Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước hiện nay

43 1 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:44

http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N LỜI MỞ ĐẦU Nước Việt Nam ta thời kỳ cơng nghiệp hóa - đại hố đất OB OO KS CO nước, để xây dựng đất nước ta ngày giàu đẹp hơn, to đẹp hơn, sánh vai với nước khu vực giới, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu nứơc mạnh xã hội công văn minh Để trở thành nước có kinh tế phát triển tất yếu nhà nước phải có quản tốt nguồn lực, nguồn lực nhà nước Một nguồn lực ngân sách nhà nước (NSNN), giữ vai trò quan trọng, chi phối toàn hoạt động nhà nứơcngân sách nhà nước hoạt động được, thực mục tiêu đề ra.Vì mà quản tốt NSNN, quản chi ngân sách cho phù hợp, cho hợp có hiệu điều quan trọng, quốc gia làm Nó thách thứcnước Việt nam ta phải vượt qua để hoàn thành trình cơng nghiệp hố đại hố đất nước khơng mà tương lai Trong khuôn khổ phạm vi đề án, em đề cập tới số vấn đề quản chi NSNN Việt Nam nhằm mục đích nêu rõ vai trò việc quản cho tốt hơn, chi ngân sách cho có hiệu Như tức trả lời câu hỏi: NSNN gì? quan trọng nào? tác đọng tới kinh tế đất nước? Cần có biện pháp để KIL quản tốt chi NSNN? Em xin trình bày phần đề án: Chương I : Những vấn đề luận quản chi NSNN Chương II : Quản chi NSNN Chương III : Phương hướng kiến nghị http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCCHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC OB OO KS CO Khái niệm ngân sách Nhà nước Ngân sách nhà nước xuất sau khái niệm nhà nước Sự xuất nhà nước lịch sử đòi hỏi nhà nước cần phaỉ có nguồn tài lực để đáp ứng khoản chi Đây điều kiện cần khái niệm ngân sách nhà nước xuất Khái niệm ngân sách nhà nước đời lịch sử quan hệ hàng hố tiền tệ phát triển mạnh Nói cách khác, phát triển kinh tế hàng hoá tiền tệ điều kiện đủ khái niệm ngân sách nhà nước xuất Cho đến danh từ “ngân sách nhà nước” dùng phổ biến đời sống kinh tế xã hội quốc gia Song quan niệm ngân sách nhà nước chưa có thống Quan niệm phổ biến ngân sách nhà nước thường coi ngân sách nhà nước phạm trù kinh tế xuất trình phân phối cải xã hội Từ quan niệm đó, người ta cho : ngân sách nhà nước quan hệ kinh tế phát sinh trình phân phối giá trị cải xã hội gắn liền với việc thực chức nhà nước KIL Nhận thức ngân sách nhà nước quan hệ kinh tế giúp cho có nhãn quang rộng ngân sách, gắn hoạt động ngân sách nhà nước với mơi trưòng đời, tồn phát triển Đặc điểm quan hệ kinh tế thuộc nội dung ngân sách Nhà nước Các quan hệ kinh tế thuộc nội dung ngân sách nhà nước nảy sinh trình phân phối giá trị cải xã hôị Các quan hệ kinh tế thuộc nội dung ngân sách nhà nước luôn nảy sinh trình thực chức nhà nước Việc thực chức http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N nhà nứơc đòi hỏi trình động viên, tập trung, phân phối sử dụng giá trị nguồn cải quốc gia Chính q trình nảy sinh quan hệ kinh tế thuộc nội dung ngân sách nhà nước Bằng quyền lực kinh tế quyền lực trị, nhà nước tham gia vào OB OO KS CO trình phân phối giá trị cải xã hội Do quan hệ kinh tế thuộc nội dung ngân sách nhà nước chịu điêù chỉnh nhà nước theo yêu cầu quản giai đoạn lịch sử Tính chất cuả ngân sách nhà nước Việt nam a Ngân sách nhà nước ta ngân sách sản xuất Tính chất bắt nguồn từ tiền đề sau: _ Nhà nước ta có chức tổ chức quản kinh tế _Cơ sở định tài sản xuất Tính chất sản xuất thể qua hoạt động thu chi nó.Đối với thu ngân sách nhà nước, tính chất sản xuất ngân sách nhà nước thể thông qua việc động viên nguồn thu, tác động trình sản xuất kinh doanh theo phương châm : hướng dẫn, kích thích, điều tiết Đối với chi ngân sách nhà nước, tính chất sản xuất ngân sách nhà nước tuỳ theo giai đoạn lịch sử, tuỳ theo mức độ, phương thức can thệp nhà nước vào q trình kinh tế mà có biểu khác b Ngân sách nhà nước ta ngân sách thống KIL Tính thống bắt nguồn từ thống mặt lợi ích xă hội, kinh tế trị, quyền lợi nghĩa vụ, vật giá trị Tính thống thể trình tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước trình tổ chức, điêù hành quản hoạt động ngân sách cấp c Ngân sách nhà nước ta ngân sách quần chúng http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Tính chất bắt nguồn từ chất nhà nước ta sở kinh tế ngân sách nhà nước ta Nhà nước ta nhà nước dân dân, hoạt động nhà nước xuất phát từ lợi ích nhân dân lao động đặt kiểm tra, kiểm soát nhân dân Cơ sở kinh tế ngân sách nhà nước ta OB OO KS CO kết lao động sản xuất quảng đại quần chúng mang lại Quần chúng lao động người làm chủ ngân sách nhà nước thông qua đại diện quốc hội Do đó, tính chất quần chúng ngân sách nhà nước ta thể qua nét chủ yếu sau: _ Quốc hội quan quỳên lực cao nhà nước thể ý chí, quyền lợi nhân dân lao động, định mặt thu chi ngân sách nhà nước _ Bằng kết lao động sản xuất mình, nhân dân lao động có nghĩa vụ quyền lợi trình hoạt động ngân sách nhà nước d Ngân sách nhà nước ta ngân sách mang tính kế hoạch Tính kế hoạch bắt nguồn từ chức quản kinh tế nhà nước, từ đặc điểm hoạt động thu chi ngân sách nhà nước Tính kế hoạch thể chỗ _ Ngân sách nhà nước ta tổ chức quản sở, đường lối, chủ trương sách kinh tế xã hội Đảng nhà nước _ Kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước luôn gắn chặt với kế hoạch kinh tế xã hội nhà nước KIL _ Quá trình lập kế hoạch ngân sáchlà q trình đánh giá phân tích khả nhu cầu, vật giá trị, kinh tế tài nhằm đảm bảo nâng cao vai trò ngân sách việc giữ vững mặt cân đối kinh tế Vai trò chức ngân sách nhà nước a Chức phân phối : Khác với chức phân phối phạm trù giá trị khác, chức phân phối ngân sách nhà nước mang đặc trưng riêng: http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYEÁ N _ Phân phối ngân sách nhà nước gắn chặt với chủ thể phân phối nhà nước Nhà nước sử dụng ngân sách nhà nước làm công cụ phân phối giá trị tổng sản phẩm xã hội, nguồn tài khác nhằm hình thành quỹ tích luỹ tiêu dùng phạm vi tồn xã hội OB OO KS CO _ Phân phối ngân sách nhà nước mang tính chất khơng hồn trả trực tiếp dựa quyền lực kinh tế trị nhà nước _ Phân phối ngân sách nhà nước diễn phạm vi toàn xã hội lấy lợi ích tồn cục làm mục đích phân phối _ Đối tượng phân phối ngân sách nhà nước không giá trị tổng sản phẩm xã hội mà toàn giá trị tài sản quốc gia _ Phân phối cuả ngân sách nhà nước vừa gắn với việc sử dụng trực tiếp liền sau trình phân phối phận giá trị tài sản quốc gia vừa hình thành quỹ tiền tệ với mục đích sử dụng khác kinh tế Xuất phát từ đặc điểm đó, tham gia phân phối ngân sách nhà nước vào giá trị tài sản quốc gia thực nhiều phương pháp khác nhau.Có thể phương pháp cưỡng chế phương pháp tự nguyện.Dù phương pháp phân phối ngân sách nhà nước có tác dụng to lớn trình phát triển kinh tế xã hội Nếu phân phối đắn phù hợp với quy luật thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ngược lại phân phối KIL trái với quy luật phát triển tất yếu dẫn tới hậu to lớn phát triển kinh tế xã hội, kìm hãm tăng trưởng kinh tế, gây nên rối ren linh vực phân phối lưu thông, làm biến dạng vận động đắn phạm trù giá trị tạo nên bất công xã hội Để phát huy mặt tích cực cuả chức phân phối ngân sách nhà nước phải: _ Phát triển mạnh mẽ kinh tế hàng hố - tiền tệ http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N _ Nâng cao vai trò điêù hành quản kinh tế - xã hội cuả máy nhà nước b Chức giám đốc : Chức giám đốc hệ cuả chức phân phối Nói cách khác hiệu OB OO KS CO vận dụng chức giám đốc thực tế tuỳ thuộc vào việc vận dụng đắn chức phân phối ngân sách nhà nước Cũng chức giám đốc tài nói chung, chức giám đốc ngân sách nhà nước tiến hành đồng tiền Song chức giám đốc ngân sách nhà nước có nét khác biệt: _ Giám đốc ngân sách nhà nước thực trình tập trung, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ tập trung nhà nước Nói cách khác, đâu có vận động cuả quỹ tiền tệ tập trung nhà nước phát sinh chức giám đốc ngân sách nhà nước _ Giám đốc ngân sách nhà nước có phạm vi rộng lớn nhiều lĩnh vực gắn với tính hiệu tồn kinh tế quốc dân Chức giám đốc ngân sách nhà nước vận dụng vào thực tiễn trở thành trình kiểm tra ngân sách Kiểm tra ngân sách thực quan tài Mục đích kiểm tra ngân sách nhằm : _ Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ngân sách _ Phát huy vai trò tích cực ngân sách nhà nước trình tổ chức KIL quản vĩ mô kinh tế _ Bổ xung hoàn thiện chế quản ngân sách nhằm làm cho hoạt động ngân sách phù hợp với chế quản kinh tế, xã hội nhà nước c Vai trò ngân sách nhà nước biểu mặt chủ yếu sau: Ngân sách nhà nước cơng cụ quan trọng nhà nước đóng vai trò chủ yếu việc hướng dẫn, điều tiết kích thích sản xuất, tiêu dùng nước Vai trò hướng dẫn, điêù tiết, kích thích sản xuất tiêu dùng ngân sách nhà nước thực thông qua sách thuế, sách đầu tư ngân sách http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Ngân sách nhà nước công cụ quan trọng góp phần vào việc thực chủ trương bảo hộ sản xuất hàng hoá nước Ngân sách nhà nước cơng cụ quan trọng góp phần giải mối quan hệ tích tụ tập trung phạm trù giá trị OB OO KS CO Ngân sách nhà nước - cơng cụ tài có ảnh hưởng to lớn đến vận động Chi ngân sách nhà nước khái niệm vai trò a Khái niệm ; Chi ngân sách nhà nước trình phân phối, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước theo ngun tắc khơng hồn trả trực tiếp nhằm thực nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội nhà nước đảm nhận Có thể coi chi ngân sách nhà nước thể hai trình phân phối sử dụng quỹ tiền tệ ngân sách nhà nước b Vai trò chi ngân sách nhà nước : Chi ngân sách nhà nước điều kiện định đến việc thực nhiệm vụ nhà nước Sự tồn phát triển nhà nước tất yếu phát sinh chi phí để trì máy, để thực chức năng, nhiệm vụ vốn có nhà nước Khơng có khoản chi ngân sách nhà nước, nhà nước tồn phát triển với tư cách máy quản hoạt động kinh tế, trị xã hội Chi ngân sách nhà nước cơng cụ quan trọng thực vai trò kinh tế KIL nhà nước Trong kinh tế thị trường, can thiệp nhà nước vào hoạt động kinh tế đòi hỏi khách quan Nền kinh tế thị trường có chế tự điều chỉnh tuyệt diệu, song thân chế khơng có khả khắc phục khuyết tật vốn có vấn đề cơng xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề ổn định chu kỳ kinh doanh Để khắc phục vấn đề vậy, đòi hỏi có can thiệp nhà nước Nhà nước dùng nhiều cơng cụ, phương pháp, hình thức khác Một số cơng cụ nhà nước chi ngân sách nhà nước nhằm : http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Tạo nên mơi trừơng kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp cách đầu tư xây dựng sở hạ tầng, tạo nên “ thị trường nhà nước cần thiết ” - Ngăn chặn tình trạng nhiễm mơi trường, hạn chế tính độc quyền kinh doanh Đảm bảo cân đối lớn kinh tế, tạo nên “van” cần OB OO KS CO - thiết cho việc sử dụng tài nguyên quốc gia tiết kiệm hiệu Với bàn tay vơ hình việc phân phối hàng hố cải khó đạt đến u cầu cơng mặt xã hội Chính cần đến can thiệp nhà nước, nhà nước thơng qua sách phân phối lại để thực ý tưởng công Nhà nước dùng nguồn vốn ngân sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nhà nước thực việc trợ cấp trực tiếp gián tiếp cho tầng lớp nghèo khổ thông qua khoản cho tiêu dùng Để thực vai trò kiểm sốt thăng trầm chu kỳ kinh doanh, tạo ổn định cho kinh tế, nhà nước thường sử dụng cách thận trọng quyền lực tiền tệ tài tác động đến sản lượng, việc làm lạm phát Nhà nước thường sử dụng công cụ tài chi ngân sách nhà nước thuế II QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Khái niệm Quản ngân sách coi công cụ để thực sách ngân sách đời sống kinh tế xã hội Cũng sách ngân sách, chế quản ngân KIL sách sản phẩm chủ quan mang tính cụ thể Cơ chế quản ngân sách coi tổng thể hình thức, phương pháp hình thành tập trung, phân phối sử dụng nguồn tài thuộc quỹ ngân sách Theo nghĩa hẹp, quản ngân sách tổng hợp hình thức, phương pháp điều hành quỹ ngân sách hệ thống ngân sách Theo cách hiểu này, chế quản ngân sách nhìn nhận từ góc độ bên hệ thống ngân sách gồm phận chủ yếu sau: _ Kế hoạch hố ngân sách http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N _ Các kế hoạch ranh giới thu, chi cấp ngân sách _ Các hình thức tổ chức máy điêù hành ngân sách _ Luật ngân sách hệ thống văn pháp quy điêù hành ngân sách Theo nghía rộng, chế quản ngân sách coi tổng thể hình thức OB OO KS CO phương pháp hình thành, tập trung, phân phối sử dụng quỹ ngân sách Với quan niệm naỳ, rõ ràng chế quản ngân sách không bao gồm yếu tố yếu tố bên hệ thống ngân sách, mà yếu tố liên hệ chặt chẽ với yêú tố bên hệ thống ngân sách Đó hình thức phương pháp thu, chi ngân sách Hình thức phương pháp thu, chi ngân sách cầu nối liền chế quản ngân sách với phận chế quản tài chính, chịu tác động phận sách kinh tế, tài Nội dung quản ngân sách nhà nước a Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước : Một điêù kiện quan trọng để kiểm soát chi ngân sách nhà nước : phân bổ ngân sách quan tài tiết theo đơn vị sử dụng ngân sách khoản chi, đồng thời phải có đầy đủ định mức, tiêu chuẩn để làm sở cho việc lập dự tốn, thơng báo hạn mức thực chi tiêu b Tập trung nguồn thu : Điểm Điêù 60 luật ngân sách nhà nước quy định : “ Toàn khoản thu ngân sách phải nộp trực tiếp vào kho bạc nhà nước Trong trừơng hợp đặc KIL biệt quan thu được phép tổ chức thu trực tiếp phải nộp đầy đủ, thời hạn vào kho bạc nhà nước theo quy định trưởng tài chính” Vấn đề quan trọng là: phân định khoản thu nào, đối tượng thu phải nộp trực tiếp vào kho bạc nhà nước, khoản thu nào, đối tượng quan thu thu trực tiếp, sau nộp vào kho bạc Trên sở phải xác định rõ mối quan hệ kho bạc nhà nước với quan thu ngân sách nhà nước trình thu nộp để bảo đảm tập trung đầy đủ khoản thu ngân sách nhà nước vào kho bạc nhà nước, tránh tượng xâm phạm tiền, tài sản nhà nước http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N c Cấp phát toán: Kho bạc nhà nước cần phải kiểm tra, kiểm soát khoản chi để bảo đảm cho khoản chi phải : có dự toán ngân sách duyệt, quan tài thơng báo hạn mức kinh phí ( q, tháng ); chế độ, tiêu chuẩn, định OB OO KS CO mức quan nhà nước có thẩm quyền quy định; chủ trương đơn vị sử dụng ngân sách ( người uỷ quyền ) chuẩn chi; có đầy đủ hố đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ Trách nhiệm kho bạc nhà nước lớn, cần phải xác định rõ quy trình kiểm sốt từ khâu đầu đến khâu cuối quy trình chi khẳng định rõ vị trí, vai trò quan, kế tốn viên, thủ trưởng kho bạc nhà nước cấp việc kiểm soát chi tiêu ngân sách nhà nước Nguyên chung việc cấp phát, toán là: khoản chi có đủ điêù kiện kho bạc nhà nước cấp phát toán, khoản chi chưa có đủ điêù kiện tốn số khoản chi thường xuyên có giá trị nhỏ, kho bạc nhà nước tạm ứng cho đơn vị, sau đơn vị có trách nhiệm báo cáo lại cho kho bạc nhà nước để chuyển từ tạm ứng sang thực chi Đối với việc cấp phát, toán chi đầu tư xây dựng bản, thực chế cấp trực tiếp từ kho bạc nhà nước chủ đầu tư phải mở tài khoản kho bạc nhà nước, quan tài thơng báo hạn mức cho quan đầu tư phát triển để phân bổ trực tiếp cho chủ cơng trình, khơng chuyển vốn từ tài khoản ngân KIL sách nhà nước sang tài khoản tiền gửi quan đầu tư phát triển nay; quan đầu tư phát triển thực kiểm tra, thẩm định, lệnh cấp tạm ứng toán chuyển cho kho bạc nhà nước để cấp phát, toán trực tiếp cho đơn vị nhận thầu cấp qua chủ đầu tư d Hạch toán kế toán toán ngân sách nhà nước : Việc hạch toán kế toán thu chi ngân sách nhà nước thực theo chế độ kế toán ngân sách nhà nước 10 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N xây dựng chế khác để tăng trợ cấp thu nhập cho người nghèo Định hướng chi tiêu công cho y tế giáo dục, đặc biệt cho giáo dục, cải thiện thời gian qua tổng chi tiêu công cho lĩnh vực xã hội OB OO KS CO phân bổ đồng chi tiêu hộ gia đình Trợ cấp ngân sách cho tỉnh nghèo thực chức phân phối lại quan trọng cho phép tỉnh có cung cấp dịch vụ cao Có 46 số 61 tỉnh nhận trợ cấp (năm 1998) Mặc dù tỉnh giàu chi mức cao tỉnh nghèo, chi địa phương theo đầu người phân bố đồng so với thu theo đầu người chúng phân bổ đồng theo thời gian Tuy nhiên, quy mơ trợ cấp liên quan chưa nhiều đến mức độ tỷ lệ đói nghèo nên có khả để cải thiện thêm mặt Phân bổ lại chi tiêu nội ngành Ba số bốn ngành (loại trừ ngành giáo dục) nêu cần thiết phải phân bố lại việc chi tiêu nội ngành nhằm nâng cao hiệu Vì khả tăng tổng chi hạn chế, việc phân bổ lại có lẽ nguồn để cải thiện chi tiêu công trung hạn * Về nông nghiệp Chi tiêu công cho nông nghiệp chiếm vào khoảng 6% ngân sách nhà nước KIL 1,3% GDP Mặc dù mức chi tiêu nhỏ so với Trung Quốc, Ấn Độ hay Thái Lan(là nước chi 8-16% ngân sách cho nông nghiệp), ngành nông nghiệp Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh số nước phát triển Vì phần lớn tăng trưởng nông nghiệp tăng suất đa dạng hóa trồng nên việc đảm baỏ tốt công tác thuỷ lợi, khuyến nông nghiên cứu khoa học quan trọng Hiện thuỷ lợi chiếm nửa chi tiêu cho nông nghiệp, việc cân đối chi đầu tư chi thường xuyên làm cho phần đáng kể sở thuỷ lợi chưa sử dụng khơng có đủ ngân sách 29 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N cho vận hành bảo trì Chi cho nghiên cứu khoa học thấp tăng khoản chi tiêu (là khoản chi có tỷ suất lợi nhuận cao theo kinh nghiệm giới) tăng suất nông nghiệp nâng cao khả cạnh tranh quốc tế * Về y tế OB OO KS CO Việt Nam Chi tiêu công cho y tế, thấp so với mức quốc tế, tăng mạnh năm vừa qua đạt 7% tổng chi ngân sách năm 1998 (khoảng 1,4% GDP) Gần 2/3 chi tiêu tỉnh, huyện xã chi Chữa bệnh chiếm tỷ lệ lớn không cân đối ngân sách y tế 70%, chi cho phòng bệnh chiếm 15% khoảng 7% khác chi cho kế hoạch hoá gia đình Mặc dù chi tiêu cơng cho y tế tăng lên nhanh chóng năm 90, hộ gia đình vẵn phải trả gần 80% tổng chi phí cho y tế Chi trả từ tiền túi cá nhân hộ gia đình nghèo lớn so với thu nhập họ Có chế miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo, dường chế hoạt động chưa tốt Sự tăng chi tiêu công kéo theo kết đầy ấn tượng tình hình sức khoẻ nhân dân, Việt Nam cần cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế thông qua phân bổ lại chi tiêu * Về giáo dục Tổng chi tiêu công cho giáo dục đào tạo tăng mạnh năm vừa qua đạt 17% tổng chi ngân sách (không kể chi trả nợ gốc) (khoảng 3,5% KIL GDP) năm 1998 Nhờ đó, số lượng giáo viên thời gian học trung bình tăng lên, từ xuất phát đIểm thấp Sẽ có nhu cầu thêm chi cơng cho giáo dục tỷ lệ nhập học cấp trugn học sở tăng lên Tăng tỷ lệ học sinh giáo viên hạn ché phần giảI toàn nhu cầu tăng chi Chi tiêu cho giáo dục phân cấp cao với 73% tổng chi tiêu tỉnh, huyện xã tiến hành Giáo dục phổ thông chiếm 62% tổng chi tiêu cho giáo dục, với 36% chi cho giáo dục tiểu học, 18% chi cho phổ thông sở Cơ cấu 30 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N chi lương chi ngo lương tỏ hợp lý, nhiên có sỗ chứng việc phân bổ không khoản chi ngồi lương Gần nửa chi phí cho giáo dục tiểu học hộ gia đình chi trả, gánh nặng lớn lên hộ gia đình nghèo OB OO KS CO Có khả để phân bố lại chi tiêu công cho tiểu học, trung học đại học mà không tác động đến việc cung cấp dịch vụ Nhưng cần phải giảm cân đối vùng chi tiêu chất lượng thông qua xem xét lại hệ thống định mức phân bổ trợ cấp ngân sách cho tỉnh * Về giao thông Chi tiêu công cho giao thông tăng mạnh vòng thập kỷ qua, hiệu ngành thấp Theo ước tính ngân hàng giới, tình trạng xấu hệ thống đường quốc gia gây chi phí kinh tế khoảng 160 triệu la hàng năm Cũng có vấn đề ngành đường sắt cảng Các ưu tiên chi tiêu ngành giao thông tập trung vào việc khơi phục đại hố sở hạ tầng giao thông, đặc biệt đường Gần 11% tổng chi tiêu công (khoảng 2,2% GDP) dành cho giao thông, mức tương đương với nước khác, với 90% chi cho đường Gần 1/3 chi cho đường bộ, tập trung cho hành lang tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh- Bà Rịa Vũng Tàu Hà Nội-Hải Phòng Nhưng chi thường xuyên chiếm 12% tổng chi cho đường chi cho bảo trì đường thấp nhiều so với chi đầu tư Các KIL tiến việc cải thiện đường nông thôn chậm Đánh giá khả chuyển dịch vụ cho khu vực tư nhân cung cấp Với sức ép lên ngân sách, cần phải đánh giá lại khả khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế sở hạ tầng Đây cách giảm nhu cầu ngân sách, mà không ảnh hưởng đến khả sẵn có dịch vụ cần thiết cho tăng trưởng giảm đói nghèo Các nỗ lực theo hướng tiến hành, thể việc ban hành quy định nhằm cho phép tư nhân tham gia vào lĩnh vực này.Đã có phát triển khu vực tư nhân y 31 http://kilobooks.com THÖ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N tế giáo dục, thành thị, tư nhân tham gia lĩnh vực sở hạ tầng, trừ trường hợp dịch vụ cung cấp nước Nhưng cần phải có tham gia nhiều khu vực tư nhân không muốn khả có hạn nguồn lực cơng cộng trở thành trở ngại để khai thác tiềm Việt OB OO KS CO Nam Chính phủ Việt Nam cân nhắc tiến hành đánh gía chi tiết khả chuyển dần số dịch vụ cho khu vực tư nhân cung cấp Ngồi ra, cần thiết phải đẩy mạnh tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước số ngành đánh gía Đặc biệt doanh nghiệp có vấn đề, nhằm giảm rủi ro tài mà phủ phải gánh chịu Trong doanh nghiệp khơng nhận ngân sách hay trợ cấp trực tiếp từ ngân sách nữa, chúng phụ thuộc vào trợ cấp gián tiếp từ ngân sách thông qua vay với lãi suất ưu đãi, xoá nợ, xoá trả lãi miễn thuế Mức độ hỗ trợ chưa biết đầy đủ Hơn nữa, với việc Việt Nam hoà nhập vào AFTA việc giảm thuế nhập tiếp theo, số doanh nghiệp nhà nước bắt đầu yêu cầu cấp ngân sách trợ cấp trực tiếp II KIẾN NGHỊ Giải pháp tăng tỷ lệ động viên ngân sách Cần tăng mức động viên ngân sách lên khoảng 19-20% GDP Để làm việc cần mở rộng diện thu thuế, bỏ trường hợp miễn thuế giảm số mức thuế thuế VAT củng cố thêm công tác quản hành thuế Xây KIL dựng đánh giá chắn chi phí ngân sách cải cách doanh nghiệp nhà nước ngân hàng, gắn chúng với việc thực hàng năm cải cách Xây dựng ước tính đầy đủ chi phí việc tăng lương gần tới, gắn chúng với thay đổi việc sử dụng công chức Cần triển vọng đánh giá tài trung hạn Một đánh gía triển vọng tài trung hạn đánh giá tác động biện pháp tăng thu dự báo tổng chi Nó phản ánh tốc độ cải cách ngành cải cách kinh tế tổng thể yếu tố xác định mức độ hỗ trợ nhà tài trợ trung hạn 32 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N tác động đến tổng đầu tư cơng cộng Dự báo có mức thâm hụt ngân sách có thể, nguồn bù đắp thâm hụt phân tích ảnh hưởng nguồn bù đắp giúp tiến hành hành động kịp thời cải thiện tính ổn định nguồn ngân sách Đánh gía triển vọng tài trung hạn đóng OB OO KS CO vai trò chủ chốt việc thơng báo cho q trình xây dựng ngân sách hàng năm việc xây dựng chương trình chi tiêu trung hạn ngành Tất loại rủi ro cần thường xuyên đánh gía báo cáo tài Xác định đánh giá rủi ro tài thường xuyên giảm cú sốc không lường trước đến chi tiêu cơng Việc giám sát kiểm sốt chặt chẽ chi tiêu duyệt bị phương hại rủi ro tài khơng giám sát Một đánh gía triển vọng tài trung hạn thể sách thu dự báo thu, dự báo giải ngân vốn nhà tài trợ, phân tích tất rủi ro tài theo thời gian bao gồm chương trình chi tiêu trung hạn có phân tích chi tiết theo ngành Với truyền thống lập kế hoạch Việt Nam dễ dàng bắt đầu việc xây dựng chương trình chư Muốn đánh giá triển vọng tài trung hạn cần phải công bố với ngân sách hàng năm được sử dụng để thông tin cho việc chuẩn bị ngân sách Giải pháp thơng tin tài Cần phải có nhiều thơng tin thơng tin tốt tác động chi tiêu KIL công Gắn chi tiêu cơng với kết để đánh gía hiệu hay hiệu suất chi tiêu công việc làm khó khăn nước phát triển Do đó, Việt Nam cần phải thực việc theo bước Tuy nhiên, nhiều ngành có sở thơng tin sử dụng để xây dựng báo đánh gía kết Số liệu cần phải bước gắn với trình định ngân sách với việc xây dựng kế hoạch trung hạn ngành Dần dần cần thiết phải có báo cáo (tun bố) ngân sách tồn diện để phản ánh xác tình hình tài đất nước Một báo cáo bao 33 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N gồm hoạt động quỹ bên cạnh ngân sách, thúc đẩy cải thiện việc báo cáo xã, thu nhập báo cáo thường xuyên doanh nghiệp nhà nước đảm bảo nắm đầy đủ chi tiêu nguồn vốn ODA báo cáo ngân sách: OB OO KS CO Thông qua áp dụng biện pháp sau giúp phủ cải thiện việc Chỉ định kho bạc làm quan chịu trách nhiệm trì hệ thống tài khoản tổng hợp chi tiêu công xem xét xây dựng hệ thống thông tin quản tích hợp đầy đủ kho bạc nhà nước Thanh toán nguồn vốn ODA (cả vốn khơng hồn lại vốn vay) quan qua kho bạc để tất khoản chi tiêu ghi chép theo mục lục ngân sách Thông qua áp dụng phân loại ngân sách theo chức phù hợp với thông lệ quốc tế Đảm bảo ngành dùng phân loại cho chi đầu tư chi thường xuyên Xây dựng phân loại ngân sách chi tiết cho chi trợ cấp xã hội Yêu cầu doanh nghiệp nhà nước lớn phải trình báo cáo tài có kiểm tốn để tài liên quan khác xem xét phân tích Xây dựng thước đo đầu vào kết hay số ngành hoạt động KIL bước việc tiến tới xây dựng tập hợp đầy đủ thước đo kết Cần có chia sẻ thơng tin cách thường xun có hệ thống quan phủ Quá trình trao đổi tham vấn quan phủ Để tăng cường tính minh bạch cải thiện việc lập ngân sách định ngân sách, phủ cần cân nhắc thực bước sau Tăng cường luồng thông tin ngân sách tất quan ngành phủ Bộ tài cần đảm bảo tham gia thích hợp chun 34 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N ngành vào việc đánh gía chi tiêu quyền địa phương lĩnh vực trì tính tự chủ địa phương Cung cấp cho nhà tài trợ tổ chức quốc tế thơng tin tồn diện kết trình ngân sách để giúp tăng hiểu biết họ tình hình OB OO KS CO tài Việt Nam Các thơng tin tốt góp phần củng cố quan hệ đối tác phủ nhà tài trợ, dẫn đến việc tài trợ theo chương trình số ngành khác Xem xét thường xuyên công bố, dựa số liệu tất bốn cấp quyền, chi tiết chi tiêu theo ngành cho 75% tổng chi tiêu Bộ tài cần cơng bố số liệu dự tốn toán ngân sách tất ngành bao gồm chi tiết liên ngành Từng tỉnh, huyện xã cần phải cơng bố số liệu dự tốn tốn Đảm bảo cho quy định cơng khai thu phí khoản đóng góp xã tuân thủ Thực nghị định dân chủ hoá sở công khai ngân sách xã hàng năm cách giải việc Sắp xếp thứ tự ưu tiên chi tiêu cách có hiệu Cần thiết lập quy trình ngân sách thức để gắn tốt chi thường xuyên với đầu tư thúc đẩy việc lập thứ tự ưu tiên nhằm tối đa hoá tác động lên tăng trưởng giảm nghèo Bộ kế hoạch đầu tư tài cần cải thiện quy trình điều phối chi KIL thường xuyên chi đầu tư tại.Việc bao gồm yêu cầu ngành địa phương trình kế hoạch tổng hợp chi đầu tư chi thường xuyên cho Bộ tài lẫn Bộ kế hoạch đầu tư tất bên cần tham gia thảo luận ngân sách sau Xây dựng chương trình chi tiêu trung hạn ngành làm sở cho việc lập kế hoạch ngân sách ngành hàng năm Củng cố quy trình đánh giá thẩm định dự án đầu tư Bộ kế hoạch đầu tư.Xây dựng lực áp dụng tiêu chí đánh giá chặt chẽ đưa 35 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương trình đầu tư cơng cộng trở thành chương trình đầu tư năm chiếu có điều chỉnh hàng năm, giúp cải thiện lực Bộ kế hoạch đầu tư việc đánh giá thích hợp thứ tự ưu tiên đầu tư Bộ tài với tỉnh chuyên ngành cần xem xét định OB OO KS CO mức phân bổ chi thường xuyên bao gồm định mức phân bổ ngân sách cho lĩnh vực định mức điều hoà ngân sách cho địa phương.Khi xem xét đánh giá định mức xác định mức điều tiết ngân sách cho địa phương, cần cân nhắc áp dụng hệ thống công hơn, dựa vào công thức xem xét trao thêm quyền định sách thu cho địa phương.(Về giao thêm quyền định sách thuế cho địa phương, phủ cho chưa thích hợp để xem xét, tiến hành nghiên cứu thêm để đánh giá ưu nhược điểm việc này) Giải pháp cho định hướng thiên người nghèo Định hướng có hiệu chi cho lĩnh vực xã hội tới người nghèo Ví dụ, y tế, phải phân bổ lại số chi tiêu cho chữa bệnh sang chi cho phòng bệnh Phân bổ lại chi tiêu giao thông cho đường nông thôn giúp người nghèo Cải thiện chế miễn giảm phí giáo dục tiểu học số loại dịch vụ chăm sóc y tế Cơ chế miễn giảm phí chưa hoạt động tốt việc hướng vào người nghèo, buộc trường học sở khám chữa bệnh KIL trả cho khoản miễn giảm nguồn kinh phí Mục tiêu cải tiến giảm mức độ chi từ túi tiền hộ nghèo, mức lớn so với thu nhập họ Một giải pháp cung cấp kinh phí trực tiếp cho sở cung cấp dịch vụ để họ trang trải chi phí miễn giảm phí Xem xét chế lựa chọn khác để tăng trợ cấp thu nhập cho người nghèo Một lựa chọn cấp trợ cấp thu nhập cho hộ gia đình nghèo có học sinh tiểu học, nhiều gia đình trả nửa chi phí học tiểu học từ thu nhập ỏi Một chương trình (thực 36 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N thành cơng Indonesia) cung cấp học bổng cho gia đình nghèo cách định hướng trợ cấp có hiệu Thông qua áp dụng hệ thống xác định trợ cấp cho tỉnh nghèo dựa cơng thức đảm bảo trợ cấp liên quan mật thiết với nhu cầu OB OO KS CO tỉnh Cần phải có nghiên cứu thêm để xem xét ảnh hưởng phương án công thức khác nhau, xây dựng đồng cơng thức cụ thể sau đưa vào luật ngân sách sửa đổi để thực Nâng cao kết hoạt động cảu ngành * Ngành nông nghiệp: Tăng chi cho nghiên cứu khoa học khuyến nông, đặc biệt cho xã nghèo Nguồn để tăng chi cho hoạt động lấy từ việc phân bổ lại trợ cấp điều tiết ngân sách đầu tư nhà nước cho số doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ Cải thiện mối liên kết nghiên cứu khuyến nông, đưa nông dân đại diện đơn vị chế biến nông sản tham gia quản dịch vụ khuyến nông nghiên cứu khoa học Cải thiện dịch vụ thuỷ lợi việc thu hồi chi phí thơng qua thu thuỷ lợi phí dựa mức sử dụng nước cải thiện việc thu phí Mở rộng dự án thí điểm thành lập hiệp hội người sử dụng nước Cải thiện kết hoạt động chương trình trồng lại rừng KIL * Dịch vụ y tế: Chuyển từ dịch vụ có chi phí cao bệnh viện sang dịch vụ hiệu chi phí trạm y tế xã phòng khám, nâng cao chất lượng dịch vụ trạm y tế xã Thiết lập chiến lược quốc gia hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo Việc bao gồm cait thiện hệ thống miễn giảm viện phí cho người nghèo đảm bảo hệ thống hoạt động tốt 37 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Một có chiến lược thực thực tế, phủ cần xem xét nâng mức viện phí để giảm bao cấp cho bệnh viện Xây dựng chế nhằm đảm bảo địa tiêu cho y tế phù hợp với chiến lược ưu tiên y tế quốc gia OB OO KS CO Cải thiện hệ thống định mức (dùng để phân bổ ngân sách y tế cho địa phương) để giảm chênh lệch tỉnh để cung cấp dich vụ tối thiểu Xem xét mở rộng chương trình bảo hiểm y tế, đặc biệt bảo hiểm tự nguyện, biện pháp để giảm chi tiêu ngân sách cho y tế Về lâu dài, cần xem xét lại vai trò nhà nước lĩnh vực y tế Có thể phủ nên giảm vai trò việc cung cấp trực tiếp dịch vụ điều trị bệnh viện tập trung vào cung cấp dịch vụ y tế dự phòng chất lượng cao có đặc tính hàng hố cơng cộng rõ ràng, cung cấp tài nhiều cho chi tiêu y tế, đặc biệt cho người nghèo cải thiện việc điều tiết, giám sát hệ thống y tế tư nhân phát triển lớn dần lên * Ngành giáo dục Xem xét tăng dần chi tiêu cho giáo dục lên từ 15% tổng chi (kể chi trả nợ gốc) lên gần 20% vào năm 2005 Đơn giản hoá hệ thống định mức phân bổ ngân sách giáo dục cho tỉnh thay chúng hướng dẫn theo nhà quản địa phương có quyền chủ động định kết giáo dục đạt va chi tiêu không KIL vượt phân bổ ngân sách Giải khác biệt vùng chi giáo dục thông qua xem xét lại hệ thống định mức trợ cấp ngân sách để phân bổ chi tiêu cho giáo dục tỉnh Tăng tỷ lệ học sinh giáo viên tỷ lệ nhập học trung học tăng Xem xét thiết lập quỹ quay vòng cho phép huy động kinh phí cho xây dựng trường học thông qua cho trường vay vốn để xây dựng Xây dựng báo kết để đánh gía tác động chi tiêu cơng cách tiến hành thường xuyên kiểm tra chất lượng kết học tập học sinh 38 http://kilobooks.com THÖ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N * Ngành giao thơng Đối với chi thường xun, phủ xem xét phân bổ lại ngân sách để tăng chi bảo trì đường đến mức đủ, thơng qua thiết lập quỹ giành phí khác OB OO KS CO cho đường tài trợ thu phí sử dụng hình thức phụ thu xăng dầu Chính phủ cân nhắc tăng chi cho bảo trì đường thuỷ Đối với chi đầu tư, phủ cân nhắc phân bổ lại chi đầu tư sang cho đường nơng thơn Chính phủ cải thiện quy trình đảm bảo nâng cao chất lượng cải tiến việc quản dự án sở hạ tầng giao thông * Cần phải tăng tham gia khu vực tư nhân vào khu vực tài chính, cung cấp dịch vụ để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước Việc diễn thông qua gia nhập thị trường công ty thông qua việc chuyển giao sở hữu cổ phần hoá chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước Việc khu vực tư nhân tham gia vận hành số hoạt động (ví dụ cảng biển hay cảng sơng) khơng thiết khơng qn với mục tiêu phủ việc trì kiểm sốt chiến lược hoạt động Cùng với tiến trình tư nhân hố, ngành phủ cần phải củng cố vai trò giám KIL sát lập sách để thực việc kiểm sốt chiến lược 39 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N KẾT LUẬN Quản chi ngân sách nhà nước vấn đề vô quan trọng, OB OO KS CO định tới tăng trưởng kinh tế, vấn đề xúc nhiều quốc gia giới, Việt Nam đất nước phát triển nhiều khó khăn thách thức trước mắt cần phải vượt qua Qua trình tìm hiểu ngân sách nhà nước quản chi ngân sách nhà nước nước ta nay, em thấy đất nước ta đạt thành tựu đáng kể bên cạnh khơng thiếu sót, sai lầm Với lực trình độ Việt Nam thiếu sót có phát khắc phục Đây đề tài rộng, thời gian ngắn em phác thảo vài nét khái quát ngân sách nhà nước quản chi ngân sách nhà nước Việt Nam Do khơng thể tránh khỏi có thiếu sót viết, nhiên em hy vọng tài liệu thiết thực để tham KIL khảo quan tâm tới vấn đề 40 http://kilobooks.com THÖ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N TÀI LIỆU THAM KHẢO Việt Nam quản tốt nguồn lực nhà nước – Báo cáo nhóm cơng tác 12 năm 2000 OB OO KS CO chung phủ Việt Nam nhà tài trợ đánh giá chi tiêu công, tháng Ngân sách nhà nước ( trường đại học tài kế tốn) Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài – FREDERIC S.MISHKIN Các hệ thống tài phát triển Tạp chí tài số 8, ,10 năm 2001 Thời báo kinh tế Báo Nhân dân Giáo trình QLKT tập ,2 Giáo trình sách kinh tế xã hội Tài Việt Nam thực trạng giải pháp (Bộ tài – viện nghiên cứu tài ) KIL Luật ngân sách Việt Nam 41 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N MỤC LỤC KIL OB OO KS CO LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCCHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Khái niệm ngân sách Nhà nước 2 Đặc điểm quan hệ kinh tế thuộc nội dung ngân sách Nhà nước Tính chất cuả ngân sách nhà nước Việt nam Vai trò chức ngân sách nhà nước Chi ngân sách nhà nước khái niệm vai trò II QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Khái niệm Nội dung quản ngân sách nhà nước CHƯƠNG II 12 QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HIỆN NAY 12 I NỘI DUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 12 Nguồn thu ngân sách nhà nước 12 Nội dung, cấu chi ngân sách nhà nước 15 Công cụ quản khoản chi ngân sách nhà nước 16 II THỰC TRẠNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCCHI TIÊU CÔNG CHO CÁC NGÀNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 18 Thực trạng ngân sách nhà nước 18 Phân bổ chi tiêu công cho ngành 20 Những rủi ro tiềm tàng bền vững ngân sách 23 CHƯƠNG III 25 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KIẾN NGHỊ 25 I PHƯƠNG HƯỚNG 25 Đảo ngược giảm tỷ lệ động viên ngân sách GDP xây dựng triển vọng tài trung hạn 25 Cải thiện việc ghi chép, báo cáo số liệu tăng cường minh bạch tài 26 Tạo quy trình xếp thứ tự ưu tiên chi tiêu cách có hiệu 27 Nâng cao định hướng thiên người nghèo chi tiêu công 28 Phân bổ lại chi tiêu nội ngành 29 Đánh giá khả chuyển dịch vụ cho khu vực tư nhân cung cấp 31 II KIẾN NGHỊ 32 Giải pháp tăng tỷ lệ động viên ngân sách 32 Giải pháp thơng tin tài 33 42 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N KIL OB OO KS CO Sắp xếp thứ tự ưu tiên chi tiêu cách có hiệu 35 Giải pháp cho định hướng thiên người nghèo 36 Nâng cao kết hoạt động cảu ngành 37 KẾT LUẬN 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 MỤC LỤC 42 43 ... ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC OB OO KS CO Khái niệm ngân sách Nhà nước Ngân sách nhà nước xuất sau khái niệm nhà nước Sự xuất nhà nước. .. tài chi ngân sách nhà nước thuế II QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Khái niệm Quản lý ngân sách coi cơng cụ để thực sách ngân sách đời sống kinh tế xã hội Cũng sách ngân sách, chế quản lý ngân KIL sách. .. tế, xã hội nhà nước đảm nhận Có thể coi chi ngân sách nhà nước thể hai trình phân phối sử dụng quỹ tiền tệ ngân sách nhà nước b Vai trò chi ngân sách nhà nước : Chi ngân sách nhà nước điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước hiện nay , Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay