thuyêt trình môn quản trị nguồn nhân lực một số yếu tố tác động tới hành vi và thái độ của nhân viên tại nơi làm việc

20 7 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:23

L/O/G/O CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG TÁC ĐỘNG ĐẾN THÁI ĐỘ HÀNH VI CỦA NHÂN VIÊN TẠI NƠI LÀM VIỆC GVHD: TS BÙI VĂN DANH DHQT8BLT – Nhóm www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội Dung Chương I: Một số khái niệm thái độ hành vi nhân viên nơi làm việc Chương II: Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ hành vi nhân viên nơi làm việc Chương III: Các giải pháp quản trị nguồn nhân lực nhằm nâng thái độ hành vi nhân viên nơi làm việc www.trungtamtinhoc.edu.vn Khái niệm thái độ hành vi nhân viên • “Thái độ cảm giác bên thể thông qua hành vi bên ngồi Nó thể qua mặt đời sống, cọ vẽ tâm hồn, nhân tố quan trọng sức lan tỏa lớn sống” » Theo tác giả John C Maxwell Thái độ, hành vi gì? www.trungtamtinhoc.edu.vn Khái niệm thái độ hành vi nhân viênHành vi hành động, cử chỉ, thái độ, thói quen người, bao gồm hành vi vô thức hành vi có ý thức Thái độ, hành vi gì? www.trungtamtinhoc.edu.vn Một số thái độ hành vi thường thấy nhân viên nơi làm việc Ước vọng có đời sống vật chất dễ Muốn đồng nghiệp kính nể chịu Muốn đóng vai trò tích cực nhóm Thích điều lạ Text in here … www.trungtamtinhoc.edu.vn Lợi ích việc tìm hiểu thái độ hành vi nhân viên Về mặt doanh Có vai trò quan trọng thu quản trị nguồn nhân lực cơng ty Về mặt chi phí www.trungtamtinhoc.edu.vn Các yếu tố ảnh hưởng • www.trungtamtinhoc.edu.vn Lương phúc lợi Các yếu tố ảnh hưởng • www.trungtamtinhoc.edu.vn Điều kiện làm việc Các yếu tố ảnh hưởng • www.trungtamtinhoc.edu.vn Cơ hội đào tạo thăng tiến Các yếu tố ảnh hưởng • www.trungtamtinhoc.edu.vn Quan điểm thái độ cấp Các yếu tố ảnh hưởng • www.trungtamtinhoc.edu.vn Mối quan hệ với đồng nghiệp Các yếu tố ảnh hưởng • www.trungtamtinhoc.edu.vn Đặc điểm công việc Các yếu tố ảnh hưởng • www.trungtamtinhoc.edu.vn Văn hóa doanh nghiệp Các giải pháp quản trị nguồn nhân lực Chế độ tiền lương phúc lợi Tạo môi trường làm việc thuận lợi Tạo hội đào tạo thăng tiến Bình đẳng tôn trọng www.trungtamtinhoc.edu.vn Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Chế độ tiền lương phúc lợi Xây dựng hệ thống lương rõ ràng, hợp lý cạnh tranh www.trungtamtinhoc.edu.vn Tăng cường chế độ phúc lợi cho nhân viên Tạo môi trường làm việc thuận lợi Bố trí nhân hợp lý, người việc www.trungtamtinhoc.edu.vn Tạo tâm lý ổn định, kích thích tinh thần làm việc nhân viên Tạo hội đào tạo thăng tiến ♦ Phát có chương trình đào tạo nhân viên giỏi ♦Tạo hội tự khẳng định thân thăng tiến cho tất nhân viên www.trungtamtinhoc.edu.vn Bình đẳng tơn trọng nhân viên ♦ Cần làm cho nhân viên cảm thấy thực quan trọng ♦Tích cực lắng nghe ý kiến nhân viên ♦Đối với nhân viên đối xử chân thành, tin cậy www.trungtamtinhoc.edu.vn Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Thường xuyên tổ chức hoạt động thể thao, văn nghệ Tổ chức du lịch hàng năm Quan tâm giúp đỡ nhân viên lúc khó khăn www.trungtamtinhoc.edu.vn L/O/G/O Thank You! www.trungtamtinhoc.edu.vn ... Chương I: Một số khái niệm thái độ hành vi nhân vi n nơi làm vi c Chương II: Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ hành vi nhân vi n nơi làm vi c Chương III: Các giải pháp quản trị nguồn nhân lực nhằm... nhằm nâng thái độ hành vi nhân vi n nơi làm vi c www.trungtamtinhoc.edu.vn Khái niệm thái độ hành vi nhân vi n • Thái độ cảm giác bên thể thơng qua hành vi bên ngồi Nó thể qua mặt đời sống, cọ... hồn, nhân tố quan trọng sức lan tỏa lớn sống” » Theo tác giả John C Maxwell Thái độ, hành vi gì? www.trungtamtinhoc.edu.vn Khái niệm thái độ hành vi nhân vi n • Hành vi hành động, cử chỉ, thái độ,
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyêt trình môn quản trị nguồn nhân lực một số yếu tố tác động tới hành vi và thái độ của nhân viên tại nơi làm việc , thuyêt trình môn quản trị nguồn nhân lực một số yếu tố tác động tới hành vi và thái độ của nhân viên tại nơi làm việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay