Lý thuyết chuỗi cung ứng và thực trạng chuỗi cung ứng tại tập đoàn bán lẻ walmart

55 1 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:40

http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Ti u lu n mơn QTSX ñi u hành KI L Đ tài: THUY T CHU I CUNG NG TH C TR NG CHU I CUNG NG T I T P ĐOÀN BÁN L WALMART GVHD: TS H TI N DŨNG Nhóm 3- K17QTKD- Đêm http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N DANH SÁCH NHĨM L p: K17QTKD- Đêm 1.Nguy n Phát Huy Nguy n Th Hi n 2.Lê Qu c Đ t Đ Phú Khánh Danh 3.Ph m Th Gia Tâm 10.Võ Th Ng c Quỳnh 4.Cao Ng c Ý Vy 11.Lê Th H ng H nh 5.Nguy n Th Thu Hà 12.Lê Hà Thùy Trang KI L 6.Trương Th M H nh 13.Nguy n M nh Phương 7.Ngô Quang Thăng 14.Nguy n Thanh Tu n http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N N I DUNG TRÌNH BÀY ng 1: Ph n m đ u I M c tiêu ñ tài II Gi i h n ñ tài Ch ng 2: T ng quan thuy t v chu i cung !ng I Các khái ni"m II T m quan tr ng c#a QT chu i cung !ng III S$ ph i h%p gi&a b' ph(n chu i cung !ng IV Các y u t tác đ'ng tr$c ti p đ n cơng su t hi"u qu) c#a chu i cung !ng: V Đo lư*ng hi"u qu) th$c hi"n chu i cung !ng VI C)i ti n c u trúc chu i cung !ng Ch ng 3: Chu i cung !ng c#a t(p ñoàn Walmart I Gi i thi"u Walmart II Chu i cung !ng c#a Walmart Ch ng 4: K t lu(n KI L Ch http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 1: PH+N M, Đ+U I M c tiêu ñ tài: KI L Nêu sơ lư c s lu n v qu n tr chu i cung ng Xem xét vi c ng d ng lu n qu n tr chu i cung ng vào th c ti n c a t p đồn bán l Walmart http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 1: PH+N M, Đ+U II Gi i h n ñ tài: Ph m vi nghiên c u: tr ng phân tích khái ni m, thành ph n t o nên m t chu i cung ng c a doanh nghi p m t s phương th c c i ti n, thay ñ i v c u trúc, b ph n c a chu i cung ng nh m ñem l i hi u qu cao KI L Ti u lu n ch d ng vi c phân tích hi n tr ng chu i cung ng c a t p đồn bán l Walmart http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 2: T-NG QUAN THUY T I Các khái ni"m v chu i cung !ng: Chu i cung ng: Là m t t ng th gi a hàng lo t nhà cung ng khách hàng ñư c k t n i v i nhau, m i khách hàng đ n lư t l i nhà cung ng cho t ch c ti p theo cho ñ n thành ph m ñ n tay ngư!i tiêu dùng Chu i ñư c b"t ñ u t vi c khai thác nguyên li u nguyên th y, ngư!i tiêu dùng m"t xích cu i c a chu i KI L Nói cách khác chu i cung ng chu i thông tin trình kinh doanh cung c p m t s n ph m/ d ch v cho khách hàng t khâu s n xu t phân ph i ñ n ngư!i tiêu dùng cu i http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 2: T-NG QUAN THUY T Mơ hình chu i cung ng: Các Nhà Máy Các Nhà Kho KI L Các nhà cung c p Nhà Bán L Khách Hàng http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 2: T-NG QUAN THUY T KI L Các y u t chu i cung ng: Nhà s)n xu t: Là công ty làm s n ph m, bao g#m nhà s n xu t nguyên v t li u công ty s n xu t thành ph m Nhà phân ph i (nhà bán s/): công ty mua lư ng l n s n ph m t nhà s n xu t phân ph i s dòng s n ph m cho khách hàng bán s n ph m v i s lư ng l n so v i s lư ng ngư!i tiêu dùng thông thư!ng mua http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 2: T-NG QUAN THUY T Nhà bán l.: bán cho khách tiêu dùng cu i Khách hàng: b t kỳ cá nhân/ công ty mua s% d ng s n ph m Nhà cung c p d ch v : nh ng công ty KI L cung c p d ch v cho nhà s n xu t, nhà phân ph i, nhà bán l khách hàng, t p trung ph c v m t ho t ñ ng ñ&c thù mà chu i cung ng c n http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 2: T-NG QUAN THUY T Qu n tr chu i cung ng: KI L Qu n tr chu i cung ng ho ch đ nh, thi t k ki m sốt lu#ng thông tin nguyên v t li u theo chu i cung ng nh m ñ t ñư c yêu c u c a khách hàng m t cách hi u qu th!i ñi m hi n t i tương lai http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 3: Ho t ñ'ng SCM t i Walmart H" th ng phân ph i: - KI L - Có nh ng nhà kho riêng cung c p tr c ti p 85%, so v i ñ i th c nh tranh 50, 60% Chi phí b c x p ch chi m 3% so v i t p đồn khác 5% Walmart ng d ng kĩ thu t mã v ch h th ng máy tính hố http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 3: Ho t ñ'ng SCM t i Walmart KI L c H" th ng v(n t)i: - Nh ng trung tâm phân ph i s h u 3500 xe t i - Cơng ty v n t i hàng hố t nh ng trung tâm phân ph i ñ n c%a hàng ch hai ngày b sung cho k hàng c%a hàng l n/tu n - Ch n nh ng tài x g"n bó t n tu1 v i công vi c http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 3: Ho t đ'ng SCM t i Walmart KI L Cross-docking: - Nh ng s n ph m hồn thi n đư c v n chuy n tr c ti p t chi nhánh s n xu t c a nhà cung ng ñ n nh ng kho “cross docking” theo nh ng lô hàng l n - H th ng ñã chuy n hư ng m c tiêu t “chu i cung ng” sang “chu i nhu c u” - Cross docking đòi h i m t s ph i h p ñ ng b , ch t ch gi a nhà s n xu t (nhà cung ng), kho ch a, h th ng c a hàng bán l c a Walmart http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N ♣ Cross – Docking: Hi n t i, Walmart áp d ng hình th c Cross – docking: KI L Opportunistic Cross docking: Flow through Cross docking: Distributor Cross docking: Manufacturing Cross docking: Pre – allocated cross docking: http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Cơng ngh" RFID KI L d Cơng ngh" RFID: - RFID (vi t t"t c a Radio Frequency Identification) cơng ngh xác nh n đ i tư ng b ng sóng vơ n - K/ thu t RFID liên quan đ n h th ng khơng dây cho phép đ c thơng tin mà khơng ti p xúc tr c ti p kho ng cách xa - Các ñ u ñ c RFID ñư c cài lúc ch t hàng c%a vào có th phát hi n th RFID hàng hóa ho&c pallet qua c%a http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Mơ hình CPFR KI L e Mơ hình CPFR: - CPFR k t h p ñ i tác thương m i v i nh m ñáp ng t t nh t nhu c u c a ngư!i tiêu dùng cu i http://kilobooks.com OBO OKS CO M THÖ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Mơ hình CPFR KI L CPFR s cung c p m t m t k ho ch h p tác: C i thi n ho t ñ ng d báo chia s thơng tin gi a đ i tác Đi u ph i ho t ñ ng logistics có liên quan L i ích: tăng m c đ s3n có c a hàng c%a hàng bán l , gi m lư ng t#n kho, gi m chi phí v n chuy n logictics nói chung http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Mơ hình CPFR KI L Các ho t ñ'ng CPFR: http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Mơ hình CPFR KI L Quy trình CPFR s ph i h p ho t ñ ng ch y u m ng l n: L p chi n lư c Ho ch ñ nh kinh doanh Qu n tr cung c u Th a hành phân tích http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Sơ đ chu trình CPFR: Cùng th c hi n vi c d báo gi i quy t khó khăn S d ng k t qu th c hi n d tr l ch trình gi)i quy t Tho) thu(n ph m vi h%p tác Xác ñ nh rõ nh&ng yêu c u v h%p tác (d$ báo nhu c u, v logistics) KI L Công ty tham gia v i nhà cung !ng L$a ch n ph n m m h tr% Đánh giá giá tr c#a chu i http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N KI L Các b' ph(n c#a gi)i pháp CPFR http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 3: Ho t ñ'ng SCM t i Walmart KI L f L%i ích thu đư%c: - Chi phí v n chuy n th p - H th ng v n t i riêng cho phép Wal-Mart có th b sung hàng nhanh g p l n - Walmart ñ nh giá hàng hóa m t cách kinh t giá c khác bi t m i ngày - Lo i b* lo i hàng cũ trì ch t lư ng hàng hóa - Kho đa (cross docking) giúp Walmart gi m thi u chi phí t#n kho - Giúp c"t gi m lao ñ ng chi phí làm hàng liên quan đ n vi c b c d4 hàng hóa http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 3: Ho t đ'ng SCM t i Walmart KI L - Gi m thi u th!i gian th c hi n đơn hàng, - Vòng quay t#n kho nhanh hơn, - D đốn xác m c t#n kho, - Gia tăng không gian nhà kho, - Gi m thi u m c t#n kho an toàn - S% d ng ngu#n v n m t cách t t - Giúp gi m thi u vi c ph thu c vào nhân l c qu n trung tâm phân ph i d(n ñ n t i thi u hóa chi phí đào t o sai sót th p nh t http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 4: K t lu(n KI L Qu n tr chu i cung ng có vai trò quan tr ng nh hư ng đ n t t c khâu ho t ñ ng c a doanh nghi p Vi c xây d ng mơ hình qu n tr chu i cung ng có ý nghĩa quy t ñ nh ñ n kh c nh tranh c a doanh nghi p Doanh nghi p ph i thư!ng xuyên c p nh t nh ng ki n th c m i ñ ñi u ch nh ngày hồn thi n ho t đ ng Qu n tr chu i cung ng c a http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N KI L Thank you! ... chu i cung !ng: V Đo lư*ng hi"u qu) th$c hi"n chu i cung !ng VI C)i ti n c u trúc chu i cung !ng Ch ng 3: Chu i cung !ng c#a t(p đồn Walmart I Gi i thi"u Walmart II Chu i cung !ng c#a Walmart. .. Đ+U I M c tiêu ñ tài: KI L Nêu sơ lư c s lý lu n v qu n tr chu i cung ng Xem xét vi c ng d ng lý lu n qu n tr chu i cung ng vào th c ti n c a t p đồn bán l Walmart http://kilobooks.com OBO OKS... i cung ng c a t p đồn bán l Walmart http://kilobooks.com OBO OKS CO M THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Chương 2: T-NG QUAN LÝ THUY T I Các khái ni"m v chu i cung !ng: Chu i cung ng: Là m t t ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết chuỗi cung ứng và thực trạng chuỗi cung ứng tại tập đoàn bán lẻ walmart , Lý thuyết chuỗi cung ứng và thực trạng chuỗi cung ứng tại tập đoàn bán lẻ walmart

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay