Bài tập kiểm toán

9 9 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:02

BÀI TẬP KIỂM TOÁN Bài tập 1: Tại đơn vị kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 31/12/20X0, có số nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ (liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nước) sau: Khoản chênh lệch tỷ giá từ nghiệp vụ toán khoản nợ phải trả gốc ngoại tệ (USD) sau: Số tiền ghi nhận phải trả ban đầu (trong năm 20X0) đồng Việt Nam 150 triệu đồng Do tỷ giá tăng dần năm nên toán khoản nợ số tiền đồng Việt Nam trả 160 triệu đồng Khoản chênh lệch tỷ giá thu hồi khoản nợ phải thu gốc ngoại tệ (USD) sau: Số tiền ghi nhận phải thu ban đầu 300 triệu VNĐ Do tỷ giá tăng, toán thực tế số tiền đồng Việt Nam thu 320 triệu đồng Tại 31/12/20X0, doanh nghiệp thực đánh giá lại số khoản nợ vay dài hạn phải trả gốc ngoại tệ (USD) phát sinh chênh lệch tỷ sau: Số nợ phải trả ghi nhận ban đầu đồng Việt Nam 1.500 triệu đồng Cuối năm đánh giá lại số dư này, khoản phải trả ghi nhận 1.600 triệu đồng Kế toán đơn vị hạch toán 10 triệu đồng (nghiệp vụ 1) vào chi phí hoạt động tài chính; 20 triệu đồng (nghiệp vụ 2) vào doanh thu hoạt động tài 100 triệu đồng (nghiệp vụ 3) treo lại số dư Nợ tài khoản 4131 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính” Biết thuế suất thuế TNDN 25% Câu hỏi: o Theo Anh (Chị) đơn vị hạch toán hay sai? Nếu sai ảnh hưởng đến tiêu Báo cáo tài chính? o Giả sử đơn vị đơn vị đồng ý điều chỉnh, thực bút toán điều chỉnh o Bạn kiểm tốn viên, kiểm tốn BCTC cho cơng ty, sai lệch trọng yếu nhiên chưa ảnh hưởng đến tổng thể BCTC Giả định, BGĐ không đồng ý điều chỉnh theo yêu cầu kiểm toán viên Hãy nên ý kiến kiểm toán ứng với kết kiểm toán Bài tập 2: Thời điểm ghi nhận tăng/ giảm Hàng tồn kho Có số tình sau hàng tồn kho công ty Thiên Hùng (TP.HCM) vào thời điểm 31/12/20x7: a Một lô hàng trị giá 270 triệu đồng nhận vào ngày 03/01/20x8, hóa đơn ghi ngày 05/01/20x8, hàng gởi ngày 29/12/20x7, hàng mua theo giá FOB TPHCM b Một lô hàng trị giá 270 triệu đồng nhận vào ngày 03/01/20x8, hóa đơn ghi ngày 05/01/20x8, hàng gởi ngày 29/12/20x7, hàng mua theo giá FOB Cao Hùng (Đài Loan) c Một số hàng hóa trị giá 1.200 triệu đồng nhận ngày 28/12/20x7 chưa nhận hóa đơn Kiểm tốn viên thấy hồ sơ hàng có ghi chú: hàng ký gởi d Một kiện hàng trị giá 560 triệu đồng tìm thấy phận gởi hàng kiểmKiểm toán viên kiểm tra hồ sơ thấy đơn đặt hàng ngày 18/12/20x7 hàng gởi hóa đơn lập ngày 10/01/20x8 e Một lô hàng nhận ngày 06/01/20x8 trị giá 720 triệu đồng ghi nhật ký mua hàng ngày 07/01/20x8 Hóa đơn cho thấy hàng giao kho người bán ngày 31/12/20x7 Vào thời điểm kiểm kê (31/12/20x7) hàng chưa nhận nên không nằm biên kiểm kê Yêu cầu: Hãy cho biết trường hợp trên, số hàng hóa có trình bày hay loại trừ kiểm kê hàng tồn kho Giải thích? Bài tập 3: Tính giá hàng tồn kho – Kê khai thường xuyên Có sổ chi tiết mặt hàng A cơng ty Thắng Lợi sau: S/lượn g 1/6 2/6 6/6 15/6 21/6 23/6 24/6 30/6 Cộng Yêu cầu: 80 25 Nhập Đ/giá 11 13 T/tiền Xuất Đ/giá T/tiền 28 10 280 11 S/lượn g S/lượn g 55 Tồn Đ/giá T/tiền 10 550 880 325 42 40 12 10 a Cho biết Thắng Lợi áp dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho phương pháp LIFO, FIFO, bình quân gia quyền? b Điền vào chỗ trống bảng c Nếu đơn vị sử dụng kiểm kê định kỳ tổng giá trị hàng xuất kỳ sản phẩm A ? (giả sử kỳ khơng có thất hàng tồn kho) d Làm lại câu b c với trường hợp Thắng Lợi áp dụng phương pháp khác với phương pháp câu a Bài tập 4: Tính giá hàng tồn kho – Kiểm kê định kỳ Có số liệu tình hình nhập xuất mặt hàng A công ty Hừng Dương sau: Tồn kho đầu kỳ Mua vào Mua vào Mua vào Tồn kho cuối kỳ Ngày 1/6 6/6 21/6 24/6 Đơn giá 125.000 116.000 107.000 120.000 Số lượng 500 2.500 1.500 500 1.250 Yêu cầu: a Tính giá trị hàng xuất kho kỳ Hừng Dương theo phương pháp FIFO, LIFO bình quân gia quyền b Nếu Hừng Dương sử dụng kê khai thường xuyên phương pháp FIFO, với liệu đầu bài, giá trị hàng xuất xác định khơng? Bài tập – Chứng kiến kiểm kê Trong trình kiểm tra hàng tồn kho khoản mục liên quan công ty điện tử Tân Phú, nhà sản xuất phân phối sản phẩm điện tử dân dụng, kiểm toán viên ghi nhận tình sau: a Trong lúc chứng kiến kiểm kê, kiểm tốn viên ghi nhận có ba xe tải chứa đầy sản phẩm bốc xếp xong chuẩn bị chở giao hàng Kiểm tốn viên tìm hiểu biết số hàng khơng tính vào hàng tồn kho cơng ty b Cũng q trình kiểm kê, kiểm toán viên ghi nhận số lượng lớn sản phẩm mà bao bì cũ phủ đầy đủ bụi bặm Khi vấn, giám đốc nhà máy cho biết sản phẩm chắn bán được, cần giảm giá mà thơi c Số liệu kiểm kê thực tế số liệu sổ chi tiết hàng tồn kho có chênh lệch đáng kể Được biết năm, đơn vị cài đặt phần mềm theo dõi kế toán hàng tồn kho Yêu cầu: Anh (chị) trình bày thủ tục kiểm toán bổ sung mà kiểm toán viên cần thực để thu thập đầy đủ chứng thích hợp cho trường hợp Bài tập 6: Anh/Chị kiểm tốn báo cáo tài niên độ kế tốn kết thúc ngày 31.12.20x0 cơng ty cổ phần ABC, doanh nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp phát số nghiệp vụ hạch tốn khơng bình thường sau: Một thiết bị văn phòng tặng biếu bàn giao vào sử dụng ngày 1/10/20x0 không thấy ghi chép sổ sách kế tốn Thiết bị có giá trị 240 triệu đồng, thuộc nhóm có tỷ lệ khấu hao 10% Nhà làm việc có giá trị theo chứng từ 420 triệu đồng, ghi nhận vào tài sản cố định ngày 1.7.20x0 với giá trị 540 triệu Số tiền tăng thêm khoản chi phí trang bị bàn ghế làm việc mua văn phòng phẩm cho phận quản lý, lẽ phải ghi nhận vào chi phí quản lý năm 20x0 Thiết bị thuộc nhóm có tỷ lệ khấu hao 20% Yêu cầu: Giả sử kết kiểm tra cụ thể cho thấy kiện có thật doanh nghiệp chưa có điều chỉnh báo cáo tài Anh chị hãy: a) Sai phạm ảnh hưởng đến thơng tin tài nào, đâu ảnh hưởng nào? b) Giả sử sai sót trọng yếu/không trọng yếu, đề xuất điều chỉnh thích hợp báo cáo tài cho năm kết thúc ngày 31/12/20x0 doanh nghiệp c) Bạn kiểm toán viên, kiểm toán BCTC cho công ty ABC Giả định, BGĐ không đồng ý điều chỉnh theo yêu cầu kiểm toán viên Hãy nên ý kiến kiểm toán ứng với kết kiểm toán Biết thuế suất thuế TNDN 25%, khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng Bài tập 7: Anh/Chị kiểm tốn báo cáo tài niên độ kế tốn kết thúc ngày 31.12.200X cơng ty cổ phần ABC Công ty hoạt động năm chưa kiểm toán Khi xem xét TSCĐ, anh/chị biết kế toán đơn vị sử dụng tài khoản TSCĐ để phản ánh biến động liên quan đến TSCĐ Đơn vị tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng với tỷ lệ 10% tính giá trị thời thời điểm cuối năm TSCĐ Biết doanh nghiệp áp dụng thuế suất thuế TNDN 25% Tài khoản TSCĐ công ABC sau : Ngày 200X-3 1.1 1.1 1.7 31.12 200X-2 1.4 Diễn giải Nợ Máy số Máy số Máy số Khấu hao 12.000 12.000 14.400 Máy số 18.000 Có 3.840 Số dư 12.000 24.000 38.400 34.560 52.560 31.12 200X-1 1.7 1.12 31.12 200X 1.6 1.7 Khấu hao Máy số (thay cho máy số bán với giá 6.600)* Sửa chữa máy số Khấu hao Sửa chữa lớn máy số Trang bị hệ thống điều khiển tự động cho máy số Khấu hao 31.12 13.200 96.000 5.256 47.304 6.060 60.504 60.600 54.540 3.360 57.900 3.240 61.140 55.026 6.114 Ghi : * Máy số nhượng bán ghi sổ : Nợ Tiền mặt Có thu nhập khác 6.600.000 6.600.000 Yêu cầu : Lập bảng tính giá trị khấu hao lũy kế TSCĐ Lập bút toán điều chỉnh cần thiết Bài tập 8: Anh/Chị kiểm tốn báo cáo tài niên độ kế tốn kết thúc ngày 31.12.2014 cơng ty cổ phần ABC, doanh nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp phát số nghiệp vụ hạch toán khơng bình thường sau: Đơn vị cho cơng ty taxi Mai Linh thuê mặt đỗ xe với thời hạn năm Điều khoản hợp đồng ngày 01/3/2014 ghi rõ số tiền mà công ty Mai Linh phải trả 20 triệu Ngày 2/4/2014 công ty Mai Linh chuyển khoản trả toàn số tiền Kế toán đơn vị hạch toán hết vào doanh thu năm 2014 Đơn vị bỏ sót bút tốn tính khấu hao TSCĐ sử dụng cho phận bán hàng tháng 9,10,11/2014 với giá trị 30 triệu Đơn vị không phản ánh số khoản chi phí lãi vay năm 2014 trị giá 120 triệu Các chi phí nầy ghi chép vào đầu tháng 01/2015 đơn vị toán số tiền Một khoản chi phí tiền lương nhân viên bán hàng 120 triệu ghi nhận nhầm vào giá trị cơng trình Y Cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng với mục đích phục vụ bán hàng từ ngày 01/02/2014, thời gian sử dụng ước tính 10 năm 5 Khoản tiền thuê kho quý IV/2014 đơn vị chưa ghi nhận có số tiền 36 triệu Số tiền toán vào tháng 01/2015 Ngày 31/12/2014 đơn vị xuất lô hàng hóa với giá vốn 20 triệu chuyển đến huyện Thanh Chương (Nghệ An) theo yêu cầu khách hàng Đơn vị ghi nhận doanh thu số hàng (biết giá bán lơ hàng hóa 30 triệu chưa VAT 10%) Trong năm đơn vị có vay ngân hàng INDOVINA khoản tiền 600 triệu với lãi suất 3%/năm Đơn vị không hạch tốn khoản chi phí lãi vay vào cuối năm Phát nghiệp vụ bán hàng ghi nhận ngày 30/12/2014 lại khơng có chứng từ Nghiệp vụ có giá vốn 10 triệu, giá bán chưa thuế VAT 10% 15 triệu khách hàng chưa trả tiền Vào ngày 05/01/2015 kế toán ghi giảm nghiệp vụ với nội dung khách hàng trả lại hàng mua Khách hàng toán tiền sớm theo thời hạn quy định hợp đồng với đơn vị Giá trị hàng mua mà khách hàng toán tiền mặt 22 triệu (cả thuế VAT 10%) Điều khoản hợp đồng ghi rõ khách hàng hưởng chiết khấu toán 1% Trên thực tế kế toán đơn vị ghi tăng khoản phải trả hạch tốn vào chi phí khác 10 Do việc theo dõi tình hình biến động tỷ giá ngoại tệ năm nghiệp vụ liên quan đến công nợ phải thu khách hàng không tốt nên kế toán đơn vị ghi nhận tăng doanh thu tài lên giá trị triệu Yêu cầu: Giả sử kết kiểm tra cụ thể cho thấy kiện có thật doanh nghiệp chưa có điều chỉnh báo cáo tài Anh chị hãy: a) Sai phạm ảnh hưởng đến thơng tin tài nào, đâu ảnh hưởng nào? b) Giả sử sai sót trọng yếu/không trọng yếu, đề xuất điều chỉnh thích hợp báo cáo tài cho năm kết thúc ngày 31/12/2014 doanh nghiệp c) Bạn kiểm tốn viên, kiểm tốn BCTC cho cơng ty ABC Giả định, BGĐ không đồng ý điều chỉnh theo yêu cầu kiểm toán viên Hãy nên ý kiến kiểm toán ứng với kết kiểm toán Biết thuế suất thuế TNDN 22% Bài tập 9: Doanh nghiệp X bán thiết bị trả góp với tổng số tiền theo giá trả góp (chưa tính thuế GTGT) 500 triệu đồng, giá bán thu tiền 380 triệu đồng, thuế GTGT phải nộp 38 triệu đồng Việc bán hàng thực vào ngày 31/12/20X0 Số tiền tốn vòng năm kể từ ngày mua hàng, số tiền trả cuối năm 100 triệu đồng Lãi suất chiết khấu hàng năm 10%/năm Kế toán doanh nghiệp tính tốn ghi nhận riêng bút tốn cho năm 20X0 sau: Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng 538 trđ Có TK 511 - Doanh thu bán hàng hóa dịchvụ 450 trđ Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài 50 trđ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 38 trđ (Đồng thời ghi nhận giá vốn hoạt động 300 triệu đồng) Biết rằng: Thuế suất thuế TNDN 25% Câu hỏi: o Hạch toán hay sai, sai ảnh hưởng đến Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Bảng cân đối kế toán năm 20X0 nào? o Giả sử đơn vị đơn vị đồng ý điều chỉnh, thực bút toán điều chỉnh o Bạn kiểm tốn viên, kiểm tốn BCTC cho cơng ty, sai lệch trọng yếu nhiên chưa ảnh hưởng đến tổng thể BCTC Giả định, BGĐ không đồng ý điều chỉnh theo yêu cầu kiểm toán viên Hãy nên ý kiến kiểm toán ứng với kết kiểm toán Bài tập 10: Trong q trình kiểm tốn báo cáo tài cơng ty ABC, cho năm tài 20x0 Kiểm toán viên phát hợp đồng cho thuê kho năm, ngày 01.01.20x0, số tiền thuê 300 triệu đồng (chưa thuế GTGT, thuế suất 10%), phải tốn tồn th Đơn vị hạch tốn tồn số tiền vào doanh thu năm 20x0 hạch toán chi phí thực tế phát sinh năm 20x0 bao gồm khấu hao 50 triệu đồng Chính sách khấu hao TSCĐ tài sản liên quan theo phương pháp đường thẳng, Thuế suất thuế TNDN 22% Yêu cầu: Giả sử kết kiểm tra cụ thể cho thấy kiện có thật cơng ty ABC chưa có điều chỉnh báo cáo tài Anh chị hãy: a) Phân tích rõ nội dung sai phạm nghiệp vụ q trình hạch tốn? Sai phạm ảnh hưởng đến thơng tin tài nào, đâu ảnh hưởng nào? b) Anh (chị) kiểm toán viên tiến hành kiểm tốn báo cáo tài niên độ kế tốn kết thúc 31.12.20x0 cơng ty ABC, sai phạm trọng yếu nhiên chưa ảnh hưởng đến tổng thể báo cáo tài Anh (chị) nêu ý kiến kiểm toán viên ứng với kết kiểm toán trên, giả định Ban giám đốc công ty không điều chỉnh theo yêu cầu kiểm tốn viên Bài tập 11: Trong q trình kiểm tốn báo cáo tài cơng ty ABC, cho năm tài 20x0 Kiểm tốn viên phát : Đơn vị lý số tài sản cố định dùng cho việc bán hàng nguyên giá 240.000.000 đồng (đã khấu hao 220.000.000 đồng) vào tháng 2.20x0, chưa ghi giảm tài sản cố định mà tiếp tục tính khấu hao Tỷ lệ khấu hao loại tài sản 10% năm Số tiền thu từ bán tài sản 11.000.000 đồng (giá bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%) ghi thu quỹ, thuế phải nộp giảm phí quản lý Đơn vị khơng phản ảnh số khoản chi phí th văn phòng làm việc quý năm 20x0 trị giá 15.000.000 đồng Các chi phí ghi chép vào đầu tháng 1.20x1 đơn vị toán số tiền Giả sử chi phí khơng khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (thuế suất thuế GTGT 10%) Đơn vị khóa sổ nghiệp vụ bán hàng vào ngày 15.12.20x0, nghiệp vụ bán hàng từ ngày 16.12.20x0 ghi vào năm 20x1 Các khoản tiền khách hàng trả cho nghiệp vụ ghi chép khoản khách hàng ứng trước tiền Tổng doanh thu từ 16.12.20x0 đến 31.12.20x0 1.980.000.000 đồng (giá bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%), giá vốn hàng bán số hàng 1.400.000.000 đồng Khách hàng toán tính đến ngày 31.12.20x0 400.000.000 đồng Cơng trình xây dựng Tổng kho trị giá 900.000.000 đồng hoàn thành kết chuyển vào tài sản cố định vào tháng 2.20x0 Kết kiểm tra cho thấy: a Đơn vị tính vào giá trị cơng trình chi phí lãi vay ngắn hạn cho hoạt động kinh doanh trị giá 60.000.000 đồng Các chi phí khơng phép ghi vào giá trị tài sản cố định mà phải hạch tốn vào chi phí quản lý b Đơn vị bỏ sót chưa tính vào giá trị cơng trình chi phí tư vấn thiết kế Cơng ty ACD 42.000.000 đồng (Giá tốn khơng khấu trừ thuế giá trị gia tăng) Khoản tiền ứng trước cho ACD 30.000.000 đồng "treo" khoản ứng trước cho nhà cung cấp Tài sản cố định có tỷ lệ khấu hao 6% năm, tính vào chi phí quản lý Yêu cầu: Giả sử kết kiểm tra cụ thể cho thấy kiện có thật doanh nghiệp chưa có điều chỉnh báo cáo tài Anh chị hãy: a) Sai phạm ảnh hưởng đến thơng tin tài nào, đâu ảnh hưởng nào? b) Giả sử sai sót trọng yếu/khơng trọng yếu, đề xuất điều chỉnh thích hợp báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/20x0 doanh nghiệp c) Bạn kiểm tốn viên, kiểm tốn BCTC cho cơng ty ABC Giả định, BGĐ không đồng ý điều chỉnh theo yêu cầu kiểm toán viên Hãy nên ý kiến kiểm toán ứng với kết kiểm toán Biết thuế suất thuế TNDN 22% ... điều chỉnh theo yêu cầu kiểm toán viên Hãy nên ý kiến kiểm toán ứng với kết kiểm toán Bài tập 10: Trong q trình kiểm tốn báo cáo tài cơng ty ABC, cho năm tài 20x0 Kiểm toán viên phát hợp đồng... doanh nghiệp c) Bạn kiểm toán viên, kiểm toán BCTC cho công ty ABC Giả định, BGĐ không đồng ý điều chỉnh theo yêu cầu kiểm toán viên Hãy nên ý kiến kiểm toán ứng với kết kiểm toán Biết thuế suất... Bạn kiểm tốn viên, kiểm tốn BCTC cho cơng ty ABC Giả định, BGĐ không đồng ý điều chỉnh theo yêu cầu kiểm toán viên Hãy nên ý kiến kiểm toán ứng với kết kiểm toán Biết thuế suất thuế TNDN 22% Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập kiểm toán , Bài tập kiểm toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay