Bai tap cac dinh luat niu ton

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 14:13

Chuyên đề tập Vật lí 10 BÀI TẬP CÁC ĐỊNH LUẬT NIU TƠN Dạng 1: Áp dụng định luật II Niu tơn cho vật (chịu tác dụng hợp lực) Bài 1: a Vật 5kg chịu tác dụng lực 15N Tính gia tốc vật? b Vật chịu tác dụng lực 20N, chuyển động với gia tốc 2m/s Tính khối lượng vật? Bài 2: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động nhanh dần sau 50cm đạt vận tốc 0,7m/s Tính lực tác dụng vào vật ? (Bỏ qua ma sát) Bài 3: Một ôtô khối lượng 3tấn, sau khởi hành 10s quãng đường 25m Tìm: a Lực phát động động xe b Vận tốc quãng đường xe sau 20s (Bỏ qua ma sát) Bài 4: Một xe ơtơ có khối lượng 2tấn chuyển động với vận tốc 72km/h hãm phanh Sau hãm phanh ơtơ chạy thêm 500m dừng hẳn Tìm: a Lực hãm phanh Bỏ qua lực cản bên ngồi b Thời gian từ lúc ơtơ hãm phanh đến lúc dừng hẳn Dạng 2: Bài toán thay đổi hợp lực, khối lượng Bài 5: Một vật chuyển động tác dụng lực F1 với gia tốc a1 Nếu tăng lực tác dụng thành F2 = 2F1 gia tốc vật a2 lần a1? Áp dụng: với a1= 2m/s2 tìm a2 ? Bài 6: Lực F truyền cho vật có khối lượng m1 gia tốc a1 = 2m/s2, truyền cho vật có khối lượng m2 gia tốc a2 = 6m/s2 Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m = m1 + m2 gia tốc a bao nhiêu? Bài 7: Lực F truyền cho vật có khối lượng m1 gia tốc a1 = 6m/s2, truyền cho vật có khối lượng m2 gia tốc a2 = 12m/s2 Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m = m2 – m1 gia tốc a bao nhiêu? Bài 8: Xe lăn có khối lượng m= 500kg, tác dụng lực F, xe chuyển động đến cuối phòng 10s Nếu chất lên xe kiện hàng xe chuyển động đến cuối phòng 20s Tìm khối lượng kiện hàng? Bài 9: Dưới tác dụng lực F nằm ngang, xe lăn chuyển động không vận tốc đầu, quãng đường 3m thời gian t Nếu đặt thêm vật có khối lượng 500g lên xe xe quãng đường 2m thời gian t Bỏ qua ma sát Tìm khối lượng xe Dạng 3: Áp dụng phương pháp động lực học (vật chịu tác dụng nhiều lực) Bài 10: Người ta đẩy thùng gỗ nặng 55kg theo phương nằm ngang với lực 220N làm thùng chyển động mặt phẳng nằm ngang Biết lực ma sát cản trở chuyển động có độ lớn Fms=192,5N Tính gia tốc thùng? Bài 11: Một ô tô khởi hành với lực phát động 2000N Lực cản tác dụng vào xe 400N Khối lượng xe 800kg Tính quãng đường xe sau 10s khởi hành ? Bài 12: Một xe có khối lượng 1tấn, sau khởi hành 10s quãng đường 50m a Tính lực phát động động xe ? Biết lực cản 500N b Tính lực phát động động xe sau xe chuyển động ? Biết lực cản khơng đởi suốt q trình chuyển động Bài 13: Một vật có khối lượng 3kg nằm yên sàn nhà Khi chịu tác dụng lực F phương chuyển động vật chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc 2m/s Lực ma sát trượt vật sàn 6N (Lấy g = 10m/s2) a Tính độ lớn lực F Trang Chuyên đề tập Vật lí 10 b Nếu bỏ qua ma sát sau 2s vật quãng đường (Với độ lớn lực F trên?) Bài 14: Một người dùng dây kéo vật có khối lượng m = 5(kg) trượt sàn nằm ngang với lực kéo F=20N Dây kéo nghiêng góc 600 so với phương ngang Xác định độ lớn lực ma sát (Lấy g = 10m/s2) Bài 15: Một người dùng dây kéo vật có khối lượng m=100kg sàn nằm ngang Dây kéo nghiêng góc 30 so với phương ngang Biết vật bắt đầu trượt từ trạng thái nghỉ, chuyển động nhanh dần đạt vận tốc 1m/s 1m Lực ma sát sàn lên vật vật trượt có độ lớn 125N Tính lực căng dây vật trượt ? Bài 16: Vật có khối lượng m = 4kg chuyển động mặt sàn nằm ngang tác dụng  lực F theo phương ngang Lực ma sát cản trở chuyển động vật 12N (Lấy g = 10m/s2) Tính độ lớn lực F để : a Vật chuyển động với gia tốc 1,25 m/s2 m b Vật chuyển động thẳng Bài 17: Vật m = 5kg bắt đầu trượt mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang hình vẽ Bỏ qua ma sát a Xác định lực tác dụng lên vật? lấy g=10m/s2 b Tìm gia tốc chuyển động vật c Biết chiều dài mặt phẳng nghiêng 1m Tìm vận tốc vật chân dốc thời gian chuyển động vật Bài 18: Vật m = 3kg chuyển động lên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phương ngang tác dụng lực kéo F Bỏ qua ma sát vật mặt phẳng nghiêng (lấy g=10m/s2) Tìm độ lớn lực F khi: a Vật trượt b Vật chuyển động nhanh dần với gia tốc a=2m/s2 c Biết độ cao mặt phẳng nghiêng 10m Tìm thời gian chuyển động vật lên đến đỉnh mặt phẳng nghiêng m Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap cac dinh luat niu ton, Bai tap cac dinh luat niu ton

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay