Trình bày các nọi dung về các học thuyết quản trị nhân lực phương đông liên hệ nhận thức của nó vào tình hình ở các doanh nghiệp việt nam hiện nay

25 2 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:47

Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung Bài thao luân Trình bày nôi dung hoc thuyêt quan tri nhân luc phuong Dơng Liên nhân thúc cua vào tình hình o Doanh nghiêp Viêt Nam hiên PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHƯƠNG 1: TRƯỜNG PHÁI “ĐỨC TRỊ” 1.1.Khái niệm: Nếu triết học phương Tây thiên hướng ngoại, với xu hướng tập trung nghiên cứu giới vật chất để nhận thức giới cải tạo giới, triết học phương Đơng nói chung Nho học nói riêng thiên hướng nội, nghiên cứu người giới nội tâm người từ đến vấn đề xã hội Bởi vậy, khơng có lạ ta thấy Nho học xem người hạt nhân, đối tượng để nghiên cứu chủ yếu Đường lối "đức trị" Khổng Tử thống trị xã hội phong kiến Á Đơng hàng nghìn năm lịch sử tạo nên truyền thống lớn văn hoá Á Đông Để hiểu rõ tư tưởng đức trị Nho giáo không Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung khái niệm Một khái niệm làm tảng cho đường lối "đức trị" Nho giáo phạm trù Đức tư tưởng Khổng Tử Nghiên cứu làm rõ tư tưởng sâu sắc Đức Khổng Tử sở để nhận rõ đường lối "đức trị" Nho giáo Theo Khổng Tử, Đức trị lấy đức làm sở cho việc quản lý điều hành quan hệ xã hội Ông chủ trương trị người đức chính, nghĩa để thu phục dẫn dắt người khác, nhà quản trị cần phải tu dưỡng đạo tính cần thiết, chẳng hạn như: Nhân, nghĩa, trí, tín, dũng, liêm…Trong đó, đức nhân đặt lên đầu trung tâm: người từ người Khổng tử coi nhân gốc, kễ Nhân mục tiêu, lễ sách, để thực thi đạo lý mục tiêu, Khổng tử chủ trương sử dụng phương pháp danh 1.2.Nội dung: Quan niệm đức Khổng Tử có nhiều ý tưởng sâu sắc phong phú Những niệm thể lòng tin tính thiện người chủ trương bồi dưỡng, phát huy thiện đức người Từ quan niệm đức Khổng Tử sâu bàn luận nhân, lễ làm sở cho đường lối đức trị Các nhà tư tưởng Nho giáo sau coi tư tưởng đức Khổng Tử tảng đường lối đức trị Quan niệm đức Khổng Tử khơng có ý nghĩa xã hội cổ đại đương thời mà có ý nghĩa xã hội ta ngày Trong bối cảnh xã hội chịu nhiều tác động tiêu cực từ mặt trái chế thị trường nay, cần trở lại với giá trị đạo đức truyền thống có tư tưởng đức trị Nho giáo Quan niệm đức gốc người thiện đức phải biểu hành động Khổng Tử nguyên giá trị tuyên truyền giáo dục rộng rãi xã hội ta ngày Trong công việc cụ thể sử dụng ,đãi ngộ ,đào tạo nhân …Khổng Tử rõ nguyên tắc :” sử dân dĩ thời “ ( sử dụng người phải phù hợp ),biết người ,đề bạt người trực (ngay thẳng)lên người cong queo ;khách quan ,không thành kiến ,phân phối qn bình ,khơng nên q chênh lệnh phân phối:”không sợ thiếu ,chỉ sợ không “; đào tạo cách làm gương dạy dỗ,thiếu dạy ,nhà quản trị phải gương để người học tập Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung Một nguyên tắc hành xử quan trọng học thuyết :”Đức trị “ mà nhắc đến cơng trình ngiên cứu khả (đối với việc đời không định phải làm ,không định khơng làm ,thấy hợp nghĩa làm ) Nguyễn Hiến Lê có lý nhận xét rằng: "Khổng Tử người nói nhiều đến tư cách người cầm quyền, đến bổn phận họ phải sửa mình, phải làm gương cho dân, phải giáo hố dân Ơng khơng tách rời đạo đức trị, ơng đạo đức hố trị Và tất triết lý trị ơng gồm danh từ đức trị, mà danh từ có nghĩa người trị dân, phải trị dân đức, không bạo lực "1 Thật vậy, Khổng Tử thật tin rằng, "Làm trị (trị dân) mà dùng đức (để cảm hố dân) Bắc Đẩu nơi mà khác hướng (tức thiên hạ theo)" Cơ sở tư tưởng "Đức trị" ơng suy đến lòng thương u người, lòng tin tính người cảm hố Ơng quan niệm phép trị dân " Đức hạnh người quân tử (người trị dân) gió, mà đức hạnh dân cỏ Gió thổi cỏ tất rạp xuống" Khổng Tử tin vào đức khơng tin vào "hình" "dùng lệnh để dẫn dắt dân, dùng hình phạt để bắt dân vào khuôn phép, dân tránh khỏi tội hổ thẹn Dùng đạo đức để dắt dẫn dân, dùng lễ giáo để đặt dân vào khuôn phép, dân biết hổ thẹn mà lại theo đường chính" Khổng Tử thật tin rằng: có dùng ơng làm quốc chính" năm kỷ cương khá, ba năm thành cơng" Tóm lại, với Khổng Tử, "Đức trị" có sức mạnh vạn Đó đường lối "dù không lệnh dân theo", vua Thuấn kính cẩn đoan trang ngồi ngai, chẳng làm mà thiên hạ bình trị 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng: { Nhân Nhân người khơng phải người cụ thể mà chất người, lòng thương người, tính nhân đạo, tính nhân văn biểu thơng qua người cụ thể, sống xã hội cụ thể với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể Nguyễn Hiến Lê (chủ dịch giới thiệu), Luận ngữ, NXB Văn học 1995 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung Nhân người có dấu hiệu: - Cái muốn mong cho người khác muốn - Cái thành đạt mong cho người khác thành đạt - Cái khơng muốn đem áp dụng cho người khác { Lễ Lễ vừa hình thức, vừa nội dung, vừa chế, phương thức để điều chỉnh tất quan hệ xã hội cho đâu vào Như vậy, cai trị xã hội lễ gọi lễ trị người mà phải tu thân Chiều sâu cai trị xã hội lễ trị nhân trị, lễ trị nhân trị gọi đức trị Suy cho văn trị (một cách cai trị đẹp, dùng đến gươm giáo…), hiệu “thu phục nhân tâm” (thu phục lòng người) Khổng tử quy quan hệ xã hội thành mối quan hệ bản: Quan hệ vua - (lấy chữ trung làm đầu), quan hệ cha - lấy chữ hiếu làm đầu, quan hệ chồng - vợ (lấy chữ tiết hạnh làm đầu), quan hệ anh - em (lấy chữ hữu làm đầu), quan hệ bạn bè (lấy chữ tín làm đầu) Khổng tử cho xã hội chí phải giữ “tam cương” (3 mối quan hệ bản), quan trọng mối quan hệ vua - (bề phải trung thành với vua đến - vua bảo bề chết, bề không chết bất trung)… { Chính danh Theo Khổng tử, nguyên nhân xã hội loạn khơng danh (Danh khơng - ngơn khơng thuận - việc khơng thành - xử phạt không trúng - dân) Do vậy, muốn làm xã hội ổn định phải danh từ xuống: quân quân - thần thần phụ phụ -tử tử (vua phải vua, phải tôi, cha phải cha, phải con)… Khổng Tử chủ trương trị người đức chính, nghĩa để thu phục dẫn dắt người khác ,nhà quản trị phải tu dưỡng phẩm chất cần thiết, chẳng hạn như: nhân, nghĩa, trí, tín, dũng, liêm… Trong đức nhân đặt lên hàng đầu trung tâm: người từ người Để thực thi đạo lí mục tiêu, Khổng tử chủ trương sử dụng phương thức danh: Tử Lộ hỏi : “ Nếu vua Vệ giữ thầy lại mà nhờ thầy coi thầy làm việc trước?” Khổng Tử đáp : “ Tất phải danh trước hết ?” Nếu danh khơng ngơn khơng thuận việc khơng thành ,sự việc khơng thành lễ Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung nhạc ,chế độ không kiến lập ,chế độ khơng kiến lập hình phạt khơng trúng ,hình phạt khơng trúng dân khơng biết đặt chân tay vào đâu ” Tóm lại ,lần lịch sử nhân loại ,Khổng Tử tập hợp cách có hệ thống nguyên lý việc đối nhân xử nhằm phát triển xã hội tốt đẹp dựa tảng lòng nhân Tuy số điểm hạn chế hoàn cảnh lịch sử giới quan Khổng Tử lúc điều tốt đẹp học thuyết giá trị ngày kiểm chứng vận dụng chúng vào phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế Châu Á –những kinh tế phát triển nhanh chóng năm cuối kỷ 20 (Hàn Quốc ,Singaprore ,Đài Loan …) CHƯƠNG 2: TRƯỜNG PHÁI PHÁP TRỊ 2.1.Khái niệm: Nếu trường phái “Đức trí “ chủ trương lấy đức làm phạm trù hạt nhân trường phái pháp trị lại trọng đến pháp luật coi pháp luật tiêu chuẩn cho hành vi ứng xử người quản trị người bị quản trị Với tác phẩm Hàn Phi Tử, Hàn Phi thức khai sinh học thuyết pháp trị phương Đơng, đồng thời đưa lời giải cho tốn lịch sử hóc búa Hàn Phi kết hợp yếu tố “thuật”, “thế”, “pháp” Thân Bất Hại, Thận Đáo, Thương Ưởng, hoàn thiện tư tưởng pháp trị bậc tiền bối khai sinh Quản Trọng Tử Sản để xây dựng thành học thuyết trị độc lập Pháp trị học thuyết có kế thừa, hàm chứa những yếu tố học thuyết khác nhiều nhất, nhờ tạo phương thức giải vững Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung chắc, toàn vẹn thực tế vấn đề trị quốc: Lễ nghĩa, danh phận Nho gia cụ thể hoá pháp luật; Vơ vi Lão gia chuyển hố thành quan hệ biện chứng vô vi- hữu vi; Kiêm Mặc gia nội dung yếm học thuyết pháp trị, Hàn Phi coi mục đích cuối pháp luật 2.2.Nội dung: Nội dung cốt lõi học thuyết pháp trị đề cao pháp luật với tư cách công cụ quan trọng nhất, hữu hiệu việc bình ổn xã hội “Cái làm cho trị an pháp luật, gây loạn riêng tư Pháp luật thiết lập khơng làm điều riêng tư nữa” Hàn Phi khẳng định, việc trị nước, quản dân dựa theo lễ nghi truyền thống mà phải thực sở đạo luật cụ thể chặt chẽ Bởi lẽ, “…pháp luật không hùa theo người sang… Khi thi hành pháp luật kẻ khơn khơng thể từ, kẻ dũng không dám tranh Trừng trị sai không tránh kẻ đại thần, thưởng không bỏ sót kẻ thất phu…” Hàn Phi quan niệm pháp luật cơng cụ hữu hiệu để đem lại hòa bình, ổn định cơng bằng: “Bậc thánh nhân hiểu rõ thực tế việc phải trái, xét rõ thực chất việc trị loạn, trị nước nêu rõ pháp luật đắn, bày hình phạt nghiêm khắc để chữa loạn dân chúng, trừ bỏ họa thiên hạ Khiến cho kẻ mạnh không lấn át người yếu, kẻ đông khơng xúc phạm số ít, người già thỏa lòng, người trẻ độc trưởng thành, biên giới không bị xâm lấn, vua thân yêu nhau, cha giữ gìn cho nhau” Sở dĩ tư tưởng trị Hàn Phi đối lập với tư tưởng Nho gia ơng có quan niệm sâu sắc thực tiễn Khác với Khổng Mạnh mượn đời xưa để phê phán đời hay lấy khứ tuyệt đối hóa để đo tại, Hàn Phi cho rằng, suy nghĩ, hành động, lý luận phải bắt nguồn từ thực tiễn đất nước Then chốt việc xây dựng đất nước giàu mạnh phải dựa vào pháp luật Có pháp luật, pháp luật thi hành cách phổ quát đắn xã hội ổn định, xã hội ổn định lại tiền đề quan trọng để xây dựng đất nước giàu mạnh, làm cho dân chúng yên bình, hạnh phúc Từ chỗ cho rằng, “Khơng có nước ln Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Ngun Quang Trung ln mạnh, khơng có nước luôn yếu Hễ người thi hành pháp luật mà mạnh nước mạnh, người thi hành pháp luật yếu nước yếu”, Hàn Phi đề xuất tư tưởng “trị nước luật pháp” (dĩ pháp trị quốc), chủ trương “luật pháp không phân biệt sang hèn” (pháp bất a q), “hình phạt khơng kiêng dè bậc đại thần, tưởng thưởng khơng bỏ sót kẻ thất phu” (hình bất tị đại thần, thưởng thiện bất di tứ phu) Ông coi trọng tác dụng pháp luật chủ trương xây dựng lý luận pháp trị hồn chỉnh, lấy “pháp” làm hạt nhân, kết hợp chặt chẽ “pháp”, “thuật” với “thế” Bên cạnh đó, Hàn Phi có chủ trương tiến : quản trị phải quyền biến khơng câu lệ sách ,thời khác phải việc khác ,miễn thích nghi thơi ;Nhất qn “hình”và “danh”( lời nói việc làm phải thống ) ;Coi thực tiễn tiêu chuẩn để đánh giá người hành vi hành vi ;coi trọng thực tiễn Nếu Khổng Tử đề nguyên lý ,và có số người có lực đặc biệt có nhân cách đặc biệt hiểu thực hành cơng việc quản trị Hàn Phi chủ trương phải cụ hóa thành thao tác quy trình để người bình thường học thực thi công việc quản trị Đây chủ trương tiến khoa học mà sau trường phái quản trị Phương Tây ứng dụng phát huy hiệu cao thực tiễn Ông chủ trương pháp phải hợp thời ,dễ biết ,dễ thi hành ,phải công Trong học thuyết ,Hàn Phi rõ cụ thể hóa nội dung liên quan đến sử dụng nhân ,đãi ngộ nhân :dùng người phải hình danh ,theo quy trình khách quan ( phải phát huy sức lực trí tuệ ,các loại cơng việc khác đòi hỏi kỹ khơng giống ,giao việc phải từ nhỏ đến lớn …) đãi ngộ theo nguyên tắc ,quy tắc ,quy chế không theo ý riêng (thưởng phạt theo quy định rõ ràng) Một tư tưởng xuyên suốt học thuyết pháp trị tính thực tế “việc phải theo thời, mà biện pháp phải thích ứng, dùng việc xét người” Điều thống với quan niệm Khổng Tử quyền biến 3.3.Các nhân tố ảnh hưởng: Ơng cho ,ngoại trừ số thánh thần ,còn phần lớn người : Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung -Tranh lợi : -Lười biếng ,khi có dư ăn khơng muốn làm -Chỉ phục tùng quyền lực Trên sở nhận thức chất người ,Hàn Phi xây dựng học thuyết quản trị nhân lực xoay quanh ba phạm trù :Pháp ,thế ,thuật { Pháp Pháp hiêu lệnh ,quy định công bố ,công khai người phải tuân thủ Hàn Phi hiểu rõ sâu sắc pháp luật, coi “pháp luật mệnh lệnh ban bố rõ ràng nơi cửa cơng, hình phạt chắn lòng dân, thưởng cho kẻ cẩn thận giữ pháp luật, phạt kẻ làm trái lệnh” Đây tư tưởng tiến so với đương thời Cái gọi “mệnh lệnh ban bố rõ ràng nơi cửa công” khác xa so với cách cai trị ý muốn chủ quannhân quý tộc nắm quyền đương thời Pháp luật rõ ràng ban bố cho trăm họ, làm cho dân biết pháp luật để tránh phạm pháp; lấy làm chuẩn tắc cho hành vi người, bẫy để hại dân Các điều luật minh bạch phương thức phòng bị tích cực, khơng phải thủ đoạn chế tài tiêu cực Đồng thời, “hiến lệnh” – cơng cụ - để vua cai trị thần dân Nội dung chủ yếu “pháp” quy khái niệm chủ yếu “thưởng” “phạt” Hàn Phi cho rằng, lập pháp cần phải xét đến nguyên tắc sau:  Tính tư lợi Hàn Phi quan niệm tảng quan hệ người với người tư lợi, muốn giành lợi cho “ Người thợ mộc đóng xong quan tài muốn người ta chết non Đó khơng phải người thợ đóng cỗ xe có lòng nhân, người thợ đóng quan tài khơng phải ghét người ta, lợi chỗ người ta chết” Luật pháp đặt lợi phải lớn hại  Hợp với thời Đây thuyết biến pháp Hàn Phi Nguyên tắc thực tế việc xây dựng pháp luật, hay tính thực tiễn luật pháp, nét bật tư tưởng pháp trị Hàn Phi Đối với ông, khơng có pháp luật siêu hình hay mơ hình pháp luật trừu tượng tiên thiên noi theo Chỉ có yêu cầu tiêu chuẩn thực tiễn “Pháp luật thay đổi theo thời trị; Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung việc cai trị thích hợp theo thời có cơng lao Thời thay đổi mà cách cai trị khơng thay đổi sinh loạn Cho nên, bậc thánh nhân trị dân pháp luật theo thời mà thay đổi ngăn cấm theo khả mà thay đổi”  Ổn định, thống Mặc dù pháp luật phải thay đổi cho hợp với thời thế, song thời kỳ, pháp lệnh đặt khơng tùy tiện thay đổi (“số biến pháp”), dân chúng khơng khơng thể theo, mà tạo hội cho bọn gian thần  Phù hợp với tình người, dễ biết dễ làm  Đơn giản mà đầy đủ  Thưởng hậu phạt nặng Đối với việc chấp pháp, nguyên tắc Hàn Phi là:  Tăng cường giáo dục pháp chế, tức “dĩ pháp vi giáo”  Mọi người, ai bình đẳng trước pháp luật, tức “pháp bất a quý”, “hình bất tị đại thần, thưởng thiện bất di tứ phu” Đến thân bậc quân chủ – nhà vua – phải tôn trọng tuân thủ pháp luật: “Kẻ làm vua chúa kẻ phải giữ pháp luật, vào kết mà xét để lập công lao”; Nếu nhà vua biết bỏ điều riêng tư, làm theo phép cơng dân yên, mà nước trị  Nghiêm khắc cẩn thận, “tín thưởng tất phạt”, khơng tùy ý thưởng cho người khơng có cơng, vô cớ sát hại người vô tội  Dùng sức mạnh đạo đức hỗ trợ cho việc thi hành pháp luật { Thế Thế quyền địa vị nhà quản trị để thực thi bảo vệ pháp “Thế” gọi “quyền thế”, “uy thế”, “thế trọng”, sức mạnh quyền uy tuyệt đối, quyền thống trị tối cao ông vua, bao gồm quyền sử dụng người, quyền thưởng phạt, v.v Hàn Phi cho rằng, nắm quyền thống trị tay, người kẻ thống trị, cai trị dân chúng Trong thiên “Bát kinh”, ông viết: “Cái sở để thắng đám đông” (Thế giả, Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung thắng chúng chi tư dã) Để yên ổn trị nước, bậc quân chủ tất phải nắm giữ quyền Hàn Phi quan niệm rõ ràng điểm trọng yếu thế: 1/Vua không cho bề mượn quyền 2/ Vua không dùng chung quyền với bề 3/ Cần sử dụng thuật thưởng phạt để củng cố quyền 4/ Vua phải trì địa vị độc tơn mình, khơng để bề tơi q q hiển, đề phòng đại thần tiếm quyền Vì vậy, xét thân vị vua, “thế” cốt lõi nhất, quan trọng nhất, “pháp” “thuật” công cụ { Thuật Thuật cách thức, nghệ thuật ứng xử nhà quản trị để đảm bảo cho người tuân theo quy định pháp luật Trong pháp phải ổn định rõ ràng thuật ,ngược lại ,phải bí mật biến hóa khôn lường Hàn Phi chủ trương pháp trị, song trọng đến “thuật” nhà vua, “bầy tơi nhà vua khơng phải có tình thân cốt nhục, bị tình buộc không thờ” Nhà vua dựa vào pháp trị để làm cho đất nước giàu mạnh, song “không có thuật để biết kẻ gian lấy giàu mạnh nước mà làm giàu có cho quan đại thần mà thôi” Do vậy, nhà vua phải có “thuật” để dùng người Đối với Hàn Phi, “thuật” loạt phương pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm, thi cử, thưởng phạt nhà vua Trong đó, phép hình danh thuật khơng thể thiếu bậc quân chủ Với cách nhìn “pháp” “thuật” gắn bó chặt chẽ với nhau: “Nhà vua khơng có thuật trị nước bị che đậy; bầy tơi mà khơng có pháp luật loạn sinh Hai khơng thể thiếu nào, cơng cụ bậc đế vương” Sử dụng “pháp”, “thuật”, “thế” cốt yếu để tăng cường sức mạnh tập quyền quân chủ, tạo nên bối cảnh trị “việc bốn phương song then chốt trung ương, thánh nhân nắm giữ chủ yếu, bốn phương đến phục dịch” (sự tứ phương, yếu trung ương, thánh nhân chấp yếu, tứ phương lai hiệu “Hàn Phi tử Dương quyền”); từ đó, góp phần tạo xu lịch sử cho việc xây dựng nhà nước trung ương tập quyền phong kiến thống 10 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung Việt Nam, tư tưởng quản trị nói chung quản trị nhân lực nói riêng hình thành từ sớm, gắn liền với trình dựng nước giứ nước trình đấu tranh bảo vệ phát triển văn hóa dân tộc Các anh hùng nhà văn hóa dân tộc suốt 4.000 năm lịch sử dựng nước giữ nước để lại nhiều tác phẩm(hịch cáo văn thơ ) quan trọng đời thể tập trung có sức thuyết phục tư tưởng quản trị nhân lực mang đậm nét văn hóa Việt Nam nhân dân tơn vinh, lưu truyền từ hệ sang hệ khác Trong chủ tịch Hồ Chí Minh –anh giải phóng dân tộc, danh nhân, văn hóa giới lãnh tụ kính yêu nhân dân ta tiếp thu, kết tinh , phát triển cách sáng tạo di sản cha ông để lại mặt lí luận thực tế Các nói, viết gương người chuẩn mực cho tư tưởng quản trị nhân lực Việt Nam đại Có thể viện dẫn tư tưởng độc đáo người sử dụng cán bộ: “ Chúng ta phải nhớ người đời có chổ hay chỗ dở Ta phải dùng chỗ hay người ta giúp người chữa chỗ dỡ Dùng người dùng mộc Người thợ khéo gỗ to, nhỏ thẳng, cong tùy chỗ mà dùng được” PHẦN 2: LIÊN HỆ THỰC TIỄN CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tuy rằng, tư tưởng Khổng Tử Hàn Phi cách hàng nghìn năm tư tưởng ln sống với thời đại, ngày vậy, “ Đức trị” “ Pháp trị” dành trọng quan tâm doanh nghiệp để quảndoanh nghiệp cách thành cơng 1.1 Thực trạng áp dụng “Đức trị” Bác Hồ nói: “ Người có tài mà khơng có đức người vơ dụng Người có đức mà khơng có tài làm việc khó” 11 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung Hiền tài nguyên khí quốc gia, nguyên nhân thành cơng Nguồn nhân lực chất lượng cao chìa khóa thành cơng doanh nghiệp Tuy nhiên có tài phải với có đức, câu nói Bác Hồ người có tài mà khơng có đức đồ bỏ đi, có đức mà khơng có tài khơng dùng Người vừa có đức, vừa có tài thực khơng cần quyền cao chức vọng mà muốn xã hội đánh giá, tôn vinh cách xứng đáng Họ doanh nhân giàu có, nhà khoa học tài ba, nhà giáo mẫu mực, người suốt đời làm từ thiện hay chuyên gia cố vấn cho Chính phủ lĩnh vực đó, đâu, đóng góp cho đất nước, cho xã hội Người vừa có đức vừa có tài chắn có trí lớn tài cao, họ không dễ dàng bị khuất phục, chịu thất bại hồn cảnh bất lợi sống Họ tìm cách để chứng minh, để bộc lộ tài năng, đức độ ngồi xã hội.Họ chắn khơng tham lam, ích kỷ Họ biết cách chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội.Họ thường khiêm tốn, khơng khoe khoang, khơng tự khuyếch trương cần phải phát kịp thời, bảo vệ, ủng hộ để tâm, tài họ thừa nhận bộc lộ xã hội Họ thực không coi trọng vật chất, nhiên, sáng, bậc kỳ tài gương toả sáng thương hiệu để họ dễ dàng có sống vật chất đầy đủ Họ hoàn toàn biết cách kiếm tiền tồn khẳng định Trong xã hội đại ngày nay,khơng nhà quản trị doanh nghiệp khơng thành cơng nghiệp kinh doanh mà có uy tín xã hội cao Nhất thời đại ngày nay, cơng nghiệp hóa, đại hoá đất nước ngày phát triển, Việt Nam ngày mở cửa hội nhập với kinh tế giới doanh nhân Việt Nam ngày có hội thể tài năng, trí tuệ đức độ Cơ hội doanh nhân to lớn thử thách đến với họ lớn lao Đặc biệt, điều kiện nay, Việt nam trở thành thành viên thức WTO, tệ nạn bn lậu, trốn thuế, làm ăn gian lận, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng phẩm chất, hàng chứa chất độc có chiều hướng gia tăng gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước lợi ích người tiêu dùng, chí gây nguy hiểm đến tính mạng người tiêu dùng, đòi hỏi chủ doanh nghiệp người 12 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung tham gia quảndoanh nghiệp trước hết không xí nghiệp phạm tệ nạn nói trên, đồng thời phải tham gia tích cực vào đấu tranh thiện ác kinh doanh nhằm xóa bỏ tệ nạn Ðó điểm quan trọng thuộc đạo đức kinh doanh nhà doanh nghiệp nước ta Các doanh nghiệp hực luật cạnh tranh, tham gia cạnh tranh lành mạnh, không hại người để lợi riêng Tuyệt đối khơng nên sử dụng độc quyền biện pháp phi kinh tế, thủ đoạn lừa đảo để gạt bỏ Cạnh tranh lành mạnh biểu chất sáng đạo đức kinh doanh xã hội chủ nghĩa Một vấn đề đạo đức đặt Doanh nhân Việt Nam hơm là, cần phải giữ gìn phẩm giá cao đẹp khơn ngoan chân trước tiêu cực đời sống xã hội Chúng ta biết rằng, lực lượng lãnh đạo quản lý đất nước trị, kinh tế, xã hội có phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức bị tha hóa biến chất: tham nhũng, tham ơ, lợi dụng chức quyền lợi ích cá nhân Họ dùng quyền lực để nhũng nhiễu doanh nhân, lợi dụng doanh nhân “câu kết” với doanh nhân xấu để phục vụ cho lợi ích cá nhân Bên cạnh mặt tích cực thường thấy doanh nhân Việt Nam tồn tiêu cực, nhiều doanh nhân lợi ích thân mình, lợi ích doanh nghiệp mà làm chủ chạy theo vụ lợi cá nhân, kinh doanh phi pháp như: buôn lậu, lừa đảo, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng phẩm chất, chí có hàng chứa chất độc hại nguy cho tính mạng người tiêu dùng; Ðó chưa kể đến hành vi gian lận cân đong đo đếm, đánh tráo chủng loại thủ đoạn tinh vi lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bị tra phát vừa qua Những hành vi xấu xa gây thiệt hại lớn đến lợi ích chung tồn xã hội lợi ích người tiêu dùng Sự kinh doanh phi pháp đưa đến hậu số nhà doanh nghiệp phải vào tù bị đình kinh doanh, đánh chữ tín Tình trạng phi đạo đức kinh doanh phận không nhỏ nhà doanh nghiệp đến lúc báo động Hơn nữa, doanh nghiệp, công việc cụ thể sử dụng, đãi ngộ, đào tạo nhân sự, Khổng Tử rõ nguyên tắc như: sử dụng người phải phù hợp ,biết người ,đề bạt người trực lên người cong queo ;khách quan ,không thành kiến ,phân phối qn bình ,khơng nên q chênh lệnh phân 13 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung phối:”không sợ thiếu ,chỉ sợ không “; đào tạo cách làm gương dạy dỗ,thiếu dạy ,nhà quản trị phải gương để người học tập Thật vậy, điều quan trọng người lãnh đạo nghệ thuật sử dụng người Bởi phải có người làm nên việc doanh nghiệp muốn phát triển phải có người có hồi bão lớn Đánh giá lực cá nhân, đặt họ vào vị trí thách thức người quản trị Như Bác Hồ nói : “ Người đời có chỗ hay chỗ dở Ta phải dùng chỗ hay người giúp người chữa chỗ dở Dùng người dùng gỗ Người thợ khéo gỗ to, nhỏ, thẳng cong tuỳ chỗ mà dùng được” Chính người yếu tố cấu thành nên tổ chức doanh nghiệp , vận hành doanh nghiệp định thành bại doanh nghiệp Vi quảnnhân lực yếu tố quan trọng việc quản lý hoạt động tổ chức, doanh nghiệp, suy cho hoạt động quảnthực người, quản lý nguồn nhân lực khác hiệu khơng quản lý tốt người Khơng có hồn hảo tuyệt đối, người vậy, người có điểm mạnh, điểm yếu, chỗ hay chỗ dở Nhà quản trị phải biết nhìn điểm mạnh, điểm yếu họ để giúp nhân viên phát huy ưu điểm hạn chế nhược điểm thân Bên cạnh đó, nhà quản trị cần phải phân tích tốt cơng việc để nắm rõ việc thực nhiệm vụ này, người thực cần phải có kiến thức, kỹ năng, tố chất Từ đó, hướng đến bốn : người – việc – lúcnơi Dùng người nên hướng vào việc khai thác điểm mạnh nhân viên, xếp công việc xoay quanh điểm mạnh họ để phát huy hết tiềm thực họ Nhà quản trị cần mạnh dạn giao việc, trình nhân viên thực hiện, cần quan sát, theo dõi để nhận biết yếu tố giúp họ hồn thành tốt cơng việc yếu tố ngăn cản họ thực công việc Nhà quản trị nên tránh tình trạng giao cơng việc, giao nhiệm vụ cho cấp không phù hợp với chuyên môn, khả 14 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung nhân viên, hay giao nhiều ,ôm đồm, làm cho nhân viên cảm thấy mệt mỏi, hiệu làm việc thấp, dẫn đến khơng hồn thành mục tiêu doanh nghiệp Hiện nay, doanh nghiệp cần phải ý dùng người phải nhìn vào thực tế Khi tuyển chọn nhân viên, vào vị trí then chốt sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhà quản trị tuyệt đối không tin vào văn bằng, thành tích học tập khơng tin vào người quen “ đánh giặc giấy” “khéo mồm khéo miệng” mà phải biết chọn người biết làm thực để gánh vác nhiệm vụ trách nhiệm, hoàn thành tốt mục tiêu đề Muốn làm phải hiểu nhân viên, phải biết họ làm gì, họ suy nghĩ điều liệu điều có phù hợp với định hướng phát triển công ty hay khơng? Vì vậy, nhà quản trị nên dành thời gian để nói chuyện trực tiếp với nhân viên Có thể thơng qua nhiều cách tiếp cận nhân viên khác mà không làm cho họ cảm thấy e ngại.Ví dụ : tham dự họp giao ban hàng tuần lúc phận này, lúc sang phận khác, dù không mời Qua tiếp xúc nhà quản trị hiểu xác người quyền cần gì, họ nắm cơng việc đến đâu có thực tâm với công việc làm hay không ” Ngoài ra, nhà quản trị nên quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân viên, tìm hiểu hồn cảnh để hiểu rõ nhân viên Hiện nay, thấy thực trạng “chạy chức chạy quyền” ngày diễn rầm rộ phát triển Vì vậy, nhà quản trị cần sáng suốt lựa chọn, nắmlựcnhân để đề bạt nhân viên giỏi, nhân viên có lực lên chức trách tương xứng Môi trường làm việc thân thiện, tạo hội cho nhân viên thăng tiến, xây dựng bầu khơng khí ấm cúng gia đình điều mà hầu hết chủ công ty áp dụng để giữ nhân tài Nhưng thực tế họ thấy rõ, mức lương quan trọng hàng đầu Một mức lương hợp lý giữ chân nhân viên, cấp quản lý thu hút nguồn nhân lực giỏi, trẻ Doanh nghiệp nên đảm bảo tính cơng thu nhập nhân viên để tạo dựng môi trường công bằng, minh bạch, xây dựng văn hoá doanh nghiệp phát triển 15 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung Tuy nhiên doanh nghiệp việc quản trị nhân Việt Nam bị hạn chế, phần lớn lực nhà lãnh đạo chưa tốt, chưa thể gương để cấp noi theo đạo đức quản trị doanh nghiệp chủ đề đề cập nói đường lối lãnh đạo, xu chạy đua theo hiệu “to - lớn - cao nữa” ngày gặm nhấm khía cạnh đạo đức xã hội Điều tối thiểu mà làm thành thật điều làm hàng ngày Nghèo đói lan tràn khắp giới Lòng tham chạy theo doanh thu lợi nhuận đẩy xã hội lùi thời kỳ mông muội Đã đến lúc người lãnh đạo cần phát huy tư chất đạo đức kinh doanh thay có lựctình cảm đơn trước Phẩm chất đạo đức đòi hỏi người lãnh đạo thực thụ ln trăn trở câu hỏi như: Như coi nhiều? Lớn đến chừng nên dừng lại? Chúng ta sẵn sàng xa đến đâu? Lợi nhuận hay tín nhiệm quan trọng hơn? Mặc dù vai trò người lao động doanh nghiệp ngày cải thiện,các tổ chức cơng đồn hoạt động mạnh mẽ để bảo quyền lợi người lao động khơng trường hợp nhà quản lý có hành động khơng tốt gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh cơng ty, làm lòng tin trung thành người lao động Đặc biệt số doanh nghiệp tư nhân…(ngược đãi cơng nhân, có hành động phản cảm, làm tăng ca mà lương ít, k quan tâm tới đời sống tinh thần công nhân ) Ví dụ cuối tháng 11/2008, 1000 cơng nhân Công ty TNHH Xuất nhập Thiên Mã (Khu cơng nghiệp Trà Nóc- Cần Thơ) đình cơng phản đối việc giảm 10% lương Chiều 24/1 (tức 29 Tết), 200 công nhân Công ty lại trung trước cổng Công ty để phản đối việc Ban giám đốc giảm tiền thưởng công nhân Tuy nhiên ban giám đốc khơng có giải đáp thích hợp với người lao động Hay vào năm 2005, có khoảng 250 CN chuyền sản xuất tổng số 850 CN toàn Cty Noblan (ở KCN Tân Thới Hiệp, Q.12) tự phát đình cơng Theo phản ánh CN: Thời gian gần CN bị chuyên gia kỹ thuật Hàn Quốc vắt kiệt sức lao động Còn số doanh nghiệp nhà nước lại xuất tình trạng chạy chức quyền hay lạm dụng chức quyền làm công doanh nghiệp đồng thời làm cho nhân viên khác 16 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung không thỏa mãn, gây bất đồng…và từ dễ gây cho họ có thái độ khơng tốt với doanh nghiệp Bên cạnh đó, mơi trường kinh doanh ngày biến động khơng ngừng đòi hỏi người lãnh đạo phải tự thay đổi nhanh muốn doanh nghiệp tồn Muốn thích ứng với điều kiện khách quan thế, nhà quản trị nên tìm tòi, học hỏi, học để cập nhật kiến thức, để tự tin đưa sách ứng xử với nhân viên Nhà quản trị nên học để biết để hướng dẫn cấp thực hiện, học để biết cách xây dựng đội ngũ kế thừa tinh nhuệ, học cập nhật nhanh kiến thức để làm gương cho đồngdoanh nghiệp lên phát triển Các doanh nghiệp nên đào tạo cách thường xuyên cho nhân viên không kỹ thuật công nghệ, kỹ làm việc nhóm mà có kỹ mềm khác ngoại ngữ, giao tiếp Tạo hội cho nhân viên cọ xát với thực tế Nhà quản trị lúc vừa thầy, vừa bạn đồng nghiệp nhân viên, tạo cho nhân viên nhiều hội tiếp cận với đối tác, khách hàng, hiểu cách thức phát triển nhu cầu doanh nghiệp Khơng có cách đào tạo tốt nhân viên cọ xát thực tế, gánh vác trách nhiệm, nhằm tạo người biết học hỏi để vươn giới Trách nhiệm người lãnh đạo cao tạo nên sức mạnh văn hóa, tinh thần niềm tin để nhân viên làm việc sáng tạo Người lãnh đạo hình mẫu cho nhân viên noi theo Các nhân viên theo rèn luyện kỹ giao tiếp, lĩnh thị trường quan trọng họ biết tự tin vào người khác tin vào họ” 1.2 Thực trạng áp dụng “ Pháp trị” 1.2.1.Đối với pháp luật nhà nước Các doanh nghiệp phải kinh doanh khuôn khổ luật pháp quy định Nhà doanh nghiệp trước hết phải thực quy định kinh doanh luật pháp nhà nước ban hành Gây lòng tin với quan quản lý, giữ chữ "tín" với khách hàng tạo điều kiện tốt cho xí nghiệp phát triển lên Từng nhà doanh nghiệp phải thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao lực tổ chức quản lý kinh doanh chấp hành luật pháp Nhà nước phải quan tâm việc 17 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung giáo dục đạo đức kinh doanh cho nhà doanh nghiệp nhiều biện pháp như: Mở lớp đào tạo bồi dưỡng, nêu gương người tốt việc tốt, kiểm tra giám sát có hình thức kỷ luật thích đáng với nhà doanh nghiệp khơng thực luật pháp kinh doanh nước ta nay, đội ngũ nhà doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, tất có đạo đức kinh doanh xã hội chủ nghĩa Vì việc giáo dục tự rèn luyện đạo đức kinh doanh lành mạnh - đạo đức kinh doanh xã hội chủ nghĩa với nhà doanh nghiệp cần thiết, phải làm cách có kế hoạch, thường xuyên 1.2.2.Đối với đối tác kinh doanh Trên thương trường, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp với đối tác bên thể thơng qua hợp đồng Đây ràng buộc pháp lý nghĩa vụ bên kinh doanh Khá nhiều tranh chấp kinh doanh ngày xuất phát từ bất cập hợp đồng Nhiều cơng ty, tập đồn lớn tồn giới tổ chức phận pháp lý riêng để xem xét, đánh giá tư vấn cho trước ký kết hợp đồng Mỗi hợp đồng sở tạo thành yếu tố liên quan, từ thiết lập quan hệ kinh doanh đối tác nhân lực, khách hàng, nhà thầu, chi phí, quyền lợi trách nhiệm… Thực tế cho thấy có nhiều trường hợp bên giao kết hợp đồng với tiến hành hoạt động kinh doanh, tranh chấp nhỏ xảy ra, hai bên đối tác lại lợi dụng thiếu chặt chẽ hợp đồng để thu lợi riêng cho Chẳng hạn, đối tác ký kết hợp đồng với doanh nghiệp chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh trình thực hợp đồng kinh doanh có phát sinh tranh chấp, mà đến trước thời điểm phát sinh tranh chấp họ chưa hồn tất thủ tục pháp lý để thực phần việc thoả thuận hợp đồng, hợp đồng kinh doanh bị coi vơ hiệu tồn Lúc này, người thiệt hại doanh nghiệp doanh nghiệp người kinh doanh hợp pháp, trường hợp doanh nghiệp khơng có để yêu cầu bên đối tác kinh doanh thực nghĩa vụ ký kết Vì vậy, để bảo đảm an toàn pháp luật giao dịch hợp đồng bên, để bảo vệ trật tự pháp luật lợi ích kinh doanh số loại hợp đồng pháp luật đòi hỏi người chịu trách nhiệm công ty giao kết hợp đồng phải 18 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung tuân theo hình thức định, ngược lại, hợp đồng khơng có hiệu lực Vì thế, yếu tố hình thức hợp đồng kinh doanh ảnh hưởng đến hiệu lực hợp đồng quan trọng hoạt động kinh doanh Nhất trước tiến hành ký kết hợp động kinh doanh với đối tác nước ngoài, bạn cần xem xét nắm vững quy định pháp luật hợp đồng nước 1.2.3.Đối với nhân viên cơng ty Khơng nhà quản lý đau đầu nhân viên khơng phát huy hết suất làm việc gặp phải sai sót khơng đáng có Vì vậy, hầu hết doanh nghiệp phải có biện pháp chế tài, áp dụng kỷ luật khắt khe dễ khiến nhân viên bất mãn, giảm nhiệt tình làm việc, chí bỏ việc Nếu vậy, nhà quản lý đẩy môi trường làm việc theo hướng “pháp” nhiều “lễ” “Lễ” hướng người ta việc nên làm không nên làm, từ hành động họ xuất phát từ mong muốn ý thức Công việc thực sở ý thích ý thức ln đem lại kết cao so với tình trạng bị ép buộc Do đó, hình thức chế tài cần thiết nhân viên hiểu rõ cần có để mơi trường làm việc cơng hiệu Chế tài xây dựng thực tốt hạn chế “mất hình ảnh” cấp nhân viên khơng cần phải la mắng làm nhân viên ý thức sai phạm Chế tài cần đủ nặng để nhân viên ý thức vấn đề, mục đích bóc lột nhân viên, đồng thời đủ nhẹ để không ảnh hưởng mạnh đến quyền lợi người lao động Khi xây dựng hình thức chế tài, cần tỉ mỉ chi tiết để thực công Chế tài cách trừ tiền nên thực với tình đặc biệt nghiêm trọng Ngồi ra, hình thức phạt, dù tài trừ tiền hay khơng thưởng, phi tài khiển trách, hạ mức đánh giá… cần thực song song với chế thưởng phạt với thù lao ổn định nhân viên (bao gồm lương lẫn yếu tố mềm phúc lợi, hội phát triển…) Nếu chế phạt không đôi với chế thưởng, nhân viên bị áp lực mặt tâm lý cảm thấy bị phạt nhiều khích lệ Tỷ lệ thưởng cần phải nhiều tỷ lệ phạt, ví dụ phạt xảy có phát sinh sai phạm, thưởng theo định kỳ 19 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung cho người có hiệu làm việc cao Định kỳ thưởng ngắn nhân viên khích lệ thường xuyên Tất nhiên, định kỳ ngắn nên hạn chế số người thưởng để làm tăng giá trị phần thưởng Trong quảndoanh nghiệp, người quản lý biết huy động đầy đủ sức sáng tạo tính tích cực nhân viên khiến cho nhân viên thực hồ vào doanh nghiệp, phát huy hết khả giá trị họ Vì vậy, doanh nghiệp định phải coi trọng việc khen thưởng, khích lệ nhân viện, đồng thời xây dựng chế khen thưởng khích lệ hồn thiện Các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khen thương khích lệ chủ yếu sau:  Khen thưởng khích lệ vật chất cần kết hợp với khen thưởng khích lệ tinh thần Khen thưởng khích lệ vật chất biện pháp kích thích thơng qua vật chất, khơi dậy tính tích cực làm việc nhân viên Hình thức thể chủ yếu gồm khen thưởng khích lệ thuận khen thưởng khích lệ ngược Khen thưởng khích lệ thuận phát lương, tiền thưởng, trợ cấp, phúc lợi; khen thưởng khích lệ ngược phạt tiền Nhu cầu vật chất nhu cầu hàng đầu người, động để người thực hoạt động xã hội Vì thế, khen thưởng khích lệ vật chất mơ hình chủ yếu khen thưởng khích lệ, mơ hình khích lệ mà nội doanh nghiệp áp dụng phổ biến Con người ngồi nhu cầu vật chất, có nhu cầu mặt tinh thần Doanh nghiệp dùng khen thưởng khích lệ vật chất khơng thơi chưa chức có tác dụng, cần phải kết hợp khen thưởng khích lệ vật chất tới khen thưởng khích lệ tinh thần thực huy động tính tích cực đơng đảo nhân viên  Thực thi chế khen thưởng khích lệ nhiều cách, nhiều tầng nấc Cơ chế khen thưởng khích lệ hệ thống mở cửa vĩnh viễn, không ngừng thay đổi với thay đổi thời đại môi trường, hình thức thị trưởng Điều trước tiên thể việc doanh nghiệp có chế khen thưởng khích lệ khác thời kỳ khác 20 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung Một vấn đề đạo đức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nêu gương để toàn dân noi theo chấp hành pháp luật Trong tư tưởng Người, để người dân thực hạnh phúc, để đất nước thực văn minh phải ngăn chặn ác, xấu người Biện pháp Ngườilà kết hợp giáo dục đạo đức thực hành pháp luật Như Bác Hồ nói : “Pháp luật phương tiện để ngăn chặn ác, xấu đạo đức phương tiện để nâng đỡ thiện, tốt tồn người” Vì vậy, doanh nghiệp cần đề cao “ Đức trị” “ pháp trị” Tránh tình trạng đề cao mà bỏ qua CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐỨC TRỊ VÀ PHÁP TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Nhà quản trị có vai trò định doanh nghiệp, nhà quản trị giỏi giúp cho doanh nghiệp ngày phát triển, lớn mạnh, nhiên nhà quản trị tồi làm cho cơng theo chiều hướng suy thoái Các nhà quản trị Nhật Bản Hàn quốc khéo léo áp dụng phong cách truyền thống họ kết hợp với cách kinh doanh người Mỹ họ đẫ làm nên thành tựu khiến cường quốc Mỹ phải kinh ngạc, phong cách quản trị “nhân hòa” họ học bổ ích cho Các lãnh đạo thực thụ không quảndoanh nghiệp cách gò ép cấp tuân thủ hàng loạt quy định luật lệ Mọi lãnh đạo cần thấy quản trị doanh nghiệp không nên thiên lập sách hay áp đặt mà việc xây dựng tín nhiệm niềm tin phần cốt lõi văn hoá doanh nghiệp điều nghệ thuật quản trị 21 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung Sự tín nhiệm liều thuốc giúp doanh nghiệp vượt qua thập tử sinh chu kỳ phát triển Vì vậy, doanh nghiệp cần có minh bạch, rõ ràng.Tính minh bạch xây dựng từ cách làm đơn giản mà hiệu quả, ví dụ đối thoại trực tiếp cởi mở CEO hay nhà quản lý với cấp họ: nói chuyện trực diện thơng qua phương tiện tương tác blog, khảo sát nội bộ, trưng cầu ý kiến, công khai kết với nhân viên điều kiện tiên kìm buộc việc tiếp cận phương thức phải dỡ bỏ  Nghệ thuật dùng người chìa khóa thành cơng Một điều quan trọng người lãnh đạo nghệ thuật sử dụng người Bởi phải có người làm nên việc doanh nghiệp muốn phát triển phải có người có hoài bão lớn Đánh giá lực cá nhân, đặt họ vào vị trí thách thức người quản trị Muốn làm phải hiểu nhân viên, phải biết họ làm gì, họ suy nghĩ điều liệu điều có phù hợp với định hướng phát triển cơng ty hay khơng? Vì vậy, nhà quản trị nên dành thời gian để nói chuyện trực tiếp với nhân viên Có thể thơng qua nhiều cách tiếp cận nhân viên khác mà không làm cho họ cảm thấy e ngại.Ví dụ : tham dự họp giao ban hàng tuần lúc phận này, lúc sang phận khác, dù không mời Qua tiếp xúc nhà quản trị hiểu xác người quyền cần gì, họ nắm cơng việc đến đâu có thực tâm với cơng việc làm hay khơng ” Ngồi ra, nhà quản trị nên quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân viên, tìm hiểu hồn cảnh để hiểu rõ nhân viên  Học để tồn tại: Mơi trường kinh doanh ngày biến động khơng ngừng đòi hỏi người lãnh đạo phải tự thay đổi nhanh muốn doanh nghiệp tồn Muốn thích ứng với điều kiện khách quan thế, nhà quản trị nên tìm tòi, học hỏi, học để cập nhật kiến thức, để tự tin đưa sách ứng xử với nhân viên 22 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung Nhà quản trị nên học để biết để hướng dẫn cấp thực hiện, học để biết cách xây dựng đội ngũ kế thừa tinh nhuệ, học cập nhật nhanh kiến thức để làm gương cho đồngdoanh nghiệp lên phát triển  Đào tạo nhân viên Các doanh nghiệp nên đào tạo cách thường xuyên cho nhân viên không kỹ thuật công nghệ, kỹ làm việc nhóm mà có kỹ mềm khác ngoại ngữ, giao tiếp Bên cạnh đó, nên cho nhân viên cọ xát với thực tế Nhà quản trị lúc vừa thầy, vừa bạn đồng nghiệp nhân viên, tạo cho nhân viên nhiều hội tiếp cận với đối tác, khách hàng, hiểu cách thức phát triển nhu cầu doanh nghiệp Khơng có cách đào tạo tốt nhân viên cọ xát thực tế, gánh vác trách nhiệm, nhằm tạo người biết học hỏi để vươn giới Trách nhiệm người lãnh đạo cao tạo nên sức mạnh văn hóa, tinh thần niềm tin để nhân viên làm việc sáng tạo Người lãnh đạo hình mẫu cho nhân viên noi theo Các nhân viên theo rèn luyện kỹ giao tiếp, lĩnh thị trường quan trọng họ biết tự tin vào người khác tin vào họ”  Đưa mức lương tương xứng cho nhân viên Môi trường làm việc thân thiện, tạo hội cho nhân viên thăng tiến, xây dựng bầu không khí ấm cúng gia đình điều mà hầu hết chủ công ty áp dụng để giữ nhân tài Nhưng thực tế họ thấy rõ, mức lương quan trọng hàng đầu Một mức lương hợp lý giữ chân nhân viên, cấp quản lý thu hút nguồn nhân lực giỏi, trẻ Hai cách trả lương mà nhiều doanh nghiệp áp dụng để giữ người tài: tăng khoản thưởng cuối năm thật cao tuỳ thuộc vào kết kinh doanh; chia lợi tức cổ phần công ty để tăng mối gắn kết lợi nhuận  Đặt yêu cầu mục đích công việc rõ ràng cho nhân viên Nên đặt cho nhân viên mục đích cụ thể, rõ ràng (chỉ cần mục đích, nhiệm vụ thật chuẩn) Phải cho người lao động hiểu họ phải phấn đấu Có cơng ty đưa quy chuẩn thưởng sở 14-15 mục đánh giá phẩm chất nhân viên Vậy nhưng, người lao động lại làm việc hiệu quả, 23 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung khoảng thời gian định mà họ cơng nhận "đáp ứng yêu cầu đánh giá" họ, có lẽ quà tinh thần lớn Những mục tiêu, nhiệm vụ mà nhà quản trị đặt cho nhân viên nên thay đổi thường xuyên Chế độ khuyến khích đãi ngộ lao động công ty kinh doanh coi tương đối lý tưởng nhiệm vụ, mục đích đặt cho cán phụ trách kinh doanh thường điều chỉnh nửa, năm lần.Ví dụ nhiệm vụ trước tiên cán kinh doanh tìm lượng X khách hàng, sau nhiệm vụ giữ khách hàng đó, nhiệm vụ bán hàng để đạt mức doanh thu Và vậy, qua lần thay đổi nhiệm vụ, khả làm việc tiềm ẩn người lao động có hội để bộc lộ phát huy tác dụng  Tạo liên kết hiệu tiền thưởng với kết cơng việc: Chỉ có khoảng ba số mười nhân viên cảm thấy công ty áp dụng thực thành cơng việc liên kết tiền thưởng với kết họ đạt cơng việc.Vì nhà quản trị nên quan tâm đến vấn đề tiền thưởng tạo động lực thúc đẩy nhân viên có cống hiến cho doanh nghiệp Và kèm với nhà quản trị nên có lời khen, tuyên dương trước nhân viên khác để kết hợp nhịp nhàng vật chất tinh thần  Tạo cho nhân viên hội thể tận dụng hết khả lực cuủa họ Một phần ba số nhân viên không cảm nhận thấy họ sử dụng hết khả lực mà họ có Cảm giác sử dụng hết kỹ có giá trị lực làm việc có ý nghĩa nhân viên Nếu khơng có cảm giác đó, họ nhanh chóng hứng thú cơng việc Để tận dụng tối đa khả người, nhà quản trị nên hỏi xem họ thích làm việc gì, sau tạo hội cho họ thể áp dụng khả mà họ có Nhưng bên cạnh đó, nhà quản trị nên trao gửi niềm tin nhân viên, giao quyền hạn kèm với giao trách nhiệm 24 Bài tâp quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung Vì vậy, để thực tốt chiến lược người, nhà quản trị cần phải thực tốt sách từ khâu tuyển dụng nhân sự, đến bố trí sử dụng nhân sự, tạo phát trỉển nhân đãi ngộ nhân Bốn khâu có mối liên quan chặt chẽ, bổ sung quy định lẫn Tuyển dụng tiền đề bố trí, sử dụng, đào tạo phát trỉển; Bố trí, sử dụng tác động đến tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ…Đặc biệt, nhà quản trị nên trọng đến vấn đề đãi ngộ để tạo gắn bó, trung thành nhân viên với doanh nghiệp, nhân viên giỏi 25 ... quan tri nhân luc – Nhóm 1- L07- GVHD: ThS.Nguyên Quang Trung Ở Việt Nam, tư tưởng quản trị nói chung quản trị nhân lực nói riêng hình thành từ sớm, gắn liền với trình dựng nước giứ nước trình đấu... TRỊ VÀ PHÁP TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Nhà quản trị có vai trò định doanh nghiệp, nhà quản trị giỏi giúp cho doanh nghiệp ngày phát triển, lớn mạnh, nhiên nhà quản trị tồi làm cho cơng... hành doanh nghiệp định thành bại doanh nghiệp Vi quản lý nhân lực yếu tố quan trọng việc quản lý hoạt động tổ chức, doanh nghiệp, suy cho hoạt động quản lý thực người, quản lý nguồn nhân lực khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày các nọi dung về các học thuyết quản trị nhân lực phương đông liên hệ nhận thức của nó vào tình hình ở các doanh nghiệp việt nam hiện nay , Trình bày các nọi dung về các học thuyết quản trị nhân lực phương đông liên hệ nhận thức của nó vào tình hình ở các doanh nghiệp việt nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay