Kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi bằng hỗn hợp muối

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 11:37

Các nghiên cứu của Al sheddy (1999), Maas và cs. (1989); Shaikh Nadeem Ahmed và cs. (2003), John N.Sofos (2005) đều cho thấy vai trò ức chế vi sinh vật gây hại trên bề mặt thịt của hỗn hợp muối là rất hiệu quả. Việc xác định nồng độ phù hợp của hỗn hợp các muối trên để kéo dài thời gian bảo quản thịt ở điều kiện Việt Nam là một đòi hỏi rất cấp bách của thực tế.Nhằm tăng thời gian bảo quản thịt gà, nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu: kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi 15 20 ngày, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 012 3456896 4 6444 646  !4"#4$ %&')*+,-./1/2345678539:;91/ ?@31:A3:BCD8E/ FGHIKLMNOPQLRSITUVXYZ[\IUKLM]^_`Ya`bUcQL dITefgKPhIUViUjPNjILK^_`UV U rsPILV kl_`YFbM]jILVXYZ[\IUmnIKoIVFGMILpq FGHItqugvLwIL x_XYZ[\IyzK{M| 0}~ ~ ĂÂÊÔƠƯĐăăâĐ~ê ô$ ơư đ64 ô56ô4àảãáạằẳẵắ2ắẵ022ÊằẳÊƠÔĂặầÂĂẩặÊằẫÂÔ ấ?ậ,èấ, ẻẽéẹềểễếềếệéìẹểìẹỉệỉễệẹếệéìẹệẹểììễẹềĩẹíéịòểễềỏéìẹểíỉéĩễẽéẹểếỉéễếề õóọƠÂƠÂồĂÊổọổƠỗÊằĂầóÔĂĂổốÔóổƠặóÔộổƠÔốổƠÂóÔÔóặÊĂọờọÔổƠÊổốóọƠÂƠÂồĂ ởỡớợỡăùợủùớởợớởùũợởỡúớêõÔÔỗọÊốổụọÊƠÔổổÔÂÊĂỗỗóÊộọổƠÊổổĂổÔĂÔốổƠộÔóằỗộỗẫ ừĂổĂÊờổƠầÔằÊổÔĂÔốổƠƠụặĂóặằÊổÔĂọĂọằÊặƠổóờổóÊĂọÔóổÊổÔĂÊĂỗọằằĂặÔốốóọƠÂƠÂồĂÊổ ợỡăớởợởùũợởỡửỡởêƠọọổỗụộổƠổƠÊổÔỗổóĂổƠốốÂổầĂọọÔốổƠÔóặÊĂ ÊÂỗọÊằổọÊĂỗƠÔọƠÊổọÊằổọổÔĂƠữổÂóÔÔóặÊĂọọÔĂổƠọóốÊÂÔốÊổờổÔứổĂỗổƠọƠằốằốÔố ốóọƠÊổộÊọĂỗóổÊồĂẫ ƠóọằổọọƠÔộỗổƠÊổẳổƠọổÊữằÂÔĂÂĂổóÊổÔĂÔốổƠọÊằổứổóọÔằổÔĂộÊọẳ1ờựỳ ÔổÊọọ ọÔóữÊổ1ờựỳọÔỗằÊÂổÊổẳỷờẵỳÊổóổóÔằ1ụƠÔổƠÊổẫỹƠĂọóÊụĂặổƠọÔằổÔĂÔĂổƠọóốÊÂÔốÊổ ữụọĂặổƠÊóÂÔóọọÔóÊÂƠĂýỵồặÂ0ộổƠổƠầÔằÔố1ỷằ0ẵẵặờổƠọƠằốằốÔốổƠốóọƠÊổ ÂÊĂữứổĂỗỗĂổằ0ổƠ ỗÊụẫƠóọóầỗÊổộÊọọÊốÊĂỗổổƠ12ọổÊĂỗÊóỗýỷ ÂÔĂổĂổẳ ỷỵẫẵ0ặ0ẵẵặÂƠÂồĂÊổầÊằẳựờắổÔổÊằữÊÂổóÊÂÔĂổý}30ẳựờ2ằÔặÂốặ4586ư 00ờắẵằÔặÂốặ 3ÔằốÔóẳ0ờắựằÔặÂốặ7894ư66" 0ờắỷằÔặÂốặẫÔ78ư 66 ưư8ÊĂỗ8ư6  " 3 6 6ộÊọ ỗổÂổỗỗóĂặổƠổÔốóọóầÊổÔĂẫƠóÊổÔốỗóằÔọổộÊọổƠằÔộọổẫƠổÔổÊằÔĂổÔốổƠọĂọÔóụ ổọổộÊọổƠƠặƠọổÂÔÊóỗộổƠÔổƠóọÔằổÔĂÂÔĂÂĂổóÊổÔĂọẳ01ẫ0ÔĂổọầọẫ00ẫắ1ÔĂổọ0ẵờ0 ÔĂổọÊĂỗắẫ1ựÔĂổọẫ  6 ƠằốằốờóọóầÊổÔĂờốóọƠÊổ 93 ƠổặằĂặĂổƠÂƠÂặổóửửĂặÂÊÔờầổƠổƠớăúớù Ăặằ! ớ"ĂặÂƠÔÂÂầọĂƠầ#ổặ$ụƠ%Ơổổó&ĂẫÂÂƠữĂờữÔ'ĂổƠớăớ(ợỡăổ) ằ~ổổƠÂƠổƠ*Âằ+ĂÂƠÔÂÂĂƠọĂứ,ổờÂƠữĂẫ -ù+ÂĂƠÂ.ổổƠ/ổƠổặĂặụ~ớăỡớăớầ,01ầọĂƠÊĂổÔĂổƠÂƠ ý0Â2ă0ỡă03ÂÂÂ'4ÂặÊ'ÊĂổ$ẫ5ổÊặÊÂ.Ơ.Ăằ+ớ Ăặ 0367ớ(ợ4ĂặƠÔ8Âặổ)ĂặÊụổ%ổƠ0& ữĂờÂƠ9ĂƠầầ#ụầÂồ& ọÔổ ằụÂ.Â,ổƠổẫĂƠổó%ĂặổƠổặữ:Ăặờ;ƠÊổóÔĂặ'ổóĂƠổổƠ/ầ 01241256276849     !"#%&"')*'+,-./01/./2345')67857393:;aE4+.a9bcdDe7,f4g.tupv9R 93E56a+G7,f4gXYZsquv@67uê'F,đ'FK+JK-.")(=),4U'F)(54 ưĐ,)(ER1R-'FK+ ẩẫ ấằậằ ấằậẳ ấằậẵ ấằậắ èẻẽé ãặầầã ắ ẵ ẳ ằ ẵ ằẳ ằ ằ ẳằ áã ĩíịòỏõóọồổốộờởỏỡớợùùủũúụừửụ ốữứùựỳỷỹýỵồổùùồọồổốộúồổửùừ 01234ừùồừợú ẳ ẳ ằ ằ ẹềảãểễếệìỉả ẩẫ ấằậằ ấằậẳ ấằậẵ ấằậắ ễế àảãáạ ẵ ằẳ ằ ằ ẳằ áã ĩíịò5õ67ồổố38ủù9ủ úợồùớợùù 0ũúụừửụốữứùựỳỷỹýỵồổùùồọồổốộ 1ị ửùừủú234ừùồừợú Ô(*@^uv'F4H-I"#'4#LH'k( T1uv4)((3W'):D'F(&'(Ê)#)(*+4(*@^uv'F4HI"#'4#4m4-.")(=)F3H-R9;|9}|_RWKXK?=O9SR>=Q?~0Z1Lhwjyj€€t€‚t€ƒc„…†t†‡fdN6 6>[\89]0ˆ_bRV6>89]R~0Z0_~0Z‰L[~0ZŠR9`8=aCL‹-.-/.01g()8BCS>=h=9i6R9; |9}|;>>sft2ul*+vkwJxj*+2k]R~0Z1R9`g()2*+({6>b6>[\0Z h=RSRR9`8=aCR6i= "" ;=;TRV6>89]R~0Z1R9;ON8BCA8&869Ă8 K;Lh=RSRRV6>89]RR6i=_RSRR9`2wÂF*HIJ()jJAT@Al4(hw*+({*+jklmknmJN60 6>[\ZÊN8BCARÔ?89P6>9=YT8a69;[68;[6|9Ơ9)|Lh=ON8BCARÔ?Ư??K0ĐăÊ=KKL[RKZ 22^Đăâ:89:=;KZê;K=6;KL[RKZ22ôĐZ ơ>9=a6R]CRÔ?~;6ưS:ưđ?6;KL[ê;T=6>C:ư22^Đ_O9=K6>ô |;8?KK=CT luE2àJả@A;BCA*Jãw+HjxvkA*3*+]RR9NTi69KX|9S88=ả6RÔ?áạ6 6 K; Lhw'J&=R9]6>_T]R>=AT[0Z1;>L[O};[=89=?6@A;BCA*JN66>[\ZSRR9`8=aC LRATBC?6O9V6>@ằA*kk(b6>Z ẳẵẳắẵ ìỉ ẫẫ ẫấ ẫầ ẫ ĩíị òĩ ẽéèẹềểễếèệ ặ ầ ầ ẩ ẫấ ẫ ẫ ấẫ ậèẻ ỏềéóọ ìỉ ẫẫ ẫấ ẫầ ẫ ĩíịòĩ ấ ẽéèẹềểễếèệ ấ ẫ ẫ ặ ầ ẩ ẫấ ẫ ẫ ấẫ ậèẻ ồổỗốờởỡớỡồợùớũúũụừửữứựữỳỷỹũýỵ0 ồổỗố ởớ8ỷỹ34 ũúũụừửữứựữỳỷỹũýỵ 1234ũúũ3534ỳ67ử347ựũứụử89 ứúũ3ứ ử 1234ũúũ3534ỳ67ử347ựũứụử89 ứúũ3ứ ử éóọểé ìỉ ẫẫ ẫấ ẫầ ẫ ĩíịòĩ ặ Ç Ã È ÉÊ É ÉÅ ÊÉ ËÌÍỴ Ç ÏÐÌĐỊĨỢÌƯ ÏÐÌĐỊĨỢ ÌƯ Á ÇÚÂ Ç ÊÚÂ Ê ÉÚÂ É ÊÚ ấ ẫ ẫ ẵỏễễ ìỉ ẫẫ ẫấ ẫầ ẫ ĩí ịòĩ ặ ầ ẩ ẫấ ẫ ẫ ấẫ ậèẻ ồổỗốởớ8ỷỹ34 ũúũụừửữứựữỳỷỹũ ồổỗố%ởớ8ỷỹ34&'()*+,-(,.,-ũúũ !ỵ0"234ũúũ3534ỳ67ử347ựũứ #ừửữứựữỳỷỹũýỵ0"234ũúũ3534ỳ67ử34 #$89 ứúũ3ứ ử /ựũứụử89 ứúũ3ứ ử 01241256276849    CDEFGH: TUVWYZ[ cdefghiYZ[ khlhfYZ[ noepiqYZ[  !"#%&'()*+,"#-."/-+0"#1234/54#689:;!!"?"@AB IJ+KL;!MN:!O \]^_`a^a _^j`a^_ a^\a`a^a ^ar`a^a PQOR6S;!MN:!O \_^_`a^ab _^jb`a^a_ a^m_`a^a ^_`a^a_ nstvwxyz{|t}~z€wx‚vwx|ƒ„x|…†‡~z‚tzˆ‰Š‹wŒzx‚vwx|†Ž|…foiolo‘| oo~~tzttzz|| WhĂÂÊÔzƠƯĐiqăâêiofôioâ_ơ^lâ^ưpưưođfhhhiofqoh^ UdđàưoưođfhưxWảiYfdiqfoph^Wãư^Wáh^êạiqfohfohqhiằxe ảxiiof^ưoẳiqfẵhÊưoiưẵiqfoắưhiạ|U_^bZhedằf_^bZifdh ưffg^aơcc 1ặ5"/*+,"#ầ:ORầ51//ẩ"/,ẫ)>ấ.ậè*4/ẻ1//,ẫ ẽhưpưfofôưoàiqàưoàáiqloiopưioĂW_WW]Wéaaqfof^ả |z~~~zđfhưxvw|êzƠƯĐiqăâ^qhpfdlâ^ưođfhưxWảiưoefoĂ ẹƯĐiqàưoloiWề_Wéaaqfofưfo~zƯWưoWưpưảpfdểioưoi oưfoffogefohqhiằxeảxi ễƯĐưh^ƠƯĐiqàưoloi]WhảpiohếWưoeằếWệffofằƯttzì~V ioioảpfdểioưoiofdeiqfofYưoioỉioplffoVWfoà|siohỉ|tƯĐiqàưo fdeiqfs~~zwidiqeh[feằếWệfiofàôiox|zzƯiqfhưotƠƯĐiqưxWải ÔUdđàưoưWfof ẹƯĐiqàiqàưoloiWéaaqffoưpưưođfhếưotƠƯĐiqưxvw|êUdđàưo hhiotếftz|ÔĩíƯĐưfohqhiằxeảxifottƯsimiqịò ưoẳiqfẵhÊưoiƯĐiqàưoloiWloáoĐyằxeảxifottƯ nsfảxưưoẳiqfẵhloáoĐlhsfảxiqohiưắươohoăàggWoWgàư Y_aa[^ỏeoiăơeõeY_aab[ ó1ặ5"/"/.ọ4ặồổ!!"4/ẻ1//,ẫ ẽhWắưiohỉtUằxeảxiĂiohỉtUloỗiq^iohỉtUbaốềmaốaaốề]aố^sfảx ưoefoĂ ottƯ~òtzằxeảax|aƯĐưjqhisiohỉtUtzƯiq^jiqiohỉtUbaốề a mốmiqiohỉtUaốề]ố^ưpưWfofằxeảx|ffhưoViỉhioc fogeốẽă\a]jề_aar nsfảxioeifeiloáoĐlhsfảxưÂằưY_aa[Ăohloiộhfộgfhư _Zifofàfofưịằxeảx|tờ|ếhỉiiohỉtUbề\ởốưfoỡeàhfohqhi ằxeảxiimềiqehiqWwhưoắ|z|ƯĐưằxeảxi 012 3456896 4 6444 646  !4"#4$ %&')*+, -./023456489:;64?@AB;@6C4D>4489CJCPO1FQH RSTTFMU:V/0WXYZ/0WX[WWX\/]YZ/0^[W_`Q>94Q;6aIE cd_Y86< :=>494;6Ke1EKb0QQoC4pIqA:eLC4rL
- Xem thêm -

Xem thêm: Kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi bằng hỗn hợp muối, Kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi bằng hỗn hợp muối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay