Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn vật lý THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:33

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I Năm học 2018-2019 Môn : Vật 12 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 101  Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + ) (x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = s, chất điểm li độ A –2 cm B cm C cm D - cm Câu 2: Để khắc phục tận cận thị mắt quan sát vật vô cực mà mắt khơng phải điều tiết cần đeo kính: A phân kì độ tụ nhỏ B hội tụ độ tụ thích hợp C hội tụ độ tụ nhỏ D phân kì độ tụ thích hợp Câu 3: Một lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2f Thế lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số: f1 A B 2f1 Câu 4: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện điện trở 2Ω, R 1= 8Ω, R3 = 15Ω Tính R2 để cơng suất tiêu thụ R2 đạt cực đại C 4f1 D f1 A Ω B 10 Ω C 6Ω D 25 Ω Câu 5: Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ tiêu cự f = 15 cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp lần vật Khoảng cách từ vật tới thấu kính là: A cm B 12 cm C 18 cm D 36 cm Câu 6: Một vật nhỏ dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động: A chậm dần B chậm dần C nhanh dần D nhanh dần Câu 7: Cho hai dao động phương: x1  3.cos(t  1 )cm x  4.cos(t  2 )cm Biết dao động tổng hợp hai dao động biên độ 5cm Chọn hệ thức liên hệ 2 1   2  1   2k  1 2  1   2k  1   1   2k  1      2k  A B C D Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật m = 0.5kg lò xo k = 50N/m dao động điều hòa, thời điểm vật li độ 3cm vận tốc 0.4m/s Biên độ dao động là: A 5cm B 3cm C 8cm D 4cm  Câu 9: Động lượng vật khối lượng m chuyển động với vận tốc v đại lượng xác định công thức :     p  m v p  m a p  m a p  m v A B C D Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết  x  5cos(t+ ) , (x đo cm, t đo s) Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: Trong 15 giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí x = 1cm A 14 lần B 16 lần C 13 lần D 15 lần Câu 11: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  cos t( cm ) Quãng đường vật chu kì A 10 cm B 20 cm C 15 cm D cm Câu 12: Phát biểu khơng đúng? Trong dao động điều hồ, lực phục hồi độ lớn cực đại A vật qua vị trí biên B vật đổi chiều chuyển động C vật qua vị trí cân D vật vận tốc Câu 13: Dao động tắt dần A biên độ tăng dần theo thời gian B ln hại C ln lợi D biên độ giảm dần theo thời gian Câu 14: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = -3 sin2 t ( cm) Xác định pha ban đầu dao động A  = /4 B  = /2 C  =  D  = Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) biên độ 2cm Vận tốc chất điểm vị trí cân độ lớn A cm/s B cm/s C 0,5 cm/s D cm/s Câu 16: Tiến hành thí nghiệm với hai lắc lò xo A B nặng chiều dài tự nhiên giống độ cứng k 2k Hai lắc treo thẳng đứng vào giá đỡ, kéo hai nặng đến vị trí ngang thả nhẹ lúc Khi lượng dao động lắc B gấp lần lượng dao động lắc A.Gọi tA tB khoảng thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu thả hai vật đến lực đàn hồi tA hai lắc độ lớn nhỏ Tỉ số t B 2 A B C D Câu 17: Một lò xo khối lượng khơng đáng kể chiều dài tự nhiên 20cm treo thẳng đứng Khi treo cầu vào lò xo kích thích cho dao động điều hòa lắc thực 100 dao động 31.4s Tính chiều dài lò xo cầu vị trí cân bằng, cho g = 10m/s2 A 17.5cm B 27.5cm C 25cm D 22,.5cm Câu 18: Cho vật dao động điều hòa với chu kì 1.5s biên độ 4cm Tính thời gian để vật 2cm từ vị trí x = -4cm A t = 0.5s B t = 1s C t = 0,25s D t = 1/6s Câu 19: Một chất điểm dao động theo phương trình x  cos t (cm) Dao động chất điểm biên độ A 12 cm B cm C cm D cm 2 cos t (x tính cm; t tính s) Kể Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = từ t = 0, chất điểm qua vị trí li độ x = -2 cm lần thứ 2019 thời điểm A 6030 s B 3028 s C 3015 s D 3016 s Câu 21: Cho hai vật A B dao động điều hòa hai trục song song với nhau, hai gốc tọa độ nằm đường thẳng vng góc chung hai đường thẳng cách 10cm, phương trình dao động     x A 6 cos100t  cm x B 8 cos100t  cm 3 ;  Khoảng cách lớn hai vật trình dao   là: động A 24 cm B 20 cm C 10 cm D 10 2cm Câu 22: Trong dao động điều hòa, gia tốc cực đại giá trị là: Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết A a max   A B a max  A C a max   A D a max  A Câu 23: Kéo xe goòng sợi dây cáp với lực 150N Góc dây cáp mặt phẳng ngang 30° Sau 10s xe chạy 200m Tính cơng suất trung bình xe? A 2,598 kW B 3,464 kW C kW D 15 KW Câu 24: Phát biểu sau sai nói dao động hòa: A Khi gia tốc vật khơng năng dao động B Khi vật vị trí cân động đạt giá trị cực đại C Động li độ x A / D Khi vật chuyển động vị trí cân động tăng giảm Câu 33: Một vật dao động điều hòa với chu kì T biên độ 5cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc độ lớn gia tốc khơng vượt q 100cm/s2 T/3 Lấy 2 = 10 Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 34: Một vật dao đơng điều hòa với biên độ A=5cm, chu kì T Trong khoảng thời gian T/3, quãng đường lớn mà vật A cm B cm C 5cm D cm Câu 35: Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O Gọi A, ω φ biên độ, tần số góc pha ban đầu dao động Biểu thức li độ vật theo thời gian t A x = φcos(Aω + t) B x = Acos(ωt + φ) C x = tcos(φA + ω) D x = ωcos(tφ + A) Câu 36: Một vật thực đồng thời hai dao động phương, tần số trục Ox với phương trình dao � � � � x1  A1.cos � t  � (cm) x2  A cos � t  � (cm) 6 � � � � động , phương trình dao động vật thu đươc x  A.cos  t    (cm) Giá trị cực đại A2 thỏa mãn điều kiện toán A A 2A B A C 2A D Câu 37: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách 32 cm khơng khí, dòng điện chạy dây I = A, dòng điện chạy dây I = A ngược chiều với I Điểm M nằm mặt phẳng hai dây cách hai dây Cảm ứng từ M độ lớn là: 6 6 7 7 A 5, 0.10 T B 7,5.10 T C 5,0.10 T D 7,5.10 T Câu 38: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = kg lò xo nhẹ độ cứng k = 100 N/m treo thẳng đứng vào điểm cố định Vật đặt giá đỡ D Ban đầu giá đỡ D đứng yên lò xo dãn Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết cm Cho D chuyển động nhanh dần thẳng đứng xuống với gia tốc a = m/s Bỏ qua ma sát lực cản, lấy g = 10 m/s2 Sau rời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hoà với biên độ xấp xỉ A 11,49 cm B 9,80 cm C 4,12 cm D 6,08 cm Câu 39: Phương trình chuyển động vật đường thẳng dạng: x = 2t – 3t + (x: tính mét; t: tính giây) Điều sau sai? A Gia tốc a = 4m/s2 B Phương trình vận tốc vật là: v = –3 + 4t C Tọa độ chất điềm sau 1s x = 5m D Tọa độ ban đầu xo = 5m Câu 40: Trong dao động điều hồ, lúc li độ vật giá trị x = A v v max B v = vmax / A độ lớn vận tốc C v = vmax D v v max - - HẾT -ĐÁP ÁN 1-A 11-B 21-D 31-D 2-D 12-C 22-A 32-A 3-C 13-D 23-A 33-B 4-C 14-B 24-A 34-B 5-C 15-B 25-C 35-B 6-D 16-A 26-D 36-D 7-C 17-D 27-B 37-B 8-A 18-C 28-A 38-C 9-D 19-B 29-A 39-C 10-D 20-B 30-C 40-A HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT (Hiện tailieugiangday giải 50% số câu trên) Câu 1: A Chất điểm li độ thời điểm t � � x  2cos � 2  � 2 cm s � 2� Câu 2: D Để khắc phục tận cận thị mắt quan sát vật vô cực mà mắt điều tiết cần đeo kính: phân kì độ tụ thích hợp Câu 3: C x  A.cos  t     A.cos  2 ft    Phương trình dao động vật là: Câu 4: C Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện điện trở 2Ω, R 1= 8Ω, R3 = 15Ω Tính R2 để cơng suất tiêu thụ R2 đạt cực đại A Ω Câu 5: C B 10 Ω C 6Ω D 25 Ω d'  5 � d '  5d d 1   � d  18(cm) f d d' Câu 6: D Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết Một vật nhỏ dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động: nhanh dần Câu 7: C Câu 8: A Câu 9: D  -Động  lượng của vật khối lượng m chuyển động với vận tốc v đại lượng xác định công thức : p m.v -Động lượng vec tơ hướng với vận tốc vật Đơn vị động lượng kilôgam mét giây (kg.m/s) -Độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian xung lượng lực tác dụng ur ur lên vật khoảng thời gian đó, ta p  F t Câu 10: D Biểu thức sau p1V1 = p2V2 biểu diễn trình đẳng nhiệt Câu 29: A Chu kì: T=0,5 s a  2 x Độ lớn gia tốc: nên Biểu diễn vecto quay ta có: a  amax A x� Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết Ban đầu vecto quay xuất phát M, thời điểm gần thỏa mãn điều kiện, vecto quay đến N, góc quay 60 60 T 0,5 t T   0, 083s 360 6 Thời gian: Câu 30: C Câu 31: D � � x  8cos � t  � � �cm Pha dao động chất Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox phương trình điểm t = s là: 1,5 rad Câu 32: A Ta : vật qua VTCB v  vmax   A  20cm / s  2 40 �v � �a � a2 �10 �   �   � � � � � � � 2 v a amax amax �20 � Do ta : �max � � max � v2 amax   A  80 � A  max   cm / s  amax Suy :   Câu 33: B T Do đề yêu cầu : Biết khoảng thời gian vật độ lớn gia tốc khơng vượt 100cm/s2 T t  Khi gia tốc vượt tới =100cm/s2 khoảng thời gian ứng với �T � 2 � � T 2 �3 2 � 2 � t   �   t  2 T T Cơng thức: Khi gia tốc a= 100 ứng với góc ( vẽ VTLG)  2 a     A Chiều xuống trục nằm ngang, /   A /  100 Chỉ xét độ lớn: 100.2 100.2 �   A   100 �     40   2  A Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết �   2  rad / s   Tần số f    1Hz 2 Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết ... Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết �   2  rad / s   Tần số f    1Hz 2 Trang http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết. .. -ĐÁP ÁN 1- A 11 -B 21- D 31- D 2-D 12 -C 22-A 32-A 3-C 13 -D 23-A 33-B 4-C 14 -B 24-A 34-B 5-C 15 -B 25-C 35-B 6-D 16 -A 26-D 36-D 7-C 17 -D 27-B 37-B 8-A 18 -C 28-A 38-C 9-D 19 -B 29-A 39-C 10 -D 20-B... t đo s) Câu 10 : Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: Trong 15 giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí x = 1cm A 14 lần B 16 lần C 13 lần D 15 lần Câu 11 : Một vật dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn vật lý THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2019 môn vật lý THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay