On thi mon kinh te chinh tri phan TBCN

26 9 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:16

Câu 1: Trình bày chức năng, phương pháp khoa học kinh tế trị Mác-Lênin Sự vận dụng phương pháp chương trình kinh tế trị học Lý giải C.Mác không tính tới cơng quản lý nhà tư phân tích chất phương thức sản xuất TBCN? Kinh tế trị học mơn khoa học nghiên cứu quy luật sản xuất xã hội phân phối cải vật chất giai đoạn phát triển khác xã hội loài người Trong trình hình thành phát triển, KTCT học có nhiều trường phái khác Trong phương thức sản xuất TBCN xuất trường phái KTCT học tư sản cổ điển, KTCT học tư sản cận đại, KTCT học tư sản đại Các trào lưu bảo vệ lợi ích giai cấp tư sản Phân tích phương thức sản xuất tư chủ nghĩa tiếp thu có phê phán yếu tố khoa học kinh tế trị học tư sản cổ điển, Mác Anghen xây dựng nên kinh tế trị học vơ sản thực khoa học, Lênin phát triển điều kiện lịch sử trở thành KTCT học Mác-Lenin, phận hợp thành quan trọng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, vũ khí tư tưởng cho phong trào cộng sản phong trào công nhân quốc tế thời đại ngày Kinh tế trị học Mác-Lênin giúp ta có phương pháp luận đúng, mặt để làm sở cho môn kinh tế khác, mặt khác nhờ phương pháp luận để nhận thức chất tượng q trình kinh tế từ tìm quy luật kinh tế, bao gồm quy luật kinh tế chung quy luật có kinh tế quy luật đặc thù hình thức sản xuất kinh tế, quy luật riêng có phương thức sản xuất Trong phạm vi lớn, chức thực tiễn kinh tế trị học Mác-Lênin góp phần quan trọng để hình thành mơ hình, đường lối chiến lược kinh tế Từ làm sở cho sách kinh tế thời kỳ phát triển quốc gia Trong phạm vi nhỏ phạm vi doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh Mục đích trực tiếp doanh nghiệp hiệu kinh tế, lợi nhuận Do vậy, doanh nghiệp sử dụng cách trực tiếp nguyên lý kinh tế trị học MácLênin vào q trình kinh doanh để có hiệu cao, lợi nhuận nhiều, giúp cho doanh nghiệp thích nghi với quy luật kinh tế, nhờ mà phát triển bền vững Vậy Kinh tế trị học Mác – Lê nin có chức đời sống xã hội giai đoạn phát triển định ? - Chức nhận thức: Nhận thức chức chung khoa học, lý xuất khoa học có kinh tế trị Một mơn khoa học cần thiết có vấn đề cần phải nhận thức, khám phá Kinh tế trị học nghiên cứu, giải thích tượng trình kinh tế theo chất tượng, trình kinh tế đời sống xã hội để từ phát quy luật kinh tế : quy luật chung, quy luật đặc thù quy luật riêng chi phối vận động chúng, giúp người vận dụng quy luật cách có ý thức vào hoạt động thực tiễn nhằm đạt hiệu kinh tế, xã hội cao - Chức thực tiễn: Cũng giống nhiều môn khoa học khác, chức nhận thức kinh tế trị khơng có mục đích tự thân, khơng phải nhận thức để nhận thức, mà nhận thức để phục vụ cho hoạt động thực tiễn có hiệu Đó chức thực tiễn kinh tế trị Thực tiễn nơi xuất phát, nơi kiểm nghiệm tính đắn lý luận kinh tế Căn để đánh giá tính đắn lý luận kinh tế phát triển sản xuất xã hội, tính hiệu hoạt động kinh tế Nếu phân theo phạm vi, KTCT có chức khác Với phạm vi toàn kinh tế quốc dân, KTCT góp phần quan trọng vào hoạch định đường lối, chiến lược KT cho quốc gia thời ký phát triển Với phạm vi doanh nghiệp, KTCT góp phần tạo hành lang cho DN KD có hiệu bền vững - Chức phương pháp luận : Kinh tế trị tảng lý luận cho khoa học kinh tế Những kết luận kinh tế trị rút mang tính chất, quy luật sở lý luận cho khoa học kinh tế cụ thể hơn: môn KTCT sở chuyên ngành (như kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông ) khơng cần thiết cho mơn KHXH khác (như địa lý kinh tế, dân số học, lịch sử kinh tế quốc dân, lý thuyết quản lý ) cách trực tiếp hay gián tiếp hóa có ý nghĩa nhận thức lớn lao, dng để loại bớt quan hệ, yếu tố không chất để tiếp cận với quan hệ, yếu tố chất - Chức tư tưởng: KTCT học gần với nhà nước Mỗi nhà nước có chất XH không giống quốc gia nhà nước thống trị có giai đoạn khác Đó sở để góp phần hình thành đường lối chiến lược KT nên KTCT thể rõ chức tư tưởng mối quan hệ hai chiều với nhà nước Phương pháp trừu tượng hóa khoa học sử dụng để nâng từ nhận thức kinh nghiệm lên thành nhận thức khoa học, từ trực quan sinh động lên tư trừu tượng Để sử dụng phương pháp này, người ta thường tìm biện pháp để loại bỏ yếu tố, quan hệ không chất để tập trung vào yếu tố quan hệ chất vật tượng, hình thành phạm trù, quy luật, sau vạch rõ mối liên hệ chất tượng Trong khoa học tự nhiên, để phát quy luật, để chứng minh giả thiết, thực phòng thí nghiệm Nhưng kinh tế trị, để chứng minh cho tư tưởng kinh tế thơng qua sống thực tế với tất mối quan hệ xã hội thực Là môn khoa học xã hội, kinh tế trị có chức tư tưởng Trong xã hội có giai cấp, chức tư tưởng kinh tế trị thể chỗ quan điểm lý luận xuất phát từ lợi ích bảo vệ lợi ích giai cấp tầng lớp xã hội định Các lý luận kinh tế trị giai cấp tư sản phục vụ cho việc củng cố thống trị giai cấp tư sản, biện hộ cho bóc lột giai cấp tư sản Kinh tế trị Mác - Lênin sở khoa học cho hình thành giới quan, nhân sinh quan niềm tin sâu sắc vào đấu tranh giai cấp cơng nhân nhân dân lao động nhằm xố bỏ áp bóc lột giai cấp dân tộc, xây dựng thành công xã hội - xã hội chủ nghĩa Kinh tế trị học Mác-Lênin giúp ta có phương pháp luận đúng, mặt để làm sở cho môn kinh tế khác, mặt khác nhờ phương pháp luận để nhận thức chất tượng trình kinh tế từ tìm quy luật kinh tế, bao gồm quy luật kinh tế chung quy luật có kinh tế quy luật đặc thù hình thức sản xuất kinh tế, quy luật riêng có phương thức sản xuất Để nghiên cứu kinh tế trị học Mác-Lênin phải có phương pháp khoa học Kinh tế trị học có nhiều phương pháp, tựu chung lại phân thành 02 loại phương pháp sau: a Những phương pháp khoa học chung: phương pháp mà môn KH phải dung tới, nhiên cần nhấn mạnh đến 03 phương pháp sau: Thứ nhất, phương pháp trừu tượng hóa Trong kinh tế trị khoa học xã hội nói chung, phương pháp trừu tượng Vì khơng hiểu phương pháp trừu tượng hóa khoa học nên có ý kiến cho rằng: Các học thuyết kinh tế Mác thiếu tính thực tiễn sử dụng nhiều giả định phân tích Thực ra, vận dụng cách đắn trừu tượng hóa sức mạnh tư khoa học, không làm cho tư xa rời thực mà giúp hiểu rõ thực cấp độ chất, hiểu quy luật vận động thực, điều mà nhận thức cảm tính khơng đạt Ví dụ để phát chất chủ nghĩa tư cần phải trừu tượng hóa, khơng tính đến sản xuất hàng hóa nhỏ thợ thủ cơng nơng dân thể, tồn mức độ nhiều hay nước tư chủ nghĩa Tuy nhiên, không bỏ qua quan hệ hàng hóa-tiền tệ, khơng bỏ qua việc chuyển sức lao động thành hàng hóa khơng có quan hệ hàng hóa- tiền tệ khơng có hàng hóa sức lao động khơng tồn chủ nghĩa tư Chính mà có ý kiến cho rằng: “Do Mác đưa giả thiết nghiên cứu làm cho kết luận xa rời thực tế sống khiến chúng khơng mang tính khoa học” ý kiến sai giải thích Thứ hai, phương pháp logic kết hợp lịch sử nghiên cứu Quan hệ logic quan hệ tất nhiên, định xảy có tiền đề cho quan hệ Lịch sử thực logic đối tượng cụ thể, không gian thời gian xác định Sự thống logic lịch sử xuất phát từ quan niệm cho xã hội nấc thang phát triển thể hồn chỉnh, yếu tố nằm mối liên hệ qua lại định Lịch sử trình phức tạp nhiều vẽ, chứa đựng ngẫu nhiên, phát triển quanh co Tuy nhiên vận động lịch sử trình phát triển có tính quy luật Phương pháp lịch sử đòi hỏi phải nghiên cứu tượng trình kinh tế qua giai đoạn phát sinh, phát triển tiêu vong chúng không gian thời gian xác định Phương pháp logíc lại đòi hỏi phải tìm chung cho phát triển Quan hệ logíc quan hệ có tính tất nhiên, định xảy có tiền đề Việc nghiên cứu lịch sử giúp cho việc tìm logíc nội đối tượng nhận thức cấu nội xã hội lại làm cho nhận thức lịch sử trở nên khoa học Điều thể rõ cơng trình nghiên cứu Mác chủ nghĩa tư Như biết tư thương nghiệp tồn từ lâu trước chủ nghĩa tư Nhưng nghiên cứu chủ nghĩa tư bản, Mác không tư thương nghiệp, đối tượng nghiên cứu Mác phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, mà lịch sử chủ nghĩa tư đời hai cách: Một là, người sản xuất hàng hóa nhỏ vươn lên thành nhà tư bản, hai người thương nhân lúc đầu đón lấy sản phẩm thừa người sản xuất nhỏ, nắm lấy sản xuất đầu tư xây dựng xí nghiệp để đưa nhiều hàng hóa thị trường Trong hai cách nhà tư đảm nhận sản xuất lưu thông Sau lớn lên qui mô kinh doanh dẫn đến phân công xã hội xuất loại nhà tư chuyên trách khâu lưu thơng, tức nhà tư thương nghiệp Chính phân tích lơgíc, Mác giả định tư công nghiệp thể thống đảm nhiệm khâu lưu thông, dịch vụ tiền tệ, tốn Rồi sau phân tích đời tư thương nghiệp, tư cho vay tín dụng ngân hàng Đây biểu kết hợp chặt chẽ lơgíc lịch sử Thứ ba, phương pháp thống nhất: nguyên tắc phải thống khái niệm phạm trù kinh tế chúng yếu tố kết luận khoa học nguyên lý khoa học Khái niệm phạm trù sở để hình thành nguyên lý khoa học, chúng phải hình thành sử dụng cách thống nhất, nhờ mà mang tính phổ biến Ngồi sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, đồ thị, sơ đồ, tốn học… để thực nghiên cứu KT b Những phương pháp riêng kinh tế trị học Mác-Lênin bao gồm: phương pháp triết học Mac-Lênin như: - Phương pháp KTCT Mac - Lênin phương pháp vật biện chứng vật lịch sử Phương pháp đòi hỏi phải có quan điểm khách quan, trung thực, xem xét vật cách tồn diện, mang tính hệ thống, vận động phát triển, có quan điểm lịch sử cụ thể Xem xét tượng trình kinh tế mối liên hệ chung tác động lẫn trạng thái phát triển không ngừng, đó, tích lũy biến đổi lượng dẫn đến thay đổi chất Phương pháp vật biện chứng coi nguồn gốc phát triển thống đấu tranh mặt đối lập Đây phương pháp mà C.Mác sử dụng tác phẩm Tư phân tích đời, phát triển phương thức sản xuất TBCN, vận dụng phương pháp vật biện chứng để phân tích: "Con người khơng thể tự ý lựa chọn QHSX nói chung quan hệ sở hữu nói riêng cách chủ quan ý chí Kiểu quan hệ SX - QHSH hay kiểu QHSX - QHSH khác tùy thuộc vào tính chất trình độ LLSX xã hội" Bất cải biến mặt QHSH kết tất yếu việc tạo nên LLSX LLSX định QHSX, trình độ tính chất LLSX phát triển, biến đổi sớm hay muộn QHSX phát triển, biến đổi theo cho phù hợp Tuy nhiên, QHSX khơng hồn tồn thụ động, mà có tác động trở lại LLSX, QHSX thúc đẩy LLSX phát triển phù hợp với tính chất trình độ LLSX Trái lại, QHSX trở nên kìm hãm, trói buộc LLSX lỗi thời vượt trước khơng phù hợp với tính chất, trình độ LLSX Sự nhận thức khoa học trình xã hội kinh tế học trị Mac - Lênin đòi hỏi phải dựa vào phương pháp logic thống với lịch sử Quan hệ logic tất nhiên, định xảy có tiền đề cho quan hệ Lịch sử thực logic đối tượng cụ thể, không gian thời gian xác định Sự thống logic lịch sử xuất phát từ quan điểm cho xã hội nấc thang thể hồn chỉnh, yếu tố nằm mối liên hệ qua lại Lịch sử q trình phức tạp, chứa đựng ngẫu nhiên, phát triển quanh co Tuy nhiên, vận động lịch sử q trình phát triển có tính quy luật Phương pháp lịch sử đòi hỏi phải nghiên cứu tượng trình kinh tế qua giai đoạn phát sinh, phát triển tiêu vong chúng không gian, thời gian xác định Phương pháp logic lại đòi hỏi phải tìm chung cho phát triển Việc nghiên cứu lịch sử giúp cho việc tìm logic nội đối tượng nhận thức cấu nội xã hội làm cho nhận thức lịch sử trở nên khoa học Điều thể rõ cơng trình nghiên cứu Mac CNTB Tóm lại, để nghiên cứu kinh tế trị học Mác-Lênin cần có phương pháp khoa học, tổng hợp nhiều phương pháp, phương pháp vật biện chứng vật lịch sử trọng tâm, kết hợp với phương pháp khác * Có ý kiến cho “Các Mác khơng cơng khơng tính tới cơng quản lý nhà TB, phân tích q trình sản xuất giá trị thặng dư PTSX TBCN” Ý kiến khơng thực chất phân tích q trình sản xuất giá trị thặng dư PTSX TBCN, C.Mác sử dụng PP trừu tượng hóa khoa học Việc bác bỏ khơng tính cơng quản lý nhà TB để nhằm mục đích tập trung vào việc nghiên cứu làm rõ vấn đề lao động cơng nhân có bị bóc lột hay khơng PTSX TBCN, làm rõ quan hệ giai cấp tư sản GCCN Mục đích PTSX TBCN sản xuất giá trị thặng dư, để tạo giá trị thặng dư nhà TB phải tìm thị trường loại hàng hóa đặc biệt, mà tiêu dùng giá trị sử dụng không mà bảo tồn chuyển sang giá trị sản phẩm hàng hóa với lượng lớn thân hàng hóa sức lao động Với việc loại bỏ công lao động nhà quản lý TB phân chia TB thành TB bất biến TB khả biến, Mác vạch rõ nguồn gốc giá trị thặng dư lao động làm thuê công nhân lao động làm sản phẩm công nhân làm thuộc sở hữu nhà TB nên giá trị tăng thêm sản phẩm sức lao động công nhân làm bị nhà TB chiếm đoạt Như vậy, nghiên cứu nguồn gốc sinh giá trị thặng dư PTSX TBCN chủ yếu để làm rõ chất bóc lột nhà TB quan hệ nhà TB với giai cấp cơng nhân, vai trò quản lý nhà TB đóng vai trò thứ yếu khơng cần đề cập đến Câu 2: Trình bày khái niệm, phân tích cho ví dụ yếu tố sản xuất kinh tế xã hội Quy luật ưu tiên sản xuất tư liệu sản xuất tái sản xuất xã hội, liên hệ vận dụng quy luật kinh tế Việt nam Có quan điểm cho : “Dù máy móc đại đến đâu chúng không thay cho người q trình lao động”, đồng chí cho biết ý kiến giải thích * Sự phát triển XH lồi người gắn liền với q trình SX vật chất , mà sản xuất xã hội nào, kể sản xuất đại, bao gồm ba yếu tố là: sức lao động người, tư liệu lao động đối tượng lao động - Sức lao động: tổng hợp thể lực trí lực người, điều kiện sản xuất xã hội Nói cách khác, sức lao động lực người để hình thành khả lao động sản xuất tạo cải vật chất tinh thần cho đời sống xã hội Khi sức lao động hoạt động trở thành lao động Lao động hoạt động riêng lồi người, khác với hoạt động động vật … Năng lực gồm hai loại: Thứ thể lực, lực để trì lao động có tính thể lực người, bao gồm thể chất khí chất Trong thể chất lực nội sinh người đảm bảo lượng cần thiết cho người trình lao động, thường biểu tình trạng sức khỏe người Khí chất lực mặt tâm lý để hình thành cá tính người hoạt động Thứ hai trí lực, lực sáng tạo người, sở cho hoạt động trí tuệ, thường bao gồm kinh nghiệm, tri thức tích lũy với khả vận dụng kinh nghiệm tri thức q trình hoạt động Yếu tố thể lực thiếu sức lao động, yếu tố có giới hạn mặt tự nhiên mặt xã hội Năng lực sáng tạo người khác với yếu tố sản xuất vật chất khác chỗ khơng dần trình sử dụng mà đàn không sử dụng Càng sử dụng lại có lực cao Khơng thế, lực sáng tạo người làm cho trình lao động người khác với hoạt động có tính giới sinh vật - Đối tượng lao động: vật mà lao động người tác động vào nhằm cải biến chúng phù hợp với nhu cầu Đối tượng lao động gồm có: Loại có sẵn tự nhiên mà lao động người cần tách khỏi mơi trường tồn sử dụng được, gỗ rừng nguyên thủy, cá ngồi biển, than mỏ… Loại có tác động lao động gọi nguyên liệu, thép thỏi nhà máy khí, gỗ xưởng mộc … Với phát triển cách mạng khoa học kỹ thuật, người ngày tạo nhiều đối tượng lao động có chất lượng lao động người ngày gián tiếp suất lao động ngày cao Nhưng dù đạt tới trình độ đại nào, lao động lao động người, người sử dụng máy móc khơng phải máy móc sử dụng người - Tư liệu lao động: toàn vật mà người dùng để tác động vào đối tượng lao động, để truyền dẫn lao động tới đối tượng lao động làm biến đổi chúng theo yêu cầu Tư liệu lao động gồm: Công cụ lao động phận quan trọng tư liệu lao động, tác động trực tiếp với đối tượng lao động, định trực tiếp suất lao động Trình độ cơng cụ lao động sở để phân biệt khác thời đại kinh tế Hệ thống yếu tố vật chất phục vụ trực tiếp cho trình sản xuất băng chuyền, ống dẫn, cần trục, bể chứa… Những yếu tố vật chất khác không tham gia trực tiếp q trình sản xuất, có tác dụng quan trọng đến toàn sản xuất xã hội, đường sá, phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc, … gọi chung kết cấu hạ tầng sản xuất xã hội Nên sản xuất đại, đòi hỏi kết cấu hạ tầng sản xuất phát triển hoàn thiện Trong yếu tố trình sản xuất, sức lao động ln ln yếu tố bản, có tính chất định Tuy nhiên, thân sức lao động có biến đổi chất lượng phù hợp với trình độ tư liệu sản xuất Nếu sản xuất thủ cơng, trình độ sức lao động chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sức bắp sản xuất đại, trình độ sức lao động dựa vào trí tuệ, tri thức “chất xám” nói chung Trong sản xuất đại, kho tàng trí tuệ trở thành tài nguyên quý giá dân tộc Do đó, giáo dục đào tạo nhiều quốc gia coi quốc sách; nước ta, vấn đề đặt vào quốc sách hàng đầu Đại hội Đảng lần thứ IX Đảng ta chủ trương: “phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện để phát huy nguồn lực người-yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững.” (văn kiện Đại hội IX, trang 108) Tư liệu lao động đối tượng lao động yếu tố vật chất trình sản xuất; chúng hợp thành tư liệu sản xuất Quá trình lao động trình kết hợp tác động yếu tố sản xuất nói trên, tức kết hợp sức lao động tư liệu sản xuất Tư liệu sản xuất đối tượng chiếm hữu quan trọng nhất, người chiếm hữu tư liệu sản xuất người người chủ trình kinh tế kinh tế Đối tượng lao động yếu tố vật chất, phi vật chất; người tạo tự nhiên tạo yếu tố đối tượng lao động nhiều ngành sản xuất khác Trong tư liệu lao động, hệ thống máy móc cơng cụ xác định có vai trò quan trọng nhất, phân biệt thời đại kinh tế với nhau, theo thời gian chúng ngày đại, nhờ mà q trình Sự phát triển sản xuất XH gắn liền với phát triển hồn thiện yếu tố sản xuất Q trình chuyển biến sản xuất nhỏ, lạc hậu sang sản xuất lớn, đại đòi hỏi phát triển đồng ba yếu tố sản xuất mục tiêu cuối trang bị công nghệ đại, tiên tiến lĩnh vực sản xuất XH * Quy luật ưu tiên SX TLSX - Tái SX trình SX lặp lặp lại biến đổi không ngừng với chu kỳ định - Theo quy mơ, phân chia thành TSX giãn đơn, TSX mở rộng Trong đó: TSX giãn đơn với quy mô không thay đổi, yếu tố q trình SX khơng đổi, chưa có sản phẩm thặng dư, có cá nhân tiêu dùng hết, đặc trưng SX nhỏ TSX mở rộng q trình TSX với quy mơ ngày lớn so với chu kỳ trước, yếu tố SX tăng lên số lượng chất lượng Nguồn gốc TSXx mở rộng sản phẩm thặng dư TSX mở rộng đặc trưng SX lớn, đại - Theo phạm vi: tái SX diễn xí nghiệp gọi tái SX cá biệt Tổng thể tái SX cá biệt mối lien hệ hữu cơ, tác động qua lại lẫn KT gọi tái sản xuất XH Tuy nhiên, giai đoạn nào, XH nào, TSX bao gồm nội dung sau: + TSX SLĐ nhân tố chủ yếu SLĐ yếu tố trình SX trình SX bị hao mòn, đó, phải TSX để thực trình SX TSX SLĐ bao hàm việc đào tạo, đổi hệ thống LĐ cũ hệ thống LĐ có chất lượng cao với trình độ TLSX Tiền đề chung q trìh SX fải giữ tíh cân đối yếu tố SX theo tỷ lệ định Vi fạm tính cân đối tất yếu ảnh hưởng đến trình SX cách fân chia SX XH thành khu vực: KV1: SX TLSX; KV2: SX TL tiêu dùng -Trong TSX giản đơn: + Gtrị SX kv1 fải bằg TLSX tiêu dùg hết kv2 Cầu TLSX kv2 bằg cung kv1 I(V+m) = II(C) + TSX CCVC bao gồm TSX tiêu dùng TLSX, nhân tố khách quan q trình SX, khơng thể thiếu SXXH Vật phẩm tiêu dùng dùng để tái tạo SLĐ, TLSX để tiếp tục q trình SX phát triển Do đó, phải thường xuyên TSX TLSX Hơn nữa, nhu cầu đời sống SX thường xuyên tăng lên, CCVC cần TSX mở rộng, làm tăng số lượng cải tiến chất lượng TSX CCVC biểu mức tăng tổng sản phẩm XH, thu nhập quốc dân + Toàn sphẩm kv1 bằg tống gtrị TLSX hao mòn kv Tổng cung TLSX = tổng cầu TLSX kv I(C+V+m) = I(C) + II(C) Chỉ tiêu để đánh giá KQ tái SX cải VC biến đổi tổng SP XH- toàn sản phẩm lao động ngành SX-VC nước SX thời gian định, thường 01 năm, đo tiêu vật tiêu giá trị ( tiển) + Gtrị SX kv1 fải lớn TLSX tiêu dùg hết kv2 Cầu TLSX kv2 lớn cung kv1 I(V+m) > II(C) Về mặt giá trị: Tổng sản phẩm XH = C + V + M Trong đó: C giá trị toàn TLSX mà XH tiêu dung, V+M giá trị XH tạo ra-là TN quốc dân XH; V vào tiêu dùng cá nhân người lao động, M giá trị sản phẩm thặng dư Nếu loại bỏ phần hao phí lao động XH kết tinh SP trung gian tổng SPXH tương đồng với Tổng SP Quốc nội-GDP + TSX QHSX trình phát triển, củng cố, hoàn thiện quan hệ người với người QHSH, quản lý, phân phối làm cho QHSX thay đổi phù hợp với phát triển LLSX + TSX mơi trường tự nhiên q trình cải tạo điều kiện tự nhiên q trình SX: khơi phục độ màu mỡ đất đai, trồng rừng, tái tạo nguồn tài ngun, làm nguồn khơng khí nước… Quy luật ưu tiên SX-TLSX tái SX XH: + Toàn gtrị sphẩm kv2 = tổng sphẩm tạo kv Tổng cung TL tiêu dùg XH = tổng cầu TL tiêu dùg kv I (C+V+m) = I (v+m) + II(v+m) - Trong TSX mở rộng: + Toàn sphẩm kv1 lớn tống gtrị TLSX hao mòn kv I(C+V+m) > I(C ) + II( C) + Toàn gtrị sphẩm kv2 > tổng sphẩm tạo kv I (C+V+m) >I (v+m) + II(v+m) Như vậy, trìh TSX mở rộng kv SX TLSX địh trìh tích lũy kv SX TL tiêu dùg Cần fải ưu tiên sx TLSX định suất LĐ trog toàn KT quốc dân Từ yêu cầu C.Mác khái quát thành quy luật ưu tiên ptriển TLSX Lênin ptriển thêm: SX TLSX để Sx TLSX ptriển nhanh nhất, SX TLSX để SX TL tiêu dùng cuối tăng chậm SX TL tiêu dùng * Theo quan điểm:”dù máy móc …… thay người q trình lao động”, quan diểm xã hội lồi người, từ XH có sản xuất lạc hậu đến xã hội có sản xuất tiên tiến đại hay XHCN, từ xã hội lạc hậu xã hội tiến đến đâu nữa, dù cơng nghệ tin học, cơng nghệ người khởi nguồn trình lao động sản xuất người người sáng tạo chế tạo máy móc thiết bị, điều khiển đưa máy móc thiết bị vào hoạt động tạo cải vật chất mà máy móc sản sinh người, điều khiển người Như dù xã hội lồi người có phát tiển tới đâu máy móc khơng thể thay cho người trình lao động Câu 3: Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng theo chiều sâu, cho ví dụ quan hệ hai loai tăng trưởng Các quy luật tái sản xuất ý nghĩa chúng Nêu định nghĩa hai số: GDP GNP, ý nghĩa số Hãy cho biết trường hợp chúng có trị số ? * Trước tiên ta khái niệm tăng trưởng KT Tăng trưởng kinh tế kết tái sản xuất để phản ánh mức độ tăng lên kinh tế, phản ánh mức tăng lên tổng sản phẩm thời kỳ định Có hai loại: + Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng: Để kinh tế tăng trưởng có tăng lên số lượng yếu tố sản xuất + Tăng trưởng theo chiều sâu: Để tăng trưởng nền kinh tế có đầu tư thêm chất lượng yếu tố sản xuất Tăng trưởng theo chiều rộng hình thức tăng trưởng cần thiết có giới hạn Tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu thường bị giới hạn có ích tăng trưởng bền vững Giữa hai loại tăng trưởng có mối liên hệ lẫn theo quy luật “lượng – chất” Để phân biệt hình thức tăng trưởng kinh tế người ta thường so sánh mức tăng trưởng với mức đầu tư thời gian Nếu mức tăng trưởng nhanh mức đầu tư có dấu hiệu tăng trưởng theo chiều sâu Nếu chúng có dấu hiệu tăng trưởng theo chiều rộng (A tăng trưởng / A Đầu tư) thời gian >=1 Do cải biểu chủ yếu hình thái giá trị nên tăng trưởng kinh tế đo mức gia tăng tổng giá trị mà xã hội tạo Hiện nay, người ta thường tính tổng cải xã hội tạo thời kỳ định đại lượng tổng sản phẩm quốc dân tổng sản phẩm quốc nội * Các quy luật tái sản xuất ý nghĩa chúng : Có nhiều quy luật chủ yếu quy luật cân đối quy luật liên hệ: Quy luật cân đối: yêu cầu phải trì quan hệ tỷ lệ cân đối yếu tố, phận, khu vực kinh tế q trình thực tái SX Có thể quy thành 03 mối quan hệ bản: + Cân đối yếu tố SX (TLSX với SLĐ) + Cân đối khâu tái SX (khoa học công nghệ) + Cân đối khu vực KT(KV SX TLSX, KV SX TL tiêu dùng) Các tỉ lệ cân đối xác lập trog qui luật cân đối coi sở tiêu KT trog hệ thốg kế hoạch hóa - Qui luật liên hệ: Tái sx xh fân thành khâu: sx – fân fối – trao đổi – tiêu dùng Trog sx khâu mở đầu, trực tiếp tạo cải Fân fối trao đổi khâu trung gian nối sx với tiêu dùg Phân phối thường gồm phân phối yếu tố sản xuất sản phẩm; phân phối cho SX cho tiêu dung cá nhân Trao đổi thường gồm trao đổi hoạt động SX trao đổi SP sau trình SX Tiêu dung khâu cuối kết thúc trình hay chu kỳ SX Tiêu dung tiêu dung SX hay tiêu dùng cá nhân Tiêu dùng tạo nhu cầu mục đích cho SX thực SX, PP trao đổi Các khâu tái SX phân thành hai trình lớn q trình SX q trình lưu thơng ( gồm PP,TĐ,TD) Các khâu trình tái SX vừa có vị trí, chức độc lập với nhau, vừa có mối liên hệ định  Các định quản lí có hiệu định có tính tới mối liên hệ khâu trình tái sx xh Tiền đề kinh tế chung trình SX phải giữ tính cân đối yếu tố SX theo tỉ lệ định Vì phạm vi tính cân đối tất yếu làm ảnh hưởng đến trình sản xuất cách phân chia SX xã hội thành khu vực Khu vực I khu vực SX TLSX; Khu vực II khu vực SX TLTiêu dùng Mác rút quy luật vận động tái SX xã hội sau: - Tái SX giản đơn: + Thứ nhất, giá trị SX khu vực I, phải TLSX tiêu dùng hết khu vực II Cầu TLSX khu vực II cung khu vực I I (v+m) = II (c) + Thứ hai: Toàn giá trị sản phẩm khu vực I phải tổng giá trị TLSX hao mòn hai khu vực Tổng cung TLSX tổng cầu TLSX hai khu vực I (c+v+m) = I (c) + II (c) + Thứ ba: Toàn giá trị sản phẩm khu vực II phải tổng giá trị sản phẩm sáng tạo hai khu vực Tổng cung TL tiêu dùng XH tổng cầu TL tiêu dùng hai khu vực II (c+v+m) = I (v+m) + II (v+m) - Tái sản xuất mở rộng: + Thứ nhất: Giá trị khu vực I phải lớn giá trị TLSX tiêu dùng khu vực II: I (v+m) > II (c) + Thứ hai, tòan giá trị sản phẩm khu vực I phải lớn tổng giá trị tư liệu SX tiêu dùng khu vực: I(C+V+m) > I(C)+II(C) Thứ ba, tòan giá trị khu vực phải lớn giá trị sản phẩm khu vực II I(V+m)+ II(V+m) > II(C+V+m) Ý nghĩa chúng: Qua quy luật tái sản xuất xã hội cho thấy sau: Tái SX giản đơn đạt mức đủ nuôi sống người, chưa có sản phẩm thặng dư số sản phẩm thặng dư lại tiêu dùng hết cho cá nhân Đây đặc trưng sx nhỏ thủ cơng Còn tái sản xuất mở rộng đòi hỏi phải đạt trình độ suất lao động vượt qua số lượng sản phẩm tất yếu tạo sản phẩm thặng dư ngày nhiều, tiết kiệm SX , tiêu dùng song đến tiết kiệm thời gian , giảm lao động tất yếu, tăng cường lao động thặng dư Trong q trình SX ln ln trì tính cân đối chung yếu tố SX theo tỷ lệ định vi phạm ảnh hưởng đến trình tái SX Trong kinh tế thị trường thời kỳ chủ nghĩa tư cạnh tranh tất điều kiện điều biến đổi thành nhiêu điều kiện cho q trình khơng bình thường tái sản xuất, thành nhiêu khả khủng hoảng, tính tự phát sản xuất, thân cân ngẫu nhiên Tái sản xuất vật chất (gồm vật phẩm tiêu dùng TLSX) nhân tố khách quan thiếu sản xuất xã hội Trong trình sản xuất, sản phẩm xã hội thường tiêu dùng cho cá nhân cho sản xuất, vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động, tư liệu sản xuất để tiếp tục trình sản xuất Vì vậy, phải thường xuyên tái sản xuất chúng Hơn nhu cầu đời sống SX thường xuyên tăng lên, cải vật chất cần tái SX mở rộng, làm cho số lượng thường xuyên tăng lên chất lượng cải tiến nâng lên Trong trường hợp KT phát triển tự phát, tỉ lệ cân đối hình thành cách tự phát sau thời kỳ khủng hoảng KT Khi khoa học KT biện pháp tự bảo vệ quy luật cân đối Đối với KT phát triển có ý thức, tỉ lệ cân đối sở cho tiêu hệ thống kế hoạch hóa Về quy luật liên hệ : Quá trình tái sản xuất bao gồm nhiều khâu nhiều trình khâu q trình có vị trí chức đối lập với nhau, chúng có mối quan hệ chúng có mối quan hệ định lẫn chu kỳ tái sản xuất, khâu trình lưu thống trình SX định Đến lược chúng khâu trình lưu thơng định q trình sản xuất chu kỳ tái sản xuất Người quản lý phải định điều chỉnh SX cho chu kỳ tác động khâu lưu thông trước Tác động SX làm ảnh hưởng lưu thơng sau * Về số GDP GNP : Tổng sản phẩm quốc dân (GNP): tổng gía trị tính tiền hàng hóa dịch vụ mà nước sản xuất từ yếu tố sản xuất (dù sản phẩm trog nước hay nước ngoài) Tổng sphẩm quốc dân thườg nêu trước tiên để so sánh, đánh giá quy mô, mức độ phát triển, thành tựu KT mức sống nước Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tổng giá trị tính tiền tồn hàng hóa dịch vụ mà nước SX lãnh thổ nước ( dù thuộc ai, thuộc người trog nước hay người nước ngoài) So sánh tổng sphẩm quốc dân GNP với tổng sphẩm trog nước GDP ta thấy: GNP = GDP + Thu nhập ròng từ tái sx nước ngồi Thu nhập ròng từ tài sản nước ngồi thu nhập chuyển nước người nước làm việc nước trừ thu nhập chuyển khỏi nước người nước làm việc nước * Thơng số GNP = GDP có trường hợp sau: + Thông số tổng hợp qui mô tồn giới ( khơng phân biệt quốc gia, lãnh thổ sở hữu) + Những quốc gia có kt hồn tồn khép kín (khơng đầu tư kinh doanh sản xuất nước ngồi khơng liên doanh nhận đầu tư nước ngồi Ví dụ trog thời kỳ Việt Nam “bế quan tỏa cảng” bị Mỹ cấm vận, việc chuyển thu nhập nước kiều bào Việt Nam không đáng kể, Việt Nam không đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngồi khơng đầu tư vào Việt Nam, lúc tổng sản phẩm quốc dân GNP tổng sản phẩm trog nước GDP + Nước có phần gía trị thu từ nước ngồi cân với phần gía trị phải trả cho người nước ngồi trog nước Ví dụ thu nhập chuyển nước người nước làm việc nước 10 triệu USĐ chuyển khỏi nước người nước làm việc trog nước 10 triệu USĐ tổng sản phẩm trog nước GDP tổng sản phẩm quốc dân GNP Câu 4: Phân biệt hàng hoá sức lao động với hàng hoá khác.Nguyên nhân sâu xa tượng khủng hoảng thừa kinh tế hàng hố Phải sản xuất hàng hóa đời tồn kinh tế dựa chế độ tư hữu tư liệu sản xuất? Trong chế độ XH nào, SLĐ điều kiện SX Nhưng SLĐ trở thành HH điều kiện LS định Người lao động phải tự thân thể, có thực làm chủ SLĐ, tự chi phối SLĐ mình, kể tự đem bán Người LĐ bị tước đoạt hết TLSX chủi điều kiện ấy, người LĐ bán SLĐ mình, họ khơng cách khác để sinh sống, SLĐ trở thành thứ HH SX HH giản đơn trở thành SXHH TBCN thời điểm đời CNTB Chính tác dụng làm phân hóa người SX QL giá trị tích lũy nguyên thủy TB làm cho điều kiện nói xuất nhanh chóng Là HH, SLĐ có thuộc tính: giá trị giá trị sd riêng đặc biệt HH SLĐ chổ bao hàm yếu tố tinh thần LS Giá trị HH SLĐ thời gian lao động XH tất yếu để SX tái SX định, SX tái SX SLĐ trước hết thực qua tiêu dùng công nhân Bởi giá trị SLĐ giá trị toàn SH cần thiết để trì đời sống cơng nhân Giá trị HH SLĐ bao gồn phận hợp thành sau: giá trị TL SH cần thiết cho cơng nhân, phí tổn đào tạo cơng nhân, giá trị TLSH cần thiết cho gia đình cơng nhân Giá trị SD HH SLĐ biểu chổ: thỏa mãn nhu cầu người mua.Nhưng khác với hàng hóa khác, có giá trị SD đặc biệt tạo lượng giá trị lớn giá trị thân Chính giá trị SD đặc biệt chìa khóa để giải đáp mâu thuẩn công thức chung TB có ý nghĩa quan trọng việc nghiên q trình SXTBCN Chính q trình rỏ động cơ, mục đích kết vận động TB Do vạch trần bóc lột tinh vi GC TS GC CN làm thuê che dậy hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái”, vạch rỏ sở khách quan đấu tranh GC GC VS & GCTS, khẳng định CHTB tất yếu thay PTSX cao Sự khác HH SLĐ với HH khác: Mua bán SLĐ thuê cho thuê quyền SD SLĐ khoảng thời gian với điều kiện giá định Người LĐ trao quyền SD SLĐ giữ nguyên tư hữu SLĐ Hàng hóa SLĐ HH đặc biệt, có tính nhân văn, khơng giống với loại HH thơng thường Nó có khác biệt với HH thông thường HH đặc biệt khác điểm sau: - Về tồn tại: SLĐ tồn thể sống người cụ thể, tách rời người nên tùy thuộc vào tuổi tác, giới tính, đặc điểm dân tộc, trình độ VH trình độ chun mơn nghiệp vụ, tay nghề, sức khỏa người LĐ - Tính nhân văn SLĐ phát huy việc SD phù hợp với giới hạn tâm sinh lý người LĐ - Về chất lượng HH: chất lượng HH SLD thể suất LĐ, trình độ tay nghề, kinh nghiệm, tùy thuộc phần lớn vào trình giáo dục đào tạo người LĐ, vào việc chăm sóc sức khỏe ý thức thái độ (tích cực sáng tạo) người LĐ - Về thuộc tính giá trị, giá trị HH SLĐ đo gián tiếp qua giá trị TLTD mang yếu tố tinh thần LS - Về thuộc tính giá trị SD: HH SLĐ có cơng dụng độc đáo mà khơng loại HH khác có khả tạo giá trị lớn giá trị SD q trình sản xuất * Nguyên nhân sâu xa tượng khủng hoảng thừa kinh tế hàng hoá ? Khủng hoảng thừa kinh tế hàng hố khủng hoảng sản xuất hàng hoá thừa nghĩa hàng hố sản xuất khơng tiêu thụ ,tư khơng thu hồi chi phí sản xuất ,bị phá sản,đóng cửa xí nghiệp Việc khả tốn ,phá sản nhà tư dẫn đến sụp đổ ,phá sản hàng loạt doanh nghiệp khác xã hội Hàng hoá bị phá huỷ ,sản xuất đình đốn ,người lao động thát nghiệp Đố khơng phải sản xuất thừ tuyệt đối ,mà sản xuất “thừa “so với sức mua ,với khsr toán hạn hẹp người lao động Tính hai mặt lao động sản xuất hàng hóa dẫn tới phát hai xu hướng vận động trái ngược :Khối lượng cải vật chất ngày tăng lên đơi với khối lượng giá trị ngày giải xuống hơạc không đổi Quan hệ lao động cụ thể lưu động trừu tượngbiểu mâu thuẫn tính tư nhân tính xã hội lao động sản xuất hàng hóa Mâu thuẫn chứa đựng mầm mống sản xuất thừa kinh tế hàng hóa Khả khủng hoảng kinh tế có mầm mống từ sản xuất kinh tế hàng hố giản đơn chưa có khả nang trở thành thực Trong kinh tế TBCN ,Khủng hoảng kinh tế trở thành thực Bởi vị CNTB dựa sở sản xuất đại công nghiệp khí ,phân cơng lao động phát triển,năng suất lao động cao,khủng haongr kinh tế có điều kiện xảy Nguyên nhân sâu xa khủng hoảng kinh tế mâu thuẫn CNTB ,mâu thuẫn tính chất xã hội sản xuất với hình thức chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất Mâu thuẫn biểu thành mâu thuẫn sau : * Mâu thuẫn tính có tổ chức ,có kế hoạch xí nghiệp tình trạng sản xuất vơ phủ tồn xã hội Vì mục đích chạy theo lợi nhuận nên ,các nhà tư mặt tìm cách hợp lý hố tổ chức xí nghiệp để giảm chi phí đầu vào ; mặt khác dầu tư kinh daonh vào ngành có lợi nhuận cao cạnh tranh liệt với Kết làm phá hoại cân đối ngành sản xuất, quan hệ cung-cầu bị rối loạn nghiêm trọng ,đến mức độ xảy khủng hoảng kinh tế * Mâu thuẫn xu hướng mở rộng sản xuất vô hạn CNTB với sức mua có hạn quần chúng lao động Do theo đuổi lợi nhuận siêu ngạch ,các nhà tư dã sức mở rộng sản xuất ,cải tiến kỹ thuật cạnh tranh gay gắt ;của cải snar xuất ngày nhiều sức mua quần chúng theo không kịp do(bị bần hóa dẫn tới hàng hóa bị ứ thừa thị trường *Mâu thuẫn tư lao động: Nhà tư người sở hữu tư liệu sx khơng lao động, cơng nhân lao động làm cải lại bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất Sản phẩm làm ,hầu hết thuộc nhà tư Sự tách rời tư liệu san xuất sức lao động dẫn đến kinh tế đến phát triển “mù quáng” ,chay theo lợi nhuận ,làm cho khủng hoảng trở nên thực Khắc phục Khủng hoảng kinh tế mang tính chu kỳ theo quy luật khách quan phát triển nên làm triệt tiêu chu kỳ khủng hoảng kinh tế mà can thiệp ,điều tiết cách sử - Cấu tạo giá trị TB: mối quan hệ tỷ lệ số tiền mua tư liệu sản xuất số tiền mua sức lao động Công thức cấu tạo giá trị c/v (c v số lượng tiền) - Cấu tạo kỹ thuật TB: mối quan hệ tỷ lệ số lượng tư liệu sản xuất mua so với số người thuê để sử dụng TLSX Công thức cấu tạo kỹ thuật c/v (nhưng c số lượng tư liệu máy móc, v số lượng lao động) - Cấu tạo hữu TB: mối quan hệ biện chứng, hữu cấu tạo kỹ thuật cấu tạo giá trị Nhà TB phải vào yêu cầu kỹ thuật cân đối, hợp lý số lượng TLSX số lượng lao động, sử dụng TLSX để khơng có lãng phí mà phân chia TB để mua sắm tạo thành cấu tạo giá trị Mác định nghĩa: Cấu tạo hữu TB cấu tạo giá trị TB phản ánh kỹ thuật cấu tạo kỹ thuật TB quy định Công thức cấu tạo hữu c/v TB Vì vậy, Mác coi bóc lột giá trị thặng dư quy luật tuyệt đối kinh tế TBCN Ví dụ minh họa : 70C + 30 V + 30 m (1) m 30 p’= = x100% = C+V 70+30 m’=100% C 70 - = - = 7/3 V 30 Cấu tạo giá trị TB tỷ lệ theo TB phân thành: TB bất biến (hay giá trị TLSX) TB khả biến (hay giá trị sức lao động) cần thiết để tiến hành sản xuất 80C + 20 V + 20 m (2) Cấu tạo hữu TB tăng lên nhanh chóng thời kỳ cơng nghiệp hóa TBCN, thời kỳ kinh tế TB thay đổi cấu kinh tế Sự tăng lên cấu tạo hữu TB làm cho khối lượng TLSX tăng lên, tăng lên máy móc, thiết bị điều kiện để tăng suất lao động, nguyên liệu tăng theo suất lao động m’=100% Cùng với phát triển CNTB, tác động thường xuyên tiến khoa học công nghệ, cấu tạo hữu TB không ngừng biến đổi theo hướng ngày tăng lên Sự tăng lên biểu chổ phận TB bất biến tăng nhanh phận TB khả biến, TB bất biến tăng tuyệt đối tăng tương đối, TB khả biến tăng tuyệt đối lại giảm xuống cách tương đối Mác nói: TB giá trị mang lại giá trị thặng dư cách bóc lột người lao động làm thuê, nhà TB hoạt động kinh tế mà không thu giá trị thặng dư khơng TB Q trình sản xuất TB, đâu, nơi nào, thời gian mục đích giá trị thặng dư trình sản xuất giá trị thặng dư cho nhà 30% m 20 p’= - = -x 100% = 20% C+V 80+20 C 80 - = - = 4/1 V 20 Nếu tỷ suất lợi nhuận (m’) không đổi m’(1)=m’(2) cấu tạo hữu tăng (2) tỷ suất giá trị thặng dư giảm, mối quan hệ nghịch biến Để khắc phục, nhà TB dùng biện pháp tăng tỷ suất giá trị thặng dư cách giảm giá sức lao động (V) thông qua đường ngoại thương thuê lao động mua TLSX nước bán sản phẩm nước ngồi * Các phương pháp nâng cao bóc lột giá trị thặng dư kinh tế TBCN, cho VD minh họa : Muốn thu nhiều giá trị thặng dư thực tế (m’) có nhiều khối lượng giá trị thặng dư năm, nhà TB vào thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng dư người lao động ngày, để thực phương pháp sản xuất giá trị thặng dư sau: Trong trình sản xuất hàng hóa TBCN, lao động cụ thể cơng nhân sử dụng TLSX chuyển giá trị chúng vào hàng hóa lao động trừu tượng, công nhân tạo giá trị lớn giá trị sức lao động, phần lớn GTTD - Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối phương pháp để tăng thêm giá trị thặng dư nhà TB tìm cách kéo thời gian lao động thặng dư cách kéo thời gian lao động ngày suất lao động, giá trị sức lao động thời gian lao động tất yếu khơng đổi Để hiểu rõ q trình sản xuất GTTD ta lấy việc sản xuất sợi nhà TB làm ví dụ: Lấy ví dụ: Giáo trình KTCT Mác Lê Nin trang 165 - Sản xuất giá trị thặng dư tương đối phương pháp làm tăng thêm giá trị thặng dư cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu nhờ có thêm giá trị thặng dư thời gian lao động ngày khơng đổi Lấy ví dụ: Giáo trình KTCT Mác Lê Nin trang 166 Muốn rút ngắn thời gian lao động tất yếu phải tìm cách hạ thấp giá trị sức lao động Điều thực cách tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng ngành sản xuất tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu tiêu dùng Như vậy, sử dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối phải gắn với ứng dụng tiến khoa học – công nghệ để tăng suất lao động xã hội Do Mác coi giá trị thặng dư siêu ngạch đạt xí nghiệp TB ứng dụng tiến KH-CN hình thức biến tướng GTTD tương đối Hai phương pháp sản xuất GTTD thường áp dụng đồng thời trình sản xuất TB, tùy phát triển mà sử dụng phương pháp tập trung Ngày phát triển mạnh mẽ KH-CN có ý kiến cho khơng tồn phương pháp sản xuất GTTD tuyệt đối nữa, ý kiến sai lầm dù sử dụng máy móc cơng nghệ tiên tiến giảm hao phí thể lực, hao phí trí lực, thần kinh, trí tuệ người cơng nhân lại tăng lên Do đó, sức lao động người lao động tiếp tục hoa phí để tăng thêm GTTD cho nhà TB kéo dài thời gian lao động thặng dư Để chế tạo 1kg sợi nhà TB phải ứng số tiền 20.000 đơn vị tiền tệ mua 1kg bông, 3.000 đơn vị cho hao phí máy móc 5.000 đơn vị mua sức lao động công nhân điều khiển máy móc Trong q trình sản xuất, lao động cụ thể cơng nhân sử dụng máy móc để chuyển 1kg bơng thành 1kg sợi, theo giá trị bơng hao mòn máy móc chuyển vào sợi lao động trừu tượng, công nhân tạo giá trị nhập vào sợi Giả định ngày làm việc cơng nhân kéo dài từ đến 10g, mà 5g công nhân chuyển xong 1kg bơng thành 1kg sợi giá trị 1kg sợi tính là: - Giá trị 1kg bơng chuyển vào: 20.000 đơn vị - Hao mòn máy móc: 3.000 đơn vị - Giá trị tạo (trong 5g lao động, giá trị sức lao động): 5.000 đơn vị Tổng cộng 28.000 đơn vị Nếu trình lao động ngừng nhà TB chẳng thu tí GTTD Nhưng nhà TB mua sức lao động ngày với 10g 5g Trong 5g lao động nhà TB trả công mà cần chi thêm 20.000 đơn vị để mua 1kg 3.000 đơn vị hao mòn máy móc, có thêm 1kg sợi Tổng số tiền nhà TB chi để có 2kg sợi là: - Tiền mua bông: 20.000 x = 40.000 đơn vị - Hao mòn máy móc (máy chạy 10g): 3.000 x = 6.000 đơn vị - Tiền lương công nhân sản xuất ngày (trong 10g tính theo giá trị sức lao động 5.000 đơn vị) Tổng cộng 51.000 đơn vị Trị giá sợi nhà TB thu x 28.000 = 56.000 đơn vị 2 Như vậy, nhà TB thu lượng GTTD: 56.000 – 51.00 = 5.000 đơn vị Từ ví dụ đến kết luận, GTTD giá trị lao động người cơng nhân tạo ngồi giá trị sức lao động – kết lao động không công cơng nhân cho nhà TB Cho nên Mác viết: “Bí tự tăng thêm giá trị TB quy lại chỗ TB chi phối số lượng lao động không công định người khác” Bản chất bóc lột CNTB Sở dĩ nhà TB chi phối số lao động khơng cơng nhà TB người chiếm hữu TLSX Do điều kiện mà sản xuất trở thành SX TBCN * Bình luận câu : “tiền đó” Đối với học thuyết giá trị thặng dư, ngày vai trò quản lý, trí tuệ kỹ thuật ngày cao SXTB không bác bỏ giá trị học thuyết giá trị thặng dư Mác Mặc dù cấu lao động SX giá trị thặng dư XHTB có biểu thay đổi khác biệt, xét đến giá trị thặng dư bắt nguồn từ lao động sống tất người lao động chân tay lao động trí óc Câu “tiền đó” khơng đơn quan hệ mua, bán mà chứa đựng bao hàm ý nghĩa sâu xa quan hệ sản xuất hàng hóa, quy mô sản xuất mối quan hệ người với người SX hàng hóa lưu thơng hàng hóa Trong quan hệ SX hàng hóa với nhà TB bóc lột giá trị thặng dư mục đích cuối cùng, cao mà phương thức SX TB đại muốn đạt tới, quy luật kinh tế nói lên chất CNTB, hình thức biểu có điểm mới, tinh vi việc không trả công xứng đáng câu “tiền đó” nguồn gốc việc bóc lột giá trị thặng dư CNTB người công nhân bán sức lao động vị dẫn đến mâu thuẫn ngày gay gắt, điều hòa g/c TS g/c cơng nhân Câu 6: Phân biệt tư cho vay với tư ngân hàng? Cổ phiếu với trái phiếu? Cho ví dụ lợi ích việc nâng cao tốc độ chu chuyển Hãy giải thích mâu thuẫn : Mặc dù tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm sút q trình tích lũy, nhà tư khơng ngừng mở rộng quy mơ tích lũy Trog CNTB, tiền tệ có "gtrị sdụg phụ thêm" dùg làm TB cho vay để đem lại lợi tức cho chủ sở hữu TB Nó trở thàh hhóa đbiệt, gọi hhóa TB, đem nhượng lại, tức cho vay để thu lợi nhuận chủ sở hữu tư cho vay lợi nhuận chủ xí nghiệp sử dụng tư cho vay vào sản xuất vậy, trở thành loại hàng hóa đặc biệt gọi hàng hóa tư đem nhượng lại tức cho vay .-Tư cho vay: TB cho vay CNTB phận TB tiền tệ tuần hồn TB cơgnghiệp tách vđộng độc lập trog trình tuần hồn TB xuất hiện tượng có số tiền tạm thời nhàn rỗi, tiền dự trữ để mua ngyên, nhiên liệu, quỹ để dành trả lương cho côg nhân nhưg chưa dùg tới; gía trị thặng dư dành cho tích lũy chưa đủ mức TB hóa quỹ khấu hao máy móc thiết bị…có thể đem cho vay để thu lợi tức đó, số hà TB khác lại cầ tiền mua sắm vạt tư, nguyên liệu để du trì SXKD chưa bán đc hàng;cần tiền để cảI tiến kỹ thuạt, áp dụg côgnghệ mở rộng SXKD mà vốn tích lũy chưa đủ cần vay thêm, từ nhữg qhệ cung-cầu vốn, tiền tệ hình thàh ptriển TB cho vay TB cho vay CNTB loại TB đặc biệt TB cho vay TB mà quyền sở hũu tách rời quyền sdụg TB nhưg người cho vay TB thuộc quyền sở hữu tạm trao vào tay người đI vay sdụg thgian địh TB cho vay biểu hag hóa đặc biệt TB cho vay hàg hóa, có gtrị gtrị sdụg, có ng mua có ng bán, có gí giá lên xuống theo qhệ cung-cầu nhưg TB cho vay loại hàg hóa đặc biệt bỡi ng mua ng bán ko quyền sở hữu ng mua sdụg gtrị sdụg gtrị nò ko đI mà tăg lên: gía ko gtrị mà gtrị sdụg, khả tạo mà địh TB cho vay TB sùng báI côgthức vđộng TB cho vay là: T-T’ Thực vđộng TB cho vayko thể tách rời vđộng thực tế TB côg nghiệp tiền tệ dạng TB cho vay tăg thêm đc thực tế vđộng theo cơg thức: T-T”-H slđ -TLSX +SX…H-T”-T 2 Trong T-T” T”-T điểm mở đầu điểm kết thúc, chuẩn bị kết vđộng tuần hoàn TB ngân hàng : TB xí nghiệp TBCN kinh doanh TB tiền tệ làm môI giới giũa ng cho vay ng đI vay mđích hoạt động ngân hàng thu lợi huận xí nghiệp, côgthươg nghiệp TBCN khác ngân hàng TB đời từ nguồn gốc: từ nhữg TB thươg nhân kinh doanh tiền tệ thời trug cổ; từ nhữg hội tín dụg TB côgthươg nghiệp lập nên TB côgthươg nghiệp ko thể vay nặng lãI hợp tác với lập nên hội tín dụg ngân hàng, trở thàh mơI giới tín dụg ng cho vay ng đI vay ng tổng quản lý TB tiền tệ ngân hàng biến khỏan thu nhập tiết kiệm tầng lớp XH thàh TB tạo cơgcụ tín dụg lưu thơng thay cho tiền làm trug gian toán giửa doanh nghiệp Hoạt động cbản ngân hàng đI vay vay, ngân hàng tiến hành nghiệp vụ khác như: chuyển tiền, thu chi hộ mua bán chứng khóan, fát hành tiền mặt, kiểm sốt điều tiết hoạt động kt Lợi nhuận ngân hàng( Pnh) tỷ suất lợi nhuận(P’nh) Pnh = Zcv-Zg-chi phí dịch vụ Zcv: lợi tức cho vay; Zg: lợi tức nhận gtrị Trong mơI trường cạnh trah tự thì: Pnh= P Pnh: tỷ lệ % lợi nhuận nghàng thu đc Trong năm với vốn tự có ngân hàng( K tự có) Trong mơI trường cạnh trah tự do: Pnh= P lđ nhân viên ngân hàng lđộng làm thuê nhưg ko sx, ko tạo gtrị thặng dư họ bị bóc lột trình giúp chủ ngân hàng chiếm đc phần gtrị thặng dư lđộng làm thuê sx tạo Cổ phiếu trái phiếu: Cổ phiếu: giấy cn quyền sở hữu cổ đông, thàh lập cty cổ phần TB thực tế đầu tư vào qúa trình sx, tờ cổ phiếu sau TB thực tế đầu tư cổ phiếu có nhiều loại như: cổ phiếu thườg, cổ phiếu đặc quyền trị giá cổ phiếu ko phụ thuộc vào gtrị danh nghĩa ghi mặt cổ phiếu hay mệnh giá cổ phiếu mà phụ thuộc vào lợi tức cổ phiếu lợi tức tiền gửi ngân hàng trị giá cổ phiếu = lợi tức cổ phiếu tỷ suất lợi tức ngân hàng trị giá cổ phiếu biến động, phần biến động tỷ suất lợi tức ngân hàng, phần đánh giá tình hình hoạt động cty cổ phần lợi tức cổ phần dự đoán thu đc TráI phiếu: nhữg phiếu nợ cty, ngân hàng hay nhà nước fát hành để vay nợ nhữg ng mua traí phiếu khác với cổ phếu, tráI phiếu fát hành có kỳ hạn lợi tức cố địh đc hòan trả kèm theo lợi tức đến hạn Nguời có tráI phiếu cty chủ nợ cty, ko phảI ng đồng sở hữu cty, nên ko có quyền tham gia quản lý cty ng có cổ phiếu nhiều ngồi cổ phiếu tráI phiếu có số khác là: ng mua cổ phiếu ko đc rút vốn trở lại, ng mua tráI phiếu đc hồn vốn đến hạn; cổ phiếu rủi ro cao, tráI phiếu rủi ro thấp VD lợi ích việc nâng cao tốc độ chu chuyển:tăg tốc độ chu chuyển TB hay rút ngắn thgian chu chuyển TB có ý nghĩa quan trọng việc tăg hiệu hoạt động TB Trước hết tăg tốc độ chu chuyển TB cố địh tiết kiệm đc chi phí bảo quản, tránh đc hao mòn hữu hình hao mòn vơ hình TB lưu động, việc tăg tốc độ chu chuyển hay rút ngắn thgian chu chuyển cho phép tiết kiệm đc TB ứng trước quy mơ sx cũ hay mở rộng mà ko cần có TB phụ thêm Ví dụ: TB có th gian chu chuyển tuần gồm:5 tuần sx, tuần lưu thơng quy mơ sx đòi hỏi llượng TB cho tuần sx là: 100x5=500 nhưg sau sphẩm phảI qua tuần lưu thơng, 100x4 = 400 => 500+ 400 = 900 rút xuống tuần => 100x8 = 800 tiết kiệm đc 100 Giả sử TB lưu động sử 900 900:8= 112, ko phảI 100 Cuối cùng, TB khả biến, việc tăg tốc độ chu chuyển có ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm ví dụ: có tư A B có lượng TB khả biến cho tuần sx 100 m’= 100% khác th gian chu chuyển A tuần, B 50 tuần để sx liên tục A cần 100x 5= 500; B cần 100x50 = 5000 m’= 100 sau tuần tư A tạo gtrị thặng dư: 5x100= 500 => 50 tuần tạo 100x50= 5000 nhưg luôn cần lượg TB khả biến ứng trước 500 tư B sau 50 tuần 100x50 = 5000 cần TB khả biến 5000 chúg ta gọi tỷ suất thặng dư hàng năm ( M’) tỷ lệ tính % khối lượng hàng năm ( M) TB khả biến ứng trước V Ta có M’ = M:Vx100 % = M x W: V x100% = m’ n Trong m’ gtrị thặng dư tạo vòng chu chuyển m/v : tỷ suất gtrị thặng dư; V: số vòng chu chuyển năm tư A, tỷ suất gtrị thặng dư: M’= 5000/500 x100% = 1000%( 1000x10 vòng) Tư B: M’= 5000/5000x100% = 100% ( 100%x vòng) Như vậy, có tỷ suất gtrị thặng dư (M’) phản ánh trình độ bóc lột tư A B nhau, nhưg tỷ suất gtrị thặng dư hàng năm ( M’) phản anh hiệu hoạt động TB lại khác bỡi việc lựa chọn ngành có th gian chu chuyển nhữg biện pháp để nâng cao hiệu sdụg vốn doanh nghiệp Giải thích mâu thuẫn: cấu tạo hữu tăg lên nguyên nhân làm cho tỷ suất lợi nhuận giảm cấu tạo hữu TB tỷ số gtrị TB bất biến với TB khả biến, phản ánh cấu tạo hữu kỹ thuật TB, tức tỷ số khối lượng TLSX Sự thay đổi cấu tạo hữu TB có ảnh hưởng: -nếu m’ đại lượng ko đổi P’ vận động ngược chiều -nếu c/v 1000/1000 v’ 1000/2000 = 50% -nếu C/V 4000/1000 P’ 1000/5000 = 20% Với m’ = 100% cấu tạo hữu TB (C/V) tăg từ 1/1 lên 4/1 p’ giảm 20% Ví dụ : 6000 C + 4000 V + 4000 m => p’ = 40% P = 400 17 600 C + 400 V + 400 m => p= 20% P = 44 Tóm lại cấu tạo hữu TB tăg lên, mặt làm cho p’ giảm, mặt khác lại làm cho khối lượng lợi nhuận tăg lên Mác gọi hình thức hai mặt quy luật tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm Khối lượng tiền tệ mà ngân hàng tập trug sdụg làm Tb cho vay từ nhiều nguồn TB tiền tệ tự có chủ ngân hàng TB nhà TB côgthươg chu chuyển đến TB tiền tệ nhà TB thực lợi sống dựa vào lợi tức nhữg khoản tiền tiết kiệm dành dụm tất nguồn vốn TB ngân hàng Tiền mặt, chứng khốn kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu Câu 7: Xuất tư bản, lợi xuất tư so với xuất hàng hoá giai đoạn chủ nghĩa tư độc quyền? Phân biệt giá trị với giá cả, lợi nhuận bình quân với lợi nhuận doanh nghiệp Tại tư cho vay không tham gia vào phân phối lợi nhuận bình quân? Sự phát triển LLSX tác động KHKT, mặt làm xuất ngành SX có trình độ tích tụ cao, đòi hỏi phải có hình thức kinh tế tổ chức mới, mặt khác làm tăng suất lao động, tăng sản xuất giá trị thặng dư tương đối Bên cạnh đó, tự cạnh tranh tác động mạnh đến tích tụ tập trung tư Các xí nghiệp vừa nhỏ khơng đủ sức cạnh tranh bị phá sản buộc phải thỏa hiệp với nhà tư lớn ngành nghề số ngành để tồn Ngoài ra, tác động khủng hoảng kinh tế, tín dụng TBCN mở rộng, thúc đẩy mạnh mẽ trình tập trrung sản xuất, hình thành cơng ty cổ phần, tiền đề cho tổ chức độc quyền Đây đặc trưng kinh tế PTSX TBCN giai đoạn chủ nghĩa đế quốc Tổ chức độc quyền liên minh nhà TB lớn để tập trung vào tay phần lớn (hay toàn bộ) sản phẩm ngành, liên minh phát huy ảnh hưởng định đến q trình sản xuất lưu thơng ngành Trong CNTB độc quyền, đồng minh độc quyền chiếm ưu kinh tế; chúng dùng nhiều phương pháp khác để giữ giá cao cho hàng hóa đêr thu lợi nhuận độc quyền cao Một đặc trưng CNTB độc quyền khác với CNTB tự cạnh tranh xuất TB Xuất tư xuất QHSX TBCN nước (đầu tư TB nước ngoài) nhằm mục đích bóc lột giá trị thặng dư nguồn lợi khác nước nhập TB Xuất TB trở thành tất yếu nước TBCN phát triển tích lũy khối lượng lớn TB nảy sinh tình trạng " thừa TB" Tình trạng khơng phải tuyệt đối mà mang tính tương đối, có nghĩa nhà tư khơng tìm nơi đầu tư có lợi nhuận cao nước tự cung, tự cấp thành kinh tế hàng hóa, chuyển dịch cấu kinh tế từ nơng sang nong - cơng nghiệp lệ thuộc vào kinh tế quốc Mục đích xuất TB nâng cao tỷ suất khối lượng lợi nhuận Nguyên nhân xuất TB nước TBCN phát triển, thành tựu KHKT dẫn đến tăng cấu tạo hữu TB hạ thấp tỷ suất lợi nhuận Còn nước phát triển kinh tế, nước thuộc địa, tài nguyên thiên nhiên dồi dào, giá nhân công rẻ lại thiếu vốn kỹ thuật - Thu lợi nhuận cao đầu tư nước, tiến hành đầu tư nước có kinh tế chậm phát triển (sức lao động giá rẻ, nguồn tài nguyên thiên dồi dào) Xét hình thức đầu tư, phân chia xuất TB thành xuất TB trực tiếp gián tiếp Xuất TB trực tiếp: đưa TB nước để trực tiếp kinh doanh thu lợi nhuận cao cách đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp mua lại nhà máy xí nghiệp hoạt động nước nhập TB Xuất TB gián tiếp cho vay để thu lợi tức Ngày nay, hình thức thực việc mua chứng khoảng, cổ phiếu công ty nước nhập TB - Thúc đẩy nhanh q trình phân cơng lao động quốc tế hóa đời sống kinh tế nhiều nước Xét chủ thể chia thành XKTB nhà nước, nhà nước TB lấy TB từ ngân quỹ để đầu tư vào nước nhập TB hình thức viện trợ nhằm thực mục đích kinh tế, trị, quân sự; XKTB tư nhân TB tư nhân thực Ngày nay, hình thức cơng ty xun quốc gia tiến hành thông qua hoạt động đầu tư, kinh doanh Hàng hóa sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu người thông qua việc trao đổi mua - bán Hàng hóa phạm trù lịch sử Sản phẩm lao động trở thành HH đối tượng mua - bán thị trường HH có hai thuộc tính: Xét hình thức hoạt động: lập chi nhánh công ty xuyên quốc gia; thông qua hoạt động tài tín dụng ngân hàng hay trung tâm tín dụng; việc chuyển giao cơng nghệ, biện pháp chủ yếu mà nước XKTB thường sử dụng để khống chế kinh tế nước nhập TB Việc XKTB việc mở rộng QHSX TBCN nước ngồi, cơng cụ chủ yếu để bành trướng thống trị TB tài phạm vi tồn giới Các nước nhập TB trở thành đối tượng bị bóc lột kinh tế nơ dịch trị hình thức mức độ khác Tuy nhiên, khách quan, XKTB có ý nghĩa tích cực việc thúc đẩy kinh tế phát triển nước nhập TB: chuyển kinh tế Lợi XKTB: - Làm cho QHSX TBCN mở rộng phát triển phạm vi toàn giới - Thúc đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nước * Phân biệt giá trị giá Để hiểu rõ phạm trù giá trị giá cả, cần tìm hiểu hàng hóa thuộc tính - Giá trị sử dụng HH cơng dụng vật phẩm thỏa mãn nhu cầu người Giá trị sử dụng hàng hóa thuộc tính tự nhiên hàng hóa quy định nội dung vật chất của cải Giá trị sử dụng hàng hóa cho người trực tiếp SX mà cho người khác, cho XH Giá trị sử dụng đến tay người khác ( người tiêu dùng) thông qua mua bán Trong KT hàng hóa, giá trị sử dụng vật mang giá trị trao đổi - Giá trị HH lao động XH người SX hàng hóa kết tinh HH Chất giá trị số lượng lao động, lượng giá trị số lượng lao động người SX kết tinh hành hóa Giá trị sở giá trị trao đổi, GTTĐ hình thức biểu bên ngồi giá trị Do đó, phân biệt giá trị sau: Giá trị lao động XH người sản xuất HH kết tinh HH; tồn chi phí hao tổn để tạo HH đó; biểu mối quan hệ kinh tế người SXHH Và nội dung, sở giá Giá cả: SXHH, giá trị sử dụng vật mang giá trị trao đổi (gọi lf giá cả); giá biểu mối quan hệ số lượng, tỷ lệ tức trao đổi HH có giá trị sử dụng khác Giá HH giá trị HH thị trường, cao thấp giá trị HH Giá hình thức biểu giá trị bên * Phân biệt lợi nhuận bình quân lợi nhuận doanh nghiệp: Lợi nhuận bình quân lợi nhuận mà nhà tư đầu tư thu tính theo tỷ suất lợi nhuận bình qn mà khơng kể cấu tạo hữu Lợi nhuận bình qn che dấu nguồn gốc, chất nó, dù nhà tư cá biệt sản xuất giá trị thặng dư khác song lại thu lợi nhuận bình quân Thực tế lợi nhuận bình quân bình quân giá trị thặng dư ngành Xét chung tồn xã hội tổng lợi nhuận bình quân = tổng giá trị thặng dư Lợi nhuận doanh nghiệp phần lợi nhuận trung bình sau trừ phần lợi tức, tức phần lợi nhuận trung bình mà nhà tư công, thương nghiệp thu sử dụng tư cho vay vào hoạt động sản xuất - kinh doanh thu lợi nhuận, trả cho nhà tư cho vay Sự phân chia lợi nhuận trung bình thành hai phận phân chia lượng hai người có quyền tư lợi nhuận Điều tạo cảm giác: lợi tức kết tự nhiên quyền sở hữu TB, lợi nhuận doanh nghiệp hiểu công lao hoạt động nhà TB biểu tiền công lao động quản lý Tại tư cho vay không tham gia vào phân phối lợi nhuận bình quân Trong XH tư bản, tư cho vay tư tiền tệ tạm thời nhàn rỗi mà người chủ cho nhà tư khác sử dụng thời gian định để nhận tiền lời gọi lợi tức Tư cho vay có đặc điểm quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng tư cho vay hàng hoá đặc biệt mà người cho vay không quyền sở hữu người vay mua quyền sử dụng thời gian định Tư cho vay vận động theo công thức: T – T’ Nó cho thấy phát triển hàng hố tiền tệ đến trình độ định Lợi tức phần lợi nhuận bình quân mà tư vay trả cho tư cho vay quyền sở hữu tư để quyền sử dụng tư thời gian định, kí hiệu Z Người cho vay người vay thoả thuận với tỷ suất lợi tức Z’ Đó tỷ lệ phần trăm tổng số lợi tức Z số tư tiền tệ cho vay Kcv thời gian định Ta có: Z’ = Z/K 100% Tỷ suất lợi tức phụ thuộc vào tỷ suất lợi nhuận bình quân quan hệ cung - cầu tư cho vay Tỷ suất lợi nhuận bình qn ln lớn nhỏ tỷ suất lợi nhuận bình qn Tóm lại, thực chất lợi tức có nguồn gốc giá trị thặng dư Đó phần giá trị thặng dư nhà tư vay phải trả cho nhà tư cho vay để có quyền sử dụng tư thời gian định Câu 8: Phân biệt: tiền với tư bản, tư với vốn; bóc lột phương thức sản xuất TBCN với hình thức bóc lột phương thức sản xuất khác lịch sử Tiền tệ hình thái giá trị hàng hóa, sản phẩm trình phát triển sản xuất trao đổi hàng hóa, phương tiện thừa nhận chung cho việc trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ Hàng hóa thống hai mặt giá trị sử dụng giá trị Trong lịch sử phát triển trao đổi hàng hóa, hình thái giá trị phát triển từ thấp đến cao, từ hình thái giản đơn ngẫu nhiên, tới hình thái mở rộng, hình thái chung, hình thái tiền tệ Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên: hàng đổi lấy hàng Có nghĩa giá trị hàng hóa trở thành hình thức biểu giá trị hàng hóa Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên mầm mống phơi thai hình thành hình thái tiền tệ; hàng hóa đóng vai trò vật ngang giá hình thái phơi thai tiền tệ Khi lực lượng sản xuất phân công lao động xã hội phát triển, suất lao động tăng lên, sản phẩm thặng dư nhiều, đó, trao đổi trở nên đặn thường xuyên Giá trị hình thái đầy đủ hay mở rộng Trong trình trao đổi xuất hàng diện người thừa nhận đại biểu cho giá trị, dùng để đổi lấy hàng hóa khác Đây hình thái chung giá trị Các hàng hóa biểu giá trị giá trị sử dụng thứ hàng hóa đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung Khi LLSX phân công lao động XH phát triển cao hơn, SXHH thị trường ngày mở rộng, xuất tình trạng có nhiều vật ngang giá chung làm cho trao đổi gặp khó khăn, đó, cần có hình thái vật ngang giá chung thống nhất, tiền tệ Bản chất tiền tệ hàng hóa đặc biệt tách làm vật ngang giá chung cho tất hàng hóa, thể lao động XH biểu quan hệ SXHH HH, tiền đóng vai trò trung gian Ngược lại, lưu thông tiền với tư cách tư bắt đầu hành vi mua (T-H) kết thúc hành vi bán (H-T'), tiền vừa điểm xuất phát vừa điểm kết thúc q trình, HH đóng vai trò trung gian Tiền khơng đời với đời kinh tế HH Nó xuất SXHH đạt tới trình độ phát triển định, đó, HH xem vật ngang giá chung cho tất HH khác, gọi tiền Tiền hình thái cao giá trị Khi tiền HH có chức năng: thước đo giá HH; môi giới trao đổi lưu thông HH; phương tiện cất trữ; phương tiện toán; phương tiện toán quốc tế - Mục đích lưu thơng HH giản đơn giá trị sử dụng nên HH trao đổi với có giá trị khác Còn mục đích lưu thơng tư giá trị giá trị lớn nên số tiền thu phải lớn số tiền ứng Với tư cách tư bản, tiền vận động theo cơng thức: T - H - T', đó, T' = T + t (t số tiền trội so với số tiền ứng ra, gọi giá trị thặng dư) Ngày nay, thị trường ngày mở rộng, khối lượng HH ngày lớn, tiền rút vào chức cất trữ, toán… Tiền sản phẩm lưu thơng HH, đồng thời, hình thức biểu tư Trên thị trường tư biểu trước hết lượng tiền định, nhiên lúc tiền tư - T - H - T' (T' = T +m) công thức vận động chung tư bản, tư dù hình thái cụ thể tạo giá trị thặng dư - Về chất xã hội: tiền đóng vai trò vật ngang giá, trao đổi người người sở thuận mua vừa bán Tiền lưu thông HH giản đơn vận động theo công thức H - T Còn tư thể mối quan hệ bóc lột người chủ lao động làm thuê, chế độ quy định quyền tư hữu TLSX Tiền với tính cách tư vận động theo cơng thức T-H-T' - Chức năng: tiền có 05 chức thước đo giá trị, môi giới lưu thơng hàng hóa, phương tiện cất trữ, phương tiện toán chức tiền tệ quốc tế - H So sánh hai công thức lưu thông để phân biệt tiền tư bản: * Giống nhau: cấu thành hai nhân tố hàng tiền, chứa đựng hai hành vi đối lập mua bán, biểu quan hệ kinh tế người mua người bán * Khác nhau: Còn TB có 01 chức vận động để tạo giá trị thặng dư cho nhà TB - Về cấu: Tư chia TBCĐ- TBLĐ, TBBB-TBKB tiền khơng có - Lịch sử đời: Tiền xuất từ lâu với hàng hóa (tiền chất hàng hóa) TB xuất từ tK XV-XVI Tiền hình thái để hình thành TB Do phát triển hình thái ngang giá (đơn đến hình thái cao tiền) - Q trình lưu thơng: - Lưu thông HH giản đơn bắt đầu hành vi bán (H-T) kết thúc hành vi mua (T-H) Điểm xuất phát kết thúc q trình Tóm lại, tiền trở thành tư tiền chuyển thành HH để thu giá trị thặng dư Vì vậy, trình tạo giá trị, làm tăng giá trị "tư tiền, tư HH" Theo quan niệm kinh tế cổ điển: tiền vốn, đồng thời tiền tư Khi lực lượng sản xuất phát triển, suất lao động tăng lên, sản phẩm thừa ngày nhiều, người tổ chức sản xuất bán hàng hóa thu số tiền, số tiền nhàn rỗi trở thành vốn, tư người sở hữu ứng trước để mua tư liệu sản xuất hàng hóa sức lao động hay gọi tổ chức sản xuất Tuy nhiên, theo quan niệm kinh tế trị Mác - Lênin, để phân biệt vốn tư dựa mục đích chất việc sử dụng tiền nhàn rỗi: tiền tư mang yếu tố bóc lột giá trị thặng dư; tiền vốn tiền mang đầu tư kinh doanh nói chung Ngồi ra, vốn hiểu toàn cải vật chất người tạo tích lũy lại cải tự nhiên đất đai, khoáng sản… Giá trị thặng dư công nhân kao động làm thuê tạo bị nhà tư chiếm đoạt nên tư mối quan hệ nhà tư với người lao động làm thuê Chính quy luật sản xuất giá trị thặng dư làm rõ chất bóc lột CNTB Để hiểu rõ bóc lột PTSX TBCN với hình thức bóc lột PTSX khác lịch sử, ta cần tìm hiểu điều kiện đời, phát triển đánh giá vai trò PTSX TBCN Hình thức sản xuất kinh tế cách thức tổ chức kinh tế đó, lịch sử phát triển XH lồi người, có hình thức sản xuất: SX tự cung, tự cấp, SX mang tính hành SXHH SXHH sản xuất mà hàng vi SX trao đổi HH để thỏa mãn vấn đề người, XH Nó tồn PTSX chiếm hữu nô lệ, phong kiến TBCN Như đời SXHH gắn liền với phân công lao động XH tách biệt tương đối kinh tế người SXHH Trong PTSX nói dựa chế độ tư hữu tư nhân TLSX với tính chất trình độ khác Trong chế độ chiếm hữu nô lệ phong kiến, tổ chức SX hình thức giản đơn, nhỏ lẻ người trực tiếp SX HH nô lệ người nông dân TTSX, bị chủ nơ, địa chủ cưỡng sức LĐ bóc lột cách chiếm đoạt sản phẩm họ làm (CHNL) hình thức địa tô (Phong kiến) LLSX phát triển, suất LĐ tăng cao, sản phẩm làm ngày nhiều, nhu cầu trao đổi HH lớn, trình trao đổi quy luật giá trị, biến động giá cả, cạnh tranh làm phân hóa người sản xuất thành người giàu, trở thành ông chủ, người nghèo trở thành người làm thuê Bên cạnh đó, q trình tích lũy ban đầu TB bạo lực tạo cho người giàu đủ điều kiện xây dựng nhà máy, mua nguyên vật liệu thuê công nhân SX với quy mô lớn nhằm thu lợi nhuận, PTSX TBCN hình thành PTSX TBCN đời từ chuyển kinh tế HH giản đơn thành KT HH TBCN, chúng phải có hai điều kiện: có tập trung số tiền lớn tay số người đủ để lập xí nghiệp, nhà máy; có số người tự do, khơng có TLSX buộc phải bán sức LĐ cho nhà TB Mục đích PTSX TBCN tạo giá trị thặng dư thơng qua việc bóc lột sức LĐ người cơng nhân làm th Khác với hình thức bóc lột khác, bóc lột PTSX TBCN: bên bóc lột nhà TB, bên bị bóc lột SLĐ người công nhân làm thuê Nhà TB mua HH đặc biệt HH SLĐ, khai thác, sử dụng triệt để tạo giá trị lớn nó, mà người LĐ làm thuê không hưởng để tái tạo SLĐ mà TB chiếm đoạt tồn Các hình thức bóc lột giá trị thặng dư: - Tăng thời gian lao động tất yếu (tăng làm, không tăng lương) - Tăng thời gian lao động thặng dư (tăng cường độ lao động) - Rút ngắn thời gian lao động, hạ thấp tiền lương Tóm lại, PTSX TBCN có thống trình sản xuất với trình lưu thông TB dựa sở sản xuất đại công nghiệp chế độ tư hữu TBCN TLSX Điểm khác PTSX TBCN với PTSX khác tính chất, quy mơ trình độ tổ chức sản xuất trình độ bóc lột giá trị thặng dư sức lao động người công nhân làm thuê mức cao hơn, tinh vi Bản chất PTSX TBCN bóc lột giá trị thặng dư, có ý nghĩa to lớn: giải phóng sức lao động, lần lịch sử loài người SLĐ trở thành HH, người lao động sở hữu SLĐ mình; tích lũy tạo khối lượng cải vật chất khổng lồ cho xã hội; kiểu tổ chức SX dựa SX đại cơng nghiệp, từ phát triển đội ngũ cơng nhân có trình độ cao, tính kỷ luật; làm chủ KHKT đại, nắm xu vốn; tạo lập thị trường giới thống nhất, hình thành tổ chức kinh tế, mạng lưới kinh doanh có hiệu Là điều kiện tiền đề cho đời PTSX - PTSX cộng sản chủ nghĩa Chứng minh: TB vừa sản xuất lưu thơng vừa ngồi lưu thơng, vừa ngồi SX, vừa q trình SX Theo cơng thức lưu thông T - H - T': hiểu theo nghĩa đơn giản: nhà TB ứng trước lượng TB định để tổ chức SX thu lượng TB lớn trước Xét cho TB vừa sinh lưu thơng ngồi lưu thơng, vừa q trình SX vừa ngồi SX, q trình tạo giá trị thặng dư - Lưu thơng: q trình trao đổi mua bán Trong trình trao đổi ngang giá giá trị HH trước sau mua - bán không đổi; trường hợp trao đổi không ngang giá, giá trị cao giá trị sử dụng người bán có lãi, ngược lại người mua hưởng lợi, tổng giá trị XH không thay đổi Do đó, lưu thơng TB hình thức bóc lột, đầu lợi dụng thị trường khan để nâng cao giá trị thặng dư - Trong trình SX: hình thức, TB mang lại giá trị thặng dư theo công thức: T' = T + t T' có chủ yếu nhờ vào sức Lđ công nhân làm thuê bị nhà TB chiếm đoạt Như vậy, SX giá trị thặng dư nhà TB vừa tạo SX, vừa tạo lưu thông Nếu tiền không đầu tư cho SX khơng mang lại giá trị cao hơn, HH khơng tham gia q trình lưu thơng khơng tạo giá trị thặng dư Câu 9: Hãy phân biệt Sản phẩm Hàng hóa? Điều kiện kinh tế hàng hóa? Ý nghĩa việc nhận thức điều kiện điều kiện kinh tế VN Hàng hóa sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu người vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán Nhưng vật phẩm hàng hóa Những vật phẩm tiêu dùng khơng thơng qua trao đổi mua bán khơng phải hàng hóa Thí dụ: thóc, ngơ, khoai nông dân làm để tiêu dùng cho thân họ khơng phải hàng hóa, mà sản phẩm lao động làm Mác rằng: yếu tố vật chất định sản phẩm hàng hóa, mà phải qua mua bán trao đổi Cho nên sản xuất hàng hóa hàng hóa phạm trù lịch sử Vì lúc hàng hóa, lúc khác khơng hàng hóa Sản phẩm người làm với mục đích để tiêu dùng không đem thị trường trao đổi mua bán hàng hóa Những sản phẩm đem nộp tơ khơng phải hàng hóa Hàng hóa có hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị Đó hai mặt chất lượng hàng hóa Giá trị sử dụng cơng dụng, tính có ích hàng hóa giúp thỏa mãn nhu cầu người, xã hội, nhu cầu cá nhân, nhu cầu tiêu dùng sản xuất máy móc, nguyên liệu … nhu cầu vật chất hay tinh thần Chính cơng dụng vật phẩm làm cho trở thành giá trị sử dụng Giá trị sử dụng vật phẩm thuộc tính tự nhiên vật phẩm quy định Xã hội loài người phát triển phát nhiều thuộc tính tự nhiên tạo nhiều loại giá trị sử dụng khác Căn vào giá trị sử dụng, vào cơng dụng phân biệt loại hàng hóa khác Vì vậy, giá trị sử dụng nói lên mặt chất hàng hóa Giá trị sử dụng xuất phát từ thuộc tính lý hóa tự nhiên vật chất nên phạm trù vĩnh viễn Hàng hóa đem trao đổi có giá trị trao đổi Giá trị trao đổi quan hệ tỷ lệ, tức quan hệ số lượng hàng hóa có giá trị sử dụng khác Thí dụ: 1mét vãi đổi 10kg thóc Vải thóc hai hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau, trao đổi với chúng thuộc hai sở hữu khác họ cần đến sản phẩm Chúng trao đổi với theo tỷ lệ định, chúng có sở chung là: sản phẩm lao động; kết tinh lượng hao phí lao động Cơ sở chung gọi giá trị hàng hóa Như giá trị hàng hóa hao phí lao động xã hội người sản xuất kết tinh hàng hóa Nó biểu quan hệ sản xuất xã hội người sản xuất hàng hóa cho thấy thực chất trao đổi hàng hóa trao đổi hao phí lao động cho Giá trị hàng hóa phạm trù lịch sử riêng có sản phẩm hàng hóa Vậy, sản phẩm k hác với hàng hóa chỗ: sản phẩm có thuộc tính giá trị sử dụng; hàng hóa có hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị kết tinh hàng hóa, hai thuộc tính song song tồn hàng hóa Hàng hóa có hai thuộc tính giá trị giá trị sử dụng lao động sản xuất có tính chất hai mặt Hai mặt là: lao động cụ thể tạo giá trị sử dụng hàng hóa; lao động trừu tượng tạo giá trị hàng hóa Lao động cụ thể lao động có ích, hình thức cụ thể nghề nghiệp chuyên môn định như: lao động người thợ xây, thợ mộc, thợ may kết lao động cụ thể tạo công cụ định, tức tạo giá trị sử dụng hàng hóa Lao động trừu tượng lao động người sản xuất hàng hóa biểu hao phí sức lao động người bắp, tinh thần… q trình lao động chung người khơng kể hình thức cụ thể Lao động trừu tượng tạo giá trị hàng hóa Lao động cụ thể lao động trừu tượng hai mặt vừa thống vừa mâu thuẫn lao động sản xuất hàng hóa, chúng phản ảnh sản xuất hàng hóa “lao động tư nhân mâu thuẫn với lao động xã hội” Sự đời sản xuất hàng hóa gắn liền với phát triển phân công lao động trao đổi Sản xuất hàng hóa tồn chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa Trước chủ nghĩa tư bản, sản xuất hàng hóa giản đơn chiếm ưu thế, phổ biến, tiếp tục tồn phát triển trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Do hàng hóa sản xuất hàng hóa phạm trù lịch sử, xuất tồn điều kiện lịch sử sau: Một có Sự phân công lao động xã hội Sự phân công lao động xã hội phân chia lao động xã hội thành ngành, lĩnh vực sản xuất , tạo nên chun mơn hóa lao động Do có phân cơng lao động, người sản xuất thứ hay vài thứ sản phẩm, nên người sản xuất phải dựa vào người sản xuất khác , phải trao đổi mua bán sản phẩm Tuy nhiên, cơng xưởng ngày nay, có phân cơng lao động, khơng có trao đổi mua bán nhau, nên sản phẩm hàng hóa Chỉ có sản phẩm lao động tư nhân độc lập không phụ thuộc vào đối diện với hàng hóa Vậy sản xuất hàng hóa đời khơng phải có điều kiện phân cơng lao động mà điều kiện thứ hai Hai là, có tách biệt tương đối kinh tế người sản xuất hàng hóa: tách biệt lao động tư nhân độc lập không phụ thuộc vào người sản xuất hàng hóa Đó tách biệt chế độ sở hữu quy định Ngoài ra, tách biệt chế độ sử dụng, khác loại lao động có ích với tư cách công việc chủ thể sản xuất độc lập, ngành nghề lao động khác Trong điều kiện muốn tiêu dùng sản phẩm họ phải thông qua mua bán sản phẩm, tức phải trao đổi hình thức hàng hóa, làm cho sản xuất hàng hóa đời Trong kinh tế hàng hóa giản đơn, người sản xuất trực tiếp người sở hữu tư liệu sản xuất, thuê tư liệu sản xuất để sản xuất, làm cho sản xuất phát triển Dưới trao đổi quy luật giá trị, biến động giá cả, cạnh tranh làm phân hóa người sản xuất thành người giàu, trở thành ông chủ, người nghèo trở thành người làm thuê Thêm vào đó, q trình tích lũy ban đầu tư bạo lực tạo thêm điều kiện để người giàu có đủ điều kiện để xây dựng nhà máy, mua nguyên vật liệu thuê công nhân sản xuất nhằm thu lợi nhuận, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa hình thành Như phương thức sản xuất tư chủ nghĩa đời từ chuyển kinh tế hàng hóa giản đơn thành kinh tế hàng hóa tư chủ nghĩa phải có hai điều kiện: có tập trung số tiền lớn vào tất yếu số người đủ để lập xí nghiệp; có lớp người tự do, khơng phải nơ lệ, họ khơng có tư liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động cho nhà tư Trong người sản xuất tư chủ nghĩa, người sản xuất trực tiếp công nhân làm thuê, người sở hữu tư liệu sản xuất, tư liệu sản xuất thuộc nhà tư bản, sản phẩm lao động công nhân làm thuê tạo thuộc chủ sở hữu tư liệu sản xuất Đối với nước ta, trước đổi mới, chưa nhận thức hai điều kiện kinh tế hàng hóa, phân cơng lao động bất cập, đối xử phân biệt hình thức sở hữu, có ích sở hữu tư nhân đối tượng cải tạo xã hội chủ nghĩa Do làm cho kinh tế đất nước chậm phát triển Sang thời kỳ đổi mới, làm tốt hai điều kiện trên, với việc tổ chức phân công lại lao động xã hội , với việc thực tốt đa dạng hóa hình thức sở hữu đóng góp tích cực cho người sản xuất nước ta phát triển lên định hướng xã hội chủ nghĩa Có ý kiến nói kinh tế hàng hóa tồn phát triển kinh tế có chế độ tư hữu chưa chưa đủ Kinh tế hàng hóa xuất với xuất chế độ tư hữu tư liệu sản xuất trình phát triển kinh tế xã hội lồi người Song, tồn tại, phát triển ngày hoàn thiện qua số phương thức sản xuất phát triển phổ biến nhất, phát triển cao trở thành hình thức sản xuất hàng hóa điển hình, bật lịch sử giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa tiếp tục tồn tại, phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa mà chế độ tư hữu khơng thống trị, chế độ cơng hữu hình thành củng cố lớn mạnh Tóm lại, kinh tế hàng hóa đời Nó khơng chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, kinh tế hàng hóa tồn chủ nghĩa tư tiến lên chủ nghĩa xã hội, tồn hồn thiện cao Vì vậy, câu khơng không đủ Ngày việt nam ta phải áp dụng KT SX hàng hóa thời kỳ độ lên chủ nghĩa XH Trong thời kỳ độ lên chủ nghĩa XH việt nam tồn SX hàng hóa tất yếu khách quan, với lợi phát triển hàng hóa nước ta nhiệm vụ KT cấp bách để chuyển KT lạc hậu thành KT đại, hội nhập với phân công lao động quốc tế, đường đắn để phát triển lực lượng SX, để thực nhiệm vụ cơng nghiệp hóa đại hóa Thực tiễn năm đổi cho thấy việc chuyển sang mơ hình KT hàng hóa đắn, nhờ mơ hình mà khai thác tiềm nước thu hút đầu tư nước ngoài, giải phóng lực SX XH , phát triển lực lượng SX Theo Mác SX hàng hóa tồn số phương thức XH gắn với điều kiện lịch sử định Vì đến thời đại cộng sản chủ nghĩa lực lượng SX vô lớn mạnh, lực SX vô dồi lúc sản phẩm làm trao đổi mua bán, chế độ sở hữu tư liệu SX tư nhân khơng còn, lúc người làm việc theo lực hưởng theo nhu cầu khơng KT SX hàng hóa BÀI TẬP MƠN KINH TẾ CHÍNH TRỊ-PHẦN TBCN Bài 1a Một hãng có tổng tư 100 triệu TB cố định 60 triệu Biết tốc độ chu chuyển giá trị 4,92v/ năm thời gian chu chuyển TB cố định năm Hãy tính: -Thời gian chu chuyển TB lưu động ? -Chi phí TB thực tế hãng năm ? Giải 1/ Thời gian chu chuyển TB lưu động Theo cơng thức K=c+v Tính TBLĐ v=K-c = 100.000.000 – 60.000.000 = 40.000.000 Giá trị chu chuyển TBCĐ năm = tổng TBCĐ / thời gian chu chuyển TBCĐ 60.000.000 = - = 12.000.000 Từ cơng thức tính tốcđộ chu chuyển TB giá trị CC TBCĐ năm + giá trị CC TBLĐ năm n= Tổng tư ứng trước Ta có: 12.000.000 + GTCC TBLĐ năm 4,92= 100.000.000 èGTCCTBLĐ=(4.92x100.000.000)-12.000.000 = 48.000.000 Giá trị chu chuyển tư lưu động năm 48.000.000 Từ cơng thức, tính tốc độ chu chuyển TBLĐ: GTCC TBLĐ 480.000.000 N= = =12 vòng/năm TBLĐ 40.000.000 Từ cơng thức tính thời gian chu chuyển TBLĐ: CH 12 n = = -= tháng/vòng ch 12 Vậy thời gian chu chuyển TBLĐ vòng/năm 2/Chi phí sản xuất TB năm: Chi phí SX thực tế năm hãng giá trị chu chuyển năm TBCĐ cộng với giá trị chu chuyển vòng TBCĐ tổng TB ứng trước trừ giá trị lại TBCĐ năm đó: 12.000.000 + 40.000.000 = 52.000.000 hoặc: 100.000.000 – (60.000.000 – 12.000.000) = 52.000.000 Vậy, chi phí sản xuất TB năm 52.000.00 Bài 1b Xác định chi phí tư năm thời gian chuyển TBLĐ biết: tổng tư ứng trước 400 triệu USD (tốc độ chu chuyển 2,14 vòng/năm); tư cố định 160 triệu USD (sử dụng 10 năm) Bài làm - Tính chi phí tư năm (tư tiêu dùng năm): Với N tốc độ chu chuyển tổng tư ứng trước Ta có: Chi phí TB năm N = Tổng TB ứng trước Suy ra: Chi phí TB năm = Tổng TB ứng trước x N = 400 triệu x 2,14 = 856 triệu USD - Tính thời gian chu chuyển tư lưu động (ch): Giá trị chu chuyển TBCĐ năm: GccTBCĐ = GTBCĐ X nTBCĐ = 160 triệu x - =16 triệu USD 10 Giá trị chu chuyển TBLĐ năm (GccTBLĐ): GccTBLĐ = Chi phí TB năm - GccTBCĐ = 856 triệu – 16 triệu = 840 triệu USD Giá trị tư lưu động (GTBLĐ) GTBLĐ = Tổng tư ứng trước - GTBCĐ = 400 triệu – 160 triệu = 240 triệu USD Tốc độ chu chuyển tư lưu động (nTBLĐ) GTBLĐ 840 triệu nTBLĐ = = - = 3,5 vòng/năm GccTBLĐ 240 triệu Từ công thức: CH CH 12 nTBLĐ = ; suy ch = - = - = 3,4 tháng/vòng ch nTBLĐ 3,5 Vậy, thời gian chu chuyển TBLĐ = 3,4 tháng/vòng, tương đương 104 ngày/vòng Bài : Một hãng đầu tư hoạt động theo luật Việt Nam Có cấu tạo hữu 9/1 (giả thiết giá trị cố định khấu hao hết năm) - Để tăng tỷ suất lợi nhuận hãng từ 10% lên 20% Hãng phải sử dụng phương pháp để khơng vi phạm luật lao động hành - Hãy tính cấu thời gian ngày lao động hãng trước sau tỷ suất lợi nhuận tăng lên - Giả thiết tình hình kinh hãng ổn định, tính lợi nhuận hãng năm sau tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên Biết chi phí thuê CN 10USD/ngày, số CN 1.000, thời gian làm việc năm 300 ngày, tỷ suất lợi nhuận cho vay 6% BÀI TỐN : Một TB có cấu tạo hữu 9/1 Muốn tăng tỷ suất lợi nhuận từ 10% lên 20% mà không vi phạm luật lao động giờ/ ngày Việt Nam Nhà TB phải dùng phương pháp Hãy tính cấu thời gian ngày lao động trường hợp Bài làm Cấu tạo hữu C/V = 9/1 Thời gian làm làm việc: / ngày Tỷ suất lợi nhuận P’ = 10% Yêu cầu: Khi lợi nhuận tăng 20% ( P’ = 20% ) Tính lại cấu thời gian ngày việc, tức tính thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng dư Vì phải giữ nguyên thời gian lao động theo luật lao động Việt Nam ngày làm việc nên nhà tư muốn đạt lợi nhuận 20% phải cách nâng giá trị thặng dư tương đối ( tức tìm cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu) Theo công thức m’ = m/V ( 100%) Theo đầu P’ = 10% Mà P’ = m’/ ( C/V +1) = m’/ (9/1 + 1) = 10% (Công thức 1) Vậy m’ = 10% x (9/1 + 1) = 100% Tức P’ = 10% giá trị thặng dư ( m’ ) 100%, Ta có m’ = t’/tty = 100% Suy ta có t’ = tty ( thời gian lao động thặng dư thời gian lao động tất yếu) Như P’ = 10% thời gian làm việc / ngày có cấu thời gian làm việc lao động tất yếu lao động thặng dư Khi P’ = 20% thay vào công thức ta có: P’ = m’/ ( C/V +1) = m’/ (9/1 + 1) = 20% Vậy m’ = 20% x (9/1 + 1) = 200% Tức P’ = 20% giá trị thặng dư ( m’ ) 200%, Ta có m’ = t’/tty = 200% Suy ta có t’ = 2tty ( thời gian lao động thặng dư lần thời gian lao động tất yếu) Ta có hệ phương trình: t’ = 2tty t’ + tty = Suy tty = /3 = 40 phút T’ = – 40 phút = 20 phút Đáp so : Để tạo lợi nhuận 20% nhà tư phải rút ngắn thời gian lao động tất yếu 40 phút tăng thời gian lao động thặng dư lên 20 phút Tính lợi nhuận doanh nghiệp hãng v=10USD/người/ngy x 1.000 người x 300 ngy = 3.000.000 USD Cấu tạo hữu c/v=9/1 c=9v=9x3.000.000 USD = 27.000.000 USD Vậy K=c+v = 30.000.000 USD Lợi nhuận doanh nghiệp : P’ = P/K, suy : P=P’xK = 20%x30.000.000 USD = 6.000.000 USD Do nh tư phải vay với lợi tức 6%/năm : 30.000.000 USD x 6% = 1.800.000 USD Suy : P = 6.000.000 USD – 1.800.000 USD = 4.200.000 USD Vậy lợi nhuận DN thu năm 4.200.000 USD Bài : Một hảng dệt thuê 2.000 công nhân, tiền thuê người 10 USD/1 ngày công Nếu sản xuất, công nhân tạo giá trị USD hàng hóa, tỷ suất GTTD hãng 300% a Hãy tính độ dài chung ngày cơng lao động b Hãy tính thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng dư ngày sản xuất hãng c Cho biết khối lượng GTTD (M) ngày hãng tỷ suất GTTD tăng lên 1/3, giá sức lao động không thay đổi? Để có điều kiện đó, hãng áp dụng phương pháp gì? Bài làm 1/- Xác định thời gian ngày lao động: Ta có: v DN ngày = 10USD x 2000 CN = 20.000USD v doanh nghiệp xác định sau: * v CN xác định theo công thức: v + m = 5USD (1) m’ = m/v * 100% Mà đó: m/v = 300% = => m = 3v (2) Thay (2) vào (1) ta có: v + 3v = USD 4v = USD => v = 5/4 = 1,25 USD * v doanh nghiệp là: 1,25 USD x 2000 CN = 2500USD Vậy thời gian ngày lao động doanh nghiệp là: 20.000/2500 = 2/- Xác định thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng dư: Nếu gọi thời gian lao động tất yếu tv; Thời gian lao động thặng dư tm Ta có: tm/tv*100% = 300% => tm = 3tv (3) Mặt khác: tm + tv = (4) Thay (3) vào (4), ta có: T = 3tv + tv = => 4tv = => tv = 8/4 = 2h (5) Thay (5) vào (4), ta có: T = tm + = => tm = – = 3/- Khi tỷ suất giá trị tăng 1/3, ta có giá trị thặng dư lao động ký hiệu m1’ m1’ = (m’ x 1/3) + m’ = (300% x 1/3) + 300% = 400% Vậy khối lượng giá trị thặng dư hãng tăng 1/3: M = m1’ x v = 400% x 20.000USD (400% x 2000 CN x 10 USD) = 80.000 USD Xác định phương pháp sx giá trị thặng dư: Có hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư là: phương pháp tuyệt đối phương pháp tương đối - Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối kéo dài thời gian ngày lao động vượt tv - Phương pháp xác định giá trị thặng dư tương đối rút ngắn tv, làm thời gian thặng dư tăng Ở m’ = 300% tv = Nếu m’ tăng thêm 1/3, tức m’ = 400%, trường hợp tv là: tm/tv = 400% = => tm = 4tv ta có tm = tv = (4) Thay vào (4), ta có: 4tv + tv = => 5tv = => tv = 8/5 = 36 phút Như tv giảm từ giờ 36 phút, việc tăng m’ lên 1/3 nhà TB sử dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối Bài 3: Một doanh nghiệp đầu tư vào Việt nam có số CN làm việc 2000 người, với xuất làm việc cần để tạo lượng giá trị tiên công 60.000 đ Giả thuyết DN hoạt động theo luật Việt nam Hãy tính ngày sản xuất DN : - Thời gian lao động thặng dư tỷ suất giá trị thăng dư - Khối lượng giá trị thặng dư - Nếu chi phí vật liệu (c2) gấp đơi chi phí tiền cơng cơng nhân vốn lưu động cho ngày sản xuất bao nhiêu? Xác định thời gian lao động thặng dư tỷ suất giá trị thặng dư Theo đề doanh nghiệp trả lương công nhân 60.000/ ngày ( 8h) Nhưng thực tế cần 4h người công nhân tạo lượng giá trị tiền công 60.000 Gọi : t : Thời gian lao động tất yếu t’ : thời gian lao động thặng dư m’ : tỷ suất giá trị thặng dư Ta có : Thời gian làm việc theo luật Việt nam : 8h /ngày Thời gian lao động thặng dư : t’ = – t = t' Tỷ suất giá trị thặng dư : m’= = = 100% t Khối lượng giá trị thặng dư : Khối lượng giá trị thặng dư tùy thuộc yếu tố : - Tỷ suất giá trị thặng dư : m’ - Tổng tư khả biến sử dụng thời gian : V Với V : số lượng công nhân doanh nghiệp : V= 2000 Khối lượng giá trị thặng dư : M= m’ x V = 100% x 2000x60.000 = 120.000.000 đ Vốn lưu động cho ngày sản xuất : Gọi : T1 : Chi phí tiền cơng 2000 cơng nhân T2 : Chi phí vật liệu Chi phí thực tế tiền cơng cơng nhân 120.000.000 doanh nghiệp thu lợi nhuận 100% Như chi phí vật liệu gấp đơi chi phí tiền công tức : T2 = 2T1 = x 120.000.000 = 240.000.000 Tổng chi phí sản xuất : T =T1 + T2 = 120.000.000 + 240.000.000 = 360.000.000đ Ví dụ: TB có th gian chu chuyển tuần gồm:5 tuần sx, tuần lưu thông quy mô sx đòi hỏi llượng TB cho tuần sx là: 100x5=500 nhưg sau sphẩm phảI qua tuần lưu thông, 100x4 = 400 => 500+ 400 = 900 rút xuống tuần => 100x8 = 800 tiết kiệm đc 100 Giả sử TB lưu động sử 900 900:8= 112, ko phảI 100 Cuối cùng, TB khả biến, việc tăg tốc độ chu chuyển có ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm ví dụ: có tư A B có lượng TB khả biến cho tuần sx 100 m’= 100% khác th gian chu chuyển A tuần, B 50 tuần để sx liên tục A cần 100x 5= 500; B cần 100x50 = 5000 m’= 100 sau tuần tư A tạo gtrị thặng dư: 5x100= 500 => 50 tuần tạo 100x50= 5000 nhưg luôn cần lượg TB khả biến ứng trước 500 tư B sau 50 tuần 100x50 = 5000 cần TB khả biến 5000 chúg ta gọi tỷ suất thặng dư hàng năm ( M’) tỷ lệ tính % khối lượng hàng năm ( M) TB khả biến ứng trước V Ta có M’ = M:Vx100 % = M x W: V x100% = m’ n Trong m’ gtrị thặng dư tạo vòng chu chuyển m/v : tỷ suất gtrị thặng dư; V: số vòng chu chuyển năm tư A, tỷ suất gtrị thặng dư: M’= 5000/500 x100% = 1000%( 1000x10 vòng) Tư B: M’= 5000/5000x100% = 100% ( 100%x vòng) Như vậy, có tỷ suất gtrị thặng dư (M’) phản ánh trình độ bóc lột tư A B nhau, nhưg tỷ suất gtrị thặng dư hàng năm ( M’) phản anh hiệu hoạt động TB lại khác bỡi việc lựa chọn ngành có th gian chu chuyển nhữg biện pháp để nâng cao hiệu sdụg vốn doanh nghiệp Giải thích mâu thuẫn: cấu tạo hữu tăg lên nguyên nhân làm cho tỷ suất lợi nhuận giảm cấu tạo hữu TB tỷ số gtrị TB bất biến với TB khả biến, phản ánh cấu tạo hữu kỹ thuật TB, tức tỷ số khối lượng TLSX Sự thay đổi cấu tạo hữu TB có ảnh hưởng: -nếu m’ đại lượng ko đổi P’ vận động ngược chiều -nếu c/v 1000/1000 v’ 1000/2000 = 50% -nếu C/V 4000/1000 P’ 1000/5000 = 20% Với m’ = 100% cấu tạo hữu TB (C/V) tăg từ 1/1 lên 4/1 p’ giảm 20% Ví dụ : 6000 C + 4000 V + 4000 m => p’ = 40% P = 400 17 600 C + 400 V + 400 m => p= 20% P = 44 Tóm lại cấu tạo hữu TB tăg lên, mặt làm cho p’ giảm, mặt khác lại làm cho khối lượng lợi nhuận tăg lên Mác gọi hình thức hai mặt quy luật tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm TĨM TẮT CƠNG THỨC 1/- Cơng thức tỷ suất giá trị thặng dư: (m’) m m’ = - * 100% (%) v Nếu có: tv : thời gian tất yếu tm : thời gian thặng dư Thì ta có: tm m = (2) tv v tm Từ (1) (2) è m’ = - * 100% tv 2/- Công thức tỷ suất lợi nhuận: (p’) m p’ = -(3) c+v (1) (%) m : giá trị thặng dư c : TLSX (tư bất biến) v : sức lao động (tư khả biến) Vì m = m’ * v Nên suy p’ = m * -c/v + tm p’ = - * tv c/v + 3/- Một số công thức ý khác: - Giá hàng hóa (hay giá trị hàng hóa): W = c + v + m (4) - Giá sản xuất : gcsx = k + p Khi lợi nhuận (p) chuyển hóa thành lợi nhuận bình qn (p), giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá sản xuất < == > W = gcsx c+v+m=k+p (4) è W = c + v + m = k + m w’ = k + p * Cơng thức tính tỷ suất lợi nhuận bình qn: (p’) p1’ + p2’ + ……… + pn’ p’ = - (%) n * Công thức tính lợi nhuận bình qn: (p) p = p’ * k (Trong đó: k chi phí sản xuất) * Cơng thức tính chi phí sản xuất tư chủ nghĩa: K K=C+V ( K gọi tổng tư ứng trước) * Cơng thức tính vòng chu chuyển tư năm (n) CH ( CH: thời gian năm.) n = -( ch: thời gian chu chuyển vòng tư bản) ch * Lợi nhuận: P P = W – K (giá bán – chi phí sản xuất) Khi: giá bán = giá trị P = W – K So sánh lượng (p) (m) P=m w’ = W P=m w’ = W P>m w’ > W P giá thị trường = giá sản xuất Cung > Cầu == > giá thị trường < giá sản xuất Cung < Cầu == > giá thị trường > giá sản xuất 5/- Lợi nhuận thương nghiệp: Ptn = Zb - Zm ... mống sản xuất thừa kinh tế hàng hóa Khả khủng hoảng kinh tế có mầm mống từ sản xuất kinh tế hàng hố giản đơn chưa có khả nang trở thành thực Trong kinh tế TBCN ,Khủng hoảng kinh tế trở thành... hữu tư liệu sản xuất trình phát tri n kinh tế xã hội lồi người Song, tồn tại, phát tri n ngày hoàn thi n qua số phương thức sản xuất phát tri n phổ biến nhất, phát tri n cao trở thành hình thức... tư liệu sản xuất q trình phát tri n kinh tế xã hội lồi người Song, tồn tại, phát tri n ngày hoàn thi n qua số phương thức sản xuất phát tri n phổ biến nhất, phát tri n cao trở thành hình thức
- Xem thêm -

Xem thêm: On thi mon kinh te chinh tri phan TBCN , On thi mon kinh te chinh tri phan TBCN , - Chức năng phương pháp luận : Kinh tế chính trị là nền tảng lý luận cho các khoa học kinh tế. Những kết luận của kinh tế chính trị rút ra mang tính bản chất, quy luật sẽ là cơ sở lý luận cho các khoa học kinh tế cụ thể hơn: những môn KTCT cơ sở và chuyên

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay