DeThiThu net de thi thu THPT QG 2017 mon vat ly thpt hoang le kha lan1 id file 411

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 14:18

http://dethithu.net – Truy cập để tải thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc Gia cập nhật ngày! SỞ GD & ĐT THANH HĨA TRƯỜNG THPT HỒNG LỆ KHA http://dethithu.net ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - NĂM 2016_2017 Môn: VẬT Thời gian làm bài: 50 phút - 40 câu trắc nghiệm Mã đề thi 485 Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: De Câu 1: Một sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(6t x) (cm) (x tính mét, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A m/s m/s B m/s C D m/s A A iTh Th Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos10t (t tính s) Tại t = 2s, pha dao động A 40 rad B 20 rad C 10 rad D rad Câu 3: Con lắc đơn dao động điều hòa, tăng chiều dài lắc lên lần tần số dao động lắc A tăng lên lần B giảm lần C giảm lần D tăng lên lần Câu 4: Một mạch LC có điện trở khơng đáng kể, dao động điện từ tự mạch có chu kỳ 2.10 -4 s Năng lượng điện trường mạch biến đổi tuần hoàn với chu kỳ A 0,5.10-4 s B 1,0.10-4 s C 4,0.10-4 s D 2,0.10-4 s Câu 5: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + φ) http://dethithu.net Tại thời điểm vận tốc có độ lớn nửa vận tốc cực đại, lúc li độ vật có độ lớn http://dethithu.net B A C A D A et u.N Câu 6: Hiện tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp A bước sóng B hai lần bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 7: Một vật dao động điều hòa, chu kỳ dao động vật qua vị trí cân A hai lần B bốn lần C ba lần D lần Câu 8: Dao động tắt dần dao động có A ma sát cực đại B chu kì tăng tỉ lệ với thời gian C biên độ giảm dần theo thời gian D biên độ thay đổi liên tục Câu 9: Chọn câu sai: Âm LA đàn ghi ta kèn A đồ thị dao động âm B tần số C cường độ âm D mức cường độ âm Câu 10: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo dài 12 cm Dao động có biên độ A 24 cm B 12 cm C cm D cm Câu 11: Đặc điểm số đặc điểm đặc điểm chung sóng sóng điện từ? A Truyền chân khơng B Là sóng ngang C Mang lượng D Bị nhiễu xạ gặp vật cản Câu 12: Hai dao động điều hòa có phương trình dao động x1 = 5cos(2πt+ π/6) (cm) x2 = cos(2πt+ 2π/3) (cm) Biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp B 10 cm, 0,5 π A cm, 5π/6 C cm π/3 D cm, 0,5 π Trang 1/4 - Mã đề thi 485 http://dethithu.net – Truy cập để tải thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc Gia cập nhật ngày! Câu 13: Một sóng có chu kỳ T, tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng λ Hệ thức khơng A v =  B v = λf T D   v.T C   v f De Câu 14: Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A, B cố định Một sóng truyền có tần số 50Hz, với tốc độ truyền sóng 20m/s Số bó sóng dây A 500 B 50 C D 10 Câu 15: Một mạch dao động LC lí tưởng có L = 1/π mH, C = 4/π nF Sau kích thích cho mạch dao động Chu kì dao động điện từ tự mạch A 4.10-6s B 2.10-6s C 4.10-5s D 4.10-4s Câu 16: Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng A Sóng dài B Sóng trung C Sóng cực ngắn D Sóng ngắn Câu 17: Một lắc đơn gồm vật m treo vào sợi dây không giãn, khối lượng không đáng kể, chiều dài l Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc dao động là: l m g g A l B 2 l D 2 l C g A ngược pha B pha et u.N iTh Th Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa có li độ phụ thuộc vào thời gian theo quy luật   x  4cos  2t   (x tính cm, t tính s) Tần số góc dao động 6   A cm B C 2π rad/s D Hz Câu 19: Một vật nhỏ khối lượng 250g dao động theo phương trình x = 8cos10t (x tính cm; t tính s) Thế vật biên âm là: A -80 mJ B -128 mJ C 80 mJ D 64 mJ Câu 20: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ cm vận tốc có độ lớn cực đại 10 cm/s Chu kì dao động vật nhỏ A s B s C s D s Câu 21: Điều phát biểu sau sai nói q trình lan truyền sóng học A trình truyền lượng B trình lan truyền dao động mơi trường vật chất theo thời gian C trình lan truyền pha dao động D trình lan truyền phần tử vật chất không gian Câu 22: Một sóng lan truyền mơi trường Hai điểm phương truyền sóng, cách khoảng bước sóng có dao động C lệch pha  D lệch pha  Câu 23: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính băng s Tần số sóng bằng: A Hz B 15Hz C 20Hz D 10Hz Câu 24: Hai âm có độ cao hai âm có A biên độ B tần số C cường độ âm D mức cường độ âm Câu 25: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 400 g lò xo có độ cứng k Kích thích cho vật dao động điều hòa với W = 25 mJ Khi vật qua li độ - cm vật có vận tốc - 25 cm/s Xác định độ cứng lò xo A 25 N/m B 50 N/m C 150 N/m D 250 N/m Câu 26: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình x1  2cos 10 t  cm   x2  cos 10 t   cm Vận tốc chất điểm t = 8s 2  Trang 2/4 - Mã đề thi 485 http://dethithu.net – Truy cập để tải thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc Gia cập nhật ngày! iTh Th De A 10 cm/s B 10π cm/s C 20π cm/s D 20 cm/s Câu 27: Một sóng điện từ truyền từ đài phát sóng Hà Nội đến máy thu Biết cường độ điện trường cực đại 10 (V/m) cảm ứng từ cực đại 0,15 (T) Tại điểm A có sóng truyền hướng Bắc theo phương nằm ngang, thời điểm cường độ điện trường (V/m) có hướng Đơng véc tơ cảm ứng từ có hướng độ lớn là: A Hướng xuống 0,06 (T) B Hướng xuống 0,075 (T) C Hướng lên 0,075 (T) D Hướng lên 0,06 (T) Câu 28: Cho hai nguồn sóng kết hợp mặt nước, pha có biên độ cm hai điểm A B cách 31 cm Cho bước sóng 12 cm O trung điểm AB Trên đoạn OB có hai điểm M N cách O cm cm Khi N có li độ cm M có li độ A cm B – cm C cm D –2 cm Câu 29: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L tụ gồm tụ C0 ghép song song với tụ xoay CX có điên dung biến thiên từ C1 =10pF Đến C2 = 310pF góc xoay biến thiên từ 00 đến 1500 Mạch thu sóng điện từ có bước sóng từ λ1 =10m đến λ2 =40m Biết điện dung tụ xoay hàm bậc góc xoay Để mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ = 20m góc xoay tụ A 600 B 750 C 300 D 450 Câu 30: Một lắc lò xo dao động theo phương ngang với dao động 20mJ lực đàn hồi cực đại 2N Biên độ dao động lắc A 4cm B 3cm C 1cm D 2cm Câu 31: Người ta định đầu tư phòng hát Karaoke hình hộp chữ nhật có diện tích sàn khoảng 18 m2, cao m Dàn âm gồm loa có cơng suất đặt góc A, B góc A’, B’ A, B, hình gắn tường ABB’A’ Bỏ qua kích thước người loa, coi loa phát âm đẳng hướng tường hấp thụ âm tốt Phòng có thiết kế để cơng suất đến tai người ngồi hát trung điểm M CD đối diện cạnh AB lớn Tai người chịu cường độ âm tối đa 10 W/m2 Công suất lớn loa mà tai người chịu đựng xấp xỉ A 535 W B 796 W C 723 W D 678 W Câu 32: Một vật thực thời dao động phương, tần số có phương trình x1  A1 cos(t  2 ) ; x2  A2 cos t ; x2  A3 cos(t  2 ) Tại thời điểm t1 thời điểm t2  t1  T giá trị li độ et u.N x1  10cm, x2  40cm, x3  20cm Tại li độ có giá trị x1  10 3cm, x2  0cm, x3  20 3cm Tìm biên độ dao động tổng hợp A 50cm B 40 cm C 60cm D 20cm Câu 33: Trên mặt nước có hai nguồn dao động M N pha, tần số f = 15Hz Tại điểm S cách M 30cm, cách N 24cm, dao động có biên độ cực đại Giữa S đường trung trực MN có ba dãy khơng dao động Tốc độ truyền sóng mặt nước A 2cm/s B 72cm/s C 30 cm/s D 36cm/s Câu 34: Tại nơi mặt đất, có hai lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 1, 2 chu T1 kì tương ứng T1, T2 = 5T1 Ban đầu hai lắc vị trí biên Sau thời gian đầu tiên, quãng 1 đường mà vật nhỏ hai lắc Tỉ số có 2 14 28 A 15 B C D 75 Câu 35: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  cos(2t   )cm Tại thời điểm pha dao động lần độ biến thiên pha chu kỳ, tốc độ vật A 3 cm / s B 6 cm / s C 12 cm / s D 12 3 cm / s Trang 3/4 - Mã đề thi 485 http://dethithu.net – Truy cập để tải thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc Gia cập nhật ngày! Câu 36: Trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B C thẳng hàng Một nguồn điểm phát âm có cơng suất P đặt O(không nằm đường thẳng qua A,B) cho mức cường độ âm A C 30 dB Bỏ nguồn âm O, đặt B 10 P nguồn âm điểm phát âm có cơng suất thấy mức cường độ âm O C 40 dB, mức cường độ âm A gần với giá trị sau ? A 34 dB B 38 dB C 29 dB D 27 dB iTh Th De Câu 37: Cho sóng dọc với biên độ 2 cm truyền qua lò xo thấy khoảng cách gần hai điểm B C lò xo 16 cm Vị trí cân B C cách 20 cm nhỏ nửa bước sóng Cho tần số sóng 15 Hz Tính tốc độ truyền sóng A 10 m/s B 12 m/s C 24 m/s D 20 m/s Câu 38: Trên sợi dây AB dài 1,2m có sóng dừng với bụng sóng Hai đầu A, B nút sóng Ở thời điểm phần từ điểm M dây cách A 30cm có li độ 0,3cm phần tử điểm N dây cách B 50cm có li độ A – 0,3 cm B 0,3 cm C – 0,5 cm D 0,5 cm Câu 39: Có hai lắc lò xo giống hệt dao động điều hồ mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh song song với trục Ox Biên độ lắc thứ A = 4cm, lắc thứ hai A2 = cm, lắc thứ hai dao động sớm pha lắc thứ Trong trình dao động khoảng cách lớn hai vật dọc treo trục Ox a = 4cm Khi động lắc thứ cực đại W động lắc thứ hai là: A W B W C W D W 4 Câu 40: Một nguồn âm N đẳng hướng phát sóng âm lan truyền mơi trường khơng khí Hai điểm A, B khơng khí cách N khoảng NA = 10 cm NB = 20 cm Nếu mức cường độ âm A L0 (dB) mức cường độ âm điểm B A (L0 – 4) dB B L0/4 dB C (L0 – 6) dB D L0/2 dB - HẾT D 11 A 21 D 31 D B 12 B 22 B 32 D B 13 C 23 D 33 C B 14 C 24 B 34 D B 15 A 25 D 35 A C 16 D 26 B 36 A A 17 A 27 A 37 B C 18 C 28 B 38 A A 19 C 29 C 39 C 10 D 20 A 30 D 40 C et u.N Truy cập http://dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia, tài liệu ơn thi THPT Quốc Gia mơn Tốn, Lý, Hóa, Anh, Văn ,Sinh , Sử, Địa, GDCD DeThiThu.Net cập nhật ngày phục vụ sĩ tử! Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi: http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử tài liệu ôn thi Facebook Admin DeThiThu.Net ( Hữu Hùng Hiền Hòa): http://facebook.com/huuhunghienhoa Trang 4/4 - Mã đề thi 485 http://dethithu.net – Truy cập để tải thêm nhiều đề thi thử THPT Quốc Gia cập nhật ngày! Truy cập http://tailieutracnghiem.net thường xuyên để cập nhật thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn thi trắc nghiệm Tốn, Lý, Hóa, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD Like Fanpage Tài Liệu Trắc Nghiệm Thi THPT Quốc Gia: http://facebook.com/tailieutracnghiem.net để cập nhật nhiều tài liệu ôn thi Quý thầy có nhu cầu mua file WORD đề thi trắc nghiệm THPT Quốc Gia 2017 ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm file WORD dễ dàng chỉnh sửa, biên soạn lại phục vụ nhu cầu dạy học, đề Vui lòng liên hệ Email: dethithu.net@gmail.com et u.N iTh Th De Trang 5/5 - Mã đề thi 485 ... vụ sĩ tử! Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi: http://facebook.com /dethithu. net để cập nhật nhiều đề thi thử tài liệu ôn thi Facebook Admin DeThiThu. Net ( Hữu Hùng Hiền Hòa):... Truy cập http:/ /dethithu. net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia, tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia mơn Tốn, Lý, Hóa, Anh, Văn ,Sinh , Sử, Địa, GDCD DeThiThu. Net cập nhật ngày... mua file WORD đề thi trắc nghiệm THPT Quốc Gia 2017 ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm file WORD dễ dàng chỉnh sửa, biên soạn lại phục vụ nhu cầu dạy học, đề Vui lòng liên hệ Email: dethithu. net@ gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: DeThiThu net de thi thu THPT QG 2017 mon vat ly thpt hoang le kha lan1 id file 411, DeThiThu net de thi thu THPT QG 2017 mon vat ly thpt hoang le kha lan1 id file 411

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay