) “Di sản VH tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, cốt lõi sắc dân tộc, sở để sáng tạo giá trị giao lưu văn hóa” (NQHN lần BCH TWk8, trg 63) Việc bảo tồn giá trị văn hoá (Vật thể, phi vật thể): giổ tổ Hùng Vương, nhã nhạc Cung Đình Huế, Chèo Tuồng… Bài làm Văn hóa tổng thể sống động hoạt động sáng tạo cá nhân cộng đồng khứ Qua nhiều kỷ, hoạt động sáng tạo hình thành nên hệ thống giá trị, truyền thống thị hiếu - yếu tố xác định đặc tính riêng dân tộc Giải thích cổ tích di sản văn hóa – nêu khái niệm di sản văn hóa – phân loại di sản văn hóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà trị lỗi lạc, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa giới - biểu tượng cao đẹp văn hóa Việt Nam Trong hệ thống tư tưởng Người, thấy Người đề cao việc kế thừa giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Trân trọng ln quan tâm đến việc bảo quản, giữ gìn di sản văn hóa, khơng dân tộc mà nhân loại; Người nhận thức sớm vấn đề văn hóa phát triển, đặc biệt việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cơng kiến thiết xây dựng đất nước Ngay sau cách mạng tháng Tám thành công, ngày 23 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh việc bảo tồn cổ tích tồn cõi Việt Nam, sắc lệnh có đoạn viết: “… việc bảo tồn cổ tích việc cần cho cơng kiến thiết nước Việt Nam” Theo Từ điển bách khoa toàn tập năm 1992: Cổ tích danh từ di tích lịch sử từ xưa, thường cơng trình kiến trúc xưa để lại Như vậy, cổ tích hiểu giá trị khứ, khứ để lại phát huy tác dụng cộng đồng nhận thức, khai thác sử dụng để đáp ứng nhu cầu đời sống Đó cơng trình kiến trúc, kết tinh tài sáng tạo cá nhân, cộng đồng giai đoạn lịch sử định Và hiểu theo nghĩa này, “cổ tích” Sắc lệnh nói di sản văn hóa Di sản văn hoá tổng thể giá trị văn hoá tích luỹ lịch sử, cộng đồng nhận thức, khai thác sử dụng, để đáp ứng nhu cầu sống Di sản văn hoá kết tinh tài sáng tạo cá nhân, cộng đồng giai đoạn lịch sử định, phản ánh nhu cầu khác vọng cá nhân, cộng đồng tự do, hạnh phúc, hoàn thiện, thể vươn lên người Vì vây, di sản văn hố thể nhiều hình thức khác phong phú, đa dạng, để thuận lợi khai thác sử dụng người ta chia di sản văn hoá thành nhiều loại khác Căn vào hình thức biểu hiện, cách thức tồn di sản văn hố bao gồm: di sản văn hóa vật thể di sản văn hố phi vật thể (di sản tinh thần) - Di sản văn hoá vật thể di sản văn hoá tồn dạng vật thể cụ thể như: đền đài, cung điện, thành quách, thư viện, sách, mẫu vật bảo tàng, công cụ sản xuất giai đọan lịch sử, tài liệu lưu trữ, di tích thắng cảnh thiên nhiên có ý nghĩa đặc biệt văn hoá - Di sản văn hoá phi vật thể di sản văn hố khơng thể dạng vật thể cụ thể, mà chủ yếu lưu giữ ký ức cá nhân, cộng đồng thể thơng qua hoạt động xã hội như: âm nhạc, sân khấu, ngôn ngữ, truyền thuyết, lễ hội, lễ nghi, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, y học dân tộc, nghệ thuật nấu ăn, bí nghề thủ công mỹ nghệ… Việc phân chia mang tíng tương đối, thực tế khơng tách biệt hồn tồn Bởi di sản văn hố vật thể vật chất hoá di sản văn hoá tinh thần; di sản văn hóa phi vật thể tồn sở vật chất, mà trước hết lưu giữ óc người tồn lưu 22 truyền qua hoạt động đời sống xã hội Ngoài ra, dựa nguồn gốc lịch sử, cách thức lưu truyền di sản văn hoá, người ta chia di sản văn hoá thành loại: di sản văn hóa dân gian di sản văn hóa bác học; riêng nước ta nay, theo cách chia này, có di sản văn hố cách mạng Như vậy, từ quan điểm, khái niệm cách phân chia di sản văn hóa, cho thấy “cổ tích” nêu sắc lệnh bảo tồn cổ tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ký năm 1945, Người muốn nói đến di tích lịch sử, thuộc di sản văn hóa vật thể Mà điều sắc lệnh ghi rõ: “Cấm phá hủy đình chùa, đền miếu, nơi thờ tự khác cung điện, thành quách lăng mộ chưa bảo tồn Cấm phá hủy bia ký, đồ vật, chiếu sắc, văn bằng, giấy má, sách có tính cách tơn giáo có ích cho lịch sử mà bảo tồn” Kế thừa quy luật quan trọng phát triển văn hóa: Văn hóa ln nằm q trình phát triển biến đổi khơng ngừng, văn hóa, tính kế thừa trở thành quy luật phát triển Trong lĩnh vực văn hóa, nói kế thừa nói đến di sản văn hóa, kế thừa kế thừa di sản có Văn hóa thời đồng thời bao gồm việc sử dụng di sản văn hóa khứ sáng tạo giá trị văn hóa Kế thừa di sản văn hóa khứ tượng có tính quy luật Tuy nhiên kế thừa phải gắn liền với sáng tạo, đổi Sự kế thừa sáng tạo bảo đảm cho văn hóa q trình phát triển tiệm tiến, nhanh, chậm liên tục Sự nghiệp xây dựng văn hóa XHCN đòi hỏi phải biết tiếp thu có chọn lọc, tất giá trị văn hóa nhân loại Bản thân chủ nghĩa Mác nói lên điều Lênin cho rằng: chủ nghĩa Mác giành ý nghĩa lịch sử toàn giới mặt hệ tư tưởng giai cấp vô sản cách mạng chủ nghĩa Mác khơng khơng vứt bỏ thành tựu quý báu thời đại tư sản, mà trái lại, tiếp thu cải tạo tất quý báu lịch sử hàng ngàn năm phát triển tư tưởng văn hóa tiến nhân loại Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ kế thừa giá trị truyền thống văn hóa khai thác yếu tố hợp tiến nhằm phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ đất nước Tinh thần thể rõ Báo cáo trị Hồ Chí Minh đọc Đại hội lần thứ II Đảng: “Tinh thần yêu nước thứ q Có trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy Nhưng có cất giấy kín đáo rương, hòm Bổn phận làm cho cao quý kín đáo đưa trưng bày” Ý nghĩa di sản văn hóa: Ngày nay, văn hóa nhận thức tảng tinh thần xã hội Phát triển văn hóa người mục tiêu động lực phát triển KT-XH Mà q trình phát triển văn hóa q trình kế thừa, sử dụng di sản văn hóa sáng tạo giá trị văn hóa Đặc biệt di sản văn hóa dân tộc có ý nghĩa quan trọng phát triển văn hóa nói riêng phát triển chung quốc gia, dân tộc - Về mặt Nhận thức: Di sản văn hoá sở quan trọng để nghiên cứu, hiểu biết lịch sử; qua đó, cung cấp cho kinh nghiệm, tri thức ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội thân để tồn phát triển; gợi ý cho việc giải vấn đề sống Di sản văn hố giúp biết khứ, để hiểu sâu sắc từ có dự báo đắn cho tương lai - Về mặt Giáo dục: Di sản văn hố góp phần giáo dục ý thức cộng đồng, ý thức cội nguồn, tự tôn, tự hào dân tộc, thái độ trân trọng lịch sử Thông qua góp phần củng cố khối đại đồn kết dân tộc, mà người ta ví chất keo gắn bó thành viên cộng đồng - Về mặt Thẩm mỹ: Di sản văn hoá kết tinh tài sáng tạo cá nhân, cộng đồng giai đoạn lịch sử định; đó, nhiều di sản văn hoá đạt đến đỉnh cao sáng tạo, mang tính độc đáo, đặc sắc, tiêu biểu cho tâm tư tình cảm người, làm cho hệ sau cảm thấy say mê, thích thú tiếp xúc với chúng Di sản văn hố khơng cung cấp tư liệu để sáng tạo giá trị văn hóa mới, mà góp phần tạo cảm hứng, tạo dựng giới cảm quan cho sáng tạo giá tri Nhờ đó, làm cho giá trị khứ chuyển nhập vào thời đại, tạo nên truyền thống Cuộc đời 23 hoạt động nhân cách Chủ tịch HCM làm nên dấu ấn lưu truyền từ hệ sang hệ khác, gương học tập, hình tượng tạo cảm hứng sáng tác - Về mặt Kinh tế: Trong điều kiện mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế nay, Quốc gia có nhiều di sản văn hóa độc đáo bảo vệ, quản tốt góp phần lớn vào q trình phát triển kinh tế đất nước (thông qua phát triển ngành du lịch); qua tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn phát huy di sản Với ý nghĩa nêu trên, ta xem di sản văn hóa tài sản vơ giá, có tác dụng gắn kết cộng đồng dân tộc, cốt lõi sắc quốc gia dân tộc, sở để sáng tạo giá trị để giao lưu văn hoá với cộng đồng dân tộc, quốc gia khác Ngồi ra, di sản văn hóa góp phần thỏa mãn nhu cầu văn hóa nhân dân, nâng cao ý thức tự hào dân tộc góp phần phát triển KT-XH đất nước Phát huy giá trị di sản văn hoá để xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc: NQ TW5, khoá VIII xác định: “Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống (bác học dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm văn hóa vật thể phi vật thể” Để xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc việc phát huy giá trị di sản văn hoá nội dung quan trọng Đối với nước ta, giá trị văn hóa kết tinh di sản văn hóa tích lũy suốt trình lịch sử hàng ngàn năm dựng nước giữ nước dân tộc lưu giữ lại Những di sản phong phú, da dạng, tồn nhiều hình thức khác nhau: cổ vật, cơng trình kiến trúc, ẩn lòng đất lưu trữ bảo tàng, công cụ sản xuất, đồ dùng sành sứ, thành quách, chùa tháp, đình làng, phố cổ, lăng tẩm, cung điện…thuộc loại văn hóa vật thể Văn hóa phi vật thể đa dạng gồm loại văn hóa, loại hình nghệ thuật âm nhạc, ngơn ngữ, triết lý, đạo đức, truyền thuyết, huyền thoại, lễ hội, lễ nghi, phong tục tập quán… đặc biệt danh nhân văn hóa anh hùng dân tộc, trí thức dân tộc Di sản văn hóa truyền thống văn hóa, trước hết dấu ấn, thân lịch sử dân tộc, chứa đựng giá trị thẩm mỹ, biểu trưng văn hóa, tiềm tàng văn hóa dân tộc, đồng thời tiềm để trì dân tộc người dân tộc Di sản văn hóa thân cụ thể truyền thống văn hóa sắc văn hóa dân tộc Truyền thống văn hóa dân tộc nối tiếp liên tục giá trị văn hóa giá trị văn hóa lịch sử để lại Nhưng khơng phải hồn toàn giá trị lịch sử để lại trở thành truyền thống, có giá trị hệ sau tiếp nhận làm sống lại trở thành truyền thống Quy luật tồn phát triển nên truyền thống dựa vào thuộc tính động chọn lọc, biến đổi sáng tạo Trong di sản nguyên liệu cho sáng tạo Khơng có di sản, khơng có q trình chọn lọc biến đổi sáng tạo, khơng có truyền thống văn hóa - Thực trạng: Đất nước ta có điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng thời tiết, hậu, địa hình có 54 dân tộc anh em…; di sản văn hố ghi lại dấu ấn vùng, miền, tộc người khác khau, phong phú đa dạng Về mặt lịch sử - xã hội, sớm hình thành quốc gia có q trình phát triển cách liên tục qua giai đoạn; sớm thường xuyên có giao lưu với nước, Trung Hoa, Ấn Độ, sau nước phương Tây, Hà Lan, Pháp Sớm có chiến tranh thường xuyên có chiến tranh, đặc điểm lịch sử để lại dấu ấn di sản văn hoá Trong điều kiện thường xuyên phải chống giặc ngoại xâm, đặc biệt trước âm mưu đồng hóa dân tộc nước xâm lược nước ta, cha ơng ta có ý thức bảo vệ di sản văn hóa từ sớm gần hai thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Pháp Mỹ, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gương mẫu mực cho người noi theo Ngay sau khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác Hồ ký sắc lệnh bảo tồn di sản văn hóa tồn cõi Việt Nam Thời gian qua thực việc kiểm kê, đánh giá, bảo tồn di sản văn hóa Tuy nhiên kết đạt nhiều hạn chế; mà nguyên nhân nhận thức chưa phận cán bộ, nhân dân, có quan niệm đồng sản phẩm chế độ với thân 24 chế độ đó, coi sản phẩm biểu tượng chế độ Từ đó, đấu tranh xóa bỏ chế độ cũ xóa bỏ ln sản phẩm văn hóa chế độ Ví dụ như: xoá bỏ thống trị chế độ phong kiến, xảy tình trạng đập phá lăng tẩm, thành qch; xóa mê tín, dị đoan xóa ln hoạt động lễ hội, tín ngưỡng tơn giáo; đánh địa chủ phá ln cơng trình văn hóa có liên quan đến địa chủ… Đất nước Việt Nam dày đặc di tích lịch sử - văn hố, di tích tạo nên “khí thiêng sơng núi”, thức tỉnh, ni dưỡng lòng u nước thương nòi bao hệ Hiện nay, nước có khoảng 1.500 di tích văn hố xếp hạng, khơng kể di tích tỉnh, huyện, xã quản Trong có 10 di tích UNESCO cơng nhận di sản văn hóa giới: Quần thể di tích cố Huế, Vịnh Hạ Long, Khu di tích Mỹ Sơn, Khu Phố cổ Hội An, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Nhã nhạc cung đình Huế, Khơng gian Văn hố cồng chiêng Tây Ngun, Quan họ Bắc Ninh, Ca Trù, Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội Ngày nay, kinh tế thị trường, di sản văn hoá bắt đầu bị phá hoại nghiêm trọng Nhiều tượng quý chùa cổ tiếng bị lấy cắp chùa Tây phương, chùa làng đa sĩ Nhiều núi đá vôi khu vực coi thắng cảnh bị phá nham nhở làm vật liệu xây dựng Hạ Long, Sa Pa, núi Chùa Trầm núi Sài Sơn (Hà Tây),.v.v Nhiều khu vực lễ hội bị ô nhiễm nạn bn thần, bán thánh, mê tín dị đoan, chụp giật biết tệ nạn khác xâm phạm, huỷ hoại tài sản văn hoá dân tộc Những tài sản văn hoá nhất, khơng có thay Tác dụng di sản việc khơi dậy lòng yêu quê hương, yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần cộng đồng gắn bó với cộng đồng lớn - Phương hướng - Giải pháp: Việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa đòi hỏi phải nghiên cứu, phân tích chọn lựa yếu tố tích cực di sản để kế thừa, nâng cao sáng tạo giá trị văn hóa văn hóa dân tộc Giáo dục hệ thấu hiểu, tự hào, tôn trọng di sản khứ, biết khám phá giá trị văn hóa di sản để kế thừa phát huy Cần phải chuyển đổi giá trị cũ thành giá trị đáp ứng yêu cầu thời đại bù đắp thiếu hụt di sản giá trị Đầu tư cho việc bảo tồn, tu tạo di tích lịch sử, văn hóa cách có quy hoạch, có đạo thống Nâng cao ý thức trách nhiệm nhân dân quan nhà nước, quan đoàn thể xã hội việc bảo vệ di sản văn hóa Coi di sản văn hóa tài sản vơ giá cộng đồng, xác định chủ thể tài sản để có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản tôn tạo Đồng thời với việc sáng tạo giá trị văn hóa mới, tạo di sản cho tương lai việc giới thiệu di sản văn hóa dân tộc với giới, giúp cho nhân dân giới hiểu biết, trân trọng tham gia hoạt động đóng góp bảo tồn di sản văn hóa Thơng qua mà phát triển tình hữu nghị, tinh thần hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để phát triển KT-XH phát triển văn hóa đất nước Về giải pháp thực hiện: - Cần tích cực làm tốt cơng tác sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu đánh gía di sản văn hố Trên sở có kế hoạch quản tốt khai thác sử dụng cách có hiệu Trong sưu tầm đặc biệt lưu ý đến di sản văn hố dân gian Bởi vì, nước ta nước nơng nghiệp truyền thống, có văn hóa lúa nước đặc sắc, nước nông nghiệp, dân cư nông thôn sống dựa vào sản xuất nơng nghiệp đơng Bộ phận di sản văn hố dân gian lớn có vai trò quan trọng lịch sử Để nghiên cứu văn hố VN khơng thể khơng nhiên cứu di sản văn hoá dân gian Ngày nay, nước ta tiến trình cơng nghiệp hóa, thi hoá hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình làm cho di sản văn hố dân gian có nguy bị biến nhanh, khó tìm lại - Gắn bảo tồn di sản văn hoá với việc phát huy giá trị di sản văn hoá, tức phải giữ gìn, lưu truyền đồng thời khai thác, sử dụng có hiệu di sản văn hoá Đối với di sản văn hố vật thể cần phải làm tốt cơng tác trùng tu, tơn tạo để giữ gìn, bảo quản lâu dài Cơng việc đòi hỏi phải thận trọng, đảm bảo yêu cầu mặt kỹ thuật Đối với di sản phi vật thể, để 25 trì, bảo tồn phải đưa vào sống phải giữ gìn môi trường, cảnh quan, sở vật chất cho tồn - Bảo tồn phải gắn liền với việc phê phán, chống lại, loại bỏ tượng phản văn hố, tục lệ lạc hậu có nguy kìm hãm phát triển - Hiện nay, có Luật Di sản văn hố (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002), vấn đề đặt phải đưa luật vào sống để thực Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân, đặc biệt trọng người làm cơng tác quản lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật Luật phải thực thi nghiêm túc từ cán bộ, đảng viên, quan, tổ chức Đảng Nhà nước Đặc biệt di sản văn hố vật thể cần có thái độ thận trọng, bình tĩnh phải sở khoa học; định vội vàng, nóng vội để lại hậu dai dẳng, khó khắc phục - Cuối gắn việc bảo tồn phát huy di sản văn hoá với việc chống lại âm mưu “diễn biến hồ bình” lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam mặt trận tư tưởng văn hoá, nghệ thuật Nhất hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc Tóm lại, vấn đề kế thừa, bảo vệ phát huy giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mỹ, di sản văn hóa nghệ thuật dân tộc bảo tồn tơn tạo di tích lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh đất nước Trong điều kiện kinh tế thị trường mở rộng giao lưu quốc tế phải đặt biệt quan tâm giữ gìn nâng cao sắc văn hóa dân tộc Tiếp thu tinh hoa dân tộc giới làm giàu thêm văn hóa Việt Nam; đấu tranh chống xâm nhập loại văn hóa độc hại, khuynh hướng hàng ngoại coi thường giá trị nhân văn Long An có khoảng 186 di tích lịch sử, văn hố, có số di tích có giá trị có tiềm thu hút du lịch văn hố, lịch sử như: Cụm di tích khảo cổ Bình Tả Đức Hồ; Di tích lịch sử Bình Thành - Đức Huệ; Lăng mộ đền thờ ông Nguyễn Huỳnh Đức TP.Tân An; Chùa Tôn Thạnh Cần Giuộc; Nhà Trăm cột Cần Đước, Vàm Nhật Tảo Tân Trụ, Bia Tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu Cần Giuộc; Nhà lò gạch Võ Cơng Tồn - Bến Lức; Di tích ngã tư Đức Hồ; Di tích khảo cỗ Rạch Núi; Khu lưu niệm Nguyễn Thơng; khảo cổ học Gò Ơng chùa… Long An có truyền thống văn hoá cộng đồng phong phú, thể qua nhiều lễ hội như: Lễ Kỳ yên (cầu yên) vào dịp đầu năm; lễ cầu mưa, lễ tống phong; Lễ hội Làm Chay; Lễ Huý Kỵ Đức nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại, Tổng lãnh binh Nguyễn Văn Tiếng; Lễ hội Đốc Binh Kiều - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều… Thời gian qua, việc bảo tồn, phát huy di sản văn hoá tỉnh quan tâm; nhiều di sản khai quật, tôn tạo, bảo tồn gắn với khai thác du lịch, lịch sử Qua góp phần bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Qua việc bảo tồn mặt thực tiễn nỗi lên số vấn đề đáng quan tâm: - Ngân sách đầu tư không đáp ứng yêu cầu tôn tạo, tu, bảo dưỡng di tích, nhiều di tích xuống cấp - Chưa gắn kết tốt việc bảo tồn khai thác di tích (cả giáo dục truyền thống khai thác dịch vụ du lịch) - Trình độ, lực cán làm cơng tác quản di tích chưa đáp ứng u cầu; số cơng trình di tích khơng tơn tạo mà xây mới, khơng mang dáng dấp di tích trước đó, mang tính tượng trưng - Đầu tư không đồng Một số giải pháp cần quan tâm: - Có quy hoạch, kế hoạch để xác định lộ trình đầu tư tơn tạo, bảo tồn, tu sửa chữa… di tích Đảm bảo kế hoạch mang tính khả thi Trong đó, phải gắn chặt với khả cân đối tài - Đào tạo đội ngũ cán làm cơng tác quản di tích ngang tầm với nhiệm vụ - Có kế hoạch đầu tư đồng để khai thác có hi ệu di tích (gắn đ ầu t di tích với sở hạ tầng kết nối xây dựng tour khai thác du lịch, giáo dục văn hoá, lịch sử) 26 BÀI 7: TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ Đời sống văn hóa phận đời sống xã hội Đó tổng thể hoạt động sống vừa giúp người tồn vừa hướng đến giá trị văn hóa, nhằm định hướng hành vi, đảm bảo cho người xã hội phát triển hài hòa, tốt đẹp theo chuẩn mực chung Hoạt động văn hóa phận hoạt động xã hội, bên cạnh hoạt động kinh tế trị Đó hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa Nhu cầu văn hóa người đa dạng phát triển khái quát phân thành hai loại chủ yếu nhu cầu sáng tạo nhu cầu thưởng thức giá trị văn hóa Từ sáng tạo đến thưởng thức có tham gia bảo quản truyền bá Bốn hoạt động giúp giá trị văn hóa sản sinh, gìn giữ chuyển tải đến người thụ hưởng Hoạt động văn hóa phản ánh chất lượng đời sống tinh thần xã hội Sự giàu có sản phẩm hoạt động văn hóa tạo phản ánh giàu có sản xuất tinh thần, giàu có tâm hồn người Hiện nay, có dạng hoạt động văn hóa phổ biến là: Hoạt động sáng tác biểu diễn văn nghệ, nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ vào đời sống ; hoạt động khai trí-giáo dục nhằm nâng cao dân trí dạy học, diễn giảng, tọa đàm, thư viện, thông tin ; hoạt động gìn giữ sản phẩm văn hóa bảo tàng, lưu trữ, triển lãm, sưu tập ; hoạt động thưởng thức giá trị văn hóa đọc sách, đọc báo, nghe nhạc, xem phim, tham quan, du lịch ; hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, xây dựng phong tục, nếp sống ; hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí thời gian rỗi Các hoạt động văn hóa đa dạng phong phú Việc phân chia mang tính tương đối Trên thực tế, có hoạt động bao gồm sáng tạo, bảo quản lẫn truyền bá văn hóa Sản phẩm văn hóa sản phẩm phương thức sản xuất tinh thần, chứa đựng giá trị văn hóa, phản ánh khát vọng vươn tới chân-thiện-mỹ cá nhân cộng đồng Sản phẩm văn hóa thường mang tính độc đáo Ở phương diện cá nhân, kết tinh tài cá tính sáng tạo; phương diện cộng đồng, kết tinh sắc dân tộc Sản phẩm văn hóa mang tính lịch sử, sáng tạo tích lũy q trình hoạt động thực tiễn người Thơng thường sản phẩm văn hóa chia thành hai loại vật thể phi vật thể Sản phẩm văn hóa vật thể (hữu hình) sản phẩm văn hóa có hình khối, đường nét, màu sắc, nhận biết giác quan (thị giá, xúc giá ) Ví dụ như: tranh, tượng nghệ thuật, cơng trình kiến trúc, tác phẩm văn học, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử Sản phẩm văn hóa phi vật thể (vơ hình) sản phẩm khơng có hình thể, tồn dạng giá trị, lưu giữ ký ức cộng đồng, lưu truyền truyền miệng, truyền nghề Ví dụ như: ca dao, dân ca, huyền thoại, truyền thuyết, lễ hội, phong tục, tập qn, ngơn ngữ Ngồi ra, có dạng sản phẩm văn hóa đặc biệt, người Sản phẩm văn hóa (vật thể phi vật thể) kết hợp với mạng lưới hoạt động văn hóa hình thành nên mơi trường văn hóa Trong mơi trường ấy, người vừa chủ thể sáng tạo văn hóa vừa sản phẩm văn hóa Trình độ văn hóa người thể cách ứng xử với thiên nhiên, với xã hội với thân; tri thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tình cảm Các anh hùng dân tộc, anh hùng văn hóa, danh nhân văn hóa sản phẩm văn hóa tiêu biểu dân tộc, kết tinh phẩm chất tốt đẹp cộng đồng, tinh hoa văn hóa dân tộc, gương sáng cho cộng đồng noi theo Sản phẩm văn hóa chứa đựng giá trị phi vật thể thường biểu dạng tồn vật chất định Những sản phẩm vật thể xem sản phẩm văn hóa nhờ giá trị tinh thần bên nó, sản phẩm văn hóa phi vật thể nhận biết bộc lộ dạng vật chất, chất liệu cụ thể (ngôn ngữ, âm thanh, màu sắc, đá gỗ ) Sản phẩm văn hóa dù tồn dạng làm nên nội dung văn hóa sản phẩm giá trị chân-thiện-mỹ liên quan đến truyền thống, lịch sử dân tộc nhân loại Thiết chế văn hóa quan văn hóa tổ chức theo kết cấu chặt chẽ, gồm có ba phận: Bộ máy nhân tổ chức thành hệ thống; thể chế (luật, lệ) vận hành; trụ sở thiết bị chuyên dùng để hoạt động tồn lâu dài 27 Các thiết chế văn hóa nơi tổ chức hoạt động sáng tạo văn hóa; nơi tổ chức sưu tầm, bảo quản di sản văn hóa, truyền đạt giá trị văn hóa, nâng cao trình độ dân trí, trình độ văn hóa nhân dân; nơi tổ chức đời sống văn hóa cộng đồng dân cư, điều chỉnh quan hệ văn hóa Ngày nay, phát triển phương tiện thông tin đại chúng, thiết bị công nghệ tăng cường hiệu hoạt động thiết chế văn hóa (các sản phẩm văn hóa nhanh chóng đến thẳng người dân) Thiết chế văn hóa chia thành hai loại thiết chế vật chất-văn hóa (thư viện, bảo tàng, câu lạc bộ, quan thông tin đại chúng ) thiết chế xã hội-văn hóa (hệ thống thiết chế trị-xã hội; hệ thống thiết chế giáo dục, truyền bá văn hóa; hệ thống thiết chế xã hội tổ chức theo huyết thống, tổ chức theo ý thích, nghề nghiệp, lứa tuổi ) Xây dựng đời sống văn sở tác động vào hoạt động, sản phẩm thiết chế văn hóa, làm cho thành tố phát triển vận hành hiệu để đem lại đời sống vui tươi, lành mạnh cho quần chúng Đơn vị sở hình thức tổ chức xã hội Đó cộng đồng dân cư liên kết với sinh hoạt vật chất tinh thần, diễn đời sống hàng ngày Có hai đặc điểm để nhận biết đơn vị sở địa bàn sinh sống ổn định có tổ chức hành ổn định Xã, phường đơn vị sở điển hình Trong xây dựng đời sống văn hóa, đơn vị sở mở rộng đến gia đình, làng bản, khu tập thể, quan, xí nghiệp, trường học Tổ chức xây dựng đời sống văn hóa sở tổ chức hoạt động văn hóa, thiết chế cảnh quan văn hóa nhằm tạo ngày nhiều sản phẩm văn hóa có giá trị; biến làng, bản, ấp, khu phố, xã, phường, trường học, bệnh viện, nhà máy, lâm trường, nông trường, hộ gia đình thành mơi trường văn hóa tốt đẹp, tạo điều kiện để người sinh sống, học tập, vui chơi cách hạnh phúc Việc xây dựng đời sống văn hóa sở có nhiều ý nghĩa việc chăm lo cho người nơi sống làm việc: Thứ là, xây dựng đời sống văn hóa sở nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa nhân dân lao động Nhu cầu văn hóa bao gồm nhu cầu sáng tạo thưởng thức sản phẩm văn hóa Nhu cầu văn hóa phản ánh khát vọng hồn thiện người, cho thấy giàu có đời sống tinh thần trình độ nhân văn xã hội Đây loại nhu cầu thiết yếu đời sống mà không đáp ứng mức, dẫn đến lệch lạc nhân cách Đói vật chất làm suy yếu thể chất, “đói” văn hóa làm suy yếu tâm hồn Đảng Nhà nước ln coi trọng chăm lo nhu cầu văn hóa nhân dân, tạo điều kiện khuyến khích nhân dân tham gia thưởng thức sáng tạo nhiều giá trị văn hóa Thứ hai là, xây dựng đời sống văn hóa sở coi bước ban đầu nghiệp xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Xây dựng đời sống văn hóa sở xây dựng kết cấu hạ tầng văn hóa (cả vật chất lẫn tinh thần), qua tiến hành hoạt động giáo dục người để hình thành nhân cách phát triển hài hòa tồn diện Xây dựng đời sống văn hóa sở làm cho văn hóa thấm sâu vào tồn đời sống xã hội, vào cá nhân, gia đình, địa bàn dân cư, vào lĩnh vực sinh hoạt quan hệ người, tạo đất nước ta đời sống tinh thần phong phú, trình độ dân trí cao, phục vụ đắc lực nghiệp cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Thứ ba là, xây dựng đời sống văn hóa sở phát huy quyền làm chủ nhân dân sáng tạo hưởng thụ giá trị văn hóa Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng xã hội nhân dân lao động làm chủ Phát huy dân chủ sở để phát triển tất lĩnh vực đời sống, điều kiện để xây dựng phát triển đất nước; điều kiện để giữ gìn phát huy di sản, giá trị truyền thống, sắc dân tộc Việc phát huy quyền làm chủ nhân dân sáng tạo hưởng thụ giá trị văn hóa để hình thành lối sống văn minh, lịch sự, phong tục tập quán tốt đẹp, vừa đậm đà sắc dân tộc, vừa tiến bộ, phù hợp, hòa nhập với văn hóa giới 28 Thứ tư là, xây dựng đời sống văn hóa sở đấu tranh gay gắt mặt trận tư tưởng văn hóa Đây đấu tranh nhằm khẳng định giá trị dân chủ, tiến văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống đạo đức phong cách ứng xử có văn hóa nhân dân; phát triển văn hóa dân tộc đôi với mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngồi, vừa giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa giới Đồng thời, hoạt động chống lại hành vi tượng thơ tục, lai căng, phản văn hóa, phi đạo đức, hủ tục mê tín, dị đoan, tệ nạn xã hội âm mưu “diễn biến hòa bình” lực thù địch, gia đình, khu dân cư, quan hay xí nghiệp sản xuất Thứ năm là, xây dựng đời sống văn hóa sở xây dựng thiết chế văn hóa Thiết chế văn hóa có vai trò quan trọng sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu văn hóa nhân dân, đồng thời tạo nên cảnh quan văn hóa vừa mang tính dân tộc, vừa đại, làm sở để giữ gìn, phát huy văn hóa dân tộc Bên cạnh cần ý xây dựng thể chế văn hóa sở, có hoạt động văn hóa sở đạt hiệu cao Hoạt động văn hóa nhân dân đa dạng phong phú như: Hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động; hoạt động câu lạc bộ; hoạt động thư viện, đọc sách báo; hoạt động giáo dục truyền thống; hoạt động văn nghệ quần chúng; hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; hoạt động xã hội từ thiện; hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa Mỗi địa phương, sở, tùy theo điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội mà có lựa chọn cách thức tổ chức phù hợp để mang lại hiệu thiết thực Các dạng hoạt động văn hóa sở hoạt động văn hóa-giáo dục quần chúng nhân dân, vừa tạo điều kiện cho quần chúng vui chơi vừa nâng cao trí thức, giáo dục lối sống, phát huy khiếu họ; qua tạo động lực học tập, lao động cống hiến để xây dựng đất nước nhân dân Vì vậy, hoạt động văn hóa sở cần thực theo nguyên tắc lĩnh vực văn hóa giáo dục: Thứ là, nguyên tắc đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa Đây nguyên tắc có tầm quan trọng hàng đầu, đảm bảo hoạt động văn hóa sở trở thành phận nghiệp xây dựng phát triển đất nước, đặt lãnh đạo Đảng, quản lí Nhà nước giám sát nhân dân Các hoạt động văn hóa sở góp phần tuyên truyền để giới quan chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh chiếm vị trí chủ đạo đời sống tinh thần xã hội Thứ hai là, nguyên tắc đảm bảo tính khoa học Hoạt động văn hóa sở cần có thống cân đối giáo dục trị tư tưởng, giáo dục đạo đức nếp sống, giáo dục thẩm mĩ rèn luyện thể chất Điều giúp cho phát triển hài hòa tồn diện người tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thẩm mĩ sức khỏe Qua đó, xây dựng người có niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ động tích cực hoạt động xã hội, sáng tạo học tập lao động; giúp cá nhân biết ứng xử có văn hóa quan hệ xã hội với môi trường tự nhiên Thứ ba là, nguyên tắc phát huy tính chủ động sáng tạo người tham gia Nguyên tắc nhấn mạnh vào phương thức hoạt động đơn vị văn hóa sở Trong hoạt động văn hóa sở, điều cần lưu ý giúp quần chúng nhân dân ban đầu đến mục đích vui chơi, giải trí, sau trở thành người chủ động, tích cực tham gia vào trình sáng tạo giá trị văn hóa Văn hóa dân tộc thành sáng tạo hệ qua giai đoạn lịch sử, hệ kế thừa, phát huy tương lai Phát huy tính chủ động, sáng tạo nhân dân hưởng thụ sáng tạo văn hóa điều kiện giúp văn hóa dân tộc có sức sống lâu bền, vững đạt nhiều giá trị Thứ tư là, nguyên tắc phù hợp với đối tượng Nguyên tắc đòi hỏi người tổ chức hoạt động văn hóa sở phải quan tâm đến đặc điểm, tâm lí đối tượng xác định nội dung, 29 hình thức cho dạng hoạt động; đồng thời, phải ln tìm tòi sáng tạo hình thức mới, tránh rập khuôn, công thức, nhàm chán Chỉ có phù hợp với đối tượng, mang tính sáng tạo tính thẩm mĩ hoạt động văn hóa có hiệu Tóm lại, xây dựng đời sống văn hóa sở có ý nghĩa quan trọng nghiệp xây dựng văn hóa Nó tạo mơi trường văn hóa lành mạnh cho gieo trồng nhân cách Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, hoạt động phải hướng vào vấn đề thiết thực, vào lao động sản xuất, ăn, mặc, ở, lại… hàng ngày, củng cố gắn kết cộng đồng dân cư, tạo đời sống vui tươi, lành mạnh cho quần chúng Chính ý nghĩa mà Đảng ta chủ trương tiếp tục mở rộng nâng cao hiệu phong trào “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” ... góp phần hồn thi n nhân cách Thứ năm là, khôi phục phong mỹ tục trừ hủ tục Phong tục, tập quán phận lối sống dân tộc Tồn khn mẫu văn hóa, qui tắc ứng xử dân tộc 14 sàng lọc, tập hợp phong tục, tập... thông tin đại chúng, thi t bị công nghệ tăng cường hiệu hoạt động thi t chế văn hóa (các sản phẩm văn hóa nhanh chóng đến thẳng người dân) Thi t chế văn hóa chia thành hai loại thi t chế vật chất-văn... câu lạc bộ, quan thông tin đại chúng ) thi t chế xã hội-văn hóa (hệ thống thi t chế trị-xã hội; hệ thống thi t chế giáo dục, truyền bá văn hóa; hệ thống thi t chế xã hội tổ chức theo huyết thống,
- Xem thêm -

Xem thêm: On thi mon ly luan van hoa ver9 , On thi mon ly luan van hoa ver9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay