Bài học từ tom sawyer nghệ thuật ủy nhiệm, ủy quyền

21 1 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:50

LỜI MỞ ĐẦU Trải qua hàng nghìn năm, quản trị đời với nhà quản trị tài ba Hoạt động quản trị diễn tạo nên giá trị vô giá cho lịch sử nhân loại Nó trở thành nghề mang đầy tính khoa học tính nghệ thuật Nhà quản trị tác động đến nhận thức nhân viên quyền, thúc đẩy họ làm việc tốt để đạt mục tiêu mà tổ chức đề Trong “Chiến lược kinh doanh” B.Kalof nói: “Một nhà quản trị giỏi người vững tin, có tầm nhìn xa trông rộng, cởi mở, ham học hỏi, biết đúc kết kinh nghiệm kinh doanh thân người khác, hướng vào kết quả, dứt khốt, có óc phê phán, có sức lơi thuyết phục gây lòng tin, nhiệt tình, bình tĩnh biết lắng nghe người khác, biết nhận lỗi sai chu đáo, mềm dẻo, sẵn sàng giúp đỡ người khác phát triển, sáng tạo kiên định” Mỗi nhà quản trị cần phải tạo dựng cho phong cách lãnh đạo riêng với nguyên tắc cụ thể, không nhắc đến nguyên tắc đầy nghệ thuật chức lãnh đạo với ủy nhiệm, ủy quyền Ủy quyền nghệ thuật hồn thành cơng việc thông qua nỗ lực người khác, điều thể lòng tin người lãnh đạo vào người khác, giao phó cơng việc có họ phải làm Việc ủy quyền thích hợp tạo hội cho nhân viên học hỏi thêm kỹ cách chủ động Nhưng ủy quyền không tốt khiến công ty tốn nhiều nguồn lực không đạt kết mong muốn, tinh thần nhân viên trở nên sa sút, gây hậu lớn cho doanh nghiệp Vì vậy, nhà quản trị cần phải biết cách ủy nhiệm, ủy quyền I Cơ sở lí thuyết Khái niệm - Ủy nhiệm ủy quyền giao nhiệm vụ trao quyền để người khác thay thực hiện( giải quyết) nhiệm vụ - Ủy quyền quản trị tổ chức hành vi cấp trao cho cấp số quyền hạn để họ nhân danh thực cơng việc định nhằm đạt mục tiêu tổ chức Q trình ủy quyền • Xác định kết mong muốn Nhà quản trị phải biết nhiệm vụ, công việc ủy nhiệm, ủy quyền cần đạt kết Những công việc nhà quản trị phải tự ghánh vác? Những công việc giao cho cấp dưới? Khi thực ủy quyền, cần xác định kết mong muốn gì? mục tiêu cần đạt gì? Phải đảm bảo cá nhân có trách nhiệm đạt mục tiêu định • Giao nhiệm vụ Nhà quản trị phải nắm ưu, nhược điểm, lực nhân viên mà quản lí tính chất cơng việc Xem xét thật cẩn thận thời gian dự kiến để thực hiện, nhà quản trị phải vạch khung thời gian hợp lí Có thể phải hướng dẫn nhân viên thời gian đầu cần thiết Từ đó, ủy nhiệm cách xác để tạo hiệu cao • Giao quyền hạn để thực nhiệm vụ Khi ủy nhiệm, nhà quản trị phải tạo điều kiện cho nhân viên để thực cơng việc cách hiệu không việc cung cấp tài liệu, tài nguyên mà phải biết để thực cơng việc cần có quyền hạn nào? • Kiểm tra thực nhiệm vụ của người ủy quyền Khi ủy nhiệm, nhà quản trị không buông lơi công việc kiểm tra việc thực nhiệm vụ nhân viên Phải kiểm tra để xem tiến độ cơng việc có dự kiến hay khơng? Hiệu cơng việc tốt chưa? Nếu có sai sót kịp thời tìm ngun nhân để khắc phục, tránh sai sót đáng tiếc Vai trò ủy nhiệm, ủy quyền - Ủy nhiệm, ủy quyền giúp nhà quản trị giảm nhẹ công việc phải làm Trong doanh nghiệp có nhiều cơng việc Từ việc nhỏ tiếp khách, bán hàng, tuyển nhân viên đến việc lớn hoạch định chiến lược, huấn luyện nhân viên, quản lý tài Nếu người quản trị làm tất ko đủ sức chắn khơng thể làm nên thành cơng Vì lẽ đó, nhà quản trị cần phải phân công công việc cho người Kèm theo ủy nhiệm ủy quyền Uỷ quyền nghệ thuật mà nhà lãnh đạo giỏi phải nắm vững Khơng uỷ quyền nhà lãnh đạo có nguy ngập lụt cơng việc lẽ họ làm - Nhà quản trị có thời gian để tập trung vào khâu then chốt Nếu nhà quản trị có khối lượng cơng việc q lớn nhà quản trị phải nhiều công sức thời gian để hồn thành tất cơng việc Nhưng phải hồn thành nhiều công việc lúc nhà quản trị khó lòng hồn thành tốt tất cơng việc Thậm chí làm tồi vài việc Nhưng ủy nhiệm ủy quyền bớt cho nhân viên nhà quản trị có thời gian để tập trung vào cơng việc chính, quan trọng, khâu then chốt Từ nâng cao hiệu cơng việc - Ủy quyền để kích thích tính tự chủ, sáng tạo tinh thần trách nhiệm cấp Khi nhà quản trị ủy nhiệm, ủy quyền cho nhân viên cấp mang lại cho nhân viên hội học tập nâng cao trình độ, thể tinh thần trách nhiệm, tính tự chủ sáng tạo q trình hồn thành cơng việc giao - Ủy quyền biểu tin tưởng vào nhân viên từ nâng cao tinh thần làm việc nhân viên Bằng việc ủy quyền, ủy nhiệm cách đắn, nhà quản trị cho nhân viên thấy tin tưởng vào lực tinh thần trách nhiệm họ Từ họ thấy có tin tưởng tích cực hồn thành công việc - Ủy quyền, ủy nhiệm để nâng cao chất lượng định Đôi khi, ý tưởng nhà quản trị chưa thực phương án tốt nhất, ủy nhiệm ủy quyền giúp nhà quản trị phát ý tưởng hay Từ góp phần tích cực vào việc thực mục tiêu tổ chức Các nguyền tắc cần tuân thủ ủy nhiệm, ủy quyền - Ủy nhiệm, ủy quyền phải phạm vi chức trách Nhà quản trị cần phải biết phạm vi chức trách mình, Và xác định rõ ràng phạm vi ủy quyền cho cấp Ví dụ như: Một trưởng phòng nhân khơng thể ủy quyền giao nhiệm vụ cho nhân viên phòng kế tốn Và ngược lại, trưởng phòng kế tốn khơng thể giao nhiệm vụ trao quyền cho nhân viên phòng nhân Mỗi nhà quản trị phải biết rõ chức trách phạm vi quyền hạn để giao ủy nhiệm ủy quyền cách xác - Ủy quyền phải gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ tương xứng Nhà quản trị cần phải biết lựa chọn người theo nhiệm vụ Cơng việc đòi hỏi lực đặc biệt nào? Ai người đáp ứng đòi hỏi đó? Những kinh nghiệm thu có ích phù hợp với ai? Trước ủy nhiệm ủy quyền, nhà quản trị cần biết rõ tính chất cơng việc, biết cơng việc đòi hỏi kĩ kinh nghiệm gì, biết rõ lực nhân viên Và hồn thành cơng việc nhân viên học hỏi Từ đưa định ủy nhiệm cho cho ủy quyền mức nào? - Thời hạn ủy quyền, ủy nhiệm phải xác định rõ ràng Nhà quản trị cần xác định rõ ràng với nhân viên thời gian ủy nhiệm, ủy quyền Điều động lực khiến nhân viên làm việc tích cực để hồn thành nhiệm vụ giao, có ý thức thời hạn quyền nhà quản trị ủy thác ► Chú ý: Cần tránh hai xu hướng ủy nhiệm, ủy quyền: - Cấp ôm đồm, không đủ nhân viên làm dẫn đến mệt mỏi, hiệu công việc thấp Việc cấp ôm đồm nhiều công việc mà số lượng nhân viên khơng đủ làm hay lực nhân viên không đủ dẫn đến việc nhân viên bị áp lực cơng việc, thời hạn Họ chán nản rời bỏ cơng việc Khi nhà quản trị thất bại việc quản trị - Giao cho cấp song bng xi, thiếu kiểm sốt dẫn tới hậu xấu Mỗi nhà quản trị cần hiểu rõ chức quản trị Các chức quản trị bao gồm: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm sốt Đó công việc mà nhà quản trị phải thực Thiếu khơng hoạt động quản trị Khi nhà quản trị giao nhiệm vụ quyền hạn cho cấp mà buông xuôi khơng có giám sát hay kiểm tra thường xun dẫn tới hậu xấu Nhân viên xao nhãng nhiệm vụ hay thực nhiệm vụ cách hời hợt, qua loa dẫn tới làm ảnh hưởng đến hiệu công việc, nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tổ chức Nếu không kiểm tra giám sát thường xuyên dẫn đến tình trạng làm dụng quyền lực nhân viên, gây ảnh hưởng đến tâm lí nhân viên khác gián tiếp làm tác động đến hiệu công việc Làm để tiến hành ủy nhiệm, ủy quyền có hiệu Uỷ quyền nghệ thuật mà nhà lãnh đạo giỏi phải nắm vững Khơng uỷ quyền nhà lãnh đạo có nguy ngập lụt cơng việc lẽ họ làm Nhưng uỷ quyền không tốt khiến công ty tốn nhiều nguồn lực, khơng đạt kết mong muốn Còn tinh thần nhân trở nên sa sút Vì vậy, uỷ quyền cần phải xem kỹ ưu tiên hàng đầu hoạt động quản trị ► Tin tưởng vào nhân viên Nếu chưa tin tưởng vào nhân viên, nhà lãnh đạo tự hỏi ngun nhân Phải họ chưa có đủ lực? Họ khơng đủ nhiệt tình tinh thần trách nhiệm? Hay bạn chưa cung cấp đủ nguồn lực để họ hồn thành cơng việc? Bạn chưa giao công việc rõ ràng cho họ Sau trả lời thoả đáng câu hỏi trên, nhà lãnh đạo kết luận giao việc cho nhân viên khơng ► Hãy cụ thể rõ ràng thời hạn ủy nhiệm ủy quyền Nhà quản trị nên xác định tính chất cơng việc lực nhân viên để đưa thời hạn rõ ràng ủy nhiệm ủy quyền cho nhân viêc Cần có khung thời gian quyền hạn cách rõ ràng Điều động lực cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ cách nghiêm túc không lạm dụng quyền lực ►Đưa dẫn cơng việc đầy đủ Trước hết, cần đảm bảo nhân viên biết chấp nhận uỷ quyền Tiếp theo, bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin chế tiếp nhận xử lý thông tin phản hồi để nhân viên hồn thành nhiệm vụ Có thể phải hướng dẫn thời gian đầu ► Hãy "quản lý" Nhiều nhà lãnh đạo thường muốn tự thực cơng việc họ nghĩ nhân viên khơng thể làm tốt việc họ Việc dẫn đến làm thay cho nhân viên, mặt khác, hiệu mang lại thường lại không cao Vì nhà quản trị phải làm nhiều việc tập trung vào khâu quan trọng Còn nhân viên lại sinh tính thụ động, ỷ lại ► Uỷ quyền cách dạy kỹ Việc uỷ quyền thích hợp tạo hội cho nhân viên học hỏi thêm kỹ cách chủ động Nhưng nhà quản trị phải biết cách uỷ quyền, ủy quyền biết cách xử lý sai sót nhân viên Nhân viên thường tỏ miễn cưỡng nhận nhiệm vụ có nguy bị phạt có sai sót Do đó, họ cần phải khuyến khích đảm nhận nhiệm vụ ► Kiểm tra Khi ủy nhiệm ủy quyền cho nhân viên, nhà quản trị muốn nhân viên tự giác thực hiện, đừng quên công việc giám sát Điều tác động cách trực tiếp vào nhân viên làm tăng hiệu cơng việc Ngồi kịp thời xử lí sai sót khơng đáng có Nếu ủy nhiệm, ủy quyền mà không giám sát dẫn tới hậu xấu ► Khen ngợi kịp thời nỗ lực nhân viên Mỗi nỗ lực ghi nhận nhân viên động lực để họ tiếp tục phấn đấu Họ có tinh thần niềm vui để thực việc làm họ nhà quản trị công nhân, họ thực nhiệm vụ cách say mê nhiệt tình Việc thực đơn giản, văn hay nói chuyện động viên, khen thưởng, tuyên dương, có phần thưởng cho nhân viên thực cố gắng ► Tránh uỷ quyền ngược Rất khơng thực được, nhân viên “trao” ngược lại công việc cho nhà quản trị Hãy thực uỷ nhiệm hiệu hơn, thay để nhân viên trao nhiệm vụ lại cho mình, gợi ý để họ giải vấn đề ► Linh hoạt uỷ quyền Các nhân viên khác kỹ mức độ tin cậy, đó, công việc thường cần phải uỷ nhiệm Khi nhân viên trở nên có lực tin tưởng hơn, mức độ uỷ quyền nâng cao ► Ủng hộ nhân viên Uỷ quyền, ủy quyền cách rõ ràng Cung cấp thông tin nguồn lực đầy đủ, trao đổi thường xun Hãy nói rõ u cầu cơng việc Cho nhân viên thấy họ nhận ủng hộ trao đổi cần thiết từ cấp ► Đúng người việc Hãy uỷ quyền, ủy nhiệm cho nhân viên thích hợp với cơng việc Những kỹ năng, kinh nghiệm sẵn có họ yếu tố quan trọng nâng cao khả hồn thành cơng việc II Áp dụng tập Bài tập 12 a, Đề : Bài học từ Tom Sawyer Các nhà lãnh đạo học cách ủy thác công việc thành công đọc tiểu thuyết tiếng văn hào tiếng người Mỹ Mark Twain, “Những phiêu lưu Tom Sawyer”, đoạn Tom Sawyer sơn hàng rào Đoạn kể cách Tom ủy thác công việc cho cậu bé khác thị trấn cách việc hoàn thành cách vui vẻ đầy đủ Tom xem qua tất công việc mà dì Polly giao cho cậu, cậu cảm thấy ghánh nặng buồn Lúc vài cậu bé thị trấn qua, Tom nghĩ đến việc trả tiền để hai đứa làm hộ, Tom khơng có đủ tiền để mua “một buổi chiều tự do” Sau đó, cậu trở với cơng việc, ý nghĩ lóe lên đầu, thay càu nhàu, cậu trở lại làm việc với thái độ thoải mái bình tĩnh Ngay sau đó, cậu bé Ben Rogers ngang qua bảo với Tom thật đáng xấu hổ cậu bơi mà phải làm việc Tom đáp lại:” Ồ, mà Tất điều tớ biết phù hợp với Tom Sawyer” Sau vài phút quan sát Tom thích thú với cơng việc mình, Ben đề nghị liệu cậu ta sơn thử Tom nói rằng, có lẽ người nghìn người chí hai nghìn người sơn hàng rào theo cách mà dì Polly mong muốn Tom miễn cưỡng giao lại chổi cho Ben, đổi lấy lõi táo Ngay đó, có nhiều cậu bé đến với Ben sơn hàng rào Tom ngồi bóng “chỉ đạo” hoạt động Chẳng chốc hàng rào khốc lên áo Ngày hơm đó, Tom học học quan trọng vầ hành vi người khơng có hiểu biết Để khiến người ta thèm muốn điều đó, điều quan trọng làm cho điều trở nên khó đạt Câu hỏi: - Câu 1: Chúng ta học từ Tom Sawyer nghệ thuật ủy nhiệm, ủy thác công việc? - Câu 2: Theo anh (chị): nhà quản trị ủy nhiệm, ủy quyền công việc cho cấp có nên “ngồi bóng đạo hoạt động” Tom hay không? Tại sao? b, giải tập Câu 1: Bài học ủy thác, ủy quyền công việc Ta thấy rằng, quét sơn cho hàng rào công việc Tom Nhưng cậu bé biết giảm nhẹ công việc hay hồn thành cơng việc thơng qua trợ giúp cậu bé thị trấn Tom khéo léo khiến cơng việc trở lên hấp dẫn, có giá trị mắt Ben cậu bé khác Trước hết, “Thay càu nhàu, cậu trở lại làm việc với thái độ thoải mái bình tĩnh” Trước chế giễu Ben, Tom bình tĩnh trả lời rằng: “Ồ, mà khơng phải Những điều tớ biết phù hợp với Tom Sawyer” Và với cách làm việc với thái độ vui vẻ, thoải mái, Tom khiến cho cậu bé Ben thấy tò mò cơng việc mà Tom làm Khi Ben đề nghị làm thử, Tom khẳng định khơng phải làm cậu “ có lẽ người nghìn người chí hai nghìn người sơn hàng rào theo cách mà dì Polly mong muốn” Và đưa chổi cho Ben “một cách miễn cưỡng” để Ben thấy có vinh dự làm cơng việc Tom khiến cho không Ben, mà cậu bé xung quanh phải ý đến cơng việc Tom khiến công việc buồn tẻ chán ngắt trở lên có giá trị, hấp dẫn với bọn trẻ Điều quan trọng Tom không giao công việc cách “vô trách nhiệm” cho cậu bé mà Tom tìm bóng Nơi có đủ khoảng cách để Tom quan sát tiến trình cơng việc hoạt động bọn trẻ để thể kịp thời “chỉ đạo” bọn trẻ sơn theo ý dì Polly Qua câu chuyện Tom Sawyer ủy thác công việc cho cậu bé thị trấn, ta rút học nghệ thuật ủy nhiệm, ủy thác sau: Để ủy nhiệm, ủy thác công việc đạt hiệu quả, nhà quản trị cần phải biết khả nhân viên phù hợp với nhiệm vụ ủy thác Cần tin tưởng khả người nhân viên cấp mà ủy thác công việc Chấp nhận giúp đỡ từ nhân viên cấp họ đề nghị Đồng thời, phải biết cách khích lệ tinh thần làm việc tinh thần trách nhiệm người nhân viên ủy thác, làm cho cơng việc trở nên có giá trị, hấp dẫn mắt nhân viên cấp Vì chẳng muốn làm công việc mà bạn than vãn khó nhọc chán ngắt Khơng thể lệnh hay đạo mà phải khéo léo kích thích hiếu kì muốn chứng tỏ thân người, biến công việc từ nghĩa vụ thân thành quyền lợi người khác, công việc bắt buộc phải làm mà công việc làm làm Qua đây, ta thấy người có động lực thúc đẩy hồn thành nhiệm vụ Đó khơng phải thỏa mãn lợi ích thân mà tự khẳng định Và điều quan trọng, trình ủy nhiệm, ủy quyền, nhà quản trị phải có trách nhiệm kiểm tra, kiểm sốt tiến trình thực nhiệm vụ người ủy quyền để có giải pháp ứng phó kịp thời trường hợp xảy tiến trình công việc Làm tức nhà quản trị biết cách chia sẻ công việc với cấp dưới, việc làm hồn tồn có lợi vì: Thứ nhất: làm giảm gánh nặng, áp lực công việc nhà quản trị để họ có thời gian tập trung quan sát cách tổng thể tiến trình cơng việc, từ đưa hướng hợp lý cho công việc đạt hiệu tốt Thứ hai: nhờ ủy thác, ủy quyền mà người nhân viên cấp tiếp xúc dần với công việc, làm quen với công việc đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao đồng thời kích thích tính tự chủ, sáng tạo người nhân viên Câu 2: Người ủy nhiệm, ủy quyền có nên "ngồi bóng đạo hoạt động" ? Điều không sai việc đạo thực bao gồm hướng dẫn, lãnh đạo kiểm soát Để hiểu rõ ý kiến ta phân tích hai hồn cảnh lãnh đạo sau: Hoàn cảnh câu chuyện Tom ngồi bóng đạo hoạt động Tom khơng ngồi bóng chỏ bảo người làm này, người làm khác cách bừa bãi, mà cậu bé quan sát xem bọn trẻ làm đạo bọn chúng sơn cho đẹp, cho hợp với ý dì Polly, việc làm hồn tồn hợp lý Bởi Tom tự tay sơn mà lại không đẹp bọn trẻ, chúng nghi ngờ phát ý đồ Tom không giúp Tom làm tiếp Hơn thế, Tom khơng tham gia sơn mà chọn nơi thích hợp (gốc mát mẻ), với khoảng cách đủ khả quan sát cách tổng thể tiến trình cơng việc bọn trẻ, chỉnh sửa kịp thời để hàng rào sơn đẹp, ý dì Polly Hồn cảnh mơi trường quản trị Ở xuất hai trường hợp: ► Nếu nhà quản trị cấp cao cấp trung Đối với nhà quản trị cấp cao nhà quản trị cấp trung họ không cần trực tiếp tham gia vào công việc, mà quan sát, đưa đường lối đắn cho cơng việc Do việc hoàn toàn hợp lý ►Nếu nhà quản trị cấp sở Đối với nhà quản trị cấp sở việc làm chưa hợp lý nhà quản trị cấp sở phải trực tiếp tham gia vào cơng việc đòi hỏi có chun môn, làm việc tốt người nhân viên họ Do họ khơng tham gia vào làm nhân viên quyền thắc mắc dần nghi ngờ khả người lãnh đạo, tinh thần làm việc người nhân viên dần trở thành đối phó, lòng tin kính trọng nhà quản trị Từ dẫn tới kết cơng việc khơng cao Tóm lại, nhà quản trị giỏi đòi hỏi phải biết cách ủy nhiệm, ủy thác công việc cho người nhân viên cấp dưới, cho hợp lý với hoàn cảnh cơng việc mình, cơng việc đảm bảo hoàn thành tốt nhà quản trị giảm bớt áp lực công việc, để tập trung vào công việc quan trọng, khâu then chốt, đồng thời đối tạo điều kiện cho nhân viên cấp có hội để làm quen với cơng việc khác nhau, thể khả sáng tạo, tinh thần tự chủ, tinh thần trách nhiệm Dám ủy thác cơng việc nhân viên đề nghị Phải biết chấp nhận sai sót nhân viên Ln ln kiểm tra giám sát cách có hiệu nghiêm túc để tránh sai sót đáng tiếc Một người khơng thể làm nên thành cơng công ty Nếu biết sử dụng hết khả làm việc lòng nhiệt tình cơng việc nhân viên nhà quản trị thành cơng việc góp phần đạt mục tiêu tổ chức 2 Bài tập ứng dụng a, Đề bài: Bài học Mai Quốc Thảo Cơng ty may Khánh Tồn thành lập vào hoạt động gần hai mươi năm công ty may có uy tín chất lượng, tin tưởng khách hàng Ơng Mai Khánh Tồn -tổng giám đốc cơng ty, người có cơng lớn việc xây dựng hình ảnh cơng ty Ơng biết đến người thông minh, khéo léo nghệ thuật kinh doanh, nhà lãnh đạo tài ba Đặc biệt khả phân công tổ chức máy cơng ty Ơng ln biết cách giao phó cơng việc cho người thích hợp tin tưởng Người cơng ơng phó giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh- ơng Trần Minh Đức- người làm việc lâu năm, người có trách nhiệm, có lực trung thành với cơng ty Trong lần ốm nặng biết trước tình hình, ông giao toàn cho ông Đức phụ trách dự án quan trọng q trình điều trị bệnh ông cập nhật báo cáo từ cấp để kiểm sốt đưa đóng góp Mặc dù khơng tham gia trực tiếp dựa án nhờ ủy quyền khôn khéo, cách quản lí đắn kết dự án thành công tốt đẹp Đến cuối năm 2010 bệnh ung thư tuyến tụy đến giai đoạn cuối ông qua đời tồn quyền lực giao cho trai ơng- Mai Quốc Thảo Khi lên làm tổng giám đốc thay đổi nhiều vị trí cơng ty Đặc biệt khơng tin dùng ơng Đức cho ơng Đức khơng trẻ để đảm nhận vị trí quan trọng cơng ty đưa anh Nam- người có lực không phần tinh quái lên Do chơi với với Nam lâu tin bạn anh giao toàn quyền xử lí cho nam dự án quan trọng àm khơng kiểm tra hay quản lí Và cách làm việc vô trách nhiệm ủy quyền cho Nam cách khơng hợp lí Một thời gian sau thấy nguồn tài cơng ty thâm hụt, Nam thường xuyên nghỉ việc Mọi chuyện vỡ lẽ trình giao phụ trách dự án Nam thực hành vi rút tiền, nhận hối lộ để không trúng thầu nhằm bù đắp số nợ lớn Cơng ty rơi vào thời kì khủng hoảng đà phá sản Đến lúc Thảo nhận muộn làm tiêu tan đời gây dựng nghiệp người cha quý Câu hỏi: - Câu 1: Sự ủy nhiệm, ủy quyền ông Mai Khánh Toàn đắn nào? Kết đắn gì? - Câu 2: Sai lầm Mai Quốc Thảo gì? Kết sai lầm gì? b, Giải tập Câu 1: Sự ủy nhiệm đắn Mai Khánh Toàn Mai Khánh Toàn biết ủy nhiêm, ủy quyền cách đắn mang lại hiệu Khi biết phải vắng mặt với cơng việc công ty thời gian, ông giao nhiệm vụ cho ông Trần Minh Đức- người làm việc lâu năm, người có trách nhiệm, có lực trung thành với cơng ty Ở đây, Mai Khánh Toàn năm bắt ưu điểm nhân viên mình, ơng biết rõ tính chất cơng việc Là người thay ơng giải công việc công ty phải người có lực, có suy nghĩ đầy đủ, chín chắn có lực để định việc quan trọng mang tính chất sống công ty Thứ nhất, ông Đức người làm việc lâu năm trung thành với công ty, điều quan trọng Ơng Tồn khơng thể giao công việc quan trọng cho người mà ông không tin cậy, người mang bí mật cơng ty bán cho công ty đối thủ Thứ hai, ông Đức người có lực tính thần trách nhiệm Ơng Tồn nhận thức rõ tính chất quan trọng việc mà ủy nhiệm Vì vậy, ơng chọn người có lực, tinh thần trách nhiệm, đồng thời làm việc lâu năm, người có đủ suy nghĩ chín chăn để định việc quan trọng Thứ ba, điều quan trọng ủy nhiệm ủy quyền cho ông Đức, ông Tồn khơng bỏ mặc mà thường xun cập nhật báo cáo từ cấp để đưa góp ý tránh sai sót gây thiệt hại cho công ty Câu 2: Sự ủy nhiệm sai lầm Mai Quốc Thảo Mai Quốc Thảo liên tiếp mắc sai lầm cách quản trị Thứ nhất, Khi lên nắm quyền, đáng nhẽ nên tìm hiểu rõ cách tổ chức cơng ty, tìm hiểu ưu điểm nhược điểm cách tổ chức cơng ty có Nếu thật cách tổ chức cơng ty có nhiều bất cập khơng tạo hiệu cho cơng ty nên thay đổi cách tổ chức Thứ hai, Thảo không tin dùng ông Đức Điều tổn hại lớn cho cơng ty Vì ơng Đức người làm việc lâu năm cho công ty, người có lực có tinh thần trách nhiệm Ít nhiều ơng Đức góp phần làm phát triển công ty chắn có ảnh hưởng tới nhân viên cơng ty Việc Thảo khơng tin dùng ơng Đức thay đổi cách tổ chức cơng ty khiến ơng Đức nhân viên khác cơng ty có thái độ khác với nhà quản trị khơng tích cực với cơng việc rời bỏ cơng ty Thứ ba, sai lầm Thảo thiếu tầm nhìn thiếu trách nhiệm Thảo Anh giao vị trí quan trọng cho Nam với lý bạn bè ủy nhiệm, ủy quyền Thảo dường khơng nhận thức tính chất cơng việc mà ủy nhiệm Đồng thời, anh khơng nắm bắt tính cách nhân viên mà chọn để ủy quyền Thảo giao vị trí cho Nam bước giao quyền Điều đáng tiếc Thảo không kiểm tra hay giám sát hoạt động Nam, không kiểm tra cách thường xuyên hiệu công việc hay sai lầm thất bại mà công ty mắc phải, Thảo bỏ mặc công việc cho Nam dẫn tới hậu vô đáng tiếc PHẦN KẾT Giống chức khác, chức lãnh đạo thực xuyên suốt trình hoạt động nhà quản trị ủy quyền nghệ thuật lãnh đạo mà nhà quản trị giỏi phải nắm vững, ủy quyền cần phải xem kỹ ưu tiên hàng đầu công tác lãnh đạo doanh nghiệp Khi ủy nhiệm, ủy quyền ta cần phải xem xét thực nguyên tắc dịnh để nâng cao tâm, tinh thần hăng hái, nguồn động viên cho nhân viên; ủy quyền giao việc, khơng phải từ bỏ trách nhiệm, bao hàm ba khái niệm quan trọng, : trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm cuối Thông qua Tom Sawyer, học nghệ thuật ủy nhiệm, ủy quyền: lệnh hay đạo mà khéo léo kích thích hiếu kì muốn chứng tỏ thân người, biến công việc từ nghĩa vụ thân thành quyền lợi người khác, công việc bắt buộc phải làm mà công việc làm khơng phải làm Qua đây, ta thấy người có động lực thúc đẩy hồn thành nhiệm vụ Đó khơng phải thỏa mãn lợi ích thân mà tự khẳng định Do đó, nhà quản trị cần phải hỉểu nguyện vọng nhân viên đưa thử thách phù hợp thơng qua thái độ thân nhà quản trị, thúc đẩy nhân viên làm việc mục tiêu chung tổ chức ... cho nhân viên; ủy quyền giao việc, từ bỏ trách nhiệm, bao hàm ba khái niệm quan trọng, : trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm cuối Thông qua Tom Sawyer, học nghệ thuật ủy nhiệm, ủy quyền: lệnh hay... 1: Chúng ta học từ Tom Sawyer nghệ thuật ủy nhiệm, ủy thác công việc? - Câu 2: Theo anh (chị): nhà quản trị ủy nhiệm, ủy quyền cơng việc cho cấp có nên “ngồi bóng đạo hoạt động” Tom hay không?... 12 a, Đề : Bài học từ Tom Sawyer Các nhà lãnh đạo học cách ủy thác công việc thành công đọc tiểu thuyết tiếng văn hào tiếng người Mỹ Mark Twain, “Những phiêu lưu Tom Sawyer , đoạn Tom Sawyer sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài học từ tom sawyer nghệ thuật ủy nhiệm, ủy quyền , Bài học từ tom sawyer nghệ thuật ủy nhiệm, ủy quyền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay