GIAO AN BIEN SOAN THEO KIEU MOI CHU DE CACBON

10 21 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 14:40

Bài 15: CACBON Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thường Lớp: 11B2 Mục tiêu a) Kiến thức HS nêu - Vị trí cacbon bảng tuần hồn ngun tố hố học, cấu hình electron ngun tử, dạng thù hình cacbon, tính chất vật lí (cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ dẫn điện), ứng dụng - Cacbon có tính phi kim yếu (oxi hóa hiđro kim loại canxi…), tính khử ( khử oxi, oxit kim loại) Trong số hợp chất, cacbon thường có số oxi hóa +2 +4 b) Kĩ - Dự đốn tính chất, kiểm tra, kết luận tính chất hố học cacbon - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút nhận xét tính chất, điều chế cacbon - Viết phương trình hóa học minh họa tính chất điều chế cacbon c) Thái độ - Giáo dục đức tính cẩn thận xác - Nhận thức vai trò cacbon hợp chất chúng đời sống người - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường - Liên hệ kiến thức thực tế sống d) Định hướng lực hình thành + Năng lực hợp tác + Năng lực giải vấn đề + Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn + Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học + Năng lực thực hành hóa học + Năng lực tự học học sinh Thiết kế tiến trình dạy học chủ đề Chủ đề "Cacbon’’ nghiên cứu sau HS học xong kiến thức lí thuyết cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hồn ngun tố hóa học, liên kết hóa học, phản ứng oxi hóa – khử, tốc độ phản ứng hóa học điện li nên có vai trò quan trọng việc hình thành, hồn thiện phát triển kiến thức, kĩ hóa học Cụ thể giúp HS vận dụng kiến thức lí thuyết chủ đạo để dự đốn,tìm hiểu giải thích chất, nguyên nhân biến đổi hóa học, tính chất đơn chất, hợp chất nguyên tố (làm rõ mối quan hệ cấu tạo nguyên tử với vị trí nguyên tố; cấu tạo nguyên tử cấu tạo phân tử với tính chất hóa học; mối quan hệ tính chất chất với ứng dụng phương pháp điều chế chất, phương pháp bảo quản sử dụng chất) Có thể mô tả mối liên hệ nội dung sau: Vị trí ngun tử bảng tuần hồn Cấu tạo ngun tử Tính chất vật lý Tính chất hóa học Trạng thái tự nhiên Ứng dụng Điều chế Như cấu trúc chung dạy nội dung chủ đề sở GV hướng dẫn HS phân tích đặc điểm cấu tạo nguyên tử, phân tử, số oxi hóa nguyên tố cacbon, phân tử hợp chất kiến thức biết tính chất axit-bazơ, phản ứng oxi hóa khử để giúp HS dự đốn tính chất vật lý, tính chất hóa học (tính axit-bazơ, tính oxi hóa khử ) chất GV hướng dẫn HS đề xuất thí nghiệm nghiên cứu tính chất chất, sau tiến hành thí nghiệm nghiên cứu kiểm chứng dự đốn kết luận Từ tính chất chất, HS dự đốn nêu ứng dụng chất sống Đối với nội dung điều chế chất, GV sử dụng hệ thống câu hỏi đàm thoại tái tìm tòi để hướng dẫn HS vận dụng lý thuyết phản ứng hóa học (các yếu tố ảnh hưởng đến cân hóa học, tốc độ phản ứng ), mối quan hệ biến đổi chất với kiến thức thực tiễn để nghiên cứu trình sản xuất cacbon Các phương pháp kĩ thuật thường sử dụng dạy chủ đề phương pháp đàm thoại nêu vấn đề, phương pháp trực quan (sử dụng thí nghiệm liên quan đến cacbon, sơ đồ, tranh vẽ ), phương pháp dạy học hợp tác, kĩ thuật KWL, kĩ thuật sơ đồ tư duy, kĩ thuật mảnh ghép nhằm hướng dẫn học sinh tự lĩnh hội kiến thức góp phần hình thành lực cho HS KẾ HOẠCH DẠY HỌC Chuẩn bị giáo viên - Bảng tuần hồn ngun tố hóa học - Các hình ảnh dạng thù hình cacbon, hình ảnh ứng dụng cacbon - Các hình ảnh trạng thái tự nhiên, ứng dụng cacbon - Sơ đồ tính chất hóa học cacbon - Máy chiếu Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước nội dung chủ đề sách giáo khoa Hóa học lớp 11 - Tìm kiếm thơng tin, kiến thức liên quan đến chủ đề phần ứng dụng Phương pháp dạy học Phát giải vấn đề Phương pháp dạy học hợp tác (kĩ thuật mãnh ghép, thảo luận nhóm) Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan ( BTH, tranh ảnh, SGK) Phương pháp sử dụng câu hỏi, tập Phương pháp đàm thoại tìm tòi Các chuỗi hoạt động dạy học: A/ Hoạt động trải nghiệm, kết nối : a Mục tiêu: Huy động kiến thức học HS tạo tình để học sinh có nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức Nội dung HĐ: - Dẫn nhập HS tìm hiểu kiến thức dạng thù hình trạng thái tự nhiên đơn chất đơn chất C - Thông qua video câu hỏi học sinh xác định vị trí C bảng tuần hoàn b Phương thức tiến hành: Hoạt động : GV cho học sinh giải câu đố bút chì xem video, chơi trò hái hoa dân chủ Các nhóm HS suy nghĩ trả lời quan sát video, thảo luận chọn câu hỏi để trả lời Hoạt động 2: - GV yêu cầu HS thảo luận hoàn thành (KWL) vào bảng học tập Em liệt kê tất em biết vào cột K muốn biết cacbon vào cột W Điều biết(K) Điều muốn biết(W) Điều học được(L) c Sản phẩm, đánh giá kết hoạt động: - Sản phẩm: HS điền thông tin vào phiếu - Đánh giá kết hoạt động: - GV lựa chọn kết thảo luận nhóm chiếu lên mà hình Các nhóm khác nhận xét, bổ sung + Thơng qua quan sát: Trong q trình HS HĐ nhóm, GV cần quan sát kĩ tất nhóm, kịp thời phát khó khăn, vướng mắc HS có giải pháp hỗ trợ hợp lý + Thơng qua báo cáo nhóm góp ý, bổ sung nhóm khác, GV biết HS có kiến thức nào, kiến thức cần điều chỉnh, bổ sung Dự kiến kết quả: PHIẾU HỌC TẬP Em liệt kê tất em biết vào cột K muốn biết cacbon vào cột W Điều em biết (K) Điều em muốn biết (W) Điều em học (L) - Vị trí C - Tại dạng thù hình cacbon lại bảng tuần hồn có tính chất vật lí khác nhau? - Các dạng thù hình - Tính chất hóa học C gì? Cacbon số - Dạng thù hình C hoạt động hóa tính chất vật lí học nhất? chúng - Một số ứng dụng trạng thái tự nhiên cacbon - Cách điều chế dạng thù hình C - Những vấn đề thực tiễn liên quan đến C? GV: Những vấn đề đặt W tìm hiểu cụ thể phần (hoạt động hình thành kiến thức) B Hoạt động hình thành kiến thức: *Hoạt động 3: Xây dựng kiến thức tính chất vật lí, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, điều chế ứng dụng cacbon GV: Yêu cầu HS làm phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP Nhóm Trình bày cấu trúc, tính chất vật lí ứng dụng kim cương than chì? (theo mẫu) Sau : so sánh khác chúng? Cấu trúc Tính chất vật lí Ứng dụng Kim cương Than chì Nhóm Trình bày cấu trúc, tính chất vật lí ứng dụng fuleren cacbon vơ định hình? (theo mẫu) Cấu trúc Tính chất vật lí Ứng dụng Fuleren Cacbon vơ định hình Nhóm Câu 1: Xác định số oxi hóa C chất: CH4, CO, CO2 Hãy dự đốn tính chất hóa học C? Dạng thù hình cacbon hoạt động hóa học nhất? Câu 2: Cho C tác dụng với chất: O2, HNO3, ZnO, H2, Al Viết phương trình phản ứng xảy ra, xác định số oxi hóa vai trò chất? Nhóm Nêu trạng thái tự nhiên cacbon cách điều chế dạng thù hình cacbon? a) Mục tiêu hoạt động: + Xây dựng kiến thức tính chất vật lí, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, điều chế ứng dụng cacbon + Rèn luyện lực thực hành hoá học, kĩ quan sát, lực hợp tác diễn đạt b Phương thức hoạt động: - Kĩ thuật: mãnh ghép đơn giản, hợp tác nhóm - GV chia lớp thành nhóm, yêu cầu nhóm hoàn thành nội dung phiếu học tập - Sau phút nhóm hồn thành, giáo viên mời nhóm lên báo cáo, nhóm khác nhận xét bổ sung Cuối giáo viên hướng dẫn em chốt lại phần kiến thức - Trong trình nhận xét, giáo viên kết hợp cho học sinh làm thí nghiệm kiểm chứng: tính hấp phụ than hoạt tính, cacbon tác dụng với oxi cacbon tác dụng với HNO3 - GV kết hợp liên hệ thực tế + Các nhóm tiến hành thảo luận, sau GV mời đại diện (bất kỳ) nhóm báo cáo sản phẩm c) Sản phẩm, đánh giá kết hoạt động: - Sản phẩm: + HS hoàn thành nội dung phiếu học tập - Đánh giá kết hoạt động: Hoạt động thầy (đánh giá sản phẩm => kết luận….=> ghi bài) + Thơng qua báo cáo nhóm góp ý, bổ sung nhóm khác, GV biết HS có kiến thức nào, kiến thức cần điều chỉnh, bổ sung + GV hoàn chỉnh kiến thức cho thời gian để học sinh ghi theo hiểu biết mình, tiến hành kiểm tra ghi chép học sinh để phê bình góp ý đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức học sinh I TÍNH CHẤT VẬT LÍ III TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN Đơn chất: kim cương, than chì Hợp chất: canxit, magiezit, đolomit, dầu mỏ, tế bào IV ĐIỀU CHẾ, ỨNG DỤNG d) Dự kiến khó khăn, vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: - Khó khăn: tiến hành thí nghiệm với than hoạt tính khơng lọc kĩ phản ứng với oxi khơng xảy bình đựng oxi - Giải pháp hỗ trợ: GV nhắc HS xếp giấy lọc cách, phản ứng cacbon với oxi phải đun nóng đỏ than đưa nhanh vào bình đựng khí oxi, bình oxi phải có nước cát (GV cần dự kiến trước khó khăn HS vấp phải tiến hành thí nghiệm, phân tích tượng, giải thích, viết ptpứ, tổng hợp kiến thức để hỗ trợ hs hiệu hơn) GV: Nhận xét, bổ sung trình chiếu sơ đồ tư để tổng kết nội dung học Hoạt động 4: Luyện tập a) Mục tiêu hoạt động +Củng cố, khắc sâu kiến thức học vị trí, cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế cacbon +Tiếp tục phát triển lực: tự học, sử dụng ngơn ngữ hóa học, tính tốn, phát giải vấn đề thơng qua mơn hóa học +Nội dung hoạt động: Hoàn thành câu hỏi/bài tập b)Phương thức tổ chức hoạt động + GV cho HS hoạt động cá nhân, bên cạnh cho HS hoạt động cặp đơi trao đổi nhóm nhỏ để chia sẻ kết giải câu hỏi/bài tập + Hoạt động chung lớp: GV mời số HS lên trình bày kết quả/lời giải, HS khác góp ý, bổ sung.GV giúp HS nhận chỗ sai sót cần chỉnh sửa chuẩn hóa kiến thức/phương pháp giải tập c) Sản phẩm, đánh giá kết hoạt động -Sản phẩm: Kết trả lời câu hỏi/bài tập -Kiểm tra, đánh giá hoạt động: Thông qua quan sát: Khi HS hoạt động cá nhân, GV ý quan sát, kịp thời phát khó khăn, vương mắc HS có giải pháp hỗ trợ hợp lý Thơng qua sản phẩm học tập: Bài trình bày/lời giải HS câu hỏi/bài tập, GV tổ chức cho HS chia sẻ, thảo luận tìm chỗ sai cần điều chỉnh chuẩn hóa kiến thức BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu C phản ứng với tất chất dãy sau đây? A Na2O, NaOH, HCl C Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3 B Al, HNO3 đặc, KClO3 D NH4Cl, KOH, AgNO3 Câu Kim cương than chì dạng: A đồng hình cacbon B đồng vị cacbon C thù hình cacbon D đồng phân cacbon Câu Tính oxi hóa C thể phản ứng : A C+O2  CO2 B C + 2CuO  2Cu + CO C 3C + 4Al  Al4C3 D C + H2O  CO+ H2 Câu Tính khử C thể phản ứng: A 2C + Ca  CaC2 C C + 2H2 CH4 B C + CO2  2CO D 3C + 4Al  Al4C3 Hoạt động 5: Vận dụng tìm tòi mở rộng a) Mục tiêu hoạt động: HĐ vận dụng tìm tòi mở rộng thiết kế cho HS nhà làm, nhằm mục đích giúp HS vận dụng kiến thức, kĩ học để giải các câu hỏi, tập gắn với thực tiễn mở rộng kiến thức HS, không bắt buộc tất HS phải làm, nhiên GV nên động viên khuyến khích HS tham gia, HS say mê học tập, nghiên cứu, HS khá, giỏi chia sẻ kết với lớp b) Nội dung HĐ: HS giải câu hỏi/bài tập sau: Câu 1: Vì để nung gạch, ngói ngời ta thương xếp gạch, ngói mộc xen lẫn với bánh than? Câu 2: Khói từ lò nung gạch có làm ô nhiễm môi trường không? Vì sao? c) Phương thức tổ chức HĐ: GV hướng dẫn HS nhà làm hướng dẫn HS tìm nguồn tài liệu tham khảo (internet, thư viện, góc học tập lớp ) d) Sản phẩn HĐ: Bài viết/báo cáo trình bày powerpoint HS e) Kiểm tra, đánh giá kết HĐ: GV cho HS báo cáo kết HĐ vận dụng tìm tòi mở rộng vào đầu buổi học kế tiếp, GV cần kịp thời động viên, khích lệ HS 10 ... KẾ HOẠCH DẠY HỌC Chu n bị giáo viên - Bảng tuần hồn ngun tố hóa học - Các hình ảnh dạng thù hình cacbon, hình ảnh ứng dụng cacbon - Các hình ảnh trạng thái tự nhiên, ứng dụng cacbon - Sơ đồ tính... vật lí Ứng dụng Kim cương Than chì Nhóm Trình bày cấu trúc, tính chất vật lí ứng dụng fuleren cacbon vơ định hình? (theo mẫu) Cấu trúc Tính chất vật lí Ứng dụng Fuleren Cacbon vơ định hình Nhóm... đặc, KClO3 D NH4Cl, KOH, AgNO3 Câu Kim cương than chì dạng: A đồng hình cacbon B đồng vị cacbon C thù hình cacbon D đồng phân cacbon Câu Tính oxi hóa C thể phản ứng : A C+O2  CO2 B C + 2CuO  2Cu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN BIEN SOAN THEO KIEU MOI CHU DE CACBON, GIAO AN BIEN SOAN THEO KIEU MOI CHU DE CACBON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay