Đề cương Hệ quản trị CSDL

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Ngành đào tạo: Cơng nghệ Thơng tin Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Cơng nghệ Thống tin Đề cương chi tiết học phần Tên học phần: Hệ quản trị Cơ sở liệu Mã học phần: DBMS340284 Tên Tiếng Anh: Database Management System Số tín chỉ: tín (3/1/6) (3 tín lý thuyết, tín thực hành/thí nghiệm) Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 1*2 tiết thực hành + tiết tự học/ tuần) Các giảng viên phụ trách học phần: 1/ GV phụ trách chính: GVC TS Nguyễn Thành Sơn 2/ Danh sách giảng viên GD: TS Nguyễn Phương Điều kiện tham gia học tập học phần + Môn học tiên quyết: Cơ sở lập trình, Cơ sở liệu Mơ tả học phần (Course Description) Học phần trang bị cho người học nguyên lý DBMS Cách sử dụng ngôn ngữ lập trình SQL, định nghĩa ứng dụng thủ tục nội tại, bẫy lỗi, mục, lập trình CSDL, quản lý truy cập DBMS, nguyên lý quản lý giao tác, quản lý truy xuất cạnh tranh, phục hồi sau cố Mục tiêu học phần (Course Goals) Mục tiêu (Goals) Mô tả (Goal description) (Học phần trang bị cho sinh viên:) Chuẩn đầu CTĐT G1 Các khái niệm sở liệu, hệ quản trị sở liệu (DBMS); cách sử dụng ngơn ngữ lập trình SQL, định nghĩa ứng dụng thủ tục nội tại, bẫy lỗi, mục, lập trình CSDL, quản lý truy cập DBMS, nguyên lý quản lý giao tác, quản lý truy xuất cạnh tranh, phục hồi sau cố 1.2, 1.3 G2 Khả phân tích, giải thích lập luận giải vấn đề sở liệu 2.1, 2.2 G3 Kỹ làm việc nhóm, giao tiếp khả đọc hiểu tài 3.1,3.2, 3.3 liệu chuyên ngành tiếng Anh G4 Khả thiết kế lập trình sở liệu Chuẩn đầu học phần 4.3, 4.4 Mục tiêu G1 Chuẩn đầu học phần Mô tả (Sau học xong môn học này, người học có thể:) Chuẩn đầu CDIO G1.1 Trình bày khái niệm sở liệu, hệ quản trị sở liệu (DBMS) 1.2, 1.3.5 3.2.1, 3.2.2 G1.2 Trình bày cách sử dụng ngơn ngữ lập trình SQL, định nghĩa ứng dụng thủ tục nội tại, bẫy lỗi 1.3.5, 3.2.1, 3.2.2 G2.1 - Trình bày quản lý truy cập DBMS - Trình bày nguyên lý quản lý giao tác, quản lý truy xuất cạnh tranh, phục hồi sau cố 1.3.5, 3.2.1, 3.2.2 G2.2 Có khả tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu trình bày nội dung chuyên ngành 2.2.2 G3.1 Có khả làm việc nhóm để thảo luận giải vấn đề liên quan đến sở liệu 3.1.1, 3.1.2 G3.2 Hiểu thuật ngữ tiếng Anh dùng môn sở liệu 3.3.4 G4.1 Hiện thực hóa thao tác định nghĩa, truy vấn quản lý sở liệu dựa vào ngôn ngữ DBMS 1.3.5,4.3.3, 3.2.1, 3.2.2 G4.2 Cài đặt quản trị sở liệu sử dụng DBMS thông dụng (SQL Server, Oracle,…) 1.3.5, 2.2.2 G4.3 Lập trình công cụ DBMS theo yêu cầu toán cụ thể 4.3.3, 4.4.1,4.4.2 G2 G3 G4 Tài liệu học tập - Sách, giáo trình chính: Raghu Ramarkrishnan, Johannes Gehrke Database Management System 3rd Edition, Mc Graw Hill, 2003 Tutorials Point, Database Management System, www.tutorialspoint.com, 2015 - Sách (TLTK) tham khảo: Hector Garcia-Molina, Jeffrey D Ullman and Jennifer Widom Database Systems, the Complete Book, 2nd Edition, Prentice Hall, 2009 Ramez Elmasri, Shamkant B Navathe Fundamentals of Database Systems Addison Wesley, 2000 Gavin Powell Beginning Database Design Willey Publishing, Inc, 2006 David W Embley Object Database Development – Concepts and Principles Addison Wesley Longman, Inc 1997 Backup and Restore of SQL Server DataBase, SQL Server 2012 Books Online, MicroSoft Ramez Elmasri, Shamkant Navathe, Fundamentals of Database System, 6nd Edition, Addison-Wesley, 2011 Silberschatz,Korth and Sudarshan, Database System Concepts (6th Edition), McGrawHill, 2010 10 Đánh giá sinh viên: - Thang điểm: 10 - Kế hoạch kiểm tra sau: Hình thức KT Nội dung Thời điểm Cơng cụ KT Chuẩn đầu KT Bài tập Tỉ lệ (%) 30 Cài đặt quản trị sở liệu sử BT#1 dụng DBMS thông dụng (SQL Server, Oracle,…) Tuần Bài tập nhà 1.2, 1.3, 2.2.2, 3.3.4 Hiện thực hóa thao tác định BT#2 nghĩa, truy vấn quản lý sở liệu dựa vào ngôn ngữ DBMS Tuần 5, 7, Bài tập lớp 1.2, 1.3 2.2.2 3.3.4 10 Lập trình cơng cụ BT#3 DBMS theo yêu cầu toán cụ thể Tuần 11, 13 Bài tập lớp 1.3, 3.2.1 3.3.4 15 Bài kiểm tra kỳ Làm tổng hợp thao tác định nghĩa, truy vấn quản lý sở liệu dựa vào ngôn ngữ DBMS 10 Tuần 10 Tự luận 1.2, 1.3 Bài tập lớn (Project) Làm việc nhóm theo project cụ thể cho nhóm 10 Tuần 14,15 Đánh giá sản phẩm BL#2 Thi cuối kỳ 50 - Nội dung bao quát tất chuẩn đầu quan trọng môn học - Thời gian làm 60 phút 11 1.3, 3.1.1, 3.1.2, 4.4.1, 4.4.2 Thi tự luận Nội dung chi tiết học phần: Tuần Nội dung Chương 1: TỔNG QUAN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Chuẩn đầu học phần A/ Các nội dung PPGD lớp: (5) Nội dung GD lý thuyết: + Tổng quan hệ quản trị CSDL + Lịch sử phát triển DBMS + Hệ thống Files vs DBMS + Ưu điểm DBMS + Mô tả lưu trữ liệu DBMS + Quản lý giao dịch, + Cấu trúc DBMS PPGD chính: + Thuyết giảng + Thảo luận nhóm + Trình chiếu B/ Các nội dung cần tự học nhà: (10) + Chương & Part + Tài liệu: Raghu Ramarkrishnan, Johannes Gehrke Database Management System 2nd Edition, Mc Graw Hill, 1999 G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, G3.2 G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, G3.2 Chương 2: RÀNG BUỘC, TRIGGERS, KHUNG NHÌN 2-4 5-9 A/ Tóm tắt ND PPGD lớp: (5/5) Nội dung GD lý thuyết: + Ràng buộc: - Khóa khóa ngoại - Trên thuộc tính - Chỉnh sửa ràng buộc + Assertion + Trigger + Khung nhìn SQL + Chỉ mục SQL + Thực hành máy + Giao tập lớn PPGD chính: + Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận nhóm B/ Các nội dung cần tự học nhà: (10) + Chương part II + Làm tập giao + Tài liệu: Raghu Ramarkrishnan, Johannes Gehrke Database Management System 2nd Edition, Mc Graw Hill, 1999 G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2 G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2 Chương 3: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU A/ Các nội dung PPGD lớp: (5/5) G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, Nội dung GD lý thuyết: + Giới thiệu + Truy cập sở liệu từ ứng dụng + Kết nối CSDL từ xa + Lập trình CSDL DBMS + Thủ tục lưu trữ + Hàm + Bài tập PPGD chính: + Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận nhóm B/ Các nội dung cần tự học nhà: (10) + Chương part II + Làm tập giao Tài liệu: Raghu Ramarkrishnan, Johannes Gehrke Management System 2nd Edition, Mc Graw Hill, 1999 G3.2, G4.1, G4.2 Database G1.1, G1.2, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2 Chương 4: QUẢN LÝ GIAO DỊCH 10 - 12 A/ Các nội dung PPGD lớp: (5/5) + Khái niệm giao dịch + Bốn tính chất quan trọng giao dịch + Các loại giao dịch + Trạng thái giao dịch + Lập lịch thưc thi đồng thời + Phục hồi sau cố + Kiểm soát đồng thời dựa Lock + Hỗ trợ giao dịch SQL PPGD chính: + Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận nhóm B/ Các nội dung cần tự học nhà: (10) + Chương 18 19 Part VI + Làm tập giao Tài liệu: Raghu Ramarkrishnan, Johannes Gehrke Database Management System 2nd Edition, Mc Graw Hill, 1999 G2.1, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2 G2.1, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2 Chương 5: BẢO MẬT VÀ TÁC QUYỀN 13 & 14 A/ Các nội dung PPGD lớp: (5/5) + Giới thiệu bảo mật sở liệu + Các mức bảo mật + Kiểm soát truy cập + Gán gỡ bỏ quyền + Gán gỡ bỏ quyền Views + Phân quyền dựa Role G2.1, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2 PPGD chính: + Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận nhóm B/ Các nội dung cần tự học nhà: (10) + Chương 18 20 Part VI + Làm tập giao Tài liệu: Raghu Ramarkrishnan, Johannes Gehrke Database Management System 2nd Edition, Mc Graw Hill, 1999 G2.1, G2.2, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2 Làm kiểm tra (1 tiết) – Hình thức: Tự luận 15 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN VÀ ƠN TẬP CUỐI KHĨA G4.1, G4.2, G4.3 12 Đạo đức khoa học: Các tập nhà thực nghiệm phải thực từ thân sinh viên Nếu bị phát có chép xử lý sinh viên có liên quan hình thức đánh giá (khơng) điểm q trình cuối kỳ 13 14 Ngày phê duyệt lần đầu: Cấp phê duyệt: Trưởng khoa 15 Trưởng BM Nhóm biên soạn Tiến trình cập nhật ĐCCT Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày tháng năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương Hệ quản trị CSDL, Đề cương Hệ quản trị CSDL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay