Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

67 11 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:09

Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn MMTB Máy móc thiết bị .5 TCHC Tổ chức hành ĐTTC Đầu tư tài TNDN Thu nhập doanh nghiệp QLDN Quảndoanh nghiệp .5 BH .5 Bán hàng DV .5 Dịch vụ .5 HĐKD Hoạt động kinh doanh .5 LVTT Làm việc thực tế VINADECOR JSC Công ty Cổ phần Xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam LN .5 Lợi nhuận SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp BĐS .5 Bất động sản TĐT .5 Tương đương tiền .5 PTNH Phải thu ngắn hạn LỜI MỞ ĐẦU Phần III: Đánh giá chung đề xuất biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam PHẦN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM 1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1.1.Tên địa công ty .7 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty .8 1.1.2.1 Vốn kinh doanh .8 1.2.Chức năng, nhiệm vụ công ty .8 1.3 Các ngành nghề kinh doanh, quy trình số dịch vụ chủ yếu 1.3.1 Các ngành nghề kinh doanh 1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty .10 1.4.1 Mơ hình tổ chức máy công ty 10 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 12 1.4.2.1 Đại hội đồng cổ đông 12 PHẦN II .19 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM .19 2.1 Hoạt động marketing Cơng ty Cổ phần Xây lắp trang trí nội thất Việt Nam .19 2.1.1 Các loại hàng hóa dịch vụ kinh doanh chủ yếu công ty 19 2.1.5 Hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ 26 2.1.6.Các hình thức xúc tiến bán hàng cơng ty 27 2.2.5 Tổng quỹ lương Công ty 39 2.2.6 Các hình thức trả lương cơng ty 41 2.3.Tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định 43 2.3.1.Tình hình tài sản cố định 43 2.4 Phân tích tình hình tài Cơng Ty .47 2.4.1 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty .48 2.4.2 Phân tích tình hình tài qua bảng cân đối kế toán .51 SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.4.3 Phân tích cấu tài sản, nguồn vốn công ty 53 PHẦN III 60 ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 60 3.1 Đánh giá nhận xét chung tình hình cơng ty 60 3.1.1 Đánh giá nhận xét tình hình hoạt động marketing .60 3.1.2 Nhận xét lao động, tiền lương 60 3.1.3 Đánh giá tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định .62 3.2 Một số biện pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh .63 3.2.1 Tăng cường công tác điều tra tiêu thụ sản phẩm 63 3.2.2 Nâng cao chất lượng đào tạo lao động 63 3.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng nguyên vật liệu 63 3.2.4 Biện pháp nhằm cải thiện công tác quản 64 KẾT LUẬN 65 SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ,BẢNG BIỂU Sơ đồ,bảng biểu Tên sơ đồ, bảng biểu Trang Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổ chức Công ty 11 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ kênh phân phối trực tiếp 26 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ kênh phân phối gián tiếp 26 Sơ đồ 2.3 Quy trình tuyển dụng lao động cơng ty 35 Bảng 2.1 Kết tiêu thụ sản phẩm dịch vụ VINADECOR 19 Bảng 2.2 JSC năm gần Một số dự án tiêu biểu VINADECOR JSC 20 Bảng 2.3 năm gần Bảng giá chi phí tư vấn thiết kế 22 Bảng 2.4 Bảng giá bán số mặt hàng nội thất 25 Bảng 2.5 Tình hình lao động VINADECOR JSC 31 Bảng 2.6 Tổng quỹ lương VINADECOR JSC 41 Bảng 2.7 Lương số cán quản lý cơng ty 43 Bảng 2.8 Tình hình sử dụng tài sản cố định 44 Bảng 2.9 Đánh giá hiệu tình hình sử dụng TSCĐ 46 Bảng 2.10 MMTB Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 47 Bảng 2.11 Bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 49 Bảng 2.12 Bảng cân đối kế toán VINADECOR JSC 51 Bảng 2.13 Bảng cấu tài sản 54 Bảng 2.14 Bảng cấu nguồn vốn 56 Bảng 2.15 Bảng tiêu tài 57 SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SXKD TSCĐ TSLĐ TSNH TSDH MMTB TCHC ĐTTC TNDN QLDN BH DV HĐKD LVTT VINADECOR JSC LN BĐS TĐT PTNH SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 Sản xuất kinh doanh Tài sản cố định Tài sản lưu động Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Máy móc thiết bị Tổ chức hành Đầu tư tài Thu nhập doanh nghiệp Quảndoanh nghiệp Bán hàng Dịch vụ Hoạt động kinh doanh Làm việc thực tế Công ty Cổ phần Xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam Lợi nhuận Bất động sản Tương đương tiền Phải thu ngắn hạn Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Thực tập tốt nghiệp yêu cầu bắt buộc sinh viên trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên trước kết thúc năm học trường Một mặt yêu cầu, mặt khác giai đoạn ý nghĩa, giúp sinh viên tập làm quen với công việc thực tế Để cho chúng em nắm kiến thức tiếp cận với thực tế, nhà trường tạo điều kiện cho chúng em thực tập làm khóa luận tốt nghiệp Sau tuần thực tập em nhận giúp đỡ tận tình thầy cô giáo trường, cô Công ty Cổ phần Xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam với góp ý bạn đặc biệt Thầy giáo Đỗ Văn Cường, báo cáo thực tập em hoàn thành Nhưng có hạn chế kiến thức kinh nghiệm tìm hiểu thực tế chưa có nhiều nên báo cáo thực tập em nhiều sai sót Em mong nhận bảo, giúp đỡ thầy giáo ý kiến đóng góp bạn để khóa luận em hồn thiện hợn Điều quan trọng ý kiến thầy giáo giúp em tiếp cận thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh ngày tốt kinh nghiệm phục vụ cho trình làm sau Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường, khoa xin cảm ơn anh, chị cô công ty giúp đỡ em trình thực tập Em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy giáo hướng dẫn Đỗ Văn Cường giúp đỡ em trình thực tập vừa qua Em xin chân thành cảm ơn! Nội dung báo cáo thực tập em gồm có phần: Phần I: Khái quát chung Công ty Cổ phần Xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam Phần II: Phân tích hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần Xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam Phần III: Đánh giá chung đề xuất biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM 1.1.Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1.1.Tên địa công ty - Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM - Tên giao dịch tiếng Anh: VIETNAM INTERIOR DECORATION JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: VINADECOR JSC - Giấy ĐKKD số: 0101295134 - Trụ sở chính: 289 đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - Điện thoại: 844.554 2495 - Fax: 844.554 2496 - Email: vinadecor@vnn.vn - Website: www.vinadecor.vn - Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Khánh Toàn – Giám đốc - Ngày thành lập: 25/09/2002 Cơng ty Cổ phần Xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam đơn vị thành viên Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam – VINACONEX Cơng ty có tư cách pháp nhân theo Pháp luật, dấu riêng, tài khoản riêng, có điều lệ tổ chức hoạt động cụ thể, vốn tài sản riêng, chịu trách nhiệm khoản công nợ phạm vi số vốn Cơng ty quản lý Bảng cân đối kế tốn riêng Các quỹ tập trung theo quy định Tổng Công ty vào chế độ Nhà nước quy định Pháp luật SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1.2.1 Vốn kinh doanh - Vốn điều lệ: 35 tỷ VNĐ - Tổng số cổ phần: 3.500.000 cổ phần - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phần cổ đông đăng ký mua: 3.500.000 cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam – VINACONEX thành lập vào năm 1988 nhanh chóng trở thành nhóm hàng đầu ngành cơng nghiệp xây dựng, tích lũy kiến thức kinh nghiệm tốt thiết kế trang trí nội thất Cơng ty Cổ phần Xây lắp trang trí nội thất Việt Nam cơng ty hàng đầu lĩnh vực xây lắp, thiết kế trang trí nội thất Việt Nam 1.1.2.2 Lao động Đi lên thành công từ lĩnh vực thiết kế trang trí nội thất, đến VINADECOR JSC có thiết bị xây dựng, máy móc trang thiết bị đại, đội ngũ cán công nhân viên giàu kinh nghiệm gồm : Tổng số lao động Công ty gồm 604 người (số liệu tính đến ngày 31/12/2011) Trong - Cán quản lý, kỹ sư, chun mơn: 142 người - Công nhân sản xuất, thi công trực tiếp: 462 người 1.2.Chức năng, nhiệm vụ công ty Chức nhiệm vụ công ty nghi định thành lập giấy phép kinh doanh là: - Thiết kế, thi công cung cấp đồ nội thất cho cơng trình: Văn phòng, biệt thự, nhà ở, không gian dịch vụ, nhà hàng ăn uống, bar, quán cafe… - Đầu tư xây dựng kinh doanh chung cư, khu thị, văn phòng, bất động sản - Sản xuất bán mặt hàng đồ gỗ nội thất SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.3 Các ngành nghề kinh doanh, quy trình số dịch vụ chủ yếu 1.3.1 Các ngành nghề kinh doanh Trải qua năm hoạt động VINADECOR JSC trở thành công ty hoạt động đa ngành nghề lĩnh vực xây dựng, sản phẩm VINADECOR JSC khắp đất nước, lĩnh vực kinh doanh bao gồm: - Tư vấn thiết kế, thiết kế, thi công cung cấp đồ nội, ngoại thất cho cơng trình - Đầu tư xây dựng chung cư, khu đô thị, siêu thị, văn phòng - Thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp 1.3.2 Quy trình số dịch vụ chủ yếu Công ty nội thất VINADECOR đơn vị chuyên nghiệp lĩnh vực thiết kế thi công cung cấp đồ nội thất cho cơng trình: Văn phòng, biệt thự, nhà ở, khơng gian dịch vụ… Để thiết kế- thi công cung cấp đồ nội thất văn phòng, VINADECOR đưa gói dịch vụ sau: * Giải pháp tổng thể, thiết kế - thi công cung cấp đồ nội thất (Gói 1) Bước 1: Thảo luận với khách hàng Thảo luận với khách hàng ý tưởng ban đầu, tìm hiểu yêu cầu mà khách hàng mong muốn Bước 2: Khảo sát trạng Tìm hiểu vị trí dự án, yếu tố liên quan, từ lên ý tưởng sơ Bước 3: Lên thiết kế chi tiết Lên thiết kế tổng mặt (thường 02 phương án), thiết kế phối cảnh văn phòng, thiết kế chi tiết đồ nội thất văn phòng Bước 4: Sau bước thiết kế chi tiết, trình duyệt mẫu nội thất, chất liệu vật liệu sử dụng cho cơng trình Bước 5: Lên tổng dự toán, tiến độ kèm theo Bước 6: Thảo luận ký hợp đồng thi công Bước 7: Thực triển khai thi công, lắp đặt cung cấp đồ nội thất Bước 8: Nghiệm thu bàn giao lý hợp đồng * Thiết kế văn phòng (Gói 2) SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bước 1: Thảo luận với khách hàng Thảo luận với khách hàng ý tưởng ban đầu, tìm hiểu yêu cầu mà khách hàng mong muốn Bước 2: Khảo sát trạng, tìm hiểu vị trí dự án, yếu tố liên quan, từ lên ý tưởng sơ Bước 3: Lên thiết kế chi tiết Lên thiết kế tổng mặt (thường 02 phương án), thiết kế phối cảnh văn phòng, thiết kế chi tiết đồ nội thất văn phòng Bước 4: Lên tổng dự tốn cho cơng trình Bước 5: Phối hợp với chủ đầu tư trình triển khai thi công dự án * Cung cấp lắp đặt – thi cơng nội thất ( Gói ) Bước : Gặp gỡ khách hàng tìm hiểu dự án Tìm hiểu thiết kế chi tiết danh sách đồ nội thất mà khách hàng cung cấp Bước 2: Lên chào thầu chi tiết, tiến độ thời gian thi công – cung cấp đồ nội thất Bước 3: Ký hợp đồng Bước 4: Tiến hành thi công cung cấp đồ nội thất Bước 5: Nghiệm thu toán 1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý cơng ty 1.4.1 Mơ hình tổ chức máy cơng ty Cơ cấu tổ chức đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Một cấu tổ chức hợp lý khoa học gọn nhẹ, có phân cơng cụ thể quyền trách nhiệm rõ ràng tạo môi trường thuận lợi cho làm việc cá nhân nói riêng nói chung Do đặc thù công ty, tổ, phân xưởng sản xuất, làm việc phụ thuộc vào nhiều đơn vị phòng ban, lãnh đạo cấp trên, nên tổ chức máy quản lý VINADECOR JSC tổ chức theo mơ hình trực tuyến chức SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 10 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp thể đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh khả chi trả thời, kế hoạch sản xuất lâu dài gặp nhiều khó khăn, Cơng ty phải khắc phục * Về nguồn vốn chủ sở hữu: Năm 2011 tăng thêm 58.650 triệu đồng, với tỷ lệ tăng tương ứng 71,77% so với năm 2010 Nếu nghiên cứu tài liệu chi tiết, nguồn vốn kinh doanh tăng năm 2011 chủ yếu tăng nguồn vốn tự bổ sung Như biết, vốn tự bổ sung lấy từ quỹ đầu tư phát triển kinh doanh, mà quỹ trích từ lợi nhuận để lại cho Cơng ty Như vậy, với việc tăng vốn tự bổ sung chứng tỏ sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu từ hiệu đạt Công ty lại tiếp tục đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhằm tăng hiệu sản xuất kinh doanh năm tới 2.4.3 Phân tích cấu tài sản, nguồn vốn công ty Để đánh giá lực phát triển doanh nghiệp ta dựa vào tiêu tài sản nguồn vốn Qua biết khả tài doanh nghiệp, hiệu việc sử dụng vốn sản xuất kinh doanh Nguồn hình thành vốn Cơng ty Cổ phần Xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam chủ yếu sư đóng góp cổ đông vốn vay Những năm gần tổng tài sản Công ty tăng lên rõ rệt, chứng tỏ Công ty ngày mở rộng phạm vi, lĩnh vực kinh doanh * Cơ cấu tài sản Căn vào số liệu bảng cân đối kế toán năm 2010 năm 2011 VINADECOR JSC, ta có bảng so sánh cấu tài sản sau: BẢNG 2.13.CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA VINADECOR JSC (Đơn vị tính: Triệu đồng) SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 53 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp 31/12/2010 Cơ cấu Số lượng (%) 31/12/2011 Cơ cấu Số lượng (%) 357.904 100,00 619.374 100,00 173,06 TSNH 213.035 59,52 420.153 67,84 197,22 Tiền & TĐT 15.514 4,33 64.407 10,40 415,15 Khoản PTNH 32.783 9,16 43.877 7,08 133,84 Hàng tồn kho 155.051 43,32 297.124 47,97 191,63 9.688 2,71 14.745 2,38 152,20 TSDH 144.869 40,48 199.221 32,16 137,52 Tài sản cố định 139.447 38,96 185.834 30,00 133,26 Chỉ tiêu TÀI SẢN TSNH khác BĐS đầu tư TSDH khác 2.010 3.411 So sánh % 0,56 13.036 2,10 648,56 0,95 351 0,06 10,29 (Nguồn: Phòng Kế tốn VINADECOR JSC) - Năm 2011 tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn tăng 73,06% so với năm 2010 - Tỷ trọng TSLĐ đầu tư tài ngắn hạn tổng tài sản Công ty tương đối cao, chiếm khoảng 67,84% tổng tài sản (năm 2011) Cơng ty Điều tạo cho Cơng ty khả toán ngắn hạn lớn - Tỷ trọng tiền tổng TSLĐ ĐTNH 10,40% Tỷ trọng tiền nói lên lượng tiền năm Cơng ty thấp Vì vậy, biểu tiền Cơng ty huy động tối đa vào trình sử dụng vốn Do đó, hiệu sử dụng vốn Cơng ty cao - Tỷ trọng khoản phải thu tổng TSLĐ ĐTNH năm 2011 7,08% giảm so với năm 2010 (9,16%) Cơng ty cần có biện pháp để thúc đẩy trình thu hồi nợ, khoản phải thu Cơng ty chủ yếu khoản phải thu khách hàng Do đó, Cơng ty cần có sách bán hàng hợp lý để thúc đẩy khả toán khách hàng quy định rõ hợp đồng thời hạn toán khoản nợ biện pháp khách hàng vi phạm thời hạn toán, SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 54 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tỷ trọng hàng tồn kho tổng TSLĐ ĐTNH năm 2011 47,97% phản ánh số sản phẩm tồn kho, nguyên phụ liệu tồn kho, … chiếm tỷ trọng lớn Chỉ tiêu phản ánh lượng vốn ứ đọng Công ty hàng tồn kho lớn Vì vậy, Cơng ty cần phải giảm tỷ lệ - Tỷ trọng TSCĐ ĐTDH tổng tài sản Công ty năm 2011 chiếm tỷ lệ 32,16% tăng 37,52% so với năm 2010 Chỉ tiêu cho thấy quy mô TSCĐ công ty tăng Điều chứng tỏ Công ty trọng đầu tư máy móc trang thiết bị, sở vật chất kỹ thuật,… để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh * Cơ cấu nguồn vốn: Các yếu tố đầu vào trình hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: nguồn vốn (nợ phải trả, vốn chủ sở hữu), máy móc, nhà xưởng, nguyên vật liệu, … nguồn vốn đóng vai trò quan trọng Để hiểu rõ vấn đề ta xem xét bảng cấu nguồn vốn Công ty qua năm: SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 55 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp BẢNG 2.14 BẢNG CƠ CẤU NGUỒN VƠN (Đơn vị tính: Triệu đồng) Nguồn vốn A Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn B Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí quỹ khác Tổng cộng NV Năm 2010 Cơ cấu Số lượng (%) Năm 2011 Cơ cấu Số lượng (%) 276.184 77,17 479.004 77,34 173,44 223.830 62,54 405.366 65,45 181,10 52.353 14,63 73.638 11,89 140,66 81.720 22,83 140.370 22,66 171,77 81.064 22,65 139.570 22,53 172,17 656 0,18 800 0,13 121,95 357.904 So sánh (%) 100,00 619.374 100,00 173,06 (Nguồn: Phòng Kế toán VINADECOR JSC) Nguồn vốn năm 2011 tăng 261.470 triệu đồng so với năm 2010, tương ứng với tỷ lệ tăng 73,06% nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu tăng Điều cho thấy quy mô Công ty tăng lên phần Công ty chiếm dụng vốn đơn vị khác.Tuy nhiên nợ phải trả Công ty tăng với mức cao nguồn vốn chủ sở hữu Vì mà Cơng ty cần có kế hoạch để tăng nguồn vốn CSH lên cao có kế hoạch giảm khoản nợ phải trả làm tình hình tài Cơng ty cải thiện SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 56 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.4.4 Phân tích hệ số tài đặc trưng Cơng ty 2.4.4 Phân tích hệ số tài đặc trưng Công ty BẢNG 2.15 BẢNG CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Các tiêu Chỉ tiêu khả toán Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn Hệ số toán nhanh: (TSLĐ - HTK)/Nợ ngắn hạn Hệ số toán tổng quát: (tổng TS/ tổng Nợ) Chỉ tiêu cấu vốn Hệ số Nợ/Tổng tài sản Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu lực hoạt động Hệ số Vòng quay HTK: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn Đơn Năm Năm vị 2010 2011 Lần Lần Lần 0,95 0,26 1,296 1,04 0,3 1,293 % % 77,17 77,34 340,70 343,20 Lần kho 3,50 2,94 Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 162,93 154,88 Chỉ tiêu khả sinh lời Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS) % 1,73 2,46 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 12,43 16,88 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 2,82 3,80 (Nguồn: Phòng Kế toán VINADECOR JSC) Đánh giá chung tiêu tài chính: * Về khả tốn: - Hệ số tốn tổng qt năm 2011 có giảm so với năm 2010, song hệ số tương đối cao 1,293 > Chứng tỏ tất khoản huy động bên như: Tiền vay Ngân hàng, tiền vay người quen, chấp, vay mượn TSCĐ… Đều có tài sản đảm bảo Như vậy, khả tốn tổng qt Cơng ty tốt - Khả toán nợ ngắn hạn Công ty năm 2011 (là 1,04 lần) cao so với năm 2010 (0,95 lần) là: 1,04 – 0,95 = 0,09 lần - Khả toán nhanh tăng trội từ 0,26 lần lên 0,3 lần, lý thu cổ phần vào dịp cuối năm chưa kịp giải ngân, phân bổ vốn Như vậy, tiêu Cơng ty mức thấp, Cơng ty gặp khó khăn việc tốn cơng nợ SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 57 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Về lực hoạt động: Tình hình sử dụng Tài sản năm 2011 thấp năm 2010 Nguyên nhân vòng quay hàng tồn kho Cơng ty năm 2011 giảm so với năm trước, dẫn đến hiệu sử dụng tài sản năm 2011 không tốt năm 2010 Cơng ty cần trì tăng hiệu sử dụng tài sản vì: Tỷ số có giá trị cao thể khả hoạt động nhằm gia tăng thị phần sức cạnh tranh Công ty lớn * Về tỷ suất sinh lời: Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/doanh thu 2,46% tăng so với 2010 0,73%, tỷ suất LN sau thuế/vốn chủ sở hữu 16,88% tăng so với năm 2010 4,45% * Về mức chi trả cổ tức: Theo đại hội đề mức trả 12%/năm năm 2010 trả 8% đầu năm 2011 trả tiếp 4%: tổng số 12% đạt tiêu đại hội đề * Chi trả lãi: Lãi tồn cơng ty 23,562 tỷ đồng vượt 8,422 tỷ so với kế hoạch thông qua đại hội Như vậy, tiêu tài Công ty tăng lên so với năm 2010 Đặc biệt tiêu sinh lời Công ty năm 2011 tốt, cao hẳn so với năm 2010 Điều cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty khả quan, Công ty đà tiến triển tốt Để nâng cao tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Cơng ty cần phải tăng nhanh vòng quay 2.4.5 Đánh giá nhận xét tình hình tài Cơng ty Năm 2011, doanh thu Cơng ty có tăng trưởng mạnh Doanh thu năm 2011 đạt 987.778 triệu đồng (tăng 63,52% so với doanh thu năm 2010) Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty diễn biến theo chiều hướng thuận Mặc dù năm 2011, tình hình kinh tế giới nước gặp nhiều khó khăn, với định hướng phát triển đắn tâm cao, Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo Cơng ty hồn thành xuất sắc tiêu kế hoạch đề Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 29.4.2011 Doanh thu Công ty có tăng trưởng mạnh Doanh thu năm 2011 đạt 987.778 tỷ SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 58 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp đồng tăng 10,98% so với kế hoạch tăng 63,52% so với năm 2010, lợi nhuận sau thuế 23,562 tỷ đồng tăng 55,63% so với kế hoạch tăng 133,8% so với năm 2010 Qua phân tích tiêu tài Cơng ty ta thấy rằng: tình hình tài Cơng ty tương đối tốt, song vấn đề vốn chủ sở hữu gặp nhiều khó khăn, vốn kinh doanh chủ yếu vốn vay Bên cạnh tiêu năm 2011 tốt nhiều, ta thấy cố gắng nỗ lực không ngừng Công ty Tuy nhiên, Công ty cần phải phát huy năm SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 59 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN III ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3.1 Đánh giá nhận xét chung tình hình công ty 3.1.1 Đánh giá nhận xét tình hình hoạt động marketing Hoạt động Marketing Cơng ty ngày hồn thiện Cơng ty thấy rõ tầm quan trọng Marketing hoạt động sản xuất kinh doanh Vì hàng năm Cơng ty trọng đầu tư vào hoạt động Marketing Công ty tổ chức phận thị trường riêng với nhân viên có trình độ chun mơn, làm việc đạt hiệu cao Cơng ty có biện pháp cho cơng tác Marketing, cụ thể hình thức mở đợt khuyến mại đặc biệt với khách hàng vào dịp lễ, tết, nhằm thu hút khách hàng, gây ý khách hàng ngồi có sách hoạt động Marketing như: Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, nhà cung ứng, đại lý trung gian, khách hàng để từ có trương trình khuyến thu hút khách hàng Qua hoạt động Marketing Công ty thu kết khả quan tình hình tiêu thụ Nó thể qua số liệu hàng hóa, doanh thu lợi nhuận sau thuế Tình hình tiêu thụ sản phẩm năm 2011 tăng lên so với năm 2010 Vì Cơng ty cần có kế hoạch để ln giữ vững tỷ lệ tăng ngày cao Cơng ty đạt thành tích sản phẩm Cơng ty đảm bảo chất lượng, thời gian giao hàng đúng, thủ tục giao hàng nhanh gọn, có phương tiện vận tải phục vụ khách hàng cần, đầu tư vào quảng cáo, khuyến sử dụng kênh phân phối hợp lý 3.1.2 Nhận xét lao động, tiền lương Để nâng cao hiệu kinh doanh công ty trở thành tổ chức lớn có uy tín lĩnh vực xây lắp – thiết kế cơng ty phải trọng tới nguồn nhân lực mình, phải khuyến khích có chế độ ưu đãi đặc biệt SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 60 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp nhân viên làm tốt phần việc mình, có tay nghề cao, có phát minh công việc Xây dựng mức lương bản, trả công xứng đáng với sức lao động mà người lao động bỏ Từ thúc đẩy nhân viên lao động với hiệu cao Nhân viên thưởng với mức thu nhập gia tăng vượt mức kế hoạch Công ty trả lương theo mức lương sản phẩm, hình thức trả lương theo kết lao động đo sản phẩm tạo ra, lương có thưởng Với hình thức trả lương có thưởng, khơng phải trả lương tăng thêm suất lao động tăng mà trả tăng thêm nâng cao chất lượng công việc chẳng hạn như: giảm phế phẩm, tiết kiệm tiêu hao vật tư, có phát minh sáng kiến có lợi cho cơng việc khoản tiền: - Tiền thưởng suất - Tiền thưởng chất lượng - Tiền thưởng tiết kiệm Ngồi việc đánh giá mức độ đóng góp để hồn thành cơng việc người lao động phải phản ánh chất lượng, số lượng lao động thực tế người lao động tập thể bàn bạc định cách dân chủ, việc đưa tiêu đánh giá phương pháp cho điểm tuỳ theo điều kiện cụ thể doanh nghiệp phải phù hợp nội dung sau: - Những người hưởng hệ số lương cao phải người có trình độ tay nghề cao năm áp dụng phương pháp lao động tiên tiến, ngày công lao động đạt vượt mức suất cá nhân - Những người hưởng hệ số trung bình bảo đảm ngày, giờ, chấp hành phân công người phụ trách, đạt suất cá nhân, đảm bảo an toàn lao động - Những người hưởng hệ số thấp người không đảm bảo ngày công quy định, chấp hành chưa nghiêm phân công người phụ trách, không đưa suất lao động SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 61 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp Về sách phúc lợi cho cán công nhân viên công ty, hoạt động phúc lợi cơng ty có kết tốt, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo cảm giác an tồn cơng việc, hoạt động khuyến khích vật chất lẫn tinh thần cho người lao động đòi hỏi cơng ty phải trì phát triển nhiều cơng tác Bên cạnh chế độ trả lương phúc lợi xã hội, cơng ty cần có hình thức khác thưởng phạt kịp thời người hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ giao, công ty nên tạo điều kiện cho nghiệp thăng tiến họ, có khuyến khích họ đơng viên tinh thần tự giác cao họ để kíp thời khen thưởng lao động có thành tích xuất sắc, sáng tạo công việc, đem lại hiệu cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 3.1.3 Đánh giá tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định Tài sản cố định sử dụng cách triệt để, hết cơng xuất đươc tính khấu hao hàng năm theo quy định nhà nước Sử dụng phù hợp tính năng, cơng dụng để phuc vụ sản xuất có hiệu nhất, phục vụ tốt nhu cầu Công ty Tài sản cố định Công ty đa dạng nhiều chủng loại khác Điều chứng tỏ Cơng ty có trú trọng đầu tư vào máy móc Nhà cửa vật kiến trúc, phương tiện vận tải tỷ lệ khấu hao lớn Cơng ty lập kế hoạch đầu tư nhiều vào tài sản cố định, tu sửa thiết bị Công ty, mua sắm tài sản mới, xây dựng sở vật chất, mở rộng thị trường 3.1.4 Đánh giá tình hình chi phí giá vốn cơng ty Cơng ty lập kế hoạch giá thành hàng năm để từ có kế hoạch sử dụng nguyên liệu đầu vào để giảm chi phí nhỏ thực hiên hồn thành kế hoạch giá thành Công ty đánh giá tình hình thực hiên kế hoạch giá vốn sau năm xem có hồn thành thực kế hoạch giá vốn hay không Qua thực tế số liệu cụ thể Cơng ty để có cách xác định giá hợp lý, nhiên Công ty cần SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 62 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp ý đế việc nghiên cứu giá đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp nguyên vật liệu giúp cho Công ty xác định giá hợp lý 3.2 Một số biện pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh 3.2.1 Tăng cường công tác điều tra tiêu thụ sản phẩm Hiện công tác marketing công ty phận thị trường phòng kinh doanh đảm nhiệm Từ Chuyển sang công ty cổ phần đến ,công ty đạt thành công định thiết lập mối quan hệ lâu dài với số khách hàng ,nhanh chóng đưa sản phẩm vào thị trường… góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh có chiều hướng tốt Hiện thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh gay gắt liệt với công ty sản phẩm công ty hay đối tác có sản phẩm vơi cơng ty 3.2.2 Nâng cao chất lượng đào tạo lao động Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lực cho người lao động phải vào mục tiêu phát triển Cơng ty Từ đánh giá xác nhu cầu mục tiêu năm Để có đội ngũ cán mong muốn cơng ty cần có kế hoạch đào tạo để đáp ứng u cầu đòi hỏi cơng tác quản trị Đối với lao động có chuyên mơn nghiệp vụ phải có kế hoạch, chương trình cụ thể đặt để bồi dưỡng cho cán vào kỳ đến niên hạn xét bậc lương Thực công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức để họ có trách nhiệm, u thích cơng việc làm, để họ cố gắng nghiệp công ty 3.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng nguyên vật liệu Nguyên vật liệu yếu tố đầu vào quan trọng trình sản xuất kinh doanh.Thực sử dụng hiệu nguyên vật liệu không dừng lại việc phát động phong trào sư dụng nguồn nguyên vật liệu hiệu trông công ty mà cần có quy định cụ thể bắt buộc người lao động, người lao động cần biết sử dụng nguyên vật liệu cho phù hợp với công việc sản xuất ,tránh SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 63 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp lãng phí dư thừa nguyên vật liệu Việc xây dựng quy định ,quy chế sử dụng nguyên vật liệu phải dựa vào điều kiện sở vật chất kỹ thuật máy móc thiết bị, định mức kinh tế kỹ thuật.Đảm bảo chất lượng tiết kiệm tối đa nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao hiệu sản xuât kinh doanh 3.2.4 Biện pháp nhằm cải thiện cơng tác quản lý Đó phận quan trọng tổ chức hay doanh nghiệp, cấu đặt phận thành hệ thống cấu tổ chức quảndoanh nghiệp, gồm phận chun mơn hố, có nhiệm vụ quyền hạn định bố trí theo cấp ngành, nghề Việc đổi hoàn thiện phận cấu tổ chức quản lý công ty yếu tố cần thiết, phù hợp với chế quản lý mới, phát huy vai trò lãnh đạo cơng ty Ngồi số Phòng ban cơng ty cơng ty có thành lập tổ chức xết lại số phận máy quản lý thời kỳ phát triển, giúp công ty hoạt động sản xuất kinh doanh cách có hiệu SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 64 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập công ty Cổ Phần Xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam, em có hiểu biết vể q trình sản xuất, q trình kinh doanh cơng ty Trong có điểm mạnh mà công ty khai thác phát triển nhằm tạo thuận lợi nguồn lợi cho cơng ty Bên cạnh có điểm yếu cần khắc phục triệt để, tháo gỡ khó khăn phát huy tiềm lực mà cơng ty có Nhìn chung tình hình hoạt động cơng ty tương đối ổn định, tình hình tài ổn định, doanh thu hàng năm tăng cách đáng kể, nhờ động hiểu biết cấp quản trị công ty lực làm việc công nhân công ty Là đơn vị ln có uy tín với khách hàng, địa tin cậy người tiêu dùng Hơn Công ty biết trú trọng đầu tư vào công tác chuyên môn, nâng cao tay nghề cho cán công nhân viên Đặc biệt Công ty biết khai thác triệt để nguồn vốn, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, chi tiêu cách hợp lý, chi đúng, chi đủ Tiết kiệm chi phí cách hợp lý, làm tốt khâu bước đưa Công ty ngày lên Về người tạo điều kiện cho cán công nhân viên học tập để nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ hiểu biết q trình sử dụng máy móc thiết bị, để phục vụ lợi ích cho Cơng ty cho Tạo điều kiện khuyến khích người lao động nhằm phát huy hết khả năng, lực sẵn có thân Chính thuận lợi nên công ty dần bước phát triển tiến với phát triển đất nước Qua thời gian thực tập công ty em nhận thấy ngồi điểm mạnh cơng ty có số điểm yếu khó khăn cần khắc phục hoàn thiện thời gian tới đặc biệt vấn đề Quản trị nhân lực công ty để trì phát triển cách hiệu em xin chọn đề tài: SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 65 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM ” Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo tập thể cán lãnh đạo, công nhân viên Công ty giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp báo cáo Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn tới Thầy Đỗ Văn Cường người trực tiếp hướng dẫn em! Hưng Yên, ngày 27 tháng 03 năm 2012 Sinh viên thực Vũ Thị Huế SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 66 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Philip Kotler, “Quản Trị Marketing”, NXB Thống Kê Trường Đại Học Bưu Chính Viễn Thơng (2004), “Giáo trình Quản Trị Tài Chính”, NXB Thống Kê Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (2004), “ Giáo Trình Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh”, NXB Thống Kê Báo cáo kết sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, số liệu khác Cơng ty Cổ Phần Xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam hai năm 2010 2011 SVTH: Vũ Thị Huế - Lớp: QTK6.1 67 ... kinh doanh, tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài - Thẩm địn báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm sáu tháng cơng ty, báo cáo đánh gián công tác quản lý Hội đồng quản trị -... Yên Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.3 Các ngành nghề kinh doanh, quy trình số dịch vụ chủ yếu 1.3.1 Các ngành nghề kinh doanh Trải qua năm hoạt động VINADECOR JSC trở thành công ty hoạt động đa ngành. .. quản lý Hội đồng quản trị - Trình báo cáo thảm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông họp
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh , Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh , GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM, PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM, (Đơn vị tính: Triệu đồng), ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay