Kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh

12 6 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 11:29

Công nghệ bảo quản thịt MAP ở nước ta đến nay còn rất mới mẽ, để đáp ứng yêu cầu của đại đa số người tiêu dùng Việt Nam và hạn chế những yếu điểm của công nghệ bảo quản đông lạnh chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh (MAP Modified Atmosphere Packaging)Tỷ lệ CO2 và N2 thích hợp nhất sử dụng để bảo quản thịt bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh là ....% CO2 và ....% N2.Với phương pháp đóng gói khí quyển điều chỉnh, thịt gà tươi có thể bảo quản được 6 ngày ở nhiệt độ 8 10 độ C và 18 ngày ở nhiệt độ 0 4 độ C mà vẫn đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 001 23457859593 533 3 5359 3!"3# $%&()*+,-.0.12345674289:80;8?20@9ò+Oỏ+ õUUV^WRU]XRSTUTVS]WXRYZ[V\VZ]^_]`Ta`MNOPbRaY[VóUQóTUVVọWVaYTRa]aSồổ]óTWỗ RUU\VY[^[T^_VaXV]W ốắộờởỡớợùộớùởớộởộắắủũờờúụộộừừộởờũừũớừộớùởũờủộộủùửùắữđểễứũắựỡùụờợ ùắớờộụừấụừộũừừộờửộắộùởỳỷùờỡắớộởùửộắỹýộờửộắộùởỷùờủùửộớắùữũắởũụứùắớ ỡắớộộởđểễ ũắớởũắờờũùụụộớởộùởộắ0ỵÊ01ốÊ2 304Ê5ởộùởộắÊỵ601ốÊ2 704Ê5 ởộùởộắở6ỵ101ố2804 5ởộùởộắở1ỵ901ố2904Ê5ởộùởộắở9ỵ801ốÊ2104Ê5ởộùởộắở 8ỵ701ốÊ2604Ê5ÊởộùởộắÊở7ỵ301ốũÊ2Ê04ÊÊùắớởộùởộ ắở3ỵ 01ốÊ2004Êỹểụụởộùởộớừộờ ộùởỷùờờởũộớỡắớộộừộùởũắùởấ11ỹ ộộờỡụởờắớùởộớởùởđểễũắớởũắờùắớờởũùộởộùớắũộừừộởờũắũờởỡộũắởộắởỳủ ùắớ ờỡừùộũụũỡũừùụụờùủụộờữễ ỹ9ứỹ ũỷộ ộỳđểễỷùờủũờở ộụợộừừộở ộừũắúởắũỷởũừ ởũởùụùởộùỳ ỳũụừũờỳ!! ùắớ7 595 ỹộộởộ1ốÊũắộắởùởũắỷùờỳởộ ộởộắúởũắộừừộởỷùờỹộũờởờỡởùúụộ1ốÊởũ4Êùởũỷùờ7ởũ60ùởũỹễợờũộùụỳ ũúùụùắớờộắờũợùắùụợờờộ ộùụộớởùởủũớỡởờỷộ ộúộởởộỡắớộđểễũắớởũắờỹđểễữởộùởộắở 8ứũỡụớộởộắớủũớỡởờộụừấụừộ ởũ03ớùợờỷộắửộắộùởỷùờờởũộớùởấ11ùắớ8ớùợờỷộắ ửộắộùởỷùờờởũộớùở3ấ01ỹ  ýộờửộắộùởỳờộụừấụừộỳđểễỳắúởũắỳờộắờũợ B8D 2BJ ãẫơụơụũ!ĂããẫĂĐáĩ"ƯĂẻ#ããậẵắởẻẫĂ$Ăẽ%ầ&ẻƯĂẻôơờ'()ẫãếé * ắ+ẽãậéẫĂ**ôé+ôơở,ắạũửạắùỡỹãẫơ-ĐĂ*#ã(Ă (ầ.ẫ/ẳ&Ăé0-1é2Đéẫầ3Ăẽẫéơủũởộắỳ#ãƯ4éẽãởơ5ắ-ĐĂ*+ ởùắểỳ0ỳÊỳ1ỳ6 ơửũạắ#ãầĐ7Ăẽĩãĩéẽ08ãị9:Ơẳơụũ!Ăã;ĩ#ĩã)ôơởẵỡũạỹ 1?ắ @Aơụầ&ẫ+#ã(Ă(ầ.ẫĐéẽớ>ãĂẵỡAù ơ#ĩãỳởãẫBãầẩĂ5ắ Đ ậ#ãĂ*ầ$ã;(éẽẵắởãẫơCẫẳBáĂãậầ3ẫẳDãầèẫé0;ĩ+ããậĂ=ĐôĂ ờắ Eãẫ:ƠãĂẽFẫẽ%Ă*BƠẫ:Ơ1/1ãậéẫẹ+ãậ@ắởẵỡở)ẽẻƯĂẻCẫầằ ầèẫẫĂẵởGẫã$Ă0-1Fếẫầ3ĂãĂẵỡớHắắẻ1ẫ%ầ&Ưằéẹằ%Iẫ+ị 01241256276849     !"$%&'($")*,-./012'3&4565789:0;*:8
- Xem thêm -

Xem thêm: Kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh, Kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay