Tiểu luận nhóm kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:03

TIỂU LUẬN NHĨM KIỂM TỐN BCTC u cầu tiểu luận: Bản Word từ 10 – 15 trang, trình bày theo kết cấu: a Mục tiêu nội dung trình bày: tìm hiểu vấn đề ? Tại ? b Nội dung lý thuyết chung vấn đề thực tiễn ? c ISA VSA : Tóm tắc nội dung so sánh ? d Kết luận vận dụng CMKiT thực tiễn ? e Tài liệu tham khảo Nộp tiểu luận giảng viên Word theo email in có in tên nhóm Một nhóm khơng q sinh viên Sinh viên chọn tiểu luận phù hợp danh mục tiểu luận cung cấp bên Thời gian nộp : 14/07/2017 Danh mục tiểu luận: Hãy trình bày tính trọng yếu kiểm toán ? Xác định mức trọng yếu kiểm toán thực ? Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 320 So sánh ISA 320 VSA 320, từ đưa ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh VSA ? Hãy trình bày nội dung thực kiểm toán năm khách hàng kiểm toán ? Trách nhiệm kiểm toán viên số dư đầu kỳ kỳ tiến hành kiểm toán ? Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 510 So sánh ISA 510 VSA 510, từ đưa ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh VSA ? Hãy trình bày trách nhiệm kiểm toán viên với ước tính kế tốn, giá trị hợp lý trình bày liên quan Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 540 So sánh ISA 540 VSA 540, từ đưa ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh VSA ? Hãy trình bày trách nhiệm kiểm tốn viên kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán, lập BCTC ? Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 560 So sánh ISA 560 VSA 560, từ đưa ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh VSA ? Sử dụng tư liệu chun gia có ý nghĩa thu thập chứng kiểm tốn ? Có dạng tư liệu ? Các khoản mục BCTC cần thu thập chứng ? Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 620 So sánh ISA 620 VSA 620, từ đưa ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh VSA ? Thủ tục phân tích có ý nghĩa kiểm toán ? Nội dung thực thủ tục phân tích ? Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 520 So sánh ISA 520 VSA 520, từ đưa ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh VSA ? Thủ tục kiểm toán bổ sung ? thủ tục kiểm toán thay ? Vận dụng giai đoạn quy trình kiểm tốn ? Bằng chứng kiểm toán bổ sung cho trường hợp đặc biệt thực công ty kiểm tốn độc lập ? Có dạng chứng ? Khoản mục BCTC cần thu thập chứng Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 501 So sánh ISA 501 VSA 501, từ đưa ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh VSA ? Hãy trình bày chứng kiểm toán vấn đề sai phạm đơn vị kiểm toán: cách thức phát hiện, ghi chép xử lý Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 500 So sánh ISA 500 VSA 500, từ đưa ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh VSA ? 10 Tại phải chọn mẫu thực kiểm toán ? Các phương pháp chọn mẫu thực kiểm toán ? Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 530 So sánh ISA 530 VSA 530, từ đưa ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh VSA ? - Hết - ... kiến sửa đổi hay điều chỉnh VSA ? 10 Tại phải chọn mẫu thực kiểm toán ? Các phương pháp chọn mẫu thực kiểm toán ? Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 530 So sánh ISA 530 VSA 530, từ đưa ý kiến... đổi hay điều chỉnh VSA ? Hãy trình bày chứng kiểm tốn vấn đề sai phạm đơn vị kiểm toán: cách thức phát hiện, ghi chép xử lý Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 500 So sánh ISA 500 VSA 500,...8 Bằng chứng kiểm toán bổ sung cho trường hợp đặc biệt thực cơng ty kiểm tốn độc lập ? Có dạng chứng ? Khoản mục BCTC cần thu thập chứng Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 501 So
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận nhóm kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Tiểu luận nhóm kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay