kế toán quản trị

9 8 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 14:58

MỤC LỤC Câu 1: Theo quan điểm riêng anh (chị), tổ chức máy kế toán quản trị doanh nghiệp Việt Nam nên theo đuổi mơ hình nào? Vì sao? Câu 2: Trình bày mối quan hệ chi phí sản phẩm với chi phí thời kỳ? Câu 3: Thế biến phí thực thụ (biến phí tỷ lệ), biến phí cấp bậc? Câu 4: Thế định phí bắt buộc, định phí tùy ý? Danh mục tài liệu tham khảo Câu 1: Theo quan điểm riêng anh (chị), tổ chức máy kế toán quản trị doanh nghiệp Việt Nam nên theo đuổi mô hình nào? Vì sao? Các mơ hình kế tốn Trong giai đoạn thông tin xem yếu tố trực tiếp trình sản xuất kinh doanh nên để thích ứng với hồn cảnh mới, nhà quản trị phải có phương pháp tiếp cận chức khác kế toán kinh doanh, tiếp thị, sản xuất, tài chính, ứng xử mặt tổ chức quản lý doanh nghiệp Trong bối cảnh đó, kế tốn quản trị hình thành phát triển, trở thành phận quan trọng hệ thống cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hiện gồm có ba mơ hình tổ chức máy kế tốn quản trị: Mơ hình tách biệt (độc lập): mơ hình tổ chức tách biệt kế tốn tài kế toán quản trị thành hai phận riêng biệt Mơ hình phù hợp với doanh nghiệp có quy mơ lớn Mơ hình áp dụng chủ yếu Cộng hòa Pháp nước thực theo kế tốn Cộng hòa Pháp Mơ hình kết hợp: mơ hình kết hợp kế tốn tài kế toán quản trị phận Các cán phụ trách phần hành kế toán quản trị phụ trách phần hành kế tốn quản trị Mơ hình phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ Mơ hình sử dụng hầu hết nước, đặc biệt Mỹ nước áp dụng kế toán Mỹ Mỹ quốc gia có bề dày phát triển kế tốn quản trị chi phí lý luận thực tiễn Các doanh nghiệp Mỹ áp dụng mơ hình kết hợp kế tốn quản trị kế tốn tài Mơ hình hỗn hợp: mơ hình tổ chức mà phần hành quan trọng bố trí cán kế tốn tài kế tốn quản trị riêng, phần hành quan trọng tổ chức chung Hiện trạng doanh nghiệp Việt Nam Các doanh nghiệp Việt Nam chiếm đa phần doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, doanh nghiệp Việt Nam không chịu sức ép cạnh tranh với cơng ty nước mà gay gắt liệt từ tập đoàn đa quốc gia, công ty hùng mạnh vốn, thương hiệu trịnh độ quản lý Do vậy, để cạnh tranh được, doanh nghiệp Việt Nam phải tìm cho hướng hợp lý để tồn phát triển Một số giải pháp cần phải làm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quản lý… mà thông tin để làm sở khơng thể khác ngồi thơng tin kế tốn Chính vậy, Các doanh nghiệp Việt Nam muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải có máy quản trị tốt, hiệu Tuy nhiên, Việt Nam nay, số doanh nghiệp có tổ chức hoạt động kiểm tốn cơng ty, doanh nghiệp lớn hầu hết công ty, doanh nghiệp vừa nhỏ không tổ chức hoạt động kế toán quản trị hay thực manh múng cách th cơng ty kế tốn kiểm toán để thực hoạt động Trên thực tế, hệ thống thơng tin kế tốn chi phí doanh nghiệp hầu hết thông tin khứ Kế tốn chi phí chưa phục vụ cho việc phân tích mặt hoạt động doanh nghiệp vào việc sử dụng hiệu nguồn lực, việc xây dựng phương án lựa chọn định sản xuất tối ưu Việc phân loại chi phí sản xuất chưa hướng tới kế tốn cung cấp thơng tin cho yêu cầu kế toán quản trị doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế tốn có chi tiết chưa phù hợp với việc phân tích chi phí theo định phí, biến phí để từ phân tích chênh lệch chi phí thực tế định mức Việc lập dự toán định mức khoản chi phí chưa quan tâm mức, mà chưa có chủ động kế hoạch sản xuất, hầu hết phụ thuộc vào đối tác Công tác phân tích chi phíkhối lượng-lợi nhuận chưa doanh nghiệp thực hiện, thơng tin chi phí chưa phát huy tác dụng việc lựa chọn phương án sản xuất tối ưu, chưa tiến hành đánh giá hiệu hoạt động phận doanh nghiệp Cơng tác kế tốn quản trịkế tốn quản trị chi phí chưa trọng, hệ thống, sổ sách sơ sài chủ yếu sử dụng sổ sách chi tiết kế toán tài chính…Từ việc nghiên cứu phân tích vấn đề tồn nêu cần lựa chọn mô hình tổ chức kế tốn quản trị doanh nghiệp Việt Nam điều cần thiết Mô hình kế tốn quản trị thích hợp với donh nghiệp Việt Nam Đối với doanh nghiệp Việt Nam đa số doanh nghiệp vừa nhỏ Họ vừa thành lập hạn chế vốn Do mơ hình tổ chức máy kế tốn quản trị tách biệt khơng khả thi Chi phí cho máy kế tồn tài kế tốn quản trị lớn ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp Tuy nhiên, để có thơng tin chi tiết để đưa định kế hoạch kinh doanh tương lai cần phải có hoạt động kế toán quản trị Trong điều kiện doanh nghiệp Việt Nam nên theo mơ hình kết hợp kế tốn quản trị kế tốn tài hệ thống kế toán phù hợp, mơ hình cho phép kế thừa nội dung kế tốn tài tồn biểu cụ thể hệ thống kế toán hành Thực chất kế tốn tài kế tốn quản trị nghiên cứu biến động chi phí kết hoạt động Song kế toán quản trị mang nội dung chủ yếu cung cấp hệ thống thơng tin chi phí để nhà quản trị đưa hàng loạt định Mặt khác, việc tồn hệ thống kế toán tiết kiệm chi phí hạch tốn kế tốn, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu áp dụng mơ hình tách rời dường tốn chi phí nhiều so với lợi ích thu Điều phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam chiếm đến 95% doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ, phù hợp với trình độ cán kế tốn đơn vị, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát Nhà nước Mỗi phần hành kế tốn nên phân cơng nhiệm vụ rõ ràng để nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc nhân viên kế toán, đồng thời tránh chồng chéo việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp Câu 2: Trình bày mối quan hệ chi phí sản phẩm với chi phí thời kỳ? Chi phí sản phẩm Chi phí sản phẩm chi phí liên quan trực tiếp đến đơn vị sản phẩm sản xuất doanh nghiệp sản xuất công nghiệp mua vào doanh nghiệp thương mại Đối với doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản phẩm bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí sau chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối thành phẩm nhập kho Đối với doanh nghiệp thương mại, chi phí sản phẩm bao gồm giá trị hàng hóa mua vào Chi phí sản phẩm trình bày Bảng cân đối kế toán khoản mục Hàng tồn kho Chi phí thời kỳ Chi phí thời kỳ chi phí phát sinh làm giảm lợi tức doanh nghiệp Chi phí thời kỳ bao gồm: giá vốn hàng xuất bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí thời kỳ trình bày Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mối quan hệ chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ Trên Bảng cân đối kế tốn, chi phí sản phẩm khoản mục hàng tồn kho thành phẩm, hàng hóa tiêu thụ chi phí sản phẩm trở thành chi phí thời kỳ thể giá vốn hàng xuất bán ghi nhận kỳ trình bày Bảng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Tùy theo loại hình doanh nghiệp (sản xuất, thương mại, dịch vụ) mà chi phí sản xuất chi phí thời kỳ nhận biết sau: Loại hình doanh nghiệp Doanh Bộ phận nghiệp sản xuất sản xuất Bộ phận bán hàng quản lý Doanh nghiệp thương mại Chi phí sản phẩm Chi phí thời kỳ Tất chi phí phát sinh chi phí sản phẩm Ban đầu, đưa vào chi phí sản phẩm chế tạo Khi sản phẩm chế tạo xong giá trị thành phẩm chuyển vào hàng tồn kho Khơng có Thành phẩm bán trở thành giá vốn hàng bán Giá mua chi phí mua hàng tồn kho Giá vốn hàng hóa xuất bán chi phí bán hàng Tất chi phí phát sinh Doanh nghiệp dịch vụ chi phí quản lý doanh nghiệp Tất chi phí phát sinh kỳ chúng khơng có thành phẩm tồn kho Khơng có Câu 3: Thế biến phí thực thụ (biến phí tỷ lệ), biến phí cấp bậc? Biến phí chi phí mà mặt tổng số thay đổi tỷ lệ thuận với thay đổi mức độ hoạt động doanh nghiệp Các biến phí doanh nghiệp thường là: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chí phí lao động trực tiếp, tiền hoa hồng bán hàng, chi phí vận chuyển… Nhưng xét đơn vị mức độ hoạt động, biến phí số Cơng thức tính biến phí: V = qv (v: biến phí đơn vị, q: mức độ hoạt động, V: tổng biến phí) Tổng biến phí Biến phí đơn vị Mức độ hoạt động Mức độ hoạt động Biến phí thực thụ (tỷ lệ) biến phí biến đổi tuyến tính (cùng tỷ lệ) với biến đổi mức độ hoạt động Ví dụ: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí nhân cơng gián tiếp + Chi phí dầu nhớt cho máy sản xuất + Chi phí nhân viên bán hàng, chi phí hoa hồng Đồ thị biểu diễn biến phí thực thụ Chi phí Y = ax ax x Mức độ hoạt động Biến phí cấp bậc: chi phí có thay đổi với mức độ hoạt động khơng tuyến tính Những chi phí khơng thay đổi mức độ hoạt động thay đổi Nó thay đổi mức độ hoạt động thay đổi mức đáng kể Ví dụ: Chi phí nhân viên bán hàng trả theo mức doanh thu (doanh thu 400.000.000 đồng tiền lương 1.000.000 đồng, doanh thu từ 400.000.000 đồng đến 8000.000.000 đồng tiền lương 1.500.000 đồng) Đồ thị biểu diễn biến phí cấp bậc Chi phí Mức độ hoạt động Câu 4: Thế định phí bắt buộc, định phí tùy ý? Định phí chi phí mà mặt tổng số coi không thay đổi mức độ hoạt động doanh nghiệp thay đổi Tuy vậy, định phí đơn vị sản phẩm biến đổi tỷ lệ nghịch với mức độ hoạt động Như vậy, doanh nghiệp hoạt động hay khơng hoạt động tồn định phí Các định phí doanh nghiệp ví dụ như: tiền lương cán quản lý doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định (theo phương pháp đường thẳng)… Cơng thức tính định phí đơn vị: f = F (f: định phí đơn vị, q: mức độ hoạt q động, F: tổng định phí) Tổng định phí Định phí đơn vị Mức độ hoạt động Mức độ hoạt động Định phí bắt buộc: chi phí khơng thể khơng có cho dù mức độ hoạt động doanh nghiệp xuống thấp, chí khơng hoạt động Ví dụ như: + Khấu hao tài sản cố định + Lương cán quản lý ………… Đặc điểm định phí bắt buộc: + Tồn lâu dài hoạt động doanh nghiệp + Khơng thể cắt giảm tồn định phí bắt buộc thời gian ngắn hạn Từ đặc điểm trên, yêu cầu nhà quản lý phải thận trọng định đầu tư đồng thời tăng cường sử dụng phương tiện có để khai thác tối đa công suất tài sản dài hạn để tiết kiệm chi phí đồng thời tăng nhanh khả thu hồi vốn, tránh rủi ro xảy Định phí bắt buộc thể phương trình đường thẳng y = b, với b số Đồ thị biểu diễn đinh phí bắt buộc Chi phí Y=b Mức độ hoạt động Định phí tùy ý: chi phí dễ dàng thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thực tế mức độ hoạt động Nhà quản lý định chi phí tùy ý hàng năm Ví dụ như: chi phí quảng cáo, chi phí đào tạo, chi phí thuê tư vấn… Đặc điểm định phí tùy ý: + Có chất ngắn hạn, liên quan đến kế hoạch ngắn hạn ảnh hưởng đến chi phí doanh nghiệp năm + Có thể cắt bỏ định phí tùy ý trường hợp cấn thiết Đồ thị biểu diễn định phí tùy ý Chi phí Mức độ hoạt động DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế tốn quản trị (Trường đại học Duy Tân – GV Hồ Văn Nhàn) Các trang web hỗ trợ www.nganhketoankiemtoan.blogspot.com www.hocketoanthuchanh.weebly.com www.tailieu.vn ... thống kế toán hành Thực chất kế tốn tài kế tốn quản trị nghiên cứu biến động chi phí kết hoạt động Song kế toán quản trị mang nội dung chủ yếu cung cấp hệ thống thơng tin chi phí để nhà quản trị. .. có hoạt động kế toán quản trị Trong điều kiện doanh nghiệp Việt Nam nên theo mơ hình kết hợp kế tốn quản trị kế tốn tài hệ thống kế tốn phù hợp, mơ hình cho phép kế thừa nội dung kế tốn tài tồn... Pháp Mơ hình kết hợp: mơ hình kết hợp kế tốn tài kế toán quản trị phận Các cán phụ trách phần hành kế toán quản trị phụ trách phần hành kế tốn quản trị Mơ hình phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ Mơ
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán quản trị , kế toán quản trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay