Quyết đinh quản trị ( có ví dụ minh họa cụ thể )

21 12 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:55

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trong sống ngày, người phải định liên quan đến sinh hoạt cá nhân từ ăn gì, uống gì, mặc gì, làm gì, nào, đâu, với ai, định bình thường Cũng kinh doanh, tổ chức luôn tồn nhu cầu giải vấn đề nảy sinh trình quản trị Để giải vấn đề người ta thường phải xây dựng lựa chọn phương án tối ưu thế, vai trò đặc trưng chung nhà quản trị trách nhiệm định, từ định quan trọng phát triển loại sản phẩm mới, giải thể công ty đến định thông thường tuyển nhân viên, xác định kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng quí… Ra định thâm nhập vào bốn chức nhà quản trị gồm hoạch định, tổ chức, điều khiển kiểm tra, nhà quản trị đơi gọi người định Ra định tốt, người ủng hộ thực thi nghệ thuật mà tất nhà lãnh đạo phải học Điều lại ý nghĩa quan trọng doanh nhân Nếu kỹ định biết cách phát triển kỹ đó, hội thành công sống lẫn công việc tăng lên nhiều Để tìm hiểu rõ việc định quản trị, nhóm chúng tơi chọn để tài : “Kỹ thuật định quản trị” Kết cấu tiểu luận gồm phần : Phần : Tổng quan định quản trị Phần : Kỹ thuật định quản trị Thực tiểu luận này, nhóm chúng tơi tập trung tìm hiểu rõ kỹ định – kỹ quan trọng, thiếu nhà quản trị Tuy nhiên, kiến thức thời gian hạn hẹp nên tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong đóng góp thầy bạn đọc Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ Khái niệm Quyết định quản trị hành vi sáng tạo nhà quản trị nhằm định chương trình tính chất hoạt động tổ chức để giải vấn đề chín muồi, sở hiểu biết quy luật vận động khách quan hệ thống bị quản trị việc phân tích thơng tin tượng hệ thống Vai trò Các định quản trị vai trò quan trọng hoạt động quản trị Bởi vì: Các định ln ln sản phẩm chủ yếu trung tâm hoạt động quản trị Khơng thể nói đến hoạt động quản trị mà thiếu việc định, khơng thể nói đến việc kinh doanh mà thiếu dịch vụ, hàng hóa Sự thành cơng hay thất bại tổ chức phụ thuộc nhiều vào định nhà quản trị Xét mặt tổng thể khơng thể thay định quản trị tiền bạc, vốn liếng, tự phát, tự điều chỉnh thứ tự động máy móc tinh xảo Mỗi định quản trị mắc xích hệ thống định tổ chức nên mức độ tương tác, ảnh hưởng chúng với phức tạp quan trọng Không thận trọng việc định thường dẫn đến hậu khôn lường Chức Chức định hướng: định xác định phương hướng tính chất hoạt động cho đối tượng Chức bảo đảm: định bảo đảm điều kiện cần thiết để đối tượng vận hành theo phương hướng vạch ra, bảo đảm tính khả thi định Chức phối hợp: định phải xác định mối quan hệ, vai trò vi trí phận tham gia vào trình giải vấn đề Chức cưỡng động viên: định ban hành phải tính mệnh lệnh, bắt buộc đối tượng phải thi hành; đồng thời phải bảo đảm tính động viên khuyến khích đối tượng tham gia với tinh thần tự giác cao Trang Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị Phân loại Căn vào tính chất định: Quyết định chiến lược, Quyết định chiến thuật, Quyết định tác nghiệp Căn theo thời gian tác động định: Quyết định dài hạn, Quyết định trung hạn, Quyết định ngắn hạn Căn vào phạm vi tác động định: Quyết định toàn cục, Quyết định phận, Quyết định chuyên đề Căn theo nội dung chức quản trị: Quyết định kế hoạch, Quyết định tổ chức, Quyết định điều khiển, Quyết định kiểm tra Căn theo lĩnh vực hoạt động quản trị: Quyết định chất lượng, Quyết định tiếp thị, Quyết định sản xuất, Quyết định tài chính, Quyết định nhân Căn cấp định: Quyết định cấp cao, Quyết định cấp trung ,Quyết định cấp thấp Căn theo cách thức soạn thảo định: Quyết định theo mẫu sẵn, Quyết định khơng theo mẫu sẵn Căn theo hình thức định: Quyết định văn bản, Quyết định lời nói, Quyết định khơng lời Căn quy mô định: Quyết định lớn, Quyết định nhỏ - Quy trình định quản trị Xác lập mục tiêu Tạo dựng bối cảnh thuận lợi Nhận diện vấn đề Đề xuất phương án Đánh giá phương án Ra định Thực thi định Trang Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị PHẦN II KỸ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ Các yếu tố tình định 1.1 Yếu tố thông tin 1.1.1 Khái niệm thông tin Thông tin kinh tế tín hiệu, thu nhận, hiểu đánh giá ích việc định quản trị kinh doanh chủ doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò thơng tin q trình quản trị kinh tế a Thông tin sở giúp cho nhà quản trị đề định Bất trường hợp nào, trước đến định, nhà quản trị phải trả lời cách rõ ràng, xác câu hỏi bản: định làm việc gì? Làm nào? Khi làm? Để trả lời thỏa đáng câu hỏi trên, thông tin cần phải tiến hành thu thập-phân loại-phân tích- tổng hợp theo cấu trúc hợp lý, giúp cho người sử dụng nhận thức vật, việc cách đầy đủ, sâu sắc, chất Đó sở khoa học để đưa định đúng, hiệu b Thông tin phương tiện liên hệ cá nhân, nhóm tổ chức Để thực mối liên hệ với cá nhân, nhóm tổ chức khơng phương thức khác thơng tin Thơng tin theo nghĩa hoạt động “ truyền cho biết” c Thông tin sở đảm bảo cho việc thực nhiệm vụ Để đảm bảo định thực hiện, khơng cách khác, nhà quản trị phải thông tin nội dung, yêu cầu định cho cấp biết để thực Loại thông tin người ta gọi thông tin huy Quá trình thực nhiệm vụ mình, đối tượng quản trị khơng thể khơng thông tin cần thiết từ cấp trên, ngược lại cấp cần thơng tin từ cấp họ, tức thông tin ngược chiều lại gọi thơng tin phản hồi Tóm lại, vai trò thông tin quản trị kinh doanh chỗ làm tiền đề, làm sở cơng cụ quản trị kinh doanh, trình quản trị kinh doanh q trình thơng tin kinh tế 1.1.3 u cầu thơng tin kinh tế Thơng tin chất lượng, kịp thời, thích hợp… giá trị giữ vai trò to lớn việc đưa định quản trị Việc định quản trị gắn chặt với yếu tố thông tin, từ thu thập thơng tin đến xử lý, phân tích, truyền đạt thơng tin quản trị thơng tin kinh tế phải bảo đảm yêu cầu sau: Trang Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị a Thông tin đầy đủ, kịp thời, xác - Tính đầy đủ: yêu cầu đầu tiên, nói lên thỏa mãn mặt lượng thông tin để thực hay số công việc quản trị định Thơng tin phải phản ánh mặt q trình sản xuất kinh doanh - Tính kịp thời xác thơng tin phản ánh mặt chất thông tin Người ta định dựa thông tin lỗi thời khơng xác + Tính xác: Nếu đưa tin sai lệch quản lý thất bại + Tính kịp thời: Thơng tin mà khơng kịp thời khơng giá trị việc đưa định b Thơng tin ích hay thơng tin phải phù hợp với nhu cầu người nhận Thơng tin ích: thông tin thỏa mãn nhu cầu người nhận, sử dụng thơng tin Mỗi lần, người nhận, sử dụng thơng tin khác nhu cầu khơng giống Điều đòi hỏi quản trị thông tin phải tập hợp, phân loại, tổng hợp theo tiêu thức phù hợp với đối tượng sử dụng c Thông tin đọng logic Tính đọng thơng tin nói lên mức độ phản ánh tổng hợp Sự logic thơng tin thể mối liên hệ mật thiết thông tin với nhau, chẳng hạn: giá nguyên liệu tăng 5% làm cho giá thành sản phẩm tăng 2% làm cho lợi nhuận giảm 10% so với cùng kỳ năm trước… Nhờ tính động logic thơng tin giúp cho người sử dụng hiểu rõ chất, mối liên hệ việc tượng trình phát sinh, phát triển * Lượng thông tin đầy đủ chất lượng tốt, sau ghi tắt ĐẦY ĐU Lượng thông tin không đầy đủ chất lượng kém, sau ghi tắt KHÔNG ĐẦY ĐU 1.2 Năng lực định Trong doanh nghiệp, tất quản trị viên cấp sở trở lên quyền định Tuỳ vị trí, chức nhiệm vụ mà định quản trị viên ảnh hưởng định đến mục tiêu chung doanh nghiệp Vị trí, trách nhiệm doanh nghiệp cao định mức ảnh hưởng lớn Phẩm chất cần thiết người định: - Kiến thức: Để hoàn thành nhiệm vụ xử lý thông tin, đưa định quan trọng, đòi hỏi nhà quản trị phải kiến thức thật uyên thâm tầm nhìn xa trơng rộng Các kiến thức nhờ học tập, nhờ kinh nghiệm sống… Trang Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị - Khả tư duy: Chức vụ cao đòi hỏi nhà quản trị khả tư tốt Khả thứ trời cho đơn mà hội tụ tố chất cá nhân cùng với kết rèn luyện không ngừng phương pháp - Khả phân tích, xét đoán: khả đánh giá, dự đoán kiện, việc, tin tức cách khơn ngoan Muốn khả xét đoán tốt nhà quản trị phải lương tri, chín chắn, am hiểu lý luận sâu sắc kinh nghiệm sống phong phú Người óc xét đoán tốt suy xét vấn đề cách khách quan, nhanh chóng, đưa lời giải đáp thông minh… Và yếu tố quan trọng cần thiết để trở thành nhà quản trị tốt với định hiệu phẩm chất thuộc kinh doanh: - Trực giác nhạy bén, động - lĩnh, đoán - Dám mạo hiểm,… Những phẩm chất cần thiết quan trọng việc định hiệu nhờ mà người ta bình tĩnh sáng suốt, sáng tạo, tự tin, dũng cảm đốn Từ đó, giúp họ đưa định đắn chí tình hiểm nghèo mà người bình thường khó làm * lực, sau ghi tắt TỐT Thiếu lực, sau ghi tắt KÉM Các trường hợp định  Tình chắn: Là trường hợp định điều kiện thơng tin đầy đủ đáng tin cậy, quản trị viên lực định  Tình rủi ro: Là định trường hợp khơng chắn lắm, thiếu thơng tin lực quản trị Rủi ro xuất người định không đủ thông tin cho phép sử dụng xác suất để đánh giá phương án Để biết kết cuối cùng phương án (lợi nhuận lớn hay nhỏ) ta cần tiến hành số tính tốn thơng qua xác suất biết để xác định giá trị mong đợi lợi nhuận, tức kỳ vọng lợi nhuận  Tình khơng chắn: Là trường hợp định điều kiện khơng thơng tin đầy đủ, độ tin cậy thông tin thấp, lực định quản trị kém, phải định điều kiện nhà quản trị cần khả tổ chức thu thập, tập hợp nhiều ý kiến nhiều đối tượng khác Khi khơng thơng tin hữu quan kết cuả phương án có, đặc điểm nhân cách người định trở nên quan trọng việc đưa định Đây trường hợp khó khăn Việc lựa chọn phương án nhiều phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan người định (lạc quan, bi quan, dung hòa…) Trang Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị Mơ hình định cách thức lựa chọn mơ hình định 3.1 Mơ hình định Một mơ hình hợp lý đường ngắn chắn để nhà quản trị đưa định đắn Một xây dựng mơ hình hợp lý, đảm bảo thực mơ hình cách kĩ lưỡng hiệu đích đến khơng khác giao lộ thành cơng hiệu tối ưu Nhìn chung mơ hình định hợp lý cần đảm bảo yêu cầu sau: - Vấn đề định rõ ràng, không mơ hồ Mục tiêu đơn rành mạch Tất giải pháp kết phải nghiên cứu kĩ lưỡng Sự ưu tiên phải rõ ràng Sự ưu tiên bất biến ổn định Khơng ràng buộc thời gian chi phí Lựa chọn cuối cùng tối đa hóa lợi ích kinh tế Thơng thường mơ hình định sau: Mơ hình Mơ hình Mơ hình Mơ hình Mơ hình Các TRỊ nhà quản định QUYẾT ĐỊNH QUẢN HỢPtrịLÝ thơng tin họ đáng tin cậy thời điểm Các nhà quản trị thu thập thơng tin từ thuộc cấp Sau đó, họ tự định Các nhà quản trị trao đổi thuộc cấp liên quan để lắng nghe ý kiến họ (khơng tập hợp ý kiến) Sau đó, nhà quản trị định Các nhà quản trị trao đổi với tập thể tập hợp ý kiến chung họ Sau đó, nhà quản trị định, nội dung định khơng ý tưởng tập thể Các nhà quản trị trao đổi tập thể Sau đó, cùng tập thể đề định Mỗi mơ hình ưu nhược điểm khác Nắm rõ điều giúp ta lựa chọn mơ hình thích hợp để đề định quản trị nhằm đạt mục tiêu cách hiệu Sau số ưu nhược điểm mơ hình 3.1.1 Mơ hình Mơ hình 1: Các nhà quản trị định thơng tin họ đáng tin cậy thời điểm Trang Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị Ưu điểm -Các nhà quản trị tồn quyền tuyệt đối đưa định - Tiết kiệm thời gian -Dễ dàng đến thống đề xuất định nhà quản trị để hướng giải tạm thời -Tránh mâu thuẫn nhiều luồng ý kiến tập thể số lượng q đơng Nhờ dễ dàng đơn giản hóa vấn đề Nhược điểm - Dễ dẫn đến thành kiến thiên lệch nhận thức chủ quan, bảo thủ -Giới hạn nguồn lực, thông tin, ý tưởng sáng tạo -Không nghiên cứu tất phương án để lựa chọn phương án tốt nhất, nhận diện đánh giá phương án tốt sẵn -Khơng thích hợp để đề định hiệu lâu dài -Không thể quan tâm coi trọng ý kiến người thừa hành dụ : GĐ công ty A chịu trách nhiệm định tung thị trường loại bột giặt Để đưa định, Ông ta tiến hành nghiên cứu khảo sát thị trường để nắm bắt nhu cầu thị hiếu khách hàng bột giặt, để cho đời sản phẩm phải nhiều tính đáp ứng nhu cầu tối ưu khách hàng Cụ thể: ông ta cho khảo sát thực tế 100 khách hàng địa điểm: Trường Đai học công nghiệp TPHCM, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, người dân xung quanh trường cơng nghiệp TPHCM nhóm chúng tơi thu kết sau: Biểu đồ Các loại bột giặt khách hàng sử dụng Biều đồ Dòng bột giặt mà khách hàng sử dụng Biểu đồ Kênh thông tin mà khách hàng sử dụng để nhận biết sản phẩm Trang Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị Biều đồ Nhận xét khách hàng giá loại bột giặt dùng Biều đồ Trọng lượng bột giặt khách hàng lựa chọn v…………v……………v……… v Mặt khác, biết GĐ công ty A người kinh nghiệm năm làm CEO cho tập đồn X Canada, ơng ta tốt nghiệp đại học Canada bắt đầu trở thành CEO năm 30 tuổi, định ông ta đưa xác khách quan, giúp cơng ty nhiều lần vượt qua khó khăn, chỗ đứng thị trường ngày hôm Đối với việc định đưa thị trường sản phẩm mới, ông ta tự định dựa số liệu mà ông ta thu thập 3.1.2 Mô hình Mơ hình 2: Các nhà quản trị thu thập định Ưu điểm -Các nhà quản trị tồn quyền tuyệt đối đưa định -Có quan tâm đến đóng góp người thừa hành -Phạm vi thông tin cung cấp mở rộng Nhờ đề định hiệu -Không tốn nhiều thời gian thông tin từ thuộc cấp Sau đó, họ tự Nhược điểm - Dễ dẫn đến thành kiến thiên lệch nhận thức chủ quan, bảo thủ -Tuy tham gia cung cấp thơng tin người thừa hành hồn tồn khơng khả quyền hạn việc đưa định Không can thiệp định nhà quản trị theo quan điểm Trang Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị -Tránh mâu thuẫn q nhiều -Khơng thích hợp để đề định luồng ý kiến tập thể số lượng hiệu lâu dài đơng Nhờ dễ dàng đơn giản hóa vấn đề dụ: Một cơng ty TNHH ABC chun sản xuất gạo, trước công ty thực việc sản xuất bán gạo nước Nhưng gần đây, vào tháng 10/2/2011 Tổng giám đốc công ty này, Nguyễn Văn A định thực kế hoạch không cung ứng gạo nước mà xuất gạo.Được biết, Ơng A người tầm nhìn xa rộng, giải vấn đề tình cách linh hoạt khôn khéo, xem xét đánh giá thông tin cách kĩ lưỡng, … quản trị công ty tốt, đưa công ty từ công ty nhỏ trở thành cơng ty lớn tên tuổi nhiều người biết đến… Ơng ta tìm hiểu thơng tin thị trường biết nguồn cung gạo thiếu hụt, nên xuất gạo thị trường lúc đem lại lợi nhuận cao Với thông tin trên, ông A giao nhiệm vụ cho nhân viên khảo sát nghiên cứu thị trường.Ông thu thập thông tin từ cấp lĩnh vực xuất gạo, sau tự định 3.1.3 Mơ hình Mơ hình 3: Các nhà quản trị trao đổi thuộc cấp liên quan để lắng nghe ý kiến họ (không tập hợp ý kiến) Sau đó, nhà quản trị định Ưu điểm Nhược điểm -Các nhà quản trị tồn quyền tuyệt đối - Dễ dẫn đến thành kiến thiên lệch nhận đưa định thức chủ quan, bảo thủ -Có quan tâm đến đóng góp -Tuy tham gia cung cấp thơng tin người thừa hành người thừa hành hồn tồn khơng -Phạm vi thông tin cung cấp mở rộng khả quyền hạn việc đưa Nhờ đề định hiệu định -Khả can thiệp định nhà quản trị theo quan điểm -Khơng tốn nhiều thời gian -Tránh mâu thuẫn không cao nhiều luồng ý kiến tập thể số -Khơng thích hợp để đề định lượng q đơng Nhờ dễ dàng đơn giản hiệu lâu dài hóa vấn đề -Tuy phạm vi cung cấp thơng tin mở -Đã trao đổi nhà quản trị rộng thêm phạm vi không lớn người thừa hành Nhờ mà cải thiện mối mà gói gọn người thừa hành liên quan Ý kiến thành quan hệ họ tốt viên trao đổi không tập hợp Trang 10 Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị - Không tập hợp tất ý kiến thành viên dụ : Một cơng ty TNHH XY kinh doanh lĩnh vực nước giải khát, sau thời gian hoạt động, cơng ty đạt hiệu sản xuất cao thu nhiều lợi nhuận nhờ vào việc áp dụng công nghệ vào sản xuất, đội ngũ nhân viên lành nghề, siêng năng, cần mẩn… Công ty hoạt động hướng ngày phát triển, thu lợi nhuận cao nhờ lãnh đạo Tổng giám đốc Bùi Ngọc H Bùi Ngọc H du học nước ngồi, nghiên cứu quản trị học, khả tư sáng tạo, giải vấn đề linh hoạt, ln thấu tình đạt lý, Gần đây, ơng đề kế hoạch tăng lương cho nhân viên công ty để động viên họ.Tuy nhiên, nhận chức, nên ông H chưa nắm rõ lực làm việc nhân viên Ông trực tiếp gặp mặt trưởng nhóm nhân viên trao đổi với họ chi phí sinh hoạt nhân viên hàng tháng, điều kiện làm việc nào,… Sau đó, Ơng H tự định việc tăng lương cho nhân viên 3.1.4 Mơ hình Mơ hình 4: Các nhà quản trị trao đổi với tập thể tập hợp ý kiến chung họ Sau đó, nhà quản trị định, nội dung định khơng ý tưởng tập thể Ưu điểm Nhược điểm -Các nhà quản trị tồn quyền tuyệt đối -Tốn nhiều thời gian đưa định -Có khả xung đột mâu thuẫn -Có quan tâm đến đóng góp thống ý kiến luồng quan người thừa hành điểm khác số lượng tập thể -Phạm vi thông tin cung cấp mở đông rộng Ý kiến tập thể tập hợp thống Nếu ý kiến ảnh hưởng tích cực việc đề định tạo tâm lý tốt cho thành viên Nhờ đề định hiệu dụ: Doanh nghiệp tư nhân M kinh doanh lĩnh vực nước giải khát khơng gas thành lập cách năm TGĐ công ty M Huỳnh Văn B biết người tài giỏi, lấy thạc sĩ quản trị kinh doanh Tuy nhiên tuổi đời trẻ, kinh nghiệm điều hành kinh doanh cơng ty, chưa mối quan hệ rộng với đối tác, nên tình hình kinh doanh cơng ty năm qua chưa khả quan Nhận thấy kinh doanh nước giải khát khơng gas khơng mang lại lợi nhuận cho công ty, B dự định chuyển sang kinh doanh nước giải khát gas để thay Trang 11 Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị đổi tình Trước định này, B gần nửa năm để thu thập thông tin nghiên cứu kĩ lưỡng thị trường nước gas Từ số liệu đáng tín cậy mà B thu thập được, B vô cùng hoang mang biết đối thủ cạnh tranh Coca Cola pepsi chiếm thị phần lớn nước giải khát gas thị trường, sản phẩm cơng ty khó mà cạnh tranh Mặt khác, tiếp tục kinh doanh nước giải khác khơng gas khơng thể cải thiện tình hình cơng ty Nên B phân vân, khơng biết định nào, B tổ chức họp với trưởng phòng phó phòng cơng ty để xem xét nên chuyển sang sản xuất nước giải khát gas khơng ? Trong họp, ¼ thành viên khơng đồng ý định trên, chuyển sang kinh doanh nước giải khác gas tức phải nguồn kinh phí lớn để thay đổi dây chuyền sản xuất, mặt khác, vấp phải cạnh tranh pepsi coca cola đối thủ đáng gườm, khó mà vượt qua ¾ thành viên đồng ý với ý kiến trên, cho cơng ty kinh doanh thua lỗ, tổng doanh thu mặt hàng nước giải khát không gas tồn kho, mà sản xuất tiếp khơng mua Sau họp, anh B định tiếp tục tập trung kinh doanh nước giải khát khơng gas cải tiến chất 3.1.5 Mơ hình Mơ hình 5: Các nhà quản trị trao đổi tập thể Sau đó, cùng tập thể đề định Trang 12 Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị Ưu điểm -Quyết định đưa mang tính khách quan cao tính hiệu lâu dài -Có quan tâm đến đóng góp người thừa hành -Phạm vi thông tin cung cấp mở rộng Ý kiến tập thể tập hợp thống Nếu ý kiến ảnh hưởng tích cực việc đề định tạo tâm lý tốt cho thành viên Nhờ đề định hiệu -Mọi thành viên thể quan điểm đề đạt ý kiến mình, trực tiếp tham gia can thiệp vào việc đề định Tính dân chủ bình đẳng thể rõ rệt Góp phần nâng cao tính sáng tạo hội thể tài thành viên -Đa dạng kinh nghiệm nhận thức Từ ta đa dạng phương án Nhược điểm -Tốn nhiều thời gian -Có khả xung đột mâu thuẫn thống ý kiến luồng quan điểm khác số lượng tập thể đông -Nhà quản trị tồn quyền đưa định dụ: A kế thừa chức vụ GĐ công ty tư nhân X kinh doanh hàng điện tử thay cho cha anh - cựu giám đốc hưu Được biết, anh A- người vừa tốt nghiệp đại học công nghệ thơng tin Thành Phố Hồ Chí Minh, chưa kinh nghiệm quản lý điều hành cơng ty Hôm nọ, A nhận đề nghị ký hợp đồng mua bán linh kiện điện tử với công ty Y Y công ty nhỏ, chuyên sửa chữa lắp ráp hàng điện tử Do chưa hợp tác với công ty Y, nên GĐ A chưa biết nhiều thông tin công ty này, chưa nắm tình hình kinh doanh cơng ty Y Hợp đồng dự thảo Y gửi cho X nhiều lỗi sai sót GĐ A phân vân nên ký hợp đồng ko? từ thành lập công ty đến nay, chưa ký hợp đồng giá trị lớn Mặt khác A lại hoang mang, lo lắng hợp đồng, chưa tin cậy, tín nhiệm cơng ty Y Chính vậy, A trao đổi tập thể với cán bộ, trưởng phòng làm việc lâu năm cơng ty mình, nhiều kinh nghiệm hộ tá đắc lực cho cha A ngày trước Sau thảo luận, A cùng tập thể thống đề định ký hợp đồng với công ty Y 3.2 Cách thức lựa chọn mơ hình định Trong tình huống, để lựa chọn mơ hình phù hợp, ta cần dựa vào nhiều yếu tố chủ yếu yếu tố thông tin lực định Trang 13 Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị - - Yếu tố thông tin: o Lượng thông tin đầy đủ chất lượng tốt, sau ghi tắt ĐẦY ĐU o Lượng thông tin không đầy đủ chất lượng kém, sau ghi tắt KHÔNG ĐẦY ĐU Yếu tố lực định: o lực, sau ghi tắt TỐT o Thiếu lực, sau ghi tắt KÉM Thông tin Năng lực định TỐT KÉM ĐẦY ĐỦ KHƠNG ĐẦY ĐỦ Mơ hình Mơ hình Mơ hình Mơ hình VD ( Các tình sử dụng phần 3.1) Tình Dựa : Thơng tin: thông tin về: Các loại bột giặt khách hàng sử dụng, Kênh thông tin mà khách hàng sử dụng để nhận biết sản phẩm, Dòng bột giặt mà khách hàng sử dụng, Nhận xét khách hàng giá loại bột giặt dùng, Trọng lượng bột giặt khách hàng lựa chọn,… tông kết qua biểu đồ =>Thông tin đầy đủ Năng lực định: GĐ người kinh nghiệm năm làm CEO cho tập đồn X Canada, tốt nghiệp đại học Canada bắt đầu trở thành CEO năm 30 tuổi, định ơng ta đưa xác khách quan, giúp công ty nhiều lần vượt qua khó khăn,…=>năng lực định tốt  GĐ chọn mơ hình để đưa định hợp lý Tình Dựa : Thơng tin: biết thông tin nguồn cung gạo thiếu hụt, xuất gạo thị trường lúc đem lại lợi nhuận cao Ông A chưa điều tra tình hình thị trường lúa gạo thu thập số liệu cụ thể => Thông tin khơng đầy đủ Năng lực định: Ơng A người tầm nhìn xa trơng rộng, giải vấn đề tình cách linh hoạt khôn khéo, xem xét đánh giá thông tin cách kĩ lưỡng, … quản trị công ty tốt => Năng lực định tốt  TGĐ chọn mơ hình để định hợp lý Tình Dựa : Trang 14 Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị Thông tin: nhận chức, nên ông H chưa nắm rõ lực làm việc nhân viên =>Thông tin không đầy đủ Mặt khác, định tăng lương hay khơng ơng H quyền lợi công nhân viên làm công ty nên ông H cần trao đổi lắng nghe họ Năng lực định: ông H du học nước ngoài, nghiên cứu quản trị học, khả tư sáng tạo, giải vấn đề linh hoạt, ln thấu tình đạt lý, => lực định tốt  Ông H chọn mơ hình để định hợp lý Tình Dựa : Thơng tin: B gần nửa năm để thu thập thông tin nghiên cứu kĩ lưỡng thị trường nước gas, từ thu thập số liệu đáng tín cậy => Thơng tin đầy đủ Năng lực định: ơng B tuổi đời trẻ, kinh nghiệm điều hành kinh doanh cơng ty, chưa mối quan hệ rộng với đối tác=> Năng lực định  Ơng B chọn mơ hình để đưa định hợp lý Tình Dựa : Thông tin: Giám đốc A chưa hợp tác với công ty Y, giám đốc A chưa đầy đủ thơng tin đối tác=>Thơng tin khơng đầy đủ Năng lực định: giám đốc A tốt nghiệp trường nên chưa nhiều kinh nghiệm quản lý=>Năng lực định  Giám đốc A lựa chọn mơ hình hợp lý Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến việc định hiệu 4.1 Một số nguyên nhân chủ yếu Các nhà quản trị thường xuyên phải đối mặt với định Những định đó, mang lại hiệu hiệu quả, gây ảnh hưởng đến việc đạt đến mục tiêu đề Việc định hiệu xuất phát từ nhiều nguyên nhân bao gồm yếu tố chủ quan khách quan: - - Ra định điều kiện thông tin không đầy đủ, chất lượng thông tin lực định kém, thiếu kinh nghiệm Đây nguyên nhân bản, chủ yếu nhất, nhà quản trị cần phải quan tâm đặc biệt đến yếu tố Bảo thủ, tin tưởng vào kinh nghiệm khứ thân, hay đánh giá cao Tình trạng dễ theo lối mòn khơng phù hợp với thực thay đổi Nhiều nhà quản trị dựa vào kinh nghiệm mà đưa định cá nhân Mỗi vấn đề cách xử lý khác nhà quản lí dựa vào kinh nghiệm trước vấn đề cố tìm chứng phù hợp với kết luận Trang 15 Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị - - - - họ cố tình phớt lờ chứng phản bác Người mắc sai lầm thường tin vào dự đoán, số liệu hay hiểu biết thân Quyết định mang tính thỏa hiệp, xa rời mục tiêu, bỏ qua nội dung phải định Khi nhà quản trị phải đối mặt với vấn đề phức tạp, động chạm đến quyền lợi nhiều người thỏa hiệp chừng mực chấp nhận được, tuyệt đối không xa rời mục tiêu để thỏa hiệp Việc định dựa cảm xúc cá nhân, thiếu sở khoa học chắn Do bị ấn tượng mạnh gây xúc cảm cá nhân thường nhắc đến nhiều truyền thông hay luận, nhà quản trị thường đưa định vội vã, không đánh giá chuẩn xác vấn đề Quyết định mang tính cá nhân thường tự động loại bỏ chứng trái ngược với niềm tin mà họ Sự thiếu thận trọng cầu toàn việc định dẫn tới định hiệu nhà quản trị q cầu tồn nên trì hỗn nhiều định Khơng chứng chứng minh cho luận điểm định hoãn lại lâu chừng nào, định cuối cùng chất lượng cao Trái lại, định nhanh định bất thần, thuận lợi Thứ định khẩn trương tạo cho nhà quản lý nhiều thời gian để sửa chữa tình hình định gốc định sai Thứ hai, định nhanh cho phép nhà quản lý bước tới khía cạnh khác vấn đề rắc rối mà đòi hỏi họ phải ý đến nhiều nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm định tồi tệ khơng đưa định Thiếu đốn điều gây bất lợi cho dự án Tầm nhìn hạn hẹp Khơng xác định vấn đề cần định, phương án cần lựa chọn Không tiên liệu hết diễn biến bất thường Thời gian khơng đủ để hồn thiện bước định 4.2 Giải pháp để nhà quản trị tránh định sai lầm Một nhà quản trị cho dù giỏi đến mức lúc họ mắc sai lầm Tuy nhiên việc hạn chế tối đa kết xấu không mong muốn với định họ tổ chức cần thiết Nhà quản trị hạn chế ảnh hưởng xấu từ nguyên nhân nói đến định thơng qua số giải pháp sau đây: - Khơng nên q cầu tồn Nhiều người muốn đòi hỏi hồn hảo tuyệt đối, công việc phải mức trọn vẹn Thế nhưng, nhiều vị sếp lại thích báo cáo, dự án hồn thành sớm dù lúc xong khoảng 80% Nhưng bạn đợi đến 100% báo cáo, dù chậm phút, người ta khơng đánh giá cao thế, đừng chờ đợi thứ phải hoàn hảo, thay vào đưa định lúc cảm thấy đủ tin tưởng cần thiết - Độc lập đưa định Trang 16 Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị Tất nhiên, người quản lý cần tham khảo ý kiến người, đồng nghiệp thành viên nhóm trước định Tuy nhiên, bạn nên suy nghĩ kĩ độc lập, không dựa dẫm vào ý kiến người khác nhiều lại khiến bạn trở thành kẻ “đẽo cày đường” Hơn nữa, tư vấn, ý kiến người xung quanh nhiều để tham khảo nhà lãnh đạo người chịu trách nhiệm chính, bạn khơng thể ngồi đợi người khác đưa câu trả lời bạn nên làm gì, làm Nên lắng nghe ý kiến từ nguồn đáng tin cậy đưa định nhanh chóng, xác đốn - Dựa vào tài liệu Việc đưa định thường dựa vào trực giác nhiều đôi khi, thiếu xác điều dễ hiểu Để đưa định xác, sáng suốt, ngồi cảm nhận trực giác, nhà quản trị nên tham khảo tài liệu, kiểm tra nguồn tài liệu chung riêng để hiểu vấn đề cách toàn diện - Thừa nhận sai lầm Một cảm thấy bắt buộc phải thay đổi định, đừng nên im lặng đưa mà bỏ ý kiến Ai lúc sai lầm, bạn đừng tìm cách lảng tránh điều khiến người xung quanh khơng tơn trọng bạn, chí họ cảm thấy khơng hài lòng thay đổi nhiều ảnh hưởng đến họ Hơn nữa, bạn đừng vội vàng đổ lỗi cho người khác khơng muốn bi ảnh hưởng Sự đùn đẩy trách nhiệm khiến hình ảnh bạn tồi tệ mà thơi Trung thực nhận lỗi tìm cách sửa lỗi định đắn, sáng suốt giúp công việc suôn sẻ bạn nghĩ - Loại bỏ định Luôn thận trọng với tơi giúp bạn vượt qua khó khăn đưa định đắn đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Ngược lại, cá nhân hóa mức làm hỏng việc Cá nhân hóa kết hợp tơi kiêu căng, dẫn tới tập trung nhà lãnh đạo đặt thứ mà họ muốn làm lên việc công ty nên làm Cá nhân hóa kẻ thù cơng việc kinh doanh bạn cần phải tránh Để tránh việc cá nhân hóa cơng việc, nhà lãnh đạo trước định nên trả lời câu hỏi sau: Quyết định làm cho việc công ty tốt nào? Quyết định ảnh hưởng tới nhân viên nào? Quyết định ảnh hưởng tới người đưa định nào? Xác định vấn đề • • • - Cần phải xác định vấn đề giải để đưa định hợp lý Để làm nhà quản trị nên: • Ln đặt câu hỏi “cần phải làm ?” Trang 17 Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị Luôn tự hỏi “hướng cho công ty ?” Triển khai kế hoạch hành động trách nhiệm việc định Chịu trách nhiệm giao thiệp tập trung vào hội nhiều khó khăn • Tổ chức họp hiệu • Ln sử dụng ngơi “chúng ta” thay “tơi” • • • • Khi đưa định chuyển sang hành động cụ thể, nhà lãnh đạo cần phải ý tới trình đưa định, giao thiệp, hội (hơn việc ý tới khó khăn), hội thảo… đồng thời phải trách nhiệm với định mình, khơng nên để rơi vào tình trạng đến đinh đưa người biết - Thu thập đầy đủ thông tin cần thiết Khi định cần thu thập đầy đủ thông tin cần thiết để tránh đưa định sai lầm, mang tính cá nhân mà khơng đưa định lúc, người, việc Điều quan trọng thông tin mong chờ “càng nhiều thông tin tốt” khơng xác Việc q nhiều thơng tin làm giảm tính hiệu định dụ Để giúp hiểu rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến việc định hiệu quả, chúng tơi đưa dụ cụ thể kèm theo phân tích: dụ 1: Cũng công ty luyện kim khác, công ty thép BT gặp khó khăn năm cuối thập kỷ 90 Trong họp giao ban Ban giám đốc, người nêu vấn đề lương bổng, họ cho lương bổng q thấp nên khơng tạo tinh thần làm việc công nhân Nhưng giám đốc công ty trả lời ông không quan tâm đến vấn đề đó, ơng nhấn mạnh vấn đề nhiệm vụ phó giám đốc phụ trách nhân Các cán quản lý sau họp ý kiến bất mãn Được biết giám đốc công ty nguyên chuyên viên tài giỏi, hội đồng quản trị giao chức giám đốc cho ông với hi vọng tài chuyên môn ông giúp cho cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn tài trầm trọng Ban đầu việc tiến triển, ơng dùng kỹ thuật tài để giải nợ cơng ty, vấn đề sâu xa ơng khơng giải Là chuyên viên tài ông thường bối rối phải tiếp xúc đối mặt với người, ơng thường dùng văn giấy tờ cho mệnh lệnh thị tiếp xúc trực tiếp với người Ông người phó mặc vấn đề kế hoạch nhân cho cấp phó ơng quan niệm tài quan trọng Mọi cố gắng cải tổ cơng ty nguy phá sản Các quản trị viên cấp hợp tác, quản trị viên cao cấp không thống Nguyên nhân dẫn đến việc đưa định hiệu ông giám đốc do: Trang 18 Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị Thứ nhất, tầm nhìn ông ta hạn hẹp, bỏ qua ý kiến người vấn đề lương bổng Ơng khơng nhìn thấy mối nguy hại tiềm ẩn không giải vấn đề sớm o Thứ hai, không xác định vấn đề nên giai đoạn cơng ty gặp khó khăn ơng giải nợ mà chưa sâu vào vấn đề o Thứ ba, ơng q thiên cảm xúc cá nhân tư tưởng bảo thủ, giữ vững quan điểm coi lĩnh vực tài quan trọng lĩnh vực khác Ơng ta phó mặc cơng việc khác cho cấp o dụ 2: Hiệu sách ơng Nam hiệu sách thị xã A- thị xã giai đoạn phát triển Việc bán sách mang lại cho ơng lợi nhuận, không nhiều ổn định Cách vài tháng cơng ty phát hành sách tiếng nước khai trương hiệu sách đối diện với hiệu sách ông Nam Thoạt đầu ông Nam khơng lo lắng ơng cảm thấy tiếp tục cạnh tranh Nhưng hiệu sách bắt đầu bán nhiều tựa sách với giá giảm khuyến mại cho khách quen Mặc dù cố gắng thời gian ngắn hiệu sách ông Nam đạt nửa doanh thu so với trước Sau gần tháng doanh thu tương đối thấp không đủ để trang trải chi phí nên ơng Nam định đóng hiệu sách Hiệu sách ơng Nam bị đóng cửa ông phạm sai lầm: Thứ nhất, ông không nhận thấy rõ mối nguy hại trước mắt đối thủ cạnh tranh hiệu sách đối diện mang lại o Thứ hai, chưa xác định vấn đề ông vội đưa định mà không cân nhắc kĩ lưỡng o KẾT LUẬN Cuộc sống quanh ta vơ vàn điều xảy ra, phải đối mặt với chúng, vấn đề nhiều cách đối mặt giải khác việc đưa định cho riêng cá nhân, hay cho tổ chức lựa chọn để chịu trách nhiệm cho sống thành cơng thân Ra định kỹ chủ yếu nhà quản trị Chất lượng kết định khả ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến nhân viên tổ chức Điều chủ yếu phải biết tối đa hóa khả định thân muốn trở thành quản trị thực hiệu Những định phức tạp lại thường quan trọng, ảnh hưởng tới nhiều mặt doanh nghiệp: chất lượng sản phẩm, dịch vụ, doanh thu, suất, Trang 19 Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị thành cơng thương trường vậy, định cần phải đưa cách xác hiệu Muốn vậy, thân nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp phải tự trang bị cho kỹ định nhất: phải hiểu, phân loại định, từ áp dụng bước định phong cách định cách linh hoạt, sáng tạo Mỗi định ưu điểm, nhược điểm riêng Sẽ lúc thuận lợi khó khăn Đó điều tất yếu song hành cùng nhà quản trị Nhưng dù nữa, thành cơng hay thất bại, ln giữ vững định rằng: “Tôi bước tiếp nỗ lực cố gắng không ngừng” TÀI LIỆU THAM KHẢO “ Quản Trị học” ( Trường ĐH Ngân Hàng Tp.HCM, 2006) “ Quản Trị học” ( Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, 2010) James H.Donnelly, JR James L.Gibson, John M,Ivancevich “Quan tri hoc can ban” NXB Thong ke http://www.google.com/url? sa=D&q=http://my.opera.com/prohockinhdoanh/blog/2009/09/05/tapho&usg=AFQjCNF5ZTqrbRrI87aW31WOr_xnv8PlFw www.kynang.edu.vn http://www.motibee.com/blog/06012012-truongchidung-khi-ra-quyet-dinh-sailam.html http://www.slideshare.net/alibobo/quan-tri-hoc-ch5-ra-quyet-dinh=> slide Trang 20 Bài Tiểu Luận – Thuyết Trình Nhóm 2- Kỹ thuật định quản trị http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/de-tai-lam-gi-de-tranh-sai-lam-khi-ra-quyet- dinh-.575672.html http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/ky-nang-ra-quyet-dinh-mo-hinh-ra-quyet10 11 12 13 dinh.198547.html http://tuanvietnam.net/thong-tin-van-de-co-ban-khi-ra-quyet-dinh www.vctel.com/www.vanchung.vn http://www.wattpad.com/370871-ch%C6%B0%C6%A1ng-v-rahttp://www.youtemplates.com/show.asp?file=5003 Trang 21 ... kiến) Sau đó, nhà quản trị định Các nhà quản trị trao đổi với tập thể tập hợp ý kiến chung họ Sau đó, nhà quản trị định, nội dung định có khơng có ý tưởng tập thể Các nhà quản trị trao đổi tập thể. .. hình 4: Các nhà quản trị trao đổi với tập thể tập hợp ý kiến chung họ Sau đó, nhà quản trị định, nội dung định có khơng có ý tưởng tập thể Ưu điểm Nhược điểm -Các nhà quản trị có tồn quyền tuyệt... vi tác động định: Quyết định toàn cục, Quyết định phận, Quyết định chuyên đề Căn theo nội dung chức quản trị: Quyết định kế hoạch, Quyết định tổ chức, Quyết định điều khiển, Quyết định kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết đinh quản trị ( có ví dụ minh họa cụ thể ) , Quyết đinh quản trị ( có ví dụ minh họa cụ thể ) , PHẦN II. KỸ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ, Mô hình ra quyết định và cách thức lựa chọn mô hình ra quyết định, Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến việc ra quyết định kém hiệu quả.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay